HET DAGBLAD Troepenconcentratie in Noord-Afrika VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Berlijn legt verband met invasie- plannen der geallieerden Tactiek van afleiding Mijnwerkers staken in Australië Terreuraanval op de stad Saumur 11J1C* Duits weermachtsbericht Verbitterde strijd woedt bij Velletri en Valmontone Duitse operaties voor Livorno Geen onderricht, maar opvoeding Eerste Reichsschule in Nederland School Prijsbeheersing treedt op tegen de tweedehandswinkels Zolders vol bedorven levensmiddelen BERLIJN, 1 Juni. De ont wikkeling op het Italiaanse krijgs toneel heeft in de vorige week er toe geleid, dat de operatieve re serves van de geallieerden, die op Italiaanse bodem stonden, vrijwel alle moesten worden opgesteld. Tot voor kort bevonden zich in het gebied van Napels nog enige Amerikaanse en Britse divisies. Thans echter beschikt het geal lieerde opperbevel op het Itali aanse vasteland nergens meer over reserveformaties van bete kenis, die in de strijd zouden kunnen worden geworpen. Daarbij laat men buiten beschou wing de speciale formaties, die naar de aard van haar opleiding alsmede naar haar tegenwoordige standplaats bezien, achter de Adriatische vleugel van de Engelsen en Amerikanen wel nauwelijks de taak zullen hebben in te grijpen in de gevechten, die ten zuiden van Rome aan de gang zijn. Veeleer valt aan te nemen, dat deze formaties bestemd zijn om in het gebied der oostkust van de Adriatische Zee nieuwe haarden van onrust te scheppen, vooral daar de bendenmaarschalk Tito door ver schillende succesvolle Duitse acties in Kroatië. Montenegro en Albanië in grote moeilijkheden is geraakt. Terwijl dus gesloten troependelen op het ogenblik door de geallieerden niet naar het Italiaanse strijdtoneel kunnen worden geleid, wordt blijk baar de lopende vervanging van mensen en materiaal voortdurend in de vereiste omvang voortgezet. Daar bij zou het zwaartepunt vallen op de aanvoer van munitie en zwaar oorlogstuig, welk materiaal over c!e havens van Nettuno en Anzio wordt aangevoerd. Alleen zo valt het feit te verklaren, dat ondanks de ongewoon hoge ver liezen aan tanks, kanonnen en voer tuigen. het vijfde Amerikaanse leger altijd nog ln staat is met massale pantserformaties aanvalszwaarte- punten te vormen op de westelijke vleugel van het Italiaanse front. Wanneer men evenwel het Ita liaanse krijgstoneel niet op zichzelf beschouwt, maar in het kader van de totale militaire toestand en vooral met inachtneming van de invasie bedoelingen der Engelsen en Ameri kanen in het Westen de groepering van krachten in het gebied der Mid dellandse Zee nauwkeurig onder zoekt, dan komt men tot verschil lende interessante ontdekkingen. Corsica „springplank" Tn Frans-Noord-Afrika staan, met inbegrip van de daar opgeroepen Marokkaanse en Algerijnse troepen, op hét ogenblik 15 divisies voor de aanval op de Zuidelijke flank van Europa gereed. Men kan aannemen, dat het eiland Corsica met zijn vele mogelijkheden, door het geallieerde opperbevel in de laatste maanc^n,.Ja de grootst mogelijke stijl is gemaakt tot een springplank naar de Franse en wellicht ook naar dc Italiaanse Riviera. De troepen in Noord-Afrika bestaan uit tien divisies infanterie en vijf divisies pantserstrijdkrachten. Het vermoeden ligt voor de hand, dat men in het geallieer de kamp speciale bedoelingen heeft met het in reserve houden van deze f onna ties. Blijkbaar zullen zij pas optreden tijdens de komende grote aanval op de kusten van West-Europa. Daar op duidt ook de concentratie van Protest tegen verlaagde boterrantsoenen STOCKHOLM, 2 Juni. In Vijf mijnen in Australië, waaronder de grootste van het lgnd, hebben de ar beiders het werk neergelegd uit pro test tegen de verlaging der boter rantsoenen, welke Maandag Ingaat. Waarschijnlijk zal de staking zich uitbreiden tot andere mijnen, aange zien de mijnwerkers het beginsel hul digen ,,geen boter, geen werk". Dc „Dailv Express meldt, dat ook van 25 April tot 23 Mei in de Engelse kolenmijnen stakingen zijn voorge komen. Volgens een mededeling van de bond van mijneigenaren in het graafschap Lanark gingen alleen al in dit gebied 24.000 ton steenkolen door stakingen verloren. De Valera behaalt de absolute meerderheid STOCKHOLM, 2 Juni. De Ierse regeringspartij, de Fianna Fail, heeft een absolute meerderheid van veer tien zetels verworven. De definitieve uitslag der verkiezin gen luidt: Fianna Fail 76 zetels, Fine Dael 30 zetels. Labour 8 zetels, Nationale La- bourpartij 4 zetels, Boeren 9 zetels, Onafhankelijken II zetels. Nieuw kabinet gevormd in Bulgarije SOFIA. 2 Juni. Minister-presi dent Boschiloff heeft gisteren het ontslag van zijn kabinet aangeboden, dat de regentschapsraad heeft aan genomen. De oud-minister Iwan Bagrianof werd door de regenten be last met de vorming van de nieuwe regering. EXTRA-AFLOSSING Obligatielening N.V. Drukke rij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers 1931P. Nogmaals stellen wij een be drag ad ƒ50.000.— beschikbaar voor een extra-aflossing van bovengenoemde obligatielening. Brieven met opgave van num mers en bedrag te richten aan Afdeling Boekhouding. DE DIRECTEUR. landingsvaartuigen ln de Noord- Afrikaanse havens. In het algemeen blijkt, dat de ge allieerden in de thans woedende grote gevechten aan het Italiaanse front blijkbaar slechts een middel zien. om hun eigenlijke doel te be reiken. De Engelsen en Amerikanen hebben de bedoeling hier zoveel mogelijk Duitse reserves te. binden, wellicht zelfs het onttrekken van Duitse formaties uit het Westen naar Italië af te wachten, om dan in geval van een werkelijke invasie poging aan dc Westkust van Europa betere kansen tc hebben. Het leger in Noord-Afrika zou dus tot taak hebben de grote aanval op de kust van West-Frankrijk te ondersteunen door een iandingsmanocuvre in Zuid-Frankrijk. Het hiervoor bestemde contingent strijdkrachten hoeft dus. evenals de troepen in Italië, slechts een aflei dingsopdracht, Wanneer mén met deze formaties operatieve bedoelin gen van grote omvang zou hebben, zou het geallieerde opperbevel het Noord-Afrikaanse leger aanzienlijk sterker hebben geihaakt. vooral daar generaal Eisenhower niet in het on zekere kan verkeren over de kracht van de Duitse afweer in Zuid-Frank rijk. Het zwaartepunt van het geal lieerde optreden blijft dus gelegen in het Westen. Van hieruit zal de aan val worden ondernomen, die de eigenlijke beslissing moet brengen. PARIJS. 2 Juni. De Anglo-Ame rikaanse luchtmacht heeft gister ochtend een hevige terreuraanval ondernomen op de stad Saumur in het departement Maine et Loire. Volgens een officiële mededeling bedraagt het aantal slachtoffers als gevolg van het bombardement van Avignon totdusver 375. Grote formaties Anglo-Amerikaan- se .vliegtuigen hebben in de nacht van 31 Mei op 1 Juni een hevige aanval ondernomen op de streek van het nidden-Westen van het depar tement Aisne, De schade is aanzien- Nieuw ontspanningsoord van het Arbeidsfront AMSTERDAM, 1 Juni. Het Neder- landse Arbeidsfront heeft wederom een arbéidsontspanningsoord in ge bruik genomen en wel de „Piasmolen" te Mook bij Nijmegen. Dit ontspan ningsoord, waarbij zich een zwembad en een gelegenheid tot zonnebaden bevinden, ligt in een wel zeer fraaie omgeving. De werkers, die door de verhoogde inspanning van het oogen- blik ontspanning benoeven. kunnen hier weer op verhaal komen. Zij, die menen hiervoor in aanmerking te komen, dienen zich te wenden tot den socialen voorman of tot de afdeling Arbeidsontspanning van de gemeen schap „Vreugde ep Arbeid". Ie JAARGANG No. 127 LD VRIJDAG 2 JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Juni. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Bij de zware gevechten in Ita lië, die gisteren vooral in het ge bied van Velletri en Valmontone tot de 'grootste hevigheid zijn op gevoerd heeft de strijdvaardig heid van onze troepen zich altijd, weèr weten te handhaven tegen de numerieke en materiële over macht van den vijand. Zo werd daar ook gisteren weer de met geconcentreerde infante rie- en pantserstrijdkrachten en met ondersteuning van zeer ster ke luchtstrijdkrachten aanval lende vijand tot staan gebracht. Een intussen afgegrendelde pe netratie, die de vijand ten noord oosten van Velletri kon bereiken, kostte hem uiterst zware bloedige verliezen. In deze frontsector hebben zich de 65e divisie infanterie onder luitenant- generaal Pfeiffer, de door delen van de vierde divisie valschermjagers versterkte derde divisie pantsergre nadiers onder generaal-majoor Hecker en een uit eenheden van het leger en van de valschermtroepen samengestelde gevechtsgroep onder luitenant-generaal Greiner, uitmun tend ondersteund door artillerie en door luchtdoelartillerie van de luchtmacht, zich bijzonder onder scheiden. Des nachts opererende slagvliegtui gen vielen vijandelijke batterijen en colonnes in het gebied van Artena. alsmede de plaats zelf, met bommen en boordwapèns aan. Aan de noorde lijke helling van de Lepiner bergen hebben onze divisies zich na het afwe ren van talrijke vijandelijke aanval len gedistancieerd op de noordelijke oever van de rivier de Sacco. In het gebied van Sora werden voor onze nieuwe stelingen alle aanvallen van den vijand afgeslagen. Lichte Duitse zeestrijdkrachten brachten voor Livorno een Britse torpedomotorboot tot zinken en be schadigden een andere boot ernstig Voor de kust van Dalmatië brachten zij zes volledig bezette kustmotor- schepen en een tankboot tot zinken. Er werden talrijke gevangenen ge maakt. Aan het Oostelijke front sloegen Niet ver' van Valkenburg hebben de eerste tweehonderd jonkmans hun tehuis gevonden, waar zij in de hechte gemeenschap van de Reichs schule zullen worden gevormd tot harmonisch ontwikkelde, daadkrach tige, van schadelijke remmen be vrijde persoonlijkheden, die. midden in de volksgemeenschap staand, be reid zijn. zonder voorbehoud het vaderland te dienen. In overeenstemming met de sterk Individualistische inslag in het Neder landse openbare leven kenden wij tot voor kort practlsch ln ons land geen opvoedingsinstituten, waar de Jeugd een afgeronde vorming kreeg. Uitzon deringen vormden slechts een vrij groot aantal ïtooms-katholieke Inter naten. vooral ln het Zuiden en enkele standenscholen, die dun over het hele land verspreid lagen. Het onderwijs bleef voor het grootste deel beperkt tot de dagscholen en ging met verder dan het bijbrengen van een zekere hoeveelheid kennis. De opvoeding,werd. voor zover daar sprake van wa». overgelaten aan de gezinnen. Noodzakelijkerwijs moest het doorbreken van de gemeenschaps idee de wens naar voren doen komen, het onderwijs r ilmcr op t.e vatten en opvoedingsinstituten ln het leven te roepen, waar de Jongeren naar geest, lichaam en karakter gevormd worden tot toekomstige steunpilaron van de volksgemeenschap. Uit deze drang ontstond de eerste Reichsschule ln Nederland, waar Jongens van ongeveer 1018 jaar, in een tijd van acht jaar dus, hun voorlopige vorming krijgen in af wachting van een verdere studie, die hen zal doen rijpen tot mannen waarop de gemeenschap kan bou wen. Het internaat telt zowel Duitse als Nederlandse jonkmans, van beide groepen ongeveer evenveel, terwijl er naast de Nederlandse opvoeders ook Duitse aan de ontwikkeling van de jongens deel hebben. Bij de toelating van de jongens wordt niet gelet op afkomst, maar op geestelijke begaafdheid, lichamelijke flinkheid en gaafheid van karak ter. Alleen wilskrachtige jongens zijn op de school op hun plaats. Zo telden wij bij een bezoek aan de Reichsschule onder de jonkmans zoons van arbeiders, boeren, bakkers, kooplui, artsen enz. Daar bij de keuze niet op geld of relaties gelet wordt, nemen de eerstgenoemde groepen een belangrijke plaats in. Geen klassen en standen Het samenleven van al deze Jon gens, die door het internaat geheel verzorgd worden en die allen het zelfde zakgeld krijgen, maakt, dat in hun gemeenschap de klasse- en standen-tegenstellingen worden over wonnen en dat zij inderdaad de aan gewezen leiders worden, die in de toekomst een volksgemeenschap kun nen helpen bouwen en instandhou den. Om de band met hun volk nog hechter te maken zijn de jongens verplicht ln de laatste jaren van hun opleiding drie maanden te werken op een boerderij en nog eens drie maanden het werk te verrichten van de mijnwerkers, zodat zij aan den lijve de zwaarste vormen van arbeid leren kenngn. Daardoor wordt hun Er wordt veel aandacht besteed aan de lichamelijke opvoeding. (Germ. Werkgemeenschap- Vlctor Mcetissen.) eens te meer de eerbied voor de arbeid en voor de werkers ingeprent. Het leven op de school zelf ls rijk aan afwisseling. De ochtenduren er wordt vroeg begonnen! worden be steed aan onderricht ln de verschillen de vakken, zoals wij die van onze mid delbare scholen ook kennen. De middag wordt gewijd aan de lichamelijke op voeding. gymnastiek en zwemmen, schermen en boksen, worstelen, zweef vliegen. later ook paardrijden, skilopen, roeien, motor- en autorijden. Zo wordt het lichaam gestaald en went de Jonk man aan inspanningen. Naast de sport neemt de muziek een belangrijke plaats ln het programma ln. Alle leer lingen mogen een Instrument leren bespelen. In leder geval moet leder actief aan muziekbeoefening doen op zijn minst door ln het koor mee tc zingen. Het ls verbazingwekkend, hoe snel de Jonkmans tot muzikale presta ties van belang komen. De musiccer- uren vormen zowel voor de toehoor ders als voor de jonkmans zelf een waar genot. In de vacantles maken de Jongens tochten door het eigen land en door de Duitse gouwen. In normale tijd ook naar het buitenland om zo de blik te verruimen en te sterker de eigen aard te beleven. Natuurlijk kan er bij een jonge in stelling als deze verschil van mening over bestaan, of het lesprogramma en de dagindeling in alle onderdelen reeds het ideaal benadert. Hier zal de toekomst vanzelf de eventueel no dige correctie brengen. De grondlijn is echter duidelijk en inderdaad zijn alle voorwaarden aanwezig om van de jonkmans kerels te maken. Aan het eind van hun opleiding kunnen zij het beroep kiezen, dat zij zelf wensen. Zo leven de jonkmans geborgen in de schoot van dc ge meenschap, zich voorbereidend op hun belangrijke taak. Zonder twijfel zal in de herfst een nieuwe schare de reeds aanwezige jaargangen gaan versterken en zul len de aanmeldingen voor het nieu we Jaar. die nog tot 15 Juni kunnen plaats vinden, in Valkenburg binnen stromen. sterke Duitse en Roemeense troepen ten noorden van Jass.v vrij sterke tegenaanvallen van de Sowjets af en zuiverden enige penetratieplekken. Sterke Duitse en Roemeense forma ties gevechts- en slagvliegtuigen brachten hierbij den vijand zware verliezen toe aan mensen en mate riaal. Aan de rest van het front ont stonden er buiten plaatsclijké gevech ten in het voorterrein van de Karpa- then geen gevechtshandelingen van betekenis. In de afgelopen nacht ondernamen formaties sterke Duitse gevephtsvlieg- tuigen geconcentreerde aanvallen op de spoorwegknooppunten Kasatin cn Fastof. In de Finse Golf is een Sowjet- Russisch bewaklngsvtyirtulg na mijn- treffers gezonken. Bij een aanval door veertig Britse vliegtuigen op een Duits convooi voor de westkust van Noorwegen, werden door escortevaartuigen en luchtdoel geschut aan boord der koopvaardij schepen elf vliegtuigen vernietigd, terwijl twee andere toestellen in brand werden geschoten. Stormloop op de tegels van de L.I.P.A. DEN HAAG, 1 Juni. De vereni ging van postzegelverzamelaars de L.I.P.A. bestaat vijftien jaar en heeft bij dit jubileum het initiatief genomen tot het houden van een tentoonstelling, vandaag en morgen in Pulchri Studio. De complete en zeer zeldzame postzegelverzamellng van het Rode Kruis, een collectie, die slechts bij hoge uitzondering wordt uitgeleend, is hier te zien. Een bijzondere attractie is verder de verkoop van een, ter gelegenheid van het L.I.P.A.-Jubileum geperfo reerde, 2-cents postzegel, de zegel met de zwanen. De posterijen ver leenden toestemming tot perforatie met een kruis (het rode kruis). Deze zegels worden tot een totaal van 150.000 verkocht voor de prijs van vijftien cent. De 'toeslag komt ten goede aan het Rode Kruis. Het zal waarschijnlijk velen niet bekend zijn geweest, dat de onder vakgroep detailhandel in postzegels en de Ned. Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars deze per foratie niet als officieel erkennen en de zegel dus geen waarde heeft voor verzamelaars. Vanmorgen verdrongen vele hon derden philatelisten zich voor Pul chri Studio. Lang vóór 12 uur, toen de verkoop zou beginnen, waren al meer dan 1000 volgnummers uitge reikt. Het bestuur zag zich genood zaakt, aangezien sommige belang hebbenden zelfs 50.000 dezer zegels tegelijk wilden aanschaffen de rage af te zwakken. Men kon slechts tien zegels per persoon kopen! Zaterdag ls deze L.I.P.A-tentoon stelling wederom en voor het laatst geopend tot acht uur n.m. Uit hinderlaag neergeschoten *DEN HAAG. 2 Juni. In de och tenduren van 30 Mei werd de beheer der van het kindertehuis De Beele in Voorst, provincie Gelderland, de zes tigjarige Rijksduitser Slngenstrcu, ln het park van het kindertehuis uit een hinderlaag doodgeschoten aangetrof fen. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de moordenaars illegale elemen ten zijn. die met een auto in het perk van het- kindertehuis waren vastgc- reden en die op Slngenstreu uit een hinderlaag het dodelijke schot hebben gelost, toen deze een onderzoek naar het verblijf van de auto ln het park wilde Instellen. Naar de daders wordt nog gezocht. „Veldlopen te Avegoor" DEN HAAG, 2 Juni. Zondag 4 Juni spreekt de stem van de ff van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I over „Veldlopen te Ave goor". Gawalo-examens uitgesteld HAARLEM, 2 Juni. In verband met de omstandigheden is het monde ling gedeelte der Gawalo-examen6 (gas-, waterleiding- en loodgfetersexa- mens), dat op Maandag 5 en Dinsdag 8 Juni a.s. te Utrecht zou worden af genomen, tot nader bericht uitgesteld. VOLKSCULTUUR EN KUNST Ben Royaards intendant In vervolg op ons reeds gepubli ceerd berient Inzake het aftreden van Cor van der Lugt Melsert als in tendant van het Amsterdams Toneel kan thans worden bericht, dat tot zijn opvolger is benoemd Ben Rovaaras, die sedert het begin van dit' seizoen als acteur en regisseur aan de hoofdstedelijke schouwburg verbonden was. Kunst in Leiden De reeks van cabaret- en variété voorstellingen wordt Zaterdagavond in de stadsgehoorzaal voortgezet met een „Radio-sterren"-revue. waaraan o.a.-Wai kiki Hawaiians medewerken. Het Indonesich gezelschap „Insu- linde" geeft Zondagmiddag te half drie een gamelan- en krontjong-uit voering van Indonesische muziek en dans in het Rijksmuseum van Vol- kehkunde in de Steenstraat. Het toe gangsbewijs zal tevens recht geven tot het bezichtigen van het museum waarvan de deuren reeds om een uur worden geopend. In de serie kulturele films brengt Casino Zondagmorgen om elf uur de film „Indianen", een relaas van het leven van deze mensen in de steppen van de Gran-Chaco en aan dc oevers van de Amazone. In Li«jo gaat Zon- damorgen. de film „Kameraden" met Willy Birgel en Karin Hordt in de hoofdrollen. De „Komedianten" met Johan Kaart komen Zondagavond in de ge hoorzaal met het vrolijke toneelspel „Wie z'n kind is dat?" Piet Uiterlinden zal dit seizoen een aantal orgelconcerten geven ln de Hooglandse kerk. Het eerste concert ln deze reeks, waarvan de toegang vrij is, wordt Maandagavond gehou den. Vrijdag geven de Parijse danseres sen Desra en Menen wederom een avond in de Leidse Schouwburg. Niet op de scholen, neen heb ik [gevonden En van geleerden, ach. weinig geleerd Wat u de wijzen als waarheid ver- [konden Straks komt een wijzer, die 't weg redeneert. 't Leven alleen is de school van 't leven Zo ongeveer zijn de woorden van den' dichter. Karakter en geloof wor den niet op school geleerd. Ook helaas niet dt dingen van de prak tijk des levens, al is daar de laatste tien jaren verbetering in gekomen. Hier en daar leert men de jeugd brieven schrijven in plaats van in de lucht zwevende opstellen. Hier en daar leert men de kinderen telefone ren en een spoorboekje hanteren, in- plaats van het lijstje namen opdreu nen, waar de reiziger langs komt. als hij zich wat hij nooit zal doen! per schip van Eysden naar Delfzijl begeeft en dan verder naar Terneu- zeh. Maar waar geeft men les in de fwactische dingenwelke wij werke- ijk nodig hebben: op rijdende trams springen, in een rij naar voren drin gen. zodat je voor jc beurt geholpen wordt, een fietsendief inhalen en jioe jitsoe? Bovendien zijn er tal van theoreti sche vragen, die óók nooit in de school worden opgelost, hoewel we cr elke dag met de iicus boven op zitten. Dichter er boven op dan op de rivie ren van Sumatra cn de vulkanen van Java. „Waarom gaat de tram vooruit door elcctriciteit?" „Door dc motor!" „Mooi. En waarom draait die motor?" „Door clectriciteitJilooi En wat is nu elcctriciteit...?" „Waarom is de hemel als er geen wolken zijn blaurv en niet bijv. groen of geel of roze?" Waarom zijn de wolken wit?" Waarom zoemen de telegraaf palen, wat je duidelijker hoort als je je oor tegen de paal legt?" „Waaraan weet je. dat de aarde rond is?" „Waarom ruist de zee in de klnk- horens. als die dingen toch helemaal leeg zijn?" „Waarom gaan alle kinderen tege lijk knikkeren en tollen cn vliegeren? Waarom gaat niet de één vliegeren, terwijl de ander knikkert en de derde aan de zwarte handel doet? Waar om?" Kindervragen? Vragenzaad? Wie mij morgen antwoordt, waar om de hemel blauiu is de kleur van de trouw en niet roze, diens ant woord zet ik ter lering in de krant, want er moeten toch wel méér lezers zijn, die het betreuren dat meester hun daarop nooit een antwoord wist te geven. TIJL. ZILVEREN JUBILEUM. Op Zaterdag 10 Juni a.s. hoopt de heer L J. Serlie. Pieter de la Courtstraat 34 alhier, dc dag te herdenken waar op hij vóór 25 jaar als magazijn knecht en portier in dienst van de gestichten Endegeéat, Rhijngeest en Voorgeest trad. SPORTNIEUWS P. Olivier clubkampioen D.C.L. De spannende strijd om het dam kampioenschap van DCL is ten einde. In de afgelopen week won P. Olivier zijn afgebroken partij legen Stavleu. daarmee tevens voor de eerste maal beslag leggende o^de titel van club kampioen. Dat hij het echter niet ge makkelijk heeft gehad, bewijst wel, dat de nos. 2 en 3, de ex-kampioen W. F. Olivier en Koree, op 12 punten eindigden, slechts 1 punt minder dan de kampioen. De vierde plaats wordt, ingenomen door F. Laterveer, met 10 punten, maar een minder gespeelde partij. In groep B viel de beslissing om de eerste prijs ten gunste van v. Wezel, met 16 punten, gevolgd door Ouwer- kerk met. 15 punten. De derde en vierde plaats Wordt gedeeld door Schild en Den Bezemer Sr. Op 7 Juni wordt een demonstratie avond gegeven, waarna op 14 Juni met de zomerwedstrijden begonnen wordt. LUGDUNUM—A.D.O. Ter ge legenheid van het 25-Jarig bestaan van de voetbalvereniging Lugdunum, zal Zondagmiddag op het terrein ach ter Pomona een jubileumwedstrijd worden gespeeld tussen Lugdunum en de Haagse eerste-klasser ADO. Rijksminister dr. Gdbbels' ver onderstelling, dat de veront waardiging van het Duitse volk over de misdadige vormen van de Anglo-Amerikaanse luchtoor log zich wel eens op drastische wijze tegen Anglo-Amerikaanse piloten zou kunnen keren, is reeds binnen weinige dagen tot feit geworden. En tegelijk ont branden er discussies over wat met een plechtige term „de vol kenrechtelijke zijde van het pro bleem" heet. Het blijft voor het elementaire, of zo men wil voor het primi tieve rechtsgevoel een tamelijk onvruchtbare vraag, of „het recht" zich tegen het allergru welijkste onrecht alleen maar met glacé-handschoenen zou mo gen keren. Dat de Anglo-Ameri kaanse luchtoorlog zich in het stadium van allergruwelijkst on recht bevindt, is ln het geheel niet twijfelachtig, welke princi piële of historische verhandelin gen men ook zou willen opzetten over voorgeschiedenis en vroe gere phasen van de luchtkrijg. Met name sinds de Pinksterda gen hebben de heren aan gene zijde van het Kanaal geen moei-# te gedaan om het volkenrecht te' sparen. Wat ln Frankrijk en België ge beurde en nog gebeurt is in sim pele termen een massa-moord op de burgerbevolking, die zelfs de schijn van militaire zorgvuldig heid niet meer staande tracht te houden. En sinds in Nederland het beschieten van treinen voor intern burgerlijk verkeer, van treinen met Pinksterreizigers zelfs, vele tientallen doden en dubbel zoveel gewonden heeft gekost, kan men ook hier zijn ooggetuigen van Anglo-Ameri kaanse volkenrechts-opvattingen te kust en te keur vinden. Het brandende woord van hoge katholieke geestelijken heeft de protesten voor de gehele we reld ondubbelzinnig boven het niveau van „propaganda" uitge heven. Wie hier nog een partij dige of gekleurde voorstelling van zaken ziet, wie ln het be schaamde gestamel van de Lon- dense radio-zender nog een ver dediging vindt, zal alleen in het puin van zijn eigen woning en naast de verminkte resten van zijn eigen nabestaanden inzicht deelachtig worden. Er bestaan volkenrechtelijke bepalingen over de behandeling van krijgsgevangenen. Ze zijn onder meer vastgelegd op de Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907 en voorts ln een door het Rode Kruis voorbereid en te Genève ondertekend ver drag van 1929. Deze bepalingen leggen bijvoorbeeld vast, dat het verboden ls een vijand te doden of te verwonden die de wapens strekt en zich zonder middelen ter verdediging overgeeft. In een dorp in Midden-Dults- land is thans een Amerikaanse piloot door de opgewonden bevol king gelyncht, vóór de politie ter plaatse kon zijn. En natuurlijk zal het niet ontbreken aan Anglo- Amerikaanse verontwaardiging over dit optreden tegen een tegen stander. die (overeenkomstig de volkenrechtsparagrafen) „de wa pens gestrekt en zich zonder mid delen ter verdediging overge geven" had. Maar deze veront waardiging heeft bij voorbaat een heel naargeestige bijsmaak. Want deze door de volkswoede terecht gestelde piloot had nog maar wei nige minuten tevoren zijn mitrail leur gericht op dorpsbewoners, die zich op de eerste Pinksterochtend ter kerke begaven. En deze niets vermoedende vrouwen en kinde ren hadden niet slechts ..de wa pens gestrekt", ze hebben zelfs nimmer wapens bezeten. Zij be zaten ln elke minuut van hun aardse bestaan minder „middelen ter verdediging" dan de in zijn parachute omlaaggekomen piloot. Zij vonden helaas ook overigens ln de gedragingen van dezen vlie ger slechts aanwijzingen voor wat ln het Nederlandse strafrecht „moord met voorbedachten rade" heet. Want dat deze beschieting van ongewapende en ongevaar lijke burgers systeem geworden ls, bleek in deze zelfde Pinksterdagen met bloedige zekerheid uit mitrallleursalvo's op een plezier boot bij Remagen, op badgasten in het strandbad Sinsig, op tal van vrouwen en kinderen ver van elL militair doel. Wie zelf het Volkenrecht per dag met vijfduizend bloedige mis daden tegen de burgerbevolking overtreedt, spare zijn verontwaar diging, wanneer de burgerbevol king zich Jegens een volkenrecht schendenden piloot zelf recht ver schaft. En hij else niet al te na drukkelijk „bestraffing" der ver ontwaardigde volksrechters, zo lang hij door het veilige medium van de Londense radiozender ln de bezette gebieden zijnerzijds een beweerde Justitie met behulp van „bijltjesdagen" propageert. „Volkenrecht" ls meer dan enig ander recht onmiddellijk uitvloei sel van het rechtsbesef der vol ken: volksrecht. Wie zich aan dit rechtsbesef uur na uur vergrijpt, verspeelt elk persoonlijk beroep er op. Dat zal ook aan de Anglo- Amerikaanse piloten Individueel niet verborgen blijven en daarmee zijn uitwerking uitoefenen op hun moreel. Successen van Haagse boksers te Leiden LEIDEN, 1 Juni \ne gemeend heeft gisteravond bij de hoogst enkele maal dat te Leiden beroepsbokswed strijden gehouden weiden, nu waar lijk goede bokssport te kunnen ge nieten, is bedrogen uitgekomen. Aan spanning en aan harde, vinnige strijd heeft het zeker niet ontbroken, aan techniek en goede stiil des te meer. Zelfs de hoofdpartij tussen Giel de Roode (Den Haag) cn Daaf Baan (Rotterdam) werd door een betrek kelijk eenzijdig verloop in zekere mate een teleurstelling. Van de eer ste tot de achtste en laatste ronde was het De Roode die in het offen sief was. Steeds weer joeg hij zijn tegenstander in de touwen, waarbij de stoten elkaar dikwijls zo snel op volgden. dat Baan vrijwel geen tijd kreeg zijn dekking behoorlijk te ver zorgen. De Rotterdammer, wiens hoekstoten zeker harder waren dan die van De Roode, liet zich door de bliksemsnelle aanvallen van zijn tegenstander herhaaldelijk overrom pelen, waardoor de punten-overwin- ning van De Roode na de eerste minuut af geen enkel ogenblik be dreigd is geweest. De tweede hoofdpartij tussen Erkelens (Den Haag) en Hemmèrs (Rotterdam) ging over zes ronden van drie minuten. Hemmes waagde zich direct wat roekeloos in de aan val, waarmee hij echter niet veel succes had door het rustig, overtuigd optreden van zijn tegenstander. In de tweede ronde nam Erkelens het offensief over, waarbij Hemmes een oog-blessure opliep, die tot het sta ken van de wedstrijd zou leiden. In de vierde ronde bleek eerst goed hoe veel Hemmes reeds van zijn krach ten verspeeld had. Talrijke harde rechtse stoten kreeg zij te incas seren en toen was ln feite reeds be- Schandalig hoge prijzen voor meubels DEVENTER, 2 Juni. De prijs beheersing is in actie gekomen tegen de waanzinnige prijsopdrijvingen in tweedehandswinkels en waar niet zelden een veelvoud van de toelaat bare prijs, maximaal 75van de nieuwprijs, werd gevraagd. Jongst leden Woensdag is een landelijke contróle begonnen, waarbij onmid dellijk krachtig werd doorgetast. Waar te hoge prijzen werden vraagd en ook waar, ondanks alle waarschuwingen, nog niet aan de prijsaanduidingsplicht was voldaan, werden de voorwerpen in beslag ge nomen. Dit geschiedde in 150 zaken waarvan 45 in Amsterdam. De voor raden waren in verschillende geval len zeer omvangrijk: 100 kachels bij een handelaar in Leeuwarden, 97 bij een is Limburg. In deze provincie werden ook zeer veel meubelen aan getroffen, afkomstig van veilingen boven de Moerdijk en bestemd voor clandestiene export. Bij een hande laar ln Kerkrade vond men twee wagens vol, waarvan de waarde vol gens geoorloofde prijzen rond 10.000 bedroeg. Ook in het. Noorden werden twee voorraden ter waarde van ƒ5 k f 6.000 ontdekt. Hier stond een schrijfbureau voor 75 geprijsd, dat dc handelaren zelf voor 175 had in gekocht en dat slechts zo laag ge prijsd was ten einde de prijsbeheer sing te misleiden. Een ander hield grote hoeveelheden meubelen vast tot na de oorlog, omdat zij dan wel duurder zouden worden. Ergens in Noord-Holland was naast de gewone handelsvoorraad een aantal nieuwe en gebruikte naaimachines en stof zuigers als geldbelegging opgeslagen. Deze werden zo onthouden aan hen, die er dringend behoefte aan hebben. Hoe bont men het met de prijzen maakte, moge nog blijken uit de vol gende noteringen: een ameublement van 700 moest f 1450 kosten, voor eeri ander van 475 vroeg men 975. Een kast van 60 werd voor 400 aangeboden en een sober huiskamer ameublement voor ƒ495 terwijl het slechts 126 mocht zijn. Motten deden zich te goed DELFT, 1 Juni. Ambtenaren van de Prijsbeheersing hebben in een pand aan het Oude-Delft een grote partij goederen aangetroffen, die voor een deel in een toestand ver keerden. die elke beschrijving tart. Men trof er aan: tientallen kisten met geglazuurde tegels, stoelen, ta fels, kapstokken, bedstellen, vloer kleden, een vleesmachine, electrische koffiemolens, een partij graslinnen, een volledige cafetaria-inventaris enz. Toen men de deur naar de afde ling levensmiddelen opende, vloog een zwerm motten op. Men vond bussen met bedorven knakworstjes, haver mout, waarin de motten zaten, beschimmelde cacao en rozijnen, krenten, gedroogde pruimen en lever pastei. Alles was onbruikbaar gewor den voor de consumptie. De goederen waren het eigendom van J. van der K. uit Delft, die officieel te boek staat als handelaar in tweedehands inventarissen voor café's. Behalve aan het Oude-Delft had Van der K. ook nog een opslag plaats op de Korenmarkt, waar twee zolders propvol met meubels stonden. Thans zijn vijftien personen bezig de Inventaris te taxeren, waarvoor zij ongeveer veertien dsgen nodig zullen hebben.Tegen Van der K. is een ver volging ingesteld. slist wie deze wedstrijd winnen zou. In de vijfde ronde ging de Rotter dammer voor enkele tellen neer, waarna de gong hem van de herha ling redde. Door een rechtse hoek- stoot. direct bij de aanvang van de laatste ronde werd de oogblessure van Hemmes van dien aard, dat de wedstrijd op medisch advies moest worden gestaakt. Erkelens won op punten. Van de Lcldenaars die in de bij- partijen uitkwamen, was Snik de enige, die een puntenoverwinning wist te behalen. Deze overwinning was des te fraaier daar zijn tegen stander Kloppen uit Rotterdam hem im gewicht met zes kilo overtrof. Lakeman bokste wat. onbesuisd en ging in de laatste ronde k.o. De volledige uitslagen luiden: Giel de Roode (Den Haag) w.o.p. van Daaf Baan( R'dam Erkelens (Den Haag) w.o.p. van Hemmers (R'dam) Snik (Lelden) w.o.p. van Klopper (R'dam): Lemckert (Den Haag) w. door k.o. van Lakeman (Lelden); Nllson (Den Haag) w.o.p. van Marijt (Leiden): Steenbergen (Leiden)— Brummer (Den Haagt onbsl.; H. de Wolf (Den Haag)—Jan Blokland (Rotterdam) onbsl. Het Zuiden-Westerlcwartier AMSTERDAM. 2 Juni. Het korf. balseizoen is op een oor na gevild. Er resten nog enkele wedstrijden, waarvan de kampioenswedstrijden tussen Het Zuiden en Westerkwartier allereerst de aandacht vragen. Het eerste treffen tussen deze beide ploe gen vindt op het Feljenoordveld aan de Dordtsestraatweg plaats. Na het magere resultaat, dat de Rotterdam mers tegen de Gelderse kampioen be haalden. lijdt het geen twijfel meer. wie de landstitel zal verwerven. Het is alleen maar de vraag of de tegen stand van Het Zuiden zo groot zal zijn. dat een behoorlijke wedstrijd te genieten zal zijn. Verder ontmoeten Samos en Luto elkaar te Utrecht op het sportterrein Welgelegen. De Amsterdammers heb ben slechts één punt nodig om weer eei ste-klasser te worden. Ze hebben een goede kans daarop. Sportdag van Blauw-Wit AMSTERDAM. 2 Juni. Zondag organiseert Blauw-Wit in het Stadion zijn jaarlijkse sportdag. Het pro gramma omvat een voetbalwedstrijd Blauw-Wit—U.V.V., een honkbal wedstrijd Blauw-Wit—Bonds-negen- tal en atletiekwedstrijden. Het athletiekprogramma bevat o a. volgende nummers. 200 meter hard lopen met als deelnemers: Zwaan. Van Osta en Klein: 800 meter hard lopen Van Olffen, Bouman. Fr. de Ruyter en De Bruin: 3000 meter hardlopen: Petit. Lapaster, Walstra en Hagtlngius: 4x400 estafette: Trekvogels ACC, V en L. AJax en een gemengde ploeg Ajax—Blauw- Wit. Voorts wordt er een 100 meter voor Juniores gelopen. Wielerkampioenschappen op de weg een week uitgesteld DEN HAAG. 2 Juni. In verband met plaatselijke omstandigheden is de datum van de wielerkampioen schappen van Nederland op de weg, welke te Valkenburg zullen worden gehouden, verschoven van 20 naar 27 Augustus. HANDBAL H.V.L. Zondag gaat HVL 1 te gast bij Hermes in Den Haag. De Leidse ploeg moet wel in staat worden geacht beide punten binnen te halen. Door de nederlaag, welke Hellas 3 Zondag kreeg te incas seren. is de promotiekans voor HVL nog steeds aanwezig. De verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5 30 uur. Maan onder 3.57. op 16.42 uur 6 Juni V.M.. 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1