HET DAGBLAD Strijd ten westen van Caen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Krachtige afweer aan het Westelijk front Weekbaïans Geallieerde actie tussen Ome en Dive verwacht Grote tank- verliezen Atlantische Wal bleek geen bluf Sowjets bij Narwa teruggeslagen Blauw-blauw Bokswedstrijden D.T.S. ]/j Eerst uitstappen, daarna instappen BERLIJN, 13 Juni. Aan het in- fasiefront is het gisteren tot gevech ten van vrij grote omvang gekomen in het gebied ten westen van Caen. Hier Welen de Britten met sterke pantserstrijdkrachten uit Brettevillc en Andrieu de gehele dag de ten zui den van beide plaatsen gelegen Duitse linies aan, doch zij werden ondanks intensieve steun hunner ac ties door artillerie en jachtkruiscrs over de gehele linie bloedig afgesla gen. Nadat in de ochtend bij Andrieu reeds achttien zware Britse tanks waren stukgeschoten, steeg het ver liescijfer tot de avond voortdurend, zodat de Duitse sectorleiding ten slotte het vernielen van in totaal 59 zware en superzware tanks kon mel den. Gezien deze mislukking van een actie, die ten doel had de Duitse po sities ten noorden van Caen uit de voegen te slaan, bleef ook de voor bereide frontale aanval op Andrieu achterwege. "Het kustgebied ten oosten van de monding van de Orne tot aan de Dive, dat Duitse grenadiers enkele dagen geleden op sterke Britse val schermjagers veroverd hebben, lag hedenochtend gedurende verscheide ne uren onder zeer zwaar trommel vuur van talrijke oorlogsschepen, zo dat de veronderstelling voor de hand ligt, dat de Engelsen willen trachten door nieuwe luchtlandingen of am- phibie-operatiès dit gebied te her overen Totnogtoe zijn echter nog geen rapporten over een nieuwe Britse actie tegen het gebied van Orne en Dive ontvangen. Uit de sector van de Amerikanen zijn totdusver geen berichten over grote krijgsoperaties ontvangen. Waargenomen werd echter het con centreren van vrij sterke aanvals- formaties tussen Balleroy en Caren- tan. Door de ongewoon zware, bloe dige verliezen van zijn aanvalsdivl- sies is Montgomery overigens ge dwongen nog een formatie luchtlan dingstroepen in de strijd te werpen. Het betreft de eerste Britse lucht landingsdivisie, zodat op het ogen blik in totaal reeds vier Engels-Ame rikaanse valschermeenheden in de strijd geworpen zijn Het zijn de eerste en zesde Engelse, alsmede de 82ste en 101ste Amerikaanse lucht landingsdivisies. waarvan de laatste drie reeds meer cjan de helft hebben verloren. Man tegen man De vijandelijke formaties, die ten oosten van de Vire in de richting van St. Lo aanvallen, lijden in de strijd om boerderijen, pantsergrach ten en mitrailleurnesten voortdurend zeer gevoelige verliezen. Daar het terrein niet geschikt is voor pantser wagens, wordt de aanval voorname lijk door infanterie ondernomen. Daarbij ontstonden herhaaldelijk verbitterde, door de Britten en Ameri kanen gevreesde man-tegen-man ge vechten. Van een versterkte boerde rij uit werden j.l. Zaterdag drie Canadese compagnies in de pan ge hakt. Felle luchtgevechten De speciale luchtmachtcorrespon dent van het Internationale Infor- mationsbüro meldt uit Noord-Frank rijk: Tot Maandagmiddag waren vrij sterke formaties Duitse jagers in de strijd geworpen voor vrije jacht- en versperringsvluchten boven de Nor- mandische kust. Daarbij ontstonden bij aanvalsoperaties van Brits-Ameri kaanse jachtbommenwerpers en laag- vliegende toestellen felle botsingen. Vooral boven het front 'bij Caen kwam het tot hevige luchtgevechten. Hier en daar breidden de lucht>- duels zich tot luchtslagen uit. De Duitse jagers streden tegen een nu merieke overmacht, doch zij dreven GENÈVE, 12 Juni. Enige Lon- dense bladen, o.a. de „Times", spre ken thans hun eigen berichten, die de Atlantische Wal slechts bluf had den genoemd, tegen. De Atlantische Wal, aldus de mili taire correspondent van dit blad, is zo sterk gebleken, dat het een tijd lang twijfelachtig was of de geallieer den wel aan het strand vaste voet konden krijgen. Steeds weer moesten nieuwe strijdkrachten tegen de verde digers in de strijd gebracht worden. De geallieerde soldaten hebben bui tengewoon zware gevechten meege maakt. De installaties bleken zo goed tot tegenstand in staat, dat de ge allieerde soldaten ze in het geheel niet konden naderen. De zwaarste bomaanvallen en de zwaarste beschie ting van zee uit deden deze verster- kingswerken niets. Iedere landings poging beantwoordden zij met woe dend vuur. Alle leden van geallieerde stoottroepen, die reeds meer gevech ten dan deze hadden geleverd, waren het er allen over eens. dat zij iets der gelijks nog niet hadden beleefd. De „Daily Express" schrijft: De Duitse versterkingswerken tussenNar- wik en St. Jean de Luz verschillen misschien wat de wijze van aanleg betreft, maar zij zijn alle sterk, ver schrikkelijk sterk. ,,Te grote verliezen" „Onze toestand is nog steeds uiterst moeilijk", zo zeide, naar het D.N.B. verneemt, de ten noorden van Caen in gevangenschap geraakte Ameri kaanse kapitein John B. Morton uit Denver. „Vooral de verliezen van ons inva sieleger zijn te groot. Zij overtreffen alle verwachtingen. Men zal de om vang van dit bloedige offer slechts geleidelijk aan de bevolking kunnen mededelen, doch het thans door de Britten uitgevaardigde verbod, vol gens hetwelk de gewonden, die van de invasiegevechten in het vaderland terugkeren, met niemand over hun zeer zeker verschrikkelijke belevenis sen mogen spreken, is typisch Engels. Bij ons in de Verenigde Staten zou zoiets onmogelijk zijn. Wij willen weten wat er werkelijk aan de hand is. Dat de verliezen zeer groot zijn, mag men ons niet verbergen en dat zij nog groter zullen worden, is helaas waarschijnlijk." de vijandelijke formaties herhaalde lijk terug. De ijand probeerde door versterking van het aantal jagers de overhand te krijgen. De Duitse vlie gers slaagden er overal in de over hand te behouden. Tijdens deze gevechten waren Duitse slagvliegtuigen en jachtbom menwerpers in de strijd geworpen voor aanvallen in scheervlucht op vijandelijke pantsercolonnes en haar achterwaartse opslagplaatsen. Na vol treffers ontstonden branden en ont ploffingen. Met mitrailleurvuur wer den aan vijandelijke infaifterie-een- heden zware verliezen toegebracht. In de nacht van Maandag op Dins dag hebben Duitse nacht jagers bij de bestrijding van vijandelijke groe pen bommenwerpers, boven het gebied van de Seine en Noord-Frankrijk, minstens 21 viermotorige bommen werpers der geallieerden neergescho ten. Van de Duitse strijdformaties, die tegen opeenhopingen van schepen in de Baai van öe Seine en tegen vijandelijke landingen waren uitge zonden. spreken de eerste berichten over voltreffers op twee transport schepen met een tonnage van meer dan 12.000 ton Het zwaartepunt van de Duitse gevechtsvliegers richtte zich tegen dorpen en troepenkwartieren in het gebied van de monding van de Orne. Verscheidene benzineopslagplaatsen geraakten door voltreffers in brand. De veroorzaakte grote branden kon den hier en daar tot in de Duitse linies worden waargenomen. De Britse en Amerikaanse verlie zen aan vliegtuigen bedroegen in de loop van 12 Juni, voorzover tot nu toe bekend is geworden, 42 machi nes. voornamelijk jachtbommenwer pers. „Hamilcars" vernietigd De Engelsen hebben in de nacht van 10 op 11 Juni getracht hun troe pen in het gebied van Bayeux te voor zien van wapens, munitie en proviand, die met grote vrachtzweefvliegtuigen, de z.g. „hamilcar", zouden worden aangevoerd. Duitse nachtjagers echter vielen zeven hamilcar-zweefvliegtui- gen aan, terwijl zij nog door Britse bommenwerpers werden gesleept, en schoten ze neer. De „hamilcar" vormt voor de Duit sers geen verrassing, zo wordt aan het D.N.B. gemeld. Dit motorloze zweefvliegtuig, met draagvlakken, die, nog groter zijn dan die van de Britse en Amerikaanse viermotorige bom menwerpers, is volkomen weerloos tegen de aanvallen van jacht- of ge vechtsvliegtuigen. De „hamilcar" kan ongeveer 120 man of een middelzware pantserwa gen dragen. Tijdens de landingsoperaties der invasietroepen op het Normandische schiereiland werden reeds talrijke van deze zweefvliegtuigen door de Duitse afweer vernietigd. Nachtelijke strijd boven W.-Duitsland BERLIJN. 13 Juni. Duitse lucht verdedigingsstrijdkrachten hebben kort na middernacht de strijd aan gebonden met Britse bommenwer pers, die in verscheidene groepen boven West-Duitsland opereerden en o.a. bommen wierpen op woonwijken van Keulen. Nachtjagers en lucht doelartillerie konden een aantal vijandelijke vliegtuigen neerhalen. Nieuwe Bulgaarse minister van buitenlandse zaken SOFIA. 12 Juni. In het Bul gaarse kabinet zijn enige wijzigingen aangebracht. De belangrijkste is de benoeming van Draganoff tot minis ter van buitenlandse zaken. Draga noff was totdusver gezant te Ma drid. Distributie in Engeland ook na de oorlog Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN 12 Juni. Volgens een mededeling uit Londen verklaarde de Britse minister voor de voedsel voorziening, kolonel John. J. Lewel- lin, dat men ook na afloop van de oorlog de distributie van levensmid delen nog enige jaren moest hand haven. Componiste gehuldigd BUSSUM. 13 Juni. De Montessorischool heeft in Con cordia een opvoering van de kinder operette „Goudhaartje en de Trouba dour" verzorgd: dat was de 250e op voering van deze operette en de com poniste. de zangpaedagoge Geertruida van Vladeracken is, namens het be stuur der Bussumse Montessori Ver eniging door den heer A. F. K. Parie. gehuldigd, waarbij deze haar dank bracht voor het baanbrekend werk. dat zij voor het Nederlandse lied en de kinderzang heeft gedaan. Er wer den haar vele fraaie bloemstukken aangeboden. Ie JAARGANS No. 136 LD DINSDAG 13 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Teletoon 24996 - Abonnementsprijs 21 e+. per weel: of f2.73 per Icwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Het nieuws van den omroeper In het Twentse stadje Rijssen, waar nog vele oude gebruiken in ere roerden gehouden, treft men o.a. ook nog een stadsomroeper aan. die met een z.g. ,J*anne" rondgaat. Een „Pan ne" is een rond kope ren bol in de vorm van een deksel van een pan. tegen deze „Pan- slaat de omroeper stok ne met een houten stok. met aan het vooreind een ivoren bal. Door dit geluid komen de inwoners naar buiten en luisteren naar het nieuws, dat de omroe per heeft. (Foto CNF Hartgerink) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië trachtte de vijand gisteren met zeer krachtige en voort durende steun van de luchtmacht op talrijke plaatsen zijn bruggehoofd naar het zuiden en zuidwesten uit te breiden. Bijzonder hevig waren daar bij de gevechten in het gebied ten westen van Caen en ten zuiden van Bayeux. Bij de geslaagde afweer dei- vijandelijke aanvallen werden talrijke tanks stukgeschoten. De vijand leed zware verliezen aan doden en gewon den. Gevechtsvliegtuigen plaatsten bij de operaties tegen de vijandelijke landingsvloot bomtreffers op twee vrij grote vrachtschepen Boven het invasiefront en het bezette westelijke gebied werden 76 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. De commanderende generaal van een legercorps, generaal der artillerie Marcks. de dappere verdediger van het. schiereiland Cherbourg, heeft bij de zware gevechten in de voorste linie de heldendood gevonden. De kustartillerie van het leger en van de marine heeft zich bij de ope raties tegen de vijandelijke landing voortreffelijk geweerd .Bijzonder on derschelden hebben zich de kustartil- lerie-afdelingen van het leger 1254. 1255 en 1261. alsmede de marinekust- batterijen Marcouf, La Pernelle en Longues. Aan het Italiaanse front viel de vijand gisteren met. geconcentreerde sterke infanterie- en pantserstrijd krachten van de kust van de Tyr- rheense Zee tot aan de Liber aan. Terwijl hij ten westen van het Boi se na-meer enige intussen afgegren delde penetraties kon bewerken, werden oostelijk van dit meer de vijfmaal herhaalde aanvallen na ver bitterde strijd uiteengeslagen. In de centrale Apennijnen en dc Abruzzen blijft de vijand onze distanciërings- bewegingen slechts aarzelend volgen. In het. Oosten mislukten noord westelijk van Jassy en in het voor- ten-ein der Karpathen verscheidene Sowjetaanvallen. In de zware aan heeft zich de Hessisch-Nassausche 79ste divisie infanterie onder bevel van generaal-majoor Welnknecht bij zonder onderscheiden. Ten zuidwes ten van Narwa vielen de bolsjewis ten op verscheidene plaatsen tege lijkertijd aan. Zij werden overal met zware veriezlen aan doden en ge wonden afgeslagen. Formaties Britse bommenwerpers lieten in de afgelopen nacht bommen vallen op verscheidene plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Vooral in Recklinghausen en Essen ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan mensenlevens. Door nachtjagers werden 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitse ge vechtsvliegtuigen vielen in de afgelo pen nacht speciale doelen in Zuid- Engeland aan. Ook gij behoort bi} ons Europa Is in oorlog De beveiliging van de Kusten en de bestrijding van den vljaDd vergen de hoogste Inspan ning van den soldaat en den arbeider Het front heeft wapens, munitie en voedsel nodig, tedere dag weer Het luchtwapen van. de Duitse weermacht is een grote afnemer Te dien einde is er een speciale transport-organisatie geschapen, welke alles wat het lucht- wapen nodig heeft aanvoert. Deze or ganisatie draagt de naam van NSKK- Gruppe Luftwaffe. Reeds honderddui zenden kilometers hebben de grote -\TSKE-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo. dan weer mud- zakken aardappelen of andere levens middelen. door geheel Europa afgelegd Het grootste aandeel in deze orga nisatie hebben de Nederlanders. Dui zenden vrijwilligers staan ln de NSKK- regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze man nen hebben zich door hun schitteren de prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds ln enkele Jaren een uitstekende naam bij do hoogste leiding van het NSKK verwor ven Iedere gezonde Nederlander tussen 17 en 45 Jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet terzake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-Gruppe Luft waffe. Het spreekt vanzelf, dat er be halve aan chauffeurs, ook behoefte ls aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening ln het ge bruik der wapens en een opleiding tot - - - -chauffeur of monteur op een motor- vals- en afweergevechten der laat- school van het NSKK. kunnen de ste dagen in het gebied van Jassy mannen bun plaats In de kolonnea Innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de N.S.K.K.-vrtJwLlllger geheel onbe zorgd zUn. Voor hem en zijn gezin gelden n.l. ln alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitse solda ten. Er worden extra-levensmiddelen- en kolenbonnen verstrekt enz. Vrouw en kinderen kunnen zo nodig ln mooie rusthuizen gedurende enige tijd wor den opgenomen, terwijl bU voorko mende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde verbindingsstof hulp verleent. De NSKK-Gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van de strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moeten draaien. Daarom ls net zaak. de ge lederen tijdig zo hecht mogelijk te maken. Meldt u bij het werfkantoor der NSKK-Gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10. Den Haag. want: Ook gU behoort bij ons. Ge wlerpt hedenavond een balle tje op over „school" en stelde daarin de vraag „Waarom is de lucht blauw?" .Jfierop zou men, aldus schrijft mij een candidaat in de vAskunde. enige bladzijden formules als integralen enz. op kunnen schrijven en ieder die het snapt, zegt dan dadelijk: „O ja, daarom is de lucht blauw." Maar de rest? Eenvoudig gezegd (en dat is meestal gevaarlijk) zit de zaak zo: Als het licht van de zon een stof deeltje ontmoet, heeft dit tot gevolg dat dit licht verstrooid wordt. Nu geldt er een wet. dat als het deeltje klein genoeg is. licht met de klein ste golflengte d.w.z. in het spec trum het meest naar het blauw (violet) toe, het sterkst verstrooid wordt. Onze dampkring bestaat uit lucht, d.w.z. mengsel van zuurstof, stikstof etc. Deze gassen zijn opgebouwd uit uiterst kleine moleculen (per liter zitten er zowat 10", d.wz. een getal geschreven met 1 en 22 nullen er achter.) Deze moleculen verstrooien dus het blauwe licht het sterkst en zo zien wij de hemel blauw. Bekend is het feit, dat als we in een diepe put zit ten. we de lucht zwart zien en zelfs overdag sterren zien, immers van al het verstrooide licht zal cr maar -wei nig tot de bodem van de put door dringen. Maar er is over dit alles nog veel meer en veel aardiger din gen te vertéllen." En onze briefschrijver verwijst naar het aardige boek van dr. Minnaert, ook indertijd in dit blad warm aan bevolenhet schitterende boek De natuurkunde van 't Vrije Veld I UitgThieme. Zutphen 1940), 170 en 171. In de volgende paragrafen staan nog meer bijzonderheden over de blauwe luchtI Voor de rest laten wij de blauwe hemel blawo-blauw. In de hoop dat onze ondenoijzers-lezers met deze in lichtingen hun voordeel doen en dat zij hun „natuurkunde uit een boek je" wat meer vervangen door na tuurkunde van 't vrije veld". Want dat hebben de kinderen nodig. Zij het dan ook voorlopig aan dc hand van nóg een nieuw boekje. TIJL. Gevaarlijke borrels DEN HAAG, 13 Juni. Ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen hebben gisteren, teza men met de politie, een inval ge daan in de woning van den 43-jari- gen koopman G. H. in de Zuyling- straat. Men kwam te rechter tijd: de heer des huizes was juist bezig met filter en houtskool brandspiritus te ontkleuren. De politie vond een fles met alcohol, die evenals de ingre diënten in beslag werd genomen. Ge bleken is. dat H. al wat van de alcohol had verkocht. Bij verder onderzoek is ook nog proccs-verbaal opgemaakt- tegen den koopman S. v. d. E„ die een fles van het pro duct in zijn bezit had. SPORTNIEUWS Stamkaart bij verhuizing DEN HAAG. 12 Juni. Zoals be kend, worden de tweede distributie- stamkaarten verstrekt aan degenen, die in het bevolkingsregister der gemeen te zijn opgenomen. Zij zijn slechts geldig binnen de distributiekring, waartoe de gemeente van uitgifte be hoort. Dit brengt mede, dat bij ver huizing steeds een nieuwe distributie- stamkaart ln ontvangst moet worden genomen. Personen die gaan verhul zen, moeten hun distributiestamkaar ten aanbieden aan de dlstributledienst van de gemeente, waaruit zij vertrek ken. Met het bewijs van inlevering ls dan ln de gemeente van vestiging een nieuwe, voor die gemeente geldige, tweede distributiestamkaart te ver krijgen. Degenen, die reeds verhuisd zijn, zon der de tweede distributiestamkaart ln de gemeente van vertrek te hebben Ingeleverd, dienen dit thans onverwijld alsnog te doen door de kaart aange tekend op te zenden aan de dlstribu tledienst van de gemeente van ver- trek. Keuringen voor Waffen-1/, W-Wachtbataillon Landstorm enz. Het D-Ersatzkommaudo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd le uur- den voor de Waffen-ff ty-\Vacl)tbatail- lon in Amersfoort, Landstorm Neder land. Krlegsmarlne en de Germaanse in Nederland. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg /.Un voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-tt kan leder worden, die na tenminste één Jaur diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heelt bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgen de Nebenstelien der Waffon-f» Am sterdam, Dam 4; Alkmaai t^tngestrual 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Gronin gen, Herenstraat 46; Enschede, Henge- losestraat 30 en het d-Ersatzkomman- do. Den Haag. Korte vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie by het tf-Wacbtbatatllon te Amersfoort, hetwelk dienst In Neder land doet, kan men zicb op boven staande keurlgen melden 15.6.44. 812 uur: Den Bosch, HoteJ Noord-Brabant, Markt. 45: 1518 uur: Venlo, Deut6chcs Haus, Egmondstr. 16. 16.6.44, 812 uur: Arnhem, Café Ro.valAmsterdam, Dam 4. 20.6.44, 8—12 uur: Utrecht, N.V.- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Nauwkeurig worden de bewegingen van den vijand vastgesteld. (Foto fi-PK Krisloforitsch O/H). Huls, Oudegracht 245; 15I? uur: Amersfoort, Pol. Durcligangslager, Leusderweg. Oplichting ten nadele van de Ned. Volksdienst DEN HAAG, 13 Juni. Wegens oplichting van de Ned. Volksdienst tot een bedrag van ƒ4170. heeft de Haagse rechtbank den 41-jarigen kantoorbediende E K. van S. ver oordeeld tot een jaar en vier maan den gevangenisstraf met aftrek van preventief. De officier van justitie had twee jaar en zes maanden ge- eist. Van S was in de eerste helft van het vorige jaar enige tijd belast met de leiding van de afd. Sociale bij stand aan het landelijke kantoor van de N.V.D., in welke fimctie hij o.a. steunaanvragen boven 100 moest beoordelen. Hij fingeerde een vrij groot aantal van dergelijke steungevallen en inde ten eigen bate deze gelden uit de kas van het ste delijk kantoor Den Haag van de N.V.D. onder het plaatsen van valse handtekeningen. Jhr. Stern 70 jaar VOORBURG. 13 Juni. Onder vele blijken van belangstel ling vierde de oud-burgemeester jhr C. W. Stern Zaterdag zijn 70ste geboortedag. Jhr. Stern, die te Rijs sen het levenslicht aanschouwde, was achtereenvolgens burgemeester van Den Bommel, Woerden en van 1917 tot 1939 van Voorburg. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 12.59, op 2.15 uur. 20 Juni NJVL, 28 Juni E.K., 6 Juli V.M., 12 Juli LJK. Rosmalen herstelt zich Voor de bokswedstrijden welke de Leidse Boksvereniging DTS gister avond als besluit van dit seizoen tus sen Haagse en Leidse amateur boksers had georganiseerd bleek wederom grote belangstelling te be staan. Het programma vermeldde enige interessante wedstrijden, o.m. tussen den Leidenaar Snik en den jongen Haagsen bokser Rosmalen. Hier ontmoetten twee boksers elkaar die hoewel geheel verschillend van stijl en optreden een gelijke krachts verhouding mag worden toegekend. Aanvankelijk leek het dat Ros malen het nodige zelfvertrouwen, dat hem in al zijn vijf tot dusver ge bokste ontmoetingen ontbrak, ook nu miste. In de eerste ronde liet hij zich geheel in de verdediging drin gen ook al wist hij meermalen met enkele fraaie stopstoten te beant woorden. Snik gaf hem geen moment gelegenheid het offensief over te nemen. Eerst in de tweede ronde toen Snik enkele harde linkse directe stoten to incasseren kreeg, kwam de Hagenaar er beter in en zo had hij zich bij de aanvang van de derde en laatste ronde reeds een kleine maar verdiende puntenvoorsprong verwor ven. Hij won deze wedstrijd op pun ten. Tevens legde hij beslag op de stijlprijs van de avond. Van de andere Leidenaars wisten zowel Lakeman, Van Hoven als Hak- kert een puntenoverwinning te be halen. De partij tussen Lakeman en Strik (Den Haag» was meer span nen dan fraai De Leidenaar was hier het meest in de aanval, hetgeen hem uiteindelijk de overwinning be zorgde. Hakkert profiteerde dankbaar van de onverzorgde dekking van Kieke (Den Haag). Bijzonder fraai bokste de Hage naar Nicolaas tegen zijn stadgenoot Alewijn. Van het eerste moment af was Nicolaas in het offensief en vrij spoedig had hij de zwakke plek bij zijn tegenstander n.l. de vrij zwakke gezichtsdekking gevonden. Alewijn die tal van harde stoten op het ge zicht in ontvangst kreeg te nemen, bokste de partij echter moedig ten einde. De Leidenaar Steenbergen bokste een snelle en aantrekkelijke Nu wij de resultaten van de eerste Cherbourg kwamen niet verder. Wel invasie week enigermate kunnen is waar konden de Amerikaanse overzien, heeft het ook voor het in- luchtlandingstroepen, mede dank zij zicht voor het verdere verloop van de voortdurend aangevoerde verster- de strijd zin in het kort een overzicht kingen. zich zuidelijk van Valognes van het gebeuren te geven. aan de weg naar Carentan handha- In de ochtenduren van Dinsdag 6 ven, maar de landing van zee uit bij Juni bereikten ons de eerste berichten St. Vaast cL 1. Hoque. zuidelijk van over een heftige beschieting van Le Barfleur, werd een volledige cn bloe- Havre en landingen uit de lucht op dige mislukking. Daardoor miste de ongeveer 10 km. afstand van deze noordelijke gevechtsgroep de zware havenstad. Het bleek reeds spoedig, wapenen, die een succesvolle opmars dat de landingsoperaties zich over een naar Cherbourg mogelijk hadden veel groter gebied uitstrekten, zodat moeten maken. inderdaad kan worden aangenomen. Door de mislukking Van de eerste h8rPc^or.rf; h ïie °Pzet- waarbij Eisenhower er mee moest «kenen «lat Von Rundstedt de SthSÜVauln gelegenheid te baat zou nemen ope- f.Vt Dnn, vivin?» '5i latieve reserves naar het schier- JÏÜJihI JI re.!eiland te sturen, ontstond voor de Hnnt» 1 ISL ar Anglo-Amerikanen de noodzaak hun d. l. Hoque en Barfleur op de noord- onorfltienlan eehepl te wiiritrpn gelijke punt van het schiereiland ^'rde^vcnvacht ^"verlie- Zoals uit het verdere verloop duide- lijk is gebleken, lag net in de bedoe- 5!! SiSsiS 5£ ling van Eisenhower de riviermonden JJJ1 Jj®.1ti®J) van het Normandische schiereiland J&JSS"iS»13UJ}f in bezit te nemen, daar van zee uit ha*ÜutLi Van een aanzienlijke troepenmacht te lan- SS" den en vervolgens via Caen door te jjJ?'Jr-? stoten naar Granville aan de andere 53 jij' aJ32P I V00r aan~ kant van het schiereiland, bij welke «511™ 55 üe P^n.^n waren ge- stad de tweede dag reeds luchtlan- ^ese rveerdstrijd tc werpen, dingstroepen werden neergelaten. Was e verlopende dit eenmaal afgesneden, dan zouden en Eisen de Duitse reserves uit het achterland taktiek van het onoj> de bezetting van de Atlantische Wal u Pieuwe troepen vol- in Normandië niet ie hulp kunnen 5. ,55255»ei eenn\R^, gevormde komen. De Amerikanen, die in Coten- fvei'ded-gers lang- tin uit de lucht waren geland, samen trachten terug te dringen, met de landingstroepen bij St. Vaast Jbruggenhoofd dat westelijk d. 1. Hoque, zouden, dank zij deze ue 9me begint en dat samenge- Engelse grendelstelling, hun opgave, 1:5 PJ0?..?0 Amerikaanse troe- Cherbourg te bezetten, snel tot een dle.zuidelijk van Valognes ston- goed eind kunnen brengen. Door de Deviphen zich thans troepen van bezetting van de Kanaaleilanden nominale sterkte van ca. 400.000 Jersey en Quemsey moest de weg vrij -1 "^pben steden Baveux, gemaakt worden voor een ongehinderd aanu,Pe. n?ond van de v,rc- en ingrijpen van de vloot ook aan de ren tan bij het spoorweg knooppunt westzijde van het schiereiland, waar- j Zuidoosthoek van het schier- door de troepen, die uit het oosten eil^nd Cotentm bezet, naar deze kust moesten doorstoten, 0rtPlubeschouwingen laten door een waardevolle ondersteuning zouden schemeren, crat zich de Duitse leger- krijgen. leiding de slag precies gewenst heeft Naar ook uit enkele spaarzame En- ^oe verloopt. In dit gelse mededelingen» kan blijken, had verb&nd wordt gesproken over be- Eisenhower verwacht, dat deze hele ^'ust aangelegde „weke" plaatsen die operatie in enkele dagen zou zijn vol- aanvaller, zij het met grote ver- tooid. Wij spraken reeds eerder de ]'ezcn gelegenheid moeten geven, aan verwachting uit, dat hij na de be- landkomen voor dc beslissende zetting van Normandië Bretagne in trija, maar dan op die plaats waar handen zou trachten te krijgen om d?. verdediger de beste kansen heeft, zo een ongestoorde landingsbasis van bU de beslissende slag een definitief voldoende breedte in handen te krij- succes te behalen, gen, van waaruit hij, in de rug ge- Er ril.11 intussen geen tekenen, die dekt. zijn opmars naar het binnen- erop wijzen, dat een van de partijen land zou kunnen beginnen. de jijd voor deze grote slag op het Van al deze plannen is tot nu toe lai?d ,al aangebroken acht. Zo is dan weinig terecht gekomen. .Blijkbaar °°k te verwachten, dat de periode heeft Eisenhower de gevechtskracht vah de voorhoedegevechten, die in- van de luchtlandingstroepen aan- nuclclels enorme verliezen voor den zienlijk overschat en de afweerkracht aanvaller brengen, zich ook in de van de Duitse wapenen te laag aan- komende week zal voortzetten. Ten- geslagen. Daarbij kwam. dat het zü Eisenhower wil trachten zich uit slechte weer. dat hij blijkbaar ter de dwangpositie, waarin hij onmis- dekking van zijn vlootbewegingen kenbaar langzaamaan reeds geraakt nodig achtte, waarbij hij waar nodig d<x>r een nieuwe stoot te bevrij de natuurlijke nevel verdichtte met den. kunstmatige rookgordijnen, de lan- De poging, het landingshoofd ver ding zelf aanzienlijk bemoeilijkte en der te versterken met grote troepen- de landingstroepen hier en daar het transportschepen, ook zonder dat hij slachtoffer liet worden van zeeziekte, over een bruikbare haven beschikt De stoot dwars door het schiereiland wijst er op. dat hij zijn speciale lan- bleef reeds spoedig voor Caen steken, dingstroepen en het speciale lan- De luchtlandingstroepen bleken zich dingsmateriaal, waar even mogelijk vrijwel nergens tegenover de Duitse niet verder aan het eenmaal vcrwor- druk te kunnen handhaven en de ven bruggenhoofd wil verspillen Het poging om de Kanaaleilanden te be- dubbele verbruik aan deze eenheden zetten leed volledig schipbreuk. heeft reeds nu zijn operatieve moge- Na enkele dagen reeds was het de lijkheden aanzienlijk beknot en da verdedigers gelukt de hele operatie kans op verrassende aanvallen elders te beperken tot een moeizaam verlo- beperkt. Een verder verbruik zou voor pende landing op een bruggenhoofd hem noodlottig kunnen worden Aan tussen de Ome en de Vire dat de andere kant echter veroorzaakt slechts een geringe diepte vertoonde, het voortijdig in de strijd wemen Overal elders, m het achterland, wer- van de normale landdivisies met de den de Anglo-Amerikaanse steunpnn- daarbij noodzakelijke èxtra-lWë ver ten volledig opgeruimd. liezen, een verzwakking, die zich bij Zo was de afgrendeling voorlopig de beslissende slag pijnlijk voor hem mislukt. Maar ook de operaties tegen kan uitwerken. NORMANDIJL ?IRE (Tekening A.P,- Archief partij tegen Braxhoofden uit Den Haag. Hij verloor met een gering puntenverschil. De Wolf uit Den Haag leverde een uitstekende prestatie door tegen Stuiver onbeslist te boksen. De uitslagen luiden: Hakkert (Lei den) w.o.p. van Kieke (Den Haag); Braxhoofden (Den Haag) w.o.p. van v. d. Steen (Leiden); Borgo (Den Haag)Spügel (Den Haag) onbesl.; Oerlemans (Den Haag) w.o.p. van Verhoef (Den Haag) na een ronde op medisch advies gestaakt, wegens blessure van Verhoef: Lakeman (Leiden) w.o.p. van Strik (Den Haag): Nicolaas (Den Haag) w.o.p. van Alewijn (Den Haag»; P. v. Hoven (Leiden) w.o.p. van Luiendijk (Den Haag), Stuiver (Den HaagDe Wolf (Den Haag) onbeslist. Marijt (Leiden)v. Qreugel (Den Haag) onbeslist: Rosmalen (Den Haag) w. o.p. van Snik (Leiden). WATERPOLO Woensdagavond om 8 uur worden in zwem inrichting „De Zijl" voor de competitie NZRB de volgende wedstrijden gespeeld: De Zijl 1—DZV 1; De Zijl Jun.— HZPC Jun. Voordelen van de nieuwe regeling UTRECHT. 14 Juni Donderdag 15 Juni voeren de Ned. Spoorwegen, zoals wij reeds in het kort mededeel den, een nieuw systeem in betref fende het in- en uitstappen. Van die datum af zal namelijk de regel ook bij electrische treinen gelden: eerst uitstappen, daarna instappen. Eerst wanneer alle reizigers, die de trein wensen te verlaten, uitgestapt zijn. mag men instappen, dus ook zowel voor- als achteraan. De Spoorwegen voeren deze maat regel in ten gerieve van het publiek en hopen hiermede te bereiken, dat niet alleen het uit- en instappen vlugger geschiedt, maar ook, dat de moeilijkheden voor reizigers, die zich door een overvol rijtuig moeten per sen om het voorbalcon te bereiken, verminderd worden. Op de kopstations bestaat steeds verwarring bij het oude stelsel. De deur. die de aankomende reizigers als uitgang beschouwen, zien de wach tende reizigers als ingang en meestal is gedrang dat vaak zelfs tot con flicten en handtastelijkheden leidt, het gevolg. Bij eindstations doen zich, vooral wanneer de aankomende trein spoedig weer vertrekt, dezelfde be zwaren voor. Door invoering van het nieuwe stelsel, komt men tevens tegemoet aan de bezwaren, gevoeld op stations (bijvoorbeeld het Mpiderpoort- en het Amstelstation in Amsterdam) waar óf meestal alleen uitstappende óf alleen instappende reizigers zijn. Onder het oude systeem betekende dit, dat. slechts de helft van het aan tal deuren dat zonder bezwaar ge legenheid bood tot uitstappen, res pectievelijk instappen, benut mocht worden. Niemans wint van Oly AMSTERDAM. 12 Juni. Het boksseizoen voor amateurs werd hedenavond gesloten met dc strijd tussen NiemansOlv om dc zwaar- gewichttitel van Noord-Holland. Hoe wel de Amsterdammer Oly technisch veel beter bokste, was hij tegen de wilskracht en het enthousiasme van Niemans niet opgewassen. In de twee de ronde ging Oly na een harde recht se neer, waardoor hij werd uitgeteld. Niemans, die in de eerste ronde zeven tellen was neergeweest. had zich fraai hersteld en won de kampioens titel. De resultaten van de overige par tijen luiden: Jan Joustra verl. o. p. van Selling; Schneider w. o. p. v. Diepbrink; Wiering bokst onbeslist tegen Hofstede; Klyssen w. o. p. v. Blommers; Van Hellemond w. o. p. v. De Wolff, Bogaers w. o. p, v. Van der Meulen; Walraven w. o. p v. Schoen. Dorus El+en weer kampioen in het zwaargewicht ROTTERDAM, 12 Juni. Dorus Elten heeft ln Odeon revanche ge nomen op Rlnus de Boer en daarmede het zwaargewichtskampioenschap op nieuw op zijn naam gebracht. Het ls geen strijd geworden van groot formaat. Wel toonde Elten zich agressiever, doch tot en met de tiende ronde was het een strijd met wisse lende kansen. De Boer was ln de derde ronde voor een ogenblik door een der knieën gezakt en Elten had de vijfde en de zevende ronde benut om pun ten te verzamelen, maar de hoekstoten van De Boer, die met 85 tegen 771 kg het gewichtsvoordeel had. eisten veel van Eltens Incasseringsvermogen Er dreigde zodoende een match nul cn Elten begreep dit tijdig, In de laatste twee ronden zette hij alles op alles, probeerde het lijf-aan-lljr-werk te be sluiten met rechtse opstoten en toen dit gelukte, maakte hil er voortdurend tactisch gebruik van. Tot een k.o. kwam het evenwel niet. Bep Diesen hield het tegen Jan de Bruin niet langer uit dan de vierde ronde. Diessen gaf goed part IJ en bood Dc Bruin weinig kans met zijn linkse dirccten hem murw te maken. In de vierde ronde weerde hij opnieuw een linkse af, doch werd vlak daarop door een gevaarlijke rechtse van De Bruin getroffen cn ging neer. Eerst bij de tiende tel deed hij ccn poging zich op te zichten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1