HET DAGBLAD Afweerstrijd werd volledig succes Twee-en-twintig dood vonnissen voltrokken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het grote moment Vijand behield slechts twee bruggehoofden Valschermtroepen op Jerss*> en Guernsey vernietigd Duitse lucht macht actief M! Duitse stellingen bleken ondoordringbaar Vergeefse aanval op de stad Caen Vrije vaart voor Europa Badoglio zal nieuw kabinet vormen BERLIJN, 7 Juni. De situatie aan de Kanaallcust, voor zover deze na de eerste 24 uur aan de hand van de binnengekomen berichten kan wor den beoordeeld, wordt in de Wilhelmstrasse niet onbevredigend ge noemd voor de Duitse verdediging. Slechts op twee plaatsen van de aangevallen kustsector tussen Cherbourg en Le Havre zijn de Britten en Amerikanen er in geslaagd, met behulp van luchtlandingstroepen en daarop aansluitende landingen van zee uit een kuststrook in bezit te krijgen. Het eerste landingshoofd bevindt zich aan de oostkust van Normandië, waar Amerikaanse een heden in de strijd zijn geworpen en wel in het gebied tussen Carentan en Valognes. Er is een zwaartepunt ontstaan aan de benedenloop van de Orne aan weerskanten van Caen. Naar van Duitse zijde wordt verklaard, zijn deze bruggehoofden niet meer dan 20 km. breed. Overal elders hebben de Duitse anti-invasie troepen een volledig afweersucces geboekt. Een bijzonder gunstig ver loop voor de verdedigers nam de strijd op de Kanaaleilanden Guernsey en Yersey. !e JAARGANG No. 131 l D WOENSDAG 7 JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Sterke Anglo-Amerikaanse lucht landingstroepen stieten op de Kanaaleilanden op felle tegenstand der Duitse bezettingen. In het verloop der zware gevechten leden de Invasietroepen buitengewoon zware verliezen. Zij werden tenslotte volko men in de pan gehakt. In de afgelopen nacht zijn voorts bij DeauVille, een kustplaatsje ten zuidwesten van Trouvillc, twee Britse luchtlandingsbataljons uiteengesla gen en in een gevecht van man tegen man bijna geheel in de pan gehakt. De vijand leed zware, bloedige ver liezen. Vier officieren en R0 man, die in gevangenschap geraakten, werden weggevoerd. Bij Le Havre werden eveneens vij andelijke luchtlandingscenheden door Duitse afweercommando's naar de kust teruggedrongen. De verliezen der vijandelijke troepen aan doden zijn bijzonder zwaar. Het aantal ge vangenen bedraagt hier meer dan 100. Terwijl over de gevechten aan het bruggehoofd ten noorden van Caen en ten noordoosten van Bayeux, die tijdens de nacht in toenemende he vigheid voortduurden, op het ogen blik nog geen nieuwe berichten zijn ontvangen, wordt over de positie van de ten Zuiden van Carentan en Va lognes neergelaten Amerikaanse val scherm- en luchtlandingseenheden bekend, dat zij in een concentrische aanval op een zeer klein gebied op eengedrongen konden worden. Zij leden daarbij zeer zware, bloe dige verliezen. Herhaalde pogingen om deze gevechtsgroepen Dinsdag in de loop van de dag en avond t-e ver sterken. werden door het neerschie ten van transportvliegtuigen en vrachtzweefvliegtuigen verijdeld. Hierbij heeft zich vooral de Duitse luchtdoelartillerie onderscheiden, die gisteravond binnen twee uur alleen al 38 grote vrachtzweefvliegtuigen en 51 transportvliegtuigen neerschoot, die alle met manschappen en oor logsmateriaal geladen waren. Over het geheel genomen kan men zeggen, dat de poging der geallieer den om zich van Normandië mees ter te maken, op de eerste dag der invasie op bloedige wijze verijdeld is. Een belangrijk succes was Dinsdag het uiteenslaan van de grote gealli eerde landingsondememing bij St. Vaast de la Hogue, ten oosten van Cherbourg. De geallieerde operaties m dit gebied waren opgebouwd op de veronderstelling, dat het de bij Barfleur en St. Vaast de la Hogue neergedaalde formaties valscherm jagers zou gelukken de Duitse kust verdediging uit te schakelen en daar mede de weg vrij te maken voor een landingsoperatie in grote stijl. Door het harde en bliksemsnelle ingrijpen van het garnizoen van de Atlantik- wall werden echter de beide groepen valschermjagers elk ter sterkte van ongeveer een regiment, bij Barfleur en St. Vaast de la Hogue reeds ter stond na het neerdalen vernietigd zodat de verdedigingsinstallaties in de Noordoosthoek van Normandie volledig paraat voor de afweer waren, toen ongeveei twee uur later ruim 200 grote landingsvaartuigen onder vuurdekking van verscheidene krui sers en talrijke torpedobootjagers ver schenen om in de haven van St. Vaast de la Hogue hun aanvalsfor- maties aan land te brengen. Zij wer den reeds verscheidene kilometers voor de ingang van de haven door de dekkende salvo's van zware Duitse kustbatterijen gegrepen en verloren ondanks felle tegenstand reeds in de vroege ochtenduren een kruiser en een groot volledig beladen landings schip, die na voltreffers uit elkaar sprongen en in enkele minuten zon ken. De geallieerde scheepsformatie zette desondanks haar pogingen om de kust te bereiken voort, doch zag zich laat in de ochtend na talrijke andere voltreffers, vooral op lan dingsvaartuigen gedwongen de onder neming door de zwaarste bloedige verliezen stop te zetten en na zich in een nevel gehuld te hebben, de steven te wenden. t Duitse verwachtingen In Duitse militaire kringen is men in het algemeen van oordeel, dat de invasie-operaties binnenkort tot een bredere kuststrook zullen worden uit gebreid. In het bijzonder houdt men in de baai van St. Malo rekening met een poging tot krachtiger aanvallen op de Atlantikwall. Een aanval op dit gebied zou de geallieerden des te aanlokkelijker kunnen lijken, omdat zich in de baai van St~ Malo de be kende kanaaleilanden Guernsey en Jersey bevinden, waarop, zoals reeds gemeld, zonder resultaat valscherm jagers zijn neergelaten. Het. is ook denkbaar, dat de An gelsaksische invasiepogingen zich tot het kustgebied tussen de monden van Somme en Seine zullen uitbreiden. Een rechtstreekse aanval op de kust strook van Boulogne tot Calais, die het dichtst bij de Britse eilanden ligt. wordt op het ogenblik nog niet ver wacht. Voorzover het resultaat der Duitse maatregelen tegen de grote Anglo- Amerikaanse aanval op de Europese Westkust op 6 Juni tot laat in de middag kan worden overzien, kan de Duitse leiding op een breed front een volledig afweersucces boeken. Ondanks het massale gebruik van landingsscheepsruim te van alle be schikbare types, verscheidene hon derden oorlogsschepen en een hele armada van valscherm vlieg tuigen en vrachtzweeftoestellen is het den ge allieerde strijdkrachten alleen in het gebied aan weerszijden van de mon ding der Orne en in het gebied ten Noordwesten van Bayeux gelukt een "oruggehoofd te vormen. Voorts ope reert een kleine Anglo-Amerikaanse gevechtsgroep in de duinen ten Noordoosten van Bayeux. Alle andere door amphibie-opera- ties gevormde landingshoofden in het gebied van de mondingen van de Orne en de Vire zijn door de krach tige tegenaanval der Duitse beveili gingsformaties vernietigd, waarbij ten Noordoosten van Bayeux bij Isig- ny een formatie van 35 Anglo-Ame- rlKaanse pantsers werd vernield. In het gebied van Oulstreham bracht de vijand voortdurend storm- boten in de strijd. Ook bij Marcouf trachtten zulke boten de kust te be reiken. Ongeveer neger, uur na het begin der landingsoperaties naderden m de wateren van Aromanches 200 vaartuigen de kust. Ook in dit ge bied werden pantserwagens aan land gebracht. De vijandelijke troepen De beide bruggehoofden, die de geallieerden konden behouden, bevinden zich resp. bi) Caen en tussen Valegnes en Carentan. Laatstgenoemde plaats, welke niet op het kaartje voorkomt, ligt ten westen van St. Jean. poogden met behulp van enterlad ders de steile kusten te beklimmen. Strijd in de lucht Op grote hoogte zweven boven tal rijke plaatsen van hei. Kanaalgebied talrijke ballons, die voortdurend door vijandelijke jachtvliegtuigen worden omzwermd Waarschijnlijk zijn dit artilleriewaarnemingsposten. Ondanks het ongunstige weer kon den de ter bestrijding van de Brits- Amerika.anse luchtstrijdkrachten in de strijd gebrachte Duitse jagers contact krijgen met vijandelijke jagers. In korte felle luchtgevechten, die zich in hoofdzaak afspeelden in het kustgebied, schoten de Duitse jagers volgens tot dusver ontvangen berichten vijf vliegtuigen neer en beschadigden zij nog andere. Het buitengewoon slechte zicht aan het Kanaal vormde een uiterst ernstige belemmering voor het Duitse jacht wapen. In de afgelopen nacht zijn boven Noord-Frans gebied van een nade rende vijandelijke formatie bommen werpers dertien viermotorige bom menwerpers neergeschoten Andere vijandelijke vliegtuigen werden door het hevige afweervuur en door de Duitse nachtjagers beschadigd. Scheepsverliezen Zware Duitse gevechtsvliegtuigen hebben gisteren op grote schaal aan vallen gedaan op de landingsboten. De vijandelijke schepen openden een levendig afweervuur van licht en middelzwaar kaliber, dat hier en daar door de luchtdoelartillerie der zwaar- BERLUN. 7 Juni. Over de ge vechten om het bruggenhoofd aan weerszijden van de monding van de Ome, verneemt het Internationale Informationsbüro het volgende: Dinsdag in de loop van de middag en avond ondernamen de Britten, zeer krachtig gesteund door de zware en middelzware artillerie van zes slagschepen, vijftien kruisers en on geveer 50 torpedojagers herhaaldelijk de poging om het bruggenhoofd uit te breiden. Vooral wilden zij de stad Caen in handen krijgen. Alle pogingen echter om door de Duitse grendelstellingen heen te breken, mislukten op bloe dige wijze als gevolg van de hevige Duitse afweer. Ook het in de strijd werpen van nieuwe luchtlandings eenheden in de rug van de Duitse troepen, die gereed staan om in te grijpen, bleek een vernietigende mis lukking te zijn. Een Britse luchtlandingsformatie, die met ongeveer 500 vrachtzweef- vliegtuigen op de oostelijke oever van de Orne. ongeveer ter hoogte van Caen werd neergelaten, kon nog in de loop van de nacht totaal in de pan gehakt worden. Hoge vliegfuigverliezen Op 6 Juni heeft de Duitse lucht- doelartillerie tijdens de Brits-Ameri kaanse luchtlandingen minstens 52 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten, waaronder, volgens de tot dusver ontvangen rapporten, 18 troepen- transportvliegtuigen, Ook een aantal viermotorige vliegtuigen werd ge troffen. Het neerstorten van deze toe stellen kon echter niet op ondubbel zinnige wijze worden vastgesteld. De afweerresultaten zijn op het ogenblik nog niet volledig en worden voortdurend nog door nieuwe rap porten van het Cotentin-schiereiland aangevuld. Het aantal vijandelijke.vliegtuigen, dat door Duitse jagers is neergescho ten, is eveneens gestegen. Dc nauw keurige cijfers staan echter nog niet vast. Tot dusver is bekend geworden, dat 16 toestellen zijn vernietigd, on danks de ongunstige weersomstandig heden. In de afgelopen nacht patrouil leerden lichte Duitse vlootstrijdkrach- ten opnieuw in de Seine-baai. In het oostelijke deel van de baai werden ten westen van Le Havre om 3.35 uur drie vijandelijke torpedojagers waar genomen en drie minuten later met torpedo's aangevallen Enkele minu ten later ontstonden twee zware ont ploffingen op de vijandelijke vaar tuigen, waarvan er een brandend bleef liggen. De verrassende aanval slaagde zo volkomen, dat de groep wjandelijke torpedojagers niet de tijd had om ook maar één schot op onze een heden te lossen. Deze konden zich ongemerkt distancieeren en werden eerst later herhaalde malen door vliegtuigen aangevallen, waardoor echter geen schade of verliezen ont stonden. 65 minuten nadat zij zo succesvol hun torpedo's hadden ge lanceerd. lagen de vaartuigen weer in hun steunpunt. Mijnenvegers in het Kanaal. Een zeer belangrijk, maar ook gevaarlijk werk is zeker het opruimen van door den vijand gelegde mijnen en mij nenvelden. Speciaal hiervoor geschoolde bemanningkoelbloedige, vakbe kwame zeelui, vervullen deze moeilijke opdrachten. Koelbloedige, vakbe kwame zeelui, daar zijn natuurlijk óók Nederlanders bij. Ja zekerZij do$n hun plicht; blijft gij dan niet achter, maar meldt u nog heden voor de Kriegsmarine. Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmstelle- West, Plompetorengracht 24. Utrecht. Alle Hafen- en Ortskommandantu- ren en de verschillende ff-Meldestellen in Nederland. (Foto: Atl.iHoïl.) dere eenheden versterkt werd. De Duitse gevechtsformaties naderden de door verkenners waargenomen con centratie van vijandelijke landings vaartuigen in het gebied tussen Bayeux en de monding van de Orne. De deels dicht onder de kust lig gende schepen probeerden zich te ver bergen in een nevelgordijn. Grote hoeveelheden bommen kwamen ech ter op de schepen terecht. Er ont stonden hevige ontploffingen, die nog na de aanvallen der Duitse gevechts vliegtuigen voortduurden. Uit rappor ten van de bemanningen der Duitse gevechtsvliegtuigen kan worden op gemaakt. dat de nachtelijke aanval len een goede uitwerking hebben ge had. Duitse verkenningsvliegtuigen heb ben voor de kustsector der landingen minstens 30 brandende of beschadig de vijandelijke scheepseenheden ge teld. STOCKHOLM. 7 Juni De spe ciale correspondent van Reuter in het hoofdkwartier van de geallieerden in Italië meldt, dat prins Umberto gis teren de ontslagaanvrage van de rege- ring-Badoglio heeft aanvaard en Badoglio onmiddellijk met de vorming ener nieuwe regering heeft belast, waarbij hij de thans in Rome zijnde leiders van de politieke partijen niet mag passeren. Men is niet voor nemens de regering onmiddellijk naar Rome te verplaatsen. Verklaring van Mussolini UIT HET ITALIAANSE HOOFD KWARTIER. 6 Juni. De Duce heeft heden naar aanleiding van de landing van Anglo-Amerikaanse troe pen in Noord-Frankrijk den vertegen woordiger van het D.N.B. in Italië, dr. Wilhelm von Hahn, de volgende verklaring verstrekt: Achttien maanden na de eerste aankondiging die de Engelse omroep tot de Franse bevolking heeft ge richt. is de invasie op het Europese vasteland begonnen. De oorlog is daarmede in zijn culminerende phases getreden en de mensen in alle vijf de werelddelen houden de adem in bij deze gigantische botsing, die zonder weerga in de historie is. Het is overbodig te zeggen, dat het hart van het Italiaanse volk de gebeurte nissen volgt in de zekerheid, dat de wijsheid en energie der leiding en c'e reeds legendarische heldenmoed van den Duitsen soldaat de vijandelijke poging te niet zullen doen. Meer dan anderhalf millioen broodrantsoenen verhandeld ARNHEM. 6 Juni. Op grond van verkregen aanwijzingen over oonnen- zwendel heeft de economische politie een inval gedaan in een café te Arn hem. Vier personen, behorende tot de familie K. werden gearresteerd. Zij bleken in het bezit te zijn van 68 000 broodrantsoenen Enige dagen later be trapte een rechercheur zekeren T. uit Den Haag op de markt te Arnhem bij het verhandelen van een levensmidde lenkaart, In nauwe samenwerking met de re cherche-centrale te Den Haag. kon vervolgens een heel complot bonnen zwendelaars worden aangehouden. Acht verdachten werden gearresteerd. Gezamenlijk hebben zij 930.000 brood rantsoenbonnen verhandeld. Te Doetlnchem werden eveneens zes personen gearresteerd, die gezamen lijk ruim 587.200 rantsoenen nebben verhandeld. Tot heden zijn 23 verdachten aange houden. Tegen hen en tegen degenen, die van deze zwendelaars bonnen heb ben gekocht zal een strafvervolging worden ingesteld. Uitreiking van tweede distributie stamkaarten DEN HAAG. 6 Juni. Aangezien de tweede distributiestamkaarten met Ingang van de periode, welke 12 Juni a.s aanvangt in gebruik gesteld zul len worden bij de verstrekking van nieuwe bonkaarten, ls het noodzake lijk, dat een ieder, die daarvoor in aanmerking komt. zich tijdig in het bezit van een tweede distributiestam kaart doet stellen. De distributiedien sten zullen nog slechts tot Vrijdag 30 Juni de stamkaarten verstrekken. De genen, die reeds eerder een oproeping hebben ontvangen doch niet ln de ge legenheid waren de kaarten af te ha len. dienen zich thans zo spoedig mo gelijk ln verbinding te stellen met de plaatselijke distrlbutledlenst. Personen, die naar een andere ge meente verhuisd zijn, zullen zich vóór de laatstgenoemde datum in het be volkingsregister van de gemeente van vestiging moeten laten opnemen, ten einde voor een nieuwe tweede distrl- butlestanjkaart (welke slechts binnen de distributiekring geldig ls) ln aan merking te komen. ZIJ dienen zich onverwijld ln ver binding te stellen met het bevolkings register van de gemeente, waaruit zij vertrokken zijn, dan wel van hun te genwoordige gemeente van vestiging. Na 30 Juni a.s. kunnen geen tweede distributiestamkaarten meer worden verstrekt aan personen, die er op die datum reeds voor ln aanmerking kon den komen. SPORTNIEUWS Matig spel bij de Docos- wedstrijden Zondag werden de seriewedstrij den van Docos gespeeld, waarbij UVS met een combinatie. ASC, Roo- denburg, Lugdunum. ZLC en Docos van de partij waren LRC ging op gemakkelijke wijze naar de win naarsronde over. welke Zondag 11 Juni gespeeld zal worden, daar VVSB verhinderd was. Veel goeds hebben de Leidse verenigingen niet laten zien, en het ontbrak veel aan ware vechtlust. Bovendien versche nen de diverse ingeschreven ploegen zeer gehavend, hetgeen aan het spel niet ten goede kwam. Alleen de laat- ste ontmoeting tussen Docos pn ZLC was spannend. UVS. ASC Docos en LFC zullen elkaar in de volgende ronde ontmoeten. In de wedstijd tussen ASC en Lugdunum kwam Lugdunum. in ver band met de jubileumwedstijd tegen ADO, met het tweede elftal, terwijl ASC met vi.if invallers verscheen Ondanks veldmeerderheid kon ASC zijn spel niet tot ontplooiing bren- een. bovendien zat er weinig ver band in de ploeg. Aanvankelijk wist Luedunum Koed stand te houden, vodat. de rust met blanke stand in ging. Na rust was ASC sterk in de rnepr^°rheid, en nam de leiding door De Roo uit een goede voorzet van Van Duin. Enige tijd later scoorde Room het tweede en laat ste doelpunt voor ASC dat zich met deze overwinning in de winnaars- ronde plaatste. De wedstrüd WVS -Roodenbure eing voor rust on^^veer ppnik op Reeds na tien minuten Sohr*u'- der goed door en gaf WVS de iei- ding. doch vlak daaroo scoorde Pielanen de geliikmaker Bij een der Roodenburg-aanvallen liep keeper van Well uit ziin doel. doch Pjela- nen schoot rakelings naast. Na rust was UVS sterker en zakte Rooden- burg af. Na ongeveer een kwartier t?af van Weerle UVS de leiding. Eerst, tien minuten voor het einde bracht Knul de stand op 3—1 en even voor het einde schoot dezelfde speler het vierde doelpunt zodat het einde kwam met een 41-overwin- ning voor UVS. De laatste wedstrijd tussen Docos en ZLC was van een heel wat beter gehalte. Met rust wist Docos zich Na de rust gebruikte ZLC een straf- een 2O-voorsprong te veroveren schop en verkleinde de achterstand Van Lith zorgde spoedig voor 3—1. Een kwartier voor het einde wist ZLC opnieuw de achterstand te ver kleinen. Fel werd er gestreden, doch tot doelpunten kwam het niet meer. et de invasie is een beslis- gen. Het droeg ..De vreemde sende phase in de oorlog be- Storm" als titel. Maar wat ons gonnen. Daarover bestaat ner- toen beroerde zal een zachte zo- gens verschil van mening. De merkoelte lijken vergeleken bij Engelsen, die zich in 1940 ge- de storm, die nu losbreekt, noodzaakt zagen het veld te rui- Er zijn nog naïeve of ook wel men en de Amerikanen, die toen onverantwoordelijke mannen, die nog niet op het toneel versche- niets vermoedende burgers op- nen waren, willen nogmaals een wekken zich in dit tumult te poging wagen door te stoten naar mengen. Maar daar, waar een het hart van ons continent. Zij stoer soldaat met helm en wa- willen daarmee Europa opnieuw pen en ransel wellicht een stofje in hun systeem persen, waardoor zal blijken, opdwarrelend in een het een aanhangsel zou worden cycloon, zal dit geroep op het van een zogenaamde economische moment, dat het geweld nadert, wereldhuishouding en waarbij klinken als een duivelse hoon. het afstand zou moeten doen van De operaties zijn begonnen eigen cultuur en eigen welvaart tussen Le Hévre en Cherbourg, ten behoeve van de Verenl 3 Het verloop van de eerste dag Staten en de resten van het doet zien. dat het ditmaal de Britse Imperium. Anglo-Amerikanen ernst is met Tot dit doel hebben enkele ja- hun stormloop, maar ook dat de ren lang de Anglo-Amerikaanse Duitse weermacht weet waar het fabrieken en werven hun pre- om gaat Op alle punten behal- ducten uitgestoten en evenzo ve één zijn de aanvallers verdre- vele Jaren troepen onderhouden ven of vernietigd. Het is echter en opgeleid. Er kan dan ook te verwachten, dat de worsteling geen twijfel over bestaan, dat de nog ln hevigheid zal toenemen, aanval op de westkust gewicht waarbij de geallieerden wellicht zal blijken te bezitten, dat er in de eerste plaats geheel Nor een strijd zal ontbranden zoals mandië en Bretagne in de strijd de geschiedenis die tot nu toe zullen pogen te betrekken. Beide nog niet gekend heeft. Want partijen houden zonder twijfel ook Duitsland heeft zich op dit nog vele verrassingen achter de grote uur voorbereid. Bewust hand tot het moment, waarop heeft het de resultaten van zijn hun de tijd rijp schijnt voor een grote offensieven in het Oosten beslissing. Zo zullen degebeurte- stap voor stap prijsgegeven. Be- nissen in de komende weken wust heeft het zich uit de enor- meer en meer drijven naar een me ruimte die ongehoorde hoe- enorme climax, waarbij uiteinde veelheden materiaal en mensen lijk in de laatste phase over de vroegen, langzaam teruggetrok- toekomst van de Europese volken ken. Zo herkreeg het de reserves beslist zal worden, en de bewegingsvrijheid, die het Het zou laster zijn op papier voor de grote krachtmeting in reeds de uitslag te willen geven, het Westen behoefde. Dop,v>°wust die met het bloed van honderd- heeft het eerst in Afrika en duizenden moet worden geschre- daarna, na het smadelijk ver- ven. raad van den Italiaansen ko- Een ding weten wij echter, ning, slechts uiterst spaarzaam Aan de ene kant vecht een oud met zijn krachten in Italië ge- systeem, dat honderd jaren ten opereerd, daarbij in hoofdzaak koste van Europa bloeide. Daar steunende op de ongekende en staan de dragers van een over- vaak onbegrijpelijke kwaliteiten rijp kapitalistisch principe, die van zijn soldaten. Uiterlijk ge- reeds eenmaal na 1918 hun on- laten, innerlijk steeds sterker ge- vermogen toonden een rechtvaar- laden met een diepe haat hc:ft dige wereldorde te vestigen, het Duitse volk de niets ontzien- waarin de arme volken en de de terreuraanvallen op zich laten achtergestelde volksgenoten een neerkomen en heeft het stil- hun waardig leven zouden kun- zwijgend een goed deel van zijn nen leven. Daar staan mannen, aardse bezit tot pulver zien ver- die er blijk van gaven nog steeds vallen. En intussen heeft het ge- niets geleerd te hebben van de werkt, zich vrijwillig of gedwon- dingen die onze eeuw beroeren, gen vrijwel alle dingen van het Koningen en groten, grijsaards dagelijks leven ontzeggend. en verzadigden. Welke zullen de resultaten van Aan de andere kant echter deze arbeid blijken te zijn? Wat staan de bezitlozen, met de vaste zal het gevolg zijn van de con- wil niet in de slavernij ten on- clusies, die de Duitse leiding trok der te gaan. In het besef van uit het feit, dat de Anglo-Ame- hun jonge kracht bereid het rikaanse bewapening voor twee laatste offer te brengen om een jaren geleidelijk de Duitse in- nieuwe toekomst, een socialis- haalde en overvleugelde? Het ligt tische gemeenschap te vestigen, alles in het duister van de grote Daar staat de Führer, die in de stilte verborgen, maar het staat laatste jaren gezwegen heeft, vast, dat alles zijn plaats heeft dragend het grote leed. dat zijn gevonden in de voorbereiding volk werd aangedaan, in het volle voor de grote slag, waarvan wij besef van zijn verantwoordelijk- thans het begin beleven. beid voor geheel Europa en haar Twee wereldmachten hebben liu^ulir> waarvan zijn daad om zich bewapend tot het uiterste, twee wereldmachten hebben zich gegord ten strijde. Het sterkste hart zal het slagveld be houden. Enkele jaren geleden verscheen een onbevredigend verslag over Rome te sparen het laatste be wijs vormde. Sinds twee jaar heeft hij zich zelf en zijn volk op de thans ontketende strijd voor bereid. Als het grote moment der be slissing deze zomer aanbreekt, zal de geschiedenis de baan kiezen, de gebeurtenissen in de Meida- die m de tijd ligt besloten. Conflict opgelost tussen Van Dam en Huizenaar AMSTERDAM, 7 Juni. Zoals men weet. was er de vorige week een conflict tussen den bokser Luc. van Dam en zijn manager Huizenaar ont staan, naar aanleiding van het teleurstellend boksen van Van Dam in zijn wedstrijd tegen Doorenbosch. In de loop van de week heeft Van Dam in zijn woning te Bussum tal rijke bezoeken gehad van mensen, die munt uit deze kwestie wilden slaan en die aanboden manager van Van Dam te worden. Sommigen, die geheel buiten de bokssport stonden, wilden zelfs een garantie van 10.000 per jaar geven. Het spreekt vanzelf, dat Van Dam niet op deze. met duistere bedoelingen gedane, aanbie dingen is ingegaan. Hij is weer naar zijn ouden vriend en manager Huize naar teruggekeerd en wij kunnen het niet anders dan toejuchen. dat de vrede tussen beide mannen thans ge tekend is. Zij hopen, de wedstrijd tegen Quentemeyer, die als gevolg van het conflict niet door kon gaan. alsnog dit seizoen te kunnen organiseren. L.V.V. ..ROODENBURG". Het bestuur van de Leidse Voetbalvereni ging Roodenburg is na gehouden verkiezing in de jaarvergadering als volgt samengesteld: voorz. S. Ouds hoorn. secr. G. K. Martijn, penning meester H. J. Chaufour, leden: L. Henzen, J. de Lange. J. Pardon en P. Melis. De jaarverslagen getuigden van een bloeiend verenigingsleven zowel wat het ledental, de clubgeest als de financiële positie van Rooden burg aangaat. De heer H. Boon bracht verslag uit over het ongeval lenfonds. HONKBAL ASC. Zaterdag j.l. speelde ASC 2 te Rotterdam tegen Neptunus 1. Zoals te verwachten was hebben de Rood Zwarten het tegen deze sterke tegenstander niet tot een overwinning kunnen bren gen, hetgeen mede zijn oorzaak vond in het betrekkelijk zwakke veld werk der Leidenaars. Er werd als volgt gescoord ASC 2 0100030 1=5 Neptunus 16160623 x 24 Zaterdag a.s. des middags te 5 uur speelt ASC op het terrein aan de Kempenaerstraat tegen HDM 2. De liöhere ff- und Pollzclführer „Nordwest" maakt bekend: het Poli- zelstandKcriclit Den Bosch heeft de volgende Nederlanders ter dood ver oordeeld: 1. Den gemeente-ambtenaar Jan Ila- geman te Eibergen. geb. 9.5.1895. 2. Den fotograaf Hendrik Ueinen te Eibergen, geb. 28.11.1914. 3. Den wachtmeester der marechaus see Cornells Poulle te Vnrsseveld, geb. 5.7.1919. •1. Den douanebeambte Gerrit Klelsen te Zundert, geb. 9.9.1917. 5. Den loondorser Johannes Sonde ren te Llntveldc, geb. 9.7.1912. 6. Den wagenmaker Theodoras Son deren te Lintvelde, geb. 26.9.1913. 7. Den smid llermanus .Mom te Eibergen, geb. 11.4.1920. 8. Den manufacturler Hendrik Krul- zlnga te Neede, geb. 13.10.1921. 9. Den landbouwer Willem Kohaan te Neede. geb 26.10.1912. 10. Den kunstschilder Carol Ver schuur te Wageningen, geb. 15.4.1919. 11. Den opperwachtmeester der ma rechaussee Tennis Wortman te Neede. geb. 27.11.1911. 12. Den wachtmeester der mare chaussee llermanus Blaauwgecrs te Lichtenvoorde, geb. 22.6.1918. 13. Den landbouwer HendrLk Wlg- gers te Dale, geb. 29.12.1886. 14. Den hotelhouder Jacobus West- land te Wagenlngcn. 15. Den bioscoopeigenaar Willem Westland te Wagenlngen. Al deze veroordeelden behoorden tot of steunden geheime groepen, die in de provincie Gelderland, vooral ln de Achterhoek, gevormd zijn om distri butiekantoren te overvallen, moord aanslagen op Nederlandse polltle-amb- tenaren en andersdenkende Nederlan ders uit te voeren, wapenen voor Ille gale doeleinden te verschaffen, spion- nage te verrichten en den vijand re begunstigen. De veroordeelde Hage- man heeft als ambtenaar der gemeente Eibergen op 8 December 1943 deelge nomen aan de roofoverval op het dis tributiekantoor te Eibergen. De wacht meester Poulle heeft deelgenomen aan de roofoverval op het distributiekan toor te Varsseveld op 10 December 1943. Hageman en Poulle hebben mee gewerkt aan de overval op het distri butiekantoor te Borculo op 23 Februari 1944. De douanebeambte Klelsen heeft deelgenomen aan de overval op het ge meentehuls te Herveld op 28 Maart 1944. De veroordeelde Krulzlnga heeft aangezet tot een overval op het distri butiekantoor te Neede. welke mislukt ls door de opmerkzaamheid van een Nederlands politiebeambte. Daar de verordening van den Rijkscommissaris op de bescherming der orde voor den aanstichter dezelfde straf voorschrijft als voor den dader en de poging wordt gestraft als de voltooide daad. Is ook de daad van den veroordeelde Krul zlnga beschouwd als een misdrijf, dat met de dood gestraft moet worden De veroordeelde Helnen heeft het wapen van den wachtmeester Poulle na diens vlucht overgegeven aan den leider van een terreurgroep. De Ne derlanders Johannes Sonderen. Theo- dorus Sonderen en Hermanus Mom hebben voor een terrorist verscheidene wapenen ln ontvangst genomen ter reparatie. De landbouwer Wlggers heeft toegestaan, dat een automatisch wapen voor vrij korte tijd op zijn grond werd ondergebracht. Tegen Hel nen, Johannes Sonderen. Theodorus Sonderen, Mom cn Wlggers ls reeds wegens het tijdelijk bezit van vuur wapenen de doodstraf uitgesproken. In de motivering van het vonnis :s er de nadruk op gelegd, dat bewoners van het bezette gebied ln oorlogstijd, die zich ln strijd met de door de bezet tende mogendheid uitgevaardigde be palingen schuldig maken aan het be zit van vuurwapenen, onverbiddelijk en zonder aanzien des persoons met de dood worden gestraft. De veroordeelden Rohaan. Wortman en Blaauwgecrs hebben zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een ge heime organisatie ln een ernstig geval, doordat zij opdrachten tot het ver schaffen of onderbrengen van wapens voor een terreurgroep hebben aange nomen en deels uitgevoerd. Slechts door het snelle Ingrijpen der Duitse SIcherheltspollzel ls het gelukt, do terreurgroep, die militaire doelen had. In korte tijd uiteen te slaan en de betrokken personen te beletten andere tegen de bezettende mogendheid ge richte handelingen te verrichten. De leider der terreurgroep ls bij de po ging tot zijn arrestatie ln een gevecht met Duitse politiebeambten doodge schoten. De veroordeelden Jacobus Westland en Willem Westland. die reeds Jaren te Wagenlngen Illegale actie hebben gevoerd, hebben den veroordeelde Ver schuur en andere personen aangezet tot moord op een Nederlandsen poli- ii?fi?mbt?£aar en diens echtgenote. lllem Westland heeft voor de voor genomen moord een geweer met mu nitie ter beschikking gesteld. Do moordaanslag ls mislukt. Jacobus Westland. Willem Westland en Ver schuur zijn wegens sabotage volgens par. i der verordening op de bescher ming der orde. ter dood veroordeeld. Het Pollzelstandgerlcht heeft hierbij, evenals ln vroegere analoge gevallen, aangenomen, dat de daad Ingeval van een gelukken, dc openbare orde en vei ligheid in de bezette Nederlanden ln gevaar zou hebben kunnen brengen. Voorts heeft het Pollzelstandccrlchfc te Den Boseli de volgende Nederlan ders ter dood veroordeeld: 1. Den gemeentebeambfe Markus Assies te Assen. geb. 26.1.1919. 2. Den gemeente-ambtenaar Albert Kozenia te lloogeveen. geb. 29.3.1914. 3. Den postbeambte Hendrik Haat te lloogeveen. geb. 21.7.1920. 4. Den gemeente-ambtenaar Wlepke ^te tC ^osterhes!'c,cn- Kcb- 5. pen 'distributie-ambtenaar Marl- HrtO 11 tC 1>a,)en(,l'echt' £eb 30-5' 6. Den tuinman Albert van der Ziel tc Zandeiveer, geb. 12.7.1922. 7. Den toneelspeler Henry van Ees te Den Haag. geb. 12.7.1922. 8. Den verzekeringsagent Chrlstlaan Dlemel te I.elden, geb. 9.5.1914. 9. Den meubelmaker Adrlaan de Rijks te Gouda. geb. 6.5.1921. Deze veroordeelden hebben ln aan zienlijke mate verzetsorganisaties ge steund. ZIJ hebben deels zelf deelge nomen aan overvallen op distributie kantoren. postkantoren en andere openbare Instellingen. Tekenend is een overval op een particuliere bouwon derneming. waarbij de loongelden voor Nederlandse arbeiders zijn geroofd. Een deel der daders ls ln het bezit van wapenen geweest. Aan 22 veroordeelden ls het vonnis voltrokken. Twee veroordeelden zijn voorgedragen voor begenadiging. „Kleine correspondentie" DEN HAAG, 7 Juni. Max Blokzijl spreekt Donderdag 8 Juni om 18.45 uur over: „Kleine correspondentie". De verduistering begint heden ora 22.00 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 5.30, op 21.31 uur. 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K., 6 Juli V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1