HET DAGBLAD Brandpunt ligt bij Caen en Bayeux VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Geallieerde landings vloot zwaar getroffen Geallieerden pogen V/re met Cotentin te verbinden Duitse grendelstellingen bij Cherbourg intact Felle strijd bij Marcouf Nieuw type zweef vliegtuigen Badoglio ter zijde geschoven Duits weermachtsbericht Duitse vordering ten O. der Orne In twee dagen 25.000 man uitgeschakeld de Boter voor kinderen Invasie biedt Duitse leger leiding vele voordelen Vijf doodvonnissen BERLIJN, 8 Juni. De gebieden van Caen en Bayeux komen steeds duidelijker naar voren als zwaartepunt van een zich ont wikkelende grote slag, waarbij waarschijnlijk de tanks het beslissende woord zullen spreken. De mooie oude stad Bayeux gelijkt op een puin hoop. Zij is door den vijand bezet. Ook de hevig omstreden stad Caen met de grafkerk van Willem den Veroveraar staat in vlammen. Zij is in Duitse handen. In de nacht van Woensdag op Donderdag heeft de vijand nieuwe luchtlandingstroepen neergelaten in het gebied van Bayeux en infante- riestrijdkrachten aan land gebracht bij St. Aubin, Grandcamp en Arro- manches-les-Bains. In het gebied van Carentan en St. Come du Mont zijn wederom luchtlandingstroepen vernietigd. In de middag- en avonduren van Donderdag deden de Anglo-Ameri- kanen landingspogingen met valschermtroepen en vlooteenheden in het gebied van Caen, Bayeux en Carentan. Duitse troepen gingen tot de aanval over en brachten den vijand zware verliezen toe. De Duitse grendelstellingen op het schiereiland Cherbourg en de steunpunten tussen Arromanches en Port-en-Bessin bleven ondanks de bestorming door den vijand gehandhaafd. Het schiereiland Cotentin is, wa»t de zwaarte der gevechten betreft, tot dusver slechts invasie-gebied num mer twee. Brandpunten der gevech ten liggen in het gebied van Marcouf en St. Mère Eglisc. Dc tegenstander heeft hierheen versterkingen ge bracht om zijn poging tot afsnocring van het schiereiland te forceren. Er wordt daar hard en verbitterd ge streden. Maar de Duitsers dringen er door Een Duitse eenheid meldt, dat zij een Anglo-Amerikaans regi- ment binnen enkele uren lot op zes tien man heeft kunnen vernietigen. Duitse tegenaanvallen zijn ook aan de gang tegen de resten van dc ten Noorden van Carentan staande for maties, die een hopeloze strijd voeren. Nog steeds zijn van beide kanten geer nieuwe, wapenen in de strijd gebracht, een feit waaruit men wel mag concluderen, dat geen van bei de partijen hiertoe het tijdstip ge komen acht, aldus constateert de D.N.B.-medewerker Martin Hallens- leben. De kustwateren voor de landings- stroken der Anglo-Amerikanen bie den een vreselijk schouwspel. De zee spoelt duizenden dode Engelsen en Amerikanen aan land. Talloze wrak ken drijven op de grauwe golven. in het hoofdkwartier van generaal- veldmaarschalk Von Rundstcdt volgt men de bewegingen van de Anglo- Amerikaansc landingsvloten met de grootste aandacht. Iedere minuut komen de resultaten binnen van de marine- en luchtcontröleposten en van de verkenningsvliegers Volgens deze berichten is het Anglo-Ameri- kaanse opmarsfront aan de Zuidkust van Engeland volop in beweging. Ook in de Noordelijker gelegen havens, zoals die aan het Kanaal van Bris tol, de Ierse Zee en de fjorden van West-Schotland zijn scheepsconcen- traties, die onder stoom liggen waar genomen. De Vire-sec+or Nadat Woensdag een Duitse verken ningsformatie een afdeling Brits stormgeschut ten westen van de Ome- monding vernietigd had, zetten de Britten tezelfdertijd van Arromanches les Bains uit sterke pantserformaties in Zuidwestelijke richting in beweging, wier opdracht het was de stad Bayeux te veroveren. De aanval kon in de loop van de nacht pal ten oosten van Bayeux door Duitse grenadiers opge vangen worden, die enkele doorgebro ken gevechtswagens m de straten van Bayeux vernietigden. In de eerste ochtenduren van Donderdag brak de Britse groep echter door de zwakke Duitse beveiligingslinie, trok door (Van onze Berlijnse correspondente). BERLIJN. 9 Juni. Tot in de middaguren van de derde dag van de invasie zijn meer dan duizend trans- portzweef vliegtuig en vernietigd, door dat zij in mijnenvelden landden, tus sen de Rommelspargelterechtkwa men of reeds in de lucht werden ka potgeschoten. Tot nu toe heeft de Britse berichtgeving met geen woord over de verliezen van dit nieuwe soort vliegtuig gesproken, hoewel een der gelijk verlies toch niet te bagatellise ren valt. Deze zweefvliegtuigen name lijk zijn zeer stabiel gebouwd en het is volstrekt niet de bedoeling, deze slechts eenmaal te gebruiken om ze dan als bijvoorbeeld een parachute te laten liggen. Tot nu toe zijn twee typen, C 42 en C 43, gebruikt, die tot 120 man, met volle uitrusting kunnen vervoeren. Er worden drie tot vier zweefvlieg tuigen achter een gewoon vliegtuig gekoppeld De grote moeilijkheid bij deze manier van vliegen ligt vooral in het starten, want bij deze vliegtuigen moet zo gemanoeuvreerd wordendat het laatste in de keten het eerst op stijgt, dan het volgende enz. Wanneer reeds alle aanhangsels in de lucht zijn, verlaat pas het motorvliegtuig de grond. Wanneer men berekent, dat reeds na 2\ dag reizen alleen van deze typen meer dan duizend vlieg tuigen vernietigd zijn, die ruim 100.000 volledig bepakte soldaten of een gelijkwaardige hoeveelheid oor- logsmateriall kunnen vervoeren, krijgt men een indruk van de enorme ver liezendie de Anglo-Amerikanen zich bij hun operaties moeten getroosten. In een Amerikaans frontbericht, dat ïn „Dagens Nyheter"verscheen, wordt gesproken over de verliezen, die in 'de e-^e phase van de slag verschrikkelijk waren. De Duitse machinegeweren waren als zeisen, het Duitse spervuur was ontzettend. Bij het hoge water waren, aldus ver der het bericht, vele schepen over de mijnenvelden heengevaren. Toen ech ter de eb kwam, hoorde men onop houdelijk explosies. Het water is over dekt met wrakken. Bayeux en nikt thans op in Zuid westelijke richting naar de rivier de Vire. De Britse pantserfonnaties pogen de Vire-sector te bereiken en daar in contact te treden met de Amerikaanse valschermeenheden, die aan de mond van de Vire en in het gebied van CarentanSt. Mère Eelise geland zijn. Vele honderden vrachtzweefvlieg tuigen hebben in de loop van Donder dagmiddag in totaal twee nieuwe divi sies aangevoerd in het gebied ten Noorden. Noordoosten en Noordwes ten van Bayeux, terwijl zware wapens per schip werden aangevoerd Deze nieuwe ontwikkeling heeft er toe geleid, dat de ten Noorden van Bayeux aan de rust staande Duitse strijdkrachten teruggetrokken moes ten worden, teneinde de zuidelijke afweergrendel te versterken. Het Brits-Amerikaanse landings- hoofd heeft daarmee een uitgestrekt heid van ongeveer 60 km. verkregen en bereikt zijn grootste diepte in dc streek van Bayeüx, waar de Duitse afweer ongeveer 6 tot 8 km. ten Zuiden en Zuidwesten van de stad in harde gevechten is gewikkeld met Bri'ise pantserformaties. Ten Oosten van de stad wordt verbitterd gevoch ten in de sector Seulles-bcek. De tot dusver door Montgomery in de strijd gebrachte formaties zul len waarschijnlijk, ondanks haar on loochenbare gevechtskracht, nog niet voldoende zijn om de doelstellingen der eerste invasie-phase te bereiken. De Britse generaal heeft tot dusver naar schatting twaalf divisies in de strijd geworpen, waarvan zeven door gevangenen ondubbelzinnig geïden tificeerd zijn. Vele divisies hebben echter reeds zware verliezen geleden, zodat zij, wat hun gevechtswaarde betreft, als zeer aangetast beschouwd kunnen worden. Geweldige luchtslagen Naar de D.N.B.-correspondent be richt, ontwikkelden zich in de nacht van Woensdag op Donderdag bo ven het invasiegebied luchtsla gen van geweldige afmetingen. Bijzonderheden zijn nog niet be kend. St. Malo en Vire zijn door vijandelijke vliegtuigen gebombar deerd. waarbij de burgerbevolking zware verliezen leed. Alleen al in de kleine stad Vire. met haar vele Mid deleeuwse gebouwen, zouden reeds 2000 doden te betreuren zijn. Mas sale luchtaanvallen werden ook ge daan op Nantes en Lorient. De voortdurende aanvallen van zware Duitse gevechtsvliegtuigen op de Britse-Amerikaanse scheepscon- centraties en landingsplaatsen aan de mond van de Orne hadden in de nacht van 7 op 8 Juni goede resul taten. Volgens de tot nu toe ont vangen berichten zijn onder meer vier transportschepen en een vrach- schip van minstens 31.000 brt. tot zinken gebracht. Een zware vijande lijke kruiser liep verscheidene zware bomtreffers op en werd zo ernstig beschadigd, dat het waarschijnlijk is. dat hij vernietigd werd. De tot dusver van Duitse zijde be kend gemaakte vernieling van 193 vijandelijke vliegtuigen heeft, naar het D.N B verneemt, uitsluitend be trekking op de bommenwerpers en de jagers, dus niet op de transport vliegtuigen en vrachtzweeftoestellen, die bij honderden sedert de nacht van 5 op 6 Juni als wrakken in het gebied van de invasieruimte liggen. STOCKHOLM. 9 Juni. Umberto van Italië zou. naar een speciale cor respondent van Reuter uit Rome meldt, Ivanoe Bonomi belast hebben met de vorming van een nieuwe re gering. Bonomi heeft echter als eis gesteld, dat voortaan ae ministers niet meer hun eed zullen afleggen op de dynastie maar op het land. Op een vergadering van politiek? leiders is eenstemmig besloten niet meer on der Badoglio te dienen. Ie JAARGANG No. 133 LD VRIJDAG 9 JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureau* voer redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 =77T e=*¥F=eSCHIEREIL. cotentin~ (Tekening A.P.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Juni. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan de kust van Normandië gelukte het den vijand, zij het onder zware verliezen als gevolg van de aanvallen der Duitse zeestrijdkrachten en der luchtmacht, zijn landingshoofd te versterken. Ten Oosten van de Ome heeft on ze tegenaanval verder terrein ge wonnen. Uit het landingshoofd ten Westen van de Orne vielen vijande lijke pantserstrijdkrachten Bayeux in een omsingelmgsbeweging aan en drongen verder naar het Westen en Zuidwesten op. Zij werden ongeveer 10 km ten Westen van de stad op gevangen. Onze pantservoorhoeden die uit het gebied van Caen tot den tegenaanval waren overgegaan, zijn thans ten Zuidoosten van Bayeux in hevige strijd gewikkeld. De uit het bruggenhoofd St. Mère Eglise naar het noorden en zuiden oprukkende vijand kon tegen onze troepen, die hardnekkige tegenstand boden, slechts weinig terrein winnen Voor de oostkust van het schier eiland Cherbourg brachten torpedo motorboten in de nacht van 7 op 8 Juni een vijandelijke kruiser en een torpedojager tot zinken. Een andere torpedojager en een landingsboot voor pantserwagens werden door torpedo treffers zwaar beschadigd. In de afge lopen nacht boorden onze torpedo motorboten in dezelfde wateren twee grote landingsschepen met een geza menlijke inhoud van 9200 b.r.t., deel uitmakend van een vijandelijke for matie, in de grond. Door onze mijn- versperringen lijdt de vijandelijke landingsvloot voortdurend nieuwe zware verliezen. Ook de luchtmacht zette met for maties gevechts- en slagvliegtuigen haar aanvallen op de vijandelijke landingsvloot met goed resultaat voort. Zij bracht op 7'Juni en in de nacht van 7 op 8 Juni zes transport schepen tot zinken met een. geza menlijke inhoud van 38.000 brt en een landingsvaartuig. Bovendien wer den vier transportschepen met een gezamelijke inhoud van ruim 30.000 brt. en acht speciale landingssche pen zwaar beschadigd. Een zware en twee lichte kruisers kregen bomtref fers. Jagers en luchtdoelartillerie schoten 45 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Aan het Italiaanse front duurde de sterke vijandelijke druk op onze be veiligingstroepen ten westen van de Tiber, in de kustsector en aan weers kanten van het Meer van Vico de ge hele dag voort, zonder dat de vijand noemenswaardige successen kon be halen. De stad Tarquinia werd door onze troepen opgegeven. Van de ove rige delen van het front worden geen bijzondere gevechtshandelingen ge meld. Bij de succesvolle afweer van een vijandelijke bende-actie op het voor de kust van Dalmatië gelegen eiland Brac heeft zich een bataljon van een Oostmark-Beierse divisie Jag.ers onder bevel van kapitein Thörner bijzonder onderscheiden. De Engelse luitenant- (Speciale correspondentie). BERLIJN, 9 Juni. Hoewel nauw keurige cijfers over de verliezen der Anglo-Amerikaanse luchtlandings troepen op het ogenblik nog ontbre ken, moeten deze blijkens de tot nu toe ontvangen berichten van het invasiefront in ieder geval buitenge woon hoog zijn. Zo wordt gemeld, dat van de vier luchtlandingsdivisies, die de geallieerden als eerste golf tussen Le Havre en hei schiereiland neerlieten, in de eerste twee dagen reeds meer dan 25.000 man, dus ruim de helft, door de Duitse verdediging zijn uitgeschakeld. kolonel Tom .Churchill, commandant van het cilancr Lissa, werd gevangen genomen. In hei Oosten bleven ook gisteren herhaalde tegenaanvallen van de Sowjets ten noordwesten van Jassy zonder succes. Ten noordwesten van Tarnopol ontstonden plaatselijke gevechten. Onze grenadiers en pant sergrenadiers vernietigden daar een bolsjewistisch bataljon en een pant- serafweerregiment. Kunst in Leiden Het gamelan- en krontjong-concert van het Indonesisch gezelschap „Insu- linde". dat verleden week moest wor den uitgesteld, zal nu Zondagmiddag om half drie in het Rijksmuseum voor Volkenkunde worden gehouden. De bezoekers van deze voorstelling zullen tevens in de gelegenheid wor den gesteld het museum te bezich tigen, in verband waarmee de deuren reeds om 1 uur worden opengesteld. Zondagmiddag om half drie komen Watt en half Watt in de Stadsgehoor zaal met een vrolijk kincertoneelspel. Des avonds om half acht spelen de ..Melodisten" in de Stadsgehoorzaal. Karei Stcete heeft de leiding van dit orkestde refreinzang is voor reke ning van Henk Fortuin. Arie Peters, de organist der in Februari jj. getroffen St. Stevenskerk te Nijmegen, maakt momenteel een tournee door ons land. Hij geeft con certen in veel keiken en met bekende solisten. Maandagavond 7.30 uur con certeert hij in de Waalse kerk, Bree- straat 64. met. medewerking van den bekenden hoboïst Jaap Stotijn. Het programma vermeldt o.a. orgelwerken van Bach, Sweelinck en Fiocco, voor hobo en orgel van Fauré, Saint-Saëns en Roussel. alsmede een hobo-concert van Handel. Het derde zomerconcert van den organist Johan Zweers vindt Woens dagavond om half acht in de Paulus- kerk te Oegstgeest plaats. Soliste is de sopraan Catherine Smink, De verduistering begint beden om 22.00 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 7.53, op 0.00 uur. 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K., 6 Juli V.M. DEN HAAG. 9 Juni. Voor de periode van 11 Juni tot en met 24 Juni zijn op de bonnen 25 en 26 de gebruikelijke rantsoenen brood, melk, taptemelk, vlees en aardappelen ver krijgbaar. Voorts zijn verkrijgbaar op: bon 25 beschuit één rantsoen be schuit, bon 26 beschuit 621 gram kin dermeel, voedingssuiker, gort of haver mout, 145 en 146 één rantsoen brood, gebak of bloem, 147 250 gram peul vruchten, 148 100 gram vermicelli, d 49 250 gram gort, c 49 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 25a en 25b boter een half rantsoen boter, 149 100 gram 20+ of magere kaas, 150 500 gram suiker, 151 250 gram jam. 25 versnaperingen 150 gram versnaperingen, 25 en 26 tabak één rantsoen sigaren, tabak of sigaret ten. Tot 8 Juli zijn aangewezen 152 eenlicidstoiletzeep. 153 waspoeder, c50, d50, e50 waspoeder, e51 toilet zeep. Tenslotte zijn aangewezen voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar de bijzondere rantsoenen: b52. c52. d52 en e52 een half ransoen boter. Op de vleesbonnen zal men, in af wijking van dc gedurende de laatste weken geldende regeling, in den ver volge niet meer op Maandag en Dinsdag mogen kopen. Tenslotte wordt erop gewezen, dat van 11 tot en met 24 Juni a.s. de vette kaas afgeleverd zal worden, waarvoor men destijds bon alge meen 131" bij zijn handelaar heeft moeten voorinleveren. Men houde er evenwel rekening mede. dat. men niet steeds reeds in het begin van dit tijdvak de kaas zal kunnen verkrij gen. aangezien de kleinhandel nog niet. overal geheel is bevoorraad. Toeslagkaarten Bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten en toeslagkaarten acht ste periode 1944 van 11 Juni lot en met 8 Juli 1944 reiken de distributie- Nu de grote stormloop tegen de mogelijkerwijs niet worden opgeheven. Westkust van Europa begonnen Dit wil nu natuurlijk ook weer is, is bij velen ongetwijfeld de vraag niet zeggen dat de Duitse leiding de geiezen. of de Atlantische wal in geallieerden ongestoord moet of wil staat zal blijken dit geweld al of binnenlaten. De geallieerden zijn niet te keren. Sommigen zien met hun offensief begonnen met een over- angst. eventuele tekenen tegemoet, macht, althans van enkele wapen die erop zouden kun.nen wijzen, dat soorten en de taak van de Atlan- ergens een begin van een bres zou tische wal is aan het invasie-appa- zijn geslagen, anderen verwachten raat, zowel wat materiaal als men- met spanning het. ontstaan van een sen betreft, zulk een slijtage aan te dergelijke gaping. Beide groepen brengen, dat de daarop volgende echter hechten veel meer waard-; phase van de strijd een gunstig ver- aan dit onderdeel van de strijd dan loop voor de achter de wal opge- het practisch toekomt. Deze ver- stelde Duitse legers kan nemen, keerde waardering vindt zijn oor- Hij moet dezelfde functies verrich- zaak in een verkeerd inzicht in de ten als een woestijnachtig gebied ten functie, die de Atlantische wal in opzichte van een rivier, die door het het geheel der operaties toekomt. doorlopen van de droge zone haar Toen de invasie uit de sfeer van kracht verliest en bij het intreden de propaganda in de sfeer van het van de nieuwe landstreek kan worden militaire was getreden, dus nu on- beheerst. geveer een driekwart jaar geleden, Ook wanneer eenmaal de geallieei- had ook het inzicht in de beteke- den 111 een sector de wal hebben nis van de Atlantische wal zich bij overspoeld houden zij het nadeel, dat ieder van ons in dezelfde zin moe- a^e operaties moeten uitgaan van ten wijzigen. Wij bedoelen hiermee ,een bepaalde nauwe en dus kwets- het volgende. Zolang de Anglo- bare sector Grote in de ruimte ge- Amerikanen noch de mogelijkheden, dachte operaties met verrassende ele- noch ook de wil bezaten een frotW menten en met in vrij besluit gerio- in West Europa op te richten men zwaartepunt-vormingen zijn dan Churchill weigerde dit. Roosevelt n?£ niet mogelijk, zolang niet op een jaar geleden nog pertinent nieuw andere delen van de wal ten was de invasie een element in het koste van weer grote offers worden spel der propaganda Daartegen- uitgeschakeld. Wat dus m de loop over kon ieder met. recht stellen, yan de eerstkomende weken van be- dat. de Atlantische wal een onover- |anS Is na te gaan in welke mate komelijke muur voor de geallieerden de a.l.zljn ftmerie als shjtage-object vormde, omdat zij inderdaad als zal blijken te kunnen vervullen, tastbare hinderpaal de lust tot welke Dat hij deze functie vervult is uit onderneming ook bij de machten dc belichten die wij tot nu toe bin- aan de overzijde reeds van tevoren nengekregen hebben wel gebleken, vergalde Hoewel van geen enkele zijde tot nu - toe cijfers genoemd zijn. blijkt uit de Vanaf het ogenblik echtei, dat de Dihtse verslagen dat de verliezen spe- wil aanwezig was en de materiele ciaaj ook aari mensen buitengewoon voorwaarden zlch realiseerden om 2Waar 2jjn Qok Amerikaanse pers een poginp tot. het oprichten van stemmen die via Stockholm binnen een front m het Westen te wagen, kwamen, spreken van verschrikkelijke moest de Atlantische wal, hoezeei verliezen. Zo blijkt reeds nu de over- hij in de tussentijd nog versterkt Sp0eling Van de wal uit te lopen op werd, een andere rol te vervullen een waanzinnige opoffering van men- knjgen De rol, die hij thans, nu senlevens. die wij ons in al haar ver- de invasie een feit is. heeft: te fun- schrikking gelukkig nauwelijks kun- geren als machtige golfbreker voor lien voorstellen. Speciaal ook de ver- het aanstormend geweld. Het moet ijezen onder de parachutisten en zo gezien voor ieder van tevoren luchtlandingstroepen schijnen uiter- vaststaan, dat de muur van beton mate hoog te zijn. Enige tijd geleden en staal hier en daar doorbroken kwam de militaire medewerker van wordt- de „Times" reeds tot de conclusie, Sterker zelfs, niet alleen de ge- dat deze troepen bij de eigenlijke allieerden wensen dit, maar ook de landingsondernemingen waarschijn- Duitse leiding. Van die zijde is er lijk van weinig nut zouden blijken, dikwijls genoeg de nadruk op gelegd, daar zij te makkelijk kunnen worden dat de zich steeds vergrotende machts- vernietigd. Het succes van de Duitse concentraties aan de westelijke grens valschermjagers op Kreta was vol- van het continent, Duitsland aan- gens hem te wijten aan zeer bijzon- zienlijk in zijn bewegingsvrijheid dere omstandigheden, die zich bij een belemmerden. Vandaar dat het Duitse landing in Europa niet zouden herha- Rijk sinds lang een krachtmeting in len. Wanneer dit inderdaad Juist is, het. westen wenst, om door het uit- en de ervaringen van de laatste da- schakelen van de dreiging daar, de gen schijnen hierop ook te wijzen, handen elders vrij te krijgen. Zou dan kan verwacht worden, dat de nu de invasie in luttele dagen aan hele landingsoperatie steeds meer in de rand van het continent voor de geijkte banen zal gaan lopen met uunBedoeWe toesfa'gkSnenVbben j Atlantische wal worden afgewezen, overeenkomstige kaSs op hoge ven caii n.olicnioor nfnt tllnollllrp llPCPtl een geldigheidsduur van 9 Juli tot 30 September 1944. Bij de uitreiking van deze toeslagkaarten wordt bon R 05 van de toeslagkaart L405 inge nomen. Tevens wordt in het. vakje 408c van de tweede distributie-stam kaart een diagonaal kruis geplaatst. dan zou weliswaar een tijdelijke, liezen, wellicht zelfs hevige, terugslag in het Hoe de strijd zich intussen ln de- geallieerde kamp zich doen gelden, tails verder zal ontwikkelen moeten maar de dreiging als zodanig zou wij afwachten. De honderdduizend er uit DEN HAAG. 9 Juni Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de honderdduizend op 5628 gevallen. Verdere prijzen vielen op: 1000.—2916. 10640. 14242, 18909. 22261; 400.— 3071. 5342. 5552. 6045, 17263. 18713. 20848. 21421; 200.— 2419. 11376, 20153. 24776; 100.—7791. 8033. 9131, 9674, 12462, 13491, 15104. 16632, 19722, 20383, 21802, 22157, 23482. Herstel: aanvulling prijzen van 7 400.—: 21421. Uitslag Pinksterprijs^raag HILVERSUM. 9 Juni. De pers dienst van de Ned. Omroep deelt mede. dat hedenavond van 20.3820.50 uur over Hilversum I Ln het gezellige Vrijdagavondprogramma „Allemans gading" door G. F. Josseling de Jong ln een tweegesprek met een zijner medewerkers de uitslag van de grot-e radio-Pinksterprijsvraag 1944 „Waar bevinden wij ons?", bekend zal wor den gemaakt. Dc Par ij se danseressen DESTA en MENEN hebben hun succesvol tournee door ons land. ln verband met dc toe stand in Frankrijk, plotseling beëin digd Zij zijn reeds naar Parijs ver trokken. Uit een veroverd vrachtzweejvliegtuig wordt een pantserwagen ge reden, Foto Weltbüd/C.N.F.) (Speciale correspon dentie.) BERLIJN, 8 Juni. Er zijn thans drie fronten waarop Duits- lands tegenstanders hun krachten concen treren. om de militaire tegenstand van Duits land en zijn bondge noten te breken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de militaire operaties op deze drie fronten gecombineerd worden. Men zou kunnen menen, dat door de aanval van de Britten en Amerikanen op de Kanaalzone de mili taire situatie van Duitsland ongunstiger en moeilijker is gewor den. In werkelijkheid echter bevinden zich de Anglo-Amerikanen hun Russische bondgenoten, nadat het invasiefroht in West-Frankrijk is op gericht, in een dwang positie. Nu zij een maal met h m landin gen in Normandië be gonnen zijn. bestaat er geen „weg terug" meer. De tegenstander kan niet anders meer dan al zijn krachten in het vuur brengen, onverschillig of het operaties betreft aan het invasie front, m Italië of in het Oosten. Het achterhouden van strijdkrachten, om op tegenslagen voorbereid te zijn of om eventuële offensieve plannen van de Duitsers te kunnen doorkruisen, houdt in dit stadium van de oorlog voor de tegenpartij een groot risico in. De Duitse legerleiding daarente gen beschikt op grond van de aan wezigheid van sterke mobiele reser ves over een tamelijk grote vrijheid van handelen. Het bezit van de bin nenste linie blijkt hier een onbe twistbaar voordeel te zijn. Daardoor kan zij overal, waar de troepen van den tegenstander tekenen van zwak te vertonen, onmiddellijk reageren. De thans ontstane toestand wordt •an Duitse zijde als de voorwaarde voor de overwinning beschouwd. Toetst men de drie fronten op hun strategisch belang, dan blijkt, voor eerst, dat zij voor Duitsland alle drie Verboden wapenbezit DEN HAAG, 9 Juni. Tijdens het zoeken naar per valscherm ge daalde vijandelijke vliegers werden bij den landbouwer Joeke Andrae geb. 18.3.1919, wonende te Ferwerd, op de zolder van een schuur en on der balen stroo verborgen, een 2 cm. vliegtuigkanon met munitie. 1 jacht geweer, 1 kleinkaliberbuks en twee vliegtuigradio-apparaten gevonden. Andrae had zich de wapens toege ëigend, ten einde deze te zijner tijd tegen de Duitse bezettende macht te gebruiken. Hij is door de Krijgsraad wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis is dooi de kogel ten uitvoer gelegd. De 27-jarige H e i n r i c h M 1- bauer verwierf op illegale wijze twee pistolen, verborg deze enige tijd in de kelder van zijn woning en overhandigde ze daarna aan den tot het communistische kamp beho- renden medebeklaagde Theodor van Ni el. die reeds in het. bezit van een bajonet en een dolk was. De wapens waren bestemd om te zij ner tijd tegen de bezettende macht te worden gebruikt. Mülbauer en Van Niel zijn beiden wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis werd door de kogel ten uitvoer gelegd. De veertigjarige Sipke Tiestra kwam door een intussen gevluchten man in het bezit, van een uit een neergeschoten vijandelijk vliegtuig ontvreemd machinegeweer. Hij ver borg het aanvankelijk in zijn huis en begroef het. daarna in zijn tuin. Toen hem deze bergplaats niet veilig genoeg meer scheen, gaf hij het wa pen aan den medebeklaagde, den der tigjarigen Jan Ludwig, die het vervolgens bij zich thuis verborg. Ludwig wilde het machinegeweer aan een terreurgroep doen toekomen, doch zo ver kwam het niet meer. Beide beklaagden zijn wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis werd dooi de kogel ten uitvoer gelegd. Oproep aan alle zeemansgezinnen DEN HAAG. 8 Juni, De N.S.B.- persdienst meldt: Aan alle zeemansgezinnen, waar van de kostwinnei sedert Mei 1940 buitengaats vertoeft, wordt verzocht zich schriftelijk te melden bij de afdeling „Nieuw-Zeewezen" van het hoofdkwartier der N.S.B., Nassau- plein 7, Den Haag. Bondskeurwedstrijden in Den Haag DEN HAAG, 8 Juni. De grote turngebeurtenlssen volgen elkaar deze weken op, om 18 Juni a.s. hun bekro ning te vinden ln de persoonlijke turn- kamploenschappen van Nederland ln Den Haag. De Haagse turnllefhebbers krijgen eerst nog Zondag a.s. op zes verschillende nummers de beste ver- enlgingsploegen van den lande te zien tijdens de Bondskeurwedstrijden, dlo dan georganiseerd door de Haagse Turnkring en de G.V. Donar worden gehouden op het sportterrein aan do Colensostraat, Er staan vier damesnummers en iwee herennummers op 't programma en de winnende ploegen ontvangen het prnedlcaat kampioen van Nederland. De dames strijden aan brug en ringen en ln belde nummers maakt, de ploeg van D.O.S. (A'dam), die vorig Jaar ook aan de brug de titel behaalde, de beste kans. De hoepeloefeningen voor dames en de rhythmlsche en vrije oefeningen zijn een gemakkelijke prooi voor Aspa- sla (Rotterdam), wier ploegen onder de voortreffelijke leiding van mevr. J. v. d. MostLeyerweert nog niet te be naderen zijn. Voor het geval dat de weersomstan digheden het turnen in de open lucht onmogelijk zouden maken, heeft men de beschikking gekregen over de Die rentuinzaal. In belde gevallen ls het aanvangsuur 13 uur. Kobus en Van Eymeren zek*r van plaats in biljartkampioenschap AMSTERDAM. 9 Juni. In de bll- Jartwereld heerst grote spanning over de vraag wlc ln het tournool om het kampioenschap van Nederland 45—2, dot ln Augustus te Amsterdam ge speeld wordt, zullen uitkomen. Zoals men weet. zijn de vier sterkste spelers Van de Pol. Swecrlng, De Leeuw en Van Vliet zonder voorwedstrijden ge plaatst, Dommering en Vreeswijk, die ln aanmerking kwamen voor de voor wedstrijden, hebben bedankt. De overige negen gegadigden moesten zich aan de voorwedstrijden onderwerpen. De wedstrijden te Amsterdam zijn thans geëindigd. Van de vier spelers die hieraan hebben deelgenomen, staat het vast. dat. de Haarlemmer Kobus, die acht matchpunten en een gemid delde van 18.62 bereikte, geplaatst wordt. Hoogland behaalde slechts 12.13, v. d. Veen 10.96 en Wevers 8.84. Dit drietal komt dus vrij zeker niet meer ln aanmerking. Te Rotterdam duren qc voorwedstrijden nog voort. Hieraan nemen vijf spelers deel. die. doordat ln Amsterdam drie spelers zijn afge vallen. drie plaatsen te verdelen heb ben. Hiervoor komt ln de eerste plaats ir, aanmerking Van EIJmcren. die reeds eon gemiddelde van 25 heeft en daar Gchrels, die tot dusver slecht gespeeld heeft en ook niet helemaal gedispo neerd is. zeker zal afvallen, zal het voor de belde overige plaatsen gaan tussen De Ruyter. Metz en Jacobs. Dat kan nog een spannende eindstrijd worden, waarin belde eerstgenoemde spelers de beste kans hebben, omdat Jacobs tot dusver nog geen partij ge wonnen heeft. De eerste Amerikaanse krijgsge vangenen. (Telefoto Stapf.) afweerfronten zijn. Het zwaartepunt ligt op het invasiefront, dat daardoor op de eerste plaats komt. Het Ooste lijke front neemt, de tjveede plaats in, terwijl het Italiaanse front thans nog slechts als een front van de der de rang kan worden beschouwd. Voor de aanvang van de invasie zouden de Sowjet-Unie. Engeland en Amerika er met grote waarschijn lijkheid op rekenen, dat het Duitse opperbevel aan de twee bestaande fronten in het defensief zou blijven. Na de landingen ln West-Frank rijk is deze noodzaak voor de Duitse militaire leiding komen te vervallen. Deze omstandigheid verklaart voor een belangrijk deel het rotsvaste ver trouwen in de overwinning, waarvan de leidende politieke en militaire kringen in Duitsland thans blijk geven, Keuringen voor Waffen-ff, //-Wachtbataillon, Landstorm enz. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd le wor den voor de Wallen-//. //-WaclltbataLl- lon ln Amersfoort, Landstorm Neder land, Krlegsmarlne en de Germaanse In Nederland. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldlngspllclitig zijn voor dc tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-// kan leder norden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van ramilieleden. duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en'terugreis de volgen de Nebenstellen der Waffen-// Am sterdam, Dam I; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gronin gen. Herenstraat 46; Enschede, llcngc- losestraat 30 en het //-Ersatzkomman- do, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bij het //-Wachtbataillon te Amersfoort, hetwelk dienst in Neder land doet, kan men zlcb op boven staande keurigen melden. 13.6.44, 812 uur; Botterdam. Deut sche Obersehtile. Westerlaan I; 15.6.11. X12 uur: Den Bosch. Hotel Nonrd- 1 tra bant. .Markt 45; 15IS uur: \enlo, Deiitsches llaus, Kgmondstraat 16: 16.6.41. 812 uur: Arnhem. Café Royal. .Am sterdam» Dam 4i 20.6.44, 812 BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een gevechtsgroep zoekt verbinding met de troep. (Foto ff-PK Kristotontsch O'H) oor: l trecht. N.Y.-lliifs Otidegrudit 245: 1517 uur: Amersfoort» Pol. Durchgangslager, Leusderwe*.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1