HET DAGBLAD Lange strijd voorzien in Italië VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits-Roemeens succes ten noorden van Jassy Dorplein Moed der janderen Duitse tactiek gebaseerd op bet „bezighouden" van den vijand. Beschouwing van generaal Dittmar Gissing naar datum der invasie Geallieerde landing bij Nieuw-Guinea Rouaan en Nantes gebombardeerd Duits weermachtsbericht 96.500 ton sch.ee psruimte vernietigd Zware strijd in Ital ie AngloAmerikaanse piloot gelyncht Roeibootjes zijn te duur Pinksterreünie op de Drakenburg Conflict tussen v. Dam en Huizenaar Tien van de 136 Ie JAARGANG No. 125 ID WOENSDAG 31 MEI 1944 Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. T-,-ro-»" 2'996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of f3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 „Iemand, die met begrip het verloop van de ongeveer veertien dagen durende slag heeft ge volgd, zal niet ontkennen, dat het de laatste week niet heeft ontbroken aan kritieke, zelfs ge vaarlijke situaties voor het aan gevallen Duitse leger. Wat wij acht dagen geleden tot het waar schijnlijke rekenden, de vereeni- ging der beide vijandelijke ge vechtsgroepen, heeft zich thans voltrokken." Aldus constateerde Dinsdag de militaire spreker van de Groot- Duitse Omroep, luitenant-generaal Dittmar. in een „tussentijdse ba lans" over de grote slag in Italië. De slag is daarmede, zo zeide Dittmar, ongetwijfeld in een nieuw stadium getreden: het zwaartepunt der vijandelijke aanvallen heeft zich klaarblijkelijk verplaatst naar het westelijke deel van het vroegere landingshoofd. De van hier uit over Cistenia naar het noorden en over de Albaanse bergen naar Vclletri ondernomen aanvallen vormen thans de beslissende actie, omdat zij gericht zijn tegen de diepe flank der Duitse strijdkrachten, die steu nen op de rivier de Sacco tot aan de Liri terwijl de aanvallen over het beigmassief der Ausoni en het opdringen in het Saccodal naar Arce en Ceprano vermoedelijk een poging is om het gehele Duitse front te splitsen. Het belangrijke knooppunt van wegen Frosinone aan de Vja Cassilina vormt hier ongetwijfeld een begeerlijk doel voor den vijand. Wij zijn objectief genoeg om te erkennen, dat het vijandelijke com mando ditmaal zichtbaar geïnspi reerd wordt door het streven naar een grotere operatieve vrijheid dan in de gevechten van Maart. Wij zien ook niet over het hoofd, dat het hier een tegenstander betreft, die vrijwel elke fout kan compenseren door de massa der strijdkrachten, waarover hij beschikt, en die nooit de uit de numerieke minderheid voortvloeiende moeilijkheden kent, welker overwinning het verstandelijke in de oorlogvoering verheft tot de sfeer van de hoogste geestelijke prestaties. Duitse tactiek Als wij hiermede rekening hou den, geeft het resultaat der ge vechten der Britten en Amerikanen geen reden tot volledige tevreden heid. Het is duidelijk, dat het Duitse commando ernaar streeft den vijand bezig te houden. Deze methode bood zich als het ware vanzelf aan, toen het bindings- cn aflcidingska- rakter der vijandelijke aanvallen vaststond. Iedere andere gevechtsmethode zou de Anglo-Amerikaanse bedoelin gen slechts hebben bevorderd. Bo vendien laat geen oorlQgstoneel de strijd om" tijdwinst "zo toe als het Italiaanse, dat steeds weer nieuwe afweerstellingen oplevert en de vijandelijke aanvallen dwingt in be paalde banen. Dat deze Duitse strijdmethode geenszins gelijk staat met een door den vijand afgedwongen toegeven, blijkt duidelijk uit de berichten over het verloop van de slag, en niet alleen uit de Duitse berichten, want ook de vijand maakt voortdurend melding van tegenaanvallen, die gericht wer den op zijn voorhoede en zijn pene tra tiegebieden. Uit de harde gevechten blijkt, aldus constateerde Dittmar. dat men ook het andere doel van onze afweer, den tegenstander zware verliezen toe te bréngen, recht heeft doen wedervaren. Wij mogen juist de zware vijandelijke verliezen aan mensen en materiaal als een echte winst boeken. Wij zullen ons niet vergissen, als wij aannemen, dat de vijandelijke verwachtingen zich meer en meer richten op een uitputting van de BERLIJN. 30 Mei. De A.N.P.- correspondcnt verneemt uit Duitse militaire kringen, dat men tot de overtuiging is gekomen, dat de En gels-Amerikaanse invasie, die om streeks het midden dezer maand ver wacht werd. tot een later tijdstip is uitgesteld. Omtrent de redenen van dit uitstel kan men zich slechts in gissingen verdiepen, evenals het uitblijven van het offensief in het. Oosten, waar voor de Sow jet-Russische legerlei ding, naar men mag aannemen in overleg met Engeland en Amerika, binnen opmerkelijk korte tijd de voorbereidingen heeft voltooid, ken nelijk met het doel gereed te zijn, wanneer de strijd in het Westen zou ontbranden. In verband met de stand van de maan en de daarmede in verband staande getijveranderingen is het on waarschijnlijk. dat voor meöio- Juni landingspogingen zullen worden ondernomen, indien althans het be gin van het grote geallieerde offen sief niet tot een nog later tijdstip is uitgesteld. Intussen is het luchtoffen- sief der geallieerden tot. een onge kende intensiteit opgevoerd teneinde, naar men te Berlijn verklaart, iets in de plaats te stellen van de uitge stelde invasie. TOKIO, 31 Mei. Het Japanse hoofdkwartier deelt mede: 1 Op 27 Mei. des ochtends, zijn numeriek belangrijke strijdkrachten van den vijand geland op het eiland Biak bij Nieuw Guinea. De Japanse bezetting van dit eiland en de in deze sector in de strijd geworpen Japanse luchtmacht bonden de strijd aan met de vijandelijke troe pen. Op het ogenblik zijn hevige ge vechten.gaande. 2. Naar eerst thans 'bekend wordt, heeft de Japanse luchtmacht de vol gende resultaten behaald: een vijan delijke kruiser en een transportschip werden tot zinken gebracht. Boven dien werden zeven vijandelijke lan dingsmotorschepen, resp. andere schepen in de grond geboord. Voorts werden drie vijandelijke schepen en drie motorschepen in brand gescho ten of zwaar beschadigd. Duitse afweerkracht door een v»— dogenloze voortzetting van het offe- sief. De vijand zal deze strategie va-« uitputting des te meer aanhangen, naarmate de gebeurtenissen zijn hoop op een grote beslissende operatie zul len teleurstellen. Langdurige strijd Men zal dus goed doen. zach voor te bereiden op een lange duur der gevechten: Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke strijd de Duitse formaties voor een te zwaardere taak stelt, naarmate zij. met het oog op de eisen van de algemene toestand, moeten rondkomen met. een zo gering mogelijk aantal strijdkrachten. Overigens lijkt het vast te staan, dat ook de vijand het niet op een langdurige slag in Italië kan laten aankomen, zonder dat zijn algemene strategische plan ingrijpende veran deringen zou moeten ondergaan. In dat geval zou echter ook voor ons de weg voor nieuwe besluiten vrij komen. Wat wij vandaag kunnen geven. .s slechts een tussentijdse balans. Het is verTe van ons te ontkennen, dat do mogelijkheid van ernstige, zelfs gevaarlijke situaties nog steeds be staat. Maar anderzijds leren ons dc ervaringen van bijna vijf oorlogs jaren. dat in grote aanvalsslagen meestal reeds de resultaten der eerste weken een algemeen oordeel over het verloop der gevechten toelaten. Kostbare penetraties Deze resultaten zijn echter voor den vijand geenszins in leder opzicht bevredigend, omdat de penetraties, die hij met de uiterste materiaalconcen tratie heeft bevochten, niet hebben geleid tot een oprukken, dat operatief belangrijke resultaten zou hebben kunnen bewerken. Als de voortekenen ons niet bedrie gen, zo besloot Dittmar. zal de vijand trachten van de slag in Italië een langdurige slag te maken. Hij zal ge loven aan allerlei mogelijkheden van succes op grond van zijn overmacht aan mensen en materiaal. Slechts dit zal hij niet mogen geloven, dat het Duitse commando en de Duitse troe pen hem tegemoet zullen komen door een passieve, alleen op toelaten inge stelde houding. Belangrijke schade ROUAAN. 31 Mei. De Anglo- Amerikaanse luchtmacht heeft gister ochtend in drie opeenvolgende golven van zeer grote hoogte het centrum der stad gebombardeerd Er ontstond belangrijke schade. Het is nog niet mogelijk het aantal slachtoffers bij benadering op te geven. Naar uit Versailles wordt gemeld, heeft de Anglo-Amerikaanse lucht macht gistermiddag een aanval ge daan op de stad Nantes, waardoor aanzienlijke schade werd aangericht. In het centrum werden -verscheidene gelxmwen vernietigd, o.a. het stad huis. het commissariaat van politie en de gevangenis. Er zijn op het ogenblik reeds meer dan 150 slacht offers. Naar uit Lyon wordt gemeld, is het lijk geborgen van prof. Rochaix, di recteur van het Bactereriologisch In stituut te Lyon. Ook de lijken van zijn assistent en zijn secretaresse zijn onder het puin vandaan gehaald. Ook verscheidene wijken van Groot- Brussel zijn gisterochtend door de Anglo-Amerikaanse luchtmacht zwaar gebombardeerd. De schade is aan zienlijk. Voorlopig bewind gevormd in Ecuador STOCKHOLM, 31 Mei. De voor- lopige militaire regering onder leiding van kolonel Pablo Borja heeft giste ren de regering van Ecuador op zich genomen. Zij heeft medegedeeld, dat zij in functie zal blijven tot de aankomst van Ibarra, den voormaligen presi dent. die zich op het ogenblik in Co- lumbië bevindt en door de revolution- nairen is uitgenodigd het ambt van president weer op zich te nemen. De botsingen tijdens het afgelopen weekeinde hebben 80 doden en ruim 100 gewonden geëist. Inmiddels is de rust in het land weergekeerd. Amerikanen verliezen 112 toestellen BERLIJN. 30 Mei. Bij hun on dernemingen van de Tweede Pink sterdag boven het Rijksgebied en de bezette Westelijke gebieden en het Zuiden hebben de Amerikanen ten minste 112 vliegtuigen verloren. Daaronder bevinden zich 78 viermo torige bommenwerpers. HOOFDKW .ARTIER VAN DEN FL'HRER. 31 Mei. Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan de Zuid- en Zuidoost rand van de Albaner bergen mislukten ook gisteren weer in verbitterde gevech ten alle doorbraakpogingen, die de vijand met sterke infanterie- en pantserfoma ties ondernam. In het gebied van Lanuvio werden daarbij van 200 aanvallende vijandelijke tanks 78. meest in gevechten op korte afstand, vernietigd. De Gefrei- ter Vetter, in de compagnie pantser- Jagers. van een regiment grenadiers, heeft met zijn kanon van zeer korte afstand elf pantserwagens stukge schoten. In de Lepiner bergen dron gen Marokkaanse bergtroepen onze verdedigingslinies binnen en bereik ten na harde strijd Carpineto. In de sector aan weerskanten van Frosinone. ten Zuidoosten van Sora, alsmede bij en ten Zuidwesten van Alfedena. brachten onze achter- hocdetroepen in voortdurende taaie gevechten het optreden van over machtige vijandelijke strijdkrachten tot. staan. Gevechtsvliegtuigen en des nachts opererende slagvliegtuigen vielen doelen in het gebied van Cistcma, alsmede vijandelijke co lonnes en batterijstellingen in het gebied van Aprllia met goede uit werking aan. Een formatie Duitse gevechtsvlieg tuigen heeft in de nacht van 30 op 31 Mei van een vijandelijk convooi in de Middellandse Zee een trans portschip en drie vrachtschepen met een gezamenlijke inhoud van 23.000 brt. tot zinken gebracht. Een ander transportschip, vijf vrachtschepen, alsmede gen tankboot met. een geza menlijke inhoud van 44.000 brt., wer den beschadigd. In het Oosten braken formaties infanterie en pantserwagens, uitmun tend ondersteund door sterke Duitse en Roemeense gevechts- en slagvlie gers. ten noorden van Jassy door een sterk uitgebreid en diep geëchelon- neerd vijandelijk stellingcnsysteera en sloegen de Sowjets in harde gevech ten In. het. daarachter gelegen lage land bij de rivier terug. Het gewon- (Van onze Berlijnse correspondente) In Midden-Duitsland. in een klein doipje. speelde zich op de eerste Pinksterdag een gruwelijk drama af. Anglo-Amerikaanse vliegers versche nen boven het dorpje, waar nergens een fabriek of militair doel te beken nen was. Zij schoten met hun boord- w a pens op de bevolking, die zich op dit ogenblik op weg bevond naar de kerk. Verscheidene mensen, waar onder ook kinderen, wei-den gedood. Toen verscheen een Duitse jager, die de strijd met het vliegtuig aan bond en het neerschoot. Een van de piloten, die zich met zijn parachute meende te kunnen redden, viel in handen der opgewonden bevolking en werd. voor-dat de politie kon toesnel len, gelyncht. Aangezien de stemming van de Duitse bevolking door de nieuwe golf van Anglo-Amerikaanse terreurdaden (in het strandbad Sinsig in de Kreis Ahrweiler schoten Anglo-Amerikaanse vliegtuigen met hun boordwapens zelfs op badende personen) terecht uitermate verbitterd is, kan menjan- nemen. dat dergelijke gevolgen geen uitzondering zullen blijven. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 31 Mei. Bij de heden gehouden trekking zijn de volgende hoofdprijzen uitgekomen: ƒ5000 3958; 1500: 7366: 1000: 9029, 10451. 13329. 13752, 21104. 23175: ƒ400: 2464, 3621. 19393, 24314: 200: 2486. 22493. 22668, 24370; 100: 1621, 4444. 4492. 7707. 8904, 10726. 13850. 18159, 19085. 19296, 20636, 22460. 25245. AMSTERDAM. 31 Mei. Morgen is de grote dag voor duizenden henge laars aangebroken! Dan zullen zij er weer op vrije dagen op uit trekken, met hengel en knapzak, simmentas en leefnet om de waterbewoners te verschalken. Duizenden hengelaars zullen de vele wateren van ons land bevolken, zij zullen hun vanouds uit verkoren plekjes opzoeken op alle mogelijke manieren, per trein en bus. op de fiets met opgelapte ban den. misschien wel te voet. En dat vervoersprobleem is niet het enige probleem, dat de henge laars wacht. De materiaalvoorziening is al evenzeer uiterst moeilijk. Hen gels zijn zo goed als helemaal niet te krijgen, tenzij je vele. vele tientjes uit kunt leggen. Simmen zijn uiterst schaars geworden en het goede silk behoort practisch geheel tot het. verleden. Aardappelen en brood voor voer en aas zullen door moeder de vrouw maar aarzelend wor den afgestaan. Als zij nu zeker wist, dat dit oftertje van het gezinsrant soen een behoor lijk pannetje vis zou opleveren, ja, dan was zij mis schien wat roya ler. Maar wie weet dat zeker, bij hengelaars... Er is evenwel nog een groter pro bleem. Dat is: het onontbeerlijke roeibootje. Want ook de hengelaars zijn objecten geworden, die door di verse lieden kunnen worden „uitge- Hengelaars- moeilijkheden kleed". Reeds vóór de opening van het visseizoen. nl. met de Pinkster dagen, waren er bootjesverhuurders die met hun prijzen ver over de schreef gingen en wij zouden het zelfs zo willen zeggen: de verhuurder die een normaal tarief berekent, is zo langzamerhand een uitzondering. De vroegere prijzen waren 0.15 per uur, 1 tot 2 per dag. In Reeuwijk be rekende men met Pinksteren 5 per dag, bij Vreeland ƒ0.50 per uur en zo zouden wij door kunnen gaan. De bootjesrverhuurders verweren zich met de mededeling dat hun materialen veel duurder geworden zijn Accoord, die prijzen zullen ge stegen zijn. Maar het is ons onmo gelijk, aan te nemen dat die prijzen zo fantastisch omhoog zijn gegaan dat daardoor een prijsstijging van 500% gerechtvaardigd zou zijn. een prijsstijging die bovendien iedere Za terdag en Zondag en bovendien nog vaak op weekdagen voorkomt. Op zo'n manier wordt het henge len. de sport waaraan duizenden ar beiders verknocht zijn, eên gruwelijk dure liefhebberij. Ga nu eens een dag vissen in de Vecht. Een retour tje Vreeland, een bootje van -0.50 per uur is 5, een flesje limonade, dan heb je nog niets bijzonders gehad en ben Je al drie knaken kwijt. En juist omdat het hier hoofdzakelijk een arbeiderssport is. hopen wij dat er met kracht tegen dc bootjesver huurders, die te hoge prijzen vragen, wordt opgetreden. nen terrein werd ondanks herhaalde sterke tegenaanvallen 'Ier bolsjewis ten behouden. Jacht- en slagvliegers vernietigden boven dit gebied 69 vij andelijke vliegtuigen. In de nacht van 30 op 31 Mei wer den de spoorwegknooppuntcn Kasa- tin en Fastow door sterke formaties Duitse gevechtsvliegtuigen doeltref fend gebombardeerd. Slagvliegtuigen brachten in de Finse Golf drie Sow- jetrussische escorte-vaartuigen tot zinken. Een andere boot werd be schadigd. Amerikaanse bommenwerpers drongen overdag het rijksgebied bin nen en veroorzaakten door het uit werpen van brisant- en brandbom men in enige plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 42 vijandelijke vlieg tuigen. In de afgelopen nacht wierpen enige Britsë vliegtuigen bommen op plaatsen in het Rijnlands Westfaalse gebied. In de strijd tegen de Brits- Amerikaanse terreurvliegers heeft zich een jachtgroep onder bevel van majoor Freitag bijzonder onder scheiden. Duikboten hebben zeven schepen, met. een gezamenlijke inhoud van 29.500 b.r.t., tot zinken gebracht, als mede acht torpedojagers en convooi- vaartuigen en bovendien zes vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Zeestrijdkrachtenv boordluchtdoel- geschut van koopvaardijschepen en marine-luchtdoelartllleric vernietig den in de maand Mei 200 vijandelijke vliegtuigen. AMSTERDAM. 31 Mei. Voor de buitenwereld was de Pinksterreünie van jeugdgroepleiders en meisjes- kringleidsters en hun medewerkers en medewerkstei-s van het Neder landse Arbeidsfront ongeveer tachtig in het getal op dc Draken burg bij Hilversum van weinig be lang. Voor dc interne gang van zaken bij het jeugdgroepenwerk moest aan deze driedaagse bijeenkomst echter wel degelijk waarde worden toege kend. De Pinksterdagen zijn name lijk te baat genomen om de leiders en leidsters gelegenheid te geven, op uitvoerige wijze over het werk van gedachten te wisselen en elkaar over en weer een schat van gegevens te verstrekken door persoonlijke erva ringen breedvoerig te bespreken. Tevens was door deze samenkomst voor Theo Knol, den Arbeidsgebied leider Jeugd van het Arbeidsfront, nogmaals de mogelijkheid geschapen om op zijn eigen bekende en geest driftige wijze de politieke lijn bij het werk te stellen en uitvoerige richt lijnen voor de toekomst te géven. De leiders en leidsters hebben de drie dagen overigens op een spor tieve en aangename wijze doorge bracht. Voor het beoefenen van sport bestond alle gelegenheid. Maar ook aan de zang en aan het volks dansen werd ruime aandacht besteed. Bovendien werd de aandacht voor de cultuur gewekt door het voordragen van poëzie en het spelen van ernstige muziek. Theo Knol deelde ons nog mede. dat men in de toekomst de tra ditionele Pmksterbijeenkomsten van de werkende jeugd weer in ere zal herstellen. Deze Pinkstersamenkom sten zullen op „De Lieberg" bij Hil versum gehouden worden. Honden- en kattenbrood DEN HAAG. 30 Mei. Van 1 tot en met 30 Juni 1944 worden op bon no. 2 van de distributiekaart voor honden dezelfde hoeveelheden hon denbrood beschikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode Op bon no. 2 van de distributiekaart voor kattenbrood (groep K> wordt voor dezelfde periode lj kg. katten brood beschikbaar gesteld. Na 30 Juni 1944 ls bon no. 2 ongeldig; Nogmaals wordt meegedeeld, dat de gelegenheid tot het Indienen van aanvragen (verklaringen) door parti culiere honden- en kattenhouders over distributiekaarten voor honden en kattenbrood is gesloten. Corres pondentie hierover kan niet. worden beantwoord. Radiopraatje Max Blokzijl DEN HAAG. 31 Mei. Max Blok zijl spreekt op Donderdag 1 Juni over Hilversum 1 om 18.45 uur: „Een woord tot de fanatieke tegenstan ders". Brandstoffen kookdoeleinden DEN HAAG. 31 Mei. Van 1 Juni tot en met 1 Juli 1944 geeft de bon 22 fk van de kookkaarl U 405 recht op het kopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. De verbruikers zullen met de op deze bon aan te schaffen brandstof fen een maand moeten toekomen, daar het in de bedoeling ligt. op 1 Juli 1944 een derde bon van dc kaart U 405 aan le wijzen, ROSMALEN. 30 Mei In een onbewaakt ogenblik heeft een vier jarig buurjongetje bij de familie Kerkhof een zes weken oud kindje uit bed genomen en uit het raam van het bovenhuis laten vallen. Het kindje was vrijwel op slag dood. Touw alleen voor emballage DEN HAAG. 31 Mei. De direc teur van het Rijks textlclbureau heeft bepaald, dat het gebruik van papier- touw voor andere doeleinden dan em ballage met Ingang van 30 Mei '44 verboden ls. Overtredingen van dit verbod kunnen strafmaatregelen ten gevolge hebben. Ergens tussen de groene weiden, de slingerende beekjes en dr weg schuivende peppelrijen van ynidden- Limburg, Maasvallei en het intie mere 'zandlandschap van Noord- Brabant ligt een stuk Niemandsland, dat de Peel heet en dat wat hele stukken betrejt nog onbewoond is. De reiziger, die van de Limburgse kant die „witte plek" rond de Zuid willemsvaart nadert ziet echter mid den in die barre sompigc hei, waar zelfs de vogels moeilijk schijnen adem tc halen en waar hun gefluit benauwd en angsUa-wegstetvend klinkt onder dc schrille kreet van een valk plotseling vijf-en-twintig gore fabrieksschoorstenen ten hemel stinken. Een gemeen-gelc rook kruipt langzaam de hemel in... Ergens is een veer. Een verroeste motorboot zonder olie, kan aan een verroeste ijzer- draad naar de overkant getrok ken worden en dan staat de rei ziger plotseling twee meter boven Peel-peil op een vlakte van sintels, waar niets op groeit. De steenberg van de mijn Maurits bij Lutteradc is er nog vruchtbare bodem bii. want daar groeit op de oudste plekken al weer struikgewas en een magere berk en over tweehonderd jaar wanneer de schilderachtige Limburgse heuvels om de mergel zijn afgegraven en wanneer de mijnen zijn leeggehaald, heeft Limburg uit dat puin tenminste tien of twaalf nieuwe pyrainiden met wat mager bos... Deze vlakte in de Peel is volkomen dor, volkomen dood. volkomen doods. Het zwijgen is er onheilspellend. De fabriek zwijgt, het geluid verzinkt in de lege ruimte, slechts een stern jankt boven een gore veenplas opzij van dit plateau van gruis en sintel. Ergens ten zuiden van de schoor stenen ligt een verzameling huizen. Dorp is er een te mooie naam voor er zit geen hart in, geen centrum, ze zijn j'iaar zo neergesmeten al heet dit dan ook „Dorplein"het is geen dorpelijn. Maar het. is ook geen Dor Plein, zoals de bezoeker, die op satirische bedoelingen verdacht is, misschien denkt. Uit het kolengruis en de sintel duikt een zwijgende gestalte op, die traag antwoordt: ..Dit is allemaal van de fabriek. Het dorp, de huizen, de mensen, alles is hier vaji de fabriek. En langs de huizen, die er uitzien als een gevangeniscomplex, loopt de hongerige bezoeker in dit winkelloze dorp, dat geen dorp is. ie zoeken naar „dc cantinc" waar wellicht ook een vreemde eten kan. Zo ongeveer als de Alpinist in een onherbergzaam ge bied naar het Sint Bernardsklooster zoekt, waar vrome broeders een zwer veling gastvrijheid verlenen... T1JL. LE1DS NIEUWS Politie-athletiekwedstrijdeh De Nederlandse Politie Sportbond houdt op 14 Juni a.s. tc 14 uur in samenwerking met de Leidse Politie Sportvereniging de politie-districts- wedstrijden op het sportterrein aan de Leidse Hout. Het programma ver meldt: 100, 200, 400. 800 en 1500 meter hardlopen; 4x100 meter esta fette: hoogspringen, verspringen, kogelstoten, discuswerpen, speerwer pen, hink-stap-sprong. Meer dan goud Maandag 12 Juni hoopt het echt paar C. H. v. d. Linden en A. v. d. LindenBey. Waardgracht 29. alhier de dag te herdenken waarop het vóór 55 jaar in het huwelijk trad.. Zij heb ben thans tien kinderen, 27 kleinkin deren en één achterkleinkind. AGENDA BIOSCOPEN Casino: Havemnuzlck. Dag. 2 en 7.30 u Alle leeftijden. Lldo: Variété (toneel». Dag. 2 en 7.30 u. Alle leeftijden. Luxor: Karavaan. Dag. 2 en 7.30 u. Toegang 14 j. Rex: Sherlock Holmes. Dag 2 en 7.30 u. Toegang 14 Trianon: De Belhamel. Dag. 2 en 7.30 u. Toegang 18 Jaar. WOENSDAG. Stadsgehoorzaal7 u.: Bokswedstrijden. DONDERDAG. Stadsgehoorzaal7 u., Uitvoering Ohr. Muziekvereniging „Athalia". Churchill's woord over Turkije, dat naar zijn oordeel reeds in Maart „moedig de oorlog in" had moeten gaan. zal voor komende geslachten de beste karakteristiek blijven van de Britse krijgvoering in de Xweede wereldoorlog. Waaróm moest Turkije zo „moe dig de oorlog in" gaan? Omdat het door de tegenstanders van Engeland in zijn bestaan werd bedreigd? Londen en Washington zelf hebben door het afbreken van hun wapenlevcringen aan Turkije reeds het tegendeel bewezen. En Winston Churchill zelf verklaarde in zijn laatste Lagerhuisrede met cynische openhartigheid, dat Tur kije de gevaren, waaraan het bloot stond, had overschat en geen wa pens meer behoefde, nu het die wapens waarschijnlijk tóch niet tegen Duitsland zou gebruiken. Want het spreekt vanzelf, dat Londen slechts één vorm van Turkse Inmenging in de militaire gebeurtenissen kent: aan Engelse en Amerikaanse zijde. „Moedig de oorlog in" en tege lijk: „zonder dat er ernstige ge varen voor Turkije dreigden". Dat zijn de twee elementen, die Churchill als basis voor een Turks oorlogs-aandeel noemt. Die basis acht de Britse premier zó natuur lijk. dat hij haar onverbloemd voor de gehele wereld uitspreekt. Moed, niet in het belang van het Turkse volksbestaan (dat. naar Churchill's eigen woord, immers helemaal geen ernstig gevaar loopt), maar in het belang van Engeland. En natuurlijk in het voorbijgaan voor de verheven idealen, die Engeland beweert te dienen. Maar waarom staan de Britten dan .eigenlijk zélf nog altijd op hun eiland? Waarom zien zij er zo tegen op de grote sprong te wagen en zélf „moedig de oorlog in" te gaan? Frankrijk en Polen, Noorwegen, Nederland, België. Griekenland en Zuidslavië. zij allen gingen „moedig de oorlog inMaar ook in het vijfde oor logsjaar is de moed dier anderen voor Churchill aanmerkelijk actu eler dan zijn eigen moed. Do lange rij volken, die naar Churchill's wens „moedig" waren, heeft bloedige offers gebracht. Men behoeft slechts naar Frank rijk te zien om te weten, dat zij, terwijl men in Londen nog steeds de mond vol heeft over een tekort aan moed bij de anderen, van- daag-de-dag bloediger offers brengen dan zij tevoren reeds brachten: Vijfduizend doden en zevenduizend gewonden, twaalf duizend slachtoffers onder de burgerbevolking kostte alleen de „bloedige Pinkster" der Britse luchtterreur aan Frankrijk Natuurlijk dienen naar Church ill's woord ook de grijsaards, de vrouwen en kinderen, „moe dig" in deze mens-onterende Britse krijgsvoering te staan. Maar niet voor de eerste maal rijst de vraag, waarom de Britse en Amerikaanse piloten niet ein delijk hunnerzijds de betrekke lijke veiligheid der stratosfeer hoogte verlaten en „moedig de oorlog in" gaan. Met andere woorden: waarom de gezochte militaire doelen. aangenomen, dat zij werkelijk zijn wat de Anglo- Amerikaanse luchtmacht treffen wil niet zó benaderd worden, dat de burgerbevolking althans niet het zwaarste offer brengt, dat niet arbeiderswoningen en kathedralen de overwegende bij drage leVeren in het oorlogspuin. Deze vragen schijnen héél ge matigd. En toch zal Frankrijk: binnenkort door de Brits-Ameri kaanse luchtterreur meer doden onder de burgerbevolking tellen dan er Franse soldaten vielen in militaire strijd tijdens het grote offensief in het westen. In België is het weinig anders. In Neder land gingen Pinkstervierders in een bezwaarlijk militair te noe men trein „moedig" voor Enge- land's raadselachtige doeleinden de dood in. Na de primaat van België, kar dinaal Van Roey hebben ver scheidene hoge geestelijken in' Frankrijk thans hun stem ver heven tegen een strijdmethode. die noch met strijd, noch met methode nog iets van doen heeft. „Als bisschop van Marseille diep getroffen door de grote ramp die onze stad teistert, bid ik voor de onschuldige en vrede lievende slachtoffers van deze misdaad, die op geen enkele wijze kan worden verontschul digd, bedreven door lieden die de massa vervloekt", aldus getuigde mgr. Deley. En een andere hoge geestelijke, mgr. Bornet. wil „tot ver over de grenzen zijn veront waardiging uitschreeuwen naar degenen, die verantwoordelijk zijn voor deze vreselijke dingen." Londen heeft zijn eigen opvat ting van moed. Het is de „moed der anderen", die men ginds ver langt. Maar zelfs door dichte nevelen van verblinding heen is die moed der anderen bezig, zich in een felle en gerechtvaardigde haat tegen Engeland zelf te ke ren. Geen volk blijft staande ln dit leven dan door moed voor de eigen zaak. Die waarheid zal. te laat voor eigen redding, ook Engeland in deze oorlog ervaren. Dertienjarige jongen redde kleinen drenkeling Het warme weer heeft aanleiding gegeven tot heel wat zwempartijen, niet alleen in de zweminrichtingen, doch ook in onze grachten en sinzels. Op de Witte Singel, nabij de kei zerstraat. vermaakte een groepje kinderen zich in het. water. Enkele kleuters zagen op de brug toe. waar- bi.» ren zevenjarig Jongetje -zo vcr over de brugrand boog. dat hij het evenwicht verloor en in het water viel. Geen der kinderen bleek de zwemkunst zover machtig te zijn, dat zij het ventje zouden kunnen redden en temidden van al zijn zwemmende vriendjes dreigde hij te verdrinken. Toen ook van de vele omstanders die op het hulpgeroep waven komen toelopen, niemand doeltreffende hulp kon bicden, sprong de dertienjarige Chris Waasdorp, die zich juist in de omgeving ophield, gekleed te wa ter. Hij bereikte met enkele flinke slagen het ventje, dat reeds begon te zinken en bracht het behouden aan de wal. waar men den kleinen drenkeling spoedig weer heeft opge knapt. Een woord van hulde voor dezen koenen jeugdigen redder! HONKBAL A.S.C. In de van A.S.C.-zijde goed gespeelde wedstrijd Celeritas 2—A.S.C. 1, hebben de Lei- denaars op 2e Pinksterdag de punten mee naar huls gebracht. Vooral aan slag was A.S.C. goed op dreef. Slechts vier spelers gingen uit op 3-slag. het geen een uitstekende prestatie is. Mede door het uitbuiten van veld- fouten der Hagenaars, slaagde ASC I er in 31 punten te maken. Celeritas 2. scoorde slechts 2 punten. De in nings hadden het volgende verloop: Celeritas 2 0 0 0 0 2 =2 A.S.C. 1 7 5 4 15 0 31 Volgende week heeft het eerste negental, vrijaf, het tweede gaat dan naar Rotterdam om Neptunus I le ontmoeten. Teleurstellend boksen van kampioen oorzaak AMSTERDAM, 31 Mei. Het te- leuratellende boksen van Luc van Dam in zijn titelgevecht tegen Pierre Doorenbosch gisteravond in de uit verkochte zaal van het Concertge bouw. is aanleiding geworden tot een ernstig conflict tussen den bokser cn zijn manager Theo Huizenaar, dat tot gevolg heeft gehad, dat Huizenaar zijn contract met Van Dam heeft verbroken. Van Dam's houding is waarlijk een kampioen onwaardig geweest Geen ogenblik kreeg men de indruk van een ernstig gevecht. Van Dam speel de maar wat met zijn tegenstander. Het is waar dat hier twee volkomen ongelijkwaardige tegenstanders in de ring stonden en er kwam nog bij, dat het twee boksers waren uit de zelfde school. Dit was echter de consequen tie van de te voren gehouden mid- dengewichtcompetitie en hoewel het naar het ons voorkomt geen aanbeve ling verdient in de toekomst soortge lijke experimenten te ondernemen, kan men het bestuur van de NBB achteraf moeilijk verwijten dat het deze wedstrijd liet doorgaan Naar onze overtuiging staat het vast, dat hier te voren tussen beide boksers geer. afspraakjes gemaakt waren, maa' het was toch zonder meer duidelijk, dat Van Dam zijn tegenstander spaarde. Het is moge lijk, dat het Van Dam tegen de borat stuitte een van zijn oefenkameraden in enkele ronden buiten gevecht te stellen. Een man van zijn reputatie had echter in staat moeren zijn. hem op punten te overklassen. Nu maakte hij er een onwaardige vertoning van. die het aanzien, dat de bokssport in ons land thans heeft, in ernstig ge vaar bracht. Van Dam won de strijd op punten en Doorenbosch verdient slechts hulde voor de wijze waarop hij tegenstand bood. Het had aanvankelijk in de bedoe ling gelegen, dat Van Dam op 14 Juni tegen den winnaaÊ van de partij Hoogstraten—Quentemeijer zou bok sen. hetgeen tevoren aan het pu bliek bekend gemaakt was. Na afloop van de wedstrijd liet Huizenaar ech ter mededelen, dat het teleurstellende boksen van Van Dam aanleiding was geweest de wedstrijd van 14 Juni niet te laten doorgaan. Toen Van Dam daarop te kennen gaf, dat hij in het vervolg zijn eigen weg zou gaan. be sloot Huizenaar zijn contract met Van Dam te verbreken. Nog heden zou hij, naar hij ons mededeelde, de NBB van dit besluit in kennis stel len. We kunnen deze gang van zaken slechts betreuren. Mógelijk kan de NBB een weg vinden om beide man nen. die voor de bokssport in ons land zoveel gedaan hebben, weer tot elkaar te brengen. De partijen die na de pauze ge bokst werden, waren van goede kwa liteit. Willy Quentemeijer was voor treffelijk op dreef tegen Harry Hoogstraten, die in de derde ronde neerging. Er deed zich toen het merkwaardige geval voor. dat scheidsrechter noch boksers de gong hoorden. Het publiek veroor zaakte daarop zo'n tumult, dat de strijd onderbroken moest worden. Hoogstraten kreeg hierdoor de ge legenheid zich te herstellen. Quente- meyer, die de laatste wedstrijden zeer vooruitgegaan is, won op pun ten. Jan de Bruin bokste uitstekend tegen Jan de Pauw, die in de eerste ronden herhaaldelijk neerging, zich later herstelde, maar in de zesde ron de van een zuivere rechtse directe wederom neerging cn uitgeteld werd. Hendriks gaf in de vijfde ronde op tegen Onsia. SPORTNIEUWS Zwaluwenelfial gekozen AMSTERDAM. 31 Mei. Het Zwa luwen-elftal, dat Zondag 4 Juni, op het terrein van Linger. Tilburg, tegen het Zuidelijke elftal, zal spelen, is als volgt samengesteld: Landman (Neptunus. R'dam) doel; Hogendoom (idem» en De Kok (ASC, Leiden) achter; Evcrtscn (Neptu nus), De Leeuw (Xerxes) en Schaap (Donar) midden: Konings (Xerxes), Benningshof (RFC), Hanse (RCH), Biesbrouck (idem) en Van Kiclsdonk (Excelsior) voor. De wedstrijd vangt om 14.30 uur aan en zal geleid worden door den heer M. de Vet. Zaterdag halve finales voor de N.V.B.-beker AMSTERDAM. 31 Mei. De hal ve finale voor de NVB-beker tussen Willem II en PSV zal Zaterdag avond a.s om 7 uur op het terrein van Willem II gespeeld worden. De beslissing om in Tilburg te spelen is gevallen, nadat, in overleg mei beide partijen, tussen de terreinen van PSV en Willem II geloot was. In het Goffert Stadion te Nijme gen zal Zaterdagmiddag ajs. om 4 uur de tweede halve finale tussen L.S.C. (Sneek) en Groene Ster (Heer- lerheide) gespeeld worden. VOLKSCULTUUR EN KUNST Dr. J. van Ham, voorzitter van de jury voor de romanprijsvraag van de firma Gottmer tc Haarlem, heeft vandaag prijzen uitgereikt aan de Noordncderlanders, die naast een aantal Vlamingen behoorden tot de tien winnaars van een prijs. Een eer ste prijs was ei niet bij. Die kon niet worden toegekend, maai- het geld bleef beschikbaar en zo waren er meer lagere prijzen. Een Noord- en een Zuid-Nederlander kregen elk een tweede prijs: L. dc Ridder voor de historische roman „De schuldenaar" en Emille van Hemeldonck voor de Kempische roman ..Maria, mijn kind'. Albe kreeg een prijs voor „An- nunciata". Jaap Kolkman voor de vissersroman „Aikee". mevr. Schut- tevaer Velthuys voor de familieroman „De gouden draak". Willem Capel voor de mijnwerkersroman ..Glück auf, Gompeltje" Jan Ubink voor de historische roman „Ruiters voor dc poort". Aanmoedigingsprijzen kregen: Wyt- ze Elskamp voor „Wat blijft", G. H. J. W. Janssen voor de tankersroman ..Lands End voor orders" en Blom- maert voor de boerenroman „De var- kensboer". Uitvoeringen „Hohe Messe" in Naarden De traditionele uitvoering te Naar den van de „Holle Messe" van Joh. Seb. Bach zal dit jaar gegeven wor den op Zaterdag 24 Juni om 2 uur in de Grote Kerk. De generale repetitie, welke even eens voor het publiek toegankelijk ls. wordt gegeven op Vrijdagavond 23 Juni om half zeven. Medewerking verlenen: Ankie van Wickevoort Crommelin. Annie Her mes. Jan Schippers. Max Kloos, Ernst Bielke, het koor van de Neder landse Bachvereniging en het Con certgebouworkest. De verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 3.19, op 14.29 uur 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1