HET DACBLAD Zware strijd in gebied van Carentan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Geallieerde valscherm formaties geteisterd Amerikaanse pantser formaties de stad binnengedrongen Aanval op Caen verwacht Hoge geallieerde verliezen Offensief aan het Zuid-Finse front Nieuwe strijd voor Nederlandse kust Duitse weermachtsberichten Nieuwe successen ter zee Krachtig optreden van de Duitse luchtmacht Transportschepen vernietigd Ondanks sterke inzet geen vorderingen Waarom het gaat Vier doodvonnissen voltrokken Aanslag op Umberfo BERLIJN, 12 Juni. De zware gevechten in het gebied Isigny- Carentan duurden de gehele nacht voort. Met zeer zware verliezen slaagden de Amerikaanse pantserformaties er in, de stad Carentan binnen te dringen. Alle pogingen, voorbij deze plaats in westelijke en zuidwestelijke richting op te rukken, werden verijdeld door de hard nekkig vechtende grenadiers. Over de gevechten van Zondag verneemt het Internationale Infor- mationsbüro, dat een Duitse gevechtsgroep er in geslaagd is, de weg tussen Montebourg en Quineville te zuiveren en in de Duitse linies op te nemen. Uit vrij grote Britse concentraties in het gebied ten noorden van Caen blijkt, dat de Engelsen in de loop van heden hier tot een aanval op de stad zullen overgaan, vooral omdat de Orne-monding zonder het bezit van deze stad slechts een beperkte ontschepingsmogelijkheid biedt. Ie JAARGANG No. 135 LD MAANDAG 12 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 In het gebied tussen Caen en Bayeux werden verscheidene Britse aanvallen afgeslagen waarbij 18 Sherman-pantsers vernield werden. Nog zwaarder waren de verliezen van de Amerikanen bij hun vruchteloze aanvallen, die zij gisteren uit Isigny naar het zuidwesten en uit het noor den op Carentan hebben gericht.. De aanvallen waren alle voorbereid door krachtig optreden van de geallieer de luchtstrijdkrachten en vuur uit talrijke batterijen zware houwitsers. Klaarblijkelijk verwachtten de Ame rikanen bij de eerste stormloop de mogelijkheid van een verrassingssuc ces. Behalve pantserformaties gebruik ten zij ook sterke formaties infante rie voor de aanval, welke in dichte massa de vooruitrijdende tanks volg den. De Duitse verdediging van Carentan liet de Amerikanen nade ren tot uiterst korte schotsafstand en nam hen eerst enkele honderden meters van de hoofdgevecntslinies onder het snelvuur van alle afweer- wapens. Het effect was vernietigend. Ter wijl de Amerikaanse infanterie dooi de Duitse machinegeweren reeksgc- wijze werd neergemaaid schoten Duitse Pantserjagers, zwaar pantser- afweergeschut en luchtafweerartille- rie binnen zeer korte rijd 31 aanval lende gevechtswagens kapot. In de loop van verscheidene malen her haalde aanvallen werden nog 23 tanks vernietigd zodat de Amerika nen gisteren in deze sector 54 tanks verloren. Uit de rest van de kustsec- tor van het invasiefront zijn nog geen berichten over gebeurtenissen van be tekenis ontvangen. Hoe gevoelig de invasie gestoord wordt door het wegnemen van de Oostelijke oever van de Omemond. blijkt uit de omstandigheid, dat de Britten genoodzaakt waren. Zaterdag met een sterke pantsereenheid naar de Oostelijke oever te trekken en van het Zuiden uit op dc Duitse versper ringsgordel los te stormen, die Duit se grenadiers van het Noorden uit tussen de kust en de rest van een in het Bois de Bavent aanwezige Britse gevechtsgroep gelegd hadden. Na vele even vergeefse als met ver liezen gepaard gaande aanvallen, waarbij 24 pantserwagens vernietigd werden, gelukte het de Britse ge vechtsgroep twee plaatsen binnen te dringen, zodat de Duitse strijdkrach ten zich enkele km naar het Noorden moesten distanciëren. Op het ogen blik bevindt zich echter de Oostelijke oever van de Ornemond nog altijd onder Duitse controle. Alles bij elkaar genomen heeft Montgomery waarschijnlijk tot nu toe ongeveer 20 divisies in het inva- siegebied in de strijd geworpen waarvan echter 7 tot 8 divisies reeds als min of meer zwaar geteisterd kunnen worden beschouwd. Duitse mening BERLIJN. 12 Juni. Aan de Ka- relische Landengte hebben de Sow- jets een algemeen offensief ingezet, dat nu al enige dagen voortduurt. Het Finse weermachtsbericht maakt mel ding van grote aanvallen, gesteund door bijzonder fel artillerievuur en sterke luchtstrijdkrachten. „Tijdens de hevige gevechten", al dus het Finse weermachtsbericht, „die de gehele dag en nacht onvermin derd voortduurden, gelukte het den vijand, door het westelijke deel van onze stellingen op de Karelische Landengte heen te dringen, waarbij hij zware verliezen leed aan mensen en materiaal. Dc gevechten duren on afgebroken voort. Öp de Aunus-landengte en de land engte van Maaselkae werden op vier plekken kleine vijandelijke afdelin gen verdreven. Op de Karelische Landengte schoten once jachtvlieg tuigen en de luchtafweer 32 vijande lijke machines neer." Een Finse oorlogscorrespondent meldt, dat in totaal reeds zestig Sowjctvliegtuigen zijn neergeschoten, zonder dat de Finse luchtmacht ver liezen leed. Voor het begin van het offensief viel volgens dezen corres pondent een geconcentreerde vijan delijke luchtactie waar te nemen, waarbij Sowjetvliegtuigen de burger bevolking mqt de boordwapenen heb ben beschoten- In Duitse militaire kringen wordt de gehele toestand vol vertrouwen be oordeeld, hoewel men zich realiseert, dat de gevechten der komende dagen nog zeer zwaar zullen zijn. vooral om dat de Anglo-Amerikanen het gebruik van hun luchtmacht voortdurend uit breiden. Als een bijzonder positieve factor wordt het feit genoemd, dat de stel lingstroepen van de Atlantische Wal zich overal voortreffelijk weren en op de avond van de vijfde invasiedag binnen het grote bruggenhoofd tussen de monden van Ome en Vire talrijke steunpunten met volledig succes tegen de telkens herhaalde aanvallen der Britten en Amerikanen verdedig- dea Naar het Internationale Informa tiebureau verneemt, hebben Duitse patrouille- en beveiligingsstrijdkrach- tcn ook in de nacht van Zaterdag op Zondag voor de Nederlandse kust tussen Den Helder en IJmuiden strijd geleverd anct Britse torpedomotor boten. In twee korte gevechten werden ten zuiden van Den Helder een Britse torpedomotorboot tot zinken gebracht en drie andere boten doeltreffend beschoten. Aan Duitse zijde werden geen boten beschadigd en gingen geen boten verloren. Japanners bezet+en Tsjangsja SJANGHAI. 11 Juni. Sedert de vroege ochtend van de 10de Juni trekken Japanse troepen Tsjangsja. de hoofdstad van Honan. binneji. De stad werd door de Tsjoengkinese troe pen zonder grote tegenstand opgege ven. Van de ten westen van de spoorlijn Kanton—Hankau oprukkende Japan se troepen heeft de buitenste groep Loengyang veroverd. Vermiste Barnevelders terug BARNEVELD. 12 Juni. De te Bar- neveld vermiste vijf personen zijn na een afwezigheid van vier dagen weder komen opdagen. Na een onderzoek, dat door den burgemeester van Barneveld den heer J. Westrik, werd ingesteld, is gebleken, dat de auto op de terug tocht is aangehouden en de Inzitten den, vei dacht van ongeoorloofde han del. werden Ingesloten, Deze verden king schijnt ongegrond te zijn geble ken Dt terugkeer van de vermisten, ■iieicnüeejs vaders van gezinnen, ver wekte. zoals begrijpelijk, grote vreugde. ZUTFEN, 9 Juni. De rechtbank te Zutfen deed heden uitspraak in de zaak tegen J. van D te Apeldoorn, tegen wlen de officier van Justitie vijf tien Jaar gevangenisstraf had geëist. Deze 27-Jarige fabrieksarbeider heeft 29 Juni van het vorig jaar Hermina Simons In een bos te Apeldoorn van het leven beroofd. De rechtbank ver oordeelde hem wegens doodslag tot een gevangenisstraf van twaalf Jaar met ter beschikkingstelling der rege ring. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 11 Juni. Het opperbevel maakt bekend: In Normandië, tussen de Orne en de Vire. waar de vijand voortdurend versterkingen aanvoert, duren de zware en verbitterde gevechten voort. De pogingen van de vijand, in de diepte ruimte te winnen, wer den met zware verliezen verijdeld. Alleen naar het westen, in de rich ting Isigny is den vijand in een smalle kuststrook de vereniging met de Amerikanen in het bruggenhoofd ten noorden van Carentan gelukt. Daar werden alle pogingen van den vijand, naar Cherbourg op te ruk ken. verijdeld. Overal in het vijan delijke landingshoofd blijven talrijke van onze steunpunten en nesten van verzet in een taaie verbeten strijd gewikkeld. Opnieuw achter ons front neergelaten vijandelijke luchtlan dingstroepen werden voor het groot ste deel vernietigd. Bij de zware gevechten in het vij andelijke landingshoofd en bij de vernietiging der in het achterland neergelaten vijandelijke valscherm en luchtlandingstroepen hebben zich het. Rheinlands-Westfaalse regiment grenadiers 736 onder bevel van kolo nel Grug, de 352ste divisie infante rie onder leiding van luit.-generaal Kraiss en het valschermjagersregi- ment 6 onder bevel van majoor Von der Heyte bijzonder onderscheiden. Voor het invasiefront namen de nachtelijke g-eveehten van -bchte Duitse zeestrijdkrachten met den sterk overmachtigen vijand aan hardheid toe. Onze torpedoboten vie len in de ochtenduren van 10 Juni in de Seine-baai een vijandelijke formatie torpedojagers aan. Na een fel artillerieduel stieten zij boven dien op torpedomotorboten, waarvan één werd tot zinken gebracht en twee zwaar beschadigd. Ondanks zeer sterke vijandelijke bescherming brachten torpedomotoi boten van de aanvoervloot van den vijand negen volbeladen transport schepen met 'n gezamenlijke inhoud van 23.400 brt. en één torpedojager tot zinken. Bovendien werden een landingsschip van 3000 brt.. een schip van middelbare grootte en een artillerieboot door torpedo's getrof fen. Een duikboot bracht voor de westkust van Bretagne uit een be veiligingsformatie een vijandelijke torpedojager tot zinken. Ook voor de Nederlandse kust en in de Duitse bocht ontstonden pa trouillegevechten met Engelse tor pedomotorboten, waarvan één in de grond werd geboord. Gevechtsvlieg tuigen vernietigden in de nacht van 9 op 10 Juni een passagiersschip van 9000 brt. en een vijandelijke torpe dojager. Een ander transportschip van 6000 brt. werd zwaar beschadigd. Kustbatterijen van het leger brachten voor de oostkust van het schiereiland Cherbourg een vijande lijke torpedojager tot zinken en be schadigden twee andere ernstig. Een sterke vijandelijke formatie mijnen vegers werd in dezelfde wateren door goed gericht vuur tot zwenken ge- De parachute van een Auglo-Ameri- kaansen valschermjager, die in een mijnenveld geland is, wordt door Duitse soldaten geborgen. (Foto Schèck/Hofjman, StapJ) BERLIJN, 11 Juni. Dc forma ties Duitse gevechtsvliegtuigen ma ken na haar aanvallen in de nacht van 10 op 11 Juni melding van nieuwe successen. De voornaamste aanval was dit maal gericht op een formatie vijan delijke schepen in het zeegebied van Grandcamp, die uit grote troepen- transportschepen bestond cn door verscheidene oorlogsschepen be schermd werd. Binnen enkele minu ten brachten de Duitse gevechts vliegtuigen door voltreffers van zwaar kaliber een groot schip van 20.000 brt.. alsmede een transport schip van 8000 brt. tot zinken. Het eerstgenoemde vaartuig was een voormalig passagiersschip, dat verscheidene duizenden soldaten aan boord had. die ten tijde van de aan val dicht opeengedrongen aan dek stonden. Alleen al door de bommen leden de troepen zware verliezen. Een groot deel der soldaten, die aan de bommenhagel ontkwamen, ge raakte in het zog van het kapseisen- de schip en verdronk zodat slechts zeer weinigen deze aanval overleef den. Een vijandelijke torpedojager, die de brandende in zinkende toestand verkerende schepen te hulp snelde, en een deel der aan boord zijnde troepen probeerde over te nemen werd eveneens door een treffer aan zienlijk beschadigd. Bovendien kreeg een transportschip van 10.000 brt. een treffer. Ook vijandebjke scheepseenheden, die reeds het strand aan de mon ding van de Vire waren genaderd, werden in dezelfde nacht kort voorde landing door een sterke formatie Duitse gevechtsvliegtuigen verrast. Na een hevig geconcentreerd bom bardement bleven verscheidene sche pen brandend en zwaar beschadigd op het toneel van dit nachtelijk dra ma liggen. De uitwerking van deze aanvallen was bijzonder groot, daar verscheide ne speciale landingsschepen juist op het moment der landing door de Duitse bommen werden getroffen. Omstreeks middernacht waren ver zamelplaatsen van vijandelijke troe pen in St. Mère Eglise aan de Oost kust van het schiereiland Cherbourg het doelwit van een hevige Duitse luchtaanval. Er werden ontploffin gen en branden waargenomen. Een vijandelijke luchtafweerstelling werd reeds in de eerste faze van de aan val door een voltreffer vernietigd. Torpedomotorboten opereren Over de actie van Duitse torpe doboten in de afgelopen nacht ver neemt. het Internationale Informa- tionsbüro. dat de Duitse boten in het Westen der Seinebaai opereer den tegen een nog toegenomen af weer van Anglo-Amerikaanse be schermingsstrijdkrachten. Zij vielen een sterke formatie geallieerde krui sers aan, die grote transportsche pen en speciale schepen begeleidde. In weerwil van het ongunstige weer werd Noordoostelijk van Coten- tin een geallieerd transportschip van 10 000 ton door een torpedo ge troffen. Op de formatie kruisers wer den twee torpedotreffers geplaatst Tengevolge van de hevige afweer konden geen verdere waarnemingen verricht worden. noodzaakt. De vijand heeft gisteren boven het landingsgebied 68 vlieg tuigen verloren. In Italië ondernam de vijand door pantserwagens ondersteunde aanval len op onze nieuwe stellingen, die oostelijk van het meer van Bolsena tot een penetratie leidden. Pogingen om de Tiber naar het noordoosten over te steken werden bij Orte met verliezen voor den vijand afgeslagen. In een zeegevecht voor het eiland Elba werden twee vijandelijke tor pedomotorboten vernietigd. Aan het oostelijk front vonden behalve de succesvolle afweer van plaatselijke vijandelijke aanvallen ten noordwesten van Jassy en ten zuidoosten van Witebsk geen ge vechtshandelingen van betekenis plaats. Formaties gevechtsvliegtui gen bestookten in de afgelopen nacht het bosjewistische aanvoerverkeer met goed resultaat. Zware schade en grote branden ontstopden vooral op het belangrijke spoorwegknoop punt Smerinka. Enkele Britse vliegtuigen lieten ln de afgelopen nacht bommen vallen in de gebieden van Berlijn en Wie- ner-Neustadt. Drie vliegtuigen wei den neergeschoten. Strijd in Tibergebied Zaterdag meldde het weermachts bericht: De gevechten ln het vijandelijke bruggenhoofd van Normandië nemen door de van beide kanten aangevoer de nieuwe strijdkrachten steeds meer toe in felheid. Een. poging van den vijand om vlak ten zuiden de monding der Sejne bij Trouville te landen is mislukt. Een oorlogs schip werd tot zinken gebracht. De overige werden gedwongen de steven te wenden. Onze zuiveringsgevechten op de oostelijke oever van de Orne maken goede vorderingen. Vijandelijke te genaanvallen tegen Touffreville zijn mislukt. In het gebied Caen-Bayeux duren zware pantsergevechten voort. Het is den vijand daar na verbitterde strijd gelukt om onze beveiligingslinies, waarachter onze reserves opmarche ren, terug te dringen. Op het schiereiland van Cherbourg wordt verbitterd gevochten. Onze troepen leveren schitterend slag tegen sterke vijandelijke strijdkrach ten en tegen een overmachtig lucht-, wapen. Aan he. gehele front handhaven zich vele door den vijand ingesloten weerstandsnesten en steunpunten in hardnekkige gevechten. Gedurende de eerste drie dagen zijn ruim 200 vijandelijke tanks vernield en ver scheidene duizenden gevangenen bin nengebracht. Bovendien leed de vijand, vooral zijn luchtlandingstroe pen. uiterst zware verliezen aan do den en gewonden. Duitse zeestrijdkrachten en ge vechtsvliegtuigen hebben ook gisteren de vijandelijke landingsvloot zware verliezen toegebracht. Aan de Weste lijke uitgang van het Kanaal ont moetten lichte zeestrijakrachten een overmachtige formatie vijandelijke kruisers en torpedobootjagers. In de loop van het vele uren durende harde gevecht werden een vijandelijke krui ser en een torpedobootjager door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Een eigen torpedobootjager ging verloren. Bij gevechten van onze beveili gingsstrijdkrachten met vijandelijke motororpedoboten voor de landings plaatsen en op liet Kanaal werden verscheidene vijandelijke boten be schadigd. Drie van onze patrouille boten gingen verloren. Sedert 6 Juni zijn doör marine- en luchrwapen be nevens kustbatterijen van marine en leger 2 kruisers, 3 torpedobootjagers, 6 transportschepen met 38.000 brt., vijf landingsschepen voor pantser wagens met tezamen een inhoud van 15.700 brt. en 7 landingsboten voor pantserwagens met een inhoud van 2.600 brt. tot zinken gebracht. Door treffers van torpedo's, bom men en granaten werden beschadigd: een zware kruiser, 3 andere kruisers. 6 torpedobootjagers, 5 motortorpedo boten, 8 transportschepen met een in houd van 41.000 brt. en 14 speciale la ndingsschepen Bovendien werden talrijke kleinere landingsvaartuigen en stormboten tot zinken gebracht of beschadigd. Vele vijandelijke oorlogs- en landingssche pen zijn op onze mijnversperringen gelopen. De hierdoor ontstane verlie zen van den vijand bedragen minstens 20 vrije grote en middelgrote een heden en daarbij komen talrijke kleine landingsvaartuigen. In Italië lag het zwaartepunt der geveenten ook gisteren weer in de frontsector ten Westen van de Tiber. De tegenstander viel hier onze ach terhoedetroepen aan met sterke pantserstrijdkrachten en drong na felle strijd Viterbo binnen. Ten Oos ten van de Tiber volgt de vijand ook verder slechts dralend onze distan- ciëringsbewegingen in de Sabijnse bergen en op de Zuidelijke hellingen van de Gran Sasso, opgehouden door achterhoedetroepen en talrijke weg- vernielingen. Bij de zware afwcergevechten der laatste dagen hebben zich een ge vechtsgroep van de Duitse 4e divisie valschermjagers onder bevel van inkjoor Gcricke. doeltreffend ge steund door stormpantsers van de De eerfie groep Anglo-Amerikaanse luchtlandingstroepen, die bij het neerdalen gevangen genomen wer den. op weg naar een gevangenen kamp. (Foto Scheck/P.B.Z./H.) stormpantserafdeling 216. benevens delen van het Italiaans-republikeins fascistische regiment valschermjagers Folgore en Italiaanse afweergeschut- troepen in Duitse afweerbatterijen bijzonder onderscheiden. Zware ge vechtsvliegtuigen hebben in de nacht op 10 Juni scheepsconcemra- ties voor Nettuno aangevallen en daarbij 6 vijandelijke schepen be schadigd. Uit net Oosten worden behalve plaatselijke gevechten in het gebied ten noorden van Jassy en in het voorterrein der Karpathen geen bij zondere gebeurtenissen gemeld In het achterwaartse gebied van de noor delijke sector werd een actie tegen benden door beveiligingstroepen van het leger en Letlandse politieforma- tics in gevechten die zeven dagen hebben geduurd, onder moeilijke ter reinomstandigheden met succes be ëindigd. Sterke bendestrijdkrachten werden uiteengeslagen en den vijand wer den zware verliezen aan doden en gewonden toegebracht. Bovendien verloren de bolsjewieken 850 gevan genen en talrijke wapens van aller lei soort. Amerikaanse bommenwerpers heb ben ln de ochtenduren van 9 Juni een terreuraanval ondernomen op de stad München. Luchtverdedigihgs- strijdkrachten schoten 35 vijandelij ke vliegtuigen neer. In de afgelopen nacht hebben af zonderlijke Britse vliegtuigen bom men geworpen op het stedelijk ge bied van Berlijn. Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN. 11 Juni. Het beeld van de strijd in Normandië is in de laatste vier en twintig uur nog niet veel veranderd. Wij beleven nu al de zevende dag van de grote invasie, die zich Inmiddels reeds als een ver traagde film voor onze ogen af rolt. Het langverwachte gebeuren, dat velen zich hadden voorgesteld als een bliksemsnelle bevrijding van oorlogsgeweld en ellende, blijkt uit te lopen op een taaie strijd, die de aanvallers stromen bloed kost en die de streken, waar de bevrijding zich feitelijk open baart, in de as legt. Nog zijn verrassingen niet uit gesloten. Het behoort voorlopig nog zeer wel tot de mogelijkheden, dat de komende dagen pogingen zullen brengen ook op andere punten bruggehoofden te vestigen. Maar toch is het verloop van de strijd ni t zo. dat dit op zich zelf de intense belangstelling voor ieder nieuw bericht zou recht vaardigen. Waarin vindt deze be langstelling dan wel zijn oorzaak? Het komt, omdat ieder in Euro pa weet, dat de gebeurtenissen van deze zomer zullen beslissen over de toekomst van ons conti nent. Dat in het bijzonder ook de toekomstige sociale orde afhangt van de uitslag van de strijd. Euro pa haakt naar de oplossing van het sociale probleem. Het over rijpe kapitalisme is. dat beseffen de meesten nu wel, ten dode op geschreven. Het toonde na 1918 en in het bijzonder tijdens en na de grote wereldcrisis, die overal en niet het minst in Nederland een golf van werkloosheid deed ont staan, niet in staat te zijn langer de wereld te beheersen. Dit kwam niet omdat de theorie van het kapitalisme niet meer zou deugen, maar omdat het sociale bewust zijn van den arbeider zich tegen de toepassing van deze theorie verzette. In de crisisjaren verde digden de kapitalisten met in zicht, die een „gezonde" maat schappij, gebaseerd op het winst streven van den enkeling, voor stonden, een rigoureuze „aanpas sing", d.w.z. een afwenteling van de moeilijkheden op de ruggen van de arbeiders, en een schaam teloze vernietiging van de volks kracht door directe aantasting van de menselijke substantie. Zo wilden zij het oude mechanisme van het kapitalistische productie principe weer op gang brengen. Deze opzet werd doorkruist en daarmee was het oordeel over het kapitalisme geveld. Van dat mo ment af rustte echter de taak op het volk als geheel om een nieuwe gemeenschap te bouwen, wilde het ten minste op den duur niet ir de nu onvermijdelijke chaos ten onder gaan. In midden Europa werd in die jaren de weg naar een nieuwe volksgemeenschap gevonden. De Westerse mogendheden daaren tegen bleken deze stap niet te kunnen doen. De spanning die daardoor ontstond vormde een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, oorzaak van het uitbreken van de alles vernieti gende strijd, waaronder wij nu reeds bijna vijf jaar gebukt gaan. De leiders in het Westen wil den een laatste poging wagen om de kapitalistische orde te red den. Daarvoor echter moet het wer kende volk bloeden en betalen. Nadat eerst alle denkbare bond genoten zich zelf voor deze zaak geofferd hadden, lopen thans hun eigen volken storm tegen een vuurspuwende berg. voor een zaak, die de hunne niet is en voor een overwinning, die hun de bevrijding uit de klauwen van het kapitalisme niet zou brengen. Een kleine groep in Engeland en Amerika echter, heeft in deze jaren beter zaken gedaan dan ooit tevoren. Op hetzelfde ogenblik dat de invsie begon en dat dui zenden eenvoudige soldaten een jammerlijke dood vonden, maak ten vele wapenfabrieken in Enge land nieuwe dividenden van 20% en meer bekend. Reeds nu vragen de Amerikaanse soldaten zich met angst af waar zij werk zullen vinden wanneer de oorlog door Amerika gewonnen zal zijn. Wanneer aan de overzijde na de gewonnen oorlog geen werk zou zijn, dan kunnen wij ons voorstellen hoe het er in Europa, dat het gelag zou moeten beta len, zou uit zien. Reeds nu is het zo. dat in de kleine delen van ons continent waar de „bevrij ders" binnen kwamen, slechts honger en chaos voor het volk restten. Het voorbeeld van Zuid Italië is zo schreeuwend en over tuigend, dat het zelfs ln Enge land verontrusting gebracht heeft. Ook het Franse volk heeft tot nu toe de bevrijding alleen le ren kennen uit het zonder voor behoud vernielen van steden en dorpen door de geallieerde luchtmacht. Geen enk le overwe ging van menselijk gevoel tegen over de Franse arbeiders kan de waanzin van deze vernietigingen temperen. Zo moet dan de werkende mens voor het laatst zijn zware tol aan een oud systeem betalen. Terwille van zichzelf en van de toekomst van zijn kinderen dient hij zich echter boven de ver schrikkingen van de tijd te ver heffen. De tijd vraagt van hem dat hij ln dit grote moment zich niet langer door leuzen laat van gen en zich niet voor een zaak laat spannen die de zijne niet is. zoals trouwens de Franse arbei der reeds toonde niet langer spandiensten voor de bevrijders te willen verrichten. Hij dient zich voor te bereiden op zijn taak die hij in de nieuwe volksge meenschap die een prestatie-ge meenschap zal zijn, zal hebben te vervullen om zo de vernielin gen die het kapitalisme bij zijn ondergang bewerkte zo snel mo gelijk te herstellen. Officiële bekendmaking DEN llAAG. 12 Juni. Naar de höhcrc ff- und Polizeiführcr „Nord- De Anglo-Amerikanen hebben op west" bekend maakt, heeft het Po- het ogenblik 18 divisies in Frankrijk hzeistandgcncht in Amsterdam de en zij hebben een strook land bezet van de westoever van de Orne af tot aan St. Mère Eglise. Oppervlakkig gezien een respectabel bruggehoofd. maar aangezien het hen tot nu toe niet gelukte de Duitse versterkingen, die zich in deze streek bevinden, uit te schakelen, en ze van deze stellin gen uit nog altijd met onverminder de kracht worden bestookt, beschik ken de Anglo-Amerikanen feitelijk alleen over vier plaatsen waar zij enigszins ongehinderd hun mensen en materiaal kunnen ontschepen. Deze achttien divisies, die Eisen hower in actie gebracht heeft, zijn maatstaf voor de grote verliezen, die zijn troepen hebben. Want zoals nu bekend geworden is, had hij het plan slechts tien tot twaalf divisies voor deze onderneming ter beschikking te stellen. Nu strijden zowat driehon derd vijftig tot vierhonderdduizend Anglo-Amerikanen in Normandië. ongeacht de bemanningen van de schepen en de vliegtuigen, die aan de strijd deelnemen. Ondanks deze sterke inzet van troepen heeft Eisen hower vrijwel geen vorderingen ge maakt. Opmerkelijk is daarbij ook, dat van de plaats, waai- hij zijn pantser- troepen in groten getale heeft kun nen inzetten, het hem niet gelukte, verder naar het westen door te dringen. STOCKHOLM, 11 Juni. Naar United Press uit Rome meldt, heeft bij een royalistische demonstratie een onbekend persoon enige re voir verschoten op koning Umberto ge lost. Dc aanslag mislukte. Van den dader ontbreekt ieder spoor. volgende Nederlanders ter dood ver oordeeld: 1. den beeldhouwer Gerrit v. d. Veen uit Amsterdam gcb. 26.11.1902; 2. den onderwijzer Paul Gucr- monprcz, gcb. 28.12.1908, zonder vas te woonplaats; 3. den beeldhouwer Johan Limpcrs uit Amsterdam, geb. 2.8.1915; 4. den danser Karei Pekelharing, geb. 6.4.1909, zonder vaste woon plaats. De veroordeelden waren lid van een organisatie van weerstand, die in 1942 in het leven was geroepen en over een groot deel van Nederland was verspreid. De veroordeelden v. d. Veen en Limpers hadden een voor illegaal levende kunstenaars bestemd opruiend tijdschrift uitgegeven v. d. Veen had sedert 1942 een bureau ter vervaardiging en uitwerking van per soonsbewijzen voor ondergedoken personen gehouden. Limpers had van het begin van 1943 af tezamen met den veroordeelde Pekelharing een groep jongemannen om zich verza meld aan wie opdracht gegeven werd tot het uitvoeren van overvallen op distributiekantoren en op Nederland se politie-ambtenaren. De groep werd voor haar daden van terreur telkens door Limpers voorzien van wapens en munitie. De veroordeelde v. d. Veen heeft deelgenomen aan de gewapende overval op het bevolkingsregister van Amsterdam in Maart 1943. Hij heeft deelgenomen aan de gewapen de overval op de algemene lands drukkerij in Den Haag op 29 April 1944, waarbij formulieren van per soonsbewijzen geroofd zijn. Guer- monprez en Limpers waren betrok ken bij de springstofaanslag op de electrozuur- en waterstoffabriek in Keuringen voor Waffen-f/, ff-Wachtbataillon, Landstorm enz. Hel //-Ersutzkoiuliitinau deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, (en einde gekeurd Ie wor den voor de Warren //•WarhrhaMll- lon In Amersfoort. Landstorm Neder land Kriegsmarlne en de Germaanse H ln Nederland Personen lussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtlg 'ijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Ofricler In de Waffen-// kan teder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen Zijn schoolopleiding Ts niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: ge drag. karakter, prestatie Tijdens de keuringen uurden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden duur der opleiding, extra-levensmld- dclen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heeu- en terugreis de volgen de Nebenstcllen dei Wallen-//Am- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een pantserwagen dringt te midden van vijandelijke stukgeschoten pantsers, naar voren. (Foto ff-PK Raudics O/H) sterdam. Ham 4; Alkmaar Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Cronln- gen. Herenstraat 46; Enschede, Henge- losestraat 30 en liet //-Ersatzkomman- do. DeD Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bU het /f-Wachtbatallloo te Amersfoort, hetwelk dienst In Neder land doet, kan men zich op boven gaande keurlgen melden 13.6.44, 812 uur: Rotterdam. Deut sche Oberschule. Westerlaan I; 15.6.44 8—12 uur: Den Bosch Hotel Noord- Brabant, Markt 43: 15—18 uur: \enlo Deutsche* llaus. Egmondstraal 16: 16.6.44, 812 uur: Arnhem. Calé ttojal Amsterdam. Dam 4: 20.6.44. 812 uur: Et recht. N.V.-Huls, Oudcgracbt 245; 1517 uur: Amersfoort. Pol Durcbgangslazer, Leusder weg. Amsterdam-Noord op 31 Maart 1944, benevens bij de mislukte gewapende overvallen op het distributiekantoor te Amsterdam ln de BorgerstrAat op 12 Jan. en 12 Maart 1944. De veroor deelde Limpers, die nog opgeruid heeft tot andere overvallen op distributiekantoren, had bovendien de plannen uitgewerkt voor de moor den. waartoe door de organisatie van weerstand was besloten op personen, die openbare functies bekleedden en hij had de uitvoering der moordaan slagen mogelijk gemaakt door de daders de nodige vuurwapens ter be schikking te stellen. De veroordeelde Pekelharing heeft met het hem door Limpers verstrek te wapen een moord gepleegd. Lim pers heeft den veroordeelde Pekelha ring een lijst met minstens zes na men van personen doorgegeven, die veitmoord moesten worden. De ver oordeelden v. d. Veen, Llm peis en Pekelharing hadden bovendien ge poogd. een vrij groot aantal gewa pende overvallen te doen op Neder landse gevangenissen om terroristen, die door de Duitse Sicherheitspolizei gevangen genomen werden, te bevrij den. De doodvonnissen, die overeen komstig de bepalingen van de ver ordening op de bescherming der orde geveld zijn wegens voortgezette sabo tage en onbevoegd bezit van vuur wapens en munitie, zijn na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken. Van Beek wint ronde van Utrecht UTRECHT, 11 Juni. Op het Vee- marktterrein tc Utrecht hield de Utrechtse wielerclub „De Volharding" voor de tweede maal de „Ronde van Utrecht". Ditmaal alleen voor ama teurs en nieuwelingen. Van de 63 in geschreven amateurs kwamen er 40 aan de start. Na een uur namen Van Beek. Markensteljn, Kunst en Kette- nis een ronde. Blaauw. die algemeen favoriet was. verliet het strijdperk, toen er nog 9 ronden te rijden waren. Na een felle sprint wist G. van Beek uit Oostzaan het eerst de finish te bereiken. Uitslag: 1 G. van Beek, Oostzaan, 1 u. 33 min. 59 sec.; 2. A. van Markensteljn. IJmuiden; 3 J. H. Kunst: 4 M. Kettenls; op 1 ronde: 5. E. Grift. Soest; 6. L. de Booy. Am sterdam; 7. M. Schoutema. Den Haag; 8. Th Blankenauw. Nijmegen. Dc resultaten bij de nieuwelingen waren :3 0 km. 1. H. van der Elshout, Made. 49 m. 44 sec.; 2. J. Hennlnk, Alkmaar; 3, J. Groenewoude. Amster dam; 4. F. Varlk, Den Haag; 5. E. Stakenburg. Amsterdam: 6. R. Jansen, Stem. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 12 Juni. Tijdens de heden gehouden trekking der Staats loterij zijn de volgende hoofdprijzen uitgekomen: ƒ30.000: 14288; 15.000: 9530: /1000: 16906; ƒ400: 1222, 14579; ƒ200: 6263, 7479. 7542, 8782. 14349, 14730, 16953, 18856; 100: 1413, 4225, 7132, 12391. 12577, 14293, 15073, 20789, 21167. 22699. 22865. 23686. 25040. 25574. Ir. v. d. Vegte onderscheiden DEN HAAG 10 Juni de directeur- generaal der P.TT, ir W L Z van der Vegte. is onderscheiden mei net kruis van verdienste der orde van oen Duitschen adelaar met de ster. als blijk van waardering voor zljc ver diensten bij de oprichting van da Europese postverenlglng LICH. OEF. M.O. STAATSEXAMEN. Amsterdam: Geslaagd de dames N. da Vos, Rijswijk (Z.-H-); J. E. Beyerlnck, Den Haag: L. J. Schuller, Den Haag; CPIJ Houtmortels Maastricht De verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.15 uur. Maan onder 11.39, op 1,46 uur 13 Juni L.K.. 20 Juni N.V 28 Juni E.K., 6 Juli V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1