HET DAGBLAD Zware vijandelijke druk bij St. Lo en Carentan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitsers verbeteren hun positie in het ge hied van Caen Luchtaanval op Boulogne „Propagandatocht" boven Japan Gegapt verband Duits weermachtsbericht Succesvolle Duitse tegen aanvallen in Normandië Wig in vijandelijk bruggenhoofd Verliezen wekken bezorgdheid in het Geallieerde kamp Rigoureuze controle op waren- uitvoer naar Duitsland Ingaande 1 Juli Betere financiële basis voor de t.b.c.- bestrijding noodzakelijk een aantal gewonden van minstens 100.000 tot '200.000. Van deskundige zijde wordt medegedeeld, dat naar schatting nog 50.000 man verdronken bij het lot zinken brehgën van trans port- en landingsschepen. In totaal komt men dus tot'een verlies van tot dusverre ruim 200.000 man, waarbij niet meegeteld is het zeevarend perso neel van de transportschepen en de inzittenden van de vliegtuigen, die de geallieerden in de tot dusver geleverde gevechten om het landingshoofd aan de .Normandische noordkust hebben verloren. Daarmee wordt ook begrijpelijk, dat meedogenloos steeds nieuwe divisies toegevoerd moesten worden naar de smalle zone van het landingshoofd. Volgens deze cijfers kan men aan- nemeni dat. minstens tien divisies haar zware verliezen aan mensen i practisch niet meer bestaan en nog - enige divisies in hun gevechtswaarde zozeer zijn verminderd, dat zij sterk verzwakt geacht moeten worden. BERLIJN, 16 Juni. De druk van het Anglo-Amerikaansc landingsleger hield gisteren in het gebied ten noordwesten- van St. Lo en in het ge bied Carentan, St. Mere Eglise met onverminderde hevigheid aan, aldus Interinf. In de sector Tilly-Caumont daarentegen namen de gevechtshan delingen gisteren in dc loop. van de middag merkbaar in, hevigheid af. nadat Duitse pantserformaties er in geslaagd waren, door een reeks ver rassende acties Britse pantserwagen- formaties onder dc voel te lopen en en materiaal toe te brengen. Daardoor is elke onmiddellijke bedreiging van de westelijke flank van het Duitse vcrdedigingsstclsel van Cacn opgeheven, vooral doordat het Duitse commando met plaatse lijke reserves enige lacunes in het front kon sluiten en Britse gepant serde verkenningsccnhcdcn kon ver nietigen. Gisteravond tegen half elf onder nam de vijand een zware luchtaan val op Boulogne. Inmiddels houdt het slechte weer ln het gebied van het Kanaal aan en vooral in de afgelopen nacht "wer den hierdoor de operaties aanzienlijk belemmerd. In de vroege ochtend van heden wakkerde de wind bij laaghangend wolkendek en regen buien bij vlagen tot een stormwind aan. De versterkingen van dc Atlantik- wall tussen de Seine en dc stad Di ves lagen gisteren de gehele dag on der een hevig vuur van talrijke oor logsschepen. nadat de Duitse kust- batterijen in deze sector des och tends het Britse landingsverkeer bij de Ornemonding met succes bestre den hadden. Donderdagmiddag werden daar een slagschip van het type Nelson, lichte kruisers, pantserlandingssche- pen en een groot aantal transport schepen en escortevaartuigen waar genomen. Tegen de avond versterkte de vijand zijn vlootformaties tot minstens vier slagschepen. Kustt^atterijen namen deze scheepsconcentraties onder vuur. voorzover de schepen binnen haar bereik kwamen. Hier en daar ktvam het tot hevige artilleriegevechten met zware vijandelijke schepen. Andere schepen legden een rookgordijn en verwijderden zich. De hevigheid dezer gevechten tus sen Duitse batterijen en vijandelijk scheepsgeschut bewijst de massale concentraties en aanvallen van den vijand, die bijv. met een slagschip twee kruisers en een torpedojager een geconcentreerd vuur op één en kele batterij opende. Soms werd de strijd van grote afstand gevoerd. In weerwil van de hevige beschieting leed de batterij geen schade of ver liezen. een bewijf voor de kracht van de versterkingen van de Atlantik- wau. Geallieerde verliezen Het aantal geallieerde soldaten, dat bij de eevechten aan land gesneuveld is. wordt, naar het Internationale In- formationsbüro mededeelt, met 30.000 waarschijnlijk eerder te laag dan te hoog opgegeven. Daarmede in overeenstemming is Amerikanen bombardeerden het eiland Kioesjoe TOKIO. 16 Juni Over een vijandelijke luchtaanval op het noordelijke deel van Kioesjoe, het zuidelijkste grote eiland van het Ja panse moederland, deelt het Japan se hoofdkwartier het volgende mede: Zeven vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten drie bescha digd. De Japanse luchtstrijdkrach ten en grondinstallaties liepen vrijwel geen schade op. De grondtroepen leden enige verliezen. De branden, die tengevolge van de luchtaanval op enige plaatten uitbraken, was men Vrijdagochtend alle meester. Domei noemt het officiële Ameri kaanse bericht, volgens hetwelk bommenwerpers van de 20ste Ameri kaanse luchtvloot van steunpunten in China. Birma en Brits-Indië een- zware aanval op Tokio hebben on dernomen en een groot aantal bom men op de stad hebben laten vallen, een ..belachelijke- propagandatruc" Er zijn geen vijandelijke vliegtuigen boven Tokio geweest. Domei meldt voorts, dat de vlieg tuigen. die Vrijdagochtend het noor den van Kioesjoe aanvielen, zijn op gestegen to Sian in de Chinese pro vincie Sjensi. Te oordelen naar het geringe aantal bom.men en de weinig belangrijke schade was het de bedoe ling van den vijand, het Japanse thuisfront te verontrusten en nieuw voedsel te zoeken voor de propagan da der anti-spilmogendhedenDe ver liezen aan mensenlevens waren gc- ring. m Duits bonvooi bij Borkum aangevallen BERLIJN. 16 Juni. In de och tend van 15 Juni hebben Britse tor pedo- en bombardementsvliegtuigen een Duits convooi bij Borkum aan gevallen met bommen, torpedo's en boordwapenen. Verscheidene torpe do's misten haar doel. Een trof een escortevaartuig, dat na korte tijd zonk. Enige bommen vielen op enige afstand van de andere schepen, die geringe schade opliepen. Tien der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Menemendzjogloe afgetreden ANKARA. 15 Juni. - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Menemendzjogloe, is, naar radio-An kara meldt, afgetreden Minister-pre sident Saradzjogloe zal het ministerie van Buitenlandse Zaken ad interim waarnemen. Na de bijeenkomst van de minister raad is het volgende officiële commu- niqué uitgegeven: „Aangezien de mi nisterraad de buitenlandse politiek, die de laatste dagen door den minister van Buitenlandse Zaken. Menemend zjogloe. werd gevoerd niet beeft goed gekeurd. is Menemendzjogloe afge treden". Strijd aan het Finse front duurt voort HELSINKI. 16 Juni. Het Finse weermachtsbericht van 16 Juni luidt als volgt: ..Op de Karelische Land engte werden de door tanks onder steunde gevechten ten westen van Vahmelsuu en Kuuterselakae tegen de vijandelijke troepen, die naar Uusikirkko optrokken, voortgezet. Bij Kivennapa werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. De hevigste gevechten vonden plaats bij Siiranmaki. Daar viel de vijand gisteren na een buitengewoon sterke artillerie-voorbereiding mei ondersteuning van gevcchtsvlieccrs en vers aangevoerde divisies onze stellingen aan. Onze artillerie en gevechtsvlieg tuigen namen doeltreffend aan de afweergevechten deel. De vijand werd in een tegenaanval afgeslagen en verloor bij deze aanvallen op Siiranmaki de laatste drie dagen op zijn minst 5.000 manschappen aan gesneuvelden. Onze troeuen vernie tigden de laatste 24 uur in totaal 25 tanks. Van de andere fronten te land valt niets bijzonders te melden Vijande lijke bommenwerpers ondernamen gisterochtend, door jagers vergezeld, een aanval op Wiborg. De burgerbe volking leed veriezen. Er ontstond materiele schade. Onze luchtafweer en jagers schoten boven de Kareli sche Landengte bij deze aanval 20 vijandelijke machines omloog, waar van tien gevechtsvliegtuigen, negen bommenwerpers en een jachtvlieg tuig. m Churchill wenste geen debat over De Gaulle STOCKHOLM, 15 Juni. Ter be- antwoording van een aantal v,ragen over de Britse betrekkingen met De Gaulle, zeide Churchill in het Lager huis. dat hij het Huis op de meest ernstige wijze moest mededelen, dat een debat over deze aangelegenheid „zeer grote-gevaren'" natl zich mede zou brengen. Het resultaat van zo'n debat kon volgens Churchill zijn ..dat de me ningsverschillen tussen De Gaulle en de Britse regering te zeer in het licht zouden worden gesteld. „Aftonbladet" constateert. dat deze Lagerhuiszitting een grote te leurstelling was voor degenen die op heldering hadden verwacht aangaan de de officiële Britse houding ten aanzien van De Gaulle. „Stockholms Tidningen" noqmt deze zitting een der stormachtigste ont moetingen tussen Churchill en het Lagerhuis. Uit Churchills uitlatingen is. aldus het blad. gebleken, dat de Britse regering volkomen is gebon den aan het standpunt van Wash ington ten aanzien van De Gaulle. Geallieerden luchtactie boven Bonineilanden TOKIO, 16 Juni. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft heden bekend gemaakt, dat vijandelijke strijd krachten in de middag van 15 Juni luchtaanvallen hebben gedaan op Ogasawara, Tsjitsjijima en Iwojima (Bonin-eilanden). De op de eilanden gestationeerde Japanse eenheden schoten minstens zeventien vijande lijke vliegtuigen neer. De schade aan Japansce zijde is buitengewoon ge ring. <De Boningroep ligt tussen Ja pan en de Marianeneilanden) Ie JAARGANG No. 139 LD VRIJDAG 16 JUNI 1944 Soldaten van liet Britse invasieleger wachten na hun gevangenneming op het verhoor. (Foto P.K.-ff Knegsbetichter Zsackel HH) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelc of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Tijl, 't is met de kleding moeilijk, maar dc mensen maken het er ger dan het is, want er loopt nog niemand in een onderbroek (Nee, maar wel zonder. T.) Maar nu heb ben ze iets uitgevondendat is een geneesmiddel maar dat is nog erger 'dan de kwaal, schrijjt mij een leze res uit Arnhem. En ze verhaalt, hoe een drogist haar vertelde, dat zijn winkel plot seling bestormd werd door dames, die allemaal pakjes verbandgaas kwamen halen, hoewel er bij hun thuis geen ongeluk was gebeurd. Die ddmes maakten van dat ver bandgaas sokjes en babytruitjes en zelfs damestruien! Breien maar! Mijn lezeres schrijft: „Nu de invasie in Frankrijk begon nen is en wij niet weten, wat ons nog te wachten staat, vind ik het erg, dat ons kostbare verband, dat de dokter voor het fonds bijna niet voor durft of mag schrijven, door zulke dames verknoeid wordt voor het breien van truitjes voor zichzelf. Verband om iets te verbinden wat kan het hun schelen. Ze hebben het zelf niet in huis en het kan hun blijkbaar ook niet schelen of een ander het in huis heeft of nog kan krijgen. Als zij haar truitjes kunnen breien. Daar kopen ze bij den drogist graag dertig of veertig rolletjes ver bandgaas voor! O ja, nu zeggen die dames: als wij er truitjes van maken, dan heeft de Duitse weermacht er niets aan. Maar dat is kletskoek, want de weermacht, haalt, als ze iets te verbinden heeft, niet rolletjes gaas bij den drogist. Nee, die dames hebben er in geval van een bombardement zichzelf en hun eigen huisgenoten mee!" Ik vind het verzoek om mijn krachten in te spannen voor het be- eindigeii van deze misstand vererend. Maar ik voorspel, dat er voorlopig nog wel mèèr mensen zullen komen, die verbandgaas-truitjes gaan breien. Het sociaal gevoel van de meeste mensen is gewoonlijk veel zwakker dan het instinct van de héb-heb. Als ik het maar heb, dan kan de rest zoel creperen!" Ziedaar de grondstel ling van een sinds 1944 jaar christe lijke maatschappij. Wat er dan tegen te doen is? Het enige lijkt mij, dat enkele scherp ziende controleurs eens goed rond neuzen en dat de drogisten, die leeg geplunderd worden door de breiende dames, ook even meehelpen en dat dan zulk een dame, die met een truitje-uit-verbandgaas rondstapt, eens op straat wordt uitgekleed (in de letterlijke zin des woords) en dat ze met een bordje: „Ik breide mij een truitje uit verbandgaaseens even do&r de stad werd rondgeleid en met naam en toenaam en met portret en adres iverd in de krant gezet. Werkelijk tegen de hand over hand toenemende onsociale misdrij ven helpen geen boetes, maar hébben wij de ouderwetse kaak weer nodig. Stel gerust die brave burgers aan de kaak, stel ze ten toon, in een ere poort van misbruikt verbandgaas! En-verder? Vérder-moet-het toch wel vanzelf spreken, dat deze ver bandgaas adn de gemeenschap ont stelende dames (God verhoede dat hun eigen stad gebombardeerd ivordt) als de weerlicht te werk moe ten worden gesteld in een fabriek van verbandgaas of dat ze pluksel moe ten maken. Want het gaat niet om de straf. Het gaat er om. dat er, nu meer dan ooit. overal verbandgaas klaar moet liggen. En dat het niet als truitje om de boezem van mevr. Dikkerdak zit. TIJL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 16 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Zuid-Engeland en het stedelijk gebied van Londen zijn in de afgelo pen nacht en hedenochtend bestookt met een nieuw soort projectiel van het zwaarste kaliber. De afgelopen dag heeft in Nor mandië in h.et teken gestaan van succesvolle tegenaanvallen van onze troepen. Pantserformaties hebben ten Oosten van de Ome een wig ge dreven in het vijandelijke bruggen hoofd. Teji Westen van Caumont en ten Zuidoosten en Zuidwesten van Carentan hebben onze divisies den vijand teruggeworpen en haar stellingen verstevigd. De vijandelijke verliezen waren vooral bij de gevechten in het gebied van Carentan zwaar. Ook in het ge bied ten Westen en Noorden van Ste-Mère-Eglise duurden felle ge vechten voort. De vijand kon daar slechts geringe terreinwinst behalen. De bestrijding der vijandelijke ontschepingen voor het landings hoofd is ook in dé afgelopen' nacht door ons luchtwapen "met succes voortgezet. Het plaaste botntrcffers op scheepsconcentraties en ontsche pingen. De in de gevechtsruimte van het invasiefront in de strijd gebrachte bataljons van de vrijwilligersforma- ties uit het Oosten hebben zich bij de zware gevechten voortreffelijk geweerd en dapper gestreden. Formaties patrouilleboten en mij nenvegers hebben zich bij de bestrij ding van de invasievloot in talrijke harde gevechten op zee en in de lucht, evenals bij het opruimen van vijandelijke mijnversperringen. on der moeilijke omstandigheden uitge voerd. en bij het leggen van mijnen op vijandelijke scheepvaartwegen bijonder onderscheiden. Bij een aanval van Britse bom menwerpers en torpedovliegtuigen op een Duits convooi voor Borkum zijn tien vijandelijke vliegtuigen door bevciligingsvaartuigen en boord- afweergeschut neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Voor de Nederlandse kust hebben patrouilleboten een grote Britse tor pedomotorboot in de grond geboord en een tweede zwaar beschadigd. In Midden-Italië heeft dc vijand zijn aanvallen met massale infante rie- en tankstrijdkrachten. vooral in het gebied ten noorden en noordoos ten van Orvieto. de gehee dag voort gezet. De gevechten duren in twee penetratieplekken nog voort. (Van onze Berlijnse correspondente.) BERLIJN. 15 Juni Daar het Engelse volk de hospitaaltreinen ziet. die van het Zuiden uit het land inrollen en daar de Engelse pers ten gevolge hiervan de bloedige offers noch de moeilijkheden van de inva sie langer verzwijgen kan. gaat men zoals altijd naar de verantwoorde lijke mannen zoeken. Zo wordt de eerste voorzichtige critiek uitgelokt door de aldoor langer wordende ver- licslijsten. De oorlogscorrespondent van de ..Time s" schrijft, dat de landings- boten aan de zware branding Man een storm op zee overgeleverd waren en daar tot wrakken geslagen wer den. Manchester Guardian" vermeldt de vertwijfelde pogingen om het landingsmateriaal aan land te brengen en spreekt dan ook over de aldoor groter wordende verliezen. Zodia men namelijk zijn blik richt op de strijd aan land. stelt men een algemene somberheid vast. die de ge allieerde operaties drukt. Er worden over het algemeen slechts zeer wei nig berichten van bevoegde gealli eerde zijde over het verloop van de strijd uitgegeven. Ten gevolge hiervan kan men bij de beoordeling van de toestand aan de Franse kust nauwelijks op iets steunen van wat het geallieerde op percommando zegt. aldus de Man chester Guardian. Nog is er zeer veel te doen. meldde een speciale oorlogscorrespondent van Reuter uit het hoofdkwartier van Montgomery in Normandië en reeds zijn stromen van bloed gevloeid, en dat. terwijl Sie invasietroepennog niet meer dan een smalle kuststrook in hun bezit hebben kunnen nemen, waar zij dachten triomfantelijk en als overwinnaar binnen te trekken. In overeenstemming hiermee geven hun meldingen over iedere nieuwe landing aan. dat de Duitse tegen stand hoe langer hoe meer toeneemt. Dg AnglrvAmmkaanse legerleiding is blijkbaar vast van plan in elk ge val een haven te bezetten. In dit licht is de beschieting van Le Havre met zwaar scheepsgeschut te zien en wor den ook de herhaalde en met grote verliezen gepaard gaande landingen der Engelsen en Canadezen op de Oostelijke monding van de Orne be grijpelijk. Het is de Engelsen te doen om dat stuk van de Orne. dat ook voor gro tere schepen bevaarbaar is: Ook Caen zelf kan absoluut tot de havens van Frankrijk geteld worden, want het verschepen erts uit die streek bracht de Fransen ertoe in Caen vier behoorlijke havenbekkens aan te-leg gen. In vredestijd maakte de ertsver scheping Caen tot de zevende naven van Frankrijk. Vijandelijke vliegtuigen hebben op 15 Juni voor de West-Italiaanse kust opnieuw het Duitse lazaretschip „Er langen" aangevallen en het in brand geworpen. Aan het Oostelijk front hebben zich ook gisteren geen gevechtshan delingen van belang voorgedaan. In het hoge noorden zijn in de sector Kandalaksja opnieuw aanvallen van de bolsjewieken met veel verliezen voor den vijand mislukt in de Finse Golf hebben beveïligmgsvaartuigen der marine een vruchteloos aanval lende Sow jet-Russische torpedomo torboot beschadigd. Bewakingsvaar tuigen hebben boven de baai van Narwa 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Voor het Vissersschiereiland heb ben' Sowjet-Russische bommenwer pers en torpedomotorboten zonder succes gen Duits convooi aangevallen. Ook vijandelijke kustbatterijen heb ben in het gevecht ingegrepen. Daar bij werd een vijandelijke torpedo motorboot zwaar beschadigd. Tien vijandelijke vliegtuigen werden door onze jagers vernietigd. Een vrij zwakke formatie Ameri kaanse bommenwerpers is gisteren naar Noord-West-Duitsland gevlogen en heeft hier en daar bommen ge worpen inhet-g/vied van Hannover. Aanvallen van afzonderlijke Britse vliegtuigen waren vannacht gericht op het Rijnlands-Westfaalse gebied. Duitse toestellen vielen weer doe len in Zuidoost-Engeland a.an. Zomer-vacantiekampen voor werkende jongeren AMSTERDAM. 14 Junt. De Pers dienst van Het Nederlandse Arbeids front meldt: Evenals vorige jaren houdt Het Nederlandse Arbeidsfront dit jaar zcmer-vacantiekampen voor werkende Jongeren. Deze watersportkampen, wel ke steeds één week duren, worden van 1 Juli a.s. af gehouden in „De Water man" te Reeuwijk bij Gouda aan de Rccuwljkse plassen. Meisjeskampen worden van 16 Juni a.s. af gehouden ln „De Liebergh" bij Hilversum. In alle kampen ls-beproefde leiding van Jeugdleiders en jeugdleidsters aanwezig. In de watersportkampen zal onder leiding van zeil- en watersport^ instructeurs de deelnemers het zeilen worden onderwezen. Wijziging dienstregeling voor stoomtreinen UTRECHT. 16 Juni. De Neder- landse Spoorwegen delen mede, dat op de stoomtreinbéanvakken in de provincies Utrecht. Gelderland, Overijsel, Drente, Groningen en Friesland, alsmede op de lijn Am sterdam—Amersfoort. ingaande 19 dezer, tijdelijk een gewijzigde dienst regeling zal worden ingevoerd. Deze kan voorshands alleen bekend wor den gemaakt op een oranje gekleurd uithangbiljet no. 2,- dat Zaterdag op alle stations zal hangen. In dit uit hangbiljet. zijn tevens de gegevens van uithangbiljet no. 2 (rose) ver werkt. Mislukte overval op postkantoor LUNTEREN, 15 Juni. Hedenmid dag drongen gewapende mannen het postkantoor te Lunteren binnen en eisten dc sleutels van de kluis. Hoewel dc bandieten de kantoorhoudster met dc dood bedreigden, gal zij de sleutels niet af. maar vist door haar kordate optreden tijd te winnen en de aan dacht van haar zuster, die toevallig passeerde, te trekken. Toen deze door een zijdeur op het kantoor verscheen, loste een der kerels een pistoolschot ln haar lichting. Zij werd echter niet getroffen en rende de straat op om alarm te maken. De vier Indringers kozen daarop het hazenpad. DEN HAAG. 16 Juni. Dc ver vaardiging cn verzending van arti kelen en andere goederen buiten dc grenzen, die getrokken zijn door dc overheidsmaatregelen voor het be drijfsleven, zijn verboden. Ter con- trolcring van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af alle warenuitvoer naar Duitsland aan een strenge cn rigou- reuse controle worden onderworpen. Wie goederen van welke aard ook per spoor, per expediteurs met vrachtauto's ofmet schepen naar Duitsland wil verzenden moet tevo ren het bewijs van een speciale ver gunning hebben verkregen. Zonder dit. bewijs moeten de spoorwegen, de expediteurs of de verschepers het aannemen fan de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a. voor alle producten op het ge bied van de voedselvoorziening cn van de landbouw ofwel dc originele uit voervergunning van het ministerie voor landbouw cn visserij, ofwel, in dien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer hi gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrij ven formulier. bl. Voor alle andere fabrikaten, halffabrikaten en grondstoffen (be halve kolen cn cokes, welke zonder vergunning mogen worden uitgevoerd) een afschrift van de ordervergunntng van de Zentralaultragsstollc. b2 Voor zendingen met een goede- renwaardc beneden 500 cn voor zen dingen van Duitse particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale ultvoervcrklaring. voor zover niet de Zentralauftragsstelle om speciale reden een uitvoervergunning heeft verstrekt. (Voor reisbagage ls geen vergunning vereist). Voor zover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der ver strekte gegevens. Onjuiste of onvol ledige gegevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situ atie in het op arglistige wijze ver krijgen van transportmiddelen voor niet voor de oorlog van belang zijn de goederen zelfs een daad van sa botage worden gezien Op de gehele regeling bestaan slechts twee uitzonneringen, waarbij goederen zonder speciale vergunning uitgevoerd worden n.l. a. kolen cn cokes: b. goederen, die tot de reis bagage behoren en als reisbagage worden opgegeven. De nieuwe regeling is zo eenvou dig, dat zij voor alle hierbij betrok ken zijnde verkeersinrichtingcn zon der een aanzienlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formu lieren kan worden doorgevoerd. Des ondanks vindt nog een aanvullende contróle plaats door de douanebe ambten. Tot dat doel moeten de be wijsstukken inzake de toegestane uitvoer bij de verzendpapieren wor den gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventuele nood zakelijke opmerkingen aan dc betref fende instanties doorgezonden. Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zod.Bkedere vervalsing of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddel lijk kan worden vastgesteld en even tueel kan worden bestraft. Het goederentransport zelf onder gaat hierdoor geen vertraging. Goede ren door de verkeersinrichtingcn aan genomen, worden in leder geval ver voerd. De formulieren voor de uitvoer van goederen, vallende onder het icssort van de instanties voor de landbouw en de voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandse marktorganisaties uitge geven. Dc formulieren voor alle overige goederen kunnen bij alle spoorwegsta tions. bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco in Amsterdam als ln de handel zijnd drukwerk worden ver kregen. Alle Instanties en ondernemingen, welke betrokken zijn bij de warenuit voer naar Duitsland, wordt dringend aangeraden, zich tijdig ln te stellen i op de hierboven uiteengezette wijzi ging en zich enige dagen vóór 1 Juli a.s. ln het bezit te stellen van de noodzakelijke vergunningen cn van de hiertoe vereiste formulieren. UTRECHT. 16 Juni. In de alge mene vergadering van de Ned. Cen trale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose hield de directeur van de Stichting Gelderland voor Maatschap pelijk Werk, de arts P. Hornstra, oen voordracht over „Maatschappelijke aspecten van de t.b.c.-bestrijding". Spr. wees er op, dat in deze oorlogs jaren de curve van de t.b.c. in ons land angstwekkend omhoog is gegaan Hiervoor zijn tal van oorzaken aan te wijzen. De voornaamste zijn wel de voeding (kwalitatief en kwantita tief), de volkshuisvesting, de versprei ding van de bevolking, de psychische druk en de demoralisatie. Gebleken is ook, dat de gesloten vormen van t.b.c. een zwaardere belasting kunnen dra gen dan de "open vormen. Dat de t.b.c. is uitgesloten van de besmettelijke- ziektewet achtte spr. onjuist. Ondanks het feit. dat ons land tal van goed ge outilleerde consultatiebureau's heeft. is ongeveer de helft van het aantal doden door t.b.c. aan die bureau's onbekend. Voor de nazorg is een betpre en intensievere arbeid beslist noodzake lijk. In dit verband zou spr. de orga nisatie van de t.b.c.-bestrijding willen onttrekken aan de Armenwet en de uitvoering van de bestrijding geheel in handen willen geven van de con sultatiebureau's. Er dient dan een ge heel nieuw financieel fundament ge vonden te worden, waaruit geput kan worden. Naar sprekers oordeel zou de gemeente enerzijds de kosten van de bestrijding op zich moeten nemen, terwijl anderzijds de verzekering door uitbreiding van het ziekenfondsbesluit doelmatiger moet worden gepropa geerd. Spr. wees in dit verband op de gedachte, welke aan het nationale plan ten grondslag ligt.*%ndat naar zijn mening alleen een gecoördineerde aanval succes zal kunnen opleveren. Uitbetaling vacantiedagen DEN HAAG, 16 Juni. Ten einde onbillijkheden te voorkomen, heeft de gemachtigde voor de arbeid, blijkens de Ned. Staatscourant van 15 dezer, na overleg met het Nederlandse Ar beidsfront. een beschikking uitgevaar digd. waarbij hij zijn beschikking be treffende uitbetaling van vacantieda gen zodanig wijzigt, dat het bedrag per vacantiedag in het vervolg moet wor den bepaald door het gedurende de laatste 36 aan de vacantie voorafge gane dagen, waarop de arbeider heeft gewerkt-, verdiende loon te delen door 36 of, bij korter dienstverband, door het aantal dagen waarop is gewerkt. Onder loon wordt verstaan het be drag, dat den arbeider in geld toe komt, met inbegrip van alle bijslagen, zonder enige aftrek op grond van wet telijke bepalingen, van welke aard deze ook mag zijn. Deze bepalingen zijn niet van toe passing op ondernemingen op het ge bied van landbouw, tuinbouw, bos bouw of veeteelt, tenzij daarvoor de Arbeidswet 1919 geldt. Dc verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.15 uur. ■Maan onder 16.56, op 3.24 uur. 20 Juni N/M., 28 Juni E.K., 6 Juli VJV1.. 12 Juli L.K. Zaanse rechercheurs legden beslag (en eigen ba(e AMSTERDAM, 15 Juni In Juli van het vorig Jaar legde ccn drietal nog jonge rechercheurs na daartoe van een sloper een tip ontvangen te heb ben. ten eigen' bate beslag op een par tij van 250 kg. cacao bij een particu lier te Warmer, van welke handeling zij een vals proces-verbaal opmaakten, dat echter niet werd doorgestuurd. De rechtbank te Haarlem veroor deelde twee der rechercheurs tot elk twee Jaar, den derden politieman tot een Jaar cn drie maanden cn den slo per tot- acht maanden gevangenisstraf. Vandaag stonden de mannen terecht voor het Gerechtshof te Amsterdam, gepresideerd door mr. Fruln, omdat zij in beroep waren gekomen tegen de zware straffen. De procureur-generaal mr. A, van Dullemen, achtte de straf echter niet tc hoog en vroeg ln alle gevallen be vestiging van het vonnis. De verdedi gers, mr. A. J. Felth uit Amsterdam en mr. Ekerlng uit Haarlem, vroegen voor deze mannen, die reeds een jaar in voorarrest zitten, de toepassing van dé gratleclausulc. Zestig- en veertigduizend eruit DEN HAAG. 18 Juni. Tijdens de heden gehouden trekking der Staatsloterij kwamen de volgende prijzen uit: 60.000: 6681: 40.000: 17325; 1.000: 4464. 7226, 10793, 11388, 15690, 19037, 22036; ƒ400:8703, 10660. 20722, 25791: ƒ200: 5445, 6609. 7005, 9547, 18294. 23859; 100: 2164, 2649, 3678, 6544, 7377. 8564, 8619, 3678. 6544. 7377. 8564, 8619, 10206. 10425. 10647. 12039. 13140. 15028, 15878 19055, 20111, 20700. 23148. LEIDS NIEUWS Alles voor het gezin DEN HAAG. 15 Juni. Weder om heeft een flinke groep moeders haar intrek genomen in het „Moe- dertehuis" van de Nederlandse Volksdienst Leidschendam. nadat een zelfde aantal verkwikt en ge sterkt na een verblijf van enige we ken haar taak in het gezin weer heeft opgenomen. In de provincie Limburg mogen de hulpposten voor „Moeder en Kind" van de NVD zich in dezelfde mate van belangstelling verheugen als overal elders in ons land. Zo werd op 1 Juni te Roermond reeds de vijfde hulppost opengesteld. Afscheid in de Armenraad In de Donderdagavond gehouden vergadering van dé Leidse Armen raad, heeft prof. dr. J. N. Bakhuizen v. d. Brink medegedeeld zijn functie als voorzitter van deze raad in ver band met drukke werkzaamheden niet langer te kunen vervullen. De heer J. J. v. Hoek werd als zijn op volger gekozen. De scheidende voorzitter werd hartelijk toegesproken door den tc- cretaris van de Raad cn den heer F. A. M. Gründemann, die hem dank brachten voor het vele werk in het belang van de Leidse Armenraad verricht. EXAMENS MIDDENSTANDSDIPLO MA. Voor he'. examen Midden standsdiploma „Algemene Handels kennis slaagden te Lelden: T. Juf fermans. Oegstgeest; S. Kaast ra, Al phen a. d. Rijn; mej. A. M. G. v. d. KaaiJ. Oegstgeest: A v. d. Kaay. Lei den; L. v. Kampen. Hillegom; P. Kan tebeen, Leiden; mevr. M. Kantebeen— Vermont, Leiden: C. Kapteljn. Katwijk a. Zee: B. Keereweer, Leiderdorp; E. J. Kerkhoven. Boskoop; T, J. Ketel, Alphen a.d. Rijn; mej. D. M. Kiel. Leiden: mej. A. Kinkel, Nieuw Vennep. H. Klein. Lelden; K. P. Kleljn, Alphen a.d. Rijn; M. v. Glinken, Lelden; C. W. J. v. d. Klugt, Noordwijkerliout; mej. E. P. v. d. Knijff, Rljnsaterwoude: H. J. C. Koeleman, L. Koelemau, Ter Aar; mej. J. E. Koevocts, P. H. Kocvoets. Lelden; mej. C. M. dc Kok. Amster dam; K. Koning. H. Kooreman, Leiden; C. T. M. Koot. Sassenheim; G P. de Kooter. Boskoop; A. Korbce. Noordwijk a. Zee; mej. H. H. Koster, Lelden; H. C. Kosto. Lelden; J L. C. Kouwenhoven, Wa&senaar; H. Kranen burg. Alphcu a. d. Rijn; G. Krebs, Lelden: J. F. Kriek, Wassenaar; H. Kranenburg. Alphen a.d. Rijn; G. Krcbs. Lelden; J. F.. Kriek, Sassen heim: C. M. Kroon. Lissc; mej. E. A. dc Kwaastemlet. Lisse; W. H. Kwaker- naak. Hoogmake; J. dc Kwant, Heem stede; mej. M. A. P. v. d. Laan. Nieuw koop; mej. M. C. v. Laar van Rijs. Lagas. Oegstgeest; P. dc Lange. Alphen Wassenaar; V. Labree, Warmond; C. J. a.d. Rijn; Q. T. W. de Lange. Voor schoten; P. Langezaal, Lelden; mej. G. N. LeemansVerburg, Boskoop; mej. C. v. Leeuwen, Lelden; H. J. van Leeu wen, Voorhout; J. v. Leeuwen, Noord- wijk Binnen; mej. P. J. van Leeuwen, Koudekerk a. d. Rijn; W. F. van Leeu wen, mevr. M. H. van Leeuwenv. d. Veer, Oegstgeest; mej. M. de Ligny, Koudekerk a. d. Rijn; A. Ligthart, Oegstgeest; D. v. Lith, Nieuwkoop; A. Lustigheid, Sassenheim; P. G. van Lu iing, Woudbrugge; H. Maat, Oegsi- geest; J. J. Marcelus, Leiden; mej, H. G. Martinot, Leiden WATERPOLO. Voor de compe titie van de N.Z.R.B. werd in de Regentes te Den Haag gespeeld de wedstrijd Zian 2—de Zijl 1, welke ontmoeting in een 4—2-overwinning voor de Hagenaars eindigde. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gcrrit. z. v. M. Hoogstad en K. Singe- ling; Willem J.. z. v. J. Hancnburg cn G. C. Hanselaar; Johanna C. D.. d. v. C. de Vogel en J. C. D. Hoppcnörou- Ovorleden: J. W. Woltcrs. m.. 63 J. EINDEXAMEN GYMNASIUM. Voor het eindexamen gymnasium, afd. B. gïoep II, slaagden: G. Vosscrs Narda Buurman, J. H. Janssen, G. J. van Ka pel, Hélènc van Nes, allen te Lelden en G. D. de Jong, Rijnsburg. Keuringen voor Waffen-K, ll-Waehfba(aillon Landstorm eni. Het H-Ersat/.kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de IVaffen-# ff-Wacbtbatail- lon Ln Amersfoort, Land9torm Neder land, Krlegsmarlne en de Germaanse (t ln Nederland. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg zUn voor de tewerkstelling, kunDen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier Id de Waffen-» kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUp schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen veratrekt met betrekking lot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, ex tra-levens mid- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een scherpschutter krijgt aanwijzingen voor bijzondere vijandelijke doelen. (Foto ff-P K. Jarolin O/H delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgen de Nehen*tellcn der Waffen-WAm sterdam, Dain 4; Alkmaar l^rngestruat 56: Heerlen, Saroleastraat 25: Gronin gen, Herenstraat 46; Enschede. Henge- losestraat 30 en het ft-Lrsatzkoniman- do. Den Haag, Korte vijverberg 0. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bU bet «-Wachtbatalllon te Amersfoort, hetwelk dienst ln Neder land doet, kan men zlcb op boven staande keu rig en melden. 20.6.44. 812 unr: Utrecht. N.V.- Huls, Oudegracbt 245; 1517 uur: Amersfoort, Pol. Durcbgansslager, Leusdcrweg. VOLKSCULTUUR EN KUNST Ank van der Moer ziek De actrice van het Residentie- Toneel Ank van der Moer is ziek ge worden en kan haar rol in het nieu we stuk, waarvan morgen de pre mière gaat, Shakespeare's „Leei om leer", niet vervullen. Wij vernemen echter, dat dc voor stellingen toch doorgaan en dat Mie- ke Flihk—Verstraeton de rol van Ank van der Moer zal overnemen. SPORTNIEUWS Sporfappèl voor bedrijven AMSTERDAM. 15 Juni. De Ge meenschap „Vreugde en Arbeid" van het Ned. Arbeidsfront organiseert een sportappèl, waaraan alle Neder landse bedrijven kunnen deelnemen. Het sportappèl bestaat uit twee de len. Het eerste deel tc houden op een door leder bedrijf zelf vast- tc stel len datum, welke ln tegenstelling met de aanvankelijke plannen ook nog na 1 Juli kan vallen omvat o.a. hard lopen cn gymnastiek. Het tweede deel bestaat uit een wandclmars van 20 km., -te houden binnen het tijdvak van 1 Augustus tot 15 October 1944. „Vreugde en Arbeid" rekent op ccn zo groot mogelijke deelneming, ook door hen. die tot nog toe weinig of niets aan sport deden. BIJ het be schikbaar stellen van prijzen zal meer nog op de deelneming als bedrijf dan op de afzonderlijke verrichtingen der declnemors worden gelet. Nadere Inlichtingen hieromtrent verstrekt de afdeling „Lichamelijke Opvoeding" van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid". Amstel 224. Am sterdam-C. Jaarvergadering N.H.V. afgelast DEN HAAG, 16 Juni. De jaarver gadering van het Nederlands Handbal Verbond, welke Zondag 25 Juni te Utrecht zou worden gehouden, gaat niet door. Rcrnde van Kennemerland ÖEN HAAG. 15 Juni- De ronde van Hasselt, welke op 2 Juli a.s. zou worden gehouden, gaat niet door. In gelast is de ronde van Kennemerland te Velsen voor profs en onafhanke- lijken op 23 Juli.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1