HET DAGBLAD Amerikanen versterken zich op Cotentin Muziekfeest zonder toerisme VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Europese, jeugd vierde hef Zomerzonnewendefeest Nog geen grote gevechten in het vestinggebied van Cherbourg Succes dan de Ornemonding Viipuri is prijs gegeven Nieuwe bonnen eerder geldig Terreuraanval van Amerikaanse luchtmacht op Berlijn Minstens 70 vlieg tuigen vernietigd Duits weermachtsbericht Afweerslag over een breed front in Italië Londen nog steeds onder vuur Herdenking in de hoofdstad Wenen getuigt van zijn tradities Vermoorde districtskommandeur der Landwacht plechtig begraven I* JAARGANG No. 144 LD DONDERDAG 22 JUNI 1944 Uitgave: N.Y. De Arbeiderspen Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel, 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 et. par week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. BERLIJN. 21 Juni. De Ameri kaanse formaties die op het schier eiland Cotentin opereren, zijn in de laatste dagen blijkbaar opnieuw aanzienlijk versterkt. Deze- verster kingen zullen waarschijnlijk deels gebruikt worden om van Carentan uit een aanval in voornamelijk zuid westelijke richting te doen doch voor het grootste deel ongetwijfeld voor de bestorming van de vesting Cherbourg in de strijd geworpen worden. Hierop duidt reeds het feit. dat de aangevoerde formaties veelal uit speciale formaties, zoals pioniers, zware artillerie enz. bestaan. Tot grote gevechten is het noch gisteren noch vandaag in het eigen lijke vestinggebied van Cherbourg gekomen. Sterke Duitse beveiligingen in het voorterrein hadden echter zo wel bij Valognes als op de westelijke zijde van het schiereiland contact met de Amerikaanse verkenningsaf delingen. waarbij zij overal met suc ces konden standhouden. Alle po gingen der Amerikanen om tot de vestinggordel zelf door te dringen, werden op bloedige wijze afgeslagen. Sedert Dinsdagmiddag doen ge allieerde formaties bommenwerpers voortdurend luchtaanvallen op de stad en haven van Cherbourg, als mede op de Duitse kustverdedigings- werken in het vestinggebied. Het Internationale Informations- bureau verneemt, dat het Duitse mi litaire bestuur de Franse burgerbe volking van Cherbourg onmiddellijk na het begin der invasie geëvacueerd heeft om haar de verschrikkingen en de gevaren van zware gevechten te besparen. Canadezen teruggeworpen Ten oost-en van de monding van de Ome leefde Dinsdag de gevechts activiteit weer in aanzienlijke mate op. Het geallieerde opperbevel heeft hier in de laatste dagen zijn troepen gehergroepeerd en daarbij de zwakke overblijfselen van de zesde Engelse luchtlandingsdivisie, die tussen Ome en Dive practisch in de pan gehakt werd. uit de strijd genomen. Ook- de 51ste Britse infanteriedivi sie. die bij de gevechten van de afge lopen acht dagen bijzonder zwaar ge leden heeft, is voor het aanzuiveren der gelederen uit de strijd genomen. Hiervoor in de plaats kwamen voor het eerst de formaties van de derde Canadese infanteriedivisie in vrij sterke omvang in de strijd. HELSINKI, 21 Juni. Het Finse Wcermachtsbericht luidt als volgt: Op de Karclische Landengte viel dc vijand gisteren met steun van pantserwagens, artillerie en lucht strijdkrachten onze stellingen ten Zuiden van Viipuri (Wiborg) hevig aan. Na hevige gevechten slaagde dc vijand er in dc stad binnen te drin gen. Onze troepen moesten zich als gevolg van- de vijandelijke druk, op nieuwe stollingen even ten Noorden en ten Noordoosten van de st^d te rugtrekken. Ten Oosten van Viipuri werden hevige aanvallen, die de vijand met steun van pantserwagens ondernam, afgeslagen. Hierbij werden twaalf pantserwagens vernietigd. Bij Ayropaeae ondernam de vijand verscheidene aanvallen, waarbij hij met zware verliezen werd afgeslagen. In het Oostelijke deel van de Kare- lische Landengte werd een poging van den vijand om over het Huvan- to-kanaal te trekken, verijdeld. Tal rijke transportschepen werden tot zinken gebracht. In de afgelopen twee dagen werden met zekerheid 26 vijandelijke pantserwagens vernie tigd. Op de landengte van A\mus en de landengte van Macselkae ondernam de vijand op verscheidene plaatsen met afdelingen tot bataljonssterkte plaat selijke aanvallen, die met belangrijke verliezen voor den vijand afgeslagen werden. De vijandelijke landingsvaar tuigen slaagden er in de afgelopen nacht in. troepen van de kust naar het Noordelijke deel van het eiland Koivlsto te verplaatsen. Gevechten om het vijandelijke bruggenhoofd duren voort Onze luchtstrijdkrachten en Duit-se duikbommenwerpers vielen vijande lijke concentraties .en marscolonne* san. Het zwaartepunt van de vijande lijke activiteit in de lucht, bleef nog «leeds in het zeegebied tussen het eiland Koivisto en de Noordelijke kust van Viipuri. Op de Karelische Landengte en in de Finse Golf schoten onze jagers en luchtdoelartillerie 63 vijandelijke vliegtuigen neer. waarvan 14 door Duitse Jagers en scheepseenheden. Op de Landengte van Aunus werden nog vier vliegtuigen neergeschoten. Zo doende verloor de vijand In de afge lopen 24 uur 67 vliegtuigen. Het inlichtingenbureau van de staat heefr- in aansluiting op het Weer- machtsbericht nog medegedeeld, dat Viipuri tijdig door de burgerbevolking ontruimd was. Voorraden en militaire Installaties Waren uit de stad verwij derd. Bommen op plaatsen in Noord-Frankrijk PARIJS, 22 Juni. Anglo-Ameri- kaanse vliegtuigen hebben Woensdag verscheidene plaatsen in Noord- Frankrijk gebombardeerd. Veertien personen kwamen om het leven. De schade was aanzienlijk. In de nabijheid van Versailles is Dinsdagavond een melkwagen in scheervlucht beschoten, waardoor ze ven personen gedoefd en vier ge wond zijn. Abrikozen voor kinderen van twee en drie jaar DEN HAAG. 22 Juni. Voor kin deren van twee en drie jaar zullen binnenkort honderd gram gedroog de abrikozen beschikbaar gesteld -♦;den. Men moet hiertoe bon „re- tetrve d 53" vóór of op 1 Juli a.s. bij zijn winkelier inleveren, desgewenst regen ontvangstbewijs. In verband i.iet de bevoorrading van de handel is het niet mogelijk nauwkeurig mede te delen, wanneer de abriko zen afgeleverd zullen worden. Men .houde er rekening mede. dat dit niet voor eind Juli zal kunnen plaats vin den- Gesteund tooi' artil lerie en verscheidene oorlogsschepen pro beerden de Canadezen de sterk ingedrukte bruggenhoofdposities door talrijke aanvallen in oostelijke en noord oostelijke richting uit te breiden om zodoen de ruimte te krijgen voor grotere bewegin gen. Al hun pogingen mis lukten echter met. vele verliezen als gevolg van de doeltreffende Duit se afweer, welker goed gecamoufleerde scherp schutters de Canadese infanterie door*,handig snelvuur reeds in het voorterrein op bloedige wijze afsloegen. Ten westen van Tilly slaagde een Britse ge pantserde gevechts groep er in de Duitse stellingen binnen te dringen en tot Hottot op te rukken, hetgeen een terreinwinst van ongeveer een kilometer' betekent. De Engelsen weiden echter nog in de loop van de middag naar hun punt van uit gang teruggeworpen en verloren daarbij van de in totaal 32 in de strijd geworpen tanks er 15. Vrijdagmiddag 12 aar Den Haag, 22 Juni. Teneinde tegemoet te komen aan de terzake bestaande wensen van de handel en van het publiek, is bepaald, dat in den vervolge de nieuw aan te wijzen distributiebonnen in plaats van met ingang van Zaterdag, reeds van Vrij dagmiddag twaalf uur af recht zul len geven op het kopen en afleveren der daarop verkrijgbare artikelen. Uitzonderingen blijven voorlopig gelden voor de aardappelbonnen, waarop eerst des Maandags, en de vleesbonnen, waarop eerst des Woens dags mag worden afgeleverd. Voor deze bonnen wordt dus de bestaande toestand gehandhaafd. Het publiek wordt door deze maai- regel in staat gesteld, zijn inkopen bij het begin der nieuwe distributie- periode naar keuze op Vrijdagmiddag of Zaterdag te doen. Verwacht mag worden, dat hierdoor de met het gel dig verklaren -der nieuwe bonnen samengaande grote drukte in de be treffende winkels, die tot dusverre vrijwel geheel op de Zaterdag viel, zich over de Vrijdagmiddag en de Zaterdae zal verdelen, hetgeen voor het publiek^ maar vooral ook voor de winkeliers een belangrijke verbe tering zal betekenen. In het bijzonder wordt voorts ook door het geldig verklaren der nieuwe bonnen van Vrijdagmiddag 12 uur af beoogd, 'een einde te maken aan de misstand, dat bepaalde winkeliers reeds des Vrijdags op deze bonnen af leveren. hoewel dit niet geoorloofd Is. en op die wijze hun collega's, die zich wel aan de voorschriften houden, op een zeer afkeurenswaardige manier concurrentie aandoen. In verband hiermede zal dan ook. nu door de nieuwe regeling aan de begrijpelijke wens van de winkeliers te dezer zake is tegemoet gekomen, van overheids wege streng worden opgetreden tegen detaillisten, die ook ln den vervolge nog vóór. het tijdstip waarop de nieu we bonnen geldig worden, d.l. dus vóór Vrijdag 12 uur. daarop zouden af^ leveren. Het Centraal Distributiekan toor zal niet aarzelen, om zp nodig aan winkeliers, die zich hieraan schuldig maken, voor geruime tijd alle toewij zingen te onthouden. In de wijze en de tijd van bekend making der bonnen zal geen* verande ring worden gebracht. APOTHEKERS-APSISTENT. Am sterdam: geslaagd de dames 5. Kohl- wey. Amsterdam, A. H. Willingen, Santpoort. ONDERWIJZERSEXAMEN Bever wijk: Bisschoppelijke Kweekschool. Geslaagd akte L.O. de heren P. J. Augustinus. Voorhout; J. N Bosman. Boskoop; W. F. Bosse en N. J. Groot, belden Amsterdam. Met de weinige bezittingen, die hun *ijn overgebleven, vluchten de inwo ners van St. Lo uit dit zwaar door de Anglo-AmerikdO.nse bom bardcmenten geteisterde Normatidische stadje. (Foto E.P.J Extra-keuringen Het fl-Ersatzkommando deelt mede wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op. Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, ;n een der zalen van het gebouw Amicltia, Westeinde 15 cn Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 813 uur, Nebenstelle der Watten-ff, Dam 4. waar iedere gezonde Nederlan der zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Weffeh-ff, i<-Wachtbatalllon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Krlegsmarine en dc Germaanse tf in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Officier in de Watten-ff kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn ijchooiopleiding is niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratis-reisbiljet ten Voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Neben- stellcn der Watten- ffAmsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen. Saroleastr&at 25: Groningen, Heerenstraat 46; Enschede. Hengclosc- straat 30 en eveneens bij het jf-Ersatzkommando. Korte Vijverberg 5. Den Haag De moord te Schellinkhotit ALKMAAR, 22 Juni. Woensdag behandelde de arrondissementsrecht bank te Alkmaar dc zaken tegen dr twee andere verdachten van de moord te Schelllnkhout. t.w. den Hoomsen betonwerker W. H en den Amsterdam sen koopman I W. van St. W. H.. die ontkende ln de woning te zijn geweest en pertinent ontkende, den man in de bedstede te hebben aangevallen, vond in Van St. een ge tuige. die zeer bezwarend was. Want waar Van St. verklaarde, dat H. de weg had gewezen ln de boerderij en dat H. tevoren de sleutel had gesto len, zo verklaarde H. op zijn beurt het tegenovergestelde. Wel gaf H. toe zijn aandeel ln de buit te hebben ge had. doch op die bewuste ogenblikken, toen de twee anderen binnen waren, was -hij. verd,. buiten gebleven. De officier noemde H. den hoofd dader van dit geval, waarbij drie sujet ten zich niet hebben ontzien, een ouden man van het leven te beroven. Tenslotte had H. er het meeste be lang bij. dat het slachtoffer zou zwij gen. want deze zou H. herkend heb ben. De eis luidde twintig jaar ge vangenisstraf. Verdachte's raadsman, mr P. A. Spandaw. uit Hoorn, vroeg een mil dere straf De derde vredaclite. dp koopman I. W. van St.. bekende volledig aan dit drama te hebben deelgenomen. Hoe wel het nimmer zijn bedoeling was geweest, iemand te doden, had hij er niet tegen op gezien, geweld te gebrui ken als dit nodig geweest was. b.v. door iemand vast te binden. De officier van Justitie vorderde een gevangenisstraf van zeven jaar. Mr. C. A. de Groot uit Alkmaar be pleitte een mildere straf. Uitspraak 6 Juli. BERLIJN. 21 Juni. In de och tenduren van de 21ste Juni hebben Amerikaanse bommenwerpers een nieuwe terreuraanval ondernomen op de Duitse hoofdstad Talrijke bom menwerpers vlogen bij een voor het grootste deel bedekte hemel boven her. gebied van Groot-Berlijn en wier pen tot zuiver terroristische doelein den grote hoeveelheden brisant- en brandbommen lukraak op verschil lende, delen der stad neer. Opnieuw werden voornamelijk dicht bevolkte woonwijken getroffen, waar in schade en verliezen onder de be volking ontstonden. Kerken, zieken huizen en cultuurmonumenten, als mede historische bouwwerken van de rijkshoofdstad behoorden opnieuw tot de doelen van deze aanval. Jagers en luchtdoelartillerie weer den de vijandelijke lerreurvliegtuigen op vastberaden wijze af. Ook 'boven het stadsgebied zelf kon worden waargenomen, dat verscheidene toe stellen werden neergeschoten. De be volking bestreed óp. branden en de ontstane schade met de beproefde gedisciplineerde paraatheid. Volgens tot dusver gecontroleerde rapporten gingen minstens zeventig Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 58 viermotorige bommenwerpers, ver loren. Een groot aantal viermotorige bommenwerpers werd in een lucht gevecht beschadigd en gedwongen de formatie te verlaten'. Een deel der be schadigde vliegtuigen zette koers naar her. noorden en trachtte neutraal ge bied te bereiken. De B-correspondent van'het A N P. te Berlijn meldt: Het razend snelle tempo, waarme de de sensationele gebeurtenissen der laatste weken elkander hebben opgevolgd, hebben den Beriijner geenszins uit zijn evenwicht ge bracht. De ontwikkeling van het front in. Noord-Frankrijk volgt hij steeds met grote belangstelling even als de vergelding, welke thans op Zuid Engeland in de vorm /an öynamiet-meteoren, robotvliegtuigen of hoe zij ook genoemd mogen wor den neerdaalt. Eri daar hij als antwoord op de vergelding niets anders dan her nieuwde aanvallen van geallieerde zij de kon verwachten, is ook de aan.'al van Woensdag niet overrompelend gekomen en hij heeft zijn goede stemming allerminst kunnen beïn vloeden. Van zeer grote betekenis is hier bij wel de aankondiging van dr. Die trich, die in een onderhoud met een Zwitsers journalist nog krachtiger wapens in het vooruitzicht stelde. Het is duidelijk^ dat iedereen in Ber lijn vermoedens uitspreekt ten aan zien van tijdstip, doel en wezen dezer nieuwe, doch volkomen gehei me wapens. Over het algemeen is me>i het er in diplomatieke en militaire klingen over eens, dat de hernieuwde lucht aanvallen der Amerikanen op Duitse steden het beste bewijs zijn voor de geduchte uitwerking der Duitse dy- namietmeteoren. Ware* hun uitwer king zo gering, als de geallieerden de wereld op de mouw willen spel den, dan zouden zij zich thans niet tot het uitvoeren van grote lucht aanvallen verplicht voelen, maar al hun kracht in de strijd aan de Nor- ma ndiêche kust gebruiken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Juni. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Normandië is het bruggenhoofd van den vijand ten oosten van de Ome verder vernauwd. Vijandelijke aanvallen ten zuidwesten van Tilly werden uiteengeslagen. 15 tanks wer den daarbij stukgeschoten. Aanvallen van den tegenstander ten noorden van- Valognes mislukten. De vijand heeft het zuidelijke front van dè vesting Cherbourg met vrij zwakke strijdkrachten,:die afgeslagen weiden, afgetast. Verscheidene gepantserde verkenningswagens werden in brand geschoten. Bij de gevechten in het landings- hoofd heeft ae bemanning van een steunpunt der luchtberichtentroep onder haar commandant, eerste-luite- nant Egle. zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. Het storingsvuur tegen Londen hOidt voortgezet. Gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht met bommen treffers ge plaatst op vijandelijke scheepscon- centraties voor de Normandische kust. Sedert 6 Juni hebben het luchtwapen. de oorlogsmarine bene vens kust-batterijen van leger en ma rine voor de Normandische kust en in het Kanaal, dc vijandelijke ver liezen tengevolge van mijnen niet meegerekend, twee kruisers. 14 tor pedoboot jagers. 4 torpedomotorboten. 27 vracht- en transportschepen met een inhoud van 167.400 br;. en 12 landingsschepen voor pantserwagens met een inhoud van 18.300 brt. in de grond geboord. Met bommen, tor-, pedo's en aitillerietreffers werden drie zware kruisers, drie andere krui sers, 21 torpedobootjagers, 9 motor torpedoboten, 68 handels- en trans portschepen met een inhoud van 287.000 brt.. 2 landingsvaartuigen met een inhoud van 4.000 brt. en een schip van middelbare grootte be schadigd. Over een frontbreedte van ruim 140 km heeft ook gisteren in Midden Italië met onverminderde kracht de grote afweerslag gewoed. Steeds weer trachtten de tegenstanders met scherpe concentratie van hun strijd krachten ons front open te scheuren. Door de harde tegenstand van onze troepen mislukten alle doorbreak- pogingen van den vijand. Na ophef fing van plaatselijke penetraties was des avonds de voornaamste gevechts linie volledig in onze handen. Slechts in het gebied ten noordwesten van Perugia waren de gevechten nog niet lot rust gekomen. De bloedige verlie zen- van den vijand waren bijzonder zwaar. Tijdens het gisteren gemelde ver voer van onze troepen van het eiland Elba werden bij het afweren van aanvallen van zee en uit de lucht 2 vijandelijke torpedomotorboten lot zinken gebracht 2 andere zwaar be schadigd en nog 2 jachtkruisers stuk geschoten. Daarbij hebben zich de onder bevel van den koryettenkapi- tein Wehrmann staande militaire veerponten en de marinekustbatterij „Piombino" bijzonder onderscheiden. In het Zuiden van het Oostelijke front, ten Zuiden van de autoweg van Smolensk en ten Zuidoosten van Witebsk zijn plaatselijke aanvallen van de bolsjewisten mislukt. Beveiligingsstrijdkrachten der ma rine hebben op 19 cn 20 Juni in de Finse Golf in harde zee- en lucht gevechten 5 Sovjet-Russise torpedo motorboten tot zinken gebracht en 6 andere, van wie een deel in brand vloog, beschadigd .en 9 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Sterke Amerikaanse formaties bommenwerpers hebben gisteroch tend terreuraanvallen ondernomen op de steden Hamburg. Hannover, Maagdenburg en Stettin. Er ont stonden schade en verliezen aan mensenlevens. Luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden 58 vijandelijke vliegtui gen, waaronder 49 viermotorige bommenwerpers. 23 andere vier motorige bommenwerpers moesten na aanvallen van onze jagers en jachtkruisers op Zweeds gebied een noodlanding maken. Arbeiclsmannen vertrokken naar het Oosten VEENENDAAL. 21 Juni. Gister- avond vertrokken vanuit Veenendaal en vla Amersfoort en Oldenzaal een honderdtal mannen van de N.A.D. vrijwillig naar het Bezirk Bialistok om tezamen met de aldaar reeds" aan wezige Arbeidsmannen de oogstafde- 11 ng 301 te vormen. Op het Venen- daalse spoorwegemplacement nam de commandant van de Arbeidsdienst, vergezeld van zijn adjudant, afscheid van de vertrekkende Oostpioniers. ..Be denkt steeds en onder alle omstan digheden. aldus command act De Bock. dat je Nederlander bent en dat je derhalve een eer hebt hoog te houden. Ga in geval van moeilijk heden te raad bij een kaderlld of bij een ouderen kameraad. Steunt elkaar volledig en vormt, niet slechts uiter lijk een geheel". „Hst recht van de kleine groep" DEN HAAG. '21 Juni. Max Blok zijl spreekt Donderdag om 18.45 uur over: ..Het recht van de kleine groep". (Van omen spectalcn verslaggever Wenen, Juni Het verleden kent muziekfees ten, die ..kuituur" zeiden, maar ..toerisme" bedoelden: attracties van verheven aard zonder twijfel, maar beladen met de kapitalis tische erfzonde. Bij zulke feesten stroomden een paar duizend draagkrachtige vac antiereizigers uit alle oorden der wereld samen en een paar dozijn critici uit de zelfde oorden stroomde mee om de vacantiereizigers in hun krant de zekerheid te geven, dat zij niet voor niets waren gereisd. Mis schien kwam de kuituur daarbij niet te kort. maar vreemdelingen verkeer deelde toch de lakens uit. We wisten niet beter en kuituur als toeristieke trekpleister is toch altijd méér dan helemaal geen kuituur. Nu opeens echter komt dit Weense Strauss-feest. Er zijn géén toeristen en er *is dus ook géén dozijn critici uit elk toeristen leverend land. Er is ièèn kleurige rij af fiches in alle stationswachtkamers en géén. uitbundige aankondiging in- de dagbladen. Maar terwijl in westelijk Europa de legers aantreden voor de beslissende strijd om de rechten van het continent, greep Wenen spontaan de tachtigste verjaardag van Richard Strauss aan. Een demonstratie van Europese kunst zonder toeristieke kansen, maar juist daardoor ontspro ten uit innerlijke kultuurdrang. juist daardoor een levend symbool van het „waarom" in deze strijd. Merkwaardige vergelijking Die innerlijke belevenis laat- zich moeilijk overdragen op sceptici en negativisten. Ze is ook te rijk om daaraan te worden verspild. Dit. was een kuituur-festijn, dat niet repte van ..model-voorstellingen" en dat zelfs het woord „feest" vermeed. dat daarvoor in de plaats weldadig na tuurlijk en weldadig zuiver was: on opgeschroefd voorbeeld van het peil der Weense, Strauss-interpretatie. Het is duidelijk, dat in deze Richard Strauss-cyclus het zwaartepunt liggen moest op de opera's. De eigen opvat ting van den meester maakt zijn sym- phonische werken tot de voorberei ding en de grondslag van zijn muziek dramatische scheppingen. En het Weense Strauss-feest concentreerde zich om de beide opera-theaters van de Donau-stadde Staatsopera en het „Opernhaus der Stadt Wien". Merkwaardig waren daarbij twee vergelijkingskansen. Want- beide theaters kwamen met „hun" ensce nering van „Salome" en van „Ariad ne auf Naxos" En vooral de twee voudige ..Salome" demonstreerde heel de rijkdom van een bloeiend opera-leven. In het Opernhaus gaf Oskar Jölli een enscenering, dte zich van naturalistische tradities trachtte los te maken. En Toni Stemberger schiep hier een decor, dat met zijn gigantische, bloedrode maan en zijn gestyleerde omtrekken niet slechts plaats van handeling wilde zijn, maar ook innerlijk aan het drama deel nam. De Staatsopera stelde daar tegenover de „klassieke" en klaar blijkelijk door den componist verko zen opvatting, met het prachtig* decor van Alfred Roller en de boven alle experiment uitgeheven regie van Erich von Wymetal. Levende traditie De charmes van een onsUumig- zoekende vernieuwingstendenz blij ven in het bolwerk der verheven tradities, dat Wenen bovenal is en zijn wil, als vanzelf de mindere. Onder de bewogen en lk elk Strauss- detail afdalende muzikale leiding van Rudolf Moralt openbaart de „klas sieke" Salome een onweerstaanbare kracht. Josef Witt's sinistere Hero des. de imposante Jochanaan van Josef Hermann, Anton Dermota'a vertwijfelde Narraboth zij spra ken daarbij allen minder als indi viduele prestatie dan als harmo nieuze factor in de drar.* ttisch* eenheid. Die eenheid, die de eenheid van een werkelijke kuituur-traditie is, kon men in de dagen van dit Strauss- feest te Wenen buiten de wereld der muziek terugvinden: in het Burg theater, waar Lothar Müthel een simpelweg verbluffende voorstellin gen-reeks regisseert van Max Meli s „Der Nibelunge Not", ten onzent door de voorstellingen van het Duitse theater bekend geworden. Die een heid der traditie bewerkt ook in het werk van Strauss, dat een „gast" feil loos opgaat in de stijl van het ge heel: Christl Goltz met name. air in Wenen thans stellig een der aller beste en aangrijpendste Salome's speelde, danste en zong en die als „vreemdelinge" van de Dresdner Staatsopera het hart van de Weense bezetting wist te zijn Als deel van hun waardevolste be zit hebben de Weners deze Strauss- uitvoeringen bejubeld: in onstuimige geestdrift voor het oer-eigene. in het onblusbare geloof aan de kulturele zending van dit stuk Europees gees tesleven. Op een afstand en niette min geestelijk nabij, hebben Europa s randgebieden die ervaring te volgen en verwerken. De diepste zin van de strijd onzer dagen ligt er in besloten. AMSTERDAM. 22 Juni. Op de Duitse Ordensburcht aan de Weich- sel „Marienburg" vond gisteren een bijeenkomst plaats ter viering van het Zomerzonnewendefeest. waaraan afvaardigingen van de jeugd uit de Germaanse landen deelnamen. Op hetzelfde tijdstip had in <jleze landen een getrouwe afspiegeling van dit feest plaats. In Nederland werd een zonnewende feest in de hoofdstad ge vierd en wel in het openluchttheater Frankendaal. Stormers en Stormsters van de Nationale Jeugdstorm en leden van de Hitier Jugend en de B.D.M. had den zich met hun vanen en wimpels op het lommerrijke „podium" van het theater opgesteld. Nadat Hoofdstor- mer Van Geelkerken en Gebietsfüh- rer Blomquist waren aangekomen, zong een Jeugdstorm koor o.l.v. opper- kompaan Janssens het Zonnewende- lied. Daarna traden een stormer en een Hitler-jongen met een branden de fakkel in hun hand naar voren en staken de brand in het houtvuur, dat in het midden was aangelegd. Bij het. hoopoplaaiende vuur zeiden zij «hun spreuken. Over Frankendaal viel een doodse stilte. Slechts hoorde mea nog het knapperen van het vïjur en het ruisen van de wind door de toppen van de bomen, toen Gebietsführer Blomquist het woord tot het Jonge volk richtte. Hij zcide. de hartelijke groeten van der Relchsjugendführer. Arthur Ax- mann. te moeten overbrengen, die zich op hetzelfde tijdstip op de Mariën- burg richtte tot de Jeugd uit Duits land. Nederland. Vlaanderen. Noor wegen. Denemarken en Finland. Ge bietsführer Blomquist bracht onder de aandacht, dat de/e Germaanse jeugd op de Marlënburg. eeuwenlang het symbool van de strijd tegen het Sla vendom. bekentenis aflegt, aan die genen, die voor haar een voorbeeld waren ln het verleden en in de toe komst. Het Germaanse Rijk. voert thans een zware strijd om zijn be staan. Twee mogelijkheden bestaan er slechts: ons leven of de vernietiging. De Jeugd heeft besloten, het voor de verdediging van onze kuituurgoederen op te nemen. Onze soldaten vechten ln het Oosten, in het Westen en in het Zuiden- voor onze vrijheid en voor de verdediging van hei nationaal-socia- lisme. Bij de aanblik van het vuur wllleu wij de gelofte afleggen, dat, wat ook komen mogé, wij altijd even hartstochtelijk zullen blijven geloven in hem. waarop ook deze soldaten hun aller hoop hebben gevestigd, In Adolf Hitler Toen Gebietsführer Blomquist naar zijn plaats teruggetreden was, zongen Hitler Jugend en -Nationale Jeugd storm gezamenlijk het lied ..Nur der Freiheit gehört unser leben". Zin van het leven Daarna sprak de Hoofdstormer. Van Geelkerken vermaande de aan wezigen een ogenblik met de gedach ten stil te staan bij de inhoud van het Zomerzonnewendefeest. Zij moe ten een open oog leren krijgen voor de wetten, die de Schepper in de na tuur heeft gelegd. Wanneer zij daar nog geen oog voor hebben, dan moe- ton rij zichzelf de vraag stellen wat eigenlijk de zin, het doel en de in houd van hun leven is. Dit besef moer, vooral jn deze tijd bij ons le vendig zijn en inhoud hebben. Beseft goed. zo vervolgde de Hoofdstormer dat uit de zee van bloed en tranen op het ogenblik twee positieve waarden worden ge boren. namelijk dat na de oorlog in dit land het socialisme wordt ge grondvest en dat het rasbewustzijn in ons Jevendig wordt. Wij zullen de toekomst dragen of er zal geen toe komst meer zijn. Uit de arbeid van den soldaat, den arbeider en den boer wordt het Europese socialisme geboren, dat jullie in zijn vervolmaking zullen meemaken. De Hoofdstormer zeide nu te kun- neu mededelen, dat hij acht weken geleden in Frankrijk, in hetzelfde ge bied. waar-op het ogenblik de strijd woedt, de oefeningen had meege maakt van de Hitier Jugend, die in //-verband is opgenomen. Men kan nagaan welk een vuur en een kracht er in deze jongens moeten schuilen, die niet alleen tegenover daartoe spe- j ciaal opgeleide invasie-troepen en be proefde strijders van de Salomons eilanden stand houden, maar ze ook hebben teruggeworpen. Weest even dapper, trouw en sterk als deze Hit- Ier-jongens zo drukte Van Geelker ken zijn toehoorders op het hart on wees vooral hard voor jezelf, in ie opdrachten en in je dienst. De plech tige bijeenkomst werd besloten met het zingen van de volksliederen. ASSEN, 21 Juni. Onder grote be langstelling en in tegenwoordigheid o.a. van .den Leider en /ƒ-Obergrup- penführer en General der Polizei Rauter is heden te Assen het stoffe lijk overschot van den districts kommandeur der Landwacht in Drente. T. Buursma, die tijdens een onderzoek te Musselkanaal lafhartig was vermoord, ter aarde besteld. Van tien uur af defileerde een onaf gebroken stroom belangstellenden langs de baar. welke was opgesteld In de zaal van hei provinciehuis. Om ongeveer half één nam de officiële rouwplechtigheld een aanvang. De Com mandant der W.A., mr. A. J. Zonder van, tekende den persoon van Buurs ma en memoreerde zijn werkzaam heden voor de opbouw van de W.A. en van de Landwacht Spreker schetste den overledene als Iemand die leider en kameraad tegelijk voor zijn man nen kon zijn, waardoor hij zo bemind was. Als wij het beeld van een W.A.- man moeten oproepen, zoals hij moet zijn. zullen wij aan Buursma denken. Nadat de inspecteur-generaal dei- Landwacht. C. van Geelkerken, den dode herdacht had. nam de Leider het woord. IJ&j memoreerde de ver gadering van Vrijdag j.l. in Assen waar hij kameraad Buursma het laatst had gezien. Ik heb toen ge zegd, Aldus Mussert. dat. wanneer men iets doet voor dit volk. men be laagd of vermoord wordt. Wij heb ben dit gezien met Willem van Oranje, de gebroeders De Witt en De Ruyter. Het is dus normaal, dat wij nu worden belaagd, omdat wij strijden voor ons volk. Enkele uren nadat ik dit zei, werd kameraad Buursma vermoord. Hij heeft zijn leven gegeven en wij danken hem om dit grote offer namens de Beweging en het begrijpende deel van het Nederlandse volk. deze plechtigheid vertrok de naar de begraafplaats. Voorop Na. gingen de tamboers en een muziek corps, gevolgd door de W.A.-«toroi- vlaggen. een erecompagnie van de Landwacht en de W.A., een vuurpelo ton, ae lijkwagen, talrijke genodigden, volgkoetsen en deputaties, alsmede vele belangstellenden Op de begraafplaats werden kransen gelegd door den Leider, fj-Obergrup- penführer Rauter, inspecteur-generaal In het verleden Ligt het heden, In 't na wat worden zal. BILDERDIJK Lodewijk van Boisot, over leden op 28-9-1575, Admiraal van Zeeland. (Foto O H.) Hiernaast: Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duit se kameraden. (OH.) GOED VOORGAAN, DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij V derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij de Krieqsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Nlederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandan turen en bij de Nèbenstellen der Waffen (f alwaar alle gewenschle in lichtingen worden verstrekt. Van Geelkerken, de belde Inspecteur* der Landwacht. Zondervan en Feld- meyer, en verder namens N.S.B.. Land wacht en W.A. f/-Obergruppenführer Rauter nam aan het graf afscheid van den over ledene en dankte hem voor zijn werk ln de Landwacht. Namens den Führer en den Reichaführér-ff deelde spreker mede. dat de Führer den heer Buurs ma het Kriegsverdlenstkreuz 2e klas** met de zwaarden heeft verleend voor zijn plichtsgetrouw werk in dienst der germaanse gemeenschap. VOLKSCULTUUR EN KUNST Amateur-toneelspelers meten hun krachten Limburgse toneelliefhebbers hebben het plan opgevat, te Maastricht een wedstrijd voor het liefhebberijtoneel te organiseren. Zij hebben hiermede de bedoeling, te laten zien. wat in weerwil van de oorlogsomstandig heden en andere belemmeringen thans nog op toneelgebied wordt gepres teerd. Reeds hebben verschillende vereni gingen voor deze wedstrijd ingeschre ven. waartoe ook bekende Brabants* toneelverenigingen werden uitgeno digd. Een vereniging uit Friesland neemt als representante voor deze provincie aan deze wedstrijd deel, terwijl ook een vereniging uit Noord- Holland is aangezocht. Deze wedstrijd is mede bedoeld ora ook verenigingen, die in de laatste tijd niet gespeeld hebben, weer de gelegenheid te bieden voor het voet licht te verschijnen en hun werk voort te zetten. Bij een bespreking, die dezer dagen is gehouden tussen het waarnemend hoofd van de afde ling Theater en Dans van het depar tement van V. en K. te Den Haag cn besturen van verschillende Limburgse verenigingen, is het duidelijk gewor den. dat iedere vereniging die zich op liefhebberij-tonëel toelegt, in het kader van deze wedstrijd kan en mag spelen, terwijl die verenigingen zich over de voortzetting van him werk in het thans gevonden kader onder ling zullen moeten verstaan. Verschil lende besturen zegden hun medewer king toe. Gezien de te spelen stukken en de deelnemende verenigingen be looft het een zeer interessante de monstratie te worden. De wedstrijd wordt in de eerste helft van de maand Juli op twee of drie weekeinden te Maastricht ge houden. Voor deelname kan men zich wenden tot den heer J. Rasgum. di recteur van de Stadsschouwburg te Maastricht. SPORTNIEUWS Nederlandse boksen naar Berlijn BERLIJN, 22 Juni. Zondag 25 Juni zullen wederom enige Neder landse boksers in Berlijn in de ring verschijnen. Rudi Quentemeyer zal n.l. tegen Adolf Heuser boksen, die na lange afwezigheid wederom aan wedstrijden deelneemt. Voorts bokst Lucas tegen Bernhardt en Willy Quentemeyer teg cnBruch. D« beide eerste partijen gaan over tien ronden van drie minuten en de laai- ste acht ronden van drie minuten. Cricketprogramma DEN HAAG. 20 Juni. Het cricketprogramma der eerste klasse voor Zondag a.s. luidt: Rood en Wit H.C.C., V.V.V.—H.C.C. 2, Hcrmcs D.V.S.—Excelsior. HJ.S.-V.O.C. en A.C.C.V.R.A. Dc verduistering begint lieden om 32.00 en eindigt nui 5.15 uur. Maan onder 23.29. op 6.58 uur. 28 Juni E.K.. 6 Juli V.M., 12 Juli L.üL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1