Amerikaanse aanvallen HET DAGBLAD in twee richtingen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Antwoord op de Britse terreuraanvallen Duitse stellingen, bij Caumont, Caen en Bavent verbeterd Nieuwe tank verliezen Geallieerde landing op Elba Zestien uur achtereen had Londen luchtalarm Uitwerking was bijzonder groot Actie met nieuwe wapen gaat voort Weer een groenteloos tijdperk Keten van overtredingen en zwendelarijtjes Verbetering door ingrijpen is mogelijk Géén zwart licht in huis! Lampen zijn goed koper dan vóór '40! Een dichte rooksluier hangt boven Zuidoost-Engeland Schepen brandden als fakkels Ie JAARGANG No. 140 p ZATERDAG 17 JUNI 1944 Uitgave: N.V. .De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN. 16 Juni. In de Ame rikaanse sector van het landings- hoofd ontstonden vandaag op twee plaatsen gevechten van grotere om vang. Ten westen van St. Mère- Eglise vielen sterke pantserformaties met gemotoriseerde Amerikaanse formaties de Duitse beveiligingslinies in de sector Orglandes-Etienville aan en drukten deze enige kilometers naar het westen. Een tweede Ameri kaanse aanvalsgroep viel ten zuid- Duitse luchtmacht in de strijd tegen de invasievloot. dat. volgens een tus sentijdse balans, met zekerheid 24 Brits-Amerikaanse transport- en vrachtschepen met een totale inhoud van 176.000 ton tot zinken zijn ge bracht. Voorts werden 35 transport- en vrachtschepen met een inhoud van 146.000 ton door bommen en torpe do's zo zwaar beschadigd, dat zij op het strand gezet of door de beman ning opgegeven moesten worden. De eskaders Duitse gcvechts- cn torpedo vliegtuigen brachten twee torpedo jagers en twee speciale landingssche pen Lot zinken, beschadigden een zware kruiser, stelden drie lichte kruisers buiten gevecht, plaatsten I treffers op twee torpedojagers, trof- fen minstens vijftien speciale lan- oosten van Carentan tussen de Vire dingsschepen en een niet te contro- én het Vire-kanaal naar het zuiden leren aantal pantserlandingsboten en aan. Daar werden de Duitse beveili gingen in het voorterrein stelselma tig teruggetrokken uit de Kanaal stellingen. vanwaar uit een massaal opgezette doorbraakpoging van de Amerikanen op bloedige wijze uit eengeslagen kon worden. Aan weerszijden van de straatweg Bayeux-St. Lo kwam bet vandaag aan de Elle-beek weer tot levendige gevechtshandelingen, daar ook hier de Amerikanen pogingen in het werk stelden, de plaatsen, die hun de vo rige-dag ontnomen waren vooral ten noorden van de straatweg, te her overen. De gevechten waren bij het verzenden van dit bericht nog aan de gang. Tot die tijd waren talrijke aanvallen afgeslagen, waarbij Duitse antitankwapens negentien zware en zeer zware gevechtswagens vernietig den. Aan weerszijden van Caumont konden Duitse pantserformaties plaatselijke verbeteringen van de stellingen tot stand brengen en werden de Britse troepen, die hier tot de verdediging waren overgegaan, enige belangrijke stukken terrein ontnomen. Ook uit de lange flank van de stel ling. van Cacn, die zich uitstrekt van het gebied ten zuiden van Caumont tot pal ten noorden van Tilly, wordt gemeld, dat het de Duitse formaties gelukt is haar positie verder te verbete ren en hechter tc maken. Ten oosten van de Orne werden in de omgeving van het bos van Bavent belangrijke plaatselijke stellingverbe teringen, ondanks verbeten tegen stand der Britten, tot stand gebracht De Britten leden hier bijzonder grote verliezen aan mensen cn materiaal. Verloren scheepsruimte Het Internationale Informations- büro verneemt van zijn luchtmacht correspondent over de resultaten der MRLIJN, 17 Juni. - Vanochtend t.e arie uur is de vijand met zestig boten geland in het zuiden van het eiland Elba. Korte tijd later werden verscheidene vijandelijke luchtaan vallen gedaan, terwijl tegelijkertijd verdere landingen werden verricht in het noorden van het eiland, westelijk van Porto Perraio, en aan de zuid oostkust. Het kwam tot hevige ge vechten, vooral om de batterijstel lingen. De strijd duurt nog voort. Drager van het Eikenloof gesneuveld j BERLIJN. 16 Juni. Tijdens de gevechten aan het infasiefront is de drager van het Eikenloof behorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, de -Brigadefhürer en Gene- ralmajor der Waf fen-// Fritz Witt commandant van de //-pantserdivisie „Hitlerjugend" gesneuveld. Strijd aan het Finse front duurt voort HELSINKI. 16 Juni. Het Finse weermachtsbericht van 16 Juni luidt als volgt: „Op de Karelische Land engte werden cte door tanks onder steunde- gevechten ten westen van Vahmelsuu en Kuutcrselakae tegen de vijandelijke troepen, die naar Uusikirkko optrokken voortgezet. Bij Kivenriapa werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. De hevigste gevechten vonden plaats bij Siiranmaki. Daar viel de vijand gisteren na een buitengewoon sterke artillerie-voorbereiding met ondersteuning van gevechtsvliegers en vers aangevoerde divisies onze stellingen aan. Onze artillerie en gevechtsvlieg tuigen namen doeltreffend aan- dé afweergevechten deel. De vijand werd in een tegenaanval afgeslagen en verloor bij deze aanvallen op Suranmaki de laatste drie dagen op zijn minst 5.000 manschappen aan gesneuvelden. Onze troepen vernie tigden de laatste 24 uur in totaal 25 tanks. Van de andere fronten te land valt niets bijzonders te melden Vijande lijke bommenwerpers ondernamen gisterochtend, door jagers vergezeld, een aanval op Wiborg. De burgerbe volking leed verliezen. Er ontstond materiële schade. Onze luchtafweer en jagers schoten boven de Kareli sche Landengte bijdeze aanval 20 vijandelijke machines omlaag, waar van tien gevechtsvliegtuigen, negen bommenwerpers en een jachtvlieg tuig. Koning Leopold is naar elders overgebracht Aan de Belgische bladen i6 offi cieel het volgende medegedeeld: Zoals iedereen in het land weet, was het kasteel te Laeken, waarin de Koning der Belgen sedert de capitulatie van zijn leger verbleef, de laatste tijd herhaaldelijk het doel wit van het Amerikaanse luchtwapen dat er talrijke spring- en brandbom men op wierp. Om de veiligheid van den persoon van den Koning te ver zekeren heeft de Führer zich ver plicht gezien, den Koning met zijn naaste familieleden voorlopig met Inachtneming van zijn rang en zijn positie, naai- elders ovej te brengen. stormboten op het strand. Met deze thans uitgeschakelde scheepsruimte konden ongeveer twee divisies met de zware wapenen, voer tuigen en alle materiaal vervoerd worden. Men kan dus aannemen, dat iets meer dan een divisie nog voor het bereiken van de kust in het Ka naal en de Seinebaai Is ondergegaan. VerdedigingsinstaHafies van Caen opgeblazen BERLIJN, 16 Juni. Duitse pio niers hebben, naar het D N.B. ver neemt. de sluizen en ve/dedigings- installaties van Caen opgeblazen. Deze vernieling vormt een zware slag voor de Engelsen, die om de monding van de Orne strijden, omdat hierdoor de kleine vissersnaven Ouistreham. waar de vijand zich op de eerste dag der invasie had genesteld, nog onbe langrijker is geworden. Van Caen leidt behalve de Orne zelf. een kanaal naar Ouistreham en naar zee. dat door een stuwmeer bij Cacn gevoed wordt. Door het opblazen der verdedi gingsinstallaties staat in de haven van Ouistreham geen w^ter meer. Deze haven is du alleen nog te ge bruiken bij vloed en zodoende waar deloos geworden. Twee doden bij ontploffing van projectiel BEVERWIJK, 17 Juni. Op een duinterrein in de omgeving van Haar lem he<?ft zich Donderdag een ernstig ongeluk voorgedaan, ten gevolge waar van twee te Beverwijk woonachtige arbeiders het leven hebben verloren. Tijdens hun werkzaamheden is een projectiel, dat daar vermoedelijk reeds geruime tijd onopgemerkt had ge legen, tot ontploffing gekomen, waar door beide mannen op slag zijn ge dood. De slachtoffers zijn de 56*jarige H. Sch. en de 40-jarige S. D. Burgemeesters ontslagen DEN HAAG. 17 Juni.*— BIJ besluit van den Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie zijn ontslagen: J. C. Meyboöm als burgemeester van (Diever, A. Gautier als burgemeester Van Coevorden. P. Chr. J. Peters -als burgemeester van Medemblik, P. J. Do- minicus als burgemeester van Rilland- Bath. J, Tollenaar als burgemeester van Benthuizen en Moerkapelle, A. H. van Gelderen als burgemeester van Zaandijk, D. F. C. F. van den Heuvel al6 burgemeester van Drsera, A. Slager als burgemeester van Wormerveer, G. Keyzer als burgemeester van Urk, Jhr. rav. P. M. van Baerdt van Smlnia als burgemeester van Utingcrade L., J. J. C. M. Luske als burgemeester van Bergharen en Horssen, mr. Th. H. A. M. Heere als burgemeester van Raams- donk, mr. A. Kleyn als burgemeester van Zwceloo. Weersportkampen Iedere 'Nederlandse jongen van 16- 18 jaar kan than§ een maand ver- toever. in een der mooiste streken var» Duitsland, temidden van bergen en wouden. Daar kan hij zijn hart ophalen aan sport en spel, zwemmen en klein-kaliber schieten enz. enz. Dit alles is ook vou jou bestemd Patroons en hoofden van scholen moeten deze maand vrijaf geven en mogen dit niét als vacantie aanre kenen. Werkgevers zijn verplicht het loon gedurende deze vier weken door te betalen. - Aanmelding en keuring: Woens dag 21 Juni van 9 tot 14 uur in ge bouw Amieitia te Den Haag aan het Westeinde. Reiskosten zuilen wor den vergoed. Alleen jongens, die nog. ::iet in een kamp waren,'mogen zich aan melden. Door dc bombardementen der geallieerden werd Cacn zwaar getroffen. ff -P.K.-Zsackel) (Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN, 16 Juni. Zoals be grijpelijk interesseert men zich van daag overal in Duitsland ten zeerste voor het nieuwe wapen, waarmede men thans Engeland harde klappen toedient. Londen en Zuid-Oost-Engc- land ondervinden nu de volle zw-aarle van het Duitse antwoord op de tcr- rcuraanvajlen op Duitse steden, vrou wen en kiudcrcn. Zestien uur achter een heeft Londen luchtalarm gehad, het langste tot nu toe. Flet trein verkeer was in Londen volkomen in dc war, pakhuizen en dokken staan in vlammen en over het geheel Zuid- Oost-Eng'cland ligt een ztvare rook ontwikkeling. De zender Daventry hield plotseling met zijn uitzending op. Natuurlijk Is men in Duitse krin gen met het verstrekken van inlich tingen over de aard van het nieuwe wapen zeer zuinig en zullen hierover heel wat gissingen gemaakt worden, •die kant noch wal raken. Ook de verantwoordelijke mannen in Enge land diagen het hunne er toe bi i om een sluier van geheimzinnigheid te leggen over de uitwerking van dit wa pen. Oost Engeland en Londen zijn in de afgelopen nacht aangevallen met pro jectielen uit een nieuw soort wapen aldus Hellmut Sündermann. <?e plaats vervangende Reichspressechcf in een toelichting, die hedenmiddag werd gegeven in antwoord op vragen van buitenlandse persvertegenwoordigers met betrekking tot een verklaring' van den Engelsen minister van bin nenlandse zaken. Morrison, in het Lagerhuis. Morrison zeide in zijn verklaring, dat de Duitsers „vliegtuigen zonder piloten" in de strijd gebracht had den tegen Engeland. Morrison noem de de aanval „vrij ernstig", weigerde echter nadere bijzonderheden mede te delen. Morrison trachtte eerst het nieuwe Dintse wapen te bagatelliseren, door te zeggen, dat de uitwerking erg mee viel. Later zeide hij echter, dat er op steecis meer aanvallen met toe nemende scherpte moest worden ge rekend. Hij wekte het Engelse volk op om het normale, leven, koste wat kost. op gang te houden. Hij zeide voorts, dat de Engelse tegenmaatregelen reeds waren inge leid. Hij sprak in dit verband uitdruk kelijk van tegenmaatregelen en niet van represailles. Sündermann gaf .voorts een uiteen zetting van de ontwikkeling van 'de Anglo-Amenkaanse luchttereur. Hij legde daarbij de nadruk op het feit. dat de in de late zomer van 1940 ondernomen luchtaanvallen op Lon- Hut h i.fAdtikofitniannu deelt lïiede: Iedere sezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd Ie wor- vuur de Waf fen y f/-\Varlitbatait- tun in Amersfoort. Landstorm .Neder land, Kricgsmarlnp en de Germaanse y In Nederland Persunen tussen 19 eo 35 Jaar, die aanmeldingsplicht Ig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wordeD gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-M kan teder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering rijn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de-kenr|ngen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden dugjr der opleiding, extra-lev eosmM- deïen ens. Eveneens verstrekken alle BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. De nieuwste frontkrant wordt in gezel schap van de compagnichond met grote aandacht gelezen. (Foto ff-PK. Rotteiisteiner O/H) inlichtingen en gratls-relstrlljetten voor de heen- en terugreis de volgen de Nebenstellen der tVaffen-tfAm sterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroieastraat 15: Gronin gen. Herenstraat 46; Enschede. Henge- tosestraat 30 en het ff-Ersatzkomman- do. Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie t>U het tf-Wacbtbatallton te Amersf«»ort hetwelk dienst in N'edor- laud doet, kau men zicb op boven staande keurigcD malden *0.6.44. 8—12 uur: Otrecht. N.V.- Huls, Ouflegrgieht 245; IA—17 uur: Anjersfoort, Pol. .Dtirchgangslager. Leusderweg. den pas eyi gevolg waren van de sedert Januari 1940 uitgevoerde luk rake Britse luchtbombardementen van civiele objecten, in het bijzonder van de burgerbevolking in Duitsland. Pas nadat Berlijn zes maal door de Britse luchtmacht was aangevallen, werd de eerste Duitse luchtaanval op Londen in September 1940 onderno men. Sündermann sprak voorts over de ontelbare terreuraanvallen van de Engelsen in de afgelopen jaren en verklaarde, dat tienduizenden dode onschuldige atouwcd cn kinderen een methode aanklagen, die niets anders ten doel heeft dan brute moord. De Führer heeft destijds dc afschaffing van dc luchtoorlog bepleit. De Engel sen lachten hem uit. Thans, nu een nieuw Duits wapen begint te spreken is het ogenblik gekomen om aan al deze feiten te herinneren. Sündermann haalde hierbij nog een uitlating van de New-York Times van 8 September 1943 aan, waarin gezegd wordt, dat ..de beste, leermeesteres voor het Duit se volk de bom is". Men zal thans in Engeland leren, zo verklaarde Sündermann tenslotte, dat men niet ongestraft sinds jaar en dag weerloze onschuldige vrouwen en kinderen van Europa kan ver moorden en cultuurmonumenten met een eeuwigheidswaarde kan vernietigen. Groot-Brittannië, zeide Sünder mann, is. ondanks alle Duitse voor stellen en pogingen, de luchtoorlog tegen de burgerbevolking, alsmede tegen civiele objecten in het alge meen. begonnen en' heeft deze tot de huidige dag geforceerd. In dit ver band citeerde Sündermann vooral een verklaring van Adolf Hitler van 1 September 1939, waarin de Führer meedeelde, dat hij de Duitse lucht macht strikt bevel gegeven had zich uitsluitend te beperken tot de nood zakelijke gevechtshandelingen in de militaire operatiegebieden, onder voor waarde. dat ook de vijand dienover eenkomstig te werk zou gaan.-Enge land deed dit niet. In militaire kringen der rijks hoofdstad verklaarde men heden over het gebruik van het nieuwe Duitse antï-invasiewapen slechts, dat het hier een instrument met uiterst groot effect betreft. Het nieuwe Duitse wapen wordt door de militai ren algemeen een operatief instru ment geacht. Reeds enige maanden geleden heeft Churchill in gen rede aangekondigd, dat het. wapen der vergelding een draadloos bestuurd vliegtuig was cn bij Engelse bomaanvallen op Berlijn werden sindsdien geregeld millioenen strooibijjetten met tekeningen van dit geheime wapen neergeworpen. Van Duitse militaire zijde weigert men nadrukkelijk technische bijzon derheden te geven en op deze wijze is het niet mogelijk een bevestiging of een ontkenning van deze Londense -uitlatingen te verkrijgen. Een militaire spreker heeft in de Wilhelmstrasse gesproken over het ..zwaar projectiel dat door een nieuw wapen wordt afgeschoten". Deze defi nitie deed in den beginne algemeen denken aan een soort rakettenkanon Aangezien echter in het Duitse mili taire taalgebruik ook bommen door een vliegtuig worden „afgeschoten", zegt deze definitie toch nog zeer wei nig. terwijl zij a priori geen weerleg ging behoeft te zijn van de Engelse lezing. Naar het D.NB. uit Stockholm meldt, heeft het Engelse ministerie voor binnenlandse veiligheid Vrijdag, volgens Reuter, de volgende raad aan het Engelse publiek gegeven: „Zodra de motor van een vliegtuig zonder bestuurder stil gaat staan, kan dat betekenen, dat spoedig daarop de ex plosie volgt, wellicht binnen 5^ot 15 seconden. Een ieder moet voor de uitwerking der ontploffing de stevig ste bescherming, die beschikbaar is. zoeken, ook degenen, die zich in huis bevinden". ..Hete is iets angstwekkends", aldus een ander Reutcrbericht, „de nade ring van het Duitse vliegtuig zonder bestuurder, dat als een vuurpijl dooi de lucht schiet. De vliegtuigen heb ben een zekere rhythmische toon, die men eefi zacht kloppen zou kunnen noemen. Bij nacht hebben zij een duidelijk geel schijnsel achter zich en in het schijnsel der zoeklichten ziet men, dat er een dikke rookpluim uit komt. In de nacht van Donderdag op Vrijdag en in de vroege uren van Vrijdag waren zij.'met onderbrekin gen. vele uren lang boven Zuid-Enge- land". Duitse persstemmen De vroege edities der Berlijnse bladen wijzen met grote opschriften op het gebruik van nieuwe projec tielen van het zwaarste kaliber legen jonden De „Vóikiache Beobachtar5' schrijf t (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 17 Juni. Van offi ciële zijde werden hedenmorgen geen nieuwe mededelingen verstrekt over dc voortzetting der operaties met het nieuwe wapen tegen Zuid- Engeland en tegen Londen. Van En gelse zijde wordt echter bericht, dat dc Duitsers gisteren en vannacht de beschieting met het nieuwe projec tiel voortgezet hebben. Ook over dc technische zijde van het wapen wordt tc Berlijn niets medegedeeld. De Duitse bladen pu bliceren zonder commentaar de Brit se mededelingen over het karakter van het wapen. Veel aandacht wordt geschonken aan de verklaring van Duitse ver kenners, dat dc beschoten doelen volkomen verwoest zijn. In de afge lopen nacht hing een uitgestrekte vuurgloed over de zuidkust van Engeland. Waar de projectielen de grond raakten, ontstonden de groot ste branden, die Engeland ooit ge kend heeft. Een onbarmhartige vijand heeft door duivelse terreuraanvallen op vrouwen en kinderen, op ziekenhui zen cn woonwijken haat gewekt. Hij krijgt nu het enige antwoord, dat hij verstaat. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" schrijft; boven haar commentaar: „Zij waren gewaarschuwd". Het was geen oorlog meer, die zij voerden, zo schrijft het blad, doch zuiver moord, die de gangsters uit Amerika en En geland tot hun programma hadden gemaakt. Zij waren gewaarschuwd. Wie niet horen wil, moet voelen. Wanneer zij echter morgen vèront- waardiging willen en ook zullen hui chelen. dan antwoorden wij hun, gij hebt het gewild". De Berliner Nachtausgabe schrijft o.a.: „Wij gedenken in dit uur, waarin ons Het bericht over het ge bruik van het nieuwe wapen bereikt, de duizendvoudige beestachtige mis daden van de Brits-Amerikaanse luchtgangsters en diegenen, die jegens hun eigen volk en voor de geschiedenis voor alle tijden de schuld te verantwoorden hebben voor de op het Duitse volk gepleeg de massamoord. Wij hebben sedert het voorjaar van 1942 moeten toe zien. hoe stad na stad door de vijan delijke bommenwerpers werd ver nield. Misdaden, zo besluit het blad, zo ontzettend van aard, moeten ver golden worden. Luchtgevechten in de omgeving van Weenen BERLIJN, 16 Juni. Duitse lucht- verdedigingsstrijdkrachten hebben, aldus Interinf, in de ochtenduren van 16 Juni iii de strijd tegen formaties Amerikaanse bommenwerpers, die onder bescherming van jachtvliegtui gen via Hongarije naar het Donau- gebied in de omgeving van Weenen waren gevlogen, volgens totdusver ontvangen rapporten, 22 Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Een vrij groot aantal viermotorige bommen werpers werd door het hevige vuur der luchtdoelartillerie besihadigd. Presburg gebombardeerd PRESBURG. 16 Juni. Anglo- Amerikaansc terreurvliegtuigen heb ben naar het officiële Slowaakse persbureau meldt, in de ochtenduren van Vrijdag woonwijken van de stad Presburg gebombardeerd. Er vielen slachtoffers onder de bevolking. Kindervacantie-oord met boordwapens aangevallen DEN HAAG, 17 Juni. Op 9 Juni heeft een Anglo-Amerikaans vliegtuig in scheervlucht een kindervacantie- oord te Ermelo met boordwapens aan gevallen. Het gebouw werd daarbij beschadigd. Slechts aan een gelukkig toeval is het te danken, dat geen kin deren het slachtoffer zijn geworden van deze aanslag. Wij beleven ot> het ogenblik weer een .'groenteloos tijdperk. Daaraan heeft zonder twijfel het weer voor een deel schuld. Wat er echter na de aftrek voor de export van de productie overblijft, komt. al thans in verschillende grote steden, vrijwel in zijn geheel in de zwarte handel. Er zijn reeds verscheidene malen oplossingen aan de hand ge daan om aan de ergerlijke zwarte handel en prijsopdrijving op de groentesector een eind te maken. Blijkbaar bestaat er echter* bij de verantwoordelijke instanties weinig animo om dit algemeen verbreide kwaad te verhelpen. Maar tenslotte is het zo, dat de eenvoudige werker toch graag iedere dag wat groente op tafel wil zien en hij koopt niets voor een schouder ophaal en de verklaring „dat er niets is." Daarom hebben wij ons de laatste dagen 9aar weer eens met de groen te „bemoeid". Wij hebben ons oor te luisteren gelegd bij den kleinhande laar, den grossier en den teler. Uit deze inlichtingen trokken wij de vol gende conclusie: in de eerste plaats wordt op het ogenblik de groente teelt beïnvloed door het minder gun stige weer. Er is dus minder groente. Bovendien merkt de kleinhandelaar op: wanneer dat zo blijft doorgaan, dat de mensen allemaal zelf hun groente gaan halen, dan .kan ik ten slotte de tent wel sluiten. Zijn me ning is namelijk, dat het regelrechte kopen bij den tuinder van invloed is op de aanvoer aan de markt. Hij kent ook de voordelen, die deze ver koop voor den tuinder oplevert en twijfelt er aan, of er wel iets tegen te doen is. Wanneer de teler name lijk op zijn tuin verkoopt, dan biedt dat hem grote financiële voordelen en bovendien bespaart het hem veel moeite en zorgen. Zijn vervoers- moeilijkheden worden namelijk ge ringer. het gebrek aan werkkrachten valt hem minder zwaar en hij heeft er minder werk door. Hij be hoeft dan bijvoorbeeld zijn groente niet. meer te sorteren en te wassen. Men moet de ernstige 'gevolgen, die dit rechtstreeks kopen bij den tuinder oplevert vele tuinders le veren hierdoor nog weinig of niets aan de veiling niet onderschatten. Dagelijks trekken duizenden vrouwen de stad uit om bij den tuinder haar inkopen te gaan doen. Dit kan na tuurlijk niet zonder invloed blijven op de normale aanvoer naar de ste den. Zó Itomen wi[ er niet Zo hebben de kleinhandelaren hun verklaringen, de tuinders rechtvaar digen hun optreden, maar tenslotte komen wij er op deze wijze niet. In dividueel gezien zullen deze mensen allen wel gelijk hebben althans in hun ogen maar het feit dat er geen groente in de stad te krijgen is, Wordt er niet door veranderd. De groenteschaarste vloeit voort uit een keten van overtredingen en zwendelarijtjes. Deze keten moet op de een of andere wijze verbroken worden. Dit geschiedt niet door het werk Aan de C.C.D. Daarvoor is het niet te intensief genoeg. Er moet door een of andere macht of instan tie krachtig worden ingegrepen, die zonder onderscheid des persoons en met alle hardheid optreedt. Kijken wij in dit verband naar het werk van dé Landwacht in Amster dam. Wij nellen het ingrijpen van de Landwacht niet idealiseren of op blazen. Daarvoor is het nog te on volledig. Maar een feit is. dat door twee controles op de terreinen van de groentemarkt, door het aanhou den en controleren van groentekar ren, de verkoop onder Landwacht- contróle in de groentewinkels toch de schrik er in dc hoofdstad is in gebracht. Verscheidene kleinhande laars kunnen u daar in een vertrou welijke bui vertellen, dat de klad er op het ogenblikken beetje, inzit en dat zij heel voorzichtig geworden zijn bij het vervoer van zwarte groente. Wij maken ons sterk, dat. wanneer het optreden van de Landwacht in het groenteprobleem intensiever wordt, en dit zal zeer binnenkort ge schieden, er een ogenblik komt. dat dc zwarte handel hier een geduchte knauw zal krijgen. Door haar con troles tast de Landwacht op het ogenblik namelijk een keten in de schakel aan. Het vrijwel ongestoor de vervoer van tuinder naar consu ment langs de onregelmatige weg wordt hierdoor onderbroken en dat is het nu juist, waar men bij dc be strijding van de zwarte handel naar moet streven. De Landwacht wil nu blijkbaar nog verder gaan. Uit een mededeling, die wij kort geleden plaatsten blijkt namelijk, dat hij ook de controle van de toegangswegen naar de stad op zich wil gaan nemen. Daardoor moet de stroom van groente, die direct van de tuinders naar den consument a'loeit. worden ingedamd en de aan- voer naar de veilingen worden her steld. Wat er bij hoort Op zich zelf is dit toe te juichen want alleen zo kan het verdeel systeem weer behoorlijk gaan wer ken. Er hoort dan echter bij, dat de officiële verdeling via het gilde van de groenteboeren zodanig aan ban den wordt gelegd, dat niet de in de normale banen teruggeleide groente- stroom vervolgens zijn weg zoekt naar de verbruikers, die niet naar prijzen vragen en die meer groente eten dan goed voor hen is op een moment, dat anderen zonder iets zit ten. Op het ogenblik is het nog zo. dat eerlijke groenteboeren, die moe ten verkopen, zelfs de eenvoudigste groente niet in hun winkel hebben, terwijl de karren met klandestiene bloemkool, worteltjes, rabarber, spi nazie en wat niet al ongehinderd door de straten denderen. Een bla mage voor alle officiële contróle- órganen. Wanneer deze organen, die de Staat dagelijks handenvol geld kosten, niets blijken te kunnen of willen uitrichten, moeten wij dank baar zijn, dat de Landwacht einde lijk ingrijpt. De ervaring heeft nu reeds geleerd, dat mits er maar men sen zijn, die willen aanplakken, de zwarte handel in groente inderdaad bestreden kan worden. Het zou trou wens te dol zijn, wanneer dit niet mogelijk was! Wij hopen, dat de Landwacht haar actie niet tot Amsterdam zal beper ken en bovenal, dat zij zo zal in grijpen, dat niet de eenvoudige huis vrouw de dupe zal worden, maar dat in de eerste plaats de knoeiend* detailhandelaren eindelijk zullen wor den uitgeschakeld. Volgens de klachten van velen c onzer lezers is het de laatste tijd met de verlichting van onze huiskamers een duistere zaak, zodra een gloeilamp aan het einde van haar bestaan is ge- koirifen en er een nieuwe moet worden gekocht. Want zelfs voor een zo sprekende tegenspraak in woorden als „zwart licht" blijken de heren O.W.-ers niet terug te schrikken: ook gloeilampen zijn in de clandestiene handel ver dwenen. Weliswaar is op 30 December van het vorig jaar een officiële publicatie van den Gemachtigde voor-de Prij zen verschenen, waarbij de gebrui- kersprijzen voor gloeilampen aan zienlijk werden verlaagd, aanmerke lijk beneden het niveau van vóór 1940, maai' niettemin ,kon een deel BERLIJN, 17 Juni. Duitse ver- kcnningsvlicgers rapporteren steeds weer, dat boven grote gebieden van Zuidoost-Engeland één dichte rook sluier hangt, vooral boven Zuid- Londen, onafgebroken van Kingston tot Bromley. Maar ook in het ge bied van Seven Oaks en Sutton hangt een ondoordringbare rook wolk, die elke waarneming onmoge lijk maakt. Bij Southampton drongen Duitse verkenningsvliegtuigen door de rook kolom en konden, zij het ook met de grootste moeite, enige foto's ma ken, welke aantonen, dat een groot deel der havenwerken en van de aangrenzende stadswijken in vlam men staan. Andere Duitse vliegtuigen, die in de ochtend van de 16e Juli van een operatie tegen doelen in het centrum an het, Kanaal terugkeerden, meld den. dat zij te Spithead tussen Portsmouth en Wight talrijke sche llen van een in zuidoostelijke rich ting varend convooi zagen, die plot seling in brand geraakten en als brandende fakkels op zee dreven. Dit convooi was blijkbaar terecht ge komen in het doelgebiedvan de Duitse projectielen, waarmede Zuid- Engeland sedert uren bestookt wordt. Een bericht van United Press uit Londen in „Dagens Nyheter" zegt, dat in de nacht van Donderdag op Vrijdag alsmede Vrijdagmorgen een fantastische golf Duitse onbemande bommenwerpers een regen brisant- en brandbommen op Zuid-Engeland liet vallen. Ooggetuigcberlchten maken er mel ding: van, dat deze mysterieuze pro jectielen als uit kometen bestaande parelsnoeren van de nachtelijke he mel naar beneden kwamen, waar zij als reusachtige vuurkogels ontplof ten. Waarnemers van deze nieuwe Duitse aanvalstechnlek berichten, dat de projectielen een ontzaglijke snelheid ontivikkelen. Volgens piloten van een Ameri kaans steunpunt in Engeland bren gen zij een geluid voort, dat aan een reusachtige wasmachine herinnert. De correspondent van „Morgon- Tidningen" beschrijft het nieuwe Duitse wapen als een grote gloeien de klomp ijzer, die éen staart van vuur heeft. Op zeker ogenblik ver dwijnt dit roodgloeiende lichtver schijnsel om gevolgd te worden door een oorverdovende ontploffing, die gepaard gaat mee het gekraak van in elkaar stortende huizen. Volgens berichten van de Londen se correspondenten van „Svenska Dagbladet" en „Morgontidningen" heeft het gebruik van het nieuwe Duitse wapen op het ogenblik het tweede front geheel naar de achter grond verdrongen. De verklaring van minister Morrison werd Vrijdag door de gehele Engelse pers in grote opmaak over de gehele pagina ge publiceerd. ..Evening News" legt in zijn commentaar nog eens de na druk op de ernstige jvoorden van Morrison. De Londense correspondent van „Svenska Dagbladet" bericht, dat het onbemande Duitse bombarde mentsvliegtuig door hele vlagen ontploffende projectielen van het Londense afweergeschut heenvloog. Klaarblijkelijk hebben de Britse luchtafweerbatterijcn een ijzeren gor dijn moeten leggen, waarin de ge vaarlijke vliegtuigen voor het berei ken van hun doel moesten ont ploffen. van de détailhandelaren in gloei lampen zich niet met een redelijke winst tevreden stellen zodat men prompt de gehele voorraad gloeilam pen onder de toonbank stopte en den klanten meedeelde, dat men nog slechts een gering percentage van de normale omzet ontving, als gevolg waarvan de klant helaas niet gehol pen kon worden. Tenminste niet te gen de gewone prijs Een gloeilamp van 40 Watt, oude prijs 80 cent, nieuwe 55 cent, moest een gulden opbrengen, een lamp van 100 Watt, oude prijs ƒ1.20 nienwe 95 cent, kostte een rijksdaalder. Honderd procent meer of minder komt er blijkbaar niet op aan| Het kan zijn nut hebben er op te wijzen, dat er meer dan voldoende gloeilampen ter beschikking van de detaillisten worden gesteld, om de be staande behoefte geheel te dekken. Het zullen dan ook als regel slechts de malafide kleinhandelaren zijn, die voorgeven niet te kunnen leve ren. Voorts is in de officiële publi catie vastgesteld, dat de verlaagde prijzen ook gelden voor de lampen, die op 1 Januari bij de handel in voorraad waren. Men kan dus niet met de verontschuldiging komen, dat men „oude" lampen niet tegen de nieuwe prijzen kan verkopen. De klachten over de gloeilampen zijn intussen nog niet algemeen en het zal dus ook hier geheel aan het publiek zelf liggen, of het deze vorm van zwarte handel in dc hand werkt of piet. Men weigere slechts te hoge prijzen te betalen en brenge de ge vallen, waarin een te hoge prijs wordt gevraagd, ter kennis van de pri.isbeheersing Gemakshalve volgt hier een over zicht van de thans geldende prijzen voor de meestgebruikte typen gloei lampen Voor de spanningsgroepen 125—130. 150—160 en 220—230 volt. helder of gematteerd: 15 w. 50 cent, 25 w. 50 cent,w40 w. 55 cent. 60 w. 70 cent' 100 w. 05 cent 200 w. /175. 300 w. De stem der if DEN HAAG. 16 Juni. Zondag 18 Juni spreekt in. de serie „De stem der van 11.30 tot 11.45 uur een Neder- landse-f/arts over zijn ervaringen in het Oosten. Kunst in oorlogstijd DEN HAAG. 17 Juni. De secreta ris-generaal van hei. departement, van J e° K;. ÜV- mr. S. M. S. de Ranltz. zal Zondag 18 Juni om 13.45 uur over Hilversum I ln de serie ..Cultuur rn staat een radio-lezing houoen over het onderwerp „Kunst ln oorlogstijd". DEN HAAG, 15 JunL Het Rijks commissariaat maakt bekend: de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied heeft mr. N. S. Hoekstra, officier van Justitie te Mid delburg, benoemd tot advocaat-gene raal bij de" Hoge Raad. De verduistering begint heden en morgen om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 18.14 (Zondag 19.29), op 3.47 (4.12). 20 Juri N.M., 28 Jum E.K„ 6 Juli V.BL, 12 Juli LJL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1