HET DAGBLAD Slag in Norrpandië gaat hoogtepunt tegemoet VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Plicht der werkers Duitse terreinwinst ten westen van Caumont Nieuwe successen ter zee Terreuraanval op Noord-Duitsland Landingspoging op de Marianen Pantserstrijd woedt in het gebied van Caen Duits succes bij Zware strijd aan hef Finse front Montebourg „Rij maar an, Van der Veer... Reizende artislen in de N.O.-polder Paniek door geruchi Drie doodvonnissen voltrokken Duits weermachtsbericht m. r HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Juni. Het opperbe- tcI der weermacht maakt bekend: De sla? in Normandië neemt Tan da? tqt da? in hevigheid toe. Nadat het den vijand in de eerste da?en van de üiTasic er op was aangeko men aan de kust vaste voet te krij gen, probeert hij thans zijn brug genhoofd naar alle kanten uit tc breiden. Onder de salvo's van het zwaarste scheepsgeschut, onder on afgebroken luchtaanvallen en onder het optreden van vers aangevoerde infanterie- en pantserstrijdkrachten aan beide zijden gaat de slag zijn hoogtepunt tegemoet. Gisteren hebben zich vooral in het gebied omTilly, Caumont en ten Zuidwesten van Balleroy hevige ge vechten ontplooid, in welker verloop talrijke vijandelijke tanks werden stukgeschoten. De vijand leed bijzon der zware verliezen aan doden en gewonden. Onze troepen wisten over- al hun. stellingen te handhaven. Ten Oosten van Caumont hebben eigen pantserformaties verscheidene taai verdedigde plaatsen ingenomen. Vijandelijke valschermjagers die ten Noordoosten van St. Lo achter ons front waren neergesprongen werden vernietigd. Alleen in het gebied ten Westen en ten Noorden van Ste- Mère Eglise wist de vijand een ge ringe terreinwinst te behalen. In de afgelopen nacht werden door aanvallen van sterke formaties g'e- vechtsvlieg'ui'gen 14 transportschepen, met eèn gezamenlijke inhoud van 101.0.00' b.r.t., en 2 torpedojagers door bommen en torpedotreffers tot zinken gebracht of zwaai' beschadigd. Hierbij heeft'zich'een afdeling gevechtsvlie gers onder majoor Thomson bijzonder onderscheiden. In het verloop van een fel nachte lijk gevecht van ruimingsvaartuigen onzer marine met een formatie vijan delijke kruisers, die door 5 torpedo jagers werd beschermd, ten zuidwes ten van het eiland Jersey, werd een torpedojager in brand geschoten. Een eigen boot ging daarbij verloren. Kustbatterijen van het leger be schoten voor de mond van de Ome een landingsformatie, die beschermd weerskanten van het meer van Bol- sena onverminderd voort. Onze. een zware, strijd leverende troepen, boden den vijand ook gisteren verbitterde tegenstand, doch konden tenslotte nifc everhinderen, dat de vijand naar het noorden terrein won. Nieuwe vijandelijke aanvallen ten noorden en noordwesten van het meer wer den afgeslagen. De gerechten duren voort. Uit het oosten worden geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. In het hoge noorden werden in de sec tor van Louhi en van Kandelaksja verscheidene krachtige aanvallen van de bolsjewieken afgeslagen. Dujk- boten hebben op de Zwarte Zee twee Sowjet-russische kanonneerboten en een zeesleepboot ln de grond ge boord. Formaties Amerikaanse bommen werpers hebben gisteren aanvallen gedaan op het stadsgebied van Boe dapest. Door strijdkrachten van de Hongaarse en Duitse luchtverdedi ging werden 18 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Enkele Britse vliegtuigen hebben in de afgelopen nacht bommen ge worpen op het Rijnlands-Westfaalse geb;ed. Duitse gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in Zuid- oost-Engeland aan. C Ongecorrigeerd.) BERLIJN. 15 Juni Naar het Internationale Informationsbüro ver neemt. hebben in de ochtenduren van heden formaties Amerikaanse bommenwerpers onder escorte van jagers een terreuraanval onderno men op Hannover en andere plaat sen in Noord-Duitsland. Deze aanval werd ondernomen bij zware bewolking en wisselende'weers omstandigheden. Duitse jagers wa ren opgestegen en leverden gevech ten tegen de Amerikaanse formaties. TOKIO. 15 Juni. Hevige ge vechten worden gemeld tussen Ja panse afdelingen en vijandelijke l< JAARGANG No. 138 LD DONDERDAG 15 JUNI 1944 Uitgave: N.V. Dt» Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 et. per weet of f2.73 per Icwarteaf - Postgiro 184.120 - Postbus 65 werd door een zware kruiser en tor-1 strijdkrachten, die in de ochtend van pedojagers. en beschadigden de krui-de 15^0 junj op het eiland Saipan ser alsmede een torpedojager. De for-. in de Marianen trachtten te landen, matie werd uiteengedreven. Voorde nadatj de vijandelijke luchtmacht noordkust van het schiereiland Cher- eeil reekg aanvallen op eilanden van bourg plaatsten onze kustbatterijen d eroeD had nodaan treffers op andere schepen. Groepen deze S10^ nad 0Cdaan' torpedojagers én torpedomotorboten werden gedwongen de steven te wen den. De felheid van de gevechten en de voorbeeldige houding onzer troepen van alle weermachtsonderdelen komt tot uiting in de cijfers van dé tot dusver behaalde resultaten. In de eerste tien dagen van de vijandelijke invasieaanval hebben onze troepèn meer dan 400 vijandelijke tanks en meer dan 1.000 vliegtuigen vernie tigd. Hierin zijn niet begrepen de talrijke tanks, kanonnen en zware wapenen van allerlei aard. die bij aanvallen van eenheden der Duitse marine en der luchtmacht op de vijandelijke landingsvloot vergingen. In tótaal hebben luchtmacht, ma rine. alsmede de kustbatterijen van het leger en de marine sinds het begin van de invasie tot zinken ge bracht 2 kruisers, 9 torpedojagers. 2 torpedomotorboten, 23 vracht- en transportschepen met een gezamen- lijken inhoud van 131.400 brt.. als mede 12 landingsschepen voor tanks met een gezamenlijke inhoud van 18.300 brt. Bovendien werden door treffers van torpedo's bommen en artillerie 2 zware kruisers, 3 andere kruisers. 16 torpedo jagers, 8 torpedomotorboten, 58 koopvaardij- en transportschepen met een gezamenlijke inhoud van 23.500 brt., 2. landingsvaartuigen n\et een inhoud van 4.000 brt en een schip van middelbare grootte zwaar be schadigd. Deze cijfers worden nog aanzienlijk verhoogd door de verlie zen, die de vijand geleden heeft aan oorlogs- en landingsschepen als ge volg van mijntreffers. De_ verliezen van den vijand aan doden en gewonden, vooral wat be treft zijn elite formaties, de lucht landingstroepen. zijn vele malen gro ter dan die van ons zelf. Aan het Italiaanse front duurt de krachtige vijandelijke druk aan Viborg gebombardeerd HELSINKI. 15 Juni. Het weer- mach'tsbe richt van 15 Juni heeft de volgende inhoud Op de Karelische landengte duren de vijandelijke aanvallen met volle hevigheid voort. De druk is het sterkst bij Kuutcrselka, Kivennapa en Siiran- maki. Bil Kuuterselka gelukte het den vijand onze stellingen binnen te drin gen. Bij Kivennapa en Siiranmaki zijn onze troepen onafgebroken in zware gevechten gewikkeld en zij heb ben de vijandelijke aanval, die door sterke pantser- en luchtstrijdkrach ten werd ondersteund, met aanzien lijke verliezen afgeslagen. Negentien vijandelijke tanks werden vernietigd. Op de landengte van Aunus werden vijandelijke afdelingen, ter sterkte van een compagnie, op twee plaatsen teruggeslagen. Van de overige secto ren ran het Jandfront is niets bijzon ders te melden. Op "het westelijk deel van de Kare lische landengte vielen onze bombar dementsvliegtuigen in de loop van gisteren vijandelijke tank- en troepen concentraties aan. De vijandelijke luchtactiviteit boven de Karelische landengte was zeer levendig en zij richtte zich zowel tegen het. front als tegen het achterwaartse gebied. Ongeveer 150 vijandelijke vliegtui gen vielen in de afgelopen -nacht Viipuri i Wiborg aan. De burgerbe volking leed verliezen en er ontstond materiële schade. Tijdens luchtge vechten schoten ons afweergeschut en onze jagers 4 waamemingsballons. 36 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 17 gevechtsvliegtuigen en 14 jacht vliegtuigen. alsmede vijf bommenwer pers .omlaag. Tussen 9 en 14 Juni schoot ons luchtwapen dus minstens 121 vliegtuigen naar beneden. Luchtaanval op Boedapest BOEDAPEST, 14 JuniAmeri kaanse terreurbommenwerpers heb ben in de ochtenduren van Woensdag Boedapest en omgeving, benevens ver scheidene steden in de provincie en industriële installaties aangevallen. Er vielen doden en er werd materiële schade aangericht. Eigen jagers en jachttoestellen der bondgenoten kwa men in gevechtscontact met de vijan delijke vliegtuigen. Ook de afweer op de grond greep doeltreffend in. Vol gens voorlopige berichten zijn min stens tien Amerikaanse vliegtuigen vernietigd. Ridderkruis voor chef van de batterij Marcouf BERLIJN. 14 Juni. De batterij chef van de marinebatterij Marcouf. de eerste luitenant Ohmsen. heelt naar het Internationale Informa tionsbüro zo juist verneemt, het rid derkruis ontvangen. BERLIJN, 14 Juni. Sinds Dins dag doen de geallieerden pogingen de Duitse linies in het gebied van Caen door een grootscheepse ma noeuvre aan het wankelen te bren gen. Bij Tilly-sur-Seullcs ontbrandde een pantserslag, die Woensdag werd voortgezet. De aanvallen mislukten alle onder zware verliezen aan man schappen en materiaal Bij Mpntebourg op het Norman- dische schiereiland hebben Duitse troepen op 13 Juni krachtige aan vallen ondernomen en de Amerika nen uit hun stellingen verdreven. Zi^ schoven hun linies op tot ten zuiden van de weg Montcbourg- Quinevillé en verhinderden oostelijk daarvan een verder oprukken van de Amerikanen in het dal van dc Mere- det. De gevechten bij Tilly-sur-Seulles zijn bijzonder hevig geweest. Hier zetten dc Engelsen onder toevoer van nieuwe pantserformaties hun heftige aanvallen in Zuidoostelijke richting voort, doch zij werden over de ge hele frontsector afgeslagen, yolgens de eerste, onvolledige, berichten werden 37 pantserwagens vernield. In het gebied van Caumont constateer de de Duitse luchtverkenning nieuwe Britse pantserconcentraties, zodat een voortzetting van deze aanval verwacht kan worden. Uit het gebied van Balleroy viel een Amerikaanse gevechtsgroep, krachtig gesteund door tanks en vliegtuigen, aan weerskanten van de straatweg BayeuxSt. Lo in Zuid westelijke richting aan, doch ook zij werd met aanzienlijke verliezen af geslagen. In de avonduren kwam het even ten Noorden van de straat weg tot geringe plaatselijke penetra ties, die echter door de Amerikanen tengevolge van him zware verliezen aan mensen en materiaal niet geëx ploiteerd konden worden en intussen op doeltreffende wijze konden wor den afgegrendeld. Terwijl het gisteren bij Carentan betrekkelijk rustig bleef, vielen Ame rikaanse gemotoriseerde afdelingen, eveneens met steun van tanks, van St. Mère-Eglise uit opnieuw naar het Wes'ten aan. De gevechten in dit ge bied duren voort. Ook Noordoostelijk van Montebourg en aan de straat weg Montebourg—Quineville werd Woensdag hevig gevochten.- In ac tieve afweer, waarbij de Amerika nen een heuvelstelling werd ontno men, konden de Duitse verdedigings strijdkrachten de vijandelijke door braakpoging in de richting van Cher bourg wederom doeltreffend verhin deren. Voorts wordt gemeld, dat Woens dag de gehele dag de vesting Le Havre onder vuur werd genomen door talrijke*stukken zwaar scheeps geschut en dat in de namiddag ster ke formaties geallieerde jachtbom menwerpers het vuur der oorlogssche pen nog trachtten te versterken door het laten vallen van talrijke zryare bommen. Voor de Ornemond werden een ge allieerde zware kruiser en een tor pedojager door treffers uit de Duit se kustbatterijen zwaar bescha digd. Zij moesten de steven wenden. Het lot van de verkenningsgroep die. zoals in het weermachtsbericht wordt gemeld, ten Zuiden van Tilly sur Seulles door Duitse pantserwa gens vernietigd werd en waarbij de Britten vijftien pantserwagens en 600 man aan doden en gevangenen verloren hebben, heeft naar het DNB verneemt de Amerikanen, die ENS, 15 Juni. Aan de binnen kant van de zware polderdijk golft het graanOnafzienbare akkers op de vruchtbare bodem van een voor malige binnenzee. Golvend graan, zo ver het oog reikt, met hier en daar, hóóg er boven uit, de rode pannen daken van de boerenbedrijven. Verderop in de polder zijn die boer derijen nog in "aanbouw. Daar ligt hel ruime arbeidsveld van de polderjon gens, van de pioniers, die de grond bouwrijp maken, door zware arbeid, in noeste vlijt verricht. Zij wonen hier en daar in kampen, ver van de be woonde wereld. Een beetje verlaten, maar niet vergeten. Aan de rand van het door woon barakken gevormde kampplein staat een woonwagen te dromen. Het is een nétte wagen, knap in de verf. met een trapje van zes treden hoog aan voor- en achterzijde. Wij zagen de wagen voor het eerst op de pont bij de Ramspol, toen hij zijn tocht dooi de polder zou beginnen. Vandaag zul len wij de kennismaking met zijn be woners hernieuwen en het blijkt, dat wij juist op tijd zijn gekomen. Boven het trapje zwaait de woonwagendeur open en wij horen een melodieuze stem: ..Jongens, kom méé, het eten is klaar'" Het is Willem van der Veer! Zwaaiend met een levensgrote pol lepel voert hij zijn troepje aan. Een hongeroptocht in de richting van de kampkeuken, waar een grote gamel met vaderlandse snert al op de toneel spelers staat te wachten. Van der Veer is een vaderlijk gastheer. Het spreek vanzelf, dat wij mogen aan zitten en het niet op gasten bereken de servies is spoedig aangevuld, want de troep reist met Fabricius. een inspécient. die voor zijn taak be rekend is! De snert maakt ons stil, maar na de maaltijd verhalen Van der Veer en de zijnen van hun belevenissen. Het was een vruchtbaar idee van de Gemeenschap ..Vreugde en Ar beid" van het Nederlandse Arbeids front om voor een artistentournée door de Noord-Oostpolder een woon wagen aan te schaffen en deze aan de behoeften van rondtrekkende to neelspelers aan te passen. In de wa gen zijn kooien aangebracht en rust banken. Er is het gerief van elec- tisch licht, een vaste wastafel, een gezellig kacheltje... en een boeken plank mét zestien gloednieuwe boe- kern De directie van de N.O.-polder zorgt er voor, dat telkens een span paarden beschikbaar is om de wa gen van kamp tot kamp te rijden. De eerste bewoners stammen van het Noord-Hollands Toneel van Jan C. de Vos en zij staan op deze tour- née onder de artistieke leiding van Willem van der Veer, die met zijn reisroutine en met zijn rustig, pret tig gebaar een natuurlijke autoriteit bezit. De aantijging, dat hij des nachts met zijn gesnurk dc rust in de wagen verstoort, doet daar niets aan af... Een mooie reis De troep yerklaart zich zeer inge nomen met de wagen, zo goed als met deze tournée. Deze kunstzinnige trektocht door hgt polderlandschap met zijn treffende vergezichten, het bezoeken van de kampen, die als echte pioniersvestigingen in de wijdte verspreid liggen, biedt velerlei nieuwe aspecten. Ook Van der Veer. een globe-trot ter bij uitstek, die op zijn omzwer vingen door de Indiën vele avontu ren heeft beleefd, doet weer nieuwe ervaringen op. En van het een zo goed als van het ander, weet hij 's avonds, na het optreden sappig te verhalen. Karei Baars ligt in zijn kooi ernstig na te denken over een laatste staartje erwtensoep, Fabri cius is onder de wagen bezig met het opbergen van décors en requisieten en de anderen, Adri Dozy, Jo van Erp, Jan Jaspers en de gasten, luis teren naar de verhalen van Vader Willem, die in de wagen op rijn praatstoel zit. Tot het eindelijk tijd is-om naar bed te gaan! Morgenochtend komen de paarden weer voor de wagen Dan gaat het verder, dieper dc polder in. De vooruitzichten zijn goed, want de belangstelling voor „Vreugde eii Arbeid" en haar artisten neemt toe. naarmate de kampbewoners verder van de bewoonde wereld verwijderd zijn. De woonwagen van ,.V. A." rolt van kamp tot kamp en zo bereiken Willem van der Veer en zijn vriert- dèn het gestelde doel: ontspanning te brengen aan de werkers, die ver van huis onze volksgemeenschap dienen. „Rij maar an, Van der Veer, maar an"... Daar wordt een goed stuk werk verlicht, dat zijn beloning vindt in dé dankbaarheid van die werkers in ae polder, die goede toneelspelkunst weten te onderscheiden van banale hela-holarprei, n J de 14e Juni van Caumont uit het terrein verkenden zeer voorzichtig gemaakt. De verkenningsoperatie werd met kleine groepen pantserwa gens ondernomen, doch vlak ten Zuidoosten van Caumont opgevan gen en afgeslagen. Het Internationale Informations büro verneemt van zijn specialen luchtmachtcorrespondent in Noord- Frankrijk, dat het aantal Ameri kaanse vliegtuigen, dat op 14 Juni door Duitse jagers is neergeschoten boven het invasiegebied en Noord- Frankrijk. gestegen is tot minstens 52, voor een aanzienlijk gedeelte Thunderbolt-jagers en viermotorige bommenwerpers, die werden neer geschoten bij aanvallen op de achterwaartse Duitse verbindingen in Noord-Frankrijk, In het luchtgebied boven het brug genhoofd der Anglo-Amerikanen in Normandië heeft een enkele afdeling jagers en slagvliegtuigen overdag vijf tien .vijandelijke vrachtzweefvliegtui gen neergeschoten. In het verloop van de zware gevechten zijn al reeds honderden vrachtzweefvliegtuigen der geallieerden vernietigd. Daar vrachtzweefvliegtuigen tot op de laatste plaats bezet en volgeladen zijn met oorlogsmateriaal en ongeveer 120 passagiers tellen, slaagt er prac- tisch niemand in uit het toestel te springen. Over het algemeen betekent het neerschieten van een vrachtzweef vliegtuig meestal een totaal verlies voor den vijand. Geallieerde actie nabij Mariannen-eilanden TOKIO, 14 Juni. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt heden bekend: Een sterke vijandelijke formatie schepen is op 11 Juni in de wateren ten oosten van de Marianneneilan- den verschenen en van de middag van 11 Juni tot de ochtend van 13 Juni werden onze steunpunten op de eilanden Saipan, Tinian en Omiya door vliegtuigen aangevallen Op 12 Juni onderwierp een deel der vijandelijke schepen onze steunpun ten aan een beschieting. Onze een heden vielen den vijand aan, brach ten een qorlogsschip tot zinken en schoten meer dan 121 vijandelijke vliegtuigen neer. Nog drie toestel len werden beschadigd. Aan onze kant ontstond slechts lichte schade. Onbezorgde oude deg voor Sadoglio MILAAN, 15 Juni. Volgens een bericht .van United Press zou Ba- doglio benoemd zijn tot president van de door Engeland en de Ver. Staten ingestelde contrölecommissie voor banken en industriële onder nemingen. Vacantieregeling voor bouw vakarbeiders DEN HAAG. 15 Juni. De regeling, dat de arbeider gedurende rijn va- cantie aanspraak moet kunnen maken op hetzelfde Joon, als hij doorgaans verdient, kan om redenen van prao ti8che en administratieve aard niet van toepassing zijn op de arbeiders ln het bouwbedrijf. De gemachtigde voor de arbeid heeft echter blijkens de Staatscourant van 14 dezer een compensatie gevonden door de ln de beschikking betreffende de vacantieregeling in hef bouwbedrijf vastgestelde waarde der dóór den werk gever te verstrekken z.g. vacantiebon- nen te verhogen en het maximum-aan tal der in één boekjaar door eenzelf den. werkgever uit te reiken bonnen op 48 te stellen. In dezelfde Staatscourant komt een tweede beschikking voor. waarbll deze voor het bouwbedrijf geldende vacan tieregeling ook van toepassing ls voor Nederlanders en in Nederland geves tigde Rljksduitse arbeiders van bouw ondernemingen, die bij bouwwerken van de Duitse weermacht en bij het Duitse civiele bestuur rijn tewerkge steld. Beide beschikkingen rijn tot stand gekomen met het Nederlandse Arbeids front. Post voor vrijwilligers Het //-Ersatzkommando Nlederlande in Den Haag maakt ln verband met het zenden van post van vrijwilligers, die dienen bij de verschillende een heden der Wallen-g, of die Ln laza retten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das tf-Haupt- amt, dn/2, Deutsche Dienstpoot, Maas tricht. Zur weiterleitung an: (naam): (veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost ln het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk ven naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het ver dient aanbeveling, in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig to verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassun gsm arken voor zien zijn, als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gr. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan ge wone adressen, dus niet aan veldpost nummers .mogen tot 2000 gr. zwaar zijn en moeten voorzien zijn van een 40 cents postzegel. Luchtveldpostbrieven moeten van twee luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld zijn: lucht veld post. Luchtveldpostzegels en toe- l^tlngszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden gezonden. Kranten- en tijdschriftenzendingen aan veldpost nu miners met een gewicht van meer dan 100 gram zijn alleen toegestaan. Indien deze direct van den uitgever verzonden worden. Het Is ln het belang der familie leden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat' de post geen vertraging onder vindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrij willigers niet meer naar het «-Ersatz- kommando Nlederlande ln Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilliger» wordt door de Nederlandse post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitse dienatpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitse aienst-post geld verzenden op veld- postwiasels voor de vrijwilliger» bij alle eenheden der weermacht en Waf- ten-#, Verliezejsfatsoen Tijl ik ben „gélukkig" geweest!" Aldus schrijft mij een eerlijke Leidenaar en hij vervolgt: ,£nkéle maanden geleden vond ik een leren portemonnaie, inhoud vijf gulden en twee bloembonnen. Zonder verdere aanwijzing vond ik a la Vlijmscherp de verliezer es, die bij hoog en laag zwoer, dat de inhoud zes gulden (au!) en vier bloem bonnen (au! au!) was en verder „U wordt bedanktf*. Dezer dagen vond ik een damestas. Inhoudplus minus 125 gulden plus spaarbankboekje plus gróót aantal distributiebonnen plus beursjes met geld enz. enz. plus persoonsbewijs, waardoor ik een uurtje later op de stoep stond van de gedupeerde. Ik stond op de stoep en bleet op de stoep! 't Is waar: je kunt tegenwoor dig niet „iedereen" in je huis laten, maar ik kwam met mijn dochtertje tenslotte na lange onderhandelingen, toch op de deurmat terecht, 't Kind kreeg een briefje van Hen en met het traditionele „U wordt bedanktkon- deti wij aftrekken. 'k Hoop, dat er 'nog eens een offi ciële wet komt, die den vinder be schermt tegen den verliezer (niet andersom bedoeld Maar kunt u in afwachting daar van de mensen niet vast wat opvoe den in die richting? De eerlijkheid wordt soms zwaar beproefd niet alleen omdat je de nodige dingen zo maar voor 't oprapen hebt, maar ook om de manier van „belonen". Hoogachtend (volgt naam en adres). Het adres van den verliezer icas... volgt naam en adres), 't Is niet om dat de beloning niet groot genoeg was, maar de manier van afschepen Tot zover mijn briefschrijver. Wat moet ik er nog aan toevoegen? Ik ben zelf lang genoeg opgevoed en heb ook anderen lang genoeg op gevoed om te weten, dat het niets geelt al dat opvoeden. 't Enige dat ik kan doen en dat- doe ik is, dat ik er voor zorg dat de eerlijkeverliezers een gratis nummer van deze krant krijgen. Ik geef hun naam en adres niet aan de openbaarheid prijs en ik zal bij hun stoep ook geen gedenksteen aanbren gen: „Op deze stoep stond in het jaar 1944 een eerlijke vinder. Hij werd afgescheept." Maar ik overhan dig hun alweer gratis deze krant en zeg: Leg deze vurige kool op uw hoofd en beter uw leven. Er is dringend behoefte in ons land aan een monument ter ere van den „onbekenden eerlijken vinder", die óbekend wenst te blijven, maar die het toch zuur vindt, op de deur mat te worden afgescheept. Zouden alle verliezers, die behalve hun porte- monnaies en bonnen enz. nog niet al hun fatsoen hébben verloren, daar niet graag hun bijdrage voor willen offeren? TIJL. DEN HAAG, 15 Juni. In een stad in het zuiden van het land ont stond op het gerucht, dat er strooi biljetten zouden zijn uitgegooid, waarin met een bombardement werd gedreigd, een paniekstemming onder de bevolking. Tallozen verlieten huis en haard om in het open veld veilig heid te zoeken. In de loop van de raiddag kwam men tot het besef, dat men slachtoffer was geworden van de fantasie van onevenwichtige mensen. Inderdaad zijn er in het geheql geen pamfletten uitgegooid. Rooilonen aardappelen, Luiker en voederbieten DEN HAAG, 14 Juni. De Ge machtigde voor de Arbeid heeft, blij kens de Staatscourant van 13 dezer, een beschikking uitgevaardigd, waar bij een regeling van tijd- en tarief- lonen voor het rooien van aardap pelen, suiker- en voederbieten voor het jaar 1944 is vastgesteld. Deze regeling 16 in grote trekken gelijk aan die welke voor het jaar 1943 gold. Bij de vaststelling van de in deze regeling genoemde minimum, en maximum-tarieven werd uitdrukkelijk rekenine gehouden met allerlei invloe den, welke de werkzaamheden gunstig en ongunstig kunnen beïnvloeden. De ervaring heeft intussen geleerd, dat van de tn de regeling genoemde ta rieven voor bepaalde werkzaamheden door belanghebbenden steeds het hoog ste tarief werd genomen als grond slag voor het eventuele accoord. Een dergelijke handelwijze ls oorzaak van een veeldlg overtreden van deze be schikking. De Gemachtigde voor de Arbeid zal dan ook, wanneer door zijn dienst wederom Inbreuken op de o'n- derwerpelljke beschikking worden ge constateerd, niet nalaten te bevorde ren, dat een strafvervolging wordt in gesteld. De arbeidsverheffing, zoals het Arbeidsfront die voorstaat, is ge grond op het inzicht, dat slechts de arbeid den mens adelt tot volksgenoot. In de stijl, die hij in de vervulling van rijn arbeidsplicht weet te leggen, ligt naar dezelfde overtuiging ook zijn menselijke waardigheid. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat standige hoefde zich aan deze wetten niet té houden, kon met zijn eigen lichaam en met zijn eigen arbeids kracht doen wat hij wilde en ook de arbeiders zagen dikwijls niet, dat in deze maatregelen de grondslag kan liggen voor een nieuwe arbeidsethiek. Wat wij thans willen, is de bescher ming van de arbeid als zodanig, uit het mens-zijn zichMn de arbeid vol- de overweging dat in de arbeid de ledig uitput, mens-zijn wil ook zeggen, adeldoni van den mens moet Jigscn deel hebben aan de kuituur, deel en u't besef, dat de werkende hebben aan het geestelijk leven van volksgenoot tegenover zichzelf, rijn zijn volk, binding hebben met het functie en de gemeenschap de plicht goddelijke. Maar uiteindelijk vindt de heeft te werken in een stijl die hem volksgenoot rijn menselijke waardig- vreugde kan schenken, die zijn heid toch in de stijl, die hij in zijn krachten voor de zijnen en voor de scheppende bezigheid voor de gemeen- gemeenschap in srand doet blijven schap weet te leggen. e" die recht doet wedervaren aan Bij de ontplooiing van die stijl zijn rijn hoge bestemming, scheppende hem door de omstandigheden rem- mens te zijn. men en hindernissen opgelegd. In het Daarom dient niet alleen de be- kapitalistisch bestel waren deze hin- drijfsvoerder uitvoering te geven aan dernissen voor den eenvoudigen wer- de veiligheidswetten, maar dient ieder ker hier en daar zelfs absoluut. Dat lid van de volgmanschap op zijn neemt echter niet weg, dat de werkers beurt van zich uit voor eigen veilig- zelf immer een deel ran de verant- heid en gezondheid te zorgen. Nog woordelijkheid voor de stijlloosheid maar al te vaak brengen onverschil- in hun arbeid dragen. Juist nu. nu ligheid en gebrek aan zelfrespect het kapitalisme te gronde gaat. rust arbeiders ertoe, veiligheldsvoorschrif- mcer dan ooit de plicht op den arbei- ten te omzeilen. Hoe vaak blijft niet der. de nieuwe tijd met een nieuwe een lasbril in de kast liggen, hoe dik- sti.il te vullen. wijls worden niet onvoldoende vei- Het gaat vaak om heel eenvoudige ligheidsmaatregelen genomen bi.j dingen, waarin hij tegenover zichzelf steigerwerk, waarvan ongevallen met en de maatschappij zijn zelfbewuste dodelijke afloop het gevolg zijn. Hoe zijn en zijn waarde als mens kan dikwijls worden niet verwondingen demonstreren. Wij denken daarbij verwaarloosd, totdat een ernstige com- bijvoorbeeld aan de arbeidsbescher- plicatie daarvan het gevolg is. Wij ming. Onder de drang van de vaak noemen hier slechts de gevallen die ten hemel schreiende omstandigheden is geleidelijk aan een aantal veilig heidswetten tot stand gekomen. Daar door werden de arbeiders voor de ergste uitbuiting gespaard. Wij be hoeven slechts enkele voorbeelden aan te halen om te zien waarom het hier ging. makkelijk tot een honderdtal zouden zijn uit te breiden, waar steeds de arbeider zelf zijn gebrek aan zelf respect demonstreert. Hier dient onder de werkers zelf een nieuw besef te groeien. Zij be horen zelf op middelen te zinnen, die hun arbeid veiliger en waar mogelijk Ieder kent nog de verhalen en som- ook lichter kan maken, migen herinneren zich zelfs de feiten Samen met den bedrijfsvoerder en nog uit die tijd. dat ce arbeider niet met den socialen voorman moeten zij meer telde dan een stuk gereedschap, hun arbeidsmilieu veilig cn pret tic Dat was de tijd van de kinderarbeid, maken en bovendien gereedschappen de tijd. waarin sommige reders er en werktuigmachines zo verbeteren, geen been in zagen, vissers met totaal dat ieder met trots kan zeggen: daar onzeewaardige, half verrotte scheep- staat de arbeidsplaats van een mens. jes uit te sturen, de tijd, waarin veer- die zijn volksgemeenschap dient on tien uur en langer per dag gewerkt daar staat een werker, die in de werd en zo meer, volgens het. devies, volste zin van het woord mens mag vt>or lederen uitvaller een ander, heten Hieraan werd een eind gemaakt Door de belastende erfenis, die het door een aantal maatregelen, die ge- kapitalisme heeft nagelaten, moeten rekend worden tot. de sociale wetge- wij er altijd weer op wijzen, dat dit ging, het kinderwetje, de veiligheids- alles inderdaad slechts zin heeft. e^u '-rPe7f We^en beschermden wanneer het werk onzer handen aan den arbeider tegen de aanslagen van dc gemeenschap ten goede komt. wtrHmeriigeh^ifaP I? e,n levenT z.'i Hiervoor staat ons echter de revo- werden in hoofdtak geboren uit de lutie, die Euiopa beroert, bore en tZStJ8?.? 'Pj'vidualisme. Zij er- deze zal te sneller ook in Nederland ni. recht van den mens op haar voleinding beleven, wanneer de Tar Z1J brachten geen werkers, zich bewust van hun plichi. iJi 1 lïTs van ar-. 'd en zich als bbn man in het front van de den arbeider. De zogenaamde zelf- arbeid plaatsen. DEN HAAG. 15 Juni. Naar de Iiöhere ff- und PolizelfUhrer „Nord- west" benend maakt, heeft het Poll- zelstandgerlclit de volgende Nederlan ders ter dood veroordeeld: 1. den fabrieksarbeider Albert Tteu- len uit Roermond. ?eb. 12 Nov. lfllfi: 2. den lasser Jacobus Frenkcn uit Maasniei (Limburg), geb. 1 Nov. 1921 De veroordeelden hadden als leden van een terroristeiigróep deelgenomen aan de gewapende overvallen op het gemeentehuls Haelcn op 18 Februari 1944, op het gemeentehuis ln Venhui zen op 28 Maart 1944 en op het ge meentehuls ln Hciloo op 12 Mei 1944. Daarbij werden levcnsmlddelcnbonnen, geld, formulieren voor persoonsbewij zen en andere zaken ln vrij groten getale gestolen. BIJ de overval op het gemeentehuis ln Venhuizen heeft een der daders den zich te weer stellenden Nederlandsen polltle-agent neergescho ten. Daarmede hebben de veroordeel den zich schuldig gemaakt aan deel neming aan een geheime organisatie, aan voortgezette sabotage en aan het onbevoegd bezit van vuurwapens. Het vonnis ls na onderzoek van de gratie- kwestie voltrokken. Naar de hollere ff- und Poll/.eiführer „Nordwest" verder mededeelt, beeft het Pollzeistandgerlcht Amsterdam den eigenaar van een drukkerij, Fran- clskus Duwaer uit Amsterdam, geb. 1 •Januari 1911, ter dood veroordeeld. De veroordeelde had van de helft van 1943 af tot aan zijn arrestatie op 8 Juni 1944 ln zijn drukkersbedrijf voor een wcerstandsgroep, die over verscheidene provincies ln Nederland verspreid was. formulieren voor per soonsbewijzen, benevens zegeltjes en contrólczegels voor persoonsbewijzen, ln grote omvang vervalst. Het Polizei- standgericht nam aan, dat de voort gezette actie van den veroordeelde in staat ls geweest, de openbare orde ln het bezette Nederlandse gebied in ge vaar te brengen en heeft hem over eenkomstig par. 1 van de verordening op de bescherming van de orde als saboteur ter dood veroordeeld. Het vonnis ls na onderzoek van de gratie kwestie voltrokken. Muggenplaag in de geïnundeerde gebieden MIDDELHAR NIS, 15 Juni. fn de geïnundeerde gebieden op de Zuid- Hollandse en Zeeuwse eilanden heerst een ware muggenplaag. Bij enigszins zoel weer is het zo erg. dat men zich niet zonder een doek voor mond en neus te binden kan voortbewegen. De muskieten vinden hun element op de moerasgronden, die ware broedplaat sen voor deze insecten zijn. De be woners, die nog in het ontruimings- gebied wonen, hebben er veel hin der van. APOTHEKERS ADSLSTENT. Am sterdam. Geslaagd: K. Nielsen, Amster dam; mej. A. A. Meljers, Amstelveen en mej. S. v. d. Toorn, Hengelo. Keuringen voor Waffen-fl, W-Wachtbataillon Landstorm enz. VOLKSCULTUUR EN KÜNST Lörtzing's „Zaanse opera" bij Duits Theater Met de première van Lörtring'a ..Zar und Zimmermann". die plotseling ln de plaats was gesteld van dc aan gekondigde heropvoering van Mozart's „Entführung", heeft het Deutsches Theater weer het terrein van de ty pische volksopcra betreden. Er was voor deze première ln de Haagse Stads schouwburg een weer opgeleefde be langstelling bemerkbaar; onder de aanwezigen merkte men den Rijks commissaris op. Evenals ,.Dle Entführung" staat of valt met dc komische figuur van een eunuch Osmin, zo is Iets dergelijke ook het geval möt „Zar und Zimmer mann', waar eigenlijk, de „schwach- köpfige Burgemeister" Von Bett van Zaandam de hoofdpersoon ls. En wlen zou men voor deze rol beter kunnen uitkiezen van den komischen bas San ders Schier, die een uitnemende crea tie van deze rol presenteerde. Zijn be roemde aria „O Sancta Justitia', waarmede hij opkomt, verwierf al da delijk een open doekje en de gehele voorstelling door heeft hij aan deze creatie een gestalte weten te geren, die hogelijk amuseerde zonder dat de toevlucht al te zeer werd gezocht ln de charge, waar deze rol overigens niet geheel bulten kan. Reeds In J837, toen deze opera te Leipzig gelanceerd werd, legde zij een band tussen Duitsland en Nederland, aangezien zij de periode behandelt van tsaar Peter den Grote's werkzaamheid op een Zaansc scheepswerf, welke werkzaamheid hij moest onderbreken door een plotseling vertrek wegens dreigende moeilijkheden ln zijn eigen land. Tussen deze geschiedenis door vlecht een natuurlijk bllj-elndigcnde liefdeshistorie tussen een anderen Russlschen scheepstimmerman en het bekoorlijke nichtje van den burge meester een tere band tussen Neder land en Rusland. Zo zag men bij het eerste rijzen van het doek een aardig depor van een Zaanse scheepswerf: zoals gewoonlijk had Ernst Rufer het toneelbeeld weer zeer aantrekkelijk verzorgd. De rollen van den tsaar en van rijn landgenoot. Iwanoff waren bij den bariton Frltz Harlan en den tenor Heinz Braun in goede handen, zowel vocaal als dra matisch. Hertha Thoas was een aan minnige, hoewel vocaal wel wat zwak ke Marie; van de gezanten rauntta vooral de Fransman van Hanns Goe- bel uit. Georg Pilowskl heeft het orkest uit nemend aangevoerd in zijn dikwijls dankbare partij hoe vdak beluistert men Mozart ln deze charmante parti tuur door lange parlandl onder broken. Ook het koor heeft rijn niet minder dankbare partij met levendige gloed vervuld; vooral de overigens weinig Hollandse Klompendans sloeg natuurlijk zeer in. De goed gevulde zaal heeft zich met. deze voorstelling kennelijk ten zeerste vermaakt: veel bijval en bloemen wa ren de tolk der dankbaarheid. G. K. KROP. Het fl-LrsatzJEommaodo deelt mede; Iedere gezonde Nederlander kan zlcb aanmelden, ten einde gekeurd le wor den voor de Waffeo-#, tf-Wacbtbataii- lon Ln Amersfoort, Landstorm Neder land. Kiiegamarlne en de Germaanse ff in Nederland, Pereonen tossen 19 en S9 Jaar. die aanmeldlngepJIcbtlf zijn voor de tewerkstelling, kannen zlcb eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-a aan ieder worden, die aa tenminste één Jaar diensttijd xljn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding Te niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering rijn: drag, kaïa Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de vervoeging van familieleden dour dor omleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle lOllchtl napn en gratte-reubUJetten voor da ha«v «o terugreis de volgen- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Pantseraanval op een steunpunt van den vijand. (Foto ff-PK Raudies O/H.) de Nehenstellen der Waffcn-MAm sterdam, Uam 4; Alkmaar Lal lues tra at 56; Heerlen, s»aroleast raat 25; Gronin gen, Herenstraat 46; Enschede, lleuse- losestraat 30 en liet -Ursa(/komman- do. Den Haag. Korte Vijverberg 6. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bij net ff-Waéhtbatalllon te Amersfoort, hetwelk dienst Ln Neder land doet, kan men zlcb op boven staande keorigen melden. 15.6.44, 8-^-12 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 1518 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmoodstr. 16. 16.6.44, 812 uur: Arnhem. Café Roval; Amsterdam, Dam 4. 20.6.44. 8—12 uur: Utrecht. S.V^ Huls, Uudegracht 245; 151? uur: .Amersfoort, Pol. Durchgangalager, Le onderweg. SPORTNIEUWS Nederlandse sportsuccessen in Dresden BERLIJN, 15 Juni. Te Dresden is Zondag een groot internationaal Gouw-sportfeest gehouden, waaraan de beste Nederlandse. Franse, Vlaam se en Tsjechische sportlievende ar beiders deelnemen. De Nederlandse resultaten waren zeer bevredigend. De stedelijke combinatie van Dres den versloeg dc Franse ploeg met 7—4, zodat onze landgenoten in de finale komen tegen de Tsjechen, welke wedstrijd in Juli. tijdens de tweede internationale sportdag, ge speeld zal worden. W. Broese, uit Chemnitz, verraste door het Neder landse record in Duitsland hoog springen op 1.70 m. tc brengen. Broese werd eerste, samen met den Fransman Menu. De Nederlander Veenema (Chemnitz) deelde met. Serra (Fr.) de derde plaats met 1.65 m. Op verspringen won Zandvliet (Dresden) met 5.30 m van den Tsjech Kral (5.10 m,). In de finales J00 en 400 m. hard lopen speelden onze landgenoten Zandvliet en Perquin geen rol van betekenis. De 4x100 m estafette werd gewonnen door de Flansen in 50 sec.: 2. Protectoraat 51 sec.; 3. Nederland (met Perquin, Turken burg, Veenema en Zandvliet) 53 sec. De verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.15 uur. Maan onder 15.37, op 3.01 uur. 20 Juni N.M., 28 Juni E.R., 6 Juli VJVL, 12 Juli LJL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1