HET DAGBLAD Evacuatie van Londen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Schuilkelders bieden geen veiligheid meer Onafgebroken vuur de stad Londen 'breekt los Strijd om St. Lo werd een Amerikaans fiasco Duitse v/eermochtsberichten Felle strijd op Elba Luchtoorlog Geallieerde druk op Turkije op keerpunt 0 Robot-batterijen voortdurend in actie Nog andere nieuwe wapens? Minstens 10.000 man verloren Ingrijpende censuur in Engeland op- Wagonladingen volksvoedsel naar Duitsland gesmokkeld op HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 18 Juni: Het opperbe vel van de weermacht maalct be kend Bijna zonder onderbreking blijft boven Londen cn zijn buitenwijken het zwaarste stoorvuur liggen. Aan dc Normandische kust viel de vijand ook gisteren in verscheidene sectoren met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tevergeefs aan. In het gebied ten noordoosten zuidwesten van Tilly sloegen onze pantser troepen alle vijandelijke aan vallen af Een geringe plaatselijke penetratie werd in een onverwijlde tegenaanval opgeheven. Ten oosten van Caumont bereikte onze aanval naar het noorden het heuvelterrein vlak ten zuiden van Livry. Het zwaartepunt van de gevechten lag in het gebied ten zuidwesten van Ballexoy waar Amerikaanse forma ties met geconcentreerde strijd krachten in de richting van St. Lo ons front probeerden 'te verbreken. Zij werden in een verbitterde wis selvallige strijd met de zwaarste ver liezen aan doden en feewonden afge slagen. alleen in deze sector had de vijand meer dan duizend doden. On der de indfuk van zijn zware ver liezen trok nij zich in vlucht op zijn uitgangsstelling terug. Op het schiereiland Cherbourg zette de vijand zijn Aanvallen ir het gebied van St. Sauveur-le-Vi- comte voort: doch kon slechts ge ringe terreinwinst behalen. Sterke formaties van onze luchtmacht mengden zich de gehele dag doel treffend in de gevechten te land. Gevechts- en torpedovliegers troffen gisteren voor het landings- hoofd vier vijandelijke schepen met bommen en torpedo's. Er werden branden cn ontploffingen waargeno men. Bovendi9n werd een zware kruiser ernstig beschadigd. Ten wes ten van het schiereiland Cherbourg sloeg een Duits 'geleideschip de aan val van vijandelijke torpedomotor boten af en bracht daarbij een der vijandelijke boten tot zinken. Kustbatterijen van leger en mari ne plaatsten in de Seinebaai treffers op vijandelijke oorlogsschepen en transportvaartuigen. Duitse duikbo ten hebben aan de westelijke uitgang van het Kanaal drie torpedojagers, die deel uitmaakten van een vijan delijke formatie, in de grond ge boord. Lichte en zware batterijen luchtdoelgeschut van de luchtmacht hebben sinds het begin van de inva sie 301 vijandelijke vliegtuigen, vijf vrachtzweeftuigen fen twintig tanks stukgeschoten en een vijandelijke kruiser zwaar beschadigd. dej- bevel van Hauptmann Bonen kamp bijzonder onderscheiden. In Midden-Italië heeft de vijand gisteren zijn zwaartepunt verplaatst naar het gebied ten noordoosten van het Bolsenameer. Het gelukte hem daar na verbitterde worsteling in de stellingen van onze achterhocdetroc- pen enige penetraties te bereiken. In het gebied voor Grosseto en ten oos ten daarvan werden alle vijandelijke aanvallen bloedig uiteengeslagen. De verliezen van den vijand waren zwaar. Taltijke pantsers cn vracht auto's bleven brandend liggen. In de vrqege ochtenduren van heden is de tegenstander na zware luchtaanvallen op verscheidene piaatsen op het eiland Elba geland. Felle gevechten met de zwakke Duit se bezettingsstrijdkrachten zijn aan de gang. Uit het Oosten worden geen bij zondere gevechtshandelingen ge meld. In de ochtenduren van 16 Juni vloog een Amerikaanse formatie bommenwerpers mpt bescherming van jagers naar Zuidoost-Duitsland en wierp bommer. in buitenwijken van de stad Wenen en op Presburg. Er ontstond schade en verliezen onder de bevolking. In de afgelopen nacht hebben Britse bommenwerpers de steden Duisburg en Oberhausen aangeval len en daar schade veroorzaakt aan gebouwen en geringe verliezen van mensenlevens. Afzonderlijke Britse vliegtuigen wierpen bommen op Berlijn. Boven het rijksgebied en de bezet te westelijke gebieden werden .over dag en in de afgelopen nacht' door luchtverdedigingsstrijdkrachten 83 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Duikboten hebberr op de Atlanti sche Oceaan twee schepen met een inhoud van 11.000 brt en een torpe doboot jager in dc grond geboord. !e JAARGANG No. 141 MAANDAG 19 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprtjs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De in het noorden en zuidoosten van het eiland Elba gelande vijand werd in een tegenaanval weer hi zee ter'iggedreven. Slechts bij Marina gelukte het den vijand, in een klein bruggenhoofd vaste voet te krijgen. Zware gevechten zijn hier en in de streek van Capoliveri. waar de vijand gisteren opnieuw landde, nog aan de gang. Een kustbatterij van het eiland Elba beschadigde een En gelse kruiser van de London-klasse. Het zwaartepunt van de af weer slag in Midden-Italië lag wèer'in het gebied ten zuiden van Perugia. On danks een massaal gebruik van zijn pantserformaties kon de vijand ons front slechts in enige sectoren iets terugdrukken. In de Golf van Genua ontstonden I verscheidene gevechten tussen onze escorte-vaartuigen en vijandelijke i torpedomotorboten. Verscheidene vijandelijke boten werden daarbij zwaar beschadigd. Aan de Aöriatische kust werden bij St. Giorgio twee kleine vijande lijke landingsvaartuigen door artil lerie-voltreffers vernietigd Van het oostelijke front worden slechts plaatselijke gevechten aan de Berezina, ten zuidoosten van "Wi- tebsk en ten zuidoosten van Nowos- jef gemeld. Sterke formaties zware Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de afgelopen nacht de stations Go mel, Nowosybkof en Sjtsjors met goede uitwerking aan. In spoorweg emplacementen, opslagplaatsèp van munitie en voorraden ontstonden grote branden en ontploffingen. Bij een aanval van bolsjewistische bom menwerpers op een Duits konvooi voor de kust van noordelijk Noorwe gen werden door jachtvliegers en marineboordgeschut 37 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Dertig andere bolsjewistische vliegtuigen werden bij een aanval op Kirkenes door strijdkrachten der luchtverdediging neergeschoten. In de afgelopen nacht wierpen en kele Britse vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn en in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Luitenant-kolonel Lent, commo dore van een eskader nachtjagers, heeft in de nacht van 15 op 16 Juni zijn honderdsten tegenstander neer geschoten Duitse gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuidoost-Engeland aan. Zee-engtenkwestie réden tot kabinetswijziging ANKARA. 18«uni. De Turkse bladen brengen" uitvoerige commen taar op het aftreden van den mi nister van buitenlandse zaken. Menemendzjogloe In het blad „Vakit" betreurt de afgevaardigde Us het aftreden van den minister, dat een gevolg is van de verschillen van opvatting in het Foreign Office en het Turkse mini sterie van buitenlandse raken over het varen van schepen door de zee engten. Het Turkse ministerie was tegen een wijziging in de politiek der zee-engten, terwijl Engeland van Turkije de controle eiste op alle door varende schepen. De geallieerden duldden de door vaart van Duitse schepen door de zee-engten niet meer, hoewel zij vroeger daartegen geen bezwaar had den Het is een vaststaand feit, dat j Turkije wegens principiële menings verschillen over de uitvoering der bepalingen van het verdrag va$ Montreu^c in zake-de .zee-engten een diplomaat van betekenis heeft ver loren. Führer wenst Richard Strauss geluk BERLIJN, 18 Juni. De Führer heeft Richard Strauss met zijn 80ste verjaardag telegrafisch gelukge wenst, Rijksminister Göbbels heeft Strauss in-een hartelijk schrijven eveneens zijn gelukwensen aangebo den en hem uit dankbaarheid voor zijn vele en belangrijke bijdragen aan de Duitse muziekcultuur een j buste van Christoph Willibald Gluck. den wegbereider van de Duitse opera laten overhandigen. Llch. Oefc ~M.O. Staatsexamen. Amsterdam: geslaagd de dames: J. C. A. Vrijhoven, Den Bosch; R. van Voor/huisen. Den Haag; J Groot. Den Kaag; N. Morren, Den Haag en de heren; A w. Goossen, Ulvcnhout; M. I Pantserartillerie J. Kerkhof, Geldrop. STOCKHOLM, 19 JunL Naar bier vernomen wordt is dc uitwer king van de tegen Londen en Zuid- Engcland gebruikte nieuwe Duitse projectielen voor de Engelse regering aanleiding geweest de onmiddellijke ontruiming van Londen te bevelen, daar noch do schuilkelders, noch dc tunnels van de ondergrondse spoor weg bestand zijn legen het geweld der explosies. De vlucht van de be volking uit dc railliocnenstad naar het platteland heeft reeds' een om vang aangenomen, die de evacuaties van 1941 in de schaduw stelt. Dc Britse Berichtendienst meldt, dat ook in dc nacht van Zondag op Maandag dc aanvallen met het ro bot-wapen op Zuid-Engeland zijn voortgezet. Opnieuw werden verliezen cn schade veroorzaakt. Heel Engeland spreekt nog slechts over een ding: het nieuwe Duitse wapen. Ondanks alle verboden van de Britse censuur, weet men, hoe ernstig deze nieuwe projectielen hebben huisgehouden. Het is geen geheim meer, dat bijv. de zender te Southampton getroffen werd. Er is medegedeeld, dat de Britse zenders voortaan zonder voorafgaande waarschuwing hun uitzending zullen staken, wanneer er gevaar voor het optreden van het nieuwe wapen be staat. Hef heeft zich In geheel Engeland als een lopend vuur verspreid, hoe vei schrikkelijk de uitwerking der Duitse aanvallen is geweest, niet al leen in materieel opzicht, doch ook wat het effect op de mensen betreft, die dag en nacht geen rust meer hebben en in dorste hemel te voorschijn kan komen. Er zijn fantastische beloningen uitgeloofd voor dengene, die een wer kelijk goede foto van een dergelijk Duits projectiel kan maken. Tot dusver is dit niet gelukt. Het wil heel wat zeggen, wanneer een Zweeds correspondent van dc Britse censuur toestemming heeft gekregen het volgende te melden: In Engelse vakkringen wordt niet verheimelijkt, dat het nieuwe Duitse wapen de luchtoorlog geheel nieuwe wegen wijst en dat thans de lucht oorlog een ontwikkeling moet nemen revolutionnair zal zijn als destijds de uitvinding van de pantserwagen voor de oorlog-te land. .Tegenmiddel gezocht Associated Press meldt uit het grote geallieerde hoofdkwartier, dat de Duitsers, ondanks herhaalde aan vallen van de Engelse luchtmacht en van Amerikaanse bommenwerpers op de Duitse ..Robotkust aan het Nauw van Calais", hun spookvliegtuigen dicht op elkaar ver over het Kanaal zijn blijven sturen. Het Portugese blad ..Diario de Noticias" verneemt, dat de bekwaam- Lste Engelse ingenieurs op het ogen- blik bezig zijn met het roeken van een tegenmiddel tegen deze nieuwe strijdwijze. Interinf. meldt, dat het feit. dat practised de gehele Engelse zuidkust met inbegrip van de zone van het Kanaal van Bristol binnen het bereik van het nieuwe wapen ligt. interes sante perspectieven opent voor de oorlogvoering tegen de Britse eilan den. Men mag aannemen, dat de nieuwe projectielen binnen afzienbare tijd ook tegen de belangrijkste haven steden van Zuid-Engeland en de mili taire installaties aldaar gebruikt zul len worden, dw.z., dat dan ook Ports mouth, Southampton, Plymouth en andere toegangswegen der Engelse zuidkust, alsmede de havens aan het Kanaal van Bristol onder vuur ge- fiomen zullen worden. De manschappen, die de nieuwe apparaten knoeten bedienen, noemen de projectielen, op grond van enige karakteristieke kenmerken, „helhon- hen". Een van deze „helhonden", die op het platteland terecht kwam, voortdurende vrees I heeft een krater geslagen van onge- voor een nieuwe aanval leven, voor veer 25 meter middellijn en vcrschei- een gevaar, dat letterlijk uit de hel-1 dene meters diepte. De plaatsvervangende rijksperschef. Hellmut Sündcrmann, schrijft in de „Völkische Beobachter" o.a.: De weinige, doch veelzeggende be richten. die uit Londen beschikbaar zijn, tonen aan, dat vele verwachtin gen. die men van het gebruik van het nieuwe wapen had, in vervulling zijn gegaan. Alles wijst cr op, dat het eerste be gin der nieuwe aanvallen op Enge land, dio ongetwijfeld op lange ter mijn opgezet zijn en waarbij men zich nog van andere middelen bedienen zal, jn Engeland ingrijpende uitwer king heeft gehad Duitsland, waarvan - gezegd werd, dat zijn vernietiging die na alle waarschijnlijkheid even slechts een kwestie van tijd was, Een „vernietigd en verslagen" Duitsland, dat „alleen ten. Want dat het hier nog nog slechts gaat om een begin en maar terugtrekken kan", heeft om het eerste ln een reeks van teruggeslagen. En de slag blijkt ongedroomde middelen, dat laat reeds in de eerste uren een groter zich voor de werkelijk zienden uit sensatie dan de ganse invasie in de samenhang der feiten onmis- het Westen. Dat wil iets zeggen kenbaar afiezenf na het Amerikaanse propaganda- De wereld kan nu weten, dat rumoer, waarmee die invasie het Duitse stilzwijgen en af- gedurende lange maanden was wachten, ook bij de gruwelijkste voorbereid en waarvan men zelfs Britse fosfor-terreur géén zwakte in de filmreclame van Hollywood vergeefs het evenbeeld zocht. Gelijk de steden van Zuid-En geland thans schuilgaan in de dichte wolken van door geheim zinnige projectielen veroorzaakte branden, zo hult ook de Britse berichtgeving zich na de eerste en onmacht was. dat de Duitse oorlogsindustrie niet is wegge vaagd. Dit vergeldingswapen itf een tweesnijdend zwaard. Het dient terdege ook een recht streeks militair doel. dat zich duidelijk laat onderscheiden, nu de invasie begonnen is en de ge- verwarring in nevelen. Dat Mor- heimzinnige projectielen de vij- rison reeds weinige uren na het andelijke scheeps-concentraties „landen" der eerste projectielen en de ravitailleringshavens aan een uitvoerige verklaring in het de Blitse zuidkust treffen. nu Lagerhuis aflegde, schetst zowel zich in Engeland een paniek die verwarring als de onmiddel- stemming aftekent en de voor lijke uitwerking der explosies, waarden voor een effectieve Over onbeduidende zaken maakt voortzetting der invasie worden men zich niet zoveel aorg. En aangetast, juist waar ze het dul- een onbeduidende uitwerking vordert ook geen speciale maat regelen der berichtgeving Men spreekt niet van een vrijwillig delijkst zouden moeten spreken. Maar over de zijde, die „ver gelding" heet mag daarom nog geen twijfel bestaan. Sinds een uitschakelen van radio-zenders, paar jaar heeft de Anglo-Ame- als men er niet ernstig aan ge- rikaanse luchtoorlog thans het innft. Hot to oou masker laten vallen. De massale heeft oen verrassende slag toege bracht en ls in een voor het Engelse volk buitengewoon belangrijk gebied weer offensief geworden. In dezelfde geest spreekt Martin Hallensleben, de militaire correspon dent van het D.N.B. Hij noemt de nieuwe Duitse projectielen „dynamiet- meteoren". Het is thans reeds zeker, aldus Hallensleben, en het wordt door de bevoegde Duitse militairen ook zo beschouwd, dat de thans gebruikte „dynamietmeteoren" slechts het be-, gin vormen van hetgeen de Duitse oorlogvoering verstaat onder ..vergel ding". Het is dus slechts een van verschei dene acties Daarmede schijnt slechts de eerste sluier opgelicht te zijn van de nieuwe Duitse wapenproductie. Het effect van de dynamietmeteoren zal. volgens Hallensleben. waarschijn lijk ernstig nadeel berokkenen en waarschijnlijk reeds berokkend heb ben aan de vijandelijke basis in het opmars- en ravitailleringsgebied in Zuid-Engeland. Het gebruik van dit nieuwe wapen is een militaire actie, die zorgvuldig en lang is voorbereid. De Duitse militaire instanties schij nen over de tot dusver bereikte resul taten niet ontevreden te zijn. Natuur lijk zal men eerst moeten afwachten, hoe de uitwerking van dit nieuwe wapen, tezamen met andere verras singen. die de Duitsers nog in gereed heid schijnen te houden, zal zijn om zich een afgerond beeld te kunnen vormen van het operatieve effect. j Het is duidelijk, waarom het thans gebruikte geheime wapen tot dusver nog niet toegepast is in -het invasie- gebied aan de Normandische kust. De werking in breedte en diepte van de „dynamietmeteoren" is zo groot, dat zij, gezien de nog steeds zeer smalle strook land, die ln handen ls der geallieerden, alleen zouden kun nen worden gebruikt wanneer men geen rekening zou houden met het gevaar voor de daar strijdende Duitse divisies. looft, dat ze ook onvrijwillig uit geschakeld zouden kunnen wor den. Men legt „Big Ben" niet op gramofoonplatqn vast, als het origineel niet plotseling zou kunnen zwijgen. Slechts enkele etmalen is het nieuwe wapen thans in de openbaarheid, een openbaarheid van vuur en puin. En reeds weven zich de wonderlijkste legenden om het vreemde aanslag op de burgerbevolking, op weerloze vrouwen en kinderen, op onvervangbare kultuurschat- ten. is tot een schande der mensheid geworden. Aan aan sporing tot bezinning, aan waar schuwende woorden van den Führer heeft het hiet ontbroken. Aan ongeloof dat het vermaan ooit feitelijke vorm zou kunnen krijgen ontbrak het ginds des te unvuiun UCV feUIUO uca oo projectiel. „Onbemande vllegtui- meer. In de gruwelijke weken en gen" en „robotvllegtuigen", zegt maanden, die zonder -wijlel gaan men aan gindse zijde van het komen, kan het Britse volk geen Kanaal. „Nieuwe explosieve beroep meer doen op medegevoel lichamen van het. zwaarste kali- met zijn lot. Het heelt te weten, ber". stelde het Duitse weer- dat het zijnerzijds thans het machtsbericht nuchter-technisch slachtoffer ls van een maat vast. „Dynamiet-meteoren", heet schappelijk bestel, dat aan eigen het weer elders. En bedienings- materiële belangen leven en manschappen hebben een nog levensgeluk der volkeren zonder kleuriger karakteristiek voor het gewetensbezwaar offert. Het zal vurige monster gevonden. Zij hebben te begrijpen, dat de spreken van „helhonden". schuldigen te zoeken zijn bij de De helhonden zijn losgebroken kapitalistische kliek, die zichzelf over Engeland. „De heren mogen en de eigen winsten wil "hand- het geloven of niet. maar het uur haven tot iedere prijs waarmee der vergelding zal komen! Ook zij anderen belasten kan. wanneer wij op het ogenblik Amerika niet kunnen- bereiken, dan ligt toch, God zij dank, één staat tastbaar dichtbij en dédr- mee zullen wij ons bezighouden I" aldus getuigde in November van Over het hoofd van het Britse volk heen richt zich het vermaan intussen ook tot alle andere vol ken. deelgenoten en toeschouwers ln het geweldige gebeuren. De Prijs op en in schoen de nkt op tegen gelande Anglo-Amerikaanse formaties. (ff-PK-Krlegsbcr. Zsackel-AtlH.) Duitse duikbootactie HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 17 Juni. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Sedert 15 Juni om 23-uur 40 lig gen Zuid-Engeland cn het -stedelijk gebied van Londen met slechts gc- riugen onderbrekingen voortdurend onder het vuur van onze zwaarste projectielen. Zeer zware vernielingen in de betrokken gebieden kunnen verwacht worden. In Normandië ls het gisteren weer ,tot voor ons succesvolle aanvals- en afweergevechten gekomen. Ten Oos ten van de Ome veroverde onze aan val. ondanks krachtig vijandelijke afweer na felle gevechten het groot ste deel van het bosgebied ten zuiden van Bavent. Tegen den niet sterke pantserstrijdkraentan de gehele dag ten zuidwesten van Tilly aanvallende vijand behaalden onze pantserfor maties een volledig 'afwecrsucces. Enige door onze stellingen heenge broken vijandelijke tanks werden vernietigd. Ook ter weerszijden van dc weg BayeuxSt. Lo viel de vijand giste ren met sterke strijdkrachten aan. De gevechten zijn ,nog aan de gang. Ten zuidwesten van Carentan zijn sterke aanvallen Van deh tegenstan der met zware verliezen voor hem mislukt. Alleen in het gebied Ste.- Mère-Eglise gelukte het den vijand, naar het westen tot St. Sauveur le j Vicomte op te rukken, waar verder i zwaar gestreden wordt. Bij al de gevechten op het schier eiland Cherbourg hebben zich ge vechtsgroepen onder bevel van lt. kol. Keil en het pionierbataillon 191 on- BERLIJN, 19 Juni. Aan weers zijden van de straatweg, die van Bayeux naar het zuiden leidt, 'vielen gisteren Britse pantsereenheden meermalen zonder succes de Duitse verdediging van Tilly aan. De meeste aanvallen strandden reeds voor de Duitse linies op het welge richte vuur. Enige tanks, die waren doorgebroken, werden door een compagniepantserjagers vernield. Oostelijk van de Ornemonding veroverden Duitse pantsergrena diers bij een plaatselijke operatie ter verbetering van de eigen stellin gen qen krachtig verdedigd Brits seunpunt, dat zij in weerwil van herhaalde hevige tegenaanvallen van tanks behielden. Zeven Britse tanks werden vernietigd. Bij de Duitse aanvallen ten oosten van Caumont kon een vrij sterke Engelse gexvechtgroep worden in gesloten. Duitse beveiligingstroepen van het achterwaartse gebied zijn bezig deze groep te vernietigen. De slag om St. Lo* is geëindigd met een zeer gevoelig en met zware ver liezen gepaard gaand fiasco voor de Amerikanen, terwijl herhaalde po gingen, zich van dc plaats meester te maken, gisteren over een breed front werden verijdeld. Men raamt de verliezen, die alleen de Ameri kaanse infanterie in dc gevechten om St. Lo heeft geleden op 10 tot 12.000 man. Later binnengekomeff berichten spreken van ten minste één vernie tigde pantserdivisie. In noordelijke sectoren werden 167 vernielde tanks gesteld. Zaterdag in de middaguren was het aan Amerikaanse pantserijorma- tie's gelukt, enige km. terrein ln de richting van St. Losvan het noorden en noordoosten tc winnen. Dc voorste Amerikaanse aanvalsafdelingen ston den ten slotte nog slechts 4 km. vdor de stad, zodat de positie der Duitse verdedigers even dreigend scheen te worden. Op dat ogenblik werd een hevige tegenaanval door Duitse reserves on dernomen. welke de Amerikaanse formaties met volle kracht in de diepe flank harer aanvalsbewegingen trof. De leiding der invasietroepen pro beerde in dc avonduren de toestand nog enigermate te herstellen, door zonder op verliezen te letten de reeds vaak mislukte aanvallen aan weerskanten van de weg Bayeux-St. Lo te laten herhalen, doch de Duitse formaties waren tegen de nieuwe stormloop volkomen opgewassen, en-! de Duitse tegenaanval kon zonder I stagnatie worden voortgezet Hij leidde er ten slotte toe, dat de Amerikaanse aanvalsformaties onder bescherming van het nachtelijk duis ter zich in volslagen wanorde op haar stellingen van uitgang moesten terugtrekken, waarbij den Duitsen troepen nog talrijke gevangenen in handen vielen. St. Lo is geen stad meer, het is een door alle levende wezens ontruimde puinhoop. Bij de voorafgegane lucht aanvallen der Engelsen en Amerika nen werd de stad n.l.. die een pronk juweel was van historische bouw- Schiereiland fcotentin overgestoken (Van onze Bcrlijnse correspondente) BERLIJN, 18 Juni. De Londense correspondent van „Dagcns Nybeter" kon slecht^ .zeer weinig nieuws naar huis telegraferen, maar het weinige dat hij berichten kon is zó veelzeg gend, dat ieder begrijpt wat cr in Londen en Zuid-Engeland gebeurt. „Dc uitwerking, explosie: gecensu reerd" was zijn bericht. Dat was dc eerste tegenmaatregel van de Britse regering tegen het nieuwe wapen, nl. het tegenhouden van alle berichten naar het buitenland. Wij schreven de eerste dagen waarop het nieuwe wapen in wer king gesteld werd: Er zullen heel veel gissingen gedaan worden die kant noch wal raken, maar wij heb ben toen niet kunnen denken, dat deze nieuwigheid van de bewape ningsindustrie in zo'n grote mate op de fantasie der mensen zou werken. De een sprak van ccn fantastische stroom van bommenwerpers zonder piloten, die reeksen brisant- en brandbommen lieten vallen. Een ander heeft het over automatische mitrailleurkogels. Weer anderen had den het over een lang iets of een bol van gloeiend ijzer. De eerste bom men. of hoe men dezë vreemde din gen noemen wil, kwamen voor de ogen van een groot deel van de be volking neer. Toen zonder waarschu wing het Engelse afweergeschut be gon te schieten, gingen velen naar de ramen, waardoor zij de griezelige WORMERVEER. 19 Juni handelaar ln tweedehands goederen o. Schoute. die ln de Warmoesstraat 12 een zaak dreef, meende een afdoend middel te hebben gevonden om prljs- voróclVriften te ontduiken. HU plaat ste op gebruikte schoenen schappelijke prijzen, maar sprak met zijn hulsge noten af dat zij. bij evcntuole ver koop. eerst even binnenin de schoe nen moesten kijken, waar dan een teken zou staan- een x. een 1. oT een 0. In het eerste geval moesten zij 10.in het tweede geval 5.en ln het laatste geval 2.50 op de aan gegeven prijs leggen. Veel plezier had Schoute van dit kinderachtige trucje niet. want de aanwijzingen tegen dezen man. die niet schroomde, ln zUn. buurt wonen de arbeidersgezinnen, welke dringend kleding e.d. nodig hadden, te over vragen. stapelden zich op. De politie deed een Inval en trof in Schoute'6 zaak een grote voorraad kleding, schoeisel. meubelen. textlelwarert. huishoudelijke artikelen en levens middelen. te veel om op te noemen. Alles werd ln beslag genomen. Tijdens het verhoor bekende Schou- hoewel hij zich een vermogend man mag noemen, reeds geruime tijd te 'hoge prijzen te hebben gevraagd. De Inspecteur voor de Prljsbehccrsing sloot de zaak gedurende vijf jaren, verbood hem ln deze periode op eni gerlei wijze handel te drijven ln twee dehands goederen of in deze handel werkzaam te zijn. verklaarde de in be slag genomen goederen verbeurd en legde hem een boete van 30.000. 's HEER ARENDSKERKE. 19 Juni. -- Op 29 dezer hoopt mevrouw Wlllemlna Traas alhier haar honderdste verjaar dag te vieren. jammer der komewle uren ls da het vorige jaar de Führer. Het jammer, die vaderlandloze specu- uur der Duitse vergelding is ge- janten over de hoofden van mis komen. Wie naar het voorbeeld leiden en lichtgelovigen uitriepen, van de klassieke struisvogel ook Het is een jammer, die zich ech- nu nog voorbehouden maakt en ter met zekerheid binnen afzlen- twijfel koestert, die heeft echter bare tijd ook tegen de verant- nog andere sensatie? te verwach- woordelijken zelf keren zal. ALKMAAR. 19 Juni. ..Wanneer Nederlanders zich niet ontzien, kost baar Nederlands volksvoedsel wagon-ladingen naar Duitsland smokkelen ben ik het volkomen eens met een Nederlands staats man, die dergelijke individuen „on vaderlandslievende schobbers" noem de" aldus Mr. Alblas, economisch rechter te Alkmaar, in de zaak te gen den Maastrichtenaar M. F. van Thor Van Thoi, die tezamen met zeke ren Janssen die inmiddels ook gearresteerd is op het Damrak te Amsterdam een kantoor hield, bleek de grote leider van een stel man nen. die her- en derwaarts trokken om veldproducten op tc kopen, welke .producten per wagonlading naar het buitenland werden verzon den. Overal had Van T. zijn hand langers. die voor hem op pad gin gen. Onder het mom. dat de pro ducten bestemd waren voor ..Hol landse jongens" in het buitenland, wisten zij jnenigen landbouwer tot afgifte van zijn producten te bewe gen. En waar bij de zendingen steeds gebruik werd gemaakt van Duitse papieren hetgeen Diütse vrachtbrieven bleken te zijn raak ten alle personen, die erbij betrok ken werden, onder de Indruk en meenderr; dat het aflevereen geen gevaar bracht. Het kon zelfs gebeu ren, dat, toen controleurs in Medem- blik een wagon groene erwten ont dekten, zelfs de controleurs van de C.C.D. van de kook raakten. Zij belden hun superieuren op, die pp- dracht gaven de wagen te laten gaan Enige tijd later bleek, dat de zaak helemaal niet klopte Van Thor moest zich verantwoor den wegens het .doen kopen of ver- voeren van ruim 9000 kilo groene erwten. Uit het onderzoek bleek nog verder, dat de man b.v. in Gronin gen 13000 kilo peulen, in Zeeland wagons uien en elders nog weer 60.000 kilo kool en 15000 kilo aard appelen vervoerd had In een uiterst fel requisitoir he kelde de Officier. Mr. Feltsroa. de handelingen van Van Thor. Hij vor derde een gevangenisstraf van drie Jaar met ai trek van de voorlopige- hechtenis. Mr. Alblas veroordeelde Van Thor ten slotte tot twee Jaar met aftrek van het vóorarrest. Ook de handlangers van Van Thor stonden terecht. De tandtech- niker Th. Smulders uit Bussum had namens Van Thor contact gezocht met den commissionair Tromp in Sneek, welke laatste uiteindelijk de leveranciers gebracht had. De eis van vijftien maanden werd, na een pleidooi van Mr. Berkhouwer, terug gebracht tot tien maanden bij het vonnis. De handealar H. Tromp uit Sneek had eveneens bemiddeld. Deze handelaar, die verleden week van de Prljsbeheersing nog een boete kreeg van 10 000 gulden, hoorde zes maan den met aftrek tegen zich eisen Het vonnis is aangehouden. Twee leve ranciers, n.l. de gebroeders Van der Lee uit Medemblik, hadden voor Smulders ieder een partij erwten opgekocht J. J. van der Lee werd tot 150 gulden of 15 dagen en A N. v. d. Lee tot 75 gulden of 10 dagen veroordeeld. Landbouwer vergiftigde de waterput van zijn buurman Keuringen voor Waffen-», tf-V/achtbataillon Landstorm Het 0-brvdizkummunao deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-M ft-WachtbataU Ion tn .Amersfoort. Landstorm Neder land. Kriegsmarine en de Germaanse H In Nederland. Personen tussen 19 en 33 Jaar, die aanmeldlogspik-htlg rijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis tan de te werkstelling vrijgesteld Officier In de Wuffen-ft kan teder worden, die na tenminste eén Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen kljn schoolopleiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering uJn: ge drag. karakter, prestatie lUden» de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle DEN BOSCH. 17 Juni. De 43- jarige landbouwer A. v. H. uit Heesch, die het met zijn buurman aan de stok had gekregen, zon op wraak. Nadat hij eerst een mislukte poging had ondernomen om het paard van den buurman te doden, sloop hij op een avond diens erf op en wierp een hoe veelheid lood-arsenaat in de drink waterput van zijn buurman. De buurman kreeg echter argwaan, toen zijn paard weigerde van het water te drinken. Bij de behandeling van deze zaak voor de Bossche rechtbank eiste de officier van Justitie drie jaar tegen den wraakzuchtigen buurman, doch de rechtbank stelde de zaak uit, ten einde een psychiater te horen. Deze achtte den verdachte weliswaar toe rekeningsvatbaar. Het was den man L, de laatste jaren echter niet erg voor gen Herensirual 46; Enschede, Henge- 1 de wind gegaan. Toen hij tenslotte losestraut 30 en het M-Enatzkiniiman 1 nog dacht door zijn buurman bedro- do. Den Haag. Korte vijverberg J gen te zijn, was hem dit min of meer in het hoofd geslagen. Rekening hou dende met deze verklaringen, bracht het O.M. zijn eis terug tot twee jaar. Thans heeft de rechtbank in deze zaak uitspraak gedaan en den land bouwer tot anderhalf j3ar gevange nisstraf veroordeeld. enz. inlichtingen en gratls-reisblljerrcn voor de heen- en terugrei» de vullen de Nehen-iellen der Waffen-M Am sterdam, Dam 4; Alkmaar Laiige-Uruat 56; Heerlen. Sarulea*traut 23. Gromu de gemotoriseerde pagnie bij net M-Wat hthatalllnu te Amersfoort hetwelk dienst In Neder- laod doet. kan men zlcb od hoven- slaande keurlgen melden 20.6.44. 812 uur: Utrecht. N.V.- Huls. Oudegracbt 245; 1317 aur: Amersfoort, Pol Durchgangslager. Leusderweg BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een der velen die door onze mannen buiten gevecht gesteld worden. Foto ff-PK Jarolin O/H.) monumenten, letterlijk platgestampt. .na»™ „s™ Stellig liggen nog duizenden Franse instrumenten zagen aankomen, burgers onder de puinhopen der huizen, kerken en scholen. Kindervacanti&-oord met boordwapens aatïgevallen Intussen gaat de strijd in Norman dië verder. In het Westen konden de Amerikaanse troepen terrein win nen. Zij zijn thans het schiereiland Cotentin overgestoken. Naar het D.N.B. meldt, heeft de Duitse legerleiding zich echter reeds door het aanvoeren van troepen, oor logstuig en andere wapens naar het vestinggebied van Cherbourg voor bereid op het geval, dat het den ge allieerden zou gelukken, het noorde lijk deel van het schiereiland Coten-1 tin af te snilden van het overige operatiegebied. Dc eigenlijke beslis- DEN HAAG. 17 Juni. Op 9\Jum heeft een Anglo-Amerikaans vliegtuig in scheervlucht een kindervacaritie- oord te Ermelo met boordwapens aan gevallen. Het gebouw werd craarbij cuseuujius uesus- beschadigd. Slechts aan een gelukkig 1 singen over dc verdere ontwikkeling toeval is het te danken, dat geen km- aan" de invasiefronten zullen ook niet deren het slachtoffer» zijn geworden hier vallen, maar in de sector tussen van deze aanslag. Caen en St. Lo. i „Het gaat goed" DEN HAAG. 17 Juni. De titel P?]itieke weekpraatje van Max Blokzijl, dat hedenavond om 18.45 uur over Hilversum 1 zal wor den uitgezonden. Is ..Het gaat goed" Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 19 Juril. TUöen» de heden gehouden trokking trekkin* van de Staatslotenj werden de volgende Prijzen getrokken: ƒ1000.—1251. 20300. 2414fi ƒ400—- 12237óooa620, 15187- 18783- oo?f3V>r£i°° 13226- 16998; 100.— 2918. 3925. 4459, 4820. 6158, 6260. 9570 I4fln7' IÜoto'1 13489- 13585. 'l?877.' 2244?: 24"?80 185°3' 32175. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Moan onder 20.39, op 1.41 uur 20 Juni N.M.. 23 Juni E.K., 6 Juli V.M., 12 Juli L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1