HET DAGBLAD Duitse troepen blijven bij Jassy aanvallen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Werkt onze rechtspraak wel doeltreffend? Duits weermachtsbericht In Italië zware strijd in gebied van Al bane r bergen en Velletri Duitse luchtmacht boven Engeland Rouaari opnieuw geteisterd Heftige tegenstand op Biak De Valera boekt succes Vier doden door ontploffing Vele hengelaars vingen bot Criminaliteit nam onrustbarend toe „Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' Eisen van een ongewone tijd Luchtterreur boven Nederland Dorplein II Verscheurd spaarhankboekje De Munck: Het wonder van Goes J HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De vijand zette ook gisteren zijn grote aanvallen, vooral op onze stel lingen aan de zuidelijke helling van de Albaner bergen en in de sector van Frosinone voort. Ten westen van Velletri sloegen onze troepen in ver bitterde gevechten alle met krach tige ondersteuning van pantserwa gens ondernomen aanvallen af. 23 vijandelijke tanks werden daarbij stukgeschoten. Ten oosten van Velletri zi.in zware gevechten met vijandelijke strijd krachten. die onze stellingen zijn binnengedrongen, aan de gang. Een valschermstormregiment onder bevel van majoor Tim heeft zich daar bijzonder onderscheiden. Bij en ten westen van Frosinone zijn geduren de de gehele dag sterke vijandelijke aanvallen mislukt. Des nachts ope rerende slagvliegtuigen vielen het stadgebied van Aprilia alsmede vij andelijke batterijen en colonnes in hetzelfde gebied met goede uitwer king aan. In het Oosten zetten onze troepen hun aanval in het gebied ten Noor den van Jassy in weerwil van taaie, vijandelijke tegenstand en heftige tegenaanvallen voort. In harde ge vechten werden in samenwerking met formaties gevechts- en slagvliegtui gen 37 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Jagers, slagvliegtuigen en verkenners schoten boven dit gebied 87 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Ook in het voorterrein van de Kar- pathen en in het gebied ten zuidoos ten van Brody verliepen plaatselijke aanvalsacties van Duitse en Hongaar se formaties, ondanks hevige vijande lijke tegenstand, met succes. De Duitse luchtmacht viel overdag en des nachts het Sowjet-Russische spoorwegverkeer met waargenomen uitwerking aan. Talrijke spoorweg emplacementen werden verwoest en twee treinen met oorlogsmateriaal vernietigd. Bij een onderneming van stoottroepen via het meer van Ples- kau werden op de noordoostelijke oever verscheidene Sowjetrussische nesten van verzet verwoest. Formaties Amerikaanse bommen werpers hebben in West- en Zuidwest- Duitsland op verscheidene plaatsen bommen geworpen. Vooral in Osna- brück en Hamm werd schade aange richt aan gebouwen en ontstonden verliezen onder de bevolking. Boven het rijksgebied en boven de bezette westelijke gebieden werden 13 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers, die boven Roemenië vloog, veroorzaakte in het gebied van Ploesti schade en verliezen onder de bevolking. Strijdkrachten der Duitse en Roemeense luchtverdediging ver nietigden 28 vijandelijke vliegtuigen. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de afgelopen nacht afzon derlijke doelen in Zuidoost-Engeland aan. De luchtmacht en de marine heb ben in de maand Mei van de Brits- Amerikaanse aanvoervloot 24 koop vaardij- en transportschepen met een gezamenlijke inhoud van 131.700 brt. tot zinken gebracht en 23 andere schepen met een gezamenlijke in houd van 169.000 brt. beschadigd. Bovendien werden 17 torpedojagers en escorte vaartuigen, twee onderzee boten. acht torpedomotorboten en drie vaartuigen voor de bescherming in de grond geboord. Een torpedo^ boot. talrijke torpedomotorboten en andere vaartuigen werden bescha digd. Bijna duizend doden ROUAAN, 1 Juni. Gisterochtend heeft de Anglo-Amerikaanse lucht macht een buitengewoon hevige luchtaanval gedaan op Rouaan. Overal in de stad kwamen bommen neer en ontstonden branden. De schade in de woonwijken is aan zienlijk. De oude markt is in een puinhoop veranderd. De kathedraal, de Sint Vincentius en het aartsbis schoppelijk paleis zij- door bommen getroffen. De aartsbisschop heeft zijn galeis moeten ontruimen. Tot nog toe edraagt het aantal doden bijna duizend. Volgens de tot nu toe ontvangen berichten zijn als gevolg van de luchtaanval van Dinsdagochtend op de stad Nantes in het departement Seine et Oise 180 personen gedood. 81 gewond. Onder de puinhopen be vinden zich ongeveer 200 doden en gewonden. Geallieerden verloren negen oorlogsbodems TOKIO. 31 Mei. De verplaatsing van het zwaartepunt der vijandelijke operaties naar het gebied van Nieuw- Gufnea blijkt, volgens militaire krin gen alhier, opnieuw uit de landingen op het eiland Biak. Na de landingen bij Eitape en Hol- landia heeft de vijand thans opnieuw een sprong naar het Westen gemaakt en tracht hij vaste voet te krijgen op het op 220 km. afstand gelegen eiland. Hierbij is hij op verbitterde tegen stand gestoten van de Japanse strijd krachten, welke de gelande troepen zware verliezen toebrachten, afgezien van het tot zinken brengen van negen oorlogsschepen en de ernstige bescha diging van zes andere schepen. Een sterke vijandelijke vlootforma- tie beschoot in de ochtend van de 27e Mei de noordwestelijke punt van het eiland Biak. Kort daarop begonnen de troepenlandingen en onmiddellijk daarna de afweergevechten. die nog aan de gang zijn. In het vijandelijke kamp noemt men de Japanse tegen aanvallen de zwaarste in deze oorlog. Amphibische en landtanks van den vijand stieten op Japanse tanks, die reeds op het strand de strijd aanbon den. Tegelijkertijd deed de lucht macht der marine succesvolle aanval len op de gelande strijdkrachten. Grote winst behaald bij Ierse verkiezingen STOCKHOLM, 1 Juni. Or In Eire (Ierland) gehouden verkiezingen leverden groot succes op voor de partij van De Valera, de Fianna Fail. De/ze partij heeft tot dusver tweemaal zoveel zetels veroverd als haar ge zamenlijke tegenstanders. In de vorige Dail beschikte zij slechts over 67 zetels, de oppositie over 71. Minister president De Valera werd herkozen. Behalve De Valera zijn ook de waarnemende premier en de ministers van coördinatie der defensie, van defensie, van onderwijs, van land bouw en van P.T.T. herkozen. De definitieve uitslagen der verkiezingen zullen eerst over enige dagen bekend üjn. UITHUIZEN. 1 Juni. Woensdag middag om vijf uur vonden enkele werklieden van de firma Sanen en Verstoep, die hier aan de dijk werk ten, na afloop van de werkzaamheden een onontploft projectiel. Het werd opgeraapt en tegen de grond gesme ten, waarop een hevige ontploffing volgde. Hierbij werden "de 20-jarige A. D. Schenkel en de 27-jarige S. van der Veen. beiden te Groningen woon achtig. op slag gedood. De 19-jarige D. Ziclstra. eveneens uit Groningen, en de 27-jarige H. Keizer uit Sidde- buren, werden levensgevaarlijk ge wond en zijn later eveneens over leden. Van der Veen en Keizer waren gehuwd. Geen Oekrajine-sigareften DEN HAAG. 1 Juni. De dienst Perszaken van het Nederlands Oost- Instituüt meldt: De huidige tabaks positie wijst er op. dat binnen afzien bare tijd aan de verkoop van de Oekrajine-sigaretten een einde zal zijn gekomen. In verband hiermede kunnen van 15 Juni a s. af geen rokerskaarten meer worden uitgereikt. Hun. die menen alsnog voor een kaart ln aanmerking te komen, wordt verzocht zich schriftelijk te wenden tot het Nederlands Oost-Instituut. Laan van Meerdervoort 49 te Den Haag; Nederlanders in dienst der Duitse weermacht tot den Fürsorge- offlzler, Nicolaas Maesstraa* 32. Am sterdam; Nederlanders in dienst der Waffen- ff tot den Ftirsorgeoffizier der Watten-#. ^Somm lusstraat 3 te Den Bosch. Brieven worden na 15 Juni niet meer ln behandeling genomen. Tentoonstelling Rode-Kruiszegels DEN HAAG. 31 Mei. In samen werking met het Nederlandse Rode Kruis organiseert de Haagse phllate- llstenverenlglng „L.I.P.A." ter gelegen heid van haar vijftienjarig bestaan een tentoonstelling van Rode Kruiszegels ln het gebouw Pulchrl Studio. Den Haag. op Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Juni. Ter gelegenheid hiervan gaven dc Ned. Posterijen toestemming tot de perfo ratie van 150.000 zegels van 2 ct. Deze zullen, geperforeerd met een kruis, verkrijgbaar worden gesteld A 15 ct. De toeslag komt ten bate van het Rode Kruis. Verder la gedurende belde tentoonstelllngsdagcn ln het gebouw een tijdelijk hulppostkantoor geves tigd. waar tevens gelegenheid zal kun nen worden gegeven tot het verzenden van aangetekende stukken. De zegels kunnen van een bijzonder poststempel worden voorzien. Bij drommen zijn zij vanmorgen de stad uitgetrokken, de Amster damse hengelaars. En elders in het land zal het niet veel anders geweest zij. De deuren van het Amstelstation waren aan de voorzijde nog niet eens geopend, toen er al vele liefhebbers voor dp eerste stoptrein naar Utrecht, verschenen, gewapend met hengels en zijtassen vol verwachting voor de eerste dag van het nieuwe hengel- seizoen. In Abcoude, Vinkeveen, Vreeland en al die andere dorpen rond dc hoofdstad, die van ouds de henge laars tot zich trekken, was men ook vroeger dan anders opgestaan. De bootjesverhuurders maakten goede zaken en gelijk we eerder reeds schreven, gingen hun zaken m vele gevallen al te goed. dat wil zeggen hun prijzen waren vaak aan de zeer hoge kant. toen de drommen aan de diverse stations uitstapten, was er maar één onderwerp van gesprek: ..Wat doet dc vis?" Helaas dc vis deed weinig. In zeer vele gevallen zijn de waterbe woners zelfs alleen maar het onder werp van gesprek geweest en hebben zij zich niet vertoond. De vis had niet veel trek en beet weinig door. Brasem en baars hadden er helemaal geen zin in en alleen rietvoorn en bliek waren wel zo goed. zich bij tijd en wijlen te laten verschalken. Bovendien ving uw hengelende re dacteur zegge en schrijve vier gron- delingen, die hij met minachtend ge baar weer te water heeft gelaten. Neen. deze eerste visdag slaagde lang niet in alle opzichten.' Het weer werkte niet mee. Zó'n plotselinge weersverandering is immers over liet algemeen nadelig voor de visvangst. Er zijn dan ook heel wat enthousias- telingen reeds vroeg in de middag teruggekeerd. De originele geduldige brasemers waren zo goed als allen platzak en alleen zij, die aan het kantje de rietvoorn hadden nage jaagd, hadden soms nog een redelijk zootje. Een der merkwaardige en prettige gevolgen van het omgeslagen weer wasdat er heel in de vroegte nog al eens een aaltje wilde bijten. Maar... de hengelaars hebben hun laatste pijl nog lang niet verscho ten. hun laatste worm nog niet ge bruikt. Er komen nog vele vrije dagen, waarop zij hun geluk weer zullen gaan beproeven. En zij zullen het dan hopelijk vaak beter treffen dan op deze matig geslaagde eerste morgen. Ie JAARGANG No. 126 LD DONDERDAG I JUNI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie; Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f3.25 per kwarfaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 De Duitse troepen maken in de frontgebieden thans gebruik van een apparaat, dat op grondige wijze spoorwegrails onklaar maakt. (P. K. Wehmeyer-Orbis) Het vraaggesprek met den econo- mischen rechter mr. Meyer in ons blad van Zaterdag heeft nog eens de aandacht gevestigd op de criminaliteit, zij het op een klein gedeelte daarvan. Evenzeer sprong het probleem der misdadigheid naar voren uit de reportages over het werk van de recherche Jn de hoofd stad. En daarmee is het licht ge vallen öp een probleem, dat ge woonlijk den lezer slechts wordt voorgelegd in de vorm van politie nieuws en rechtbankverslagen. Het is een probleem. En een met vele kanten. Wanneer een officier van justitie _bij de Amsterdamse rechtbank in een requisitoir ver klaart. dat het aantal misdaden in de oorlogsjaren met 500 pet. geste gen is. wanneer de kranten de meest lugubere en vroeger ondenkbare misdaden vermelden als lijkenroof om der wille van gouden kiezen, diefstallen van sieraden ten nadele van mensen, die op straat bewusteloos geraken, roof van kinderkleertjes, tientallen inbraken in gewone woon huizen, dan blijkt daaruit een geheel andere „misdadigersmentaljteit" dan voorheen. Vroeger scheurde een in breker een brancjkast la sardine open. tegenwoordig begapt hij ge wone arbeiders van hun traploper en winterjas. Beslissend Is daarbij nimmer, of er wellicht verzachtende omstandig heden zijn aan te rekenen. Men kan met zulke verontschuldigingen nimmer de misdaad wegpraten. Juist omdat deze „verontschuldigin gen" worden gezocht, zal er met gestrengheid tegen de misdadigheid moeten worden opgetreden. En de mensen die dit in Nederland moeten doen. zijn de rechters. Mr. Meyer, de economische rech ter, liet ln het vraaggesprek dat wij met hem hadden, reeds doorscheme ren. dat een aantal rechters in ons land niet mee kon komen met de veranderde criminele frequentie. Wij zouden dat nog iets willen uitbrei den en zeggen, dat aan vele recht banken nog recht gesproken wordt op de basis van 1938. Op de basis van een normale tijd dus, met- een normale criminaliteit. En het ware te wensen dat hierin verandering kwam. De gangbare opvattingen over de rechtspraak maken dat niet gemak kelijk. De Nederlandse rechter spreekt volgens paragrafen, die hun eigen leven leiden. Dat houdt zo ongeveer in. dat een politieman, die zich in 1944 laat omkopen en voor wien de zelfde omstandigheden gelden, ver zachtend en belastend, als voor den politieman, die zich in 1904 liet om kopen. in 1944 dezelfde straf zal moe ten krijgen als de schuldige van 1904, Wanneer steeds méér politiemannen zich laten omkopen, zouden zij vol gens deze opvattingen toch steeds de zelfde straf moeten hebben. De alge mene preventie geeft niet de doorslag, het recht is star en volgt tc weinig ae eisen van een ongewone tijd. Maar in deze tijd neemt de crimi naliteit onrustbarend toe. Iedere krantenlezer weet het. De rechtspraak dient in zulk een tijd niet alleen om misdadigers te straffen, onverschillig of men zulk een straf nu als vergel ding of als correctie wil opvatten. Zij moet. ook in staat zijn de misdadig heid door haar ingrijpen te beteu gelen. Het Is schering en inslag, dat een rechtbank een aanmerkelijk lagere straf oplegt dan de officier van jus titie eist. Vroeger was dat al vaak zo, maar tegenwoordig komt dat in het bijzonder voor als die officier in zijn begeleidend requisitoir hogere eisen tegen bepaalde categorieën misdadi gers hoeft aangekondigd. Voor de Amsterdamse rechtbank zijn er op dat gebied frappante gevallen geweest b.v. ten aanzien van frauderende ambtenaren. Vroeger behoorden deze gevallen tot de zeer grote uitzonde ringen in ons land. Tegenwoordig komen zij dagelijks op de rechtbank- rol voor. De officieren van justitie te Amsterdam gingen er in de laatste tijd toe over, tegen dergelijke amb tenaren hoge straffen, desnoods van drie, vier jaren gevangenisstraf te vragen. De rechtbank veroordeelde In vei$ gevallen tot... anderhalf, twee jaar. En nu kan men zeggen: „De amb tenaren staan in deze tijd aan enorme verleidingen bloot, zij verdienen, in vergelijking met zwarte, of zelfs maar met gewone handelaren, weinig, het is logisch, dat zij eerder dan vroeger bezwijken" Maar daartegenover is een goed vaderlands spreekwoord te stellen: ..Zachte heelmeesters maken stinkende wonden." Wanneer de rechtspraak naar de letter niet in staat blijkt, de criminaliteit doeltreffend te be teugelen, ls daarmee aangetoond, dat zij niet geheel doeltreffend werkt. Het is mogelijk, het straf- peil ook met de tegenwoordige wetboeken te verhogen, uiteraard niet boven bij de wet vastgestelde maxima, maar toch op een zo danige wijze, dat de werking naar buiten, de werking tegenover den misdadiger. afschrikwekkender wordt en dat met name a-sociale individuen voor een langere periode dan tot nu toe algemeen gebruikelijk was, uit de maat schappij verwijderd worden. Min der dan ooit heeft Nederland thans behoefte aan inbrekers, frauderende ambtenaren cn op lichters. Zij zijn parasieten op ons toch al zo zorglijk volksbestaan DEN HAAG, 1 Juni. In de middaguren van gisteren hebben Anglo-Amerikaanse vliegtuigen bommen neergeworpen op woon wijken van de stad Roosendaal. Tot dusver werden 63 gedode, 65 zwaar gewonde en meer dan 100 licht gewonde Nederlandse bur gers, onder wie vrouwen en kin deren, geborgen. Verwacht kan worden, dat de verliescijfers nog zullen'stijgen. Bovendien werden gisteren en eergisteren weer door laag vlie gende vliegtuigen rijdende trei nen met de mitrailleurs aange vallen. In het noorden des lands werd zelfs een tram bescholen. De Nederlandse burgerbevolking leed bij deze aanvaller, volgens de tot dusver ontvangen rapporten een verlies van 28 doden. Onge veer 50 personen werden zwaar en 60 licht gewond. Verblijfsduur in pensions DEN HAAG, 1 Juni. Op grond van de hotel-, café- restaurantbeschik king no. 3 is het aan pensionhouders. Ingeschreven bij de ondervakgroep pensions, niet toegestaan, logies voor korter dan vijf dagen achtereen te verstrekken. De voorzitter van de be drijfsgroep hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwante bedrijven heeft echter voor bepaalde provincies cn gemeenten gedurende de maanden Juni, Juli. Augustus en September a.s. een uitzondering op deze regeling toegestaan. Gedurende genoemde maanden mag logies tegen betaling worden verstrekt voor kortere onafge- gebroken tijdsduur dan vijf dagen. Deze regeling geldt alleen voor de grovlncles Drente, Gelderland. Lim- urg. Noord-Brabant. Overljsel en Utrecht (uitgezonderd de gemeente Utrecht en de gemeenten: Blarlcum. Bussum. 's-Graveland, Hilversum. Hol- landsche Rading. Hulzen (N.H.), Kor- tenhoef en Laren (N.H.). ,,De Zonnehoeve" gesloten AMSTERDAM, 1 Juni. De Ned. Jeugdherbergcentrale deelt mede. dat de Jeugdherberg „De Zon- hoeve" in Blaricum voor het trek- kersverkeer gesloten ls. Het heeft dus geen zin. zich voor overnachting aan te melden. Ouders lieten twee kinderen op de heide achter HUIZEN, 1 Juni. Op de heide heeft men twee kinderen, jongetjes van vier en zes Jaar. die daar blijk baar door de ouders zijn achterge laten. aangetroffen. Zij hadden elk tien gulden bij zich en bleken uit Amsterdam afkomstig. De politie zal trachten de ouders op te sporen. Jarenlang is men op zoek naar het echt-Nederlandse. Wat is echt- en typerend Nederlands? Is het Volen- dam cn Marken, zoals de Amerikanen meenden en zonls van de weerom stuit ook wijzelf blijkbaarzodat men op een recent feest in Berlijn Neder landers op klompen en in ..volks dracht" zag? Is het een landschap met een dijk? Is het het blonde duin. de zonnige hei de groene wei? Het ts in elk geval niet het dorp Dorplein, want dat is het meest on-Nederlandse dorp, dat men zich zou kunnen den ken. De fabriek is er uiterlijk ren ..wreed werkhuis, woeste gevangents" bij uitstek, om met den dichter te spreken. De hui- zen zijn ook in de vrolijke stijl van gevangenissen ge bouwd. Hoe is zo iets mogelijk in Nederland. het land met de beste architectuur van de wereld, met een lieflijke dorpsbouw en een schone cn ruime stedenaanleg, zoals men die noch in Duitsland noch in Frankrijk of in andere naburige landen zag? Dan vindt men ergens „de cantine" op dit dorre plateau van gruis en sintel en men leest boven de deur: „E. Dor. Vergunning". Het is dus een zekere heer Dor cn niet de dorheid, die zijn naam aan Dorplein gaf. En het blijkt, gelukkig, niet een Nederlander, die dit mis troostige dorp uit puin uit de Peel deed verrijzen. Want behalve dar E. Dor de enige vergunninghouder voor sterke drank ter plaatse is. is hij ook de grote man van de fabriek en die fabriek heet ..Zincs de la Campine", Kempense Zinkbedrijven en het is een Frans man die hier in de woestenij van de Peel een woestijn van puin aanlegde en die Dorplein noemde. De lucht is vergiftig: de mensen wonen niet graag bij een zinkfabriek. Van de 'tweeduizend die er vroeger werkten, zijn er trouwens maar meer een paar honderd over De cantine is leeg en hol op Zon dag. Verveeld hangen er enkele dor pelingen als echte gevangenen rond en drinken bier. dat niet wil schui mei}, 't. Zal overal wel zo zijn, maar hier valt het op. Ergens rammelt een electrischc piano om te huilen. Aan de muur hangt een spreuk: Daar alleen kan vreugde wonen Daar alleen is 't leven zoet Waar men vrij en ongedwongen Alles voor elkander doet. Bittere ironie? Neenl Gelukkig heeft de mens hier in deze eenzame hel toch ook goede vertegenwoordig sters. Twee Limburgse kloosterzusters hebben hier de vijftig burgers, die voor het geestelijk en lichamelijk wel en wee van de Dorplein-dorpelingen waken in de kost, en de vreemdeling krijgt een bete broods, gezeten tussen den onderwijzer en zijn gezin cn de vier marechaussees... Iets van huiselijkheid, al is het dan de huiselijkheid van een kazerne, zweeft daardoor zelfs in het dorre Dorplein. het verschrikkelijkste dorp van Nederland, TIJL. Afdeling Rode Kruis verplaatst DEN HAAG. 30 Mei. De afde- Jing V van het Nederlandse Rode Kruis, tot op heden gevestigd dr. Kuyperstraat 9 te Den Haag is verplaatst naar het adres Juliana van Stolberglaan 27—29 te Den Haag, tel. 772113. SPORTNIEUWS De Munck vervangt Landman AMSTERDAM, 1 Juni. De Munck. de doelverdediger van Goes, zal Zondag te Tilburg Landman in het elftal van De Zwaluwen ver vangen. Honkbalprogramma AMSTERDAM. 31 Mei. Het honk- balprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Zaterdag: Eerste klasse: Quick HHC, WGABlauw-Wit. Overg klasse: AFCZeeburgla: AJax 2 DOS; Blauw-Wit 2—OVVO. Zondag: Eerste klasse: Haarlem AJax; EDOSchoten Overg.klasse: HilversumDe Spartaan; RCH EDO 2; CclerltasHaarlem 2; HCK TYBB; HHC 2—DWS. Achter de niets ontziende worste ling. die over ons heen raast, staat de socialisering van de Euro pese ruimte. Kunnen andere delen van de aarde zich nog voorstellen, dat zij ln een of andere gewijzigde vorm de kapitalistische periode zul len kunnen voortzetten, voor Europa staat aan het eind slechts de socia listische volkerengemeenschap of de ondergang. De zin echter van deze sociale re volutie, wij zeiden het enige tijd ge leden reeds, ligt ln de arbeidsverhef- fing. Dat wil zeggen, dat de arbeid en de eer van de arbeid ln het mid delpunt van de volkse ordening zul len staan en dat op die basis de klas senstrijd zal worden overwonnen en de arbeider tot volwaardig lid en tot drager van de volksgemeenschap zal groeien. De arbeider, die in de kapi talistische periode slechts geteld werd als dode productiefactor, zal ln de toekomst de volksgenoot bij uit stek zijn. want geen mens zal aan spraak kunnen maken op de rechten, die de volksgemeenschap haar leden toekent, dan door de vervulling van zijn arbeidsplicht tegenover het ge heel. Aan het kapitalisme is in Europa reeds op het ogenblik iedere geeste lijke en materiële basis ontnomen. Wat dat betreft leven wij op het mo ment reeds in de chaos die velen bij de val van het kapitalisme voorza gen. Een moeilijke stap is echter, uit deze chaos de levende volksgemeen schap op te bouwen en de bedrijfs- gemeenschappen tot een bezielende werkelijkheid te maken. Wij weten het, de „directeur" en de ..loonarbei der". in de toekomst de bedrijfsvoer der en het lid van de volgmanschap. zullen elkaar moeten vinden in de gezamenlijke arbeid voor de gemeen schap, op grond van hun principiële gelijkwaardigheid als actief lid van de volksgemeenschap. Hun verhou ding. die eerst een echte verhouding wordt omdat zij in hun waardigheid gelijk zijn. zal worden bepaald door het. verantwoordelijkheidsbesef van den een tegenover den ander en door de trouw van de leden van de volg manschap tegenover den bedrijfs voerder. Dit ideaal, dat het Arbeids front wil verwezenlijken en waartoe het onder meer de werkgemeenschap „Arbeidsverheffing" stichtte, lijkt ve len nog een droombeeld En inder daad, wanneer wij tot practlsche re sultaten willen komen, blijken tal loze moeilijkheden op te doemen. Moeilijkheden voortvloeiend uit de houding van vele ondernemers zowel als uit de houding van vele arbeiders. Erfenissen uit een verleden, vloek waardig systeem. Vele oude ondernemers menen nog altijd, dat de arbeidsovereenkomst hun een soort „bezitsrecht" geeft op den arbeider of althans op zijn ar beidskracht. Zij denken, dat zij op grond daarvan ontslagen zijn van de plicht, behoorlijke omgangsvormen tegenover den aan hun leiding toe vertrouwden werker in acht tc ne men. Zij missen vaak het verant woordelijkheidsbesef ten aanzien van het geestelijk en stoffelijk welzijn der werkers, omdat zij in den werker den mens en den huisvader niet zien. Komen deze ondernemers tot sociale maatregelen de ontwikkeling der laatste decennia heeft tenslotte haar stempel gedrukt op ieder van ons dan spelen daarbij reclame-doelein den of „verstandige" overwegingen ten aanzien van de winstmogelijk heden niet zelden een rol. Omgekeerd echter ontbreekt het zeer veel arbeiders eveneens aan goed begrip èn aan houding. De mensonterende omstandigheden waar onder een belangrijk deel van de arbeidersklasse onder het kapitalis tisch systeem heeft moeten leven, hebben velen de fierheid en het ge voel van eigenwaarde doen verliezen en hebben hun het uitzicht op de eigen nationale kuituur ontnomen. Zij missen de wil en de moed, aan het eigen leven een waardevolle in houd te geven. Temidden van deze oude erfenis moet het geloof van een kleine be wuste schare de geboorte van de nieuwe gemeenschap bewerken. Het spreekt vanzelf, dat daarbij een voortdurende stroom van wanbegrip en wantrouwen deze groei begelei den. Kort geleden sprak een werkelijk idealistisch bedrijfsvoerder er ons zijn verwondering over uit, dat enkele leden van de volgmanschap het spaarbankboekje, dat zij van het be drijf kregen ten behoeve van een Jonggeborene. verscheurden. Hij kon geen motief voor een dergelijke hou ding vinden. Het is op een afstand niet makkelijk na te gaan. hoe het komt, dat in zijn bedrijf geen echte bedrijfsgemeenschap heerst, zodat dergelijke reacties kunnen voor komen. Op zichzelf is het een goede idee, dat het bedrijf door het vast leggen van een zeker bedrag blijk geeft, mee te willen bouwen aan de toekomst van de gezinsleden van de bedrijfsgenoten Daarbij hoort dan echter, dat de bedrijfsvoerder inder daad door een diep menselijke be langstelling wordt gedreven en dat dit ook uit zijn hele houding blijkt. Zou de instelling van de wiegegift slechts een mechanische handeling zijn, dan wordt inderdaad een reac tie als het verscheuren van een boekje begrijpelijk. Omgekeerd echter Is het ook mo gelijk, dat dit lid van de volgman schap uit verkeerd begrepen fier heid of uit dwaas wantrouwen tot zijn actie komt. Er zijn vele voorbeelden, die aantonen, dat er tussen een be wust verzet tegen oude verhoudingen en een bewuste opbouw van een nieuwe gemeenschap nog een grote afstand bestaat en dat vele arbei ders weliswaar de fierheid bezitten, zich tegen een leiding, die verkeerd heet. te verzetten, maar dat zij de kracht en de fierheid missen om met een leiding, die haar bestaansrecht ontleent aan de prestatie en het kun nen van den leider, een nieuwe volks gemeenschap en een echte bedrijfs gemeenschap te vestigen. Deze op bouw toch vraagt "prestaties en houding van den werker en vraagt eerbied tegenover de prestaties en de houding van de leiding, belde za ken die van allen een volledig mens zijn vragen. Daar waar dit mens-zijn, dit be wust drager willen zijn van de ge meenschap, ontbreekt, heeft de so ciale voorman de mooie, maar moei lijke taak, bedrijfsvoerder en volg manschap te vormen en te raden. Wij noemden een klein incident, dat aantoont, waar deze taak ligt. Er doen zich echter dagelijks honderden andere moeilijkheden voor, die het corps van sociale voormannen, door eigen houding en door hun geloof, dienstbaar moeten maken aan de bouw van een nieuwe socialistische orde. VOLKSCULTUUR EN KUNST Walter Grüntzig draagt Goethe voor DEN HAAG, 1 Juni. Walter Grüntzig. die onlangs reeds voor de Nederlands-Duitse Kuituur gemeenschap optrad, toen met een bloemlezing uit het werk van Schiller, heeft Woensdagavond voor een klein, maar aandachtig gehoor een voor dracht gewijd aan Goethe. Hij ver zocht zijn keuze uit Goethe's werk als zeer persoonlijk te beschouwen en men heeft mogen vaststellen, dat die keuze er een was van een persoonlijk heid; van een kunstenaar, die Goethe kent en liefheeft. Deze anthologie werd gebaseerd op de uiterste begrippen baseerd op de uiterste begrippen Natuur en God. dood en leven. Met een mooi getimbreerd geluid en in klare eenvoud, hoorden wij poëzie uit Faust 1 en 2. uit grenzen der mens heid, uit Mohamed en proza uit Wahrhelt und Dichtung. Wilhelm Meisters Lehrjahre. de Werter, Die Natur, Reflexionen. Italiniesche Reise e.a. Burgemeester prof. Westra heeft den kunstenaar ingeleid. Een lang durig applaus was des kunstenaars beloning. RAMAKER Van der Lugt gaat heen Cor van der Lugt Melsert, die van 1938 af het toneel van de Amster damse Stadsschouwburg heeft geleid, zal nu toch zijn functie van inten dant wegens gezondheidsredenen aan het einde van dit seizoen, per 1 Augustus, neerleggen. Zijn opvol ger is nog niet definitief aangewe zen. Pionier der Nederlandse revue overleden RIJSWIJK. 31 Mei. Woensdag- avond om half zeven is in zijn wo ning te Rijswijk de bekende amuse- mentskunstenaar Henri J. ter Hall. oud-lid van de Tweede Kamer, na een kortstondige ziekte op 78-jarige leeftijd overleden. Henrl ter Hall werd ln 1866 te Haar lem geboren. Op 14-Jarlge leeftijd nam hij dienst bU de Kon. Ned. Marine ln Den Helder, waar hij enige Jaren later leerling-muzikant werd Tot 1892 bleef hij ln militaire dienst. De Jonge Ter Hall voelde zich zeer aangetrokken tot de declamatlekunst en trok naar Am sterdam. waar hij ln verschillende amusementslokalen optrad als karak terkomiek. Langs deze weg kwam hij »ld, n Zo werd Ter Hall de pionier van de op het denkbeeld, revues ia elkaar te zetten. Doelman De Munck. die tijdens de promotiewedstrijden in het zuiden zo bijzonder op de voorgrond getreden is, heeft een bijnaam gekre gen: „het wonder van Goes". Wij hebben hem aan het werk ge zien in de wedstrijd LimburgiaGoes en kunnen de enthousiaste beoordelin gen over zijn spel begrijpen en on derschrijven. Hier was inderdaad sprake van een doelman van klasse, die zich uitmuntend opstelt, tijdig het moment kiest om uit te lopen, wiens vangen wonderbaarlijk is, een pracht-athlect, die de bal zeer ver weet weg te werpen en deze tot op de stip van het vijandelijk straf schopgebied uittrapt. Het wekt verwondering, dat een speler van talent als deze doelman nimmer voor het zuidelijk elftal in aanmerking kwam en het tot dusver niet verder bracht dan tot doelman van het Zeeuwse elftal. Er deed het gerucht de ronde, dat hij niet van Nederlandse nationaliteit zou zijn en daarom nimmer werd opgesteld. Hij zou in de Belgische Congo zijn ge boren, halfbloed zijn en wat al niet meer. Wij hebben hem eens opgezocht na afloop van Limburgia—Goes en naar al deze geruchten gevraagd en laten hieronder volgen, wat hij ons ver telde. „Al die geruchten omtrent mijn nationaliteit zijn onzin. Ik ben Zeeuw van geboorte evenals mijn ouders en grootouders. Goesenaar van kop tot teen. Inderdaad héb ik een goed seizoen achter de rug. In deze competitie ben ik maar tienmaal gepasseerd, een aantal dat bij een sterkere achterhoede mis schien nog lager was geweest. Al klinkt het misschien vreemd in uw oren van iemand, die zoveel brle- ien ontvangt van zuidelijke voetbal liefhebbers, die zich in zeer waar derende woorden over mijn spel uit laten, toch moet ik u zeggen, dat de plaats onder de lat niet mijn voor keur heeft, het liefst speelde ik mid denvoor. omdat ik het prettiger vind doelpunten te maken dan deze te voorkomen. Al heb ik dit seizoen dan ook zeven strafschoppen gehouden, toch ligt er voor mij meer bekoring in het nemen daarvan. Dat ik nog nimmer een uitnodiging ontving om in het zui(]£iljjc elftal tc spelen is verklaar baarder dan het lijkt. Wij in Zee land leven wat isoleerd en ons spel is niet groots ge noeg om te ver wachten, dat de he ren van de keuze commissie de Sloe- dam oversteken om te zien of er bij ons DE MUNCK nog talentvolle spe- Foto A.P.-arch.) Iers te ontdekken zijn. Daaraan moet u het dan ook toeschrijven, dat mijn spel tot dusverre nog niet opviel. Maar ik ben nog maar net 21 jaar en mis schien heeft het feit, dat ik in zeven promotiewedstrijden maar achtmaal werd gepasseerd de aandacht getrok ken. Al speel ik dan liever midden voor, het verdedigen van het doel van het zuidelijk elftal, zou ik toch ook zeer prettig vinden De Munck had niet kunnen dro men, dat zijn wens zo gauw in ver vulling zou gaan. Hij ls namelijk ge kozen als doelverdediger voor het Zwaluwen-elftal, hetwelk Zondag a.s. te Tilburg tegen het zuidelijk elftal speelt. Nu dus niet vóór. maar tégen het Zuiden, doch dat is van minder belang. Hoofdzaak ls, dat hij in ander milieu zijn talenten kan tonen. Wij zijn benieuwd naar het debuut van Jiel wonder van Goes", Nederlandse revue. In 1898 trok hij den boer op. ZUn eer6te revue heette: „Naar Sonsbeek" en werd te Arnhem drie maanden achter elkaar opgevoerd. Het gezelschap groeide geleidelijk, de revues werden beter gemonteerd en ln 1905 werd Ter Hall's gezelschap voor het eerst door een theater te Amster dam geëngageerd. In 1908 begon hij ln hot Circus Phlaeging te Rotterdam een grote revue van drie bedrijven op te voeren. Van die tijd af begon hij elke eerste Januari van Rotterdam uit te spelen om dan tot November toe het land door te trekken. Behalve de revue heeft Henrl ter Hall ook de bioscoop ln ons 'and ge bracht. HIJ was het. die met eon der eerste producten van de film den boer op trok en do mensen er als een tovenaar mee verbaasde. In de revue heeft Ter Hall tot 1917 samen met Slem Nleuwenhulzen Sr., later ook met Nleuwenhulzen Jr. en Buzlau. meegespeeld. Na de dertigste revue heeft het echtpaar Ter Hall (mevrouw Ter Hall ontwierp de kle dingstukken voor de revues en Het ze op eigen ateliers vervaardigen) zich teruggetrokken Het gezelschap bleef echter bestaan onder leiding van Köhler. Later ls het opgeheven bij de opkomst van de Bouwmeesterrevue De heer Ter Hall heeft zich ook op politiek terrein bewogen HIJ was lid der Tweede Kamer. o.a. als vertegen woordiger van het amusementsbedrijf. HIJ heeft ook zitting gehad ln de staatscommissie, die tot taak had oe voorbereiding van een wet tegen het bioscoopgevaar. Na de inwerkingtre ding van de Bioscoopwet werd Henrl ter Hall benoemd tot lid van de keu ringscommissie. In zijn woonplaats RUswlJk (Z H was hij o.m. wethouder en later raads lid. Tenslotte zij Ter Hall's werkzaam heden voor het Dorus Rijkersfonds vermeld. Na de oprichting ln 1923 nam hij aanstonds het voorzitter schap op zich, dat hij tot 1931 be kleedde. HIJ heeft veel voor de oude zeerobben gedaan, o.a. met collecten bU de revuevoorstelllngcn HIJ was officier ln de orde van Oranje Nassau. De teraardebestelling zal Zaterdag plaats hebben op de Algemene Be graafplaats te Rijswijk. Vertrek van bet sterfhuis des middags 2 uur. „Dr. Vlimmen" verfilmd Na de Vlaamse roman „De Vlasch aard" van Stijn Streuvels komt ook een Nederlandse roman voor verwer king op het beeldlint ln aanmerking. De Duitse fllmnUvcrheld heeft hier voor haar keus laten vallen op „Dr. Vlimmen" van mr A Roothacrt. wel ke geschiedenis onder do titel „Tler- arzt Dr. Vluhmen zich binnen het linnen venster zal presenteren met Hans Söhnker ln de titelrol. Voorts werkt de Duitse film aan een door M. W. Klmmlch ln draaiboek gezette samenvatting uit de Indianen boeken van Karl May. waarin Hans Al- bers de rol van Old Chatterhand zal spelen. De verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 3.38, op 15.55 uur. 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E-K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1