HET DAGBLAD Zware afweerstrijd aan het Oostelijk front VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten Hoge vijandelijke verliezen aanvallen op Cherbourg ui Londen blijft onder het Duitse vuur Duitsers op nieuwe linie in Italië Landingsoperatie aan Nauw van Calais? en Beslissende zeeslag in Stille Oceaan Kachelpijp" tegen pantsers Eindstrijd om Cherbourg is thans begonnen Stadsgebied geallieerd bezit Twee kruisers werden tot zinken gebracht Sowjets ontzien mensen noch materiaal Frontbreedte van 90 kilometer Nieuw projectiel te snel voor Anglo-Amerikaanse jagers Britse afweer moet van voren af beginnen Oordeel van de Daily Mail S/ag om ieder huis Tot de laatste patroon Geallieerden acties voor Vergroting bruggen hoofd beoogd bereiden nieuwe in Ornegebied HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER. 25 Juni. Het opperbe vel van dé weermacht deelt mede In het gevechtsgebied van de ves ting Cherbourg leed de vijand gis teren bij zijn aanvallen op onze ver- zetgroepen. die met voorbeeldige dapperheid volhouden. bijzonder zware verliezen. Eerst nadat in de de avonduren ten zuidwesten en te zuidoosten van Cherbourg enige van onze steunpunten na verbitterde ge vechten op korte afstand verloren gingen, kon de vijand daar de ran den der stad bereiken. In het gebied van Tilly ging de vijand met sterke strijdkrachten tot de aanval over. De gevechten zijn daar in volle gang. Onze kustbatterijen kwamen on danks het zware vuur van de vijan delijke scheepsartillerie en voortdu rende luchtaanvallen met goede uit werking in de gevechten te lande tussenbeide. Bovendien plaatsten zij verscheidene treffers op vijandelijke kruisers en torpedojagers. In het oostelijke deel van de Sei- nebaai schoten kustbatterijen van hct.leg.ei een transportschip van 5000 brt. in brand. Een vijandelijke mo nitor en verscheidene vijandelijke oorlogsschepen werden gedwongen de steven te wenden In dezelfde wate ren zonk een vijandelijke torpedoja ger door mi ju treffers, een vrij groot transportschip geraakte in brand. Onze motortorpedoboten en bewa kingsvaartuigen plaatsten in het ge vecht met vijandelijke zeestrijd krachten treffers op torpedojagers en motortorpedoboten. Batterijen verdragend geschut der marine vernietigden in het Kanaal voor Dover een vijandelijk vracht schip van 7000 brt. Er lag nog steeds storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken. In Midaen-Italië viel de vijand gisteren in de westelijke sector ons front opnieuw op verscheidene plaat sen met sterke strijdkrachten aan. Na zware gevechten, die tot -de avond voortduurden, kon de vijand in de kustsector onze linies enkele kilometers achteruit drukken. Op de overige plaatsen werden alle aanval len uiteengeslagen. In hét oosten staan onze divisies in de gehele centrale frontsector in zware afweerstrijd tegen het met sterke infanterie-, pantser- en lucht strijdkrachten gevoerde offensief der Sow jets. Het gelukte den vijand slechts ten oosten van Mogilef. aan de autoweg van Smolensk en in het bijzonder in het gebied van Witebsk zijn penetraties te vergroten. Op alle andere plaatsen stortte de vijande lijke stormloop na harde heen en weer golvende gevechten bloedig in een. 252 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. Jagers en luchtdoelartillerie brach ten 42 Sowjetvliegtuigen ten val. Tussen Polozk en Pleskau onderna men de bolsjewisten talrijke vergeef se aanvallen, waarbij nog 27 pantser wagens stukgeschoten werden. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers viel opnieuw Roemeens gebied aan en wierp bommen in het gebied van Ploesti. Duitse, Roemeen se en Bulgaarse luchtverdedigings strijdkrachten vernietigden 23 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 20 viermotorige bommenwerpers. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen in de middaguren van gis teren een terreuraanval op Bremen. Er ontstond schade in woonwijken. Dc bevolking leed verliezen. Des nachts wierpen enkele Britse vlieg tuigen bommen op het gebied van Berlijn. Door luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden boven het Rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen overdag en des nachts 59 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Invasievloot getroffen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 24 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Plaatselijke aanvallen van den vijand in het bruggenhoofd van Nor- mandië mislukten. Er werden gevan genen gemaakt. Aan het landfront van de vesting Cherbourg ontstonden gisteren op verschillende plaatsen verbitterde ge vechten op korte afstand, die ook in de nacht werden voortgezet. In de middaguren gelukte het den vijand enige van onze steunpunten in te nemen en verder naar de ves ting op te rukken. In de. rug van den vijand wordt door talrijke nesten van verzet nog taai en verbeten gevoch ten. In andere sectoren werden vijandelijke voorhoeden in het. gecon centreerde vuur uiteengeslagen. Ten oosten van de Orne-mond heb ben onze kustbatterijen ondanks krachtige beschieting door zware scheepsartillerie een vijandelijke lan dingsformatie uiteengedreven en ver scheidene transport- en vrachtsche pen in brand geschoten. Zeestrijd- krachten hebben voor het invasie- front een volgeladen landingsschip van 3000 brt. en een torpedojager in de grond geboord. Bij het eiland Jersey brachten escortevaartuigen van een ravitaille- ringsconvooi twee boten van een aan vallende formatie Britse torpedomo torboten tot zinken en beschadigden een derde boot zo ernstig, dat zij als. verloren beschouwd moet worden. Alle andere vijandelijke boten werden BERLIJN. 24 Juni. Aan het Ita liaanse front hebben de Duitsers in het kader der uitwijkbewegingen een linie bereikt, die van het gebied ten noorden van Grossetto over het meer van Trasimeno naar Macerata (onge veer 30 km. ten zuiden van Ancona) ii- Na Hergroepering zijn de geallieer de strijdkrachten opnieuw tot hevige aanvallen overgegaan op de stellingen der Duitsers, die met de Etruskische Apenijnnen in de rug versterkte tegenstand bieden. Afgewacht moet worden, of de Duitse strijdkrachten op de thans bereikte linies stand zullen houden, dan wel verder zullen uitwijken naar een linie, die nog meer voorwaar den voor de verdediging biedt. Van Duitse militaire zijd^ Iaat men zich hieromtrent niet uit. Er zal den geallieerden ongetwij feld veel aan gelegen zijn vaste voet te verkrijgen aan de continentale zijde van het van Calais, waai de aanvoerweg over zee het kortst is. Een landing in het gebied van Duinkerken en Calais kan in ver band met de extra zware verster king van de kust slechts tegen hoge prijs tot een goed einde worden ge bracht. Het lijkt geenszins uitgeslo ten. rint de geallieerde legerleiding daarom hetzelfde doel van Nor- mandische bruggenhoofd uit zal trachten te bereiken. beschadigd Een eigen mijnenveger en een klein transportvaartuig gingen verloren. De luchtmacht plaatste vannacht treffers op verscheidene koopvaardij schepen. Boven het landingshoofd en de bezette westelijke gebieden werden 40vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Het stoorvuur op Londen werd overdag en des nachts met krachtige treffers van vuur voortgezet. In Italië werd in het gebied ten noorden van Grosse to ook gisteren zwaar gestreden. Onder krachtige concentratie van zijn strijdkrachten kon de vijand daar onze stellingen binnendringen. Door onmiddellijk on dernomen tegenaanvallen werd het front weer gesloten. Aan de rest van het front werden talrijke vijandelijke verkenningsondernemingen bloedig afgeslagen. Bij de zware afweergevechten dei- laatste dagen hebben zich de onder leiding van den generaal der pantser- troepen Herr staande divisies van het leger en de luchtmacht, vooral het regiment grenadiers 145 onder kolo nel Kiihl uitmuntend geweerd. In de Golf van Genua hebben be veiligingsvaartuigen van de Duitse marine een aanvallende Britse mo tortorpedoboot in de grond geboord on drie andere boten zwaar bescha digd. In het zuidelijke deel van het oos telijke front zijn alle aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Nieuwe con centraties van troepen werden uit eengeslagen. In de centrale frontsector is dc bolsjewistischagrote aanval in kracht toegenomen cn heeft zich tot andere sectoren uitgebreid. Terwijl tussen de Pripjet en Tsjaussy alle aanvallen vluchteloos bleven, slaagden sterke vijandelijke infanterie- en pantser- strijdkrachten er ten Oosten van Mogilef in. aan weerskanten van de autoweg van Smolensk en aan weers kanten van Witebsk in onze voorste stellingen binnen te dringen. Dc af- weerslag wordt hier met toenemende hevigheid voortgezet De bolsjewisten verloren gisteren in de centrale sêctor van bet-oosiejijk front 73 tanks en 53 vliegtuigen. Ten zuidoosten van Ostrof, iii het gebied vai. Pleskau, en ten noordwesten van Narwa zijn talrijke bolsjewistische aanvallen mislukt. De marinebatterij Tytters heeft in de Finse Golf drie Sowjetrussische mijnenvegers in de grond geboord. Bij aanvallen van een formatie Amerikaanse bommenwerpers op Servisch en Roemeens gebied, wer den woonwijken van de steden Giur- giu en Ploesti getroffen. Duitse. Roemeense en Bulgaarse luchtver dedigingsstrijdkrachten vernietigden 18 vijandelijke vliegtuigen. Afzon derlijke Britse vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen op Bremen. Duitse gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-Oost Engeland aan. Ie JAARGANS -4 No. 147 LD MAANDAG 24 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Reichsschule Valkenburg Zoekt ge voor uw jongens de beste opleiding? Zend dan de flinkste van hen naar de Reichsschule in Valkenburg, internaat voor jongens van 1018, jaar. Zij krijgen daar meer dan schoolonderwijs De school leert 'hun het volle leven kennen. Hij zal op kosten van de school dooi de vaderlandse en Duitse gouwen reizen en later ook naar het buiten land gaan. Maar hij zal voor alles zijn eigen land leren liefhebben cn daar op een leiderspost een plaats kunnen veroveren. Inlichtingen geeft de Reichsschule te Valkenburg. TOKIO. 25 Juni. De strijd om het. eiland Saïpan is van een invasie operatie geworden tot de grootste-be- slissendste zeeslag van de oorlog, al dus luidt het oordeel van militaire kringen alhier. Naar de kapitein ter zee Koerihara van het Japanse hoofdkwartier ver klaart. zou een sterk steunpunt op Saipan de vijandelijke grote bom menwerpers tot. een voortdurend ge vaar voor Tokio, alsmede voor de Philippijnën maken. Hst Japanse op perbevel heeft derhalve de sterkste land-, lucht- en vlootstiijükrachten in dezer wateren in dè strijd geworpen. De samenstelling der vijandelijke vloot, die sedert 11 Juni in ac wateren van Saipan opereert, wordt als volgt opgegeven20 vliegtuigmoedersche pen. meer dan 10 slagschepen en meer dan 100 transportschepen, met; behulp waarvan op 16 Juni meer dan twee divisies op het eiland aan land wer den gezet. In gevechten met de Ja panse luchtmacht en vooral ook met de Japanse vloot op 19 en 20 Juni leed de vijand een verlias van 28 be schadigde of tot zinken gebrachte oorlogsschepen. Wegens de omvang van de nog in tact zijnde vijandelijke slagvloot en de hardnekkigheid van de, verdere aanvallen werd echter alhier herhaal delijk verklaard, dat de tot dusver behaalde successen in het geheel niet beslissend zijn. Koerihara voegt hier aan toe. dat slechts een deel van de vijandelijke strijdkrachten aan de strijd heeft deelgenomen en dat nieuwe hevige gevechten voor de deur staan. Kersen eten in boomgaarden is verboden DEN HAAG. 26 Juni. Gezien dc vele aanvragen van scholen e.d.. die het Bedrijfschap voor Groenten en Finit bereiken om toestemming te ver lenen tot het mogen eten van kersen in boomgaarden, maakt het bedrijf schap bekend, dat het met het oog op een r.o billijk mogelijke verdeling van de beschikbare hoeveelheden fruit geen uitzonderingen op de alge mene regel kan toestaan. Tevens vestigt het Bedrijfschap nog eens de aandacht op het bestaan de voorschrift, waarbij het in het algemeen aan telers verboden Is het door hen geteelde fruit te verkopen en af te leveren anders dan over een veiling, onder welk verbod begrepen is de verkoop op het bedrijf van den teler. Overtreders, stellen zich aan strenge straffen bloot; de contröle- dienst Is voorneméns op eventuele overtredingen streng te letten. Aardschokken geregistreerd BOEKAREST. 26 Juni. Het seismografische instituut te Boeka rest heeft gisteren tussen 6.17 uur en 13.55 uur niet minder .dap negen aardschokken gerégistreerd, waarvan het epicentrum ongeveer 700 tot 860 kilometer van Boekarest lag De bei de eerste schokken waren krachtig, de overige zwak. Aan het Oostelijk front gebruiken de Duitse troepen een nieuw wapen, dat spe ciaal ontworpen werd voor het vernietigen van pantserwagens. De kachelpijpis een door den tegenstander zeer gevreesd "wapen en men treft het reeds in elke loopgraat aan. Foto O/H.) BERLIJN, 25 Juni. Dc eindstrijd om Cherbourg is in volle gang. Daar bij hebben zich naar Intcrinf meldt vooral de kustba<tcrijcn geweerd en bij zijn massale aanvallen den tegen stander te land cn ter zee vreselijke slagen toegebracht. Door dc zware aanvallen was liet onvermijdelijk, dat veelvuldig kanonnen uitvielen, doch telkens werden zij na korte tijd weer m orde gebracht cn mengden zij hun vuur weer in dc strijd. Nadat het aan Amerikaanse pant ser- en infanteriestrijdkrachten was gelukt, met verpletterende over macht van het zuiden en oosten uit de stad binnen te dringen, kon het nog slechts een kwestie van enkele uren zijn voordat de Duitse verdedi ging, welker gelederen reeds sterk gedund waren, haar kruit zou héb ben verschoten. De aanvallende Amerikaanse pant ser- cn infanterieformaties leden bui tengewoon zware verliezen aan doden en gewonden. Talrijke tanks liepen op mijnen of veroorzaakten het op blazen van gehele reeksen huizen, waarvan het puin dan de weg ver sperde. Tegen 6 uur d«^-> a-iioiyis toereikten, de Amérikanen tch 'slotte van de landzijde hét gebied van het arse naal, waaiom terstond een bijzonder heftice en verbitterde strijd ont brandde. Pas nadat verscheidene BERLIJN. 25 Juni. Het bolsje wistische offensief in de centrale sector van het oostelijk front breidde zich gisteren naar het zuiden nog over nieuwe gebieden uit. Over een frontbreedte van ongeveer 90 kilo meter nemen sedert gisteren minstens tachtig Russische infanteriedivisies en een pantserleger aan de algemene aanval op de Duitse verdedigings sectoren van Bobroeisk. Moglief. Orsja en Witeb6k deel. Zij hebben bevel gekregen onder alle omstan digheden, z'onder mensen of mate riaal te ontzien, operatieve door braken in grote stijl te forceren. Tijdens de herhaaldelijk onder nomen pogingen het versterkte ge- GENEVE. 24 Juni. De ..Daily Mail" publiceert een uitvoerig bericht van zijn luchtvaartmedewerker Colin Bednall over het Duitse vergeldings wapen nr. 1. In dit bericht wordt ge sproken van een „slag om de vliegen de bommen". Het is belachelijk zo schrijft Colin Bednall. te willen beweren, dat de Duitse aanvallen met de vliegende bommen op Zuid-Engeland geen mili taire betekenis hebben. Steeds meer van deze bommen vuren de Duitsers af en men kan soms van een „woe dend tempo" spreken, waarin de ene serie op de andere volgt. Over het algemeen is het moeilijk een of andere vorm van verdediging te vinden, waarmede men het nieuwe wapen doeltreffend zou kunnen be strijden. Dientengevolge moet de Britse afweer volkomen van voren af aan beginnen. Op het ogenblik verza melt men ervaringen. Het neerschie ten van het nieuwe Duitse wapen in de lucht is een weinig bevredigend afweermiddel. Des nachts bijv. kan men het Duitse projectiel weliswaar goed zien, daar het zelfs lichi uit straalt, maar toch zijn de nachtjagers der geallieerden niet snel genoeg. Over de Anglo-Amerikaanse bom aanvallen op de vermeende bases van het nieuwe wapen schrijft Bednall: Het staat thans vast. dat de Duitsers er met behulp van de handigste ca mouflage aller tijden in geslaagd zijn de installaties aan het oog van de ver kenners te onttrekken. Een Londense correspondent- van de ..Daily Mail" maakt melding van ern stige incidenten" m Zuid-Engeland, die dè Duitse projectielen in slechts enkele secondeD hebben veroor zaakt. Gehele series huizen werden volkomen met de grond gelijk ge maakte. Iemand, die gered werd. ver telde later: „Ik dacht, dat mijn hart mij ir de mond vloog, 'oen ik een van deze monsters op ons huis in grote snelheid zag afkomen.' Ook de levensmiddelenvoorziening heeft te lijden van de uitwerking van het nieuwe Duitse wapen, zo wordt in het bericht verder gezegd. De krui deniers hebben de aanwijzingen ge kregen om voortaan hun goederen veiliger op te bèrgen. Het Engelse medische tijdschrift „Lancet" schrijft: Het feit. dat een onbemand vliegtuig Zuid-Engeland aanvalt, heeft voor de Engelse open bare mening iets schrikaanjagends. Vooral de geheimzinnigheid rondom deze bom cn in het bijzonder de schade, die zij aanricht, oefent een bijzondere uitwerking uit. Staat van beleg verlengd In Europees Turkije ANKARA, 25 Juni. In de parle- mentszitting van Maandag zal een voorstel van den Turksen premier behandeld worden betreffende ver lenging van de staat van beleg in zes Turkse provincies, o.m. in Islanboel. met nog zes maanden. Ben cycloon heeft in d» statiën PexmsyJxanié en Vugiaië 126 doden en ruim 600 gewonden geëist. bied van Witebsk stormenderhand te veroveren, werden verscheidene divi sies infanterie -door de Duitse artille rie en de automatische wapens dei- Duitse grenadiers in de pan gehakt. Het kenmerk van het bolsjewis tische zomeroffensief in de centrale sector, aldus meldt Interinf, is een gebruik van*mensen en materiaal zo groot als tot- dusver in het gehele oostelijke gebied nog niet was voor gekomen. getuige het vernielen van 251 tanks. Het gebruik van materiaal door de bolsjewieken werd gisteren nog vergroot en versterkt door con centraties van artillerie op de voor naamste zwaartepunten cn met een gebruik van slagvliegers in een om vang als de bolsjewieken tot dusver nog nergens hadden bereikt. Doorbraakpoging verijdeld Bij de zwaartepunten van de vorige dagis gisteren als vierde nog de doorbraakpoging bij Bobroeisk ge komen, maar hier werden de Duitse linies wel enige kilometers terug gedrongen. doch de Duitse grenadiers wisten zich in nieuwe weerstands linies te nestelen en verdere aanval len af te slaan. Ook ten oosten van Mogilef mis lukte de bolsjewistische poging om door te breken, terwijl ter weers zijden van de autoweg van Smolensk naar Orsja een uitgesproken Duits afweersucces kon worden geboekt. In de streek van Witebsk verliepen de gevechten voor beide partij met veel verliezen. Met massaal gebruik van tanks, artillerie en slagvliegers, gisteren nog versterkt met nieuwe tankeenheden en gemotoriseerde for maties slaagden de bolsjewieken er in na lange, verbitterde strijd de be reikte penetraties uit te oreiden en tc verdiepen. Witebsk ligt thans als een bastion diep in de bolsjewistische linies. Ten noordwesten der stad wordt op het ogenblik om de Duna-sector gevoch ten. Twee vrij kleine brugge - hoofden aan de westelijke oever dei- rivier werden in tegenaanval door de Duitsers opgeheven. Geldigheidsduur rantsoen- bonnen en -kaartjes DEN HAAG. 26 Juni Zoals reeds bekend Is gemaakt, reiken de distribu tiediensten sedert 11 Juni j.l. rant soenbonnen en rantsoenkaartjes uit, welke voorzien zijn van de opdruk „30-9-'44". Van 11 Juni J.l. af werden geen rantsoen bonnen en rantsoenkaar- tjes met opdruk ,.8-7-'44" meer afgege ven, al blijven de. thans In omloop zijnde met die opdruk geldig tot 8 Juli a s. Na die datum zijn deze bon nen evenwel onherroepelijk ongeldig en mogen zij onder geen voorwaarde meer door detaillisten enz. worden aangenomen. Noch de distrlbutledien- sten noch het Centraal Distributiekan toor zullen ln enig geval tot vergoe ding van verlopen rantsoenbonneh overgaan. Brieven aan distributiedien sten of aan het Centraal Distributie kantoor over dit onderwerp zullen niet wrorden beantwoord. Thomas Dewey. gouverneur van de staat New-York, zal candidaat wor den gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staken. (Van onze Berltjnse correspondente} De Duitse troepen strijden in de zwaar verdedigde stad Cherbourg met een weergaloze dapperheid èn maken, dat de Amerikanen slechts metersge- wijs vooruit komen, aldus telefoneerde onze correspondente Zondagavond uit Berlijn. Sinds tier dagen gaat de strijd ononderbroken door. Een vrij klein aantal Duitse troepen eist ge weldige offers van de aanvallers. De Amerikanen moeten om elk huis een slag leveren en komen slechts lang zaam verder in de richting van de stadsring. De Duitse marine-artillerie heeft, uit de stad vurende, de aanvallende schepen hoge verliezen bezorgd. In het gebied, dat door de Amerikanen reeds bezet is, schieten de meeste daar aanwezige Duitse bunkers met onverminderde kracht verder. Daar door werden de verliezen voor de Amerikanen aanzienlijk verhoogd. De eindstrijd om Cherbourg heeft de vesting alle me ningsverschillen over de doel einden der eerste Anglo-Ameri kaanse invasie-operaties wegge ruimd zover die er sinds het isoleren van het schiereiland Co- tentin nog mochten zijn geweest. Een landing op een kustgebied zonder grote havens kan dooi de kracht der Duitse afweer en de opbouw van een diepe Duitse verdedigingsgordel niet of slechts ten koste van onmogelijke offers voldoende aan diepte winnen om de noodzakelijke strategische ontplooiing te verzekeren. Een belangrijke haven beïnvloedt het tempo en de omvang der ravitail lering. Zij maakt het ook moge lijk. zwaar geschut en zware tanks aan wal te brengen, zon der welke een brede strategische ontwikkeling in de moderne oor log al evenmin bereikt kan wor den. Deze elementaire waarheden zijn den Duitsen verdediger na tuurlijk evenmin verborgen ge bleven als den Anglo-Ameri- kaansen aanvaller. En toch krijgt zeker niemand de indruk, dat de strijd op het Normandische kust- front de gezamenlijke Duitse le gers in het westen reeds te hoop deed lopen. Ook de strijd om Cherbourg, met de noodzakelijke consequenties van een te ver wachten uitbreiding van het lan dingshoofd in de nabije toekomst, bleef voorshands een locale ge beurtenis: een worsteling, waarin de heroïek van geïsoleerde Düit- se batterijen en de omvang van Brits-Amerikaanse verliezen te land en ter zee het beeld be heersen Cherbourg bevat intussen nog een andere component. Dit ogen blik der invasie-gebeurtenissen namelijk vraagt in het bijzonder aandacht voor wat men zou kun nen noemen „de maat der din gen". Van meet af hebben beide tegenstanders de invasie als een grote en tegelijk beslissende krachtmeting geschilderd. In de uitbundige Anglo-Amerikaanse propaganda sprak men van de ..bevrijdings-veldtocht". die de Duitse legers terug moest werpen naar Berlijn en ook op de poli tieke grondslagen van het nieuwe Europa diende terug te slaan. De nuchterder Duitse zienswij ze heeft van meet-af vastgesteld, dat een grote en voor ernstige verliezen niet terugschrikkende Anglo-Amerikaanse landingspo ging tot de vestiging van tijde- zware batterijen in stelling waren gebracht, konden de aanvallers zich van dit gebied meester maken. Des avonds om 8 uur begon de eindstrijd om Cherbourg. Op dat tijdstip stuur den de resten van het Duitse garni zoen de volgende radiografische me dedeling uit-: „Laatste-strijd- wn Cherbourg ontbrand. Generaal strijdt bij de troep. Leve de Fühl'ér en Duitsland". Het stadsgebied van Cherbourg be vindt zich sindsdien in handen van de geallieerden, die genoodzaakt wa ren een meer dan tienvoudige over macht aan soldaten en wapens te ge bruiken om de stad ren slotte op 25 Juni in hun bezit te brengen, terwijl zij eigenlijk reeds op 9 Juni in han den der geallieerden had moeten zijn. De Noordwestelijke hoek van het schiereiland Cotentin en het ver naar het Noordwesten uitspringende schiereiland Jobourg blijven zich echter handhaven. Ook in het fort du Roule, aan de weg Cherbourg-Va- lognes. kon de Duitse bezetting zich vannacht nog met succes handhaven. Men kan derhalve aannemen, dat- de gevechten op enige afstand van Cherbourg nog zullen voortduren. Het dramatisch verloop van deze heldenstrijd van Duitse artilleristen wordt uit de volgende korte gevechts rapporten duidelijk: Om 13 uur 02 meldt de zeekommandant van Nor lij ke oruggehoofden leiden zou. Maar Berlijn is bij zijn prognose voor den goeden verstaander nog duidelijker geweest. Het heeft in ronde woorden aan de Anglo- Amerikaanse invasie-poging, de beslissing in het westen verbon den. En daarmee is uitgedrukt, dat het overwegende deel der thans op het Engelse eiland aanwezige invasie-krachten in het landings- a vontuur zou moeten worden verbruikt Zolang die krachten nog aan de overzij staan, is de beslissing niet wezenlijk naderbij gebracht. Dat het in het Westen niette min om wezenlijke beslissingen gaat. maakt ook het Duitse oor deel over de situatie en de moge lijkheden aan het oostelijke front duidelijk. Het begin van nieuwe, geweldige aanvallen der bolsje wisten is in dit verband niet eens de belangrijkste factor. De Duitse krijgvoering aan oostelijk, zuide lijk en westelijk front geschiedt practlscli ln elk van deze strijd gebieden met zelfstandige legers, met tevoren daartoe gereserveer de middelen. De gebeurtenissen aan het ene front beïnvloeden nauwelijks die aan het andere, nu het krijgspotentieel eenmaal is onderverdeeld en de hoofdlijnen van het verdedigingsplan vast staan. Iets anders is echter, dat de defensieve oorlogvoering in het Oosten (en ook in het Zuiden") in beginsel wel degelijk gekoppeld werd aan de gedachte, dat de be slissing thans in het Westen val len zal. Bij herhaling heeft Ber lijn uitgesproken, dat de Anglo- Amerikaanse nederlaag aan de Atlantische kust de voorwaarden scheppen zal voor het hernemen van een offensieve actie in het Oosten, die het bolsjewisme neer moet werpen. In zulk een gedachtengang pas sen slechts grote lijnen Beslissin gen van overeenkomstige omvang zijn in het Westen nauwelijks te verwachten aan een front van vijf en zeventig kilometer breedte en twaalf kilometer diepte. De maat der dingen waarom het gaat is een geheel andere. Dat vaststel len betekent: erkennen, dat de strijd in Normandië ook na de uitbreiding over het schiereiland Cotentin en over Cherbourg nog slechts een aanvangsstadium be duidt in een krachtmeting, waar van plaats en karakter zich thans nog niet laten overzien, maar waarvan men tenminste de gigan tische afmetingen reeds vaag dient te vermoeden om er niet aan stonds door te worden verrast. BERLIJN. 26 Juni. Het Internationale Informatie bureau verneemt, dat de Duitse commandant van Cherbourg her haalde eisen van de Amerikanen, de stad over te geven en'met zijn troepen te capituleren, stilzwij gend van de hand heeft gewezen. Inderdaad heeft hel Duitse garnizoen zich tot de laatste gra naat en patroon verdedigd, waar bij om talrijke nesten van verzet gevechten van man tegen man met het blanke wapen zijn ont staan Pas toen de laatste afwéermo- gelijkheden in het stadsgebied waren uitgeput, konden de nog slechts enkele duizenden man schappen tellende Duitse verde digers overweldigd worden. mandie konteradmiral Hennccke, dat hij met de batterijen York en Landemer nog contact heeft. De ma- rinebatterij .Brommy wordt voort durend zwaar van land beschoten. Om 13 uur 37 meldt batterij Brommy zich niet meer. York beschiet dè formatie kruisers en ligt zelf onder zwaar vuur van zee. 13 uur 46 uiterst sterk vuur van artillerie en granaat werpers op eigen stellingsysteem. Eigen troepen krijgen geen vijand te zien. Op Cherbourg verscheidene bom tapijten en zwaar artillerievuur. Om 14.02 beschieten Hamburg en York ondanks «waar vuur van land en zee vlootlormaiies. waartoe slag schepen der klasse Prince of Wales en Clifornia behoren. York plaatst treffers op zware kruiser. 14 uur 32 kustbatterijen dwóngen vijandelijke vloot tot vertrek, schieten daarbij kruiser in brand, schip rookt zwaar. Hamburg brengt een kruiser tot zin ken cn beschadigt een tweede zwaar. 14 uur 47. York, Hamburg en Lan demer vuren ondanks golven aan vallen van bommenwerpers cn scheervluchten door. 15 uur vijande lijke formatie buiten eigen bereik bestookt bastion van Cherbourg met zwaarste granaten. 15 uur 15 de ar-i tilleriecommandant meldt: beman ningen van York en Hamburg strij den voorbeeldig. Brengen onder zwaarste vuur munitie. York meldt, opnieuw treffers op kruiser, die snel de steven wendt. 16 uur 12 lort Fla- mands vliegt in de lucht. 17 uur door Hamburg beschadigde kruiser begint te zinken Strijd in het arsenaal met stoottroepen en tanks ontbrand. In fanterie en marine-artilleristen strij den om iedere meter grond. 17 uur 43 zinkende kruiser ondergegaan. De vijand aan de westelijke rand der stad opgedrongen, zware gevechten ook daar ontbrand. Daarmede hadden de marinebatte rijen in uiterst zwaar vijandelijk vuur van land en zee on uit de lucht him eerste grote vuurproef schitte rend doorstaan onder volkomen of fervaardig optreden tegen een vele malen overmachtigen vijand. De strijd om Cherbourg zal daarmede voor de marine-artillerie in de toe komst van historische betekenis zijn. Tegen oplichter in hoger beroep zelfde straf geëist LAREN. 26 Juni. Voor het Gerechtshof te Amster dam diende de zaak tegen H. uit Laren, die er van verdacht wordt een bedrag van 56.000 cn een aan tal effecten verduisterd te hebben uit de erfenis van den heer K. te Blaricum. Verdachte H. werd dooi de rechtbank destijds veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Thans eiste de procureur-generaal weder om één jaar. Uitspraak 3 Juli. BERLIJN. 25 Juni. Hoewel het beeld van de gevechten aan de At lantische Oceaan in de eerste plaats beheerst werd door de grote Ameri kaanse aanvallen op Cherbourg, zijn er ook in de overige sectoren enige interessante factoren, die de aan dacht verdienen. In de eerste plaats moet worden gereleveerd, dat de Duitse stellingen tussen de Oostelijke oever van de mond van de Ome en de Oostelijk daarvan in de Seinebaai uitmonden de Divebeek. gisteren de gehele dag van zee uit onder krachtig vuur van de zware Anglo-Amerikaanse scheeps artillerie hebben gestaan. Dit laat de gevolgtrekking toe. dat de geallieerde leiding in dit gebied nieuwe grote acties in de eerst komende tijd op het oog heeft, ten einde het landingshoofd. dat aan de Oostelijke oever van de Ome ver kon worden ingedrukt, weder uit te breiden. Overigens verwacht men aan Duit- sa zijde, dat het geallieerde opper commando opnieuw een poging zal doen zich door massaal gebruik van pantserwagens en gemotoriseerde formaties in de langgerekte flank Caumont-Tilly in het bezit van de stad Caen te stellen, om dan wellicht van daar uit in algemeen Oostelijke richting oprukkend de smalle zone van het landingshoofd vooral in de diepte te kumicn vergroten en uit breiden, zodat de geallieerde leiding in staat zou zijn, hier nieuwe inva- sieformatics. waarvoor op het ogen blik niet voldoende ruimte beschik baar is, in de strijd te brengen. De hevige aanvallen, die vanoch tend vroeg in het gebied van Tilly Over een breed front begonnen, na dat de gehele Duitse «verdediging,<- sector gisteren reeds onder een soort trommelvuur van de artillerie had gelegen, kunnen als een aanwijzing daarvan worden beschouwd. Volgens de eerste beschikbare berichten wer den de hevige Britse aanvallen bij Tilly, na tijdelijke penetraties in het Duitse voorterrein, met zeer zware verliezen afgeslagen. Finnen slaan talrijke Sowjetaanvallen af HELSINKI, 25 Juni. In het Finse weermachtsbericht van 25 Juni wordt gezed: In hét westelijk deel van dc Kare- lische Landengte viel de vijand onze stellingen met verscheidene regi menten aan De aanvallers werden in hardnekkige gevechten terugge slagen. Tussen Viipuri en de Vuokscn zijn talrijke aanvallen van den vijand- afgeweerd, waarbij ;eerr vijan delijke compagnie, die op een eiland was doorgedrongen, in een tegen aanval tot op den laatsten man ver nietigd werd. Ook in Aeyraepaeae aan de Vuok- sen zijn de vijandelijke aanvallen en pogingen om over de rivier te trek ken zonder succes gebleven. Aan de oever van het Ladogameer gelukte het den vijand echter, onze stellingen binnen te dringen. De penetratieplek werd door onze tegen maatregelen afgegrendeld en twee vijandelijke pantserwagens vernield. In de richting Lotinanpelto-Aunik- senlinna viel de vijand met sterke strijdkrachten, door pantserforma ties gesteund, herhaaldelijk onze stellingen aan. De vijand werd met- bijzonder grote verliezen teruggesla gen O.a. werden 25 pantserwagens vernield Bii de bruggenhoofdstelling van Tuulos worden hevige gevechten ge voerd. Onze artillerie olaatste ver scheidene voltreffers op vijandelijke landingsvaartuigen, waarmede de vijand aanvullingstroepen aanvoerde, en gesneuvelden en gewonden weg bracht. De gevechten duren voort Op de landengte van Maaselkae was de vijandelijke druk ten westen van Karhumaeki het sterkst. De stad Karhumaeki werd opgegeven Tijdens zijn grote offensief heeft de vijand aan onze fronten, volgens gecontroleerde rapporten tot nu toe m totaal 523 vlieguitgen verloren. Vogelnestje in brievenbus BAARN, 26 Juni. Een koolmees heeft een nestje ge bouwd in dc brievenbus van de Rot terdamse Bankvereniging, alhier. Reeds werden in dit nestje "jongen geboren en regelmatig kan meii thans het ouderpaar de brievenbus uit en 111 zien vliegen om de jonge vogeltjes van voedsel te voorzien. Extra-keuring Het ff-Lrsat/kommando deelt mede: wegens de /eer vele aanmeldingen /.al nog een extra-keuring worden gehou den Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 813 uur Nebenstelle der Warren-ff. Dam 4 waar iedere gezonde Nederlan der zich kap aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffeivtf. if-WachtbatftiUon in Amersfoort. Landstorm Nederland. Krlegsmarine en de Germaanse ff ln Nederland Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid- delen enz. Officier ln de Waffen-ff kan leder worden die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis-reisbiljeu- ten voor de heen- en terugreis- zijn verkrijgbaar bij de volgende Ne ben- stellen der Wallen-ff; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56: Heerlen. Saroleastraat 25: Groningen, Heerens»raat 46: Enschede. Hengelbse- straat 30 en eveneens bij het jf-Ersaizkommando. Korte Vijverberg 0. Den Haag DEN HAAG 26 Juni. Een be schikking is verschenen volgens welke elke onderneming in de zin van de 'oouwmatenalenbeschlkkmg. voortaan verplicht ls uit haar voorraad venster glas, gegoten en geblazen glas cn ge kleurd glas af te leveren aan een leder, die tegen overlegging van geldige vlak- glasbonnen daarom vraagt De verduistering begint beden om 22.00 cn eindigt 5.30. iTIaau onder 1.04, op 11.09 uur. 28 Juni E.K.. 6 Juli V.M., 12 JulJ L.K., 20 Juli NJVI.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1