HET DAGBLAD Anglo-Amerikanen beschoten trein VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Ooggetuige vertelt Een momentopnamevan den nieuwen toneelleider Duitslands vernietiging doel der oorlogsdrijvers Dr. Göbbels in „Das Reich'' Lynchen van terreurvliegers eindigt zodra moordbevelen gestaakt worden Rome mag geen toneel van de strijd worden Ernstig vermaan van den Paus Plannen voor de toekomst De vrouw en het Arbeidsfront BERLIJN. 2 Juni ..Was deze oorlog te vermijden?" Deze vraag plaatst dr. Göbbels boven zijn wekelijkse artikel in ..Das Reich". De minister constateert, dat de vijanden van Duitsland alles in het werk stellen om het Duitse rijk in deze oorlog definitief stuk te maken. Zij hebben daartoe, zo zegt hij. een materiële en militaire kracht opge bouwd. waartegen wij ons slechts met de allergrootste nationale krachtsin spanning kunnen verweren. Het is echter geenszins in overeenstemming met de feiten, als onze vijanden thans beweren, dat zij door ons daartoe ge dwongen zijn. Het tegendeel is waar. Hun mili taire voorbereidingen, reeds jaren voor de oorlog, bewijzen op volkomen ondubbelzinnige wijze, dat zi.i reeds lang het plan tot deze oorlog hadden en slechts op het geschikte ogenblik gewacht hebben om te trachten dit plan te verwezenlijken. Het. is absoluut in strijd met de waarheid, wanneer van vijandelijke zijde thans beweerd wordt, dat deze oorlog te vermijden zou zijn geweest, wanneer wij slechts naar rede hadden willen luisteren. Onder :ede verstaan de vijanden in dit geval onze vol komen toegevendheid ten aanzien van hun vernielzuchtige plannen en be doelingen. Doch zelfs daarmee hadden wij niets kunnen bereiken. Men moet niet geloven, dat er voor ons ook maar énige mogelijkheid heeft bestaan de wraakzucht en de vemietigingswil van onze vijanden door een tegemoet komende houding in wat meer ver zoeningsgezindheid te veranderen. Htm gehele militaire machtsapparaat was en is immers uitsluitend tegen ons gericht. Hun plan was er op berekend ons vóór de oorlog zodanig te belemmeren bij het benutten van eigen militaire mogelijkheden, dat de oorlog zelf. die zij onder alle omstandigheden wilden veroorzaken, voor hen een betrekke lijk gemakkelijke zaak geworden zou zijn. Zij willen natuurlijk niet de oorlog om der wille van de oorlog, doch als middel tot het doel. Dat doel is: vernietiging van het rijk als basis voor een ontplooiing der getalssterkte van ons volk. welke zij onder alle omstandigheden willen verhinderen. Valse belofte Dr. Göbbels herinnert aan de frasen, waarmede b.v. Roosevelt zijn yolk m de oorlog dreef, aan de plechtige be lofte van den president vóór diens laatste verkiezingscampagne, dat hij geen enkelen Amerikaansqn soldaat naar een buiten de Verenigde Staten gelegen oorlogstoneel wilde zenden, aan het feit. dat deze zelfde Roose velt na zijn herkiezing de oorlog let terlijk naliep, totdat hij hem tenslotte had ingehaald. Met de laffe leugen. 70 vervolgt de minister, dat wij èen aanval op het westelijke halfrond beraamden, waar toe ons. zoals iedereen zal toegeven, zowel het politieke voornemen als mede iedere technische mogelijkheid ontbraken, heeft hij zelf jarenlang de aanval op ons continent voorbereid om deze thans practisch ten uitvoer te leggen. Waar had hier voor ons een moge lijkheid bestaan de botsing dei- wapens te ontgaan? Roosevelt wilde zijn oorlog, en hij heeft deze ook ge kregen. Hetzelfde geldt voor de Sowjet- Unie. om van Engeland helemaal maar te zwijgen. Het bolsjewisme heeft sedert 1917 het plan Europa militair te veroveren. Welke voorbe reidingen het daartoe reeds vóór de oorlog had getroffen, bleek, toen wij in dit wespennest stieten Aanleiding en oorzaak van de oor log. zo vervolgt de minister, kan men reeds afleiden, uit de bedoelingen, die elke oorlogvoerende partij ermede nastreeft. Waar hebben wij ooit beweerd, dat wij de volken, die tegen ons oorlog voeren, willen uitroeien hun indu strie en hun verkeer vernielen en hun mensen in moderne slavernij brengen willen? Voor onze vijanden is c!it echter de meest natuurlijke zaak ter wereld. Wij hadden slechts de keuze tegenstand te bieden aan de vernie tigingsplannen van onze vijanden op een tijdstip dat de tegenstand nog de moeite waard was,, of te laat en met volkomen ondeugdelijke midde len. zonder enige kans op succes. De vijand valt niet de partij, de weermacht, de industrie of de staat aan, zijn aanval is op ons volk ge richt. Het is op iederen Duitser indi vidueel gemunt. De vijand wil niet ons geld of ons leven, doch uitslui tend ons leven. Verzet tegen onrecht Wij hebben deze oorlog niet ge wild. zo verklaart de minister ten slotte nog eens Onze vijanden heb ben hem ons opgedrongen, met de be doeling ons door hem te vernietigen. Het kan geen onrecht zijn, wanneer wij ons daartegen met alles, wat wij zijn en wat wij hebben, te weer stellen. Aan hoi eind van deze ge welddadige strijd zullen wij in de wereld van leed en smart rondom ons zien en plotseling bemerken, dat te midden der razernij van de vernie ling een nieuwe tijd geboren werd. Het zal in de komende maanden hard toegaan, doch dan moeten wij volhouden. Geen storm zal ons dan omverwerpen, geen ongeluk schrik aanjagen. Een volk. dat "tot het laat ste toe vastberaden is. zal ook het hoogste bereiken. Het draagt zijn harde lot r.ict voor niets. Zijn offers zijn mijlpalen lancs de 'ange weg, die naar de overwinning voert. Japanse luchtmacht in actie bij Biak Philippijnen het doel der Geallieerden TOKIO, 2 Juni. Naai- Domei uit een Japans steunpunt in het zuiden van de Stille Oceaan meldt, hebben Japanse luchtstrijdkrachten Woens dag het vijandelijke scheepvaartver keer in dc wateren van het eiland Biak (nabij Nieuw Guinea) enige uren lang aangevallen. Zij brachten daarbij een groot transportvaartuig en een van middelbare grootte tot zinken. De „Yomioeri Hotsji" noemt de landingspoging op Biak een poging der geallieerden om Nieuw Guinea van het noordwesten af te grende len en naar de Philippijnen door te breken. Het eiland Biak. aldus het blad. is wel slechts klein, maar op ongeveer 300 km. ten westen daar van ligt de strategisch belangrijke plaats Manokwaii op Nieuw Guinea, die de weg aar Palau beheerst. Hongaarse steden uit de lucht bestookt BOEDAPEST. 2 Juni. In dc loop van Vrijdagochtend hebben krachtige formaties vijandelijke bommenwerpers met bescherming van jachtvliegtuigen, langs ver schillende wegen uit het zuiden ko mend. terreur aanvallen ondernomen op Hongaarse provinciesteden. De burgerbevolking leed verliezen. Er werd schade aangericht. De vice-president van de Ver. Staten. Henry Wallace, is op zijn reis naar Tsjoengking :n Siberië aangeko men Totnuioe zijn als gevolg van de Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Marseille 1342 personeD om het leven gekomen Bij decreet van den Itallaansen minister van oorlog, maarschalk Gra- zianl, Ls de lichting 1923 van de vloot opgeroepen. Ondersteuning van krijgs gevangenen verboden DEN HAAG, 3 Juni. Verorde ningenblad no. 8 bevat een verorde ning van den Rijkscommissaris be treffende het verbod tot ondersteu ning van krijgsgevangenen of onder danen van vijandelijke staten. In artikel 1 is bepaald: Hij. die leden van de voormalige Nederlandse weermacht, die zich aan dc krijgsgevangenschap hebben onttrokken, dan wel ontvluchte of niet in het bezit van een bewijs van vrijlating of verlof zijnde krijgsge vangenen onderdak verschaft, ver bergt of hen op andere wijze behulp zaam is, wordt, voor zover niet vol gens andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd, gestraft met tuchthuisstraf van ten minste èen jaar doch ten hoogste vijftien jaren of met gevangenisstraf van ten hoogste vijf Jaren. In ernstige ge vallen kan de doodstraf worden óp- gelegd. Op gelijke wijze wordt gestraft hij. die op geloofwaardige wijze ken nis kiijgt van het feit. dat leden van de weermacht van een met Duitsland oorlogvoerende mogend heid buiten -gesloten troepenverband in uniform or in burgerkleding of dat andere personen, die gedurende de oorlog in strijd met dc bestaan de voorschriften uit het vijandelijke buitenland in het bezette Neder landse gebied zijn gekomen, hier verblijf houden en nalaat hiervan onverwijld bij de dichtst biizijnde instantie van de politie óf de dichtstbijzijnde militaire instantie aangifte te doen. Aangif+epl'cht bij vinden van vliegtuigen enz. DEN HAAG. 3 Juni. De Rijks commissaris heeft een verordening uitgevaardigd, waarvan artikel 1 al dus luidt: Hij. die vliegtuigen, onderdelen of apparaten van vliegtuigen dan wel uit vliegtuigen neergeworpen voor werpen, van welke aard ook. vindt, is verplicht, deze onaangeraakt te laten liggen en van de vondst, onver wijld aangifte te doen bfj de dichtst- bij zijnde instantie van de Duitse politie of bij de dichtstbij zijnde Duitse militaire instantie. De aangifte kan ook geschieden bij den dichtstbij zijnden burgemeester of bij de dichtstbij zijnde instantie van de Nederlandse politie of van de marechaussee. Deze zenden de aangifte onverwijld door aan de dichtstbij zijnde, in het eerste lid genoemde. Duitse instantie. Artikel 2 Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van artikel 1 dan wel deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar doch van ten hoog ste vijftien jaren, gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of met geldboete tot een onbeperkt bedrag. Naast de vrijheidsstraf kan telkens ook een geldboete worden opgelegd. Extra-rantsoen voor babywas DEN HAAG 3 Juni. Reeds vroe ger is medegedeeld, dat na een beval ling een extra-rantsoen gas of electri- cltcit ten behoeve van de babywas wordt beschikbaar gesteld. Aangezien gezinnen, die voor het bereiden van maaltijden en warm water uitsluitend op het gebruik van vaste brandstoffen zijn aangewezen, van bovengenoemde regeling uiteraard niet kunnen profi teren. Is thans besloten voor eenmaal een extra-rantsoen van één eenheid vaste brandstoffen aan deze gezinnen beschikbaar te doen stellen In de ge vallen. waarin zij door geboorte een uitbreiding hebben ondergaan. Deze regeling geldt met terugwer kende kracht van 1 Mei 1944 af. Aan vragen moeten bij de plaatselijke dis- tributledienst worden ingediend. Groeten van Nederl. vrijwilligers Dè persdienst van de Nederlandse Omroep deelt ons mede. dat ln de uitzending „Voorwaarts Kameraden", waarin «-oorlogsverslaggevers berich ten over de strijd aan en de opbouw achter het front, een aantal Neder landse vrijwilligers groeten zullen doen aan hun familie 'n Nederland. De uitzending van deze groeten ge schiedt a.s. Zondag van 11.45 tot 12 uur v.m. vla de zender en het draad- net Hilversum 1. Ie JAARGANS No. 128 LD ZATERDAG 3 JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24994 - Abonnementsprijs 25 cent per week'of 3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 45 DEN HAAG. 3 Juni. Kort geleden hebben de Anglo-Ameri kanen een nieuwe bladzijde van hun commentaar op het alge mene volkenrecht geschreven. Of zou het weer slechts een „ver gissing" zijn. dat spelende kin deren in scheervlucht aangeval len, burgers, die hun werk ver richtten, beschoten en treinen als militaire doelen onder vuur genomen werden? Nu ja, dit was tot dusver in hoofdzaak in het Duitse Rijk geschied en dat ligt toch altijd nog enige uren rij- dens met de D-trein van hier. De oude Jan de Vries schudde ongelovig zijn hoofd met de witte haren, toen wij na het eer ste bericht erover spraken. Hij geloofde het eenvoudig niet. Dat zoiets bovendien in zijn Neder land zou gebeuren... onmogelijk. Zijn jongen stond naast hem. ook hij zei niets, doch uit zijn blik sprak meer dan woorden kunnen zeggen. Wat zal de oude nu zeggen? Mij klinkt nog in de oren het gejammer der kinderen en het gesteun van gewonde mannen en vrouwen, die uren lang in hun bloed naast de spoordijk lagen. Menige volwassene keerde zich om, teneinde geen getuige te zijn van zoveel nood en ellende, als hij in zijn gehele leven nog niet had meegemaakt. Voor menig een was het tevens een ruw ont waken. Of misschien wel voor velen? Ik zag niets dan helpende handen. Waar zich ergens een mogelijkheid voordeed, werd aan gepakt. Kinderen droegen em mers water, vrouwen en meisjes hielpen gewonden verbinden, troostten, waar het leed tranen ln de ogen deed schieten, man nen droegen draagbaren aan. Een indrukwekkend beeld van een hulpverlening, die uit nood ontstond en een gevoel van saamhorigheid geeft. Daartus sen Duitse soldaten en Arbeits- manner, met krachtige handen aanpakkend, waar him optreden vereist werd. Zouden hier de grenzen der terreur liggen? Zou nu niet de slagboom gevallen zijn en de weg voor een onbegrensde wille keur versperd? Waar mensen zich zo hard en vastberaden tonen, kan de om vang van een brute oorlogvoe ring nog zo groot zijn, zij zal geen succes hebben. De nood legt banden, dat heeft de jong ste lafhartige aanslag op de Ne derlandse bevolking aangetoond, En uit deze band zal de tegen stand ontstaan, niet de ontbin ding. (Foto's C.N.F.) Seheeps werktuigkundigen. Ge slaagd voor voorlopig diploma: I. L. Brinkman. Den Helder; G. A. Koege- ler, Middelburg; J. H. Heunink .Alk maar; J. D Mesu. Vrouwepolder; K Boller, Middelburg; M. J. de Later, Breda. Apothekersassistent. Geslaagd dc dames C. E. Loopstra, Zwolle en B. E. Kool. Amsterdam. Sündermann iet Duits standpunt uiteen BERLIJN. 2 Juni. Tegenover buitenlandse persvertegenwoordigers heeft de plaatsvervangende rijks- perschef. Helmut Sündermann, ge sproken over de weerklank, die het artikel van dr. Göbbels. inzake de volksjustiiie over Anglo-Amerikaanse terreurvliegers. in de Engelse en Amerikaanse bladen heeft gevonden. Naar hij zeide. volgt deze weerklank hei motto: niet de moordenaar heeft schuld, maar de vermoorde. De de laatste tijd steeds talrijker wordende gevallen van beschieting in scheer vlucht van vreedzame burgers, vooral vrouwen en kinderen, ln de dorpen, op de wegen en de akkers door Ameri kaanse vliegers, heben een zodanige verontwaardiging onder de landelijke bevolking veroorzaakt, dat deze reeds sedert enige tijd in afgelegen stre ken eigen rechter speelt, wanneer Amerikaanse of Engelse vliegers daar gedwongen zijn uit hun beschadigde toestellen te springen. Waar de vlie gers de toestellen verlieten binnen het bereik van ofiiciele organen had deze eigenrichting nergens plaats. Sündermann stelde de oorlogs handelingen tegen wecrloae burgers, vooral het neermaaien van vrouwen en kinderen in dorpen en op de vel den door machinegeweervuur, als be wuste moord met voorbedachten rade aan de kaak. Want de vijande lijke piloot, die op deze wijze in scheervlucht aanvalt, weet wie hij aanvalt. Het feit van de moord is dus in Ieder opzicht voldoende dui delijk. De reactie van de bevolking ontstond op het moment, waarop met deze wijze van oorlogvoeren be gonnen werd. Sündermann wees in dit verband op de jongste herderlijke brief van den bisschop van Marseille, waarin deze de gelovigen in zijn diocees toe roept. dat ..het menselijke geweten over dergelij"ke moorden, die de oor log onteren, in opstand komt". Hieraan behoeft van Duitse zijde niets te worden toegevoegd, tenzij dan, dat niemand in Duitsland er meer aan zal denken op de in zijn handen vallende Anglo-Amerikaanse terreurvliegers volksjustitie toe te passen van het moment ai. dat aan vijandelijke zijde het geven van moordbevelen aan de vliegtuigbeman ningen gestaakt wordt Het gehele vraagstuk kan dus. naar Sündermann zeide, even snel opgelost worden, als het door dergelijke systematische moorden acuut geworden is. ROME. 2 Juni. Dr Paus heeft heden eon- toespraak -gehoudan--tot de leden van het college van kardinalen, die hem bij monde van den deken van het college hun gelukwensen had den aangeboden ter gelegenheid van 's Pausen naamdag. De Paus begon zijn toespraak met de grote smarten te memoreren, die door deze oorlog zijn teweegge bracht. De moderne oorlogvoering, zeide hij. heeft geleidelijk dergelijke vormen van gruwelijkheid aangeno men. die men tot voor kort nog on mogelijk gehouden had. Wat enkele jaren of maanden geleden nog als een onschendbare wet gold. wordt thans in strijd met alle geboden van het Christendom met voeten getreden. In dit verband maakte de Paus speciaal gewag van de steeds her haalde Engels-Amerikaanse lucht aanvallen op de stad Rome en zei de hij, dat deze volstrekt niet al leen op de omgeving van de Eeuwige Stad gemunt waren ge weest. Rome mag echter in geen geval tot toneel van de strijd wor den Volkomen onpartijdig zeide de Paus met grote nadruk te willen zeggen, dat, elkeen die de hand te gen de Eeuwige Stad waagt op te heffen, zowel voor het oordeel van de mensheid als ook voor de rech terstoel der goddelijke gerechtig heid zal staan als een moedermoor denaar. Vervolgens herinnerde de Paus aan de zware beproevingen, die ook in vroegere perioden der historie aan de stad Rome niet bespaard zijn geble ven. Geen belegering, geen plunde ring kan echter vergeleken worden met de tegenwoordige nood der in woners van Rome. Het aantal vluchtelingen, dat in de woelingen van vroegere eeuwen zijn toevlucht gezocht heeft in de Eeuwige Stad, is niet te vergelijken met het grote aantal van hen. die thans ondanks het duidelijke gevaar, waarin Rome zich bevindt, binnen zijn muren een schuilplaats hééft ge zocht. Na een opsomming van de hulp maatregelen. die binnen Rome reeds voor de bevolking zijn geno men. deelde de Paus mede. dat hij ook een Pauselijke vloot voor de hulpverlening aan de noodlijden den heeft willen vormen en in ge- Eerste uitvoeringen dilettanten- muzielc- en zangverenigingen DEN HAAG. 2 Juni. Het door ver scheidene dilettantenmuziek- en zangverenigingen getoonde loffelijke Initiatief eerste uitvoeringen van Ne derlandse werken te breneen. is voor het dept. van Volksvoorlichting en Kunsten aanleiding geweest ln den vervolge op bijzondere wijze van zijn waardering voor dit initiatief te doen blijken. Voor iedere Nederlandse compositie, die voor de eerste maal uitgevoerd wordt. zal. indien bet hoofd van dc afdeling muziek van genoemd depar tement de desbetreffende compositie cultureel waardevol acht. een bijzon dere vergoeding beschikbaar worden gesteld. Deze vergoeding, welke 25 tot 50 bedraagt, zal voor gelijke delen aan den componist en den diri gent worden uitgekeerd. Kinderen speelden met granaat... Nabij Hillegom vonden enige kin deren een ni et-ontplof te granaat, waarmede zij gingen spelen. Het gevaarlijke voorwerp sprong hierbij uit elkaar, waarbij een veertienjari ge jongen zo ernstig aan het hoofd gewond werd. dat overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Mén Yreest, dat de knaap beide ogen zal moeten missen. bruik stellen. Dit plan is echter helaas tot dusver mislukt door de omstandigheid, dat een der grote oorlogvoerende zeemogendheden hiertoe haar toestemming heeft geweigerd. - De Paus besprak-ook^ae vraagstuk ken van de komende vrede. Hij zei de. dat tot dusver echter helaas voor het grootste deel slechts woorden van onverstand gesproken zijn. De uit die onchristelijke overwinnings- en vredesplannen ontstaande economi sche en sociale toestanden dreigen tot een gesel van de toekomst te worden. In de wereld moet plaats zijn voor de vrije ontplooiing der natio nale krachten van alle volken. De Paus gaf de hoop te kennen, dat aan de wereld een verdere ver lenging van deze oorlog met de daar mede gepaard gaande' verscherping der oorlogsmethoden bespaard moge blijven. Hij beëindigde zijn toespraak met de wens uit te spreken, dat voor de wereld door Gods genade spoedig weer het morgenrood van de vrede zal mogen schijnen. Kwarteeuw bij de Spoorwegen LEIDEN. 3 Juni. Vrijdag was het 25 jaar geleden, dat de heer P. Zandvliet, voorwerker bij de Ned. Spoorwegen alhier, in dienst trad bij de Ncd. Spoorwegen. In heb bureau van Weg en Werken te Rotterdam, waaronder Leiden res sorteert. heeft de Hoofdingenieur ir. H. H. C. W. v. d. Veen hem in har telijke bewoordingen namens dc di rectie der N.S. gelukgewenst en hem het gebruikelijke geschenk onder couvert aangeboden. De heer Freeke bood hom namens het personeel een ets in lijst aan. Dc verduistering begint heden om 21.45 (Zondag 22.00) cn eindigt om 5.30 uur. Maan onder 4.15 (Zondag 4.36), op 17.53 (Zondag 19.06). 6 Juni V.M.. 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K. Als opvolger va: Cor van der Lugt Melscrt is met de leiding van het Amsterdams Toneel belast Ben Royaards. die al enige maanden als acteur cn regisseuraan dit gezel schap verbonden was. (Foto A.P.-Brcyer) Mijn plannen? Die worden voor een deel beïnvloed door hetgeen Van der Lugt al nastreefde, op wiens advies en verdere hulp ik mag blijven rekenen. Dat is voor mij een grote steun, evenals dc toezegging van olie leden van het gezelschap om te blij ven cn dit houdt tevens in, dat de samenstelling van dit gezelschap niet veel zal veranderen." Men begrijpt, dat hier de nieuwe leider van het Amsterdams Toneel Ben Royaards aan het ivoord is. Hij heeft zojuist verteld, hoe de last van het leiderschap dezer instelling Cor van der Lugt Melsert dc laatste jaren al te zwaar drukte cn zijn dok ter hem aanried dit neer te leggen. Maar van andere zijde werd pressie op hem uitgeoefend om te blijven en zo hield hij het nog enige jaren vol. De gisteren gehouden bijeenkomst van acteurs heeft toen voorgesteld een driemanschap, bestaande uit Ben Royaards, Frits van Dijk cn Cor Hermus. de leiding in handen te geven, maar beide laatstgenoemden, voelden daar niet veel voor. omdat verantwoordelijkheid het best door één man kan worden gedragen. Na de bovengenoemde toezegging heeft Royaards de hem aangeboden lei ding toen aanvaard. Ik bouu in de eerste plaats verder aan het reeds door Van der Lugt gekoesterdplan voor een Gijsbrechtin verjongde bezetting en dat plan zal ik raclikaal uitvoe ren." Voelt u iets voor een opvoering in grote stijl met de muziek van Dié- penbrock. zoals uw vader heeft ge bracht. Ja en neen. Ik ben een voor stander van muziek "bij de Gijs brechten bewonder Diepcnbrock, maar te veel muziek en vooral in koor gezongen reien zonden de op voering topzwaar maken en Vondels taal, die al muziek op zichzelf is, mogelijk verstikken. Ik heb op dit- punt ervaring opgedaan aan de Ant werpse schouwburg en voel ook wel degelijk voor onderlijning van het woord muziek maar te veel zou scha den. En verder? Ik wil Goethe brengen, Faust of „IpJiigeneia". als ik er de goede bezetting voor vinden kan. Dan Grillparzer; ik aarzel tussen zijn „Des Mceres und der Liebe Wellen" en .Well' dem der liigt". Verder Schiller, b.v. ..Die Rauber" dat ik aan het herlezen ben. Maar dat zijn alle maal nog vage plannen. In ieder ge val zal ik het repertoire zoveel mogelijk variëren. Vondels Lucifer wil ik brengen, als dit het. speelplan niet te zwaar zou maken. Dan Shake- speares ..Romeo cn Julia"; ook al een oud plan van Van der Lugt. Ver der een Lope de Vega, b.v. „La dama boca"; een Colder on bv. .Jtct leven is een droom'- of „De rechter van Zalamea". Dan zoek tk onder de Fransen en heb b.v. De Musset op het oog met Jongemcisjesdroom eventueel gecombineerd met nog een klein stuk. Verder modernen en niet te vergeten Nederlandse stukken, als ik die maar enigszins krijgen kan. Dar is al heel wat. Stelt de samenstelling van het gezelschap u nog beperkingen? Natuurlijk, maar ik vertrouw op de steun die mij is beloofd. Zo zal ik het vermoeiende reizen zoveel mo gelijk beperken en een rationeler in deling van het repetitieschema na streven. Dan wil ik. met medewer king van Cor Hermus en Frits van Dijk. trachten dc jongeren een be vredigender werkgelegenheid te ver schaffen door voorstellingen speci aal door jongeren in groter bezetting te laten geven. Prettig is ook. dat. Van der Lugt zijn medewerking heeft toegezegd voo? gastrollen en als gast regisseur, voorzover zijn krachten dat zullen toelaten. Wat denkt u van openlucht- toneel, bv. op het maar braak lig gende ..Frandendael"? Ik voel cr veel voor, maar iet eist een speciale voorbereiding cn daarom zal er deze zomer wel niets van komen. V blikt dus hoopvol in de toe komst? Ongetwijfeld. Er wacht mij veel werk. maar ive kunnen ook veel doen. Vooral de plannen met dc jongere spelers openen een gunstig vooruit zicht. dat de oudere generatie dc fakkel met des te meer vertrouwen aan de jongeren zal kunnen over geven. Ik heb in mijn zes jaar prak tijk tc Antwerpen een goede leer school doorlopen en tevens geleerd niet tc wild van start te gaan. waar aan ik mij vroeger wel heb schuldig gemaakt. Het is merkwaardig, hoe men daarvan soms jaren later nog de terugslag kan ondervinden, maar dat is tegelijk een goede les. U hebt een grote naam op te houden. Dat zal u zeker kunnen in spireren bij wat u hier aan arbeid wacht. Zo is het Ik heb het beste met ons tonéel voor, zegt de nieuwe leider van het Amsterdamse Toneel bij net afschcidnemen. Afschuwelijke moord op negenjarig knaapje HAARLEM. 3 Juni. Thans V lx- kend geworden, dat op tweede Pink sterdag onder de gemeente Haarlem- merliede en Spaarnwoude een afschu welijke moord is gepleegd, waarvan de negenjarige Johannes P. v. d. Tuin, wonende aan de Gedempte Oude gracht te Haarlem het slachtoffer is geworden. Het knaapje was met. vriendjes gaan zwemmen in de „Mooie Nel". Toen de jongens 's avonds huiswaarts keerden, bleek Johannes nergens te vinden. Groot was de ontsteltenis der ouders, toen de jongens de kleren van hun zoontje kwamen thuis brengen. In samenwerking met de politie te Haar- lemmerliede en Spaarnwoude heeft, dj Haarlemse recherche een uitge breid onderzoek ingesteld. Het blijkt, dat zich een 39-jarige A. S„ schilder van beroep, in de omgeving van de jongens had opgehouden. De man was met Johannes v. d. Tuin het land in gegaan. In de loop van de week ge lukte het de recherche S. aan te houden, die bekende, met het knaapje niet nader te noemen handelingen te hebben gepleegd. Na enige verwarde verklaringen deelde de schilder mede, den jongen, na zijn daad. onder water gehouden en verdronken te hebben. Dondeydag heeft de politie geruime tijd gedregd, echter zonder resultaat. Vrijdagmorgen is opnieuw een onder zoek ingesteld, waarbij de heer Th. Koningsbrugge, lid van de Haarlemse reddingsbrigade, in de „Mooie Nel", die ter plaats van het misdrijf zeer diep is. heeft gedoken. Dc zwemmer slaagde er spoedig in het lijkje boven water te brengen De dader, die psy chopaat is. heeft zich reeds eerdér aan zedenmisdrijven schuldig ge maakt. Thans zal hij wegens moord terecht staan. De deernis der buurtbewoners met. het getroffen gezin is algemeen. Raad en daad in zorgelijke tijden De vraagstukken en moeilijkhe den waarmee ook en vooral de vrouw in deze tijd te kampen heelt, zijn talrijk en verscheiden Het heeft geen zin ze nog eens in den brede te behandelen, want elkeen heeft er in de practijk van het dagelijks leven mee te maken. Belangrijker is de vraag: wat wordt er gedaan om de zorgen en moeiten van de vrouw te vellichten, waar kan zij steun cn hulp naar raad en daad vinden? Het Nederlandse Arbeidsfront is er niet alleen voor mannen, het wil ten organisatie zijn voor het geh-.-le Werkende vol': en betrekt dus ook Ge vrouw in zijn werk. Sinds de op richting van het Arbeidsfront be staat daarin het ..Arbeidsgebied Vrouwen" en deze aideling is in dc loop van de tijd over zo'n schat van ervaringen en ondervindingen gaan beschikken, dat haar leidster, mevr. E. C.Mec k, ons de uitgebreidste in lichtingen kan verstrekken. Zij ver telt ons van het streven, de werken de vrouwen in de bedrijven tot een eenheid samen te bundelen, an liet prachtige werk. dat de sociale be drijfsleidster. de sociale voorvrouw en haar medewerksters daarbij ver richten. Niet alleen door cursussen in voedingsleer, zuigelingen- en zie kenverzorging, lessen in koken en uaaien tracht men zoveel mogelijk voor de vrouwen en meisjes te doen, ook met bemiddeling en steun op elk gebied wil men haar terzijde staan. Vele zorgen gaan uit naar de vrouwen van onze arbeiders ln Duits land en er wordt al het mogelijke gedaan om hun lasten te verlichten. Ook het Arbeidsgebied Vrouwen kan niet ontkomen aan de beperkingen, die de oorlog oplegt. Mevr. Meck vertelt ons over de moeilijkheden die ontstaan door de materiaalschaarste. over de bezwaren die overwon nen moeten worden bij het stichten van geschikte tehuizen. Ten aanzien van het laatste gewaagt zij met vol doening van een initiatief dat haar afdeling heeft ondernomen en dat eerstdaags met succes bekroond zal worden. Het plan bestaat, het. perso neel van Het Nederlandse Arbeids front gedurende een middag in de week één of meer uren vrij te geven en dc daardoor vrijgekomen kantoor ruimte te benutten op een wijze d e zeer zeker vruchtbaar genoemd ..an worden. Geschikte en ervaren kiach- f\n zullen in deze uren een cursus leiden, waarin de vrouwen op aan schouwelijke en practische wijze ge toond en geleerd wordt, hoe zij van oud nieuw kunnen maken. Ieder be schikt nog wel over wat oude stof. waaruit altijd nog iets te maken valt en er is geen vrouw, die niet zal wil len leren, hoe zij dit op de handigste en voordeligste wijze kan doen. Natuurlijk ls dit maar een onder deel van het werk van het Arbeids gebied Vrouwen van Het Nederland se Arbeidsfront en zij zal zich door de oorlogsomstandigheden niet laten weerhouden in de toekomst nog meer nuttig werk voor de arbeidende vrouw te verrichten, Ooit gij behoor! bij ons Europa ls ln oorlog. De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen dc hoogste insnan- Bi i is V OjQ d pn nldaat enden a r be ld er. Het Pront heelt wapens, munitie en. voedsel nodig. Iedere dag weer. Het lucht wapen van dc Duitse weermacht ls ccn grote afnemer. Tc dien einde ls er een speciale transport-organisatie geschapen, welke alles wat het luclit- wapen nodig heeft, aanvoert. Deze or ganisatie draagt de naam van NSKK- Gruppe Luftwaffe. Reeds honderddui zenden kilometers hebben de grote NSKK-vrachtauto's. waarop nu een» bommen van 2000 kilo. dan weer mud- zakken aardappelen of andere levens middelen. door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel ln deze orga nisatie hebben de Nederlanders Dui zenden vrijwilligers staan In de NSKK- regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze man nen hebben zich door hun schitteren de prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds ln enkele jaren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verwor ven. Iedere gezonde Nederlander tussen 17 en 45 Jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet terzake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-Gruppe Luft waffe. Het spreekt vanzelf, dat er be halve aan chauffeurs, ook behoefte ia aan koks. verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening ln het ge bruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een mocor- school van het NSKK. kunnen de mannen hun plaats ln dc kolonnes Innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de N.S.K.K.-vriJwllllgcr geheel onbe zorgd zijn. Voor hom cn zijn gezin gelden n.l. ln alle opzichten dezelfde regelingen als voor dc Duitse solda ten. Er worden extra-levensmiddelen- èn kolen bonnen verstrekt enz. Vrouw en kinderen kunnen zo nodig ln mooie rusthuizen gedurende enige tijd wor den opgenomen, terwijl bij voorko mende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde verbindingsstaf hulp verleent. De NSKK-Gruppe Luftwaffe zal. nu de laatste phase van dc strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken. op volle toeren moeten, draalen. Daarom ls het zaak. de ge lederen tijdig zo hecht mogelijk te maken. Meldt u bij het werfkantoor der NSKK-Gruppe Luftwaffe. Lange Vijverberg 10. Den Haag. want: Ook gij behoort bU ons. Duitse jeugdleidster dr. Rüdiger in ons land DEN HAAG. 2 Juni. Vandaag zijn vijftien Duitse Gebietsmadel- führerinnen en de Reichsreferentin dr. Juta Rüdiger in ons land aangeko men voor een bezoek van ongeveer anderhalve week. De eerste twee da gen is het gezelschap tc- gast bij de B. D. M. in Valkenburg, waar de Reichsreferentin Zondag a.s. een „Wimpclweihe" zal houden. Vervolgens zal het gezelschap te gast zijn bij de Nationale Jeugd storm. waarbij een bezoek zal wor den gebracht aan Blaricum. Rotter dam. Den Haag en Amsterdam Het doel van dit bezoek, is de kameraad schap onder de Germaanse jeugd te bevorderen. Prijsaanduiding groenten DEVENTER. 2 Juni. ln plaata van de publicatie van de officiële prij zen voor groente en fruit in de dag bladen wordt de groentehandelaar ver plicht. op de plaats van verkoop op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze een officiële prijslijst op te han gen. welke de op het betrokken tijd stip geldende prijzen bevat Daar naast blijft dc verplichting bestaan. Iedere groentesoori afzonderlijk te prijzen, daar aan de hand van oc prijs lijst alleen niet kan worden geconsta teerd tot welke prijsklasse de aange boden grbente behoort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1