HET DAGBLAD Londen nog steeds onder Duits vuur VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Wenen Beleeft begin de invasie van Duits weermachtsbericht Vijf schepen tot linken gebracht Vijand bereikt West kust van Cotentin Engeland zoekt naar afweermiddel Operaties tegen Cherbourg Strijd tussen Finse Golf en Vuoksen Japanners veroveren Tsjangsja St. Lo in een puinhoop veranderd Nieuw wapen eist weinig personeel Amerikaanse tankconcentraties ten westen van Carentan Dissonant in een muziekfeest Hemel kleurde zich geel en rood boven Londen Duits vlieger over 't nieuwe wapen Reuzenbranden ver zichtbaar P-Weest zuinig met—, gas en licht Fransen stelden hun „bevrijders" teleur Goed voorgaan doet goed volgen! HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 JunL Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „Het storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken heeft ook gisteren de gehele dag en In de afgelopen nacht met afwisselende kracht aan gehouden. Het zwaartepunt van de gevechten in Normandië heeft gisteren gelegen in het gebied van St. Sauveur-le-Vi- comte. Hier slaagde de vijand erin, met uiterst sterk gebruik van zijn artillerie en luchtwapen. door onze beveiligingen heen te stoten en de westkust van het schiereiland Cher bourg te bereiken bij Barneville sur -Mer. Het afgrendelingsfront onzer troepen is ten zuiden en noorden daarvan gevormd. Het vijandelijke bruggenhoofd ten Oosten van de Ome werd verder vernauwd. Vijandelijke tegenaanval len met tanks mislukten. Ter weers zijden van Tilly heeft de vijand aangevallen op een breed front met vrij sterke strijdkrachten van infan terie en tanks. Alle vijandelijke aanvallen stortten zonder succes in een. Ten Noordoosten van St. Lo is een penetratie van de vorige dag in een tegenaanval opgeheven. Hier heeft zich de derde divisie val schermjagers onder commando van luitenant-generaal Schimpf bijzon der onderscheiden. Formaties gevcchtsvliegcrs hebben voor het landingshoofd twee koop vaarders met een Lnhoud van 18000 brt. en een torpedobootjager tot zin ken gebracht. Vier andere koopvaar ders met een inhoud van 29000 brt. en drie torpedobootjagers werden zwaar beschadigd. Marinekustbatte- rijen hebben ten Westen van het schiereiland Cherbourg eveneens een vijandelijke torpedobootjager be schadigd. Op het eiland "Elba versterkt de vijand zich met nieuwe transporten. Het garnizoen van het eiland biedt heroieke tegenstand onder bevel van den dapperen commandant generaal- majoor Gall en heeft den tegenstan der zware verliezen toegebracht. Te genover een verre overmachtigen vijand hebben zich- onze troepen ten slotte moeten terugtrekken op het noordoostelijke deel van het eiland. De gevechten duren voort. Ten oosten van het eiland Elba hebben torpedoboten een Britse tor pedomotorboot in de grond geboord en twee andere zwaar beschadigd. In de sector van Grosseto tot Pe rugia was het gisteren een bijzondere zware dag van strijd. Met geconcen treerde krachten viel de vijand de gehele dag aan zonder dat het hem gelukte, vrij grote terreinwihst te be halen. Tot bijzonder hevige gevech ten kwam het in het gebied ten zuid westen en zuiden van Perugia, waar onze troepen verbeten weerstand bieden en herhaalde, door tanks ge steunde aanvallen, voor het grootste Duits wapen trof Britse troepenconcentraties '(Van onze Berlijnse correspondente). BERLIJN, 19 Juni. De opper bevelhebber van de Britse luchtver dediging is Zondag in Zuid-Enge- land geweest en heeft met hoogge plaatste officieren en deskundigen de nieuwe afweermethode tegen het „onbemande vliegtuig", zoals de Engelsen het nieuwe wapen noe men. bestudeerd. Niettegenstaande de berichten over het nieuwe strijdmiddel van de Duitsers nog altijd zeer schaars bin nenkomen. wordt er in Berlijn toch reeds op gewezen, dat vooral in de tijden, die na het begin van de'in vasie komen en waarvan voor de Brits-Amerikaanse legerleiding alles afhangt, een kalme en rustige ravi taillering nodig is. Het nu al drie etmalen durende bombardement van Londen en van verschillende bijzonder belangrijke plaatsen n Zuid-Engeland heeft, naar thans reeds vaststaat, troe penconcentraties getroffen. Boven dien moet men niet vergeten, dat een vijfde van alle Engelsen in Londen leeft. De gehele politieke en militaire organisatie heeft haar ze tel in Londen. De Duitsers hebben, nadat zij eerst van de „Helhond" spraken, nu een nieuwe naam gevonden, die weer door vele Duitsers zal worden overgenomen, namelijk die van „De Vliegende Hamburger". Deze naam doelt op de vreselijke bombarde menten op de Hamburgse burger bevolking. De Gaulle vertoefde in Normandië '(Van onze Berlijnse correspondente BERLIJN. 19 Juni. „Wanneer men de berichten leest over de ont vangst van De Gaulle door de bevol king in het door de geallieerden be zette deel van Normandië, moet men tot de conclusie komen, dat men daar heel vriendschappelijk tegenover De Gaulle staat", zo schrijft de Londense correspondent van „Svenska Morgen- bladet" en hij voegt er aan toe: „Dit is echter niet het geval. Dat de be richten in de Londense bladen ten gunste van De Gaulle gekleurd zijn, berust op een zorgvuldige ke'uze van de correspondente, die het terrein van de invasie mocht betreden." In een Londens bericht in „Svenska Dagbladet" wordt een mededeling van het Franse informatiebureau over de ontvangst van De Gaulle tegenover een bericht van de „Times" gesteld. De „Times" schreef, dat De Gaulle in Bayeux reeds een Frans burgerlijk en militair bestuur had ingesteld. Het schijnt echter, dat het voor De Gaulle in Bayeux verre van Ideaal geweest is. Een later Reuterbericht meldde namelijk, dat hij inmiddels weer in Algiers geland is. „De Gaulle", aldus Reuter, „die er wat vermoeid uitzag, weigerde iedere verklaring over de toestand in het door de ge allieerden bezette gebied in Norman dië* (Speciale correspondentie). BERLIJN, 20 Juni. De Ameri kaanse operaties, die geleid hebben tot de afsnoerh.g van he, schier eiland. Cotentin. richten zich thans tegen de zeevesting Cherbourg, een haven die de Britten en Amerikanen voor de voortzetting van hun opera ties in Frankrijk beslist nodig heb ben. In Duitsemilitaire kringen wordt met voldoening geconstateerd, dat de geallieerden het nog niet ge waagd hebben hun oorlogsschepen aan het vuur der kustbatterijen van Cherbourg bloot te stellen. Te Berlijn wordt verklaard, dat de vesting Cherbourg weliswaar nog niet voorzien is van de modernste afweermiddelen, doch dat zij in ieder geval zo sterk is, dat de Ame rikanen en de Britten bloedige ge vechten zullen moeten leveren om de vesting te veroveren. Cherbourg heeft drie grote ves tingwerken aan de zeekant. Deze forten zijn door in oorlogstijd ge plaatste batterijen nog aanzienlijk versterkt. Aan de landzijde wordt Cherbourg beschermd door de for ten „Hornet", „Flamans", „Couplet" „d'Octeville" en „Du Roule" Hoewel de verdedigers niet meer over land geravitailleerd kunnen worden, zijn er nog andere mogelijk heden om de manschappen van mu nitie en levensmiddelen te voorzien. Bovendien is de vesting Zondag zodanig bevoorraad, dat zij geruime tijd zonder verzorging kan stand houden. deel tn gevechten op korten afstand, uiteensloegen. In het oosten zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewieken in het voorterrein der Karpathen, aan de Berezina en ter weerszijden van Witebsk met zware verliezen voor den vijand mislukt. Zware Duitse gevechtsvliegtuigen hebben in de afgelopen nacht een geconcentreerde aanval ondernomen op het spoorwegknooppunt Sarny, waar grote branden en ontploffin gen werden veroorzaakt. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers is naar Noordwest Duitsland gevlogen en heeft terreur- aanvallen gedaan op verscheidene steden. Vooral in de woonwijken van Hamburg, Bremen, Hannover en Wesermünde ontstonden schade en verliezen aan mensenlevens. Door af weergeschut van het luchtwapen en de marine werden zestien vijande lijke vliegtuigen vernietigd. Enige plaatsen ontruimd HELSINKI, 19 Juni. Het Finse weermachtsbericht luidt: „Op de Karelische landengte waren de vijandelijke aanvallen in het- ge bied tussen de Finse Golf en Vuok sen levendig. Bijzonder hevige ge vechten werden geleverd bij Kauk- jarvi-Summa, alsmede op de land engte tussen Muolanjaervi en Vuok sen. Koivisto, Makslahti, Valkjarvi en Rautu werden opgegeven. De laatste twee dagen werden 51 vijan delijke tanks vernietigd. Van de overige sectoren der landfronten niets bijzonders te melden. De vestingwerken der Koivisto- eilanden waren met lichte vijande lijke zeestrijdkrachten in vuurge vechten gewikkeld en brachten twee kleine schepen tot zinken: Op de Karelische landengte en in het Oos telijk deel van de Finse Golf schoten onze jagers en luchtafweer 28 vij andelijke vliegtuigen neer. Daarvan werden 10 machines door Duitse jachtvliegers en schepen neerge haald. Op de Aunus-landengte werden nog twee vijandelijke machines neergeschoten. Daarmede heeft de vijand de laatste 24 uur 30 machi nes verloren. TOKIO, 20 Juni. Naar Domei van het front in Hoenan meldt, hebben Japanse troepen ln de na middag van 18 Juni na een algemene aanval de door muren omringde stad Tsjangsja bezet De Japanse troepen zuiveren de omgeving thans van resterende -troepen. Bij deze verovering is de gehele vijandelijke 19e divisie vernietigd. Tot Zondag zijn bij den vijand 2.300 doden en 2.000 krijgsgevange nen geteld. De Japanners maakten veertien zware kanonnen buit. vijf tien stukken veld- en berggeschut, vier snelvuujkanonnen, acht loop graafmortieren, 42 zware en lichte machinegeweren. De per 18 April ln Engeland van kracht geworden diplomatieke beper kingen zijn met Ingang van 19 Juni opgeheven. Ie JAARGANG No. 142 LD' DINSDAG 20 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Hiernaast: Zo zien de daden er uit van de als "bevrijders komende Eng els-Amerikaanse luchtpir aten. Zij wierpen in een drie dagen durende aanval lukraak hun hommen op de stad St. Lo, waar door honderden Fransen om het leven kwamen. Beneden: Een inwoner van St. Lo met wat hij van zijn hebben en houden kon redden. Honderden van zijn stadgenoten liggen begraven onder de huizen, die de Anglo-Amerikaanse vliegers in puinhopen veranderden. (Foto's FX. Vennemann-PX.Z.) Britse afweer bereikt geen resultaat (Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN, 19 Juni. De Engelse pers herinnert er aan, dat de Duitse oorlogvoering reeds met veel verras singen voor de dag is gekomen. Zo bijvoorbeeld de magnetische mijnen, de draadloos bestuurde miniatuur pantserwagen, nieuwe typen kanon nen, gigantische vlammenwerpers en andere wapens. Het nieuwe geheime .Duitse wapen, dat nu ingezet wordt, hééft voor de Britten iets schrikaanjagends. De „Vliegende Hamburgers", die in snel tempo het luchtruim doorklieven, hebben geen piloot, geen benzine, geen motor en wat zeer belangrijk is practisch geen grondpersoneel nodig. Zoals men weet moet men bij een normale luchtvloot de beschikking hebben over een grondpersoneel, dat in aantal het vliegende personeel vele malen overtreft. Geen mens weet hoe ver de projec tielen hun vlucht voortzetten on op welke punten zij hun bommenregen op Britse steden, havens of industrie gebieden zullen uitwerpen. Zoals de Skandinavlsche pers uit Engeland meldt heeft het nieuwe Duitse wapen een uitgesproken artil- leristisch karakter. Het heeft vooral uitwerking gehad in het opmarsge- bied van de invasietroepen. Men kan daarom met recht van een nieuwe phase Van de invasieslag spreken. Verder kan men in de Skandina vlsche pers de overtuiging lezen, dat de Engelsen een grote operatieve be tekenis aan het wapen toekennen, daar het dezelfde uitwerking als van een sterke luchtvloot dreigt te krij gen. Bovendien moet er volgens de algemene opvatting op gerekend wor den, dat voor het voortdurende en doelmatig gebruik van het nieuwe wapen alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn. United Press deelde Maandagoch tend rn.ee, dat de verwoestingen in Londen enorm waren. De Engelse „flak" schiet als razend op deze „Vliegende Hamburgers" zonder suc ces. De Engelse radiostaf heeft een middel aanbevolen om door storings zenders de vliegende bommen uit hun baan te sturen. In Duitsland ver klaart men echter, dat men hiervan nog geen enk.el resultaat gezien heeft. De projectielen komen steeds met grote zekerheid op het doel te recht. de laatste twee dagen speciaal op Londen. Vacantiezegels loodgieters- en fittersbedrijf DEN HAAG, 19 Juni. Blijkens de Ned. Staatscourant van 15 dezer heeft de gemachtigde voor de arbeid nieuwe waarden van de vacantiezegels ln het loodgieters- en fittersbedrijf vastgesteld. Bij de oorspronkelijke be rekening van deze zegels was men uit gegaan van het ln het zegeljaar 1943/1944 (1 Juli t/m 30 Juni) te overbruggen aantal vorzulmuren. Evenwel zijn de Vërzulmuren ln 1944/ 1945 aanzienlijk meer, zodat de ln de regeling vastgestelde zegelwaarden on toereikend zoudeji zijn. Voorts bleek het wenselijk, bij de vaststelling van nieuwe zegelwaarden uit te gaan van een gemiddeld aantal verzulmuren ten getale van 96. Succes aan Oostelijke Ornemonding BERLIJN, 20 Juni. De zuive ringsacties ten Oosten van de mon ding der Orne hebben ondanks ver beten Britse weerstand gisteren ver der goede vorderingen genfaakt. Het gehele bosch ten Zuiden van Bavent is thans hecht in Duitse handen. De hier binnengebrachte gevangenen be horen tot de 51ste Engelse divisie in fanterie. Zij verklaarden, dat hun formaties bijzonder zwaar te lijden hebben gehad onder het snelvuur dei- Duitse machinewapens. De zesde Britse luchtlandingsdivisie, die de eerste aanval op het gebied tussen Orne en Dive heeft ondernomen, is practisclr vernietigd. Bij TJy en Longraye en ten NoordooSSn van Caumont hebben de Britten gisteren hun pogingen om door het Duitse front heen te sto ten, hervat In verbitterde gevechten werden alle aanvallen bloedig afgeslagen. Alleen ten Noorden van Longraye bleven 29 tanks stukgeschoten voor de Duitse linies liggen. Bovendien werden verscheidene honderden ge vangenen binnengebracht. Ten Westen van Carentan hebben Amerikaanse eenheden aanvallen on dernomen op de Duitse beveiligin'gs- linies. Alle aanvallen werden afge slagen. Sterke concentraties tanks doen vermoeden, dat de Amerikanen in de loop van vandaag hun pogin gen zullen hervatten om uit Caren tan verder naar het Westen en Zuid westen terrein te winnen. Geallieerde vlootverllezen Het internationale Informations- büro verneemt van zijn specialen luchtmachtcorrespondent uit Noord- Frankrijk nieuwe successen van de Duitse torpedovliegtuigen bij de strijd tegen de invasievloot. Op grond van de definitieve rap porten staat vast, dat twee torpedo jagers en twee troepen transportsche pen met een gezamenlijke inhoud van 19.000 brt., twee tankschepen met een totale inhoud van 17.000 brt. en een vrachtschip van 8000 brt. tot zinken zijn gebracht. Door torpedotreffers werden twee torpedojagers en vier vrachtschepen met een gezamenlijke inhoud van 28.000 brt., waaronder een speciaal landingsschip voor infanterie van ongeveer 8000 brt. zwaar beschadigd. O Van onzen specialen verslaggever) Wenen, Juni. Wenen is nog altijd Wenen, ook in het vijfde oorlogsjaar. Wat misschien al te vluchtig als „Weense gemoedelijkheid" wordt verklaard, heeft zich als levens sfeer gehandhaafd, ook in de rumoerige oorlogsrealiteit. Wenen schijnt een paradijs. De Wener zelf betwist dat met reden. Hij rekent u trots voor, dat er in Wenen méér vrouwen vrijwillig voor de oorlog direct of indirect be langrijke arbeid verrichten dan in welke andere Duitse stad. Hij praat over zijn palelzen en zijn parken, zijn kuituur en zijn innerlijke zonneschijn niet als over zaken die vanzelf spre ken. Hij voegt graag het woo»dje „nog" in zijn betoog om de tijdelijk heid van zijn stoffelijke voorrechten te beklemtonen. En hij kijkt daarbij links en rechts naar een stuk onge verfd hout om Muzen en Mars BERLIJN, 20 JunL „Een minuut voor de aangegeven tijd was bet ver kenningstoestel boven Londen ver schenen. Beneden was alles pikdon ker. Zelfs het afweergeschut vuurde niet. Precies op de bepaalde tijd barstte beneden de hel los. De eerste, afzonderlijke branden laaiden op, breidden zich steeds meer uit. Lang zaam begon de hemel zich boven Londen geel en rood te kleuren." Aldus begint het relaas, dat de piloot van den eersten Duitsen ver kenner, die boven Londen het effect van het nieuwe Duitse wapen waar nam, aan een D.N.B.-medewerker deed. Reeds enkele minuten, zoo ver volgde de vlieger, nadat de eerste Duitse projectielen insloegen in de huizenzee van Londen, groeiden de afzonderlijke branden aaneen tot reusachtige oppervlaktebranden. De wolken werden bloedrood gekleurd door de reuzenbranden. Bijna in het gehele stedelijke gebied van Londen laaide het op. Overal schoten de vuurpaddenstoelen omhoog. Nog tweemaal cirkelde het- vlieg tuig in brede boog om het stedelijk gebied van Londen heen, Waar nog steeds de projectielen insloegen. Met een massaal vuur van licht af weergeschut trachtten de Engelsen de Duitse projectielen neer te schie ten. Vergeefs. De hel duurde voort. Nieuwe explosies vlamden-' op. Het zag er uit, alsof op tal van plaatsen in de stad steeds nieuwe lampen wer den aangestoken. Daar beneden moesten vernielende branden woe den. Op de terugweg zagen zij nog lang de reuzenbranden. Zelfs toen het toestel al lang over het Kanaal was, was de vuurschijn van het brandende Londen nog duidelijk te zien. Intussen ging de beschieting van de Britse hoofdstad door. Steeds weer ha gelden de zware projectielen op de stad neer. Alle verkenners zijn diep onder de indruk teruggekeerd. „Zo iets is weergaloos", luidt eensgezind hun mening over het nieuwe Duitse wapen. Ontzaglijke verwoesting GENÊVE, 19 Juni De „Daily Telegraph" publiceert een bericht over de uitwerking van de nieuwe Duitse projectielen, dat door de Britse censuur is goedgekeurd. Se dert de nacht van Donderdag op Vrijdag, zo meldt het blad, zijn in geheel Zuid-Engeland bergings- en opruimingstroepen aan het werk om bedolvenen te redden en puinhopen op te ruimen. Een van de „dynamiet-vliegtuigen" is in de onmiddellijke nabijheid van DEN HAAG, 20 Juni. Van overheidswege wordt er met na druk op gewezen, dat bezuini ging op het verbruik van gas en electriciteit zowel voor het huis houden als voor de industrie meer dan ooit dringend noodza- Ujk is. Indien het publiek hier toe niet vrijwillig medewerkt, door minder gas en electriciteit te gebruiken, zijn zeer ingrijpen de maatregelen te verwachten. een lange huizenrij gedaald en heeft door zijn explosie het grootste deel der huizen doen instorten, de daken van andere hulzen afgerukt en op nog onbeschadigde huizen geworpen. In de omliggende straten, waar zich vele winkels bevonden, is daarin een grote chaos aangericht. Plotseling had geen der huizen rui ten meer en de mensen op straat moesten zich een weg 'banen door bergen glasscherven en het puin van de ingestorte voorgevels der huizen. Ook in andere delen van Zuid- Engeland zijn projectielen neerge komen, waar zij grote schade heb ben aangegricht. Een van de vliegtuigen, dat op een belangrijk verkeersknooppunt terecht kwam, heeft ver in de omtrek alles verwoest. In een ander geval is een groot gebouw door een voltreffer vol komen met de grond gelijk gemaakt. De luchtdruk nam de mensen op. In hun in de tuinen aangelegde schuilkelders waren zij zelfs niet veilig meer. Het onbekende Duitse vliegtuig heeft met een zodanige snelheid over Engeland gevlogen, dat de Britse luchtmacht haar jongste en snelste jagers liet opstij gen om het in te ha^en. Weer Oelcrajine-sigareften DEN HAAG, 20 Juni. De dienst perszaken van het Nederlandse Oost- lnstltuut deelt mede: Met Ingang van 21 Juni a.s. zijn van de rode kaart de bonnen 36, 37 en 38 en van de blauwe kaart bon 33 geldig verklaard. Met In gang van 1 Juli a.s. verliezen de bon nen 1 t.m. 14 van de rode kaart en 1 t.m. 8 van de blauwe kaart hun gel digheid. Bovendien worden met In gang van 21 Juni do bonnen 23 t.m. 31 van de blauwe kaart ongeldig ver klaard. Do Amerikaanse gezant bij het Vatlkaan, Myron Taylor, la Maandag te Rome aangekomen. „af te kloppen". Dat is geen on rust of angst. Het eerste kent hij nog minder dan het tweede. Het is zijn uiting van werkelijkheidszin, zijn erkenning van de eigen bevoorrechte situatie en van de daaruit resulterende plichten. De „speciale verslaggever", die uit het verre westen naar een Weens muziekfeest ter gelegenheid van Riohard Strauss' tachtigste verjaar dag reist, bespeurt voorshands nog slechts het onwezenlijke. De Neder landse provincies zijn opgenomen in de activiteit der treinen-beschietende piloten van gene zijde. In de coupé circuleren spontane ooggetuige-ver slagen die de jonge vrouw naast mij haar éénjarige vaster tegen de borst doen klemmen. Als de trein voort raast. schreeuwt het verminkte Rijn land zijn aanklacht tegen een zinloze luchtterreur uit, met schrijnende wonden van stad na stad. Wenen en Amsterdam Eisenhower heeft verzuimd, mij de juiste datum van het Invasie-be gin tijdig mee te delen. Ik glijd ar geloos uit de vermeende oorlogs-rea- llteiten van het westen ln de even schijnbare paradijs-staat van mijn muziekfeest. Het onwezenlijke is mijn nieuwe, gretig ingedronken werkelijkheid geworden. De glun dere, zonnige, gemoedelijke mens, die mij afhaalt en erop ste&t mijn kof fer te dragen, praat het sappigste Weens, dat zich denken laat. Ook in de Hof van Eden moet men des tijds WeeNs gesproken hebben. En op de tram denk ik ineens aan Am sterdam, waar de conducteurs zich in eenzelfde onblusbare humor door de ineengestampte drommen bewe gen waar de conductrices even eens met feilloos instinct de traditie overnemen en voortzetten waar het welbeschouwd evenzeer een pa radijs van rust is, al ontkent de Am sterdammer het niet minder hard nekkig dan de Wener. Karntner-Ring, Opern-Ring, Burg- Ring, Staatsopera, Hofburg. Burg theater... Hier schijnt de zon, zelfs door een dreinend motregentje heen: de zon van een monumentale, inner- lljk-rijke architectuur de zon van (Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN, 19 Juni. Over het verloop van de invasie blijkt men in Engeland niet erg tevreden te zijn. „Het resultaat is tot nu toe niet zo goed uitgevallen, als wij ge wenst hadden", schreef Liddel Hart in de Daily Mail „maar het is in ieder geval nog beter dan het op zijn slechtst had kunnen zijn". Een militaire correspondent van de Spaanse courant „A. B. C." ver gelijkt de situatie, waarin Montgo mery verkeert, met die van een hardloper, die kort na de start over een muur moet springen, met één been erover komt, doch met het andere in de lucht blijft hangen. Hij moet zich alle moeite geven niet te vallen en wanneer hij om zich heen kijkt, ontdekt hij nergens hulp. niet eens medelijdende gezichten. Het is inderdaad de grootste teleurstelling voor de Britten en Amerikanen, dat zij door de Franse bevolking heel anders ontvangen zijn dan zij ge droomd hadden. De correspondent van „Associated Press", Robert Green, bericht, dat hij nergens een bewijs van vreugde over de aankomst van de „bevrij ders" heeft ontdekt. Verstomd en zonder belangstelling keken de Fransen toe, toen de Engelsen vuil en bezweet door de straten mar cheerden. Naar zijp ervaring is de bevolking ln dit opzicht volkomen apathisch. eeuwen onverwoestbaar kunstleven en een zich' nog altijd uit innerlijke drang vernieuwende kuituur Ja: het was tóch goed en het heeft niets va^ een vlucht, zich hier te bezinnen op de waarden, die ginds ver in het oosten en westen bevochten worden. Ongeweten invasie De invasie is begonnen en ik weet het vol drie uur later dan de meeste Weners, die immers hun radiotoestel hebben. Ik heb gedwaald door .de barok-wonderen van mijn vermeende paradijs en er waren géén groepjes mensen, die heftig bespraken, dat er „iets gaande" was. Er waren géén opgewonden dialogen over de kans rekening en er was géén heimelijke geruchten-colportage met „echt be trouwbare" bijzonderheden. Wenen heeft het invasie-nieuws ontvangen zonder ook maar een ogenblik uit de plooi te geraken, zonder dat de op nieuwe indrukken gespitste vreemdeling binnen zijn muren ook maar het geringste op de gezichten lezen kon. Nog een half uur later bewijst de Wener, dat hij daarom nog niet on verschillig is. Het avondblad komt op straat, het avondblad met het eerste weermachtsbericht over de invasie. De verkoper van de „Wiener Neueste Nachrichten" gaat verloren in een knoedel 'dringende nieuwsgierigen, ln. een warwinkel van uitgestrekte, wrin gende armen. Maar er rondom staat een èndere schare Weners: de schare der talrijksten en der wijsten. Zij maken zich breed-lachcnd vrolijk over zoveel onbeheerste wetensdrang. Wat is tenslotte een invasie? Iets, dat komen zou en komen moest, en dat men daarom rustig onder het oog ziet. Zonder haast. Op een bank aan de Kartner-Ring lees ik heimelijk méé bij iemand, die sneller was dan ik. Hij begrijpt. Als hij klaar is. geeft hij mij zonder een woord zijn krant. Hij zegt niet: „Het is me wat!" Wéér twee uur later loopt het machtige gebouw van de Staats opera vol tot de allerlaatste plaats: „Arabella". Het Richard Strauss-feest gaat verder. De tijdelijke dissonant lost zich op in eeuwige harmonieën.... Een veelbelovende knaap SOEST, 20 Juni. Een moeder aan de Krommeweg, te Soest kwam de hulp van de politie inroepen, daar zij haar elfjarig zoontje, die alles kort en klein had geslagen, niet meer baas kon. Bij aankomst der politie bleek de jongen naar de zolder te zijn gevlucht en het zol derluik, dat toegang tot de zolder gaf, te hebben gebarricadeerd. Toen de politie zich ten slotte toegang tot de zolder had verschaft, moest zij constateren, dat de Jongen vergif had ingenomen. Onmiddellijk werd Dr. de Vos gewaarschuwd, die even wel bij den jongen geen direct levens gevaar aanwezig achtte. Hij werd medegenomen naar het politiebureau en daar voorlopig opgeborgen, om herhalingen te voorkomen. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal BILDERDIJK Willem, Bloys van Treslong over leden in 1594, Vice-Admiraal, bevel hebber der Watergeuzen. (Foto O.H.) Hiernaast: Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Foto O.H.) Zet ook gij u derhalve ln voor de toekomst van uw volk en meldt u als vrijwilliger bij de Krlegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de MarlneannahmestelJe West Zwelgstelle Nlederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Wallen- ff alwaar tevens alle gewenste In lichtingen worden verstrekt. Negen gewonden door spel met projectiel REEUWIJK, 20 Juni. In de buurt schap 'sGravekoop. onder do gemeen te Reeuwljk. vond de veehouder C. v. d. Heuvel Zaterdag een projectiel. In plaats hiervan onmiddellijk aangifte te doen bit politie of militaire Instan ties, nam hij het ding'mee naar huls. ZTjn zoon Leo nam het projectiel mee naar de schuur van don veehouder L. v. Wijngaarden, waar een aantal arbei ders tijdens het schaftuur verbleef. Een van hen beging de onvoorzichtig heid, het projectiel te onderzoeken. Het gevolg was een explosie, waardoor negen der aanwezigen verwondingen opliepen. Zwaar gewond werden do echtgenote en een zoon van den vee houder v. Wijngaarden, verder de ar beiders Koops en diens zoon en De- genkamp, uit Oudewater. De arbeiders v. Duren uit Drlebrug- ge, een tweede zoon van v. .Wijngaar den, O. en L. v. d. Heuvel, allen uit Reeuwljk, werden licht gewond. De slachtoffers zijn naar het Itterson- zlekenhuls ln Gouda vervoerd. Vrijwillige ouderdomsverzekerlng DEN HAAG, 19 Juni. BIJ besluit van den secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken ls ln het tarlefbesluit der vrijwillige onder- domsverzekerlng een wijziging ge bracht, waarbij, naast de thans gel dende premiebetaling per week en per maand, wederom de mogelijkheid wordt geopend tot premie-betaling per kwartaal, per half Jaar en per Jaar. Voorts ls ln het tarlefbesluit een nieuwe bepaling opgenomen, volgens welke het bestuur dor Rijksverzeke ringsbank bevoegd ls op verzoek van den verzekerde ten aanzien van be ëindiging, herstel, verlaging en fof) omzetting ener verzekerlug of een deel ener verzekering, waarin evenge noemd besluit niet voorziet, een be slissing te nemen, welke naar de mening van het bankbestuur aan eisen van billijkheid voldoet. VOLKSCULTUUR EN KUNST „De Kameropera" in het nieuwe seizoen Aan „De Kameropera" is voor het seizoen 1944-'45 als artistiek leider Hans Strohbach verbonden, terwijl als eerste dirigent Walter Stoschek geëngageerd werd, welke voordien aan de Dresdner Staatsopera werk zaam was. De Kameropera brengt voor het volgende seizoen de volgende werken in nieuwe enscenering: „Die Zauber- flöte" van Mozart, „Julius Caesar" van Handel en „Der Wildschiitz" van Lortzing. Van Marck Lothar zal de eerste uitvoering gegeven worden van de opera „Madame Kegel", een kameropera, welke in opdracht van Reichsminister Dr. Seyss-Inquart spe ciaal voor „De Kameropera" ge schreven werd, terwijl Henk Badings eer* nieuw werk componeert, waar van de eerste uitvoering eveneens door „De Kameropera" gebracht wordt. Riccardo Zandonai overleden De Italiaanse componist Rlccarde Zandonai is te Pesaro in de ouder dom van 61 Jaar overleden. Hij ls vooral als operacomponist bekend geworden. Tot zijn werken behoren een opera „Romeo en Julia" en een opera op de Gösta Berling-sage van Selma Lagerlöf. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 21.44, op 5.22 uur. 20 Juni N.M., 28 Juni E.K., 6 Juli V.M., 12 Juli LJK.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1