HET DAGBLAD Duits vuur blijft Londen bestoken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Keten van krachten Duits weer mac htsbericht Vijand lijdt hoge verliezen in Normandië Verwoede strijd in Midden-ltalië Sterke vijandelijke druk op Viipuri Nog sterker sfrijdmiddelen tegen Engeland Dr. Dietrich over de vergelding Amerikanen treffen voorbereiding tot aanval op Cherbourg Zonnewende Negen doden, zestien gewonden Levenslange gevangenisstraf geëist voor „Tinus den goddeloze" Vaar- en ligplaatsverbod voor plezierboten Henri Chéon dood HOOFDKWARTIER- VAN DEN FÜHRER, 20 Juni. Het Opper bevel der Weermacht deelt mede: „De gevechten In Normandië zijn gisteren met bijzonder zware verlie zen voor den vijand verlopen. Over een breed front probeerde hij in het gebied Tilly-Livry verscheidene malen met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten door ons front heen te stoten. Alle aanvallen mis lukten. Ten zuidwesten van Tilly werd daarbij een vijandelijk batal jon volkomen uiteengeslagen en de bataljonsstaf gevangen genomen. Op het schiereiland Cherbourg von den' geen belangrijke gevechten plaats. De vijand tastte uitsluitend met gepantserde verkenningsstrijd krachten het zuidelijke front van de vesting Cherbourg af. Het gebied van Londen blijft onder ons stoorvuur liggen. Kustbatterijen van leger en marine dwongen voor het schiereiland Cher bourg verscheidene vijandelijke sche pen de steven te wenden. Batterijen verdragend geschut van de marine 6choten in de afgelopen nacht in het Kanaal verscheidene schepen van een in westelijke richting varend vijande lijk convooi in brand. De luchtmacht zette ook in de af gelopen nacht haar operaties tegen de scheepsconcentraties voor het lan- dingshoofd met succes voort. Na tal rijke bomtreffers werden zware explo sies waargenomen. Bij de reeds gemelde aanval van formaties Duitse gevechtsvlieg tuigen in de nacht van 18 op 19 Juni werden volgens aanvullende berich ten nog twee koopvaardijschepen, met een inhoud van 18.000 brt en een torpedojager tot zinken gebracht. Bovendien werden nog een torpedo jager, een tankschip van 8000 brt en een vrachtschip van 7000 brt zwaar beschadigd. Een luchtmacht divisie onder bevel van generaal-ma- joor Korte heeft zich bij dit optre den bijzonder onderscheiden. Boven het landingshoofa en de bezette Westelijke gebieden werden gisteren 29 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De zwakke bezetting van het eiland Post voor vrijwilligers Het //-Ersatzkommando Nlederlande in Den Haag maakt In verband met het zenden van post van vrijwilligers, die dienen bij de verschillende een heden der Waffen-#. of die in laza retten. Genesungshelme enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten ln het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das ff-Haupt- amt, dII/2, Deutsche Dlenstpost, Maas tricht. Zur welterleltung an: (naam): (veldpostnr. of adres) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het ver dient aanbeveling, ln de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tót 20 «gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voor zien zijn, als deze naar vcldpostnum- mers gezonden worden en mogen niet Wlhfl hPPfr ook eKterën ln het noord- zwaarder zijn dan 100 gr. Zwaardere Elba heelt ook gisteren m net nooro- pakjes met 2 Zulassungsmarken -W Hef HP toegelaten. Pakjes aan ge- de de gewenste doorbraak te bewer ken. Bijzonder verbitterd was de strijd in het gebied van Perugia, waar de vijand in verscheidene, uit sterke infanterie- en pantserstrijd krachten bestaande, aanvalsgroepen ons front aanviel. Tegenaanvallen onzer troepen brachten de vijande lijke aanvallen tot staan. Uit het Oosten worden bulten suc cesvolle plaatselijke afweergevechten ten Zuidoosten van Witebsk geen ge vechtshandelingen gemeld. Lichte Duitse vlootst.rijdkrachten beschadigden in de Finse Golf twee Sovjet-torpedomotorboten. Bewakingsvaartuigen der marine, die voor de Karelische landengte opereerden, schoten 5 Sowjet-bom- menwerpers neer". Generaal Leeb onderscheiden BERLIJN, 20 Juni. De Führer heeft den generaal der artillerie. Leeb, chef van het wapenbureauvan het leger, het ridderkruis met de zwaarden van het kruis van oorlogs- verdienste verleend. Generaal Leeb heeft zich door zijn buitengewone deskundigheid, schep pende energie en doelbewuste leiding van het wapenbureau van het leger bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de bewapening van het leger. oostelijke deel van pet eiland de strijd tegen den sterk overmachtlgen vijand hardnekkig voortgezet en hem uiterst zware verliezen toegebracht. In de afgelopen nacht is het garni zoen naar het vasteland overgebracht. In Midden-ltalië duurden de hevige aanvallen van den vijand ook giste ren voort, zonder dat hij er in slaag- HELSINKI, 20 Juni. Het Finse weermachtbericht luidt als volgt: „In het Westelijk deel van de Kare lische landengte was de vijandelijke druk vooral sterk gericht op Viipuri. Johanne, Kyyroela en Muolaa wer den opgegeven. Hevige gevechten werden geleverd op de kustwegen en bij het spoorwegstation Kaemaerae, waarbij zeven vijandelijke tanks ver nietigd werden Op de landengte tus sen Reyraepaenjaervi en Vuoksen sloegen onze troepen gisteren ver scheidene na hevige artillerievoor- bereiding ondernomen aanvallen af. Op de Aunus-landengte viel de vij and op twee plaatsen ter sterkte van een bataljon aan. Bij Rukajaervi sloegen onze troepen op drie plaat sen vijandelijke aanvallen af. De grootste vijandelijke afdeling was hier twee compagnieën sterk. De vestingwerken der Koivisto-eilanden verhinderden de naderingspogingen van vijandelijke vlooteenheden. Eigen zeestrijdkrachten en Duitse schepen namen doeltreffend aan de afweer deel. In het westelijke deel van de Ka relische landengte vielen onze. bom menwerpers en Duitse duikbommen werpers in de afgelopen nacht vijan delijke scheepsconcentraties, pant sergroeperingen en gemotoriseerde colonnes aan. De vijandelijke lucht actie was de laatste 24 uur bijzonder intensief gericht op het gebied tus sen Koivisto en de noordkust van de Finse golf. Enkele vijandelijke vlieg tuigen strekten hun tochten uit tot Kotka, waar zij bommen uitwierpen. Onze afweer schoot twee verken ningsballons en 47 vijandelijke ma chines neer. Daarvan werden 25 om laag geschoten door Duitse vliegtui gen en schepen. Wallace te Tsjoengking STOCKHOLM. 20 Juni. Naar de Britse berichtendienst nieldt. is de Amerikaanse vice-president, Wallace, Dinsdag te Tsjoengking aangekomen. Hij heeft een onderhoud gehad met generaal Tsjang Kai Sjek en diens echtgenote. Amerikaanse luchtmacht verloor 61 toestellen BERLIJN. 21 Juni. Naar het Internationale Informationsbüro ver neemt, hebben de formaties Ameri kaanse bommenwerpers, die gister morgen aanvallen op Duits gebied deden, een nederlaag moeten lijden. Volgens de beschikbare rapporten zijn 61 Amerikaanse vliegtuigen ver nield, waaronder 52 viermotorige bommenwerpers. Nieuwe noodlandingen in Zweden STOCKHOLM. 21 Juni. Naar Reuter meldt hebben 23 „vliegende vestingen" Dinsdag ln Zuid-Zweden een noodlanding gemaakt. Hiervan zijn zestien toestellen op het vlieg veld Malmö geland De bemanning van het toestel, dat in brand vloog, ls om het leven gekomen. Volgens „Svenska Dagbladet" ls het totaal aantal ln Zweden neergekomen geallieerde vliegtuigen thans tot 137 gestegen. Van deze toestellen hebben 113 een noodlanding moeten maken, terwijl 24 andere zijn neergestort of door Zweedse afweer neergeschoten. De noodlandingen zijn voor het groot ste deel verricht door „vliegende vesr tingen" en Liberators. wone adressen, dus niet aan veldpost nummers, mogen tot 2000 gr. zwaar zijn en moeten voorzien zijn van een 40 cents postzegel. Luchtveldpostbrleven moeten van twee luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld zijn: lucht^ veldpost. Luchtveldpostzegels en toe- latlngszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden gezonden. Kranten- en tUdschriftenzendlngen aan vcldpostnummers met een gewicht van meer dan 100 gram zijn alleen toegestaan, indien deze direct van den uitgever verzonden worden. Het ls ln het belang der familie leden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging onder vindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrij willigers niet meer naar het #-Ersatz- kommando Nlederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Nederlandse post aange nomen en ln plaatsen waar kantoren van de Duitse dlenstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bU de Duitse dlenstpost geld verzenden op veld postwissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waf- ten-ff. Hoofdprijzen Staatsloterji DEN HAAG. 21 Juni. Tijdens de heden gehouden trekking zijn de volgende prijzen uitgekomen: 1500.—: 21653: 1000—: 1812, 4558. 10933, 21588: 400.—r 9660, 24826: 200.—: 4927, 11474. 14126, 17177, 25038; 100.—: 1654, 9901, 10899. 12257. 13115. 13499, 18240, 22703. 22928, 23502, 23889, 25301. APOTHEKERS ADSISTENT. Am sterdam: geslaagd de dames I. L. Hess, Amsterdam: E. Llchtensteln, Haarlem; A. A. M. Hazenberg, Haarlem: E. C. M. Snit, Bloemendaal en T. Hemmes, Am sterdam. Ie JAARGANS No. 143 LD' WOENSDAG 21 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 et. per week öf 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De kathedraal van Rouaan, een der schoonste monumenten der Franse gothiek, werd na de jongste Anglo-Amerikaanse bomaanvallen door het vuur verwoest. Foto Transocean-Europapress) ZURICH, 20 Juni. „Ik verraad geen geheim, wanneer ik zeg, dat de stroom van ontploffende projectielen en kogels naar het militaire doel Zuid-Engeland zal voortgaan waarbij nog sterkere strijdmiddelen februikt zullen worden, tot Engeland ot het inzicht komt, dat de door hem gepropageerde luchtterreur- oorlog alleen een boemerang is, die Groot-Brittannxë op vreselijke wijze zelf treft. Daarvoor kan het Engelse volk dan mannen als Churchill, Van- slttard en alle anderen bedanken, die de brutale uitroeiing van het Duitse volk met alle middelen tot Engels oorlogsdoel hebben verheven. In Duitsland heeft men jegens het Engelse volk nooit dergelijke voorn e mens gekoesterd. Onze strijd is niet gericht tcgèn het Engelse volk, doch tegen diegenen, die Engeland en de wereld in deze oorlog gedreven heb ben." Dit antwoord gaf Reichspresse- chef dr. Dietrich aan den Berlijnsen correspondent van de „Neue -Züri- cher Zeitung", die hem vragen stel de over het Duitse vergeldingswapen. In het vervolg van het interview zeide dr. Dietrich betreffende de Engelse bewering, dat het nieuwe wapen niet doeltreffend zou zijn. o.a.: „Wanneer de minister van bin nenlandse zaken Morrison in Enge land het strikte verbod van eniger lei mededeling over de daadwerke lijke uitwerking van dit wapen mo tiveert met de opmerking, dat daar door aan de Duitsers een militair geheim verraden zou worden, dan wordt in deze motivering duidelijk, dat hij met zijn verbod niet de Duit sers in het onzekere wil laten over de uitwerking, die zij toch al lang kennen, doch het Engelse volk de waarheid wil verzwijgen en de open bare mening der wereld wil mislei den over de doeltreffendheid van dit wapen." Tegenover de bewering van Engelse zijde, dat in Engeland reeds lang een soortgelijk wapen bekend is, Duitsers boeken afweer- succes bij Caen BERLIJN, 20 Juni. De Ameri kaanse divisies, die in het noordwes telijk deel van het landingshoofd op Cotentin opereren, worden op het ogenblik op de basis St. Sauveur le Vicomte-Barneville gehergroepeerd en voor nieuwe acties opgesteld, waar bij het gros van de Amerikaanse for maties waarschijnlijk wel geconcen treerd zal worden voor de aanval op de vesting Cherbourg, terwijl de for maties, die naar het zuiden de bevei liging vormen, tot taak hebben zich in te graven en het leger, dat de aan val op Cherbourg gaat ondernemen, zoveel mogelijk in de rug te dekken. Van Duitse" zijde,is de ontwikke ling van de strijd in het gebied ten westen van St. Sauveur beantwoord door het terugtrekken op het uitge breide vestinggebied van Cherbourg van 't gros der in het gebied Monte- bourg-Quineville staande strijdkrach ten, hetgeen reeds verscheidene da gen geleden geschied is en waarbij sterke beveiligingen voorlopig in de oude linies zijn gebleven met de taak door .vertragend verzet al strijdende naar het noorden en noordwesten uit te wijken. De Duitse beveiligingen hebben vandaag een succesvol gevecht gele verd met sterke Amerikaanse aan- valstroepen tussen Montebourg en Valognes, in het verloop waarvan o.a. een Sherman-pantserwagen in brand geschoten werd. Drie andere zware tanks liepen op mijnen en werden zodoende buiten gevecht gesteld. Vier Sherman-tanks werden door storm- pioniers door gevechtsmiddelen voor de strijd op korte afstand onschade lijk gemaakt. De Amerikaanse verkennings-een- heden, die via de Franse nationale weg nr. 800 tot voorbij Bricquebec naar het noorden oprukten, ledeif ge voelige verliezen. Duitse beveiligin gen in het voorterrein stelden drie gepantserde verkenningswagens bui ten gevecht, twee gepantserde vracht auto's voor manschappen werden in brand geschoten. Hechte verdediging Van het gebied Tilly—Caumontuit ondernamen sterke Britse pantser- formaties, gevolgd door talrijke dicht- aaneengesloten infanterieformaties, na zeer krachtige artillerie-voorberei ding Maandag opnieuw een groot scheepse poging, de westelijke gren del der verdedigingszöne van Caen te verbreken en in zuidoostelijke rich ting op te rukken. De gevechten, die de gehele dag voortduurden, eindig den met een volledig afweersucces der Duitse troepen. Reeds in de namiddag moesten de Engelsen alle aanvallen staken, aan gezien de vers aangevoerde formaties zo geteisterd waren, dat zij geen grote operaties meer konden onder nemen. Aan het gehele front vari deze aanval werden- 73 uitgebrande of buiten gevecht gestelde Britse tanks geteld. De Engelse infanterie-formaties werden door het- vuur der Duitse batterijen reeds verscheidene kilome ters voor de afweerstellingen zozeer gedecimeerd, dat zij slechts op twee plaatsen tot de aanval konden over gaan. Hier. geraakten zij in het vernielen de vuur der Duitse machinewapenen, die elk binnendringen in de Duitse linies onmogelijk maakten Waar schijnlijk zullen de Engelsen bij deze grote aanvallen minstens 8000 tot 10.000 man aan doden en gewonden hebben verlogen. 1 maar dat dit uit humanitaire over wegingen niet is toegepast, stelde dr. Dietrich het volgende vast: „Iedereen weet, dat Juist de Engel sen nooit geaarzeld hebben leder naar hun mening doeltreffend wapen mee dogenloos te gebruiken, wanneer zij daar de beschikking over hadden. Wij Duitsers zijn verbaasd, dat de belang stelling ln brede kringen van het bui tenland voor de kwestie van een hu manitaire luchtoorlogvoering pas nu ontwaakt. WIJ verwonderen ons er over. dat dit eerst gfeschledt ln een ogenblik, waar op Engels gebied getroffen wordt en niet- reeds sedert twee Jaren, toen de Engelsen hun blikken fosfor opnamen ln hun militaire strijdmiddelen of toen zij begonnen hun brisantbom men op Duitse steden zeer treffend „woonblokkrakers" te noemen. Ook toen de Engelsen en Amerika nen tenslotte van hun vliegtuigen uit nog de boeren op het veld begonnen te beschieten, waren er ln de wereld maar weinigen, die de vraag opwierpen of dat niet een strijdmethode was. die de gehele Britse en Amerikaanse natie ln discredlet bracht." Militaire doelen De correspondent bracht voorts ter sprake, dat de Anglo-Amerlkanen vol houden,' dat hun bombardementen, ondanks de verliezen onder.de burger bevolking, van strategische aard zijn. doch dat het Duitse wapen als een zuiver terrourmlddel beschouwd moet worden. Hierop antwoordde dr. Dietrich: „U zelf hebt de militair zinloze cn. barbaarse vernielingen ln steden als Berlijn. Hamburg. Keulen. München, Frankfort. Aken enz. gezien en u een oordeel gevormd, of ook woonwijken en cultuurmonumenten, die men zon der enig bedenken door „bomtapijten" vernietigd heeft, een militair doel vor men. Wil men nu ln Engeland bestrijden en hebben niet de Engelse bladen maanden lang voor het begin der In vasie zelf gemeld, dat gencel Zuid- Engeland en Londen met troepen en oorlogsmateriaal practlsch volgestopt zijn en een enkel arsenaal vormen? Er kan bijgevolg dus geen twijfel over bestaan, dat het bestoken van een dergelijk gebied met ontploffende projectielen een absoluut militaire noodzaak is. Wanneer daarmede te vens een vergelding voor al die da den samengaat, die de Anglo-Ameri- kanen jegens de Duitse burgerbevol king gepleegd hebben, dan zal ieder rechtvaardig de.nkend mens in de wereld een dergelijk feit accepteren." De nieuwe Duitse ontploffende pro jectielen, zeide dr. Dietrich verder nog, bezitten minstens dezelfde tref zekerheid als de ®igelse bommen, die zonder zicht op de grond van tienduizend meter hoogte boven dich te wolkendekken worden neergewor pen. Wat betreft de z.g. trefzekerheid der Engelse en Amerikaanse bom men. beschikken de Zwitsers over een klassiek voorbeeld ln het geval Schaffhausen. Twee doden, twaalf gewon den bij framongelulc NIJMEGEN, 20 JunL Maandag middag is een ernstig ongeluk -ge beurd met een tramstel van de Maas Buurtspoorweg, dat aan twee mensen het leven heeft gekost, terwijl twaalf personen ernstig gewond werden. De tram was te 5.45 uit Nijmegen vertrokken. Te Malden (gem. Heu- men) reed de tram door een niet vastgestelde oörzaak door een wissel. De motorwagen reed recht uit, maar de aanhangwagen, waarin zoals ge woonlijk zeer veel personen zaten, ging op een zijspoor. De koppeling tussen beide wagens brak en hoewel beschadigd bleef de motorwagen in de rails. De aanhangwagen echter ontspoor de en botste tegen een boom\ Een hevige slag volgde met het gevolg, dat de wagen volkomen werd ver nield. De van alle kanten toesnellen de voorbijgangers, probeerden direct in de chaos, waaruit het gekerm van de bekneld zittende gewonden op steeg, hulp te verlenen. Twee personen bleken zodanig ge wond, dat hulp niet meer kon baten. Zij zijn 's avonds aan hun verwondin gen overleden. Het zijn de 49-jarige gehuwde vrouw G. en de 57-jarige ongehuwde G., beiden uit Malden. Twaalf personen werden naar het St. Canisius-ziekenhuis overgebracht. De overige passagiers, die verwondingen hadden opgelopen werden ter plaatse verbonden. Drie dagen zijn er elk jaar dat ik opsta en tegen mezelf zeg: .Met is vandaag de eenentwintigste!"dat ik naar het venster ga en de lucht bekijk en dat ik iets bijzonders ver wacht. Dat is de dag dat de winter begint en dat de dagen tegelijk beginnen te lengen. Dat is de dag van de lente. En dat is midzomer zonnewende of Sint Jan. Vandaag. Op de herfst let ik nooit, want die begint nooit en die houdt eigenlijk nooit op in dit geze gende klimaat. Tenminste verleden week was het nóg volop of alwéér volop herfst en we stookten van ge sprokkeld hout... Dat doe ik op 21 Juni uit principe niet en ik ben zelfs van plan mijn jas thuis te laten en met ae hoed in de hand te gaan wandelen, zodat de buurman zal zeggen: „Nou. die heeft ook de zomer in het hoofd!" Waarop buurvrouw zal snibben„Gut man, 't is toch zeker de eenentwintigste?" En het zoontje: „Oh vader, begint da zomer vandaag nou werkelijk?" En da groentenman, die zo'n fijne optimist is, en die in elk geval altijd een goed humeur meebrengt, zij liet zelden groente zal zeggen: „De dagen beginnen dl weer te korten, het mooi ste is voorbij". Is het mooiste voorbij? Sinds twin tig jaar heb ik ma elk jaar weer voor genomen, om daar nu dat jaar en dit jaar eens echt goed op te letten. Want het is nu éénmaal niet goed, dat de mens de seizoenen haastig, on nadenkend en gulzig dóórleefd, zoals een dom kind. schrokkig zijn boter hammen opeet. Er was een professor. Fletcher heette hij. die ons leerde, dat als we drie boterhammen opeten, waarvan we elke hap 36 maal kauwen, we er méér voordeel uit halen dan uit zes boterhammen, die we bijna onge- kauwd doorslikken. Anders verlaat het eten voor een deel onverteerd, zonder inwerking van de nodige sap pen, zonder dat de kracht er uit ge haald is, het lichaam. Sinds twintig jaar heb ik me voor genomen ook de seizoenen te flet- cheren en langzaam de dagen te proeven op de long, vóór ik ze door slik. Goed op te letten, hoe de win ter in de lente overgaat en de lente in de zomer. Precies en nauwkeurig mee te leven hoe de eerste nieuwe scheuten van het gras de -weiden iets minder grauw maken, hoe de bloe men te voorschijn schieten, wie de eerste is en wat het mooiste is. En lekkerlui in een weiland te liggen en te voelen hoe zacht de aarde is, te zien hoe zij haar poriën opent en hoe zij langzaam en zacht begint te-ade men, terwijl een zoele zuidenwind speelt met de halmen, hoe de aarde zwelt boven de zwellende korrels en hoe „het uitbreekt in groen cn bloèi stort over de wereld". Ook dit jaar had ik me'voorgeno men goed op te letten op de wonder lijke wisseling tusseti 21 Maart en 21 Juni. En ik heb het wéér verge ten. Voor de twintigste maal. Ik lag niet lui in het weiland, ik liep maar over asfalt en had het veel te druk met de groente, die er niet was. Nu kijk ik uit de trein naar het land dat voorbij waaiert, het gras waarin de mens op blote voeten hoort tc lopen en ik zie dat het al gemaaid tegen de dijk ligt, wachtend op de zon die het droog zal branden, zodat de lucht zwaar is van een lome reuk... Maar nu is het zomer en ik ga nu goed opletten. Daarboven moet de zon door de ivolken brengen op de dag dat zij het noordelijkst door de ruimten schuift en dat zij keert, in zomer zonnewende, naar het zuiden. De lente is weer voorbij. Maar nu is het dan toch zomer en ik neem me heilig voor dit seizoen niet on gebruikt en ongenoten voorbij te laten gaan. 't Is zomer! En jasloos. hoedloos wil ik de deur uitsnellen, de zonnewende tegemoet. „Hé, je vergeet je jas en je das." roept een bezorgde vrouw me ach terna. Gehoorzaam keer ik terug en warm ingepakt verlaat ik het huis. Het is midzomer zonnewende. TIJL. DEN HAAG, 21 Juni. Anglo- Amerikaanse vliegers hebben giste ren ln Nederland wederom in scheer- vlucht terreuraanvallen met boord- wapenen op verkeersmiddelen en voorbijgangers op de openbare weg gedaan. Daarbij werden negen Ne derlandse burgers gedood, zestien zwaar en een vrij groot aantal licht gewond. APOTHEKERS-ADSISTENT. Am sterdam: geslaagd mej. A. de Jong, Amsterdam en de heer W. Bedler de Prairie, Rijswijk. Tot de belangwekkendste mill- ten Inderdaad ln beginsel tot ont- taire commentaren van deze wikkeling komt. Terwijl Britten tijd behoren de wekelijkse radio- en Amerikanen hunnerzijds ech- voordrachten van luitenant-gene- ter aan die krachten positieve in- raal Dlttmar. Bij vriend en houd zullen trachten te geven, vijand (want ook „aan de over- richt het streven der Duitsers er zijde" volgt men dit woord) heeft zich op, van fase tot fase de con- Dittmar's rustige en militair-za- tróle op de ontwikkeling te be- kelijke betoogtrant gezag. Men houden tot op het ogenblik van zou deze radiotoespraken gevoe- de beslissende afrekening, gelijk het ideaal van populair- Daarbij vindt de Duitse strijd- milltaire voorlichting kunnen methode in het vijandelijke keten- noemen. Hier worden algemeen systeem ondubbelzinnige voor- toegankelijke elementen der delen. Met name heeft reeds het nieuwsberichtgeving in onderling eerste partiële offensief van Brit- verband gegroepeerd tot een bij ten en Amerikanen in vele opzich- uitstek verhelderend overzicht der ten opheldering verschaft over de jongste krijgsontwlkkeling. ginds beraamde en gevolgde In zijn jongste voordracht noemt methode. Geen bedachtzame oor luitenant-generaal Dlttmar de logsleiding voelt zich geroepen tot gebeurtenissen in Normandië „het voorbarige eindconclusies. Maar eerste grote partiële offensief" der het staat in elk geval vast, dat de geallieerden in het Westen. Par- Anglo-Amerikaanse invasie tot tieel: dat wil dus zeggen, dat wel- dusverre geen opmerkelijke mill- bewust niet het geheel der vijan- taire nieuwigheden heeft feintro- delijke krachten tegelijkertijd en duceerd en dat de variant op het op één punt werd ingezet. En het reeds bekende niet heeft kunnen wordt den bezonnen toeschouwer verhinderen wat luitenant-gene- duidelijk, dat de erkenning van raai Dlttmar heel beeldend „de zulk een feit ook in de Duitse kanalisatie van het invasie-offen- tegenmaatregelen tot uitdrukking sief" noemt, komt: de krachtsontwikkeling der Wie meent, dat een defensief Duitse legers is tot dusverre even- gelijk staat met het uit handen zeer of wellicht zelfs ln nog op- geven van het in elke oorlogvoe- vallender mate „partieel", gedeel- ring zo belangrijke initiatief, kan teiijk uit dit beeld der strategische Als vanzelf drlnrt zich uit deze ..kanalisatie" argumenten voor gedachtengang de brandende ^ere opvatting putten. vraag naar voren, hoe men dan de verdere ontwikkeling heeft te zien in een worsteling, die beide partijen als beslissend beschou wen. Het logische antwoord luidt. Daarbij dringt zich de ook door Dlttmar sterk naar voren gescho ven samenhang op, die elke vol gende aanval aan de vorige bindt, die elke volgende landingsoperatie afhankelijk maakt van de vorige. dat nog èndere offensieve opera- tips van ripn tPwnslanrtPr vpt-- In d!fc OPElCht WOrdt de „kanall- ties van den tegenstander ver wacht moeten worden, dat Eisenhower minstens één, wellicht méér steunpunten naast het hui dige zoëken zal en dat de Anglo- Amerikaanse strategie een keten van krachten zal trachten te ont plooien door afzonderlijke opera satie" van het eerste partiële offensief de voorwaarde voor het „kanaliseren" ook van het vervolg in de krachten-keten. Deze kanalisatie tekent zich tot dusverre reeds af in de beperking der Anglo-Amerikaanse krachts ontwikkeling op het eerste Atlan- A um.wL&K.eiiiig up iieo eersie Aua.ii- 5* ,rSS-^.5n5?J i»Sinlst tische bruggehoofd. Ze tekent zlch nog aanmerkelijk duidelijker a? 1" de verschillende termijnen. zekere zin bij de Sowjetrusslsche oorlogvoering reeds toepassing ge vonden in de voortdurende ver die Britten en Amerikanen reeds moesten verzuimen en in de voor nloïïSn* Z llv steende operaties bestemde re- plaatsing van het zwaartepunt serVes, die noodgedwongen reeds thans door hen in de strijd wer den gebracht. Ze tekent zich der aanvallen naar andere sec toren, al golden voor de strijd te een deel an" evenzeer af ln de toepassing van dere voorwaarden. het nieuwe Duitse wapen, dat Ook luitenant-generaal Dittmar enerzijds met- name ln Engeland stelt vast. dat aan het Invasie- geheel gewijzigde psychologische front de strijd door de Duitsers grondslagen heeft gelegd. dat tot dusverre voornamelijk defen- anderzijds nuchter-militair ln- slef ls gevoerd. In het kader der grijpt ln de Anglo-Amerikaanse hierboven ontwikkelde zienswijze voorbereidingen voor volgende is het duidelijk, waaróm. Wanneer schakels ln de keten, het juist ls, dat belde partijen Die keten wijst de grote lijn der thans do eindbeslissing van de dingen, zonder welke de onder oorlog op het Europese vasteland delen van de gigantische worste- zoeken, is er belde partijen aan llng zich niet wezenlijk laten gelegen, dat de keten van krach- toetsen. Möord te Schellïnlchout voor de rechtbank ALKMAAR, 20 Juni. „Zo iemand niet in de maatschappij mag terug komen, is het deze verdachte. De maatschappij mag geen risico lopen met dit soort mensen. Voor een zaak als deze, die gemeen en ernstig is, past geen genade. Ik vraag dan ook tegen dezen verdachte een veroorde ling tot levenslange gevangenisstraf." Aldus de Officier van Justitie bij de Alkmaarse rechtbank mr. de Bruyes Tack in zijn requisitoir in de moord zaak uit Schellinkhout, waarvoor de Amsterdamse loodgieter M. van der H., verdacht van moord of me deplichtigheid, zich had te verant woorden. Deze man, die, thans 54 jaar, reeds op zijn zeventiende le vensjaar de eerste straf onderging en sindsdien dus in 37 jaar bijna 31 jaar in de cel had doorge bracht, kan zonder overdrijving de zwaarste van de zware Jongens uit de Amsterdamse onderwereld ge noemd worden. „Tinus de goddeloze" was een inbreker en chanteur van groot formaat. Het was in de middag van 23 Octo ber van het. vorige jaar, dat het rustige dorpje Schelllnkhout ln zijn stilte werd verstoord door de vreselijke ont dekking. dat de 73-Jarige G. Palen- steljn vermoord ln zijn bedstede werd aangetroffen. Uiteindelijk leidde het spoor naar den verdachte en de mededaders Van St. cn H. Nadat dr. Hulst uit Lelden zijn be vindingen had medegedeeld, kwam de medeverdachte, de koopman A. van St. uit Amsterdam als getuige tegen over zijn „vriend" te staan. Omstandig doet Van St. zijn ver haal. Hoe men ln huls is gekomen, dank zij een valse sleutel van H., den derden verdachte, en hoe eerst het huls werd doorzocht. De oude man hoorde gerommel, ontstak licht en H., die uit Hoorn komt en met h,et slacht offer wel eens handelde, riep uit: „Doe het licht uit. want hij heeft me her kend. Sla hem dood". Verd. sprong ln de bedstede, waar Palensteljn lag dook boven den ouden man, die zich met een bijl trachtte te verdedigen en greep het Afvoer naar gebied ten oosten Merwedekanaal DEN HAAG, 21 Juni. Met machtiging van de bevoegde Duitse autoriteiten maakt de inspecteur- generaal voor de Scheepvaart be kend: Met ingang van heden is het ver boden op de hieronder omschreven vaarwegen en meren, alsmede de aan deze vaarwegen of meren gelegen havens, met pleiziervaartulgen, zoals kano's, zeilboten, roeiboten, motorbo- teta enz. te varen en ligplaats te nemen. Het varen ter verwijdering van pleziervaartuigen uit de bedoel de vaarwegen en meren is vooralsnog toegestaan. Tevens is het .verboden, de pleizier- vaartuigen, welke ingevolge het bo venstaande uit de bedoelde vaar wegen en meren verwijderd moeten worden, in het gebied ten westen van het Merwedekanaal (dit kanaal inbegrepen) ligplaats te doen nemen, op het droge te brengen of op te slaan in loodsen, botenhuizen enz. De vaartuigen moeten derhalve on verwijld naar het gebied ten Oosten van het Merwedekanaal (bij voor keur Loosdrechtse plassen) worden afgevoerd. Dit voorschrift geldt even eens voor de pleiziervaartulgen, die langs de hieronder omschreven vaar wegen en meren op het droge liggen of in loodsen, botenhuizen enz. zijn opgeslagen. Voorts is voor pleiziervaartulgen tot nadere aankondiging de vaart door de Oostelijke ringvaart, van het gemaal Leeghwater, in Oostelijke richting tot de Oude Wetering, ver boden. De pleiziervaartulgen, welke .bij controle in de hieronder genoemde vaarwegen en meren, op de oevers staan van of in de loodsen, boten huizen enz., welke aan deze vaar wegen en meren gelegen zijn, wor den aangetroffen, zullen van over heidswege en op kosten van den eige naar naar het gebied ten Oosten van het Merwedekanaal worden afge voerd. Voor schade aan of verloren gaan van de vaartuigen neemt de Overheid generlei aansprakelijkheid op zich. Het gevaar bestaat, dat, indien het afvoeren van overheidswege om eni gerlei reden niet mogelijk mocht blij ken, de vaartuigen in het ongerede geraken De bovengenoemde bepalingen zijn niet van kracht voor de pleiziervaar tulgen, welke op een werf ter repa ratie liggen. Deze vaartuigen moeten echter terstond na de reparatie naar het gebied ten Oosten van het Mer wedekanaal worden afgevoerd. De bedoelde vaarwegen en meren zijn: De Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder van het ge maal de Lijnden af tot aan de Oude Wetering, met inbegrip "van de West einder plassen, de Oude Wetering. Braassemermeer, Paddegat, Woud- wetering, Heimanswetering Oude Rijn vanaf Koudekerk tot aan de Gouwe, sluis, de Gouwe tot aan het Verbindingskanaal, het Verbindings kanaal en de Hollandse IJssel van het Verbindingskanaal af tot aan de Nieuwe Maas. slachtoffer ln de keel. Met een riem, welke men had medegenomen, werd de daad volbracht. Vervolgens werd de brandkast door zocht. De bult bestond uit enkele sieraden...... „Ik zal hem nog even toedekken", zei verd., die weer naar de bedstede ging en met 1800 gulden terugkwam. De buit werd gedeeld. „Gelogen. Je reinste fantasie", zegt verdachte na de verklaring var: Van St. Ik ben er niet geweest. Er was me te veel over gesproken." De president, mr. Baron van Tuyl van Serooskerken. merkt op. dat het een onverstandige houding van ver dachte ls. Doch verdachte handhaaft zijn houding, ook wanneer de derde ver dachte H. zijn bezwarende verklarin gen heeft afgelegd, waaruit o.a. bleek, dat verd. bloed op zijn Jas had. toen zij terug gingen. Een neef van verd. zekere H. H„ een koopman uit Amsterdam, die wegens chantage wordt vastgehouden had de siera den bij verd. waargenomen. Ten huize van de verloofde van H., de Amster damse typiste M. L., was een bedrag van bijna 12000 gulden ln beslag ge nomen, dat ze voor ..Tinus" bewaarde. Fel hekelde de Officier de houding van dezen verdachte, die ondanks alles hardnekkig ontkent. Hulde bracht hij voor het werk van den Rijksrecher cheur Groenveld. De dood van het slachtoffer is door verstikking Inge treden en wanneer men het dan geen moord kan noemen, hier is zeker sprake van diefstal met geweldpleging, de dood ten gevolge hebbend. Ten slotte vroeg spr. levenslange gevan genisstraf. Mr. C. Smal uit Alkmaar noemde da hoofdgetuigen Van St. en H. niet be trouwbaar. Spr. concludeerde tot vrij spraak van de doodslag, terwijl ver oordeling moet volgen voor diefstal met geweldpleging. Uitspraak 4 Juli. Strijd om de wlelrentitels Donderdagavond 7 uur wordt een begin gemaakt met het verrijden der Nationale Wielerkampioenschap pen van de N.W.U. Begonnen, wordt met twee korte wedstrijden voor amateurs, waarna precies half acht gestart zal worden voor het Kam pioenschap over 50 K.M. voor Pro fessionals en Onafhankelijken. VOLKSCULTUUR EN KUNST Op 69-jarige leeftijd is overleden de Franse toneelschrijver Henri Ghéon, die ook in ons land door vele stuk ken en voorstellingen bekend werd. Ghéon was een bekeerling. In de vorige wereldoorlog werd hij katho liek en schreef toen met vurige apostelijver voor katholieke leken vele stukken, waarin hij een eenvou dig katholiek Christendom voor stond, en waarin hij zich een ver nieuwer van het toneel betoonde, die aan wilde knopen bij de kinderlijke trant der middeleeuwse spelen. Zijn moderne stukken waren dus vaak sterk archaïserend of vermiddeleeuw- send. Bekend werd zijn Parijse to- neélgroep „Les compagnons de Notre Dame". Zij vertoonden o.a. de ook in ons land gespeelde stukken „L9 pauvre sous 1'escalier" (De arme on der de trap) en „Le farce de pendu dépendu" (De klucht van den ge hangene. Dit laatste stuk werd in het afgelopen seizoen nog opgevoerd door het gezelschap van Ad. Hooy- kaas. Opzien baarde ook zijn stuk „Le comédie et la grace", dat hier onder de titel „Genesius" werd opgevoerd. Het behelst de geschiedenis van een Romeins acteur, die door het spelen van een Christenrol voor den chris tenvervolgenden Romeinsen keizer bekeerd wordt tot de nieuwe leer. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 22.43, op 6.06 uur. 28 Juni E.K., 6 Juli V.M., 12 Juli L.K., 20 Juli N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1