HET DAGBLAD Grote aanval aan het Oostfront begonnen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Naaien de kleermakers met gouddraad? Duits weermachtsbericht Geallieerde vloot zware schade toegebracht Tweede landings operatie verwacht Felle strijd bij Cherbourg Duits luchtwapen vrij voor intensiever frontactie Nieuwe successen tegen invasievloot Duitse luchtafweer toont haar kracht Sündermann over nieuw strijdmiddel Aanvallen worden voortgezet Wonder kip in Br telle Mislukte landing aan de Orne Ongehoord hoge prijzen voor maat- en herstelwerk Sowjetaanvallen voornamelijk in gebied Smolensk-Orsja Ook aan Narwafront herleeft de strijd Film.' komt uit de lucht vallen Textiel-paradijs l« JAARGANG No. I4i LD ZATERDAG 24 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De ArbeiderspersBureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 ct. per weet of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 23 Juni Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: „In Normandië ls de vijand giste ren met sterke strijdkrachten over gegaan tot de aanval op het land- front" van de vesting Cherbourg. Hevige gevechten, waarin sterke vijandelijke scheepsartillerie en luchtstrijdkrachten ingrepen, kwa men tot ontwikkeling, vooral aan het zuidoostelijke en oostelijke front van de vesting Waar enige van onze nesten van weerstand in het breed getrokken vestingfront verloren gin gen. zijn tegenaanvallen aan de gang. Kustbatterijen van leger en marine hebben de gehele dag inge grepen in de gevechten op de grond en treffers geplaatsl op vijandelijke concentraties van troepen en'tanks. Aan de rest van het front van het landingshoofd zijn slechts plaatse lijke gevechten geleverd zonder al te grote betekenis. Onze artillerie heeft vijandelijke scheepsconcentraties en schepen die gelost werden voor het landingshoofd onder vuur genomen. Twee vracht schepen werden getroffen, twee vij andelijke kononneerboten in de mon ding van df Orne gedwongen de steven te wenden In de afgelopen nacht hebben ge vechtsvliegers en torpedotoestellen twee torpedojagers, een troepen transportschip met een inhoud van 10.000 brt. en een vracht schip met een inhoud van 8.000 brt. hr de grond geboord. Twee kruisers, twee torpedobootjagers drie vracht schepen met n inhoud van 28.000 brt, en vier andere koopvaarders werden zwaai beschadigd. Boven de Normandische kust en BERLIJN, 23 Juni. Volgens dc mening van Duitse militaire kringen alhier is binnenkort een tweede landingsopcratic van dc Geallieerden te verwachten. Men is in leidende instanties steeds van opvatting ge weest, dat de reeds uitgevoerde lan dingen in Normandië het begin vormden van ccn grootscheepse actie. In eerste aanleg was het t doel der Anglo-Amenkanen Cherbourg te be zetten. In Zuid-Engcland bevinden rich nog steeds grote troepenconcentra ties en men is er hier van overtuigd, dat deze op een ander punt in het Westen aan land zullen worden ge zet. Het schijnt, dat hel ogenblik nu genaderd is, waarop Montgomery deze troepen voor een nieuwe lan- dingsopcratie zal inzetten. de bezette Westelijke gebieden zijn gisteren 72 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Het storingsvuur op Londen duurt voort. In Italië heeft de vijand na vol tooiing der hergroepering, gisteren opnieuw bijna het gehele front aan gevallen. In het gebied ten noorden van Grosseto slaagde hij er in na verbitterde gevechten ons front enige km. naar het noorden terug .e druk ken. In alle overige sectoren werd de vijand met -uiterst zware verliezen teruggeslagen. Ruim dertig gepant serde gevechtswagens werden vernie tigd of buitgemaakt. De derde brigade luchtafweerge schut heeft in Italië in de tijd van 1 tot 20 Juni 114 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten' en 69 tanks vernield. Sedert het begin van de grote vijandelijke aanval in Italië zijn 1046 vijandelijke tanks vernield of buitgemaakt. In het Zuiden van het Oostelijke front zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewieken aan de Strypa, ten Noordwesten van Tarnopol" en ten Zuiden van de Pripjet mislukt. Iu de centrale front sector hebben de bols jewisten een aanvang gemaakt met de ver wachte aanvallen. De over een breed front met steun vau tanks en slagkruisers onder nomen aanvallen wer den in harde gevech ten afgeslagen, plaat selijke penetraties wer den in onmiddellijk ondernomen tegenaan vallen opgeheven. Ter weerszijden van Wi- tebsk zijn nog verbit terde gevechten aan dc gang. Ook tussen Polozk en Noworsjcf evenals ten noordoosten van Ostrof heeft dc vijand vrij sterke aanvallen ondernomen die vruch teloos bleven. Sterke formaties zware Duitse gevechts vliegtuigen hebben een geconcentreerde aanval gericht op het vlieg veld Nirgorod. Twintig viermotorige bommen werpers en grote voor raden benzine en mu nitie werden vernie tigd. Afzonderlijke Britse vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen in het gebied van Hamburg. Duitse gevechtsvlieg tuigen hebben doelen in Oost-Engeland aan gevallen.. (Tekening A.P.) BERLIJN. 23 Juni Dc bijzon dere luchtmachtcorrespondent van het Internationale Infonnationsbüro seint uit Noord-Frankrijk: De slotrapporten over de nachte lijke aanval van Duitse gevechts- en torpedovliegtüigen op de invasievloot in de S^üebaai en in het Kanaal in de nacht van de 22ste op de 23ste Juni. waarvan in het weermachts bericht melding wordt gemaakt, hebben nieuwe successen gemeld. Een tankschip van 10.000 brt ge raakte na een voltreffer in brand en zonk. Verder werd een kruiser door een zeer zware bom. die vlak bij het achterschip insloeg, beschadigd. Ver dere waarnemingen van de uitwer king van deze bom waren onmoge lijk. daar het oorlogsschip zich on middellijk in een kunstmatige nevel hulde. De op de kruiser geworpen bom men waren speciale pantserbommen. zodat het zeer waarschijnlijk is. dat de daardoor getroffen kruiser door zeer ernstige beschadigingen buiten gevecht gesteld, zo al niet onmiddel lijk na de aanval gezonken is. Deze nachtelijke aanval heeft dus het volgende resultaat opgeleverd: in de grond geboord werden twee torpedojagers, een troepentransport schip van 10.000 brt., een vrachtschip van 8000 brt en een tankschip van 10.000 brt. Zwaar beschadigd en waarschijnlijk vernietigd werden een kruiser en een groot schip van onbe kende klasse, dat eveneens door speciale pantserbommen getroffen werd .Vorder werden zwaar beschadigd een lichte kruiser, twee torpedo jagers een passagiersschip van 10:000 brt. een vrachtschip van 7000 brt en drie koopvaardijschepen met een gezamenlijke tonnage van 18.000 brt Het resultaat van de aanvallen op vijf torpedojagers kon niet met zekerheid worden waargenomen. TOKIO, 23 Juni. Een formatie van 35 vijandelijke bommenwerpers en jagers heeft op de ochtend van 21 Juni een aanvalspoging gedaan op de haven Port Blaer op dé Andama- nen in de Golf van Bengalen. De daar gelegei de Japanse eenheden schoten zes machines omlaag en be schadigden vier andere toestellen. De overige vliegtuigen keerden toen terug. Aan. Japanse zijde werd slechts éen Kleine boot beschadigd en in brand geworpen. (Speciale correspondentie) BERLIJN, 23 Juni. In de Duitse commentaren op het verloop van de luchtoorlog wordt met grote voldoe ning herinnerd aan de successen, die de Duitse luchtverdedigingsstrijd krachten op 21 en 22 Juni geboekt hebben. Binnen 48 uur werden 226 Brits- Amerikaanse toestellen waaronder 202 viermotorige bommenwerpers neerge haald. Daarvan werden 187 vliegtui gen boven Duitsland vernietigd. 39 andere, die in luchtgevechten of dooi de luchtdoelartillerie beschadigd wei den, zijn in Zweden geland. In deze cijfers ziet men het duide lijk bewijs dat de Anglo-Amerikaanse verwachtingen met betrekking tot een verzwakking van het Duitse luchtwa pen in het geheel niet in vervulling gegaan zijn. Meer krachten voor de Rijksverdediging BERLIJN. 23 Juni. Gouwleider en rijksstadhouder Sauckel heeft een tweede verordening uitgevaardigd inzake de aanmelding van mannen cn vrouwen voor taken der Rijks- verdediging Volgens deze verorde ning moeten zich in beginsel alle mannen die tot dusver nog niet tot aanmelding verplicht waren, van 16 tot 65 jaar en vrouwen van 17 tot 45 jaar."die in het rijksgebied wonen, aanmelden bij het arbeidsbureau hunner woonplaats, zodra zij door het arbeidsbureau worden opgeroe pen. Buitenlanders, aanstaande moe ders en vrouwen met een nog niet leerplichtig kind of minstens twee kinderen beneden "veertien jaar zijn vrijgesteld. Twee jongens verdronken TIEL. 22 Juni. Hedenmiddag zijn twee leerlingen van de Tielse Ambachtsschool, de veertienjarige C. van Lienden uit Lienden en de veer tienjarige P. J. Blom uit Eek en Wiel. die tijdens de middagpauze met een tweepersoons kano in de vluchthaven aan het spelevaren wa ren. te water geraakt en verdronken. De beide slachtoffers waren spoedig op het droge gebracht, doch kunst matige ademhaling mocht niet tnegr baten. BERLIJN, 23 Juni. .V 1" <ver- geldingswapen nr 1) is de Duitse be naming voor het nieuwe Duits® wa pen. dat tot taak heeft een strate gisch tegenwicht te vormen voor de door de Engelse oorlogsvoering inge voerde „strategische" luchtaanvallen, aldus Helmuth Sündermann. de plaatsvervangende Reichspresse-chef vandaag voor vertegenwoordigers van de buitenlandse pers. Sündermann zcide voorts, dat Duitsland door het gebruik van dit nieuwe eerste vcrgeldingswapen in de gunstige omstandigheid is komen te verkeren zijn eigen luehtmacht thans uitsluitend te kunnen gebrui ken voor tactische opgaven. Onder strategische luchtaanvallen moet. naar hij verklaarde, het ge bruik van de luchtmacht voor aan vallen op verkeersinstallaties en voor de oorlog belangrijke objecten in het vijandelijke land. resp. in het vijan delijke achterland worden verstaan, terwijl het tactische gebruik van de luchtmacht vooral ligt in een sa menwerking met de militaire opera ties te land. De strategische bombardementen zijn voor 't eerst door den Britsen mi nister-president Chamberlain in diens met documentaire bewijzen ge staafde gesprek met den toenmali- gen Fransen minister-president Dala- riier oorlogsmiddelen genoemd. De aanval op het Duitse eiland Sylt in begin 1940 was het eerste praccische gevolg van cic Engeland reeds lang voor de oorlog opgestelde oor- logsbcginselen. ïn dit verband deed Sündermann rtog enkele mededelingen over het gebruik van het Duitse ..geheime wa pen nr 1". Hij verklaarde, dat dit wapen thans sedert acht dagen on onderbroken tegen Engeland in wer king is. Met onregelmatige tussen pozen met een afwisselend aantal projectielen en geconcentreerd vuur vallen de Diiitse projectielen van het zwaarste kaliber hun doelen in het Zuid-Engelse opmars- rest), con centratiegebied aan. De langste pau ze, die tót dusver tussen twee salvi Nog 50.000 ka. grasland wordt gescheurd DEN HAAG. 24 Juni. De voed selvoorziening is tot dusverre, dank zij de soms ingrijpende en ondanks de vaak niet prettige maatregelen, naar omstandieheden goed gegaan. Het is nodig, dat ten behoeve van het oogstjaar 1945 50.000 ha. grasland wordt gescheurd. Eensdeels wordt dan gebruik gemaakt van opgespaar de piantenvoedende stoffen, ander deels zal. door vermijding van dier lijke producten, het rendement van de producten groter worden. Deze 50.000 ha. zullen over de ver schillende provincies worden verdeeld; iedere provinciale productiecommis saris zal opdracht krijgen een be paalde oppervlakte voor scheuring te doen aanwijzen. Een gedeelte hiervan zal vóór 10 Augusus 1944 geploegd moeten zijn en vóór 20 Augustus 1944 met koolzaad ingezaaid moeten wor den. Als eerste eis zal worden gesteld, dat, het land zich goed leent voor akkerbouw. Een gelijkmatige verde ling, welke tengevolge zou hebben, dat ook aanwijzingen zouden plaats vinden in minder geschikte gebieden, een cn ander ter tegmoetkoming aan wel eens naar voren gebrachte billijk- hcidseisen, zal niet mogen plaats vin den. Dit zal ten gevolge hebben, dat in sommige gebieden sommige boeren bijzonder zwaar zullen worden belast. Het is jammer, dat hiertoe moet wor den overgegaan. Het algemeen belang eist. dat er voedsel komt. Dit is een eis. waarvan niet afgeweken kan wor den en waarvoor, hoe hard het ook moge zijn, in deze tijd van grote nood het persoonlijk belang van den boer moet wijken. Overwogen wordt scheurpremies te verstrekken, die variëren van ƒ500 tot ƒ300 per ha. Naast nog nader be kend te maken boeten en hoge straf fen. zal bij nalatigheid een automa tische zware hooilevering in de winter in werking treden. DEN HAAG. 22 Juni. In de Ned. Staatscourant van 15 Juni j.l. is een prijsvoorschrift gepubliceerd, waarin de prijzen, die voor borstel werk. vervaardigd uit inlandse zeis. heide, bunt of paan. ten hoog ste mogen worden gevraagd, zijn vastgelegd STOCKHOLM. M Juni. Volgens de Britse Berichtendienst hebben de Duitser® in dc argclopcn nacht hun aanvallen met vliegende bommen op Zuid-Engeland voortgezet. hééft gelegen, bedroeg slechts onge veer 3i uur. Ervaringen in Engeland De verslaggever van de „Daily Herald", zo wordt tut Londen gemeld, schrijft, dat hij er zich zelf van overtuigd heeft wat de bevolking in ^jid-Engeland over het nieuwe Duitse wapen zegt. Hij had tot dat doel een bezoek gebracht aan het gebied, dat onder het bereik van het onbemande vlieg tuig ligt. Vele Engelsen zeiden, dat zij "nog slechts in hun schuilkelders woonden. Andere zeiden, dat zij. zo dra zij het nieuwe Duitse wapen maar hoorden aankomen, dekking zochten. De meeste gezinnen gaven er de voorkeur aan dc gehele dag in de eigen schuilkelder te zitten en 's nachts een grote openbare schuil kelder op te zoeken om daar te sla pen. Technische oorsprong De bekende Duitse journalist Schwarz von Berk zeide voor de Duitse radio dat met het nieuwe wa pen een volkomen nieuw technisch gebied ontsloten is-, dat aan Duits land een zeer bijzondere voorsprong geeft'. De dynamietmeteoor spaart een groot aantal arbeiders uit tech nici, monteurs, bankwerkers. tim merlieden. vljegtuigpersoneel. mete orologen, en yoöi 'zeél- tele man nen, die behoren tot het grondper soneel en die moeten klaarstaan, als een eskader bommenwerpers start. Ook de vervaardiging van het nieuwe wapen is zo eenvoudig, dat het slechts een zeer gering deel van het. aantal arbeidei'S nodig heeft, die gebruikt moeten worden voor de vervaardiging van een bommenwer per. Het nieuwe wapen gebruikt slechts weinig brandstof. Het is veel goedkoper dan een gecompliceerd modern vliegtuig en het :s onafhan kelijk van het, weer en de bewolking. De vijand kan zich dan ook geeft enkel ogenblik zeker gevoelen. BRIELLE, 24 Juni. Een kip van den landbouwer tc Zwartewaal -heeft een bijzondere prestatie geleverd door kans te zien uit dertien eieren zestien levende kuikens ter wereld ie brengen! De A7iglo-Amcrikaansc landirigs- vloot schoot vijftig zware salvo's af op een Duits steunpunt aan de Qrne-mondinq en had honderden landingsbotcn in deze sector voor dc landing gereed liggen Toen het twintig minuten durende trommel vuur geëindigd was en de landings- boten hun werk zouden doen. werden zij ontvangen met een hels vuur uit de stukken van het steunpunt, dat reeds als vernietigd beschouwd word, zodat zij dc steven moesten wenden en de poging opgeven. Deze voor den vijand mislukte onderneming kostte hem grotg verliezen; aan Duitse zijde waren in totaal drie gewonden. Foto Scherl-dr Spech-CNF) Van 2 Juli af nieuwe aardappelen? DEN HAAG. 24 Juni. - Hel (eit, dat voor de volgende week op de reservebonnen slechts twee kilo aardappelen worden beschikbaar ge steld, is een gevolg van de moeilijk heden. welke zich ieder jaar bij de afloop van het seizoen voordoen, doordat de partijen bij den teler zeer verspreid liggen opgeslagen, terwijl bovendien veel kleinere partijen ver laden moeten worden. De aanvoer naar de laadplaatsen wordt daardoor vertraagd. Er is derhalve sprake van een voorbijgaand verschijnsel. Aangenomen kan worden, dat van 2 Juli a.s. af, wanneer uit de nieuwe oogst kan worden geput, dit weer achter de rug zal zijn. Het ligt in de bedoeling, de distributie van vroege aardappelen op dezelfde wijze te ré gelen als het vorige jaar. Op Woensdag 28 Juni worden ver dere mededelingen over de aardap pel rantsoenering bekend gemaakt. Er komt een voorschot van 500 gr. stroop DEN HAAG. 24 Juni. Het Rijks- bureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat bin nenkort. met handhaving van het normale rantsoen, een voorschot van vijfhonderd gram stroop per persoon ter beschikking van het publiek ge steld zal worden. De consument moet er rekening mede houden, dat het, evenals zulks bij het beschikbaar ge stelde suikervoorschot het geval is, ook voor stroop in de bedoeling ligt, het voorschot op het jam(stroop)- rantsoen in mindering te brengen. Het betreft dus zowel bij' de suiker als bij de stroop in feite een be perkte bevoorrading van het publiek voor de eerstkomende maanden, niet een onmiddellijk te consumeren ex tra-rantsoen. STUURLIEDEN. Den Haag: ge slaagd voor 3en stuurman: G. Veenis en H. J. A. Mulder, belden te Den Haag. BERLIJN. 23 Juni. Het Inter nationale Informatiónsbüro meldt over de toestand aan het Oostelijke front: Het bolsjewistische zomeroffen- sief. dat Donderdagmiddag in de middensector van het Oostelijke front is begonnen, werd gesteimd door talrijke verkennings- en bin- dingsaanvallen van afwisselende kracht op de Zuidelijke en Noorde lijke vleugel. Het eigenlijke zwaarte punt ligt in het gebied ter weerszij den van de autoweg Smolensk-Orsja. Hier vielen de bolsjewisten met zeer krachtig gebruik van artillerie en onophoudelijk gebruik van slagvlie gers niet minder dan 24 maal van de middag tot de avond aan. Alle aanvallen stortten ineen, zelfs de hindernissen in het Duitse vooncr- rein konden niet onder de voet ge lopen- worden. Een tweede offensief zwaartepunt ligt ten Zuidoosten van Witebsk. waar de bolsjewieken aanvielen met zeven divisies infanterie, sterke for maties tanks en verscheidene hon derden slagvliegers. Des avonds be haalden zij een penetratie aan de rivier Obol. Vanmorgen waren de gevechten om deze penetratieruimtc nog in volle gang. Tot dusver ver loren de bolsjewieken 73 tanks en een groot aantal doden en gewon den. vooral aan de autoweg Smo lensk-Orsja Ook op de Noordelijke vleugel, ten Zuiden van het Meer van Pleskau, en aan het Narwafront is het giste ren gedeeltelijk tot levendige ge vechtshandelingen gekomen. die echter slechts afleidingsacties van de bindingsaanvallen geacht moeten worden. Alle Sowjetaanvallen mis lukten. grotendeels reeds in het voorterrein. Vrij kleine plaatselijke penetraties werden met terstond aanvangende gevechten op korte afstand nog in de loop van gisteren hersteld. Als bindingsmanoeuvres moet men cck dc aanvallen zien. die de bolsjev.K- ken gisteren op verschillende olaat- sen van de Zuidelijke vleugel -ui het Oostelijke front gericht hebben op de Duitse. Roemeense en Hon gaarse linies. In het gebied van Brody veile en de bolsjewieken daarbij ruim 600 do den en rond 300 gevangenen. Dc invasiegezien van de zijde van den vijand! Aan de Norman dische kust viel de Duitse soldalen een geheel uitgeputte postduif in handen, die een film bii zich droeg van den Amerikaansev oorlogsverslag gever luitenant Leder handler, van de vierde Amerikaanse infanteriedivisie De foto laat zien hoe manschapjjen en uitrustingsstukken aan de Franse noordoostkust uitgeladen worden uit een Amerikaanse landingsboot op een lichter. (Foto Scherl-C.N.F.) Wij, beschermelingen van de distributie, hebben de laat ste jaren kennis gemaakt met tal van verrassende prestaties van vele ambachtslieden en we zijn er blasé van geworden. Om van de zeer uiteenlopende fietsenmodel- len, van het 1001 tabak-vervan gende middel en van de gastro nomische wonderen, van de sma kelijke lucht-, wind- en wftter- gerechten en de bloembollen flensjes te zwijgen: is het eigen lijk geen wonderlijk verschijnsel, dat er nog zoveel fatsoenlijk aan geklede mensen in de straten flaneren? De distributiedienst kan allerminst scheutig zijn met het verstrekken van textiel-vergunningen; volgens de let ter is het zelfs zo, dat zij slechts worden verstrekt, als het gewenste kledingstuk geheel en al ontbreekt. Het is aan de kleermakers en aan de naaisters te danken, dat er niet uHsluiieud broeken met rafels en ellebogen met gaten worden ge signaleerd, dat de kinderen nu en dan eens een nieuw pakje kunnen dragen, gemaakt van oude kleren van vader of moeder. De officieel beschik baar gestelde hoeveelheid nieuwe stoffen is uiterst gering, zodat de coupeurs hun talent kunnen aanwen den om „van oud nieuw te maken". De voering van een afgedankte regen jas wordt gebruikt voor het binnen werk van een gekeerd colbertje, ves ten worden omgetoverd in omslagen van pantalons en de resten weven de stoppage-meisjes in de gaten op dc knieën. Zo wordt met vereende krachten het Nederlandse volk ge kleed. al is het dan niet op zijn Zon dags. het kan er mee dóór. Als we nog een jaartje verder zijn. weet men niet beter meer. of het borstzakje hoort rechts te zitten, en niet links... Zo zou er al met al eigenlijk aan leiding kunnen zijn voor een gema tigde tevredenheid op het gebied van onze kleding, temeer omdat er ver rassend veel „couponnetjes stof" op de markt komen, ware het niet. dat deze couponnen uitsluitend tegen on gehoorde prijzen te koop en dus voor zwarte handelaren en huns gelijken gereserveerd zijn en dat sommige kleermakers, vele grote kledingmaga zijnen en grote ateliers incluis, niet alleen met oude jassen, maar ook met. hun prijzen weten te goochelen. Nu de confectie-industrie slechts weinig winsten meer afwerpt, schijnt Lange tijd stond ze in de rij voor een zaak, die wegens het achter houden van voorradeii verplicht werd tot uitverkoop De afgelopen winter had ze er ook gestaan. Met in dc ene hand een bc- wijsjc van den dokter en in de an dere een tas met... een pondje boter. Haar man moet warm gekleed gaan. vooral zijn oiidergocd moest hem voor dc kou beschutten. Ze had toen slechts één verlangen: wolbaai, die ze in dwinkel wi-st. Meneer, zei ze tegen den winkelier, kijk ik heb hier een bewijsje van den doktermijn man moet warm gekleed gaan enne... het tasje ging open... 't Was niet goed, wat ze deed, maar voor ie man heb ie toch alles over. De winkelier schudde meewarig zijn hoofd. Kan u onmogelijk helpen, heb het niet. Wat is 't toch een ver schrikkelijke tijd hè mevrouw? Nu had ze van dc verplichte uit verkoop gehoord, sriclde naar de win kel en zag in de étalagewolbaai. Wolbaai 'die er voor enige maanden niet was Weer kwam ze in de winkel cn trof er dcnzclfden meneer, die haar ge zegd had. dat hij indertijd geen baai voor haar had. Weer vroeg ze om baai. die zc nu* kreeg. Zo maar. Gevolgd door een lesje voor den winkelier ten aan- schouwe en aanhore van al degenen die met haar de winkel waren inge drukt. Zo maar. Spontaan. En dat allemaal zonder ccn pondje boter. Nog steeds slachtoffers onder het puin te Nijmegen NIJMEGEN. 23 Juni. Donder dagochtend werden uit de kelders der gebombardeerde huizen aan de Houtstraat weder twee lijken opge dolven. Nu men de kelders der hui zen aan het uitgraven is. stoot het werkvolk geregeld nog op de stoffe lijke overschotten van slachtoffers. Inschrijving als student APELDOORN, 24 Juni. Van de zijde van liet departement van Op voeding, Wetenschap en Kultuurbe- scherxning wordt liet volgende ter ken nis gebracht. Van de aanstaande studenten, die deze zomer niet In de N.A.D. gaan, dienen: le. zij. wier J8e verjaardag valt ln het tijdvak van 1 Juni 1944 tot de aanvang van het volgende studiejaar: 2e. zij. die voor 1 Juni 1944 de 18- Jarlge leeftijd bereikt en de arbelds- dlenstpllclitige leeftijd niet overschre den hebben, evenwel uitstel of vrijstel ling van de N.A.D hebben gekregen; 3e. zij. die bun arbeldsdienstpllcht reeds hebben vervuld, zich ten spoe digste te wenden tot het departement van Opvoeding. Wetenschap en Kui tuurbescherming, afd H.O.. Paschlaan 19 te Apeldoorn. Daarbij moet worden overgelegd liet getuigschrift, eventueel gewaarmerkt afschrift, dat recht geeft tot het af leggen van academische examens (of het bewijs van deelneming aan staats examen 1944) en door de onder 2e genoemden bovendien een verklaring van uitstel of vrijstelling van de N.A.D. Zij kunnen dan na tekening van o. de voor studenten voorgeschreven ver klaring een bewijs van voorlopige In schrijving als student in ontvangst nemen. Zij. die nu ln de N.A.D. gaan. als mede zij. die eerst na de aanvang van het komende studiejaar 18 jaar v/oroWPdienen de verklaring tegelijk met hun Inschrijving als student te tekenen. men dit verlies te willen dekken door extra-opbrengsten van de reparatie- en van de maatafdelingen. 'Logica xotk De klant, een leek. probeert- logisch redeneren Hij berekent, dat een costuum naar maai vier jaar geleden kant en klaar, gesneden door een eerste-klas coupeur, tachtig gulden kostte Dus kan het niet- kloppen, dat vandaag de dag voor het maken alléén honderd twintig gulden of meer moet worden be taald. Een jongensjasje, dat voor een deel al bewerkt is. geregen en van knoopsgaten voorzien, wordt dooreen naai- en herstelatelier afgewerkt. Kosten: ƒ32.50. Hetzelfde jongens jasje kostte vroeger kant en klaar, zonder bijlevering van stof of four nituren, misschien twintig gulden- Ook deze rekening gaat niet op. De prijzen voor keerwerk zijn ge stegen. Waarom? Voor .réparatiewenk moet een veel voud worden betaald .van dc prijs anno 1940. Waarom? „Omdat het zo'n dure tijd is!" zegfc de 'kleermaker. Waarom is het zo'n dure tijd? „Omdat de kleren zo duur zijn!" zegt de klant. Beiden hebben gelijk. Zonder in details af te dalen, kan worden vast gesteld. dat ook in het kleermakers- bedrijf kostenverhogende factoren zich doen gelden Ook hier zal van een zekere prestatievermindering sprake zijn. de lage lonen zijn om hooggetrokken. de manufacturenprij- zijn zijn gestegen, maar dit geeft den kleermaker nog geen vrijbrief, om maar raak te rekenen. Er is werk :n overvloed, zodat men vaak maanden moet wachten, voor en aleer men aan de beurt is... tenzij men bereid is méér te betalen. Prijsopdrijving! Wie treft hier een verwijt den kleermaker? Natuurlijk. Maar dan toch ook het publiek en soms zelfs in de eerste plaats. Want nooit ia het zo vlot met de portemonnaie ge weest als tegenwoordig, nooit beeft men het den ander zo gemakkelijk gemaakt, en zo verleidelijk, om over de schreef te gaan. Als men zélf maar geholpen is... Het is ongetwijfeld gewenst, dat er ook voor het kleermakerswerk een prijsregeling komt: het publiek dient beschermd te zijn tegen te hoge prij zen, ook hier. Maar levens dient de kleermaker beschermd tc zijn tegen dat deel van het publiek, dat meent alle bestaande moeilijkheden voor zich zelf met een paar bankbiljetten te kunnen wegwerken, ten koste van dc anderen. Niet alleen het vragen, maar ook het aanbieden van hogere prijzen is strafbaar! Ongetwijfeld zouden voorbpeldigeffetraffen in ge vallen. die ter kennis van de prijs- beheersing werden gebracht, heilzaam kunnen werken. Vergunning nodig voor elk meubeltransport DEN HAAG, 22 Juni. Dc steeds moeilijker wordende vervoersomstan digheden nopen de overheid tot het nemen van maatregelen, die een zo doelmatig mogelijk gebruik van de nog beschikbare vervoerscapaciteit waarborgen. Het meubeltransport wordt m zijn geheel aan een vergunningsstelsel ge bonden Daarbij zal het gebruik van motortraclie bij plaatselijke verhui zingen tot het uiterste worden be perkt. Het besluit verhuizingen 1943 geldt thans voor alle verhuizingen, mei welk vervoermiddel dan ook. zo wel binnen een gemeente als tussen verschillende gemeenten onderling. Voor elk meubeltransport is dus voortaan een vergunning nodig, wel ke wordt verstrekt door den chef van de afdeling vervoerwezen van het departement, van Waterstaat. De regeling-centrale meubeltrans port, Lange Lombardstraat 40 te Den Haag. telefoon 399845 welke instel ling in verschillende plaatsen bij-, kantoren heeft, is belast met de na dere uitvoeringen van deze regeling. Dc vergunning moet minstens veer tien dagen vóór het transport door den verhuizer worden aangevraagd bij deze regelingcentrale. Drie kinderen en vrouw door gas gestikt TILBURG, 23 Juni. Aan de Wielseweg 87 heeft zich bij de familie v. d. SchoutAppels een vreselijk gas- verstikkingsdrama afgespeeld. Toen de man om zes uur van zijn werk thuis kwam, vond hij zijn 33-jarige vrouw en zijn drie dochtertjes, resp. vijf, drie en twee jaar, levenloos in het keukentje. Het bleek, dat een kraantje van het gascomfoor open stond. Hoewel direct geneeskundige hulp aanwezig was, bleven pogingen om de levensgeesten op te wekken vruchteloos. Volgens de buren moet het drama zich tussen vijf cn zes uuy hebben afgespeeld, want kort tevoren was men nog in huis geweest. Ver moedelijk heeft de vrouw, die niet vlug ter been is, de deuren gesloten om beter de kinderen bij zich le houden. Chirurgische ploegen van het Ned. Rode Kruis DEN HAAG. 22 Juni. Het hoofd bestuur van het Ned. Rode Kruis heeft, in samenwerking met de plaat selijke Rode Kruls-afdelingen. Ln ?l die gemeenten van ons land, waar twee of meer chirurgen zijn gevestigd, z.g. kleine chirurgische ploegen geiór- meerd. Deze ploegen hebben tot taak. uit te rukken naar plaatsen, die door een ramp zijn getroffen en waarbij het aantal gewonden zo groot is. dat de ter plaatse gevestigde chirurgen de stroom niet meer kunnen verwer ken. Het personeel van zulk een ploeg bestaat uit één chirurg met een assistent en twee a drie verpleegsters. Als materiaal voeren zij mee een chi rurgisch Instrumentarium, verband- en narcosematerlaal. linnengoed en zo nodig gedroogd bloedplasma. De voor naamste taak van deze ploegen ls. de operatieve capaciteit van bestaande en nog Intact zijnde ziekenhuizen te vergroten Wanneer in dc getroficn plaats geen ziekenhuis is of wanneer het ziekenhuis is vernield, kunnen de chirurgische ploegen in ieder geval enige voorlopige chirurgische hulp bieden, b.v in een noodziekenhuis, zc- bouw voor wijkverpleging e.d.. totdat de afvoer der gewonden nsar elders kan geschieden Vacantieweek bouwbedrijf DEN HAAG, 24 Juni. De vacantie week voor ftet bouwbedrijf is dit jaar vastgesteld van 7 tot cn met 12 Augustus. „Het blauwe gevaar" DEN HAAG, 23 Juni. Max Blok zijl spreekt Maandag 26 Juni om 18.45 uur over: „Het blauwe gevaar". De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt 5.30. Maan onder 1.04, op 11.09 uur. 28 Juni E.K., 6 Juli V.M., 12 Juil L.K., 20 Juli N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1