HET DAGBLAD Strijd om het schier- eiland Cotentin Oostelijke bruggehoofd aart de Orne opgerold VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Landingstroepen lijden hoge verliezen Boeren Strijd in het Westen zal niet snel ten einde zijn Duitse steunpunten in bezette gebied verdedigen zich taai Luchtlandings divisies bijeen- gedrongen Duitse weermachtsberichten Tegenaanvallen bij Jassy verijdeld Sterke scheepsconcentraties bij Ierland en Schotland Bayeux bezet Ook de andere fronten vragen volle aandacht Beschouwing van luit. gen. Dittmar Camouflageval deed zijn werk Een krijgsgevangen Schot vertelt BERLIJN, 8 Juni, In de Seinebaai hebben in de nacht van Dinsdag op Woensdag verscheidene landingen uit de lucht plaats gehad. In het streven het schiereiland Cotentin met de grote haven Cherbourg af te snijden, werden ook aan de Westkust van het schiereiland tussen Lessay en Coutance door ongeveer 300 vliegtuigen valschermjagers aan gevoerd. Landingen uit zee waren in dit gebied nog niet ondernomen. Aan de Oostkust werden tussen Madeleine en Guineville nieuwe lucht landingen uitgevoerd. Tegelijkertijd deed volgens Interinf In de ochtenduren van Woensdag een geallieerde formatie met talrijke landingsvaartuigen en lichte oor logsschepen een aanval op de Noordwestpunt van het schiereiland Cotentin met de bedoeling om vlak ten Oosten van Kaap de la Hogue en verder een nieuw landingshoofd te vormen. Deze poging mislukte, dame zij het zware afweervuur uit de kanonnen van de AtlantikwalL In de nacht van Woensdag op Donderdag hebben de Anglo-Ameri- kanen, noch uit zee, noch uit de lucht landingspogingen ondernomen. De Britse bruggenhoofdstelling op de Oostelijke oever van de monding der Orne is gisteren door de verras sende aanval van een snelle Duitse formatie, binnen enkele uren volledig ingedrukt en buiten werking gesteld. De overblijfselen van een Britse luchtlandingsdivisie werden van dc kust afgesneden en op een klein met bossen bedekt terrein ten Noorden van Caen opeengedrongen, waar zij thans blootgesteld zijn aan het ver- nietigingsvuur der zware Duitse wa pens. De twee Amerikaanse luchtlan dingsdivisies, die tussen Carentan en Valognes op het Normandisohe schiereiland in de strijd geworpen zijn, ziin gisteren eveneens in con centrische aanvallen van het Zuiden, Westen en Noorden uit op een zeer klein gebied bijeengedrongen. Terwij] de Amerikanen oorspronkelijk de weg Carentan—Valognes over een lengte van ongeveer 18 kilometer bezet hiel den, kunnen zij zich volgens de huidige positie slechts nog in een gebied van ongeveer 5 kilometer staande houden. De van het Noor den uit oprukkende Duitse aanvals groep voert op het ogenblik in St. Mère Eglise straatgevechten met de naar het Zuiden uitwijkende Ameri kanen. wier bloedige verliezen buiten gewoon zwaar worden genoemd. Het Duitse succes kan des te hoger worden aangeslagen, daar de beide Amerikaanse luchtlandingsdivisies gisteren overdag voortdurend van zee uit via een smal bruggehoofd aan de Oostkust van Normandië ver sterkt. zijn, waarbij zij ook pantser wagens en zware wapens ontvingen. Een Britse poging om van het grote bruggehoofd tèn westen van de mon ding van de Orne uit op te rukken in ae richting van Bayeux, werd bloe dig afgeslagen. Binnen dit bruggehoofd verdedi gen Duitse steunpunten zich nog taai en verbeten. De invasietroepen trach ten deze fortificaties uit te schake len en het contact tussen de ver schillende landingsplaatsen te. ves tigen. Van belang is verder het feit. dat het kleine bruggehoofd bij Grand- camps kon worden opgeheven. Naar aanleiding van de Engelse en Amerikaanse berichten. die van straatgevechten in Caen spreken, verklaren Duitse militaire kringen, dat het hier gevechten betreft met luchtlandingstroepen. De aan de kust ontscheepte pantserstrijdkrachten zijn nog niet tot aan de stad door gedrongen. Verdere landingen Het D.N.B. maakt melding van het neerdalen van valschermjagers in onbekenden getale in de gebieden Dozule, Gonneville, Bols de Bavent, Troarn en ongeveer 10 km. ten Zuiden van Pont l'EvèQue, benevens in het gebied Falaise Argentan, ten Zuiden van Caen.-Bij Falaise waren Dinsdag avond ongeveer 100 vrachtzweefvlieg- tulgen waargenomen. De uit de luelvl gelande strijdkrachten waren volgens mededelingen van bevoegde Duitse zijde vele divisies sterk. In de loop van Dinsdagnacht hebben viermotorige bommenwerpers voort durend vluchten ondernomen naar het gehele invasicgebied tussen Fe camp en Cherbourg tot in het gebied van Parijs toe. Zeer sterk is het op treden van het Engels-Amerikaanse jachtwapen, dat een voortdurende afscherming met ongeveer 500 ma chines onderhoudt. Dezelfde kringen achten het alles zins mogelijk, dat de geallieerden nog meer strijdkrachten aan land kunnen zetten en verklaren, dat de Duitse legerleiding dit zelfs gaarne zou zien. De invasie, zo betoogt men, moet tot ontwikkeling komen om te kunnen geraken tot de grote slag. die de be slissing moet brengen en daarom heeft men er geen belang bij, dat de invasie-strijdkrachten, nadat het vor men van bruggehoofden van voldoen de grootte mislukt is, zich terugtrek ken. Aan Duitse zijde heerst een vol strekt rustige beoordeling van de toestand. Alle berichten maken er melding van, dat de Duitse soldaten zich zelf overtreffen in moed en dap perheid. Voor zover men kan beoor delen op grond van de indruk der tot dusver binnengebrachte gevan genen bestaat tussen Britten, Ameri kanen en Canadezen een weinig kameraadschappelijk verband. Ove rigens zijn de gevechten zeer hard en uiterst verbeten. De gelande vijand valt aan met bereden infan terie en rij wiel troepen. Duitse luchtaanvallen Naar het Internationale Informa- tionsbiiro van zijn luchtmachtcorres- Kmdent in Noord-Frankrijk verneemt, ebben zware Duitse gevechtsvlieg tuigen In de afgelopen nacht kort voor middernacht beginnend hevige aanvallen gedaan op de vijandelijke landingseenheüen en het met gelande boten vol staande strand van ae mon ding van de Orne tot ter hoogte van Bayeux, Hevige branden en ontploffingen ontstonden in de ijandelijke concen traties. In de tot dusver ontvangen rapporten van de Duitse gevechtsfor maties wordt over her algemeen ge wag gemaakt van goede uitwerking en voltreffers in de bevolen doelen. De aanvallen werden bij een zeer hevig vijandelijk luchtdoelvuur uitge voerd. Woensdag hebben Duitse vliegtuigen gedurende de gehele dag in scheer- vluchten de tussen Le H&vre en Cher bourg liggende Brits-Amerikaanse landingseenheden met de boordwape- nen bestookt. Reeds in de vroege och tend werden, nadat kort tevoren de zware Duitse gevechtsvliegtuigen hun bommen op de vijandelijke scheeps- concentraties hadden laten vallen, ver- schcidene speciale landingsvaartui gen in brand geschoten of de troepen aan boord getroffen door de Duitse vliegtuigen, die in gesloten formaties opereerden. De zware gevechtsvlieg tuigen het ben ook twee torpedo jagers door homtreffers uitgescha keld. Formaties Duitse torpedomotor boten hadden opdracht, de gealli eerde landingsvloot te hinderen bij haar vaart naar de landingsplaatsen aan de Noord-Franse kust. In ope raties over een groot gebied kon den zij in weerwil van het slechte weer het geallieerde zeetransport aanzienlijk belemmeren, In de baai van de Seine stiet een der Duitse formaties op verscheidene groepen vijandelijke landingsschepen. On danks de aanwezigheid van een sterk torpedojagersescortc en van verschei dene formaties Britse motortorpedo boten gingen de Duitse boten onmid dellijk tot de torpedo-aanval over en brachten zij een landingsschip van 3000 ton en een landingsvaartuig van 500 ton tot zinken. Vervolgens ont wikkelden zich aanhoudende zware artillerie-gevechten met de vijande lijke jagers en motorboten, waarbij talrijke treffers bij den vijand kon den worden waargenomen. De Duitse boten leden geen verliezen. Geallieerden hadden 4000 transportschepen ingezet BERLIJN. 8 Juni. Van Duitse militaire zijde geeft men te ver staan, dat er enige weken voorbij zullen gaan voor het mogelijk is een definitief oordeel over de kansen der invasie uit te spreken. De geallieerden beschikken over enorme krachten, zowel ter zee als in de lucht, terwijl zij in Afrika en Italië veel ervaring hebben opgedaan met landingsoperaties. Reeds het eerste begin der Invasie heeft aan getoond. dat het hun ernst is en dat zij niet zullen terugschrikken voor de zwaarste offers. Pantoffels, binnenvoering en penselen van haar DEN HAAG. 6 Juni. Van het haar, dat de kappers Inzamelen, maakt men stoffen voor mantels, blnnenvoe- ring voor kledingstukken, pantoffels, dekens, enz. Vermengd met andere haarsoorten, ook penselen. Menselijk haar vormt voor deze doeleinden waar devol materiaal, nu er gebrek ls aan vezels. Ondanks de moeilijkheden, welke overwonnen moesten worden, ls de In zameling van het haar thans vrijwel over het gehele land georganiseerd. Do kappers zijn verplicht het te bewaren en af te geven aan de ophalers van het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen. Ie JAARGANG No. 132 LD DONDERDAG 8 JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f 3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 8 Juni. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Normandië probeerde de vijand de gevormde bruggehoofden te ver sterken. Nieuwe landingspogingen vonden echter niet plaats. Ten oos ten van de Ornemond werd de vijand op een nauwe ruimte teza- mengearongen en van de kust weg gedrukt. Uit zijn bruggehoofd tussen Caen en Bayeux ging de vijand in zuid westelijke richting tot de aanval over. Tevens is de tegenaanval van onze aangevoerde reserves begonnen. Om de stad Bayeux is op het ogen blik een hevige strijd gaande. Overal in het vijandelijke brugehoofd hou den eigen steunpunten zioh in onge schokte afweer staande. De Amerikaanse troepen, die zich ten noorden van Carentan aan de voet van het schiereiland van Cher bourg van de lucht en de zee uit hadden genesteld hebben uiterst zware verliezen geleden. De eigen concentrisch gevoerde tegenaanval len drukken den vijand steeds mer ineen. In de baai van St. Martin aan de noordwestkust van het schier eiland werd een vijandelijke lan dingspoging in het vuur van de kust- batterijen afgeslagen. Formaties gevechtsvliegtuigen on dernamen in de afgelopen nacht aanvallen op de Brits-Amerikaanse landingsvloot voor de vijandelijke bruggehoofden. Er werden branden en ontploffingen waargenomen. Al leen jachtvliegers schoten boven het landingsgebied op zijn minst 89 vijandelijke vliegtuigen omlaag, waaronder in de loop van de nacht 30 viermotorige bommenwerpers. Het staat nog niet vast hoeveel vijande lijke toestellen door het luchtdoel geschut zijn neergehaald. Duitse gevechtsvliegtuigen onder namen aanvallen op afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland. Torpedomotorboten hebben bij een aanval in de Seine-baai twee vijan delijke landingsschepen met een ge- zamelijke inhoud van 40000 brt in deg rond geboord. In harde artille riegevechten met torpedojagers en torpedomotorboten plaatsten zij tal rijke treffers op de vijandelijke schepen en sloegen op de terug tocht naar haar steunpunten sterke luchtaanvallen af. Een andere flot- tilje torpedomotorboten viel in de afgelopen nacht ten westen van Fécamp een vijandelijke landings formatie aan en bracht waarvan 7 volgeladen landingsvaartuig© tot zin ken. Onze beveiligingsvaartuigen beschadigden in gevechten met overmachtige vijandelijke formaties door artillerietreffers verscheidene torpedojagers en torpedemotorboten, die daarop de srijd afbraken. De marine-kustbatterij Marcouf ligt sinds het begin van de invasie in het zwaartepunt van de strijd tegen de vijandelijke landingsvloot in het Oostelijke deel van het schier eiland Cherbourg. Ondanks hevige 'besohieting van zee uit en ondanks sterke luchtaanvallen heeft zij ver scheidene landingsvaartuigen vernie tigd en door voltreffers een vijan delijk oorlogsschip van het krui serstype in de grond geboord. Nadat zij door vijandelijke valscherm jagers was ingesloten, hield de batterij zich tegen de overmachtige vijandelijke strijdkrachten staande en wist ten slotte de omsïngelingsring te verbre ken. Andere marinekustbatterijen dwongen voor Le Havre door goed gericht vuur twee vijandelijke krui sers de steven te wenden. Batterijen vèrdragend geschut hebben vannacht voor Dover een groot vijandelijk con- vooi beschoten. In Italië is de vijand met sterke pantserstrijdkrachten, waarop infan terie volgde, aan weerskanten van het meer van Bracciano verder op gerukt. Hierbij zijn in het gebied van Civita Vecchia en bij Civita Castellana hevige gevechten ont staan Uit de frontsector ten noord oosten en ten oosten van Rome wor den geen bijzondere gevechtshande lingen vermeld. De vijand volgt onze uitwijkbewegingen slechts aarzelend Aan het Oostelijk front zijn nieu we tegenaanvallen van de bolsjewie ken, ten noordwesten van Jassy, ver ijdeld, waarbij 31 vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten. Bij de gevechten in het gebied van Jassy hebben Duits-Roemeense troepen ondejr het bevel van den Roemeensen generaal der cavalerie Racovita, den generaal der pantsertroepen Von Knobelsdorff, alsmede van den gene raal der infanterie Mieth, uitmun tend ondersteund door sterke forma- (Van onze Berlijnse correspondente) BERLIJN, 8 Juni. Naar in de Duitse hoofdstad be kend gevvorden is, hebben Duitse verkenners sterke concentratie van schepen waargenomen bij Ierland en Schotland, die, volgeladen, gereed liggen om in de strijd in te grijpen. Mede in ver band met sterke bombarde menten op Bretagne neemt men in Berlijn aan, dat de geallieerden tot nieuwe ope raties buiten het gebied, waar tot nog toe de strijd woedde, zullen overgaan. De verwachting bestaat, dat de Anglo-Amerikanen zich zo snel mo gelijk in het bezit van een grote haven zullen trachten te stellen waarvoor in de eerste plaats Cher bourg in aanmerking komt. Zij zou den daartoe de top van Normandië moeten afsnijden, zo Cherbourg iso leren en vervolgens de stad met de haven in bezit nemen. Verder blijken zich in de loop van de ochtend sterke gevechten te heb ben ontwikkeld aan beide zijden van de Orne. Harde gevechten zijn bij Caen tussen Duitse en Engelse pant serwagens aan de gang. In Berlijn verwacht men dat in dit gebied de strijd van den dag en ook morgen nog in hevigheid zal toenemen. Het bruggehoofd bij Carentan werd na het begin van de operatie aanzienlijk uitgebreid. Daar zijn thans de zesde, negen-en-zeventigste en vijftigste Britse luchtlandingsdi visie en de tweede Canadese lucht landingsdivisie geland. Ten gevolge van het slechte weer worden de landingen vanuit zee sterk bemoeilijkt. Verschillende schepen moesten enkele uren in de branding blijven liggen, voordat de troepen ontscheept konden worden, zodat lan dende soldaten door zeeziekte dik wijls sterk aan gevechtskracht had den ingeboet. Op het ogenblik staan er weer golven van 1 meter hoog, gis teren was de zeegang 4 tot 5. In de loop van de ochtend hebben de geallieerden Bayeuj; bezet. ties Duits-Roemeense gevechts- en slagvliegtuigen, in harde gevechten de bolsjewieken uit diep geëchelon- neeröe taai verdedigde stellingen ge worpen en de eigen stellingen daar door aanmerkelijk verbeterd. De vijand leed uiterst zware bloe dige verliezen en verloor bovendien in de tijd van 30 Mei tot 7 Juni 1400 gevangenen, 209 tanks, 410 stukken geschut en granaatwerpers, alsmede talrijke andere wapenen. Er werden 323 vijandelijke vliegtiagen vernie tigd. waarvan 5C door troepen van het leger. De kommandeur van een bataljon Roemeense berg jagers, ma joor Lunga, heeft zich bij deze ge vechten bijzonder onderscheiden. In de Finse Golf hebben Duitse bewakingsvaartuigen de bescherming van een Sowjetrussische formatie mijnvegers aangevallen. Zij brachten daarbij twee torpedomotorboten tot zinken en schoten drie andere boten in brand, waarvan een waarschijnlijk gezonken is. Enkele Britse vliegtuigen hebben in de afgelopen nacht bommen ge worpen in het gebied van Keulen. (Ongecorrigeerd) Weermachtsbericht van Woensdag HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Juni. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: De vijandelijke landingsoperatie aan de Noordkust van Normandië. tussen Le HÉtvTe en Cherbourg, werd de gehele dag door sterke zeestrijd krachten ondersteund. Talrijke in de rug van onze kustversterkingen neergelaten formaties luchtlandings troepen moesten deze landing verge makkelijken en het aanvoeren van onze reserves verhinderen. Zij wer den voor het grootste deel na een korte, harde strijd ln de pan gehakt, nadat zij reeds bij het omlaag sprin gen door onze luchtdoelartillerie zware verliezen hadden geleden. De vijand slaagde erin van zee uit op verscheidene plaatsen vaste voet te krijgen. Het merendeel van zijn bruggehoofden werd echter in een tegenaanval uiteengeslagen. Talrijke landingsbooten liggen uitgebrand voor de kust. Aan weerskanten der uitmonding van de Orne en ten Noorden van Carentan zijn hevige gevechten met een vrij sterken tegenstander ontbrand, wien het tot dus ver nog gelukt is deze bruggen hoofden. zij het met zware verhezen, in bezit te houden. In de vroege ochtenduren van de 6e Juni vielen Duitse torpedoboten in de Baal van de Seine een forma tie vijandelijke slagsohepen, die te zamen met kruisers en torpedojagers de landingsvloot beschermden, met succes aan Lichte Duitse zeestrijd krachten vielen in de nacht van 6 op 7 Juni ten westen van Le Hüvre een formatie Britse torpedojagers aan en plaatsten verscheidene tor pedotreffers. Een torpedojager bleef brandend liggen. Kustbatterijen van de DuJtse ma rine brachten in zware artilleriege vechten aan slagschepen en torpe dojagers zware schade toe. In de door de Duitse marine gelegde mijn- versperringen zijn verscheidene vijandelijke eenheden door mijn- treffers gezonken. De wederzijdse gevechtsactie in de lucht werd gisteren door het weer zwaar belemmerd. Boven het lan dingsgebied werden door strijd krachten der luchtverdediging vol gens de voorlopige berichten 104 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In Italië ging de vijand, na con centratie van sterke strijdkrachten in het gebied ten westen van Rome. weer tot de grote aanval over. Met overmachtige infanterie- en pantser formaties slaagde hij er in. oprukkend aan weerskanten van de kustweg, na een verbitterde strijd onze stellingen binnen te dringen. Ook ten noorden van Rome kon de vijand, ondanks heldhaftige tegenstand van onze troe pen, een vrij diep& penetratie tot stand brengen. Hier zijn nog zware gevechten aan de gang Ten oosten van Rome ondernam de vijand weer de gehele dag hevige maar vergeefse aanvallen op onze stellingen bij en ten westen van Tivoli. In het oosten ontstonden gisteren slechts zuiveringsgevechten in het ge bied ten noordwesten van Jassy. Sterke formaties gevechts- en slag vliegtuigen mengden zich in de strijd te land en brachten de Sowjets zware verliezen toe aan mensen en mate riaal. Bij de bestrijding van het vijan delijke aanvoerverkeer door de lucht macht werden talrijke stations gron dig verwoest en werden verscheidene spoorwegtrajecten onderbroken. Des nachts waren vooral de spoorweg knooppunten Proskoerof en Schme- rinka het aanvalsdoel van zware Duitse gevechtsvliegtuigen, die krach tige explosies en uitgebreide bran den veroorzaakten. De strijd tegen de communistische benden op de Balkan werd in de maand Mei met bijzonder succes voortgezet. De vijand leed uiterst zware bloedige verliezen en verloor behalve 17.200 doden 8.700 gevange nen en overlopers. Talrijke stukken geschut, lichte en zware infanterie- wapens, munitie- en voorraadsopslag- plaatsen werden vernietigd of buit gemaakt. Formaties Amerikaanse bommen werpers hebben op verschillende ste den in Zuidoost Europa bommen ge worpen en vooral ln Ploesti, Kroon stad. Turnu-Severlng en Belgrado schade en verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Door strijdkrach ten der Duitse en Roemeense lucht verdediging werden 21 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermoto rige bommenwerpers, vernietigd. In de afgelopen nacht hebben enkele vijandelijke vliegtuigen bom men geworpen op het stadsgebied van Mannheim. Het Italiaanse dagblad „Avantl" eist een openbare aanklacht tegen Victor Emanuel. Het wil. dat de mo narch voor de constituerende vergade ring rekening en verantwoording zal afleggen. (U) Een lezer schrijft mij, dat ik: nog enkele soorten boeren heb ver geten bi) mijn opsomming van de poëtische boeren van Buning en Poot. de boeren van de bisschoppen, de boeren van de Landstand en de boe ren van de veulvruchtensmokkel en van den economischen rechterde brave boeren en de botte boeren. F.n hij noemt er mij nog enkeledie veel ouder zijn. Zo noemt hij mij den boer, die van alle tijden is: „Als vader Adam spitte en moeder Eva span, Waar vond men toen de heren ojt ook den edelman? Hoort pausen en prelatendie toonder zyt geacht. Hoort grote potentaten, die eèl zyt van geslacht. Hoort menschen allegader. Want Adam is uw vader: En waarom dan de boeren zo tvonder- lyk versmaad? De boeren en ds heren. t komt al van Adams zaad." „Den eersten boer was Adam. en ook den eersten heer; Wat willen dan de heren als boeren wezen meer? Komt, kust den boer de handen en valt den boer te voet, Want uit de boerelanden zo komt ons alle goed." Zo is het. Ik wü ook helemaal niet zeggen, dat de boeren slechter zijn dan anderen. Integendeel. Maar dat de boeren niets voor de prtjsbeheer- sing voelen, dat had de Prijsbeheer- sing van tevoren al kunnen weten, als zij alleen maar het werk van den groten Spaansen dichter Calderon had bestudeerd, die drie eeuwen qe- leden al het volgende schreef over de boeren: bij monde van een boert Wordt er belasting afgeperst Dan richt de greep van al wat persen kan Zich naar den armen boer. Maar moet ik zweten En zwoegen wie de vruchten van mijn akker Wil kopen, zal mijn kostbaar zweet En d' arbeid mee betalen moeten, aan Den prijs, een goeden prijs dien 'k zelf bepaal. Aan t voorschrift van een vastgesteL den prijs Stoor ik mij evenmin als aan 't ge klaag Der kopers. Zo zij meer betalen dan Den vastgestelden prijs, dan hebben zij Dat aan hun eigen domheid toe te schrijven." Zo is 't. En dat kunnen de Prijsbe- heersing en de kopers van eitjes zich voor gezegd houden. TIJL. BERLIJN, 7 Juni. Luitenant- Generaal Dittmar, de bekende mili taire spreker van de Groot-Duitse Omroep, heeft vanavond in zijn radiovoordracht gezegd, dat dc Brits- Amerikaanse invasie-aanval tot dus verre noch in operatief opzicht, noch op tactisch gebied, noch ten aanzien van de omvang van wapenen en oor logsmateriaal verrassingen voor de Duitsers heeft gebracht. De onder neming is tot dusverre verlopen zo als het Duitse commando zich het pragramma der invasie had voorge steld. Menig ding Ls zelfs gemakkelij ker gebleken dan verwacht werd Er kan geen twijfel aan bestaan, aldus luit.-generaal Dittmar. dat de drang der Sowjets sterk genoeg is geweest om de Britten en Amerika nen te dwingen tot een onderneming waarvan het nalaten gelijk zou heb ben gestaan met het afzien van elke beslissing in de oorlog, maar vooral ook het verdwijnen der Westelijke mogendheden van net Europese toneel, dat politiek reeds lang een feit is, ook in militair opzicht voor de gehele wereld duidelijk zou hebben gemaakt, Of de Britten en Ameri kanen de hun door de Sowjets op gedrongen rol gaarne of ongaarne op zich hebben genomen, ls niét van be lang. De gehele toestand dwong hen te doen wat zij misschien graag had den vermeden. De vicieuze cirkel, waarin zij zich in politiek opzicht hadden begeven, toen zij de Sowjets tot bondgenoten maakten heeft zich thans ook in militair opzicht geslo ten. Het is de grootste verdienste der opperste Duitse leiding, dat zij van de aanvang af een duidelijk overzicht gehad heeft over de geenszins ge makkelijk te doorziene politiek-mili- taire oorzaken van het vijandelijke offensief in het Westen. In de Aflantikwal heeft de Duitse wil om zichzelf te handhaven zijn eerste en meest zinvolle uitdrukking gekregen. Hij werd tot een symbool waarin zich een eindeloze hoeveel heid tactisch en technisch gedach- tenwerk, geweldige organisatorische maatregelen en de arbeid van talloze vlijtige handen heeft belichaamd, licnaamd. Nergens doorbraken Tegen deze Atlantlkwall zijn de Britten en Amerikanen thans tot de aanval overgegaan. Dat hierbij de valschermformaties de taak hadden de Duitse fortificaties in de rug open te breken ligt voor de hand. Zeker is, dat deze gecombineerde procedure nog geen bruikbare successen heeft opgeleverd. Tot dusverre heeft de vijand de diepte der fortificaties ner gens kunnen doorbreken. Juist de door de lucht aangevoerde strijd krachten hebben in hun isolement op verschillende plaatsen betrekke lijk snel het onderspit gedolven te gen de Duitse afweer of de concen trische Duitse tegenaanvallen. Dat de vijand behalve voor aflei- dlngsaotie zijn valscherm- en lucht landingstroepen tot dusverre in slechts eën geval heeft gebruikt voor meer omvattende, zelfstandige doel einden. ls tot op zekere hoogte ver wonderlijk. Aangenomen kan worden, dat deze formatie tot taak had. zo wel van het Zuiden uit Cherbourg aan te vallen als het schiereiland van het Franse vasteland af te grende len. Ongetwijfeld zal de vijand alles doen om deze groep voortdurend te versterken. Juist op dit ook operatief belangrijke punt kunnen dus verdere zware gevechten verwacht worden. (De sector van Carentan Red.). Zoals het geval ls bij net begin var. alle grote offensieven, staat de voor den verdediger zeer belangrijke vraag, welk gedeelte van zijn strijd krachten en strijdmiddelen de tegen stander reeds in het vuur neeft ge bracht, nog geheel open. Als zeker mag wel worden aangenomen, dat de aanval op de baai van de Seine slechts het eerste bedrijf van het in vasie-offensief vormt. De Britten en Amerikanen vechten volgens alle be- schikbare berichten hardnekkig en verbitterd Hun verliezen spreken een duidelijke taal. Het zal geen snel geëindigde strijd zijn, die de Duitsers in het Westen zuilen hebben te voeren, vooral om dat immers ook de andere oorlogs tonelen de volle aandacht blijven ver gen. De strijd in Italië duurt in al zijn hevigheid voort. Ook naar het Oosten en het Zuid-Oosten moeten de blikken der Duitsers voortdurend gericht blijven. Het is slechts een kwestie van tijd. wanneer Stalin zijn legers het bevel tot nieuwe grote aan vallen zal geven. Ook de kusten van de Balkan kunnen vroeger of later het doel worden van een andere af leidende invasie-aanval. Het zijn on gehoord zware taken, die ln dit jaar der beslissing door de Duitsers en hun bondgenoten moeten worden volbracht. Zij zullen volbracht wor den. BERLIJN. 8 Juni. De Schotse korporaal Ames Macpherson is de eerste soldaat van het Empire.. die de vijftig kilometer-linie achter de Kanaalkust bereikt heeft. Hij zelde bij zijn verhoor: Wij lagen 36 uur met ons schip stil in het water, zonder dat mij en mijn kameraden onze standplaats bekend was. Het schip slingerde on afgebroken de lucht was vochtig en het zicht sleoht. Wij mochten onze plaatsen ook gedurende het eten niet verlaten. De vijfde Juni 's avonds tegen acht uur doemden plotseling de contouren van enige slagschepen in onze nabijheid op en onze boot zette zich onmiddellijk in beweging. Wij bevonden ons in een kudde van ongeveer honderd landingsboten, die met schuimende achtersteven het water doorploegden. Tegen middernacht werd lk niet goed en slechts de gedachte aan de komende gevechten bracht mij hier overheen. De slagschepen verdwenen inmiddels geruime tijd uit ons ge zichtsveld en wij voeren langzamer. Wij hoorden het lawaai der vlieg tuigmotoren, die dof brommend over ons heen trokken. Ik keek op mijn horloge en zag dat het één uur in de nacht was. Wij moesten het mid den van het Kanaal gepasseerd zijn. De vliegtuigen brachten onze val schermspringers naar de overkant. Na twee uur het kan ook langer geduurd hebben stopte de vloot. Torpedojagers daagden op en iemand zei: „We zijn er zo meteen." In wer kelijkheid waren het Duitse oorlogs schepen, die ons ter begroeting tege moet gekomen waren. Spoedig daarop volgden zware explosies, die klaarblijkelijk van de slagschepen kwamen. Tenslotte hul den de torpedojagers der Duitsers de gehele vloot ln een zwart nevel gordijn De daarop volgende ogenblikken behoren tot de vreselijkste van mijn leven. Overal hadden de boten de motoren weer aangezet, ik tastte naar mijn buurman en bemerkte, dat ik mijn evenwichtsgevoel verloren had. De explosies namen in aantal toe, en wij namen waar dat de slag schepen voor de kust opereerden. Ik weet slechts nog, dat wij ongeveer 45 minuten later ln rustiger water kwamen en links en rechts hadden enige transportschepen reeds hun vracht gelost. Aan onze verliezen is ook het on deraardse vallensysteem in het voor- veld schuld. Mijn vriend Frances werd door een golf op een in zee staanden Spaanse ruiter geslingerd en gespiest Ik gaf er daarop de voorkeur aan, mij aan wrakstukken langzaam naar de kust te laten drij ven. Dat was juist gezien, want van de landingstroepen, die gewacht hebben, heeft slechts een zeer gering deel de kust bereikt. Wij verzamel den ons om een machinegeweer dat ik op raadselachtige wijze in de dui nen vond opgesteld. Voordat ik het echter gebruiken kon, werd ik reeds door de bezetting van een Duitse bunker, die ik voor een bos distels had aangezien, ge vangen genomen. Prof. mr. J. van Kan overleden DEN HAAG. 7 Juni. —Op ruim 66- Jarlge leeftijd ls alhier overleden prof. mr. J. van Kan. oud-hoogleraar ln de rechtswetenschap aan de Rijksuniver siteit te Lelden en aan de Rechtshoge school te Batavia, zomede oud-lid van de Raad van Ned -Indlë. De begrafenis ls bepaald op Zater dag a.s. op de R K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag. na een rouwdienst ln de kerk aan de Park straat, welke aanvangt om half elf. Inneming akkerbouwproducten DEN HAAG. 8 Juni. In een officiële mededeling, elders in dit blad opgenomen, worden voor de land bouwers belangrijke mededelingen ge daan over wijzigingen ln het stelsel van inneming van akkerbouwproduc tenmet name van de oliehoudende zaden, de granen en de peulvruchten. Ook voor aardappelen is het inleve ringssysteem herzien, doch voor deze akkerbouwproducten zal de regeling nog nader bekend worden gemaakt. Keuringen voor Waffen-#, G-Wachtbataillon, Landstorm enz. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waf f en-//, //-WaohtbataU- lon ln Amersfoort, Landstorm Neder land, Krlegsmarinc en de Germaanse ln Nederland. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingspllchtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffcn-tf kan leder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag, karakter, prestatie. Tijdens dc keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, dnur der opleiding, extra-levensmld- delen enz. Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgen de Nebenstellen der Waffcn-ff Am sterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestrnat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gronin gen, Herenstraat 4G; Enschede, Ilcnge- Ioscstraat 80 en het //-Ersatzkooinian- do. Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bU het //-Wachtbatalllon te Amersfoort, hetwelk dienst ln Neder land doet, kan men zich op boven staande keurlgen melden. 13.6.41, 812 uur: Rotterdam, Deut sche Oberschule. Westerlaan 1; 15.6.44, 812 uur: Den Bosch. Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 1518 uur: \enlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 16.6.44, 8—12 uur Aujlieffl, Café Royal. BIJ ONZE VRIJWILIGERS. Een stoottroep keert na een succesvolle onderneming naar de compagnie terug. Foto ff;PK/Krlstoforitsch O/H) Uitreiking nieuwe bonkaarten 8 Junl- 1)6 Plaatse lijke distributiediensten reiken van 11 Juni tot en met 8 Juli 1944 tegen overlegging van de eerste en de twee de (nieuwe) distributie-stamkaart en de daarbij behorende inlegvellen de volgende bonkaarten voor voedlngs- m ddelen uit. Aan houders van een inlegvel GA-401 een bonkaart KA-403. houders van een Inlegvel GB-401 een bonkaart KB-408, aan houders van een Inlegvel GC-401 een bonkaart KC-408, aan houders van «i2legvel GD"401 een bonkaart KD-408 en aan houders van een in legvel GE-401 een bonkaart KE-408 Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij de dlstrtbutledlonst. waar van het kringnummor vermeld staat op de tweede distributiestamkaart en het daarbij behorende Inlegvel Met nadruk wordt er de aandacht op ge vestigd. dat men zowel de oude als do nieuwe stamkaart moet medebrengen. Zij. die niet in de gelegenheid zijn. hun bonkaarten zelf af te halen of te laten afhalen, dienen hun eersto en tweede distributie-stamkaart met inlegvellen aangetekend op te zenden naar de dlstrlbuttedlenst van de ge meente, die de tweede distributie- stamkaart heeft uitgereikt, slechts schippers en hun gezinsleden, die ln het centraal bevolkingsregister zijn opgenomen en een tweede distributie stamkaart met Inlegvel hebben, voor zien van de letter D. kunnen hun bonkaarten bU elke dlstrlbutledlenst afhalen. BIJ de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen worden van de over eenkomstige Inlegvellen respectievelijk de bonnen A 408 tot en met E408 in genomen. Tevens wordt ln het vakjo 408 van de tweede distributie-stam kaart een diagonaal kruis geplaatst. BIJ het ln ontvangst nemen der kaar ten dient men terstond na te gaan. of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden afgewezen. Sleepboot overvaren bij Pernis ROTTERDAM, 8 Juni, Op de Nieuwe Maas ter hoogte van Pernis is gistermiddag een sleepboot overvaren. De sleepboot kwam te dicht bij een ln dezelfde richting varende sleep en kreeg van een der bakken zo'n duw, dat zij kapseisde. Allen die aan boord waren geraakten te water. Drie dren kelingen konden vrij spoedig worden gered. De vierde, de aannemer Simons, overleed door de schrik aan hartver lamming. VOLKSCULTUUR EN KUNST Mien Faasseri-Braakensiek overleden Op 69-Jarlge leeftijd ls te Amster dam ontslapen de oud-aotrlce Mlen FaassenBraakenslek, die de vader landse toneelspeelkunst meer dan veer tig Jaren heeft gediend. Met haar gaat weer een belangrijk stuk toneelhistorie van Nederland heen. ZIJ werd om zo te zeggen ..op het toneel geboren" en bouwde zich daar een eervolle staat van dienst op. Als dochter van den souffleur Braa kenslek debuteerde zij reeds op haar vijfde Jaar, toen bU een opvoering van „Paljas" door het gezelschap Van Ollefen, Moor en Veltman plotseling een meisje van haar leeftijd nodig was. ZIJ stond toen naast Theo Mann Bouwmeester. mevr. SaalbornDo Groot en Willem van Zuylen op do Slanken, waaraan zij sedertdien ver- nocht bleef Zij ging naar de Toneel school en op haar zestiende Jaar deed zij definitief haar intrede op het to neel van de Salon des Variétés ln do Amstelstraat. Haar eerste grote succes viel haar ten deel ln de revue „Doofpot", die meer dan tweehonderdvijftig maal „liep" en waar zij Alex Faassen Jr. leer de kennen, met wlen zij ln 1894 ln het huwelijk trad en verhuisde naar de Nederlandse Toneelvereniging, die do Hollandse Schouwburg bespeelde. Hier bleef zij zestien Jaar en speelde er o.m. In „De meld". „Beschuit met muisjes" en „De hoop". Toen ln 1911 Faassen overleed, verbond zij zich aan ver schillende gezelschappen, o..a dat van Saalborn en Parser, waar zij haar rol van Juffrouw van der Kooy Sn ..Tro- penadel" creëerde, waarmee zij ln 1936 haar veertigjarig Jubileum vierde. Do teraardebestelling ls bepaald op Zaterdag 10 dezer te kwart over tien op Bultenveldert te Amstelveen. Dc verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.30 uur. [Maan onder 6.54, op 23.43 uur. 13 Juni, L.K., 20 Juni N.M., 23 Juni E.K., C Juli V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1