HET DAGBLAD Hevige gevechten om St. Lo Twee aanvalsrichtingen in gebied van Carentan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Terwijl Mars daverde, speelden de Muzen De grote taak Nieuwe linie betrokken Duitse afweer weegt tegen de aanval op Luit.-gen. Dittmar over de toestand Duits weermachtsbericht Duitse gevechtsgroep drong bruggenhoofd binnen Harde strijd voor Franse kust Partij en Sibbe 'n Indrukwekkend Straussfeest te Wenen Russische vrijwilligers strijden aan Duitse zijde Tegenstellingen in geallieerde kamp BERLIJN, 14 Juni. In dc late middaguren van 13 Juni kwam het zuidwestelijk van Bayeux en in het gebied van Carentan, tengevolge van Brits-Amerikaanse aanvallen, tot he rige gevechten. Langs de straatweg BayeuxSt. Lo opereerden Britse for maties, krachtig gesteund door pant serstrijdkrachten en vliegtuigen, in zuidwestelijke richting, om dc Duitse verdedigers het verkeersknooppunt St. Lo te ontnemen. Hoewel de verbitterde gevechten verscheidene uren duurden, konden de Britse troepen slechts twee geringe plaatselijke penetraties bewerken, waarbij zij echter zo zware verliezen leden, dat zij bij het vallen van de nacht gedwongen waren van alle ver dere aanvallen af te zien. In het gebied van Carentan hadden de Amerikanen aanzienlijke pantser afdelingen geconcentreerd, die gister middag, in samenwerking met tal rijke gemotoriseerde formaties, even eens tot de aanval overgingen. Ter wijl een der aanvalscolonnes uit de puinhopen van de stad in zuidweste lijke richting aanviel, drong een tweede groep onmiddellijk ten noor den van Carentan in westelijke rich ting op. Ook hier kwam het tot langdurige, wisselvallige gevechten, die niet de grootste verbittering werden gevoerd. Om strijdkrachten te sparen, werden de Duitse linies tenslotte op beide plaatsen enige kilometers terugge nomen op gunstiger heuvelstellingen. Hoewel dc Engelsen en Amerika nen de Duitse kustverdedigingswer- ken met zware granaten bestoken en duizenden infanteristen en pio niers worden opgeofferd, zijn zij er totdusver niet in geslaagd, alle steun punten in hun bruggenhoofd tot zwijgen te brengen. Behalve de dappere bezetting van Douvres. die nog in de nacht van 12 op 13 Juni onophoudelijk vuurde, strijden nog een groot aantal andere batterijen en steunpunten. Bijzonder opmerkelijk is, dat de marinekust- batterijen van Marcouf opnieuw aan de artilleristische duels aan de ooste lijke kust van het schiereiland Cotentin deelnemen. Invasie-vloot-verliezen De correspondent van Interinf meldt voorts, dat gevechts- en torpe dovliegers in de nacht van 12 op 13 Juni boven de Seinebaai vier trans portschepen met een gezamenlijke in houd van ruim 20.000 brt. en twee tor pedojagers hebben vernield. Voorts werden verscheidene grote transport schepen door bommen en torpedo's zwaar beschadigd. Drie van deze vaartuigen bleven met slagzij bran dend liggen: De Duitse formaties leden slechts geringe verliezen. Uit aanvullende berichten blijkt, dat de gevechtsvliegtuigen buiten de reeds gemelde schepen twee grote speciale landingsschepen zo zwaar beschadigd hebben, dat zij als vernie tigd kunnen worden beschouwd. Tot de schepen, die in die nacht tot zin ken zijn gebracht, behoorden ook een groot veerschip en een troepentrans portschip van 9000 ton, dat geheel geladen was. Naar het Internationale Informa- Bolsjewistische opmars bewegingen bij Gomel BERLIJN, 13 Juni, De Duitse luchtverkenning heeft, naar Interinf meldt, waargenomen, dat de bolsje wisten gisteren vooral aan de bene denloop van de Dnjestr aanzienlijke versterkingen hebben geconcentreerd. Ook het tussen Brody en Tarnopol bijeengebrachte aanvalsleger is gis teren aanzienlijk versterkt en ten slotte komt in de centrale sector het spoorwegknooppunt Gomel duidelijk naar voren als centrum van bolsje wistische opmars-bewegingen op gro tere schaal. De voornaamste stoot van het Sowjetzomeroffensief zal men nog altijd in het Zuiden moe ten verwachten, waar, in weerwil van hel uiteenslaan der bolsjewisti sche strijdkrachten ten noorden van Jassy, nog talrijke pantser- en gemo toriseerde formaties staan, om over de beneden-Dnjestr in Zuidwestelijke richting, en uit het gebied Brody- Tarnopol naar Lemberg aan te val len. Di ieder geval staat vast. dat het Duitse Oostelijke front, in weerwil van de invasie in het Westen, de laatste weken aanzienlijk versterkt is door toevoer van nieuwe formaties en zware wapenen. Canada roept vrouwelijke artsen op GENEVE, 13 Juni Naar de te Montreal verschijnende „La Presse" meldt bestaat er in het Canadese leger volgens officiële mededeling een steeds groter wordende behoefte aan hospitaalpersoneel, vooral aan artsen. De regering heeft zich thans gedwongen gezien vrouwelijke artsen op te roepen. Felle gevechten in de Karelische landengte HELSINKI, 13 Juni. Het Finse weermachtsbericht van heden luidt als volgt: In het westelijke dee! der Kare lische landengte zette de vijand zijn bijzonder hevige, door artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen ondersteunde aanvallen voort. Alle aanvalspogingen werden echter verijdeld. In de sector van Vammelsuu en Kivennappa woed den de gehele dag felle gevechten Onze troepen sloegen alle vijandelijke aanvallen af en vernietigden 29 tanks. In drie dagen tijds' werden daarmede 63 vijandelijke tanks vernietigd. Op de Aunus-landengte en de land engte van Maaselkae werden op vier plekken vijandelijke verkennings troepen verdreven. In het westelijke deel der Karelische landengte be stookten onze luchtstrijdkrachten des nachts concentraties van tanks, op mars zijnde colonnes troepen en kam pen van den vijand met bommen. De luchtafweer schoot gisteren boven cc Karelische landengte elf vijandelijke gevechtsmachines, twee jacht toestel- ien en een bommenwerper omlaag. tionsbüro van zijn specialen lucht machtcorrespondent in Noord-Frank rijk verneemt, hebben ook in de af gelopen nacht formaties zware Duitse gevechtsvliegtuigen geconcentreerde aanvallen gedaan op de ontschepin gen ten westen van en in de Orne- monding. In benzinedepóts braken hevige branden uit. Ook autokampen en munitie-depóts werden aangeval len. Treffers werden geplaatst op een troepentransportschip van ongeveer 10.000 ton. Voorts ontploften bom men tussen pantserlandingsboten en speciale vaartuigen. Duitse jagers opereerden in groot aantal boven Normandië. Het kwam op verschillende punten tot luchtge vechten, waarbij de Focke Wulff- en Messerschmitt-toestellen een aantal vijandelijke jagers konden neerschie ten. Het tot dusver grootste succes in de strijd tegen de Anglo-Amerikaanse invasievloot heeft, naar het D.N.B. verneemt, een formatie Duitse motor torpedoboten, bestaande uit vijf boten, behaald, die tijdens een enkele operatie een Anglo-Amerikaanse krui ser en twee torpedojagers in de grond boorde. De kruiser werd met drie torpedo's tot zinken gebracht, niettegenstaande hij door zestien tor pedojagers werd .beschermd. Vervol gens werden de beide torpedojagers in de grond geboord. Britse vliegtuigen voor Hoek van Holland BERLIJN, 13 Juni. Duitse be- veiligingsstrijdkrachten, die het Ne derlandse zeegebied bewaken, hebben in de afgelopen nacht generlei ge vechtscontact gehad met vijandelijke zeestrijdkrach ten. Daarentegen had de vijand talrijke jachtbommenwer pers de lucht ingestuurd, die de Duitse boten herhaaldelijk met bom men en boordwapens aanvielen. In twee gevallen ontstonden er, kort voor vijf uur, hedenochtend voor Hoek van Holland afweergevechten met deze vliegtuigen. Daarbij werden vier machines neergeschoten en zag men twee toestellen in brand gera ken. Met lichte schade boven water en twee gewonden aan boord keer den de Duitse boten naar haar steun punten terug. Kind uit een brandend pand gered DEN BOSCH. 14 Juni. Maan- dagavond is tijdens afwezigheid van de bewoners in een winkelpand aan de Hoogesteenweg te Den Bosch, waarin een radiotechnisch bureau gevestigd is, brand uitgebroken. Voorbijgangers werden op een en ander opmerkzaam gemaakt, door dat rook uit de vensters der boven- etages naar buiten sloeg. Zij waar schuwden den politie-agént. die zich toegang tot het pand verschafte. Het vuur bleek voornamelijk in de woonvertrekken te woeden. Van de buren vernam de agent, dat ver moedelijk het jongste kind, een baby van vier maanden, alleen in het brandende huis was. De kordate agent bond een zakdoek voor het ge laat en begon onmiddellijk een speurtocht door het zeer diepe pand, waarvan verschillende vertrekken al vuur hadden gevat. In een der bo venvertrekken aan de straatzijde, welke nog niet door het vuur waren aangetast, vond hij inderdaad het kind. Hij wikkelde den kleine in een deken en slaagde er in. hem onge deerd langs de reeds fel brandende trap naar beneden te brengen. In middels was de brandweer met groot materiaal uitgerukt. Via de magyrus- ladder werd van het dak afhet vuur, dat het hevigst in het achter ste gedeelte van het pand woedde, aangetast en men slaagde er in, de brand te beperken tot de woonver trekken, die geheel uitbrandden. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de electrische leiding. De schade is aanzienlijk. Door auto overreden en gedood AUSTERLITZ, 13 Juni. Het tweejarig jongetje Van B., woonach tig aan dc Oude Postweg alhier, geraakte gisteren tijdens het spelen onder een vrachtauto en werd daar bij op slag gedood. Ie JAARGANG No. 137 i v/, L V WOENSDAG 14 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN, 13 Juni. Aan het in vasiefront wegen dc aanvalssucecsscn der Anglo-Amerikancn tegen de af- weersuccesscn der Duitsers op, aldus luitenant-generaal Dittmar in zijn voordracht over de eerste week van strijd aan de Normandische kust. Bij de slag aan de Ome en dc Vire staan dingen van de grootste draag wijdte op het spel, beslissingen, die ecu keerpunt zullen brengen in de militaire en politieke gebeurtenis sen. De gevechten aan dc Norman dische kust vormen ongetwijfeld het begin voor nog grotere cgbeurtenls- sen. Het staat in ieder geval thans reeds vast. dat de vijand alsg evolg van de ook aan hem welbekende kracht van de ver sterkingen tot een ge bruik van strijdkrach ten en technische mid delen gedwongen is ge weest, die anders met een veel grotere opera tieve vrijheid gebruikt hadden kunnen wor den. De punten waarom het de Anglo-Amerika nen in eerste instan tie te doen was, Cher bourg en Le Havre, zijn in Duits bezit ge bleven. Eerst een nauwkeurige kennis van de bijzonderheden kan opheldering ver schaffen over de vraag in welke mate de steunpunten der Duitse gevechtsinstal laties bijgedragen heb ben tot het versnippe ren en belemmeren van de vijandelijke aanval. Minder voor de hand. liggend, maar daarom beslist niet minder doeltreffend is de directe invloed, die uitgeoefend wordt dooi de verliezen aan men sen en materiaal aan vijandelijke kant. Deze verliezen zullen als een zware hypotheek op de vijandelijke aanvalslegers blijven drukken. Men zal steeds moeten uitgaan van het feit, dat de legergroep van Montgo mery, die thans met ongeveer de helft van haar formaties aan deze zijde van het Kanaal staat, slechts een deel vormt van de op de Britse eilanden liggende Engels-Amerikaan se strijdkrachten. Bekeken uit deze gezichtshoek is de taak, die deze legergroep is ge steld, duidelijk. Zij bestaat, zoals de zaken thans staan, in het veroveren van het schiereiland Cotentin, dat ongetwijfeld uitstekend geschikt is om voor een mogendheid, die de zee beheerst, als uitgangsbasis te dienen voor operaties in het binnenland van Frankrijk. Aan de andere kant is het duide lijk. dat het ook een doelbewuste, op sterke strijdkrachten steunende af weer niet moeilijk kan vallen het smalle Normandische schiereiland aan de voet af te grendelen. Daar door zou een van hier uit gaande naar het zuiden gerichte operatie zelfs in het geval van een succes de steun behoeven van andere opera ties. Zoals de toestand thans is kun nen dergelijke operaties eveneens slechts bestaan uit nieuwe invasie pogingen. Uit al dergelijke overwegingen, vloeit de noodzakelijkheid voort van een zeer behoedzame, doch ook bui tengewoon stoutmoedige leiding aan Duitse zijde, dus dezelfde eigen schappen die nu al sedert jaren aan alle fronten noodzakelijk zijn ge weest en zullen blijven. Maar aan de andere kant is het volkomen duidelijk, dat de eerste landing van den vijand voor de al gehele toestand veel eerder een ont lasting. dan een verzwaring kan zijn. Men kan als vrijwel zeker aanne men. dat de vijand van zijn eerste grote invasie-onderneming veel meer heeft verwacht en ook in het kader van het geraamde verloop der opera ties moest verwachten, omdat hij anders geen rechtvaardiging kan vinden voor de omvang der verliezen en voor het grote aantal troepen, dat hij in de strijd geworpen heeft. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 14 Juni. Tijdens de heden gehouden trekking van de Staatsloterij kwamen de volgende prijzen uit: 25.000: 3556; ƒ1000; 3353. 5955, 8531: ƒ400: 9756, 11053. 11994, 12995, 16386, 23798, 24301; ƒ200: 4787 9792, 9825, 14128, 14253, 17901, 18613: ƒ100; 2167. 3466, 4247. 11735, 13382. 15922, 18391, 20580, 20747, 25985, 21566. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Juni. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In Normandië is een gepantserde gevechtsgroep in het vijandelijke bruggenhoofd ten Oosten van de Orgie doorgedrongen en heeft den tegenstander zware vrliezen aan men sen en materiaal toegebracht. Aan de rest van het front van het landings- hoofd ondernam de vijand verschei dene met tanks, zware scheepsartil- lerie en sterke formaties vliegers ge steunde aanvallen, die werden afge slagen In de tegenaanval heroverden onze troepen enige tijdelijk verloren gegane plaatsen. Een tot in het ge bied ten uiden van Caumont opge drongen vijandelijke pantserverken ningsgroep werd volkomen vernietigd. Bij de gevechten op het schiereiland Cherbourg heeft een stormbataljon onder majoor Messerschmitt zich bij zonder onderscheiden. Eerst e-luite- nant Ludwig, commandant van een brigade stormgeschut, heeft op 12 Juni 16 vijandelijke tanks stukgeschoten. In de nacht van 12 op 13 Juni is het voor het invasiefront weer ge komen tot harde zeegevechten. Tor pedomotorboten en torpedoboten plaatsten, behalve artillerietreffers, twee torpedotreffers op torpedoboot- jagers. Op de terugweg gingen drie eigen torpedomotorboten door een massale aanval van vijandelijke jacht- kruisers verloren. Het luchtwapen heeft twee trans portschepen. met een inhoud van 8000 b.r.t., benevens t wee torpedobootjagers tot zinken gebracht en nog drie vrachtschepen, met een inhoud van 25.000 b.r.t., beschadigd. In Italië heft de vijand ook gis teren met geconcentreerde strijd krachten zijn aanvallen ter weers zijden van het meer van Bolsena voortgezet. Na zware gevechten in het met kloven doortrokken bergter- rein werd de vijand ten westen van het meer overal afgeslagen. Ook ten oosten van het meer mislukten voor eerst de voortdurend herhaalde zware aanvallen. Eerst in de avond uren kon de vijand vlak ten oosten van het meer terrein winnen. In de afgelopen nacht distantieerden zich onze troepen daar enkele km naar het noorden, terwijl de vijand op de voet volgde. In de zware afweergevechten van de vorige week hebben zich de for maties, die onder het eerste val schermcorps staan, vooral de pant serafdeling 103 en het pionierbatal jon 3 opnieuw onderscheiden door buitengewone dapperheid. Vijandelijke jachtkruisers hebben in de ochtenduren van 13 Juni voor de Italiaanse westkust weer een Duits hospitaalschip aangevallen. Uith et oosten worden geen bijzon dere gevechtshandelingen gemeld. Bewakingsvaortuigen van de marine hebben op het Peipusmeer Sowjet- Russische bewakingsboten bestreden en vijandelijke batterijen op de oos telijke oever van het meer met suc ces beschoten. Amerikaanse bommenwerpers heb ben in de ochtend van 13 Juni woon wijken der stad München aangeval len. Er ontstond schade, de bevol king leed verliezen. Door luchtver dedigingsstrijdkrachten weiden 37 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. In de afgelopen nacht zijn af zonderlijk vliegende vijandelijke toe stellen het gebied van München en het Rijnsch-Westfaalse gebied bin nengedrongen. Vijf vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. De burgerbevolking verlaat met haar bezittingen een stad aan de door de geallieerden bezette Franse kust. Foto P.K -Höhle-O/H) Onlangs hoorde ik iemand zeggen, dat nu hij in de Partij was, zijn belangstelling voor Sibbe aanzienlijk gestegen was. Een ander beweerde, dat Sibbe helemaal geen Nederlands was. waarbij hij blijk gaf het meest Nederlandse dichtwerk „Van den Vos Reinaerde" slecht te kennen. Want daar staat, sinds zeven eeuwen zo cmd is het woord in de regels 2096 en 2097: ,Jii rekende dat hi ware mijn com Ende began eene sibbe tellen." Dat wil zeggen: Isingrijn begon de graad van venvantSchap uit tè reke nen. Hoe dicht Partij en Sibbe wel bij elkaar horen, weet elk Zuid-Limburger echter precies. Hij zegt u zonder blik ken of blozen: ,J)e onderlinge afstand is hemelsbreed slechts acht kilometer!" Sibbe ligt n.l. 3,2 kilometer ten zuiden van Valkenburg en Partij net zoveel ten oosten van Gulpen. Overigens zijn het rustige, en lieflijke, echt-Limburgse dorpjes, met kleine kerkjes, waar 's morgens om zeven uur al het geluid van de vroegmis naar buiten klinkt en waar 's avonds de bussen moede mijnwerkers uitla den voor een diepe nachtrust of in laden voor „de nieuwe schicht". Bijzonders is er niet van te zeggen of het moest een opmerking zijn óver de levensgevaarlijke haarspeldbocht in Partij, die nodig uit de weg ge ruimd moest worden. Waarom heet Partij Partij, waar om heet Sibbe Sibbe? En heet een inwoner van Sibbe nu net. zo als ik een beoefenaar van de Sibbe-studie zichzelf onlangs zag noemen: Sibbe laar? 'n Raar woord. TIJL. Tweejarig kind verdronken HARMELEN, 13 Juni Het twee jarig zoontje van den heer Den B., geraakte tijdens het spelen te water. Dit werd te laat opgemerkt, zodat, toen het kind opgehaald was, kunst matige ademhaling niet meer mocht baten. Apothekers-assistent. Amsterdam. Geslaagd de dame6 J. M. P. van der Weerd, Amsterdam, G. R. van Hees, Amsterdam, M. van der Meer. Rotter dam, H. J. van Heek, Oosterbeek en G. van Ommeren, Arnhem. De actrice Myra Ward, op het ogenblik verbonden aan het toneelge zelschap van het Gemeentelijk Thea terbedrijf Amsterdam, zal het volgend seizoen deel uitmaken van het ensem ble Cor Ruys. WENEN, 14 Juni. Terwijl tegen Europa's westkust sedert meer dan een week golf na golf der invasie aanstormde terwijl een nieuw en beslissend militair slagveld bezig was te ontstaan terwijl de dave ring van zware artillerie en scheeps geschut, van brisantbommen en tor pedo's voortrolde in een alles over stemmende chaos van geluid in deze zelfde week verscheen voor het voetlicht van de Weense Staats- opera in een jubel zonder einde avond na avond een tachtigjarige kunstenaar, dankend voor de hulde aan hem en zijn levenswerk ge bracht. 's werelds grootste levende componist, Richard Strauss. Het klinkt als een onwezenlijk sprookje; de ontmoeting van Mars en de Mu zen. Het is echter een verhaal vol actuele werkelijkheid cn werkelijk heidszin. Richard Strauss is door vele, tel kens opnieuw bevestigde banden met Wenen verbonden. En aan deze tachtigste verjaardag hebben de Weense Staatsopera en het Opern- haus der Stadt Wien. de Weense Philharmonia en de Wiener Symfo- niker te zamen een unieke kunstge beurtenis verbonden: de uitvoering van een lange reeks van Richard Strauss' opera's, waaromheen zich orkest- en kamermuziek, vocale en balletuitvoeringen groepeerden. Wie de zin van deze grootse mani festatie weet te verstaan, onderging niet slechts de bekoring van Richard Strauss' hartstochtelijke, kleurige muziek, de weelde van prachtige stemmen in echte Weense vertol kingen. Hij beleefde daarbovenuit de voortzetting van Wenens eeuwen oude. maar zich nog altijd in volle kracht verder ontwikkelende kui tuurleven, een machtige demonstra- tien van Europees besef en van de wil, Europa's kuituur te verdedigen en te behouden. In deze zin ook was hier geen toe vallig samentreffen van een invasie in het Westen en een Strauss-feest aan de Donau. Men wist in Duits land, dat de invasie komen zou en men heeft van die wetenschap geen geheim gemaakt. De kans was niet denkbeeldig, dat de militaire inval Juist in deze da gen plaatsvinden zou Desondanks werd het Strauss-feest opgezet en tot in onderdelen uitgevoerd. Niet los van het tijdgebeuren als een stuk wereldvreemde lichtzinnigheid, maar als een aanwijzing voor de diepe be tekenis van Europa's strijd. Die strijd geldt immers de hoogste waar de der Europese volken. Zi.' geldt een kunst en een cultuur, zonder welke Europa zichzelf niet meer is. In de Donaustad heben overvolle, feestelijke zalen de tachtigste ver jaardag van Richard Strauss geest driftig meegeleefd. In de reeks door dr. Karl Böhm en Rudolf Moralt ge dirigeerde Strauss-opera's waarin ook de laatste scheppingen van den grij zen meester, „Daphne" en „Capric cio", niet ontbraken, waren de uit voeringen van „Der Rosenkavalier" en „Salomé" wellicht de hoogtepunten van muzikale vertolking. Op de eigen lijke geboortedag dirigeerde Richard Strauss zelf de Weense Philharmonie, bij twee van zijn bekendste orkest werken „Till Eulenspiegel" en de ..Sinfonia domestica". De meester wijdde bij deze gelegenheid de met edelstenen versierde dirigeerstok in, die de Rijksstadhouder hem als ver jaardagsgeschenk der stad Wenen heeft overhandigd. De Strauss-week bracht kunstcritici uit tal van Europese landen bijeen: uit Noorwegen en Hongarije, uit. Italië en het Protectoraat, uit Spanje en Nederland. In het historische paleis Schönbrunn kwamen deze jour nalistieke zendboden met de in Wenen werkende buitenlandse journalisten en met de belangrijkste vertegenwoor digers van de Weense pers samen. Reichsleiter Baldur von Schirach was op deze bijeenkomst van de Union Nationaler Journalisten-Verbande aanwezig en sprak een grote rede uit. Een dag later vond een bijeenkomst plaats tussen de vertegenwoordigers der Europese journalistiek en die van het Weense toneelleven en de Weense literatuur. De veelsoortige en bij uitstek waar devolle ervaringen vari deze Weense cultuurweek zullen in deze kolommen nog afzonderlijk vermelding vinden. Wat zich bij een samenvattend over zicht in het bijzonder opdringt, is vooral de omstandigheid, dat het syn chroon lopen van dit Strauss-feest en het invasiebegin, van oorlogsrumoer en muzikale harmonie, niet slechts een uiting was van Duitslands inner lijke zekerheid en rustige kracht, maar ook een levend parool in de nieuwe phase van de strijd om een Continent, dat zijn hoogste waarden in gevaar weet en beschermen wil. DEN HAAG, 14 Juni. Dc Ned Staatscourant van 13 Juni bevat de aankondiging van de examens voor het staatspractljkdlploma voor handel en administratie, die gehouden zullen worden op 10, 11 cn 12 October a.s. te Utrecht. Aanmelding daarvoor moet geschieden voor 1 September aa. Zelfs het krijgsrumoer van de be- ten behoeve van de gemeenschap ver- slissende slag om Europa mag vullen, ons niet doen vergeten, dat de grote Op de tweede opgave is reeds vaak opgave voor den Nederlandsen wer- de nadruk gelegd. Een goede zorg ker in het huidige tijdsgewricht ligt voor de bedrijfsgenoten kan echter in de verwerkelijking van de socia- uiteindelijk niet bevredigen wanneer listische volksgemeenschap. Slechts de eerstgenoemde plicht van den be door daaraan te bouwen kan hij drijfsvoerder niet voldoende wordt voor zichzelf en voor zijn volk een waargenomen. plaats bemachtigen in het nieuwe. Hierop legt Dr. Wolfgang Mara in van kapitalistische banden bevrijde het derde Mei-nummer van de „Deut- Europa. Dit wil niet zeggen, dat de sche Volkswirtschaft" de nadruk. In oorlog ons niet zou aangaan In- zijn artikel over de bed rijf secono- tegendeel, door de uitslag van de mische leidersopgave wijst hij de strijd zullen de uiterlijke verhoudin- tweeslachtigheid af die zou blijven gen waaronder wij in de toekomst bestaan wanneer de leider van het zullen leven goeddeels worden vast- bedrijf ten aanzien van zijn econo- gelegd. Het mag echter uit. overwe- mische functie zou blijven vastzitten gingen van zelfbehoud en uit verant- in het oude ondernemersbegrip, ter- woordelijkheidsgevoel tegenover de wijl hij daarnaast ten aanzien van andere volken niet zo zijn, dat de zijn sociale functie zich zou ontwik- vrede. di; eenmaal komen moet, Ne- kelen tot een echte bedrijfsvoerder, derland onvoorbereid vindt. Op dat Mara zet uiteen, dat bedrijfsvoering moment toch zal ons land een waar- gezien moet worden als een roeping, devolle en grote bijdrage moeten zo. dat door scheppende vormgeving leveren tot de opbouw, zowel ideële als in materiële zin. een economische prestatie voor de gemeenschap ontstaat. Bedrijfsvoe- Voorwaarde daartoe, wij zeiden ring grondt zich dus niet op een aan- het reeds, is de stichting van de spraak, die zonder meer uit oude socialistische volksgemeenschap en overgeleverde eigendomsverhoudingen van de bedrijfsgemeenschappen als ontstaat, noch-ook geeft het een wil- cellen van het grote organisme. lekeurig recht tot winstbrengend ge- Het alles beheersende punt bij de bruikmaken van de volkse behoeften vestiging van de bedrijfsgemeenschap aa^ Bpederen en dienstverleningen, is de opheffing van de klassenstrijd, bedrijfsvoerder behoort dus bin- de demping van de kloof tussen de nen z^n bedrijf eerste dienaar van leiding en de werkers in het bedrijf. de volksgemeenschap te zijn en Wij ontveinzen ons niet, dat dit een daarnaast de zorg voor zijn bedrijfs- moeilijke opgave is. Er heerst bij genoten op zich te nemen, de werkers in het algemeen een diep Wanneer wij zo den bedrijfsvoerder wantrouwen tegenover de bedoelingen bunnen leren zien en wanneer de van de ondernemers, ten dele terecht, gemeenschap hem hiertoe gaat op- ten dele ten onrechte. Wij moeten voeden, valt de belangrijkste rem ons echter wel voor ogen houden, dat v°or een vruchtbare samenwerking ook in de socialistische maatschappij leiding noodzakelijk is en niet min der, dat wij bij de overgang naar de tussen leider en volgmanschap weg. Daarmee ook ontstaat de verplich ting voor het lid van de volgmah- nieuwe maatschappijvorm aangewe- schap door vergroting van de pres- zen zullen zijn op de medewerking tatie. door ontplooiing van eigen ga- van vele van dc oude leiders. Zouden ven en door betoning van trouw en wij daarvan afzien, dan zou dat een kameraadschap, zijn deel bij te dra- ondragelijke daling van de levens- §en« tot de bloei en het welzijn van standaard en de vernietiging van **et geheel. Het is de vloek van de onze oude kuituur tot gevolg hebben door het oude kapitalistische systeem Het is in deze revolutietijd intu> °?n ïüf sen nodic dat wii ons afvratrpn waf schuld van de laksheid en het wij van een socialistischen bedrijfs- kers6* dat** zil^dlkwiils bvpreetelh£d voerder moeten verlangen. Aan dit vergetelheid beeld moeten wij de huidige leiders .-in goedkope gertoegens in toetsen, wij moeten hen daarnaar op- plaats van zelf te trachten deel te krijgen aan de kuituur en door het voeden en waar nodic nnhmikhnrp *«Jgen aan ae Kuuuur en aoor net elementen vPrnnAfm nntn vergroten van hun kennen en kun- elementen vervangen door mannen, die hun tijd verstaan. De bedrijfsvoerder dan heeft twee opgaven zoals die in de grondwet van nen. bij te dragen tot de opheffing van het hele volk. Nu de oude kluisters worden ver broken. heeft ieder de plicht en de de arbeid verankerd liggen en wel het grote taak door ontplooiing van de bedrijf en de productie te leiden in eigen persoonlijkheid en door het banen die overeenkomen met het zich bezinnen op eigen menselijke volksbelang en daarnaast, de zorg waardigheid, het zijne bij te dragen voor de volgmanschap, ctus voor de tot verwerkelijking van de nieuwe werkers die samen met hem hun taak eeuw, de eeuw van het socialisme. Van onze Berlijnse correspondente.) „Al zouden op het ogenblik de ge allieerde oorlogsberichten ook iets op timistischer klinken, dan geven de politieke berichten toch al reden tot onrust en bezorgdhejda" Zo staat het in het hoofdartikel van de Daily Herald. In de eerste plaats is er het probleem Frankrijk, aldus deze krant. De geallieerde troepen strijden wel op Franse bo dem, maar men is hét nog altijd niet eens geworden over een toe komstig burgerlijk bestuur in de door ae geallieerden bezette gebie den. Zelfs de onderhandelingen zijn op een dood punt gekomen, terwijl er wat betreft de vraag van de erken ning van het comité van Algiers een groteske onrust heerst. Dit is niet de eerste keer, dat een Engelse krant waarschuwend de ver antwoordelijke mannen tot inzicht probeert te manen. Het verschil van mening in het kamp der geallieerden is blijkbaar zo groot, dat gisteren Churchill ver klaard heeft, dat het volstrekt noodzakelijk is, dat men het ten minste op dit moment eens wordt Alleen zo zou men kans hebben de oorlog te winnen, aldus Churchill. Of deze waarschuwende stem suc ces zal hebben is nog weer de vraag, want blijkbaar lopen de belangen zo ver uit elkaar, dat men zelfs nu, waar alles op alles gezet moet wor den, geen eenheid kan bereiken. Volgens den Fransen bijzonderen correspondent van het invasiefront, generaal Mangot, heeft Eisenhower nu 23 divisies op het continent. Ge neraal Mangot, die de streek als zijn vestzak kent, en sinds de eerste dag van de invasie aan het front was, is van mening, dat met deze 23 di visies, de grote verliezne in aanmer king genomen, Eisenhower niet in staat zal zijn, zijn bruggenhoofd be langrijk te vergroten. Als de Amerikaanse opperbevel hebber dus succes van de actie wil hebben, zal hij noodgedwongen terug moeten grijpen op de reservedivisies, die hij in Zuid-Engeland gereed heeft staan, waardoor intussen zijn andere acties in gevaar komen. Van alle kanten komen ook van de Anglo-Amerikanen berichten bin nen over de buitengewoon dappere houding van de Duitse soldaten. Alleen zo is het mogelijk de Anglo- Amerikanen, die met een geweldige overmacht aan mensen en materiaal opgetrokken zijn, tegen te houden. Nu bereikt ons het bericht, dat ook dc mannen van het Wlassow- legcr dit zijn dc Russen, die aan Duitse zijde staan, omdat zij niet meer onder de Sowjets willen leven zich buitengewoon goed aan het Westfront houden. En toch is het strijden voor hen op een volkomen nieuw terrein niet gemakkelijk. Zij zijn in Rusland grote wijde landen gewend. Nu zit ten zij in een streek, die dicht be bouwd is, waar een vijand zich ach ter struiken, bomen en huizen kan verschuilen en toch is het deze man nen snel gelukt, zich te herscholen en volwaardige strijders te worden.. Keuringen voor Waffen-#, #-Wachtbataillon Landstorm enz. tiet ^-ErsatzKommanao deelt aiede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-tt. «-Wachtbatall- lon in Amersfoort, Landstorm Neder land. Krlegsmarlne en de Germaanse ft in Nederland. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldlngspllehtlg zijn yoor de tewerkstelling, kuonen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-H Kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Ziljn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering «Ün: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging vao familieleden, duur der opleiding. extra-leven«mld- delen enz eveneens verstrekkeD alle inlichtingen eD gratis-reisbiijeiten voor de heen- en terugreis de volgen de Nebeuitellen der Waffen-j.: Am- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. De kniediepe modder stelt de hoogste eisen aan onze mannen. Op dc ach tergrond een stukgeschoten vijande lijke tank. Foto ff-P K. Raudies O/H) sterdam. Dam 4; Alkmaar Laogestraal 56; Heerlen, Sarnieastraat 25; Gronin gen. Herenstraat 46; Enschede, Henge- tosestraat 3D en het ff-Ersatzkomman do. Den Haag. Korte Vijverberg 6. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bU het fi-Wachtbatalllon te Amersfoort, hetwelk dienst In Neder land doet, kan men zich op boven staande kemigen melden 15.6.44, 812 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 1518 uur: Venlo, Deutsche» Haus, Egmondstr. 16. 16.6.4-1, 812 uur: Arnhem. Café Royal; Amsterdam. Dam 4. 20.6.44. 8—12 ii ii rUtrecht. N.V.- Huis, Oudegracht 245: 1517 uur: Amersfoort, Pol. Durchgangsiagcr, Leusderweg, Lyon opnieuw getroffen PARIJS, 14 Juni. Anglo-Ameri kaanse vliegtuigen hebben gisteren een terreuraanval gedaan op woon wijken der stad Lyon. De verliezen onder de burgerbevolking zijn aan zienlijk. Duits hospitaalvliegtuig in brand geschoten BERLIJN, 13 Juni, Een Duits hospitaalvliegtuig, dat van Italiaanse grond was opgestegen, om de beman ning van drie vijandelijke vliegtui gen, die in rubberboten ronddreven, te redden, is op 12 Juni bij Ravigno door twee Amerikaanse Jagers aan gevallen en in brand geschoten, hoe wel het duidelijk met het Rode Kruis-teken gekenmerkt was. De Anglo-Amerikanen maakten zo de redding van hun eigen kameraden onmogelijk. Een inzittende van het Duitse vliegtuig kwam om het leven, twee werden gewond. Jubileum bij de N.Z.H.T.M. LEIDEN, 14 Juni. Vrijdag 16 Juni zal de heer J. van Niehoff, Rijnzichtweg 163 te Oegst- geest. ambachtsman 1ste klasse bij de N.Z.H.T.M., de dag herdenken, waar op hij vóór vijf en twintig jaar bij deze maatschappij in dienst trad. Radiopraatje Max Blokzijl DEN HAAG, 14 Juni. Max Blok zijl spreekt Donderdag 15 Juni om 18.45 uur over: „Post uit het vader land is net zo gewichtig als eten". SPORTNIEUWS Honkbalprogramma AMSTERDAM, 13 Juni. Het honkbalprogramma voor Zaterdagen Zondag luidt: Eerste klasse: Zondag: AjaxWGA, Blauw-WitSC Haar lem. EDOQuick, HHC—Schoten. Overgangsklasse: Zaterdag: Blauw- Wit 2—Ajax 2. Zeeburgia—DOS, OVVO—Hilversum, De Spartaan— AFC, HCK—HHC 2. Zondag: SC Haarlem 2—EDO 2, Ccleritas—DWS, TIJBBRCH. Cricketprogramma DEN HAAG, 13 Juni. - Het cricketprogramma der eerste klasse voor Zondag a.s. luidt als volgt: Haarlem—Rood en Wit, HBSHCC 2, PW—Hermes DVS. ACC—VW. VOC—VRA. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 14.19, op 2.39 uur. 20 Juni N.M., 28 Juni E.K., 6 Juli YM„ 12 Juli LJL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1