IRDirS PRODUCTEN ANALYST luweelen? Ooëton J m Kiovt* Studeert vanuit Leiden ADVIESBUREAU Thee- of lange beschuitjes Vliegtuig-Caroussel -a bel „Sneeuwvlok - de Eskimo" W/Af STROOP 200.000 preiplanten Samenkomsten een étage 4 9 5e STAATSLOTERIJ WOONSCHEPEN CREMATIE WACHTSLIEDEN NAAISTERS EN HANDWERXSTERS A. H. VAN NOORT gem. zit-slaapkamer of zit- en slaapkamer dienstbode GRIEKS EN LATIJN Drs. A. Klasens grammofoonmotoren Tabaksplanten verknopen! Bekwame schilder net meisje net jong meisje Cassière en verkoopster Werkster Net dagmeisje gevraagd Meisje Te koop: ruime étage net dagmeisje HET FRUITPALEIS voor Uw fruit! „BRUNHILDE" NATIONALE DAMES ATHLETIE K-WEDSTRIJD EN VEENENDAAL'S Naaimachinehandel Wie z'n kind is dat? 2L LARK'S G«XA>«OHIWOt Klaar in een wip! Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir, A. H. do Haas van Doraser, Haarlem; binnenland: J. v. Grlekon; illustratie en opmaak: R. Kampatra; volkscul tuur en kunst: M. Woltera; muziek: G. K. Krop: sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammer», allen te Am sterdam K 113 SPORTNIEUWS Schellingerhoudt wint Ronde van Zaandam ZAANDAM, 30 Met, De tweede dag van de „Ronde van Zaandam", de wedstrijd over 100 km voor profs en onafhankelijken, ls een overtui gende zege geworden voor den Zaan dammer Schellingerhoudt. Het was Jammer, dat de „groten" in verband met de kwestie der startgelden niet verschenen en Theo Middelkamp, die wel had ingeschreven, op het laatste moment bericht stuurde, niet te zul len komen. In zijn plaats namen de Zaankanters Kees Bakker en Plet Evers aan de Strijd deel. Het is een wedstrijd geworden, waarbij pandenpech een groot aan tal renners uitschakelde. De beslissende strijd ging ten slot te tussen Vooren en Schellingerhoudt de laatste won de door de Zaan kanters in Duitsland bijeengebrachte premie van vljf-en-zeventig gulden en wist in de eindsprint zowel Voo ren als De Hoog met ruim verschil achter zich te laten. Hij won daar door tevens de premie van honderd gulden voor den best geplaatsten Zaankanter. De einduitslag was; 1. B. Schellin gerhoudt, Zaandam in 2 uur 25 min. 47 sec. 2. A. Vooren. Beverwijk. 3. H. de Hoog, Amsterdam. 4. T. Steen bakers, St. Michielsgestel. 5. J. H. Jansen, Elsloo. 6. P. Evers, Zaan dam. 7. Kees Bakker, Zaandam. 8. C. W. v. d. Star, Den Haag. 9. H. J. Croonen, Beuningen. 10. H. Keyzer, Amsterdam. 11. L. J. Lambrichts, Bunde. 12. J. J. Verhoef, Amsterdam. 13. A. v. d. Dunge, Den Bosch. Vooraf werd een wedstrijd voor nieuwelingen verreden over dertig ronden, welke werd gewonnen door J. HennInk uit Alkmaar in 45 min. 37 sec. Tweede werd J. H. v. d. Vooren uit Koog a d Zaan en derde J. Stakenburg uit Amsterdam. Regionale publicatie van het plaatse lijk VerdeelInRKknnlour van het Be drijfschap voor groenten en fruit te Lelden Distributie van bloemkool, andijvie en aardbeien. In het tijdvak van 9 t.m. 29 Mel J 1. zijn de handelaren ln de klantenblndlngogebieden met de beginletters M t.m. Pre bevoorraad met bloemkool. Bevoorrading vond plaats op basis van 1 stuks bloemkool per In geschreven consument 6e periode. In hetzelfde tijdvak zijn de handelaren met de beginletters A t.m. Ber bevoor raad geweest met andilvle. Die bevoor rading vond plaat* op basis van 1 kg. per lngeadhreven oonsument 6e pe riode. Met Ingang van heden zal de kleinhandel ln de klantenblndlngege- bleden worden bevoorraad met aard beien. De bevoorrading vangt aan bij de handelaren met den beginletter H en zal plaats vinden op basis vun 2 ons per Ingeschreven consument van de 6e periode. Er zal regelmatig wor den bekendgemaakt, welke handelaren bevoorraad zijn. Voor de geldende de- tallllstenprljzen raadplege men de pu blicaties van den Gemachtigde voor de Prijzen. VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD YLEESCH Openbaar Slachthuis. Donderdag 910 uur nrs. 3427434358. Dienst voor Gemeenschapa7.org (gebouw Ma rei 3400434045. Uitsluitend op spe ciale door dien dienst verstrekte bon nen. ten hoogste 1 kg. per bon. Legi timatiebewijzen. distributiebonnen, pa pier en gepast geld meebrengen. STEVENINCK. Burgemeester. Officiëele Mededeelingen MAXIMUM GROSSIERS- EN DETAIL LISTENPR IJZEN VOOR GROENTEN EN ERUIT. Deze prijslijst geldt van 31 Mol '44 af Bekendmaking No. 99. De eerstvermelde prijzen zun gros siersprijzen. de tweede de prilzen voor den consument De grossiersprijzen betreffen hoeveelheden per 1U0 kg of 100 st., die der consumenten zIId per kg of Der stuk Andijvie (glas 19. 025; savoye- kool (schc-lki 15.50 0.20; bloem kool sort. IA boven 25 cm. o.d. kop gemeten ƒ32, ƒ0.41; I van 2025 cm. 28.50, ƒ0.37: II van 16—20 cm. 22, 0.29; III van 10—16 cm. 13.50. 0.18; kaskommers sort. I vanaf 500 gram per stuk 19.50, 0.26: II van 450500 gram 15, 0.IDIII vun 350 450 ƒ10.50. ƒ0.14; plotglaskomkom- mers sort. IA vanaf 750 gr. per stuk ƒ25, 0.32; I van 650—750 ƒ21.50. ƒ0.28; II van 550—650 ƒ16.50, ƒ0.21; III van 450—550 ƒ11.50, ƒ0.15; stek- komkommers ƒ15, ƒ0.19; bospeen (glas) 20 st. per bos van 0.4 kg. 23. 0.30; bosseldorlj 4.50. 0.07; peterselie en kervel ƒ5, 0.07; kas bonen 121, 1.45; spitskool 14. /0.18; kropsla sert, I boven 180 gr. p. stuk 5. 0.07; sort. II vfln 150 180 4, 0.06; sla. snij en stoofsla, dunsel ƒ13.60, 0.18; spinazie (blad) 15.60, 0.20; spinazie (struik) 14.50, ƒ0.19; koolrabi (glas) sort. I boven 7 cm. doorsnede 10. ƒ0.13; sort. II van 2025 cm. ƒ9, 0.12. (glas) 29.50, ƒ0.38: peulen 110, 1.32. bosuien en bossjalotten 16.50. 0.21; rabarber Paragon 10.50. O.ii: overige soorten ƒ8.50, /0.11; raapste len sort. I boven 25 cm. 1 12. 0.16; sort. II van 57 8. 0.10; postelein radijs ƒ4. ƒ0.06; radijs (niet gebost! ƒ20.50. ƒ0 27; tuinkers ƒ52. 0 62; asperges tot 26 cm. lang. sort. IA zon der gebreken t.m. 25 st. per kg. 87. asperges IIB en IIIA 60. 0.72; 1.04, 1B m. lichte gebreken, t.m. 25 st. p. kg. ƒ76. ƒ0.91; IIA zonder ge breken. t m. 40 st. p. kg. f 72. 0.87: IIIB m. lichte gebreken t.m. 40 st. p kg. 66 60. 0.79; 1IIB licht blauw t.m. 40 St. p. kg. 45. 0.54; IV dunne en met lichte gebreken t m 65 sl. j>. kg. 28. 0.36; V holle, stukken, enz. 39, ƒ0.48; paprika 54. 065; toma ten (kas) I. II. Ill en IV 64.50. 0,77; bonken ƒ51.50. 0 62; kriel (in gescheurde) 37.50, ƒ0.46. FRUIT: Aardbeien ƒ172, 2.07: per ziken sort. I boven 6 cm. doorsnede 40.50. ƒ0.49: II van 5—6 25./ 0.32; III van 4—5 12. ƒ0.15; IV benode 4 ƒ105, ƒ1.26; pruimen (glas) sort. I boven 50 35. 0.44: II van 40—50 21, f 0.27; III van 3510 ƒ11, O 14. IV beneden 35 99 50. 1.20; meloe nen: suiker- en kleine groene ananas /110. ƒ1.32; overige soorten ƒ9 4, 1.13. Voor het 9nljden van kool mag 3 ct. per kg. berekend worden, met dien ver stande. dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag l ct. per kg. of per bos berekend worden, met dien verstande, dat ae wortelen vóór het schrappen gewogeD worden Voor bezorging van groenten en fruit met de montnisrmonlca Roman door Manfred Hausmann 92) „Neen", zeide Abel. Hij hield de haimonica onbeweeglijk voor zijn mond en ademde niet in en niet uit. „Zo was het ook, toen wij boven de wolken vlogen, zo anders en zwe vend en vreemd, zoals nu." „Ja?" zeide Abel. „Weet u. je merkte helemaal niet, dat de ballon zich bewoog, het was zo doodstil. En toen zagen we ook de stralenkrans. De schaduw van de ballon lag als een grauwe ademtocht op het wolkendek. De wolken waren zo wazig, zo vaag en daar lag nu die grauwe ademtocht op en daarom heen zweefde een heel tere aureool in de kleuren van de ïegenboog. Kunt u het u voorstellen, alles zo teer?" „Ja", zeide AbeL ..Daaraan moest ik daareven den ken Abel knikte langzaam in zichzelf. „En stel u voor, plotseling klonk het boven in de ballon; toep. toep. Eerst de stilte en dan plotseling dat toeptoeptoeptoep. Het was precies een gehoor alsof de nettouwen scheurden. Tegelijk bleef mijn hart stil staan. Maar Hurry zeide, dat lk nu Iets Interessants kon horen: het omhulsel was bij 't uitlaten van het gas niet helemaal glad geweest, er hadden zich kleine plooien onder de mazen van het net. vastgeklemd en die trokken er thans, nu de zon het gas uitzette en het omhulsel strak werd, een voor een uit. Van daar dat toeptoep. Hurry wist alles omtrent de ballon Ach Jal" Abel verroerde zich niet. „Speelt u nog wat!" Maar Abel verroerde zich niet. Hij had de harmonica nog steeds voor 'zijn mond en verroerde zich niet. „Hoe lang ls het eigenlijk nog van hier naar Bremerhaven?" vroeg Co- rinna. zonder van Abel's zwijgen notitie te nemen. Hij schudde zijn hoofd. „Zo ongeveer, bedoel lk?" Hij haalde zijn schouders op. veeg de de harmonica aan zijn borst af en stak haar. nadat hij haar op zijn handpalm uitgeslagen had, in zijn zak. Toen keek hij weer uit over het water. Tekeningenen tnk-nt van MEULDIJK 970. Het is een heel spannend mo ment. Sneeuwvlok stapt op de kooi af en Pen Kwen kijkt verwonderd naar het mannetje met de geruite pet, die hem een apr>el wil geven. Nu is Sneeuwvlok bij de kooi. Pen Kwen bukt *zlch om de appel aan te ne men en Sneeuwvlok fluistert; „Stil Pen Kwen. Ik ben het, Sneeuwvlok. Vanavond komen we je bevrijden. Heb geduld." Bijna heeft Pen Kwen verrast gekwekt, want nu herkent hij zijn vriend. „Bedankt voor de appel zegt hij daarom maar vlug. 971. Dat is dus gelukt; Sneeuwvlok en Piet verlaten nu de kermis en gaan plannen maken. Pen Kwen is nu niet langer neerslachtig meer, als de middag voorbij is en de laatste bezoeker verdwenen, begint hij vrolijk te zingen tot grote verbazing van Knots en Knars, die de ontvangen kwartjes zitten te tellen. „Nounou", zegt Knots, „hij heb een lollige bui." „Ja", zegt Knars, „hij is natuurlijk zo blij omdat tie nou beroemd geworre is. Dat heeftie an ons te danke." „Heel veel langer dan een uur zal het met deze wind wel niet zijn", zeide zij. „Hoe laat zou het nu wel zijn?" HOOFDSTUK XVIII Ik lig hier juist zo lekker Links strekte de kust zich vlak en groen uit. ln het Oosten, waar zij mer de nevels samensmelt, werden geleidelijk de kranen, schoorstenen en pakhuizen van Bremerhaven zichtbaar. Abel lag op het dak der kajuit langs het rukkende en trekkende zeil naar de hemel te staren. Witte, uit elkaar rafelende wolkenflarden dreven over de spits van de mast heen. zó laag. dat" hij dacht, dat hij ze met een steen zou kunnen raken. Daarboven straalde het azuur van de namlddaghemel. Meermalen zakte de mast wat opzijde. dan rolde Abel iets om en hield zich vast aan de tralies van het bovenlicht, maar na enkel seconden richtte het schip zich weer op en bruiste verder. Hij hield zijn mondharmonica in de lucht en liet haar zingen en kwinke leren. Wat. moest hij andere doen. Hij wilde liever niet meer nadenken. Corinna was voor hem verloren. Wanneer Hurry gered was, was zij beslist voor hem verloren, daaraan twijfelde hij niet langer. En wanneer Hurry niet gered wasPeter hoopte, dat hij het leven eraf ge bracht had. en Peter had natuurlijk gelijk, Peter wist het best wat Hurry betekende. Peter wist alles het beste. Hij was blij, dat hij Peter had leren kennen. Peter, dat. was Immers zo iets als een vriendelijke gedachte voor je 's avonds ging slapen, het was als rust en geborgenheid. Nog nooit had hij Iemand zo graag mogen lijden als Peter. Ja toch: Corinna! Maar op een andere manier! Hele maal andere! Hij wilde liever niet meer aan Corinna denken. Peter wist zeker hoe het er in zijn binnenste uitzag. Of hij het werkelijk wist? (Wordt vervolgd) mag door detaillisten 1 ct. per kg. ln rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkel. Voor de aiwUkende Kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor beo z.g. uitschot, moeien prilzen berekend worden, die in een redelijke vernouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. BU in koop tegen lagere dan de gepubliceer de maximumprijzen moeten de ver koopprijzen dienovereenkomstig wor- don verlaagd. Het vragen van hooscre prijzen is strafbaar. Bewaar deze opgave en ge bruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. DISTRIBUTIE HOEFBESLAG Voor de periode 1 April1 Augus tus '44 wordt thans een toewijzing hoefijzers verstrekt en wel volgens deze normen: 1. venters- en sleepers- paarden boven de stokmaat van 1.50 m.: 10 st.; 2. melkrijderspaarden: 10 st.; 3. stalhouderspaarden: 8 st., 4. venters- en sleeperspaarden beneden de stokmaat van 1.50 m.: 8 st.; 5. rij- en tulgpaarden: 4 st.; 6. paarden van bereden politie: 4 st.. De eige naars van paarden, welke tot een der genoemde categorieën behooren, kun nen zich van 5 tot 11 Juni a.s. wen den tot den Plaatselijken Bureauhou der, bij wlen hun paarden zijn gere gistreerd. De P.B.H. rnoet zich ln het algemeen aan bovengenoemde basls- toewljzingen houden, doch ls gerech tigd om hiervan op grond van plaat selijke omstandigheden af te wijken. De verkregen toewijzing moet tus- schen 8 en 14 Juni bl| den hoefsmid worden ingediend De P.B.H.'s beschik ken over een contingent hoefijzers, bestemd voor werkpaarden van 23 Jaar en werkpaarden van 3 Jaar en ouder In dringende gevallen kunnen aan de houders van deze paarden een of meer hoefijzers beschikbaar worden gesteld. Ook deze toewijzingen moe ten tusschen 8 en 14 Juni bij de hoefsmeden worden Ingediend. De hoefsmeden moeten de door hen ont vangen toewijzingen voor 21 Juni a.s. inzenden aan de Bedrijfsgroep Meta- lenverwerkendc Ambachten, Baan- Kapiteynskost Een gerecht uit den oudefl tijd, dat u thans kunt klaarmaken met behulp vanW.A.Scholten's stroop de fijne, voedende Gro* ninger stroop, 'n Boekje vol ouderwetsche recep* ten zendt W. A. Scholten u op aanvraag. W.A. Schoften'^ Uot uu> door chemisch whnicen/ C volgens RIJNSBURGERWEG 62a, TEL. 24029, LEIDEN Hoofdk. A'dam. Fil t Rotterdam - Don Hoag Haarlem - 'Tilburg Hoorn - Gouda straat' 16 te Utrecht, vergezeld van een geleldestaat LD 10 ln duplo. In. ruil voor de Ingezonden toewijzingen ontvangen de hoefsmeden gedeeltelijk koopvergunningen voor fabrlekshoef- ljzers. gedeeltelijk toewijzingen voor nieuw of bruikbaar Ijzer, waarbij voor 1 hoefijzer 1 kg. nieuw Ijzer of 1,25 kg. bruikbaar ijzer wordt toegewezen. Met behulp van het Ijzer, aan te schaffen met deze ijzertoewijzingen zullen de hoefsmeden dus zelf de noodlge hoefijzers moeten vervaardi gen. Het ls niet geoorloofd deze hoef ijzers door de hoefilzerfabriekcn te doen vervaardigen. Tegelijk met de koopvergunningen voor hoefijzers en de IJzertoewiJzlngen ontvangen de hoefsmeden koopvergunningen voor een hoeveelheid hoefnagels, gelijk aan 20 maal het aantal hoefijzers op de door hen Ingezonden toewijzingen vermeld. Op de 2e Pinksterdag hebben zich verloofd NETTIE DIEPHUIZEN en ALBERT WISMAN Voorburg, Herenstr. 123 Rijswijk, Caan v. Neckl. 249 Getrouwd met toestemming van den Rclchsführer HENNY JOOREN en /(-Standarte Oberjunker JAN WOUDENBERG 26 Mei 1944 JAN DE LEEUW en WILLY C. v. d. RIET hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats hebben op Donderdag 8 Juni a.s. om 10.45 uur' ten Stadhulze. Lelden. 31 Mei 1944 Kerkelijke inzegening ln de Hooglandsche Kerk des n.m. te 1.30 uur door den Weleerw. Zeergel. Heer Dr. G J. Stree- der Gelegenheid tot gelukwen sen na afloop van ae dienst ln de Consistorie. Toek. adres: Hooigracht 9T Donderdag 1 Juni, des avonds 7 uur. Deur open tot half acht, spreekt ds. Dijk uit Den Haag in het gebouw „Prediker". Jan Vossensteeg over: „Het beest, dat uit de aar de opkomt". Openb. 13. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed tot onze grote droefheid, onze beate Man. Vader, Behuwd- cn Grootvader, MARIM S ADRIANl S KOEKKOEK, ln de ouderdom van 71 Jaar. Uit aller naam: J. KOEKKOEK— GERRITSEN Amsterdam. 30 Mei 1944 Weteringschans 92 Thuis geen bezoek Het stoffelijk ovorschot ls opgebaard ln de Rouwka mer „Sax" (P. C. Hooftstr. 38-40). Bezoek Donderdag van 24 uur. De teraarde bestelling zal plaats heb ben Vrijdag 2 Juni tegen 11 uur op ae begraafplaats „Zorgvlled" aan de Amstel- dljk. Amsterdam, Heden overleed ln het Oudelledenhuls Herengr. 36, onze Tante DIRKJE WIJNBEEK ln de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: D. S G. POELIEJOE Lelden, 29 Mei Herengracht 35 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag te 2.30 uur op de begraaf plaats „Rhljnhof". DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming onder vonden bij hot overlijden van onze Innig geliefde Echtgeno te en Moeder C. J OVER ESBERKIEN B. OVERES en KINDEREN Lelden, Mei 1944 Zulderzlchtstraat 19 Verdwaald beige Maltheser leeuwtje ln de na-avond van 29 Mel J.I.. reeds oud en blind, voor vinder waar deloos. Tegen 20 belo ning terug te bezorgen. Langebrug 28 a, Lelden. Te koopwandklok 65. loper 37, sjoelbak 27. ledikant 22.50, dames schoenen 36 en 39 12.50, herenparaluie 11, 3 klap- stoelen 35. lampekap 15, salonpathefoon met platen 1135. rijwiel 65. damesfauteuil 45. thee- kast 25. enz. F. Nieuwen- burg, Hooigracht 55. Nog bieden wij aan: en alle soorten kool-, sla- andijvte- en raapplanten. J. Faas, Levendaal 42, Lelden. Oude singel 236: Donder- lag 7.30 uur; Morsweg 150 A: Zondag 10 uur en 1.30 uur: Maandag: 7.30 uur BUbelklas. Voorgan ger: A. Sneep, toegang vrij. HOGE BELONING Verloren Maandag 30 Mei een portefeuille Inhoudende per soonsbewijs. geld en andere papleren, voor den vinder van geen belang. Tegen hoge belo ning terug te bezorgen bij J J. Dubbeldeman, Gerrit Dou- straat 3, Lelden. GEMEENTELIJKE VOLKSCREDIETBANK te Lelden Afdeeling Bank van Leening De veiling van de panden beleend ln de maanden Juni, Juli, Augustus, September, October en November 1943 zal plaats vinden op Woensdag. 14 Juni JD44 aanvangende des morgens te 9 uur. Te zien In het lokaal Nieuwsteeg 8. Dinsdag. 13 Juni a.s. van 10 tot 12 uur, Lossing of ren tebetaling tot ulterl. 3 Juni'44 Jongelui die wensen te trouwen, 2oeken voor direct of gedeelte er van. Br. ond. no. 1256, bur. v. d. bl. Te koop EEN SLOEP 8 m. lang, 2 m. breed, met kajuit en grote zonnetent, zeer geschikt om in te wonen 700, te bevragen 's avonds na 6 uur, Koet, Rijnstraat 19 A. Vsrkrljgbstr bl) i Fe.'W. G. BranJt. Hoog* WoorJ 77 J. H. v. Hortovoll, Haarlemmerstraat 225 TREKKING VAN DIN8DAQ MEI 194é VIJFDB KLASSE'— le TREKKINO HOOGE PRIJZEN t 50.000.— 13847; f 16.000— 16241; f 1000 3060, 8924, I36IS. (6054. 16600, 21191; J 400 4682. 8309, 13900, 17720, 22936, 24062. 23377; f 200.— 3005. 4351. 9404. 10900, 11895, 13327, 17447, 1992.5, 20149; f 100.— 1487, 2507. 3259. 8412, 10321. 11220, 11307, 12458, 13575. 14739. 11471 23524. PRIJZEN VAN t 80 1045 1142 1224 1306 1312 1481 1370 1719 1731 2035 2143 2389 2346 2671 2720 3318 3327 3405 3638 3661 3727 4610 4659 4726 4756 4785 4816 5345 5395 5581 5705 6041 6225 6652 6662 6667 6732 «892 0953 7940 8058 8071 8147 8288 8341 8651 8818 8826 8862 8899 8922 9339 9582 9624 9779 10026 10069 10258 10202 10337 10357 10379 10551 10695 10719 10770 10800 10805 10919 10976 11002 11061 11211 11336 11341 11620 11731 11746 12018 12042 12126 12308 12317 12362 12486 12756 13108 13113 13513 13640 13G40 13055 13704 13720 14004 14113 14144 14236 14336 14430 14460 14805 14828 148.59 14915 14938 14988 15126 15269 15276 15278 13309 15314 15325 13338 15380 15670- 13804 15833 15909 16243 16245 10455 IC500 16580 16620 16687 16756 10954 16956 17048 17091 17375 17424 17477 17616 17626 17712 17800 18079 18177 18326 18559 18626 18667 18090 18716 18738 18778 18903 18933 18954 18963 19120 19159 19427 19461 19538 19761 19702 19806 19814 19858 19889 19901 19937 19947 20102 21-204 20340 20333 20546 20705 20733 20849 20973 20977 20993 21054 21130 21108 21532 21593 21C3G 21714 21883 21900 2)902 22094 22204 22210 22257 22507 22544 22770 22795 22961 23033 23067 23098 23200 23207 23349 23572 23582 24020 24039 24083 24105 24115 24118 24124 24151 24193 '24286 24351 24402 24403 24454 24503 24604 24744 24816 24852 24884 24961 25034 25132 25241 25381 25389 25422 25670 25984 1799 1977 2809 2901 3010 3089 3107 3844 4007 4025 4102 4252 4840 4955 5073 5138 5159 6352 6354 6496 6501 6557 7056 7104 7265 7357 7493 8366 8384 8438 8452 8473 8948 8980 9030 9083 9105 2018 3286 4344 5189 6613 7610 8519 9207 10429 11225 12447 14072 14944 15737 16872 17982 169)2 19812 20097 21595 22769 23601 24400 25092 Handelsonderneming vraagt uitvoerige offerte in woonschepen, met of zonder inventaris en in goede staat met opgave van prijs en ligging. Stichting „Handelsdienst", Oudegracht 253. Utrecht. Wordt lid van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding Minimum contributie f 1.60 per jaar (tevens voor echtgen. en mlnderj. kinderen). Tarief voor leden: Cre matie, dragers cn orgelspel l 84.43, voor nlet-leden f 168.61. Inlichtingen, ook omtrent eventuccle verzekering kosteloos verkrijgbaar bij Secretariaat: P. J. Blokstraat 30 Schriftelijke leergang, gecombineerd met practicum: Voorts schriftelijke leergangen o.m. voor Scheikunde, Chemisch Technicus e.a. Techn. vakken. Vraagt gratis prospectus voor de studie Uwer keuze. Johan de Wittstraat 1 Leiden De Wachtdienst der Organisatie Todt vraagt voor direct voor de bezette gebieden Zeer gunstige loon- en arbeidsvoorwaar den, alsmede goede sociale verzorging (ook voor familieleden). Huisvesting, klee ding en voeding vrij. Persoonlijke inlich tingen bij VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND BREESTRAAT 177 LEIDEN gevraagd voor kinderjurken ên lingerën. Dadelijks aanmelden bij Licofex, Oranjegracht 25; na 6 uur RijnsbUTgerweg 39. Wij bakken weer de zgn. dik bestrooid met suiker LUXE BROODBAKKERIJ Doszastraat 2 - Tel. 21407 De Bakkerij, die zulke lekkere luxe broodjes bakt KUiKKMAKKIW. Laat Uw kleren keren en re- par., ontvlekken en oppersen Ze worden z.g.a.n Costuums maken voor billijke prijs. J. C. MORAAL. Oude -Rijn 148, voor Leiden en omgeving. Weggelopen 2e Pinksterdag, omgeving Ka germeer, hond, 5 maanden oud, bruingeel golvend haar, zwarte snuit, luistert naar de naam Trlxle. Kinderen ern stig gedupeerd. Inlichtingen of terugbezorging tegen beloning Potman, Rusthofflaan 6, Sas- senhelm. Jongelui, die wensen te trou wen vragen te Lelden of Oegstgeest met gebruik van keuken. Br. ond. No. 1252 bur. v. d. blad Pickup- installatie met versterker cn pracht col lectie dans- en Jazz-platen ln ruil voor zeilboot ln g.st.v., desgewenst met bijbetaling. Aanbiedingen Th. Wltteman, Koollaan 21a, Lelden. Mevrouw VisserBosman, Rijnsburgerweg 104 te Lei den, vraagt voor spoedige indiensttreding in klein gezin voor dag en nacht een v.g.g.v. Werkster aanwezig. Aanmelden dagelijks na 7 uur. Aangeboden groote kwantums prima stalmest voor directe en latere levering. Kan op wagon en alléén in groot schip verladen worden. Proefwagon wordt op aanvraag gaarne toegezonden. Prijs cn condities te bevragen bij T. A van Kooten Wzn., Ambaclitse Steeg 69, H.I.Ambacht (Z.H.). opleiding Staatsexamen A en B Witte Singel 80. UW NAAIMACHINE ls nu een kostbaar bézit. Laat ze daarom eens goed door ons nazien en schoon maken. PFAFF-NAAIMACHINEHUIS Alléén Steenstr. 19. Leiden. Voor electrisclie luidsprekers, versterkers, geven wij een goede prijs. Defect geen bezwaar. WIRA, Haarlemmerstraat 91. te koop, ln soorten No. 25 en 23, Virginia, Burley. tegen vastgestelden prijs, ook ln potklult. Gebr. v. d. BOSCH. Voorweg 74. Zoetermeer. Huwelijksbureau „Eros" Nlc Maesstr. 107 bov., A'dam- Zuld, behartigt Uw belangen ten volle. Schrijf nog heden of bezoek ons spoedig. Spr.u. dagel. 26 uur. dan naar TUSSEN HERMAN COSTERSTR. 7Ó3 OEN HAAO te bereiken met lijn 11 c/7 Yl vanaf Hnll.Spoor Kantoor 3-4- uur VERLOKEN zllv. d. horloge (gedachtenis) gaande Bakhuis Rozeboom.str. naar Heerengr. Tegen beloning terug te bez. Wed. v. d. Born, Bakh. Roze- bóoffiBtr. 39. Geen eelt, lik doorns of inge groeide nagels kwellen hen meer, want al len zijn ze lid van: DE VERENIGDE SUPINATORIA Instituten voor Algehele Voetverzorging (Dir. Jac. de Mooy te Rijnsburg) Doe als zij en tob niet langer met uw voeten, doch laat u nog heden Inschrijven, te Rijnsburg: Herenweg 10; te Leiden: Lange Mare 41 Voor een contributie van 10 ct. per week loopt u weer op gezonde voeten. biedt zich aan voor het schilderen van kleinkunst, speelgoed of kleinmeube- len. Brieven onder no. 1254 aan het bur. van dit blad. gevraagd van half negen tot half een. Hulp werkster aan wezig. Mevr. Van Straten, Ko- nlnglnnelaan 90, Lelden. Voor direct gevraagd ln klein gezin als hulp !n de hulshouding, niet Inwonend. Werkster aan wezig. Aanmelden Heringa, Witte Singel 34, 's avonds tus sen 7 en 8 uur. Gevraagd een werkster voor 5 halve 'dagen of een meisje van 83 uur. Mevr. Louw, Oude Vest 47. gevraagd. Maison Zurloh, Leiden. gevraagd voor de ochtend uren tegen hoog loon. Mevr. v, d. Berg, Hoge Rijndijk 161. v. Noort, Utrechtse Veer 11 a. gevraagd van 8—5 uur of langer. Goede kost, hulp aanwezig. Mevrouw Splin ter, Nieuwe Rijn 65 a. Dressoir 175, gr. 1-pers. ledikant zonder spiraal f 50, 2 corsetten m. 76 f 35 en m. 88 f 25. Bouw meester. Morsweg 75. Wie ruilt een winkel met woonhuis omg. Doezastraat voor* winkel met woonhuis on verschillig waar, of te huur gevr. Br. ond. no. 1261 bur. v. d. blad. Te huur aangeboden liefst aan Duitsgezinden. Huurprijs f 8 per week. Br. no. 1259 bur. v. d. bl. VERLOREN blauw kort jasje omgev. Station. Tegen bel. te- rug te bcz. Lange Mare 33. Gevraagd voor direct een of meisje voor d. en n. bij slager. W. Oudshoorn, Morsweg 40. 3 PR. J. SCHOENTJES, m. 24. 25, 26 ter ruil. aangeb. voor J. schoenen, m. 27-28. 1 g. st.z. Slra. Hansenstr. 70 a. CIRKELZAAGMACH. (baby) aangeb. ruil. voor stofzuiger, sleemodel. Nonhebei, Rhljn- geesterstraatweg 42, Oegst geest. DRINGEND GEVRAAGD we gens familie-omstandigheden een of 2 ongem. kamers te Oegstgeest. Br. No. 1248 bur. v. cl. blad. Wij verdelen het fruit onder klanten, die bij ons ingeschreven staan. J. W. Dirkse, Haarlemmerstr 75. ZONDAG 4 JUNI TE 2 UUR op de Sintelbaan in de Leidse Hout. O.m. nemen deel de dames, die Hemelvaartsdag een nieuw wereldrecord gevestigd hebben, waarbij Fanny BlankersKoen, de beste lopers op 400 en 1500 meter. Prijzen tribune 75 ct., staanplaatsen 25 ct. Wij repareren alle soorten naaimachines vakkundig Haarlemmerstr. 63 - Inkoop van naaimachines Bezoekt met uw kinderen de staande op het parkeerterrein bij de Steen straat. Geopend tot en met Zaterdag 10 Juni, dagelijks van twaalf tot acht uur. Deze in richting draait geheel voor eigen rekening. Te koop gevraagd populaire grammofoon platen. TH. v. d. KROGT, Leiden GOEDE WERKSCHOENEN, m. 32 ter ruil. aangeb. voor lage J. schoenen, m. 39. l.g. st., babycape (wit m. rose ge voerd, woli ruil. voor m. Jaste, leeft. 4 a 5 jr. Bleyenberg. Waardkerkplein 5. STADSGEHOORZAAL ZONDAG 4 JUNI, 7.30 UUR JOHAN KAART met „De Komedianten" een klucht ln drie bedrijven EEN LACH TUMULT! Prijzen 2. 1.50, ƒ1. 0.75. - Plaatsbespreking dringend aanbevolen Vrijdag, Zaterdag en Zondag van 122 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 2