mda Willem II en Groene Ster in bekerfinale [T E R 1WEEI Laatste Zondagen worden nuttig besteed Jeugdige spelers streden te Tilburg Zuiden won van De Zwaluwen Wesferkwartier slaat Het Zuiden Samos wint van Luto De uitslagen Laakkwartier en Wassenaar verspeelden hun kans Om de kampioenstitels Gewichtheffen ONTNUCHTERING V.F.C. promoveert naar de tweede klasse Drie Engelen brachten Willem II in de voetbalhemel L.S.C. speelde sterk verdedigend Lakeman durfde Ronde van Schulte kreeg pech en werd tweede ...en won in de Amsterdam Anselor wint de Le Canigou-prijs Een bijzonder systeem FR II LEX TECO MUROPIAST SE (Van onzen specialen verslaggever) TILBURG, 4 Juni. De laatste Zondagen voor de sluiting van het seizoen worden nuttig besteed. Een aantal jeugdige spelers, die in de loop van deze competitie min of meer de aandacht getrokken hebben, wordt nog weer eens bij elkaar ge bracht en extra bestudeerd. De er varingen daarbij opgedaan zullen het volgende seizoen stellig van waarde blijken. Vandaag speelde een zeer jeugdige Zwaluwen-ploeg, waarvan de kern door tweede en derde klas- sers uit het westen gevormd werd, op het terrein van Longa, legen een eveneens jonge zuidelijke ploeg, die echter uitsluitend uit eerstb klasscrs bestond. Na een wedstrijd, die zeker wel aan zijn doel beantwoord heeft, al vielen er ook geen nieuwe gezichts punten te ontdekken, won Zuid met 1—0. Eén speler, die wij hier verwacht hadden, ontbrak op het. appèl. Dat was de veel besproken doelman van Goes. De Munck. In het zuiden was men er vast van overtuigd, dat De Munck in het elftal van De Zwalu wen opgesteld was en te goeder trouw was het bericht, dat hij Land man zou vervangen de wereld in ge zonden. Er bleek hierbij echter een misverstand in het spel te zijn. Bij De Zwaluwen stelde men zich boven dien op het gezonde standpunt: Landman is voor deze wedstrijd ge kozen en hij blijft gekozen. Voor De Munck was het ongetwijfeld teleur stellend, maar1 de Bondsvoorzitter, de heer K. J. J. Lotsy, dien wij vanmid dag spraken, gaf ons de verzekering, dat De Munck de volle aandacht van de Technische Commissie heeft. Er is echter aanleiding met zijn verkie zing nog even te wachten. De beide doe! dedigers die van middag in het vcid waren, mochten er trouwens ook zijn: Saris in het zuidelijk elftal en Landman bij de Zwaluwen. De Rotterdammer heeft in deze wedstrijd moeilijker werk ge had, dan zijn collega en hij deed het op de hem eigen wijze, d.w.z. met veej bravour en met een tikje te veel show Wij prefereren de rustiger en degelijker stijl van de Bosschenaar. De wedstrijd is er een van de goede soort geweest. Niet, dat we voort durend technisch zulk hoogstaand spel te zien hebben gekregen, dat had trouwens niemand verwacht, maar er werd dikwijls aardig ge voetbald en er werd aan beide kan ten voldoende strijdlust getoond om de spanning er in te houden. De zuidelijke ploeg, waarin de spe lers van PSV, die de vorige avond een zware bekerwedstrijd gespeeld hadden, waren vervangen, vormde het beste geheel. De ploeg combi neerde dikwijls goed en uit de mid denlinie kwam menige voortreffelijke pass. Spil Beenhakkers, van wien verteld wordt, dat hij uitsluitend aan vallend speelt, wat natuurlijk hele maal niet waar is. begon zelfs zeer goed. maar zakte in de tweede helft bedenkelijk af. Vondenhoff, die rechtsmidden speelde, liet een aller aardigst partijtje voetbal zien. be wegelijk en vlot, een speler, van wien men meer zal horen. Van Liere van BW. die Van Tuyl verving, was de zwakste. Wagener en Van den Donker, de- beide achterspelers, hielden de voor hoede van De Zwaluwen volledig in bedwang. Die voorhoede was trouwens naar onze smaak wat week, met uit zondering van den RCH-er Hansen, die een pittige speler is, het spel goed verdeelde, handig met de bal is en die ook een behoorlijk schot durft te los sen. Zijn clubgenoot Biesbrouck bleef veel te veel achter. Braams van Ex celsior. die inviel voor Benningshof. toonde nog te weinig zelfvertrouwen. De beide vleugelspelers waren zeer zwak. Koning verknoeide bovendien nog veel door al te zelfzuchtig spel. In de middenlinie speelde De Wilde van DHC wat te lauw. Hij werd zeer veel gepasseerd. De beide kanthalfs daarentegen hebben hard gewerkt. Schaap uit de Hilversumse derde klas- ser Donar, die in zijn club gewoonlijk rechtsbinnen speelt, ontpopte zich op de linksmiddenplaats als een zeer verdienstelijk speler, die zich in deze omgeving volkomen thuis voelde en wiens plaatsen vaak uitstekend was. Ook de andere derde klasser. de Lei- denaar De Kok van ASC heeft in de achterhoede voortreffelijk werk ge daan. Tezamen met. Hogedoom heeft hij het de zuidelijke voorhoede zeer lastig gemaakt en die voorhoede was toch werkelijk niet voor de poes. Maessen en Maas op de vleugels leg den een zeer grote snelheid aan de dag en hun doorbraken waren voort durend gevaarlijk, vooral omdat mid denvoor Van Baerschot zich een goed doorzetter toonde en de door de vleu gels opgebrachte ballen naar behoren behandelde Al in de eerste minuten van de wedstrijd kreeg de Eindhove- naar een kans, nadat eerst een schot van Van Herpen mislukt was. Fraai brak hij toen door de vijandelijke verdediging heen. maar Landman sloeg de bal tot hoekschop. Lussen- berg was de zwakste uit het binnen- trio. al heeft ook hij na de rust enkele goede schoten ingezonden. Het enige doel punt ontstond on geveer tien mi nuten na de rust, toen Maas na een snelle ren een goed schot had ingezonden, dat Landman maar half verwerkte. De bal kwam toen bij v. Baerschot. die onhoudbaar inschoot 1—0) Onmiddellijk daar na kreeg Van Baer schot opnieuw een goede kans, maar nii stopte Landman het schot fraai. Ook daarna heeft de Rot terdammer het nog zeer druk gehad, maar hij slaagde er verder in zijn doel schoon te houden. MAAS AMSTERDAM, 4 Juni. Er be stond voor de korfbalkampioenswed strijd tussen de titelhouders van Zuid-, en Noord-Holland flinke be langstelling. Ongeveer 3000 toeschou wers waren op het oude Fcijenoord- veld getuige van een interesante partij korfbal waarin de Amster dammers zich. zoals te verwachten viel, de meerderen toonden. Het Zuiden -viel ons aanvankelijk al zeer mee, want het eerste kwartier was er van geen Amsterdams overwicht sprake. De Rotterdammers traden resoluut op, verdedigden uitnemend en vielen goed aan. Het beslissende schot faalde echter herhaaldelijk. Westerkwartier herstelde zich lang zaam aan en schoot meer, al waren het niet alle even zuivere worpen. Na 20 min. drukte H. Koper een bal in de korf cn in de volgende minuut scoorde hij na een schitterende door braak nogmaals op fraaie wijze 02. De aanvallen van Het Zuiden waren vrij ongevaarlijk en werden telkens afgebroken. Goores c.s. opereerd snel maar vonden in de gebr. Schoe- maker c.s. een goede verdediging. Koper drukte: toen een punt te lang uitbleef, het derde punt in de mand 03. Na de pauze antwoordde Bol op COMPETITIE le KLASSE DISTRICT III TubantiaEnschcdese Boys 43 EnschedeP.E.C51 DEMI-FINALES N.V.B.-BEKER Groene SterL.S.C21 Willem II—P.S.V3—2 Zuidelijk Elftal—Zwaluwen Elftal 1—0 dezelfde wijz* 1—3. In de derde op stelling kon Westerkwartier herhaal delijk aanvallen en na 9 min. wist Pedroli keurig de stand op 14 te brengen. Voor schudden aan de paal kreeg éiebenlist een strafworp te nemen en hij faalde niet 15. In de beginopstelling hield Het Zuiden weer kranig stand. Om beur ten werd geschoten, maar de worpen van Westerkwartier waren gevaar lijker, dan die van Het Zuiden. De tijd verstreek zonder dat doelpunten vielen, tot mej. Otting na 27 min. na een uitwerpfout geheel vrij de bal in hander kreeg en scoorde 16. Het Zuiden miste nog enkele opge legde kansen. Westerkwartier schoot vrijwel elke bal doch de stand on derging geen wijziging meer zodat de Amsterdamse kampioen het eerste treffen met 61 won. Scheidsrechter W. de Jong leidde de partij, die in goede verstandhou ding werd gespeeld, rustig. HAARLEM, 4 Juni. Een veer tigtal van de sterkste gewichthef- fers van Nederland nam deel aan de Nederlandse kampioenschappen gewichtheffen, die de Haarlemse krachtsportvereniging Achilles Zon dagmiddag in het Concertgebouw organiseerde. Vooral in de eerste afdeling is prachtig werk te zien gegeven. In het extra-veaergewicht cn het vedergewicht hadden de Haarlemmer H. Bogaart- en J. B. Jansen (Sandow-Delft) geen con currentie. De Hagenaar C-affa was vooral met stoten bijzonder goed op dreef (120 kg.) en werd met flinke voorsprong op zijn rivalen kam pioen in het lichtgewicht. Span nend was dc strijd en gering het krachtsverschil in het. middenge- wicht, waarvan J. J. Smeekens tenslotte titelhouder werd. Dc midden-zwaargewicht J. Mut- sers (PSV—Eindhoven) werd in zijn klasse onbedreigd kampioen en vestigde vooral de aandacht op zich met 102,5 kg. trekken en 132,5 kg. stoten. Een poging om 137.5 kg. te stoten mislukte op liet laatste moment. Met prachtig werk werd de Hagenaar Charité Ned. kampioen in het zwaargewicht. De gedetailleerde uitslagen wer den- (volgorde: drukken, trekken, stooten Eerste afdeling: Extra-vedergewicht: 1. H. Bogaert (Achilles, Haarlem) 67.5. 62.5 en 82.5 kg.; vedergewicht: 1. J. B. Jansen (Sandow, Delft) 67,5. 65 en 95 kg.; lichtgewicht: 1. P. W. Caffa (U.D.I. te Den Haag) met 85. 90 en 120 kg.: 2. A. van Schooten (U.D.I., Den Haag) met 80, 85 en 105 kg.; 3. K. G-. Splero (Sandow,Delft) met. 85. 80 en 102.5 kg.); Middengewicht.: 1. J. J Smeekens (B.G.V., Breda) met 85. ÏOO en 117.5 kg.; 2. C. Stalhecker (U. D.I., Den Haag) met 95. 90 en 115 kg.): 3. H. J. A. van Slingerland (Sandow. Delft) met 92.5. 90 en 115 kg.; Midden-zwaar: 1. J. Muters (P. S.V., Eindhoven) met 92.5, 102.5 en 132 5 kg.; 2. A. H. N. M. Ouwerllng (B.G.V.. Breda) met 85. 97.5 c-n 120 kg.; Zwaargewicht: 1. A. Charltó (U. D.I.. Den Haag) met 105, 100 en 130 kg.; 2. C. Vessles (D.O.K.. Beverwijk) met 95. 100 en 125 kg. Tweede afdeling: Vedergewicht: 1. C. P. van Hattum (Sandow. Delft) met 67.5, 60 en 80 kg.: Lichtgewicht: 1. G. Pieren (BGV, Breda) met 72.5. 80 en 100 kg.: 2. J. Derlx (D.O.S, Tegelen) met 77.5, 75 en 95 kg.: 3. P. J. M. Staaks (D.O.S.. Tegelen) met 67.5, 80 en 100 kg.: Middenge wicht1. G. J. Vittall (K.D.O.. Am sterdam) roet 90. 85 en 110 kg.: 2. G. Verdaasdonk (B.G.V., Breda) met 77.5. 90 en 110 kg.; Midden-zwaar: 1. Th. Beuker (AJax, Amsterdam) met 92.5, 85 cn 110 kg.; 2. C. H. de Jong (Achilles, Haarlem) met 85. 90 en 110 kg.; 3. C. Bovet (U.D.I.Den Haag) met 77.5. 85 en 112.5 kg.; Zwaargewicht: 1. E. A. M. Kors (Achilles, Haarlem) met 90. 85 en 115 kg.; 2. D. J. Derkscn (Achilles, Arnhem) met 75, 85 en 110 kg.; 3. J. Visser (B.G.V., Breda) met 80, 80 en 105 kg. Twee doelvcrdedigers, die er mochten zijn: Saris (met klep) en Landman. Mientje ruas een pittig meisje En een kraan in athletiek, Speciaal de Honderd Meter Liep die Mientje reuze-kwiek. Als je haar gelijk een hinde Over 't sintel heen zag gaan Stond je werkelijk beteuterd, Daar ivas haast geen houden aan Op een keer kwam blonde Mientje, Dat was toch zo gek nog niet? Ergens op een huis'lijk feestje Plots in kennis met een Piet. Piet. was knap en kloek en keurig, Echt een heer hoor, alsjeblieft, Mien werd op dien ivonderkaerel, 't. Kon niet missen, smoor-verliefd. Maar toen Mientje op een Zondag Naar de sintelbaan toe wou Zaf7 ze dat Piet's onderlip haast Op z'n boordje zakken zou. Mien, wat hoor ik, zei hij bleekjes. Doe jij heus aan athletiek? 3k Dacht nog wel, je was een dame, Gut, wat doe jij excentriek! Juist, u hebt het krek geraden, Want Piet's uitval werd het graf Van Mien's amoureuse aanval. De verkering raakte af. Toen ik blonde Mientje later Bij de training sprak op 't gras Zei ze: Och, die lieve jongen Wist niet eens wie Fanny was! PHIDA WOLFF Jr Nadruk verboden.). De promotiestri ld is. voor zover Den Haag en Wassenaar betreft, gestreden; onze vertegenwoordigers hebben de laatste kans niet benut, want. Wasse naar werd voor de eerste maal ln deze promotiecompetitie op eigen veld ver slagen, n.l. met 23 door VFC door welke zege deze Vlaardlngse ploeg naar de 2e klasse promoveerde, en Laakkwartier kon het te Rotterdam tegen V.O.C. eveneens niet bolwerken, zodat de Hagenaars met een 31-ne- derlaag retourneerden. V.O.C. en For- tuna zullen het dus a.s. Zondag te Vlaardlngen moeten uitvechten, wie de begeerde tweede plaats zal Inne men. waarbij de Rotterdammers aan een gelijk spel genoeg hebben om te promoveren. De stand luidt: VFC 7 4 2 1 10 15—10 VOC 7 4 0 3 8 13—13 Fortuna 7 2 2 3 5 14—15 Wassenaar 8 3 1 4 7 19—19 Laakkwartier 7 2 1 4 5 9—13 met nog te spelen LaakkwartierVFC en FortunaVOC. Een record aantal toeschouwers ls op Kerkehout getuige geweest van een teleurstellende strijd tussen VFC en Wassenaar. De voorhoedespelers van de thuisclub waren zo onder de In druk van het gewicht van de strijd, dat zij een totale schotloosheid aan de dag legden. Wassenaar, dat het windnadeel had, begon direct ln een aardig tempo, zodat de Vlaardlngse achterspelers Dekker en Schouten keurig gesteund door doelman Dam me. zich geheel moesten geven om de 'alrijke aanvallen af te slaan. Toen Van Rijn zijn tegenstander Schouten eens te vlug af was. kreeg Buytel3ar de bal ln vrije positie, doch door on doordacht schieten ging deze kans verloren. Dc aanvallen van VFC hoewel min der talrijk, waren door subliem op bouwend spel van Van der Vaart, stuk voor stuk gevaarlijk. Er waren ruim 16 minuten verlopen toen een ver i doorgespeelde bal van rechtsbuiten i Snoek bij Van Eyk terecht kwam. die i zich Diet bedacht en onhoudbaar Jan sen passeerde (01). Wassenaar bleef volharden ln peuterig kort spel. zon der ook maar tot één behoorlijk schot te komen. Inmiddels was bij Wasse naar Verwoerd vervangen door Van der Ham. waarna even daarna Van Eyk (VFC) het veld verliet. Na 24 mi nuten spelen kwam op verrassende wijze het tweede Vlaardingse succes. Van der Vaart kreeg een oogblessure, werd bijgewerkt en onmiddellijk na hervatting van het spel kwam de bal bij Snoek, die Ineens het leder naar Postuma dirigeerde, waarna laatstgenoemde onhoudbaar inkogel- de. Een buitengewoon fraai doelpunt (O-2). Toen de thuisclub in de tweede helft het wlndvoordcel kreeg, zag het er aanvankelijk naar uit. dat. de ach terstand zou worden ingelopen, doch toen de Wasscnaaraanval hardnekkig bleef volharden ln zijn schotloosheid stegen de Vlaardingse kansen aanmer kelijk. Kwam het nog eens tot een behoorlijk schot, dan toonde doelman Damme zich een zeer betrouwbaar speler. Zo duurde het nog ruim een kwartier alvorens Houps vla een vrije schop aan Buytelaar de kans gaf Damme te passeren (12). Onmid dellijk daarop kreeg Buytelaar een op gelegde kans om gelijk te maken, doch faalde op het laatste moment. VFC. dat met acht spelers stond te verdedigen, bepaalde zich tot snelle uitvallen. Toen Van der Horst onnodig een strafschop veroorzaakte, voltrok Van der Vaart onberispelijk het von nis! 13). waarmede de promotie van VFC vrijwel vaststond. Wél gooide de thuisclub in de resterende tijd alles op de aanval, stuwde de Wassenaar- defensie zijn voorhoede onophoudelijk naar voren, maar tot grote teleurstel ling van het Wassenaarpubllek, wist geen der groen-witte aanvallers het tot een behoorlllk schot te brengen. Twee minuten voor het einde bracht Van Wissen de stand nog op 23. doch verder liet de Vlaardlngse achterhoede het niet komen. Laakkwartier had voor de beslissen de partij tegen V.O.C. teruggegrepen naar zijn oorspronkelijk competitie elftal. met uitzondering van doelman Dogger, die was vervangen door On derwater. Aanvankelijk zag het er naar uit. dat deze opstelling het ge wenste resultaat zou brengen, daar het ln de Haagse gelederen zeer goed klop te en de rood-zwarten grotendeels de toon aangaven. Toch duurde het nog veertig minuten alvorens Zalme met een welgeplaatste kopbal zijn ploeg de leiding kon geven. 01. De vreug de was van korte duur. daar In de volgende minuut de thuisclub de ba lans in evenwicht had gebracht. 11. Gezien het overtuigende spel vóór de pauze, was de algemene verwachting, dat de Hagenaars zouden winnen. De meerdere routine van de oud-eerste klassers gaf echter de doorslag Met snel uitgevoerde aanvallen werd de Haagse verdediging enige malen uit eengerukt en verkregen de Rotterdam mers een veilige 31-voorsprong. Onze stadgenoten gooiden toen alles op dc aanval, schoten enige malen tegen lat en paal, doch slaagden er niet ln de achterstand ln te lopen TILBURG. 4 Juni. Willem II en Groene Ster komen in de beker finale, Zaterdagavond heeft Willem II op het nippertje met 32 van PSV gewonnen, nadat de Eindhove- naren tot kort voor het clndc met 2l de leiding hadden gehad en Groene Ster, de stoere mijnwerkers- club uit Hecrlcrheidc klopte in het Goffertstadion te Nijmegen LSC uit Sncck met 21, een prachtig succes voor de zuidelijke tweede klasscrs. De eindstrijd wordt Zondag in het Goffertstadion gespeeld. De benauwde zege, die Willem n in de laatste minuten van de wed strijd tegen PSV uit het vuur sleep te, is zeker geen juiste beloning voor het door de Tilburgenaren vertoonde spel. In balbehandeling en plaat sen was PSV dat drie kwart van de wedstrijd in de meerderheid is ge weest, zijn tegenstanders verre de baas, maar de voorhoede van PSV was niet productief genoeg en slechts een enkele maal werd een aanval met een behoorlijk schot besloten. Het spel var. Willem II was. even als in de kwart fi nale tegen Blauw wit, ook nu weer snel en doortas tend. De tricoloren spelen op het ogenblik stellig beter dan in dè competitie en de training, die sedert korte tijd onder leiding van den oud-Feijenoord- speler Konings staat, is daaraan niet vreemd. Er spelen thans drie spelers genaamd Een der Engelen Engel onderling geen familie m het elftal van Willem II en die drie Engelen heb ben een belangrijk aandeel in de overwinning gehad. Zij werden de makers van de drie doelpunten, zo dat zij er voor zorgden, dat Willem AMSTERDAM. 4 Juni Bravour, moed en tegenslag hebben een hartig woordje meegesproken in de tweede „Ronde van Amsterdam-Noord". Naast zijn capaciteiten had de jonge Amsterdamse wegrenner Lakeman zijn succes in deze wielerronde gro- tendeels te danken aan zijn durf. De i favoriet Gerrit Schulte. kreeg even als Steenbakkers en Braspenninx I met veel pech te kampen, doch wist door zijn moedig lijden desondanks nog een zeer goede tweede plaats te bezetten. Ondanks het feit dat zowel Schulte als Braspenninx en Steenbakkers kansloos werden gemaakt door lekke banden en een valpartij van laatst genoemden door een overlopenden toeschouwer mogen we zeggen: Lakeman was vandaag de beste van onze meest prominente wegrenners in deze 112 km.-wedstrijd. Hij reed ook weer met de durf waarmede hij het wielerseizoen 1944 in Maastricht opende, doch thans met veel meer berekening. Jos Janssen werd gedupeerd door het werk van de vandalen, die kop spijkers op het parcours bad gewor pen en Schellingerhoudt kwam door de valpartij van Steenbakkers en //7r?Pv\ Braspenninx iets achter juist toen men in de over gebleven kopgroep heftige pogingen deed Schulte, Joosen en Reuter te achterhalen, waardoor hij een redelijke kans voor een der eerste plaatsen verspeel de. Steenbakkers is de man geweest, die de lont in het kruitvat heeft gegooid, toen er 15 km. onder de snelle wieltjes van de beroepsrenners waren doorgegleden en een kopgroep van vijf renners was ontstaan. Schulte en Evers konden hem na een heftige achtervolging be reiken en later voegden ook Lake man en Middelkamp zich bij hen. De pret voor Schulte duurde echter slechts kort. Een lekke band en het daaraan verwisselen van rijwiel juist op een moment dat Middelkamp op de vlucht sloeg, gooide hem ver naar achter. Op de helft van de strijd profiteer de Lakeman plotseling van een on bewaakt ogenblik en nam in één ron de (1400 meter) 16 seconden voor sprong en had er nog geen 5 km. voor nodig om een aantal renners op een ronde achterstand te zetten. De kop groep. bestaande uit negen renners, lag toen op ruim een halve minuut. Zeven en twintig ronden voor het einde kreeg Schulte een ronde achter stand en een paar ronden later ook de koplopers. Toen het vrij eentoning scheen te worden, ontvluchtte Schulte met Joosen en Reuter, op een moment dat Lakeman ook een lekke band kreeg, zodat het nog even ging span nen. Maar Lakeman vocht verbeten voor zijn voorsprong en hield deze ook. Grift had in de laatste kilometers bij de amateurs goed werk verricht en de enige spanning in deze wed strijd gebracht. Op het goede moment wist de durver Houtman van de ove rigen weg te vluchten en hem nog te bereiken om royaal in de eindsprint te winnen. In deze wedstrijd kregen o.a. Blaauw, Mlddelink, Kleefstra en Koopmans pech. De uitslagen waren als volgt: Profs en onafh. 112 km.: 1. Lake man, in 2 uur 51 min. 7 sec.; 2. Schul te op 1 km.; 3. Joosen; 4. (op 1 km. 200 m.) Verschuren; 5. Bijl (op 1400 m.); 8. Evers; 7. Maas; 8. Reuter; 9. Keijzer; 10. De Hoog; 11. Schel lingerhoudt; 12. v. d. Wal. Amateurs 60 km.: 1. Houtman, in 1 uur. 35 min. 51 sec.; 2. E. Grift; 3. Verhoeven; 4. Van Tilburg; 5. op 21 sec. Kuilman; 6. De Booij; 7. Scnou- tema; 8. Van Beek; 9. Van Zalinge; 10. Van Markesteijn. (Ingezonden Mededelingen) LAKEMAN UTRECHT. 3 Juni. De uitslagen van de hedenmiddag op Mereveld ge houden draverijen lulden: Meikersen-prijs (voor paarden, die nog geen 3000 hebben gewonnen) af stand 2040 meter: 1. Cecilia W. (rij der J. Kruithof) tijd 3.08. 8 km.-tljd 1.31.6. w. 4.80. pl. ƒ1.60; 2. Hans Gregor 1.80: 3. Istar ƒ2.40; 4. I. Grady van Vredenhof 2.80. Frambozen-prijs (handicap interna tionaal. voor amateurrijders) af stand 2700 meter: 1. Monsieur le Major (J. Kruithof) tijd 4.03.8, km.- tljd 1.36.1. w. 2.60, pl. 1.70; 2. Darius G. 1.70. Aardbeien-prijs eerste afdeling (voor Nederl. paarden, die 6000 doch nog geen 12.000 hebben gewonnen) af stand 2200 meter: 1. Edelman (K. Bakker) tijd 3.16.4, km.-tljd 1.27.7. w. ƒ1.80. pl. ƒ130; 2. Fleetness T. ƒ2.40; 3 Harrle Scott 2.20; 4. Bleriot; tweede gedeelte (voor Nederl. paar den. die 12.000 doch nog geen 18.000 hebben gewonnen) afstand 2260 meter: 1. Captain Norton (J. M. v. d. Berg) tijd 3.16.7. km.-tljd 1.27.1. w. 2.60. pl. ƒ1.40; 2. Flying Guy 1.20: 3 Douglas H.; 4. Wladl- mlr; derde gedeelte (intern, draverij voor paarden, die 18.000 of meer hebben gewonnen) afstand 2340 me ter: Premier Mars (W. H. Geersen) tijd 3.17, kw.-tijd 1.23.5. w. ƒ3.50. pl. 1.50; 2. Narciso 1.30; 3. Dorlethe; 4. Xaverlus. Aalbessen-prijs heat voor Nederl. paarden, die 3000 doch nog geen 10.000 hebben gewonnen) afstand 1700 meter: le heat: 1. Fryske Lee (H. de Vries) tijd 2.33. km.-tljd 1.30, w ƒ8.70, pl. ƒ1.70: 2. Flat. V. 2 60; 3. Fred Mc Clyo K. ƒ2.40: 4. Guy Hanover 2.30: 2e heat: 1. Guy Han over (W. H Geersen i tijd 2.31. km.- tljd 1.27.8, w. ƒ1.90. pL ƒ1.30: 2. Frvske Lee 2; 3. Fred Mc. Clyo K. ƒ2.70; 3e heat: 1. Guy Hanover, tijd 2 30.2. km.-tljd 1.27.3. w. 1.40. pl. 1.30: 2. Gruno's Gregor 1.40; 3. Gregorlus; 4. Fryske Lee. Toto defi nitief: w. ƒ4.30, pl. ƒ1.60, L 1.90, 2.20 en 2.30. De uitslagen van Zondag lulden: Lutln Sans Suite-prijs, prijzendra- verlj voor paarden, welke nog geen 2000 hebben gewonnen, afstand 2040 meter: 1. Intrepid, rijder M. France ln 3 min. 11.5 sec., km.-tljd 1 min. 33.9 sec., w. ƒ1.30. pl. ƒ1.20; 2. Irene Frances en Gradv van Vre denhof pl. 1.50 en 1.30. The Salnt-prljs, prljzendraverij voor Nederlandse paarden, welke 2000 of meer hebben gewonnen, afstand 2240 meter: 1. Donna M., rijder J. Roodenburg, ln 3 min. 36.3 sec., km.-tljd 1 min. 36.6 sec., w. 5.40, pl. 1.80; 2. Bartinus pl. 1.50; 3. Edward Norton pl. /II 90 Finale aardbelenprljs, afstand 2200 meter: 1. Captain Norton, rijder J. M. v. d. Berg in 3 min. 15.5 sec., km.- tijd 1 min. 26.5 sec., w. 11.20. pl. 1.40: 2. Evelyn Hanover pl. ƒ1.10; 3. Flying Guy pl. 2; 4. Premier Mars pl. 1.80. Toto def. Captain Norton w. 12.60. pl. 2.60; 2. Eve lyn Hanover 1.50; 3. Flying Guy pl. 3.80; 4. Premier Mars pl. 3.60. Lex K-prlJs, prljzendraverij voor Ned. paarden, welke ƒ4000 of meer gewonnen hebben, afstand 2000 me ter voor leerling-pikeurs:' 1. Fryske Lee ln 3 min. 1.4 sec., km.-tijd 1 min. 30.7 sec., w. ƒ3. pl. ƒ1.50; 2 Y. Kemel pl. 1.80; 3. Xaverlus pl. 7.40. Lord Maire-prlJs, prljzendraverij voor paarden, welke 1000 doch geen 4000 gewonnen hebben, afstand 2240 meter: 1. Harrold Hanover K.. rijder W. Geersen ln 3 min. 25 sec., km.-tljd 1 min. 31.6 sec., w. 3.20. pl. 1.60; 2. Cecilia W., pl. ƒ1.80; 3. Helena Scott pl. 4.50. Lupln-prljs, prljzendraverij In tern. voor paarden, welke 8000 of meer gewonnen hebben, afstand 3020 meter: 1. Prlola. rijder W. H. Geer sen. ln 4 min. 27 sec.. km.-tUd 1 min. 26.4 sec w. 1 80. pl. 1.70; 2. Da rius G. pl. ƒ2.30. Le Ganigou-prljB, heat-prijzendra- vertj intern, voor paarden, welke 16.000 of meer gewonnen hebben, afstand 1700 meter: le heat: 1. Bo- blchon, rijder O. J. Venneman, in 2 min. 27.7 sec., km.-tljd 1 min. 26.9 sec., w. 15, pl. 5.90; 2. Bobichon pl. ƒ2.40. 3e heat: 1. Anselor. rijder J. M. Dekker, ln 2 min. 29 sec., km.- tljd 1 min. 27.6 sec., w. 15. pl. 6.90; 2. Wladlmlr. pl. 17.50. 4e heat: 1. Anselor. rijder J. M. Dek ker. ln 2 min. 40 sec., km.-tljd 1 min. 23.2 sec., w. 1.30; 2. Bobichon. Heat def.: 1. Anselor w 1180. pl. ƒ4.70; 2. Bobichon pl. 7.70 DEN HAAG. 3 Juni. De uitsla gen van de Zaterdag op Dulndigt ge houden rennen lulden; Barneveldt-prljs (voor vierjarigen en ouder, die sinds 1 Jan. 1943 geen 2500 hebben gewonnen. Voor ama teurrijders) afstand 1700 meter: 1. Little May Dun (berijder D. Slem Jr.) tijd 2.01, met li lengte, w. 5.30. pl. 2 30; 2. Reine Balkls ƒ1.40; 3. Dllemne 2 ƒ2.50. - Persimmon-prijs (voor vierjarigen en ouder, die dit Jaar niet hebben gewonnen. Voor Nederlandse beroeps- rijders die dit Jaar geen vijf rennen hebben gewonnen) afstand 2000 me ter; l. Nlsouka (K. Reedijk), tijd 2.16.8, met 1 lengte, w. 2.20, pl. ƒ1; 2. Fougue ƒ1; 3. Moneron ƒ1.10. Orwell-prijs (voor driejarigen cn ouder, die dit jasr geen 4000 heb ben gewonnen) afstand 1350 meter: 1. Plalsir de France (A. Montane) tijd 1.28.2, met een halve lengte, w. 1.40, pl. 1.10; 2. Le Beguln 1.30. Trimdon-prijs (voor vierjarigen en ouder, die sinds 1 Jan. 1943 geen 15.000 hebben gewonnen) afstand 3600 meter: 1. Col des Aravis (R. Lock) tijd 4.14.8, met IJ lengte, w. ƒ1.40. pl. ƒ1; 2. Napo ƒ1.. Pnjs van Noordwijk (voor vierjari gen en ouder, die dit Jaar geen ƒ.2000 hebben gewonnen. Voor ama teurrijders) afstand 1800 meter: 1. Slalkot (J. G. Huurnlnk) tijd 2.07. met 3 lengtes, w. 1.30. pl. 1.20; 2. Bosto 1.30. Camerlonlan-prljs (voor driejari gen en ouder, die sinds 1 Jan. 1943 geen prijs van 1200 hebben gewon nen) afstand 2000 meter: 1. Mer d'Antlbes (J. Fontaine) tijd 2.17 4 met. 2 lengtes. In stalverband met Kif-Kif. mer d'Antlbes en Klf-Kif w. 2.30. Mer d'Antlbes pl. 1.20; 2. Fatima 1.70, 3. Moutardler 1.20. Casteleyn wint op de 5 km. DEVENTER, 4 Juni. De door Daventria georganiseerde athletiek- wedstrijden. mochten zich in een goede belangstelling verheugen, doch de prestaties waren over het alge meen niet fraai. Castelein van Vites se liep een goede 5000 meter en maakte een tijd van 16.24.8. De voor naamste uitslagen wareh voorts: 100 m.: 1. De Vries (AV 1923) 11.6 sec.: 2. Kips (idem) 11.7. 400 m.: 1. Blok (AV 1923) 53 sec.; 2. Pen (Trekvogels) 54 sec. 800 m. kl. B- 1. Kist (GAC) 2.06.2; 2. Hubregtse (DAV) 2.08.5. 1500 m.; 1. Wouters (Schaarsber- gem 4.22.5; 2. Fry (AV 1923) 4/27.6 5000 m.: 1. Cast-eleyn (Vitesse Leeuwarden) 16.24.8; 2. Meyerman (Sportclub Enschede) 16.53.8. Verspringen: Wellerdieck (Hellas) 6.60 m.; 2. Houtman (AV 1923) 6.45 meter. Speerwerpen: 1. Elfrink (Excelsior) 53.38 m.; 2. Langerels (AV 1923) 52.02 m. Hoogspringen: 1. De Guil (GAC). 1.774 m.; 2. Wellerdieck 1.724 m. „De oude Bond" bridgekampioen van Nederland AMSTERDAM. 5 Juni. De ver eniging „De Oude Bond" te Amster dam heeft in de eindwedstrijden het landskampioenschap behaald van de viertallencompetitie van de Ned. Bridge Bond. Deze beslissingswedstrijden zijn ge speeld tegen „De Harmonie". Nijme gen. „De Kennemers", Beverwijk, en „De Sleutels", Leiden, waarvan res pectievelijk werd gewonnen met 81, 42 en 9 matchpunten. Het team bestaat uit de heren: G. Amsingh. M. Rebattu, F. Hoenselaar en J. Bot-ak en is bij enkele wedstrij den terzijde gestaan door de heren rar. W. Nije en Fr. Hermans. Korfbaluitslagen Kampioenschap van Nederland: Hét ZuidenWesterkwartier 1—6. Eerste klasse Noord: Club Brothers Rood Zwart 41. HermesNoord- Oosten 70, NICLDO (LDO niet op gekomen i Promotie tweede klasse: NOORD HOLLAND. 3amos—LUTO 2—1. II in de voetbalhemel, dw.z. de beker finale kwam. Reeds direct ontwikkelde P.S.V. een snel en aantrekkelijk spel. Mulders en Hunting glipten enkele malen langs hun tegenstanders. Vooral toen een vliegend schot van D'Hooge. die een zeer goede partij speelde, juist over het doel van Mes vloog, zag het er donker uit voor Willem II. De halflinie der Tilburgenaren bleef angstvallig terug, waardoor P.S.V. nog meer in de aanval kwam en de Willem II-verdediging handen vol werk had. In deze periode moesten de Tilbureers zich tot uitvallen be palen. weïke echter lang niet zonder gevaar waren. Bij een daarvan loste Jan Engel een schitterend schot-, dat Steiger echter subliem over de lat werkte. P.S.V. bleef intussen het beste van het spel houden, doch het Juiste schot kwam niet. Enkele mi nuten voor rust nam lp.S.V. toch de leiding toen D'Hooge een voorzet van Hunting onhoudbaar inschoot (0—1). Ook na rust bleef P.S.V. geruime tijd de toon aangeven. Met snel en open spel werd de Willem II-verdedi- ging op zware proef gesteld, doch deze weerde zich uitstekend. Willem II stelde intussen vele pogingen in het werk om de achterstand in te lopen. Met lange trappen naar de vleugels probeerde men tot het P.S.V.-doel door te dringen, doch het was alles te onzuiver en doorzichtig. Hef keerpunt Het keerpunt van deze wedstrijd kwam na 30 minuten, toen W. Engel II vanaf de linkervleugel een hard schot inzond, dat via het lichaam van den teruglopenden Lcmmens in het doel terecht kwam. (11). Willem II was nu niet meer te houden. Met grote geestdrift werd aanval op aan val ondernomen. Opeens gelukte alles veel beter. Ondanks het feit dat P.S.V. bij een tegenaanval met uiter ste krachtsinspanning opnieuw door Mulders de leiding nam (1—2>, bleef het P.S.V.-doel in groot gevaar en in de 38e minuut was het W. Engel I die snel naar binnengelopen, een voorzet van zijn naamgenoot op de linkervleugel onhoudbaar langs Stei ger kopte 2—2. P.S.V. weerde zich met man en macht doch kon niet verhinderen dat Jan Engel in de laatste minuten Steiger met een zuiver schot voor de derde maal pas seerde. NIJMEGEN, 4 Juni. „Goal, Goal, Goal", dat was dc strijdkreet waar mede de ongeveer duizend aanhangers in de kleuren van hun club getooid, de tweede klasser „Groene Ster" aan moedigden, toen deze ploeg ln de tweede helft der beker-demifinalc, tien min. na rust, een 1O-achter- stand had gekregen. En deze kreet galmde 25 minuten onafgebroken door het Goffert Stadion, in welke tijd de achterstand in een 21-voorsprong werd omgezet, waardoor het krachts verschil tussen de eerste klasser LSC en Groene Ster juist werd weerge geven. De Noordelijke ploeg speelde een onbeduidend spel en met uitzondering van enkele uitvalspogingen, werd uit sluitend verdedigend gespeeld. Met acht spelers in en om het strafschop gebied. slaagde LSC er in zijn doel tot twintig minuten na de rust voor doorboring te behoeden. Het was Ten Wolde, die elk gevaar voor zijn doel bezwoer, daarbij trouw terzijde ge staan door de gebroeders Blom. Een maal gelukte het den rechtsbinnen Haes langs de LSC-ver&ediging te ko men, maar hij werd door Ten Wolde vastgehouden, hetgeen den scheids rechter niet ontging, doch de vrije schop leverde geen resultaat op. Toen echter in de tweede helft Van der Horst uitgevallen en zijn plaats door Fylstra ingenomen werd, gelukte het dezen speler na een heftig offen sief van Groene Ster. er snel tussen uit te trekken, den uitgelopen Van Kraai te omspelen en LSC de lei ding te geven (1—0). Verdediging bezweek Gedurende de gehele wedstrijd had Groene Ster echter een bijzondere wijze van spelen toegepast. De ploeg speelde met drie achterspelers, Urwijl in de middenlinie twee spelers waren opgesteld, die niet als kanthalfs. maar als binnenhalfs fungeerden, waarbij zowel Beckers als De Bock blijk ga ven op dit systeem volkomen inge speeld te zijn. Waar bovendien Fi scher in sterk teruggetrokken positie opereerde, verdedigde Groene Ster zijn doel in een V-formatie. Ook de aanval speelde een ongekend spel, waarbij de bin- nenspelers Haes en Klamerick ver naar voren waren opgesteld en de buitenspelers Grifhorst en Wen- nemeuser in meer 1 teruggetrokken positie bleven, evenals de aan valsleider Van der Berg. wien 'n hij- zonder zware taak was toebedacht. Want behalve als aanvalsleider fun geerde hij tevens als spil, zodat de aanval in een M- formatle speelde. Evenals DWV vorige week, slaagde LSC er niet in hiertegen het juiste tegenspel te vin den. maar wist zijn doel 65 minuten lang voor doorboring te vrijwaren. Toen werd een der vele hoekschoppen LSC noodlottig, want de goed door Grifhorst voor doel geplaatste bal werd door doelman De Jong wegge slagen, maar onberispelijk door Kla merick ingekopt (1—1). Bijna had LSC opnieuw de leiding genomen, maar invaller Schukklng schoot de bal langs de verkeerde kant van de paal. Tien minuten voor het einde gingep de aanmoedigingskreten van de" Zuid- Limburgers over in een jubeltoon, toen Klamerick een goed door Van der Berg aangegeven bal listig voor Haes liet lopen, "wiens voltreffer doel man De Jong kansloos sloeg (1—2). GRIFHORST De voetbaluitslagen Tweede klasse District I: A: West-Frlsla—OSV 10—0. District IV: B: Slttardse Boys—Wil lem I 1—2: C: VW—Kolplng SDW 11—0. Promofie 3e en 4e klasse District II: VOCLaakkwartier 31. Wassenaar—VFC 2—3. District IV. HekeenbergMinor fi—l, Ons Vlos—Tulp 2—4. NVAPEIOOORNSCHE MESSEN-EN STWLWARENFABRIFK Maak aw „toetjes" LEKKER! Hoe tuner leta smaakt, boe beter bet coedtl Maak ow puddingen, vla e. gebak, taart «d andere toetjes daarom steeds tot leta bijzondere! Gee! er telkens een anderen (IJnen en na» tuurlUken smaak aan: met de uit gezocht heerlijke Frulex-aroma Doe bet voor uw kinderen en ge* niet zelf mee! Er zijn vele Prulex* vruchtonaroma'b met deD zuive ren smaak van verscb fruit I Vraag uw winkelier VM C.IITEYinOM\'S fndien U ciscbeo stelt ook un ïurrogut. bedenk dit «Heen TECO de smuk eo geut beeft vid echte "Thee TECO Is een zuiver rutuurptoduct, umet> gesteld uit 6jne en uitgeleien bltdsoortea Het uJ wellicht iets meer moeite koxeo om het te krijgen, mur dit ls TECO overwurd! Theesurrogaat Etn sieraad voor Uw woning! Door Uw bloemen In een MUROPlAST voos in zenen, brengt U l'eur In Uw wo ning. MUSOPcAST brengt Immers hoor vozen In bij zonder fi|ne linten combi- neerend met Uw bloemen. LET EK OP dol iedere voos Is voorzien von nevenstoond MUROPIAST VerkoopKantoor. Rokin 88 A'dam VRAAGT VOORTAAN HET NIEUWE KINDERVOEDSEl DAT TIJDELIJK MOLENAAR'S KINDERMEEL VERVANGT. VERKRIJGBAAR OP DE RUSTBOH EN OP DE BESCHUITBONNEN. Onze ruim 50-jarige erva ring op het gebied van Kindervoeding staal U borg voor de uitstekende kwaliteit van dit nieuwe Molenaar's Kirtdérvoedsel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 3