HET DAGBLAD Duitse hoofdreserves opereren nog niet VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Verwoede strijd aan de Italiaanse fronten Peultjes Vijftien doodvonnissen Geallieerden staat in Italië nog zware strijd te wachten Beide fronten verenigd G Zware lucht gevechten Bekendmaking Meer controle zeer gewenst Funeste invloed van „zwarte'' klanten Vaart voor Europa! BERLIJN, 27 Mei. De mili taire toestand in Italië is in een nieuw stadium getreden door de samensmelting der geallieerde strijdgroepen in het gebied van Nettuno en die aan het zuidelijke Italiaanse front. Het nieuwe front, dat van de kust ten noorden van Nettuno naar de uitmonding van de Melfa loopt, wordt gemarkeerd door de steden Aprilia, Sezzo, Priverno, Vallecorsa en Pastena, die alle nog in handen der Duitsers zijn. Van de Melfamon- ding loopt het verder over Rocca- secca en Piedimonte tot ca. vijf km ten noorden van Cassino om \ervol- gens aan te sluiten op de oude front linie door het gebergte naar de Adri- atische Zee. Intussen zetten de geallieerden hun aanvallen zonder onderbreking voort en trachten zij kennelijk, het door hen behaalde tactische succes tot een strategisch succes uit te brei den. De omstandigheid, dat net nieu we frontverloop het gebruik van tanks op grotere schaal dan tot dus ver mogelijk maakt, wordt door hen ten volle uitgebuit. Duitse berichten gewagen van on gewoon sterke pantserformaries, waarmede de Engelsen en Amerika nen hun aanvallen ondernemen. Bij deze aanvallen zijn twee zwaartepun ten te onderkennen, een in het gebied ten noorden van Cisterna en het andere in het Liri-dal. De aanvallen in het gebied van Cistema beogen klaarblijkelijk, door de Duitse stellingen tussen de Alba- ner- en Lepini-bergen heen te breken in de richting van Velletri om vervol gens het Duitse front in de rug aan te vallen en op te rollen. Tegelijkertijd trachten de Anglo- Amerikaanse strijdkrachten in het Liri-dal naar het noorden, in de rich ting van het Saccodal, op te rukken. Hun aanvallen concentreren zich daar, waar de Melfa m de Liri uit mondt en in het gebied van Rocca- secca. Tot dusver hebben de geallieerde strijdkrachten het niet verder kunnen brengen dan tot de vorming van enkele bruggehoofden op de noorde lijke oever van de Melfa. De richting, waarin beide operaties waarschijnlijk zelfs de zwaarste, te wachten staan. Kesselring heeft zich hiermede weer de keuze van plaats en tijdstip van een vastberaden tegenstand voorbehouden, en men is zelfs ge neigd aan te nemen: ook plaats en tijdstip van zijn tegenactie. In veld tochten veranderen de situaties vaak in enkele uren. Maar zover is het ongetwijfeld nog niet. Het huidige verloop van het Duitse steunpuntfront laat overigens duide lijk zien, hoe weinig het Anglo-Ame- rikaanse offensief eigenlijk heeft kunnen doordringen en hoe handig de Duitse verdediging geopereerd heeft. MADRID. 27 Mei Uit New York J wordt vernomen, dat de Amerikaanse zich ontwikkeien, doet vermoeden, dat student Alan Ford. die reeds houder Weer vele Franse steden gebombardeerd LYON, 27 Mei. De Anglo- Amerikaanse luchtmacht heeft gis terochtend opnieuw op hevige wijze de banlieue van Lyon aangevallen. Het aantal slachtoffers bedroeg des avonds laat reeds 491. Meer dan 500 personen werden gewond. Voorts heeft de Anglo-Amerikaan- se luchtmacht aanvallen onderno men op Kamerijk, Douai, Bethune. Tonnere. In laatstgenoemde plaats werd een kerk getroffen, een schit terend monument uit de dertiende eeuw, waarin zich 35 kinderen be vonden voor de catechismusles. Zeven kinderen werden onder het puin bedolven. Enkele andere kinde ren werden door de neerstortende steenmassa's verpletterd of door de bommen onherkenbaar verminkt. In het departement Loire is een stad aangevallen, waardoor belang rijke materiële schade ontstond. Ver scheidene honderden personen wer den gedood. Laat in de middag tel- de men reeds 300 doden en meer dan 650 gewonden. Op verschillende wijken van een stad in het departement Eure et Loire werden gisteren een groot aantal bommen neergeworpen. Men vreest, dat het aantal slachtoffers zeer hoog zal zfjn. Ie JAARGANG No. 123 r, ZATERDAG 27 MEI 1944 Uigave: N.V De Arheldersfiers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden, telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 Duits weermachtsbericht Lambooy Nieuw wereldrecord 100 m. borstcrawl de opzet der geallieerden is, een tang beweging uit te voeren. Omtrent het verloop van de strijd, die een buiten gewoon bloedig en verbitterd karak ter draagt, is volgens Duitse militaire kringen nog niets te zeggen, daar de gevechten nog in volle gang zijn. De militaire correspondent van het D.N.B., Hallensleben, schrijft over de situatie in Italië: De slag wordt van Duitse zijde nog steeds met betrekkelijk geringe strijdkrachten volgehouden. Onge twijfeld heeft Kesselring hier en daar operatieve reserves in de strijd geworpen om de eenheid van het frontvcrloop te bewaren, maar hij heeft dat zeer spaarzaam gedaan. Hij heeft zijn hoofdreservcs achter gehouden, waaruit blijkt, dat de Anglo-Amerikanen nog zware uren, Pas op: daar is de trampolitie Wanneer het op initiatief aan komt, legt iedere grootdorper het af tegen de Rotterdammersl Laat ons als geboren Rotterdammer even misbruik maken van onze positie en sta ons toe dat deze onaantastbare ivaarheid hier zwart op wit wordt af gedrukt. Met het zoveelste beivijs er bij! Haagse en Amsterdamse kran ten staan vol met ingezonden stuk ken en redactionele artikelen over de ongedisciplineerdheid van het pu bliek, over het gedrang op en in de trams, over het roken en het gaatjes schroeien en nog tien andere narig- van het wereldrecord op de 100 yards borstcrawl is. ook het wereldrecord op de 100 meter borstcrawl heeft ver beterd en gebracht op 55,9 sec Het oude record stond sedert 1936 op naam van Peter Fick (V.S.) met 56.4 sec. Luchtaanval op Wake TOKIO 26 Mei Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede dat op 24 Mei vijandelijke strijdkrachten in de wateren van Otorisjima tWake) ver schenen en het eiland van de lucht uit aanvielen. De op het eiland gestatlonneerde Japanse eenheden bonden de strijd aan met den vijand en schoten der tig vliegtuigen neer. Twee andere vliegtuigen werden zwaar beschadigd. De Japanse verliezen zijn gering. Groen+ebon inleveren DEN HAAG, 26 Mei. Inwoners van gemeenten, waar klantenbinding voor groenten geldt, dienen bon „groente 7de periode 1944" van 28 Mei tot 3 Juni a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij 11 Juni tot en met 8 Juli a.s. groenten en fruit wensen te betrekken. HOOFDKWARTIER VAN DEN PÜHRER, 26 Mei Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gevechtsgebled van Cisterna zijn sterke vijandelijke pantserfor maties naar het Noorden opgerukt. Hierdoor hebben zich de zware ge vechten naar het gebied ten Zuiden en ten Oosten van Velletri verplaatst, waar verbitterd gestreden wordt Tachtig vijandelijke pantserwagens werden daar vernietigd. De dappere bezetting van Cisterna sloeg ook gisteren tijdens de gehele dag alle vijandelijke aanvallen af. In het gebied ten Oosten van Littoria en ten Noorden van Terracina distanciëren onze troepen zich van uit de kustvlakte naar de daarachter gelegen bergketen Vrij zwakke vijan delijke aanvallen werden uiteengesla gen Ten oosten van de Liri zette de vijand met sterke strijdkrachten zijn aanvallen op de sector-Melfa voort. Hij kon na heen- en weergolvende gevechten, tijdens welke 43 vijan delijke pantserwagens werden stuk geschoten. de voet zetten op de noordelijke oever van de rivier. De slag duurt ook hier met onvermin derde hevigheid voort. Boven het Italiaanse gebied wer den gisteren in hevige luchtgevech ten tegen ver overmachtige vijan delijke luchtstrijdkrachten en door de luchtdoelartillerie 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een for matie gevechtsvliegtuigen viel in de afgelopen nacht gereed staande vijandelijke troepen en verkeers knooppunten in het gebied ten wes ten van Cassino met goed resultaat aan. Tijdens de zware afweergevechtcn in de laatste weken heeft zich een gevechtsgroep onder bevel van kolo nel Bode door bijzondere dapperheid onderscheiden Aan het front in het Oosten ver liep de dag bij geringe plaatselijke gevechtsactiviteit kalm Het station Dshankoi op de Krim werd in de afgelopen nacht opnieuw door een formatie Duitse gevechtsvliegtuigen doeltreffend gebombardeerd. Formaties DuitsRoemeense slag- vliegtuigen ondernamen doeltrefien- de aanvallen op bolsjewistische troe penconcentraties en batterijstellin- gen in het gebied ten zuiden van Dubosarl Een bolsjewistische motortorpedo boot, die uit de Finse Golf trachtte te ontsnappen, zonk na mijntreffers Bij de afweer van een bolsjewistische luchtaanval op een eigen convooi in de Noord-Noorse wateren schoten onze jagers van 80 aanvallende vlieg tuigen er 69 neer Een ander vliegtuig werd door de beveiligingsvaartuigen van het convooi neergeschoten. Amerikaanse bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in de be zette gebieden in het Westen, als mede steden in het Zuidwest-Duitse grensgebied aan Vooral in Miilliau- sen ontstond schade. De bevolking leed verliezen. Door luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 27 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. een taal heeft zoveel mooie spreekwoorden en zegswijzen als de Nederlandse. Daar lees ik bijv. in de krant een verhaal over den Am sterdamsen economisclien rechter, die een treurige zaak van grote peul- vruclitensmokkel naar Duitsland voorbeeldig heeft aangepakt. Vieren zestig duizend kilo werden clande stien naar Duitsland geëxporteerd. Lust u nog peult jes? Het waren boeren en handelaren, die al zwarte winsten makende zo vriendelijk bezig waren ten behoeve van de Nederlandse voedselvoorzie ning. Het was n.b. zaaigoed, dat de heren verhandelden, zodat voor ons niet alleen een deel van de oogst 1943 naar de barbiesjes ging. maar ook de oogst 1944 al van te voren ge handicapt wordt. In dezelfde krant werd bericht over nog meer vaderlandsliefde. Niet al leen boeren en handelaren, maar ook arbeiders dragen hun steentje bij tot behoud van de Nederlandse volks kracht. Ook zij hebben „boter op hun hoofd" of ergens anders. Een trein, die elke dag uit het Noorden van Brabant en Limburg naar Duitsland gaat en arbeiders naar het Rijnland brengt zoals be kend worden daar goede lonen ver diend demonstreerde dat ook deze arbeiders nog graag een kleine bij verdienste meepikten en dat zij tege lijk optraden als zwarte handelaren. Bij één toevallige treincontröle men liet de heren snel even over stappen naar een andere trein wer den „op den lijve" pond boter gevonden en nadat de verlaten trein nog eens aan een nauwkeurig onder zoek was onderworpen (u kent het vermanende bordje Hebt u niets vergeten?"kwamen van achter de zittingen, van onder de vloer en van het dak nog 144pond boter te voor schijn Geiooon vergetent Welja, als je zo dik in de boter zit als wij tegenwoor dig, laat je wel eens een mespuntje slingeren Of vindt u het wat vèèl, die 178 pond, die uit één willekeurige trein te voorschijn kwamen, allemaal clan destien naar Duitsland op weg, dank zij vriendelijke heren, die als u ze in het openbaar ontmoet verklaren, dat „je tegenwoordig zo moeilijk meer iets krijgen kunt"! Maar die dan toch nog altijd een bedragje van, laat ons zeggen 178 maal 25 oftewel 4500 gulden beschikbaar hadden om er zwarte boter voor te kopen en die tegen idem zoveel winst in Duitsland te verkopen. Als deze boeren, handelaars en ar beiders nu maar één ding begrepen: wat ze smokkelen, smokkelen ze wel iswaar niet direct ten koste van hun eigen rantsoen (zo stom zijn ze niet), maar van het rantsoen van ons hele volk en daarmee, langs een omweg, toch ook weer van hun eigen deel. Het is moeilijk, voor ieder. Maar deze schoften maken het terwille van wat particuliere zwarteliandelwinst nog weer vèèl moeilijker voor ons allemaal. Want hoe kunnen de in stanties, die opkomen voor onze voed selpositie en die pleiten voor verho ging of handhaving van onze rant soenen nog een mond open doen, als de gerantsoeneerden zelf het clande stien de grens over smokkelen. Ik heb er het land aan, als iemand ons dom Vier Jaar geleden sprak Rijks- Nederlandse sentimenten en Ne- minister dr. Seyss:Inquart derlands volksbesef, het woord, dat sedertdien de jn hoeverre heeft die achter- praktische politiek en de levens- grond In karakter en kleur de ge- sfeer in het bezette Nederland beurtenissen zelf kunnen volgen? bepaalde. Dit woord getuigde er- Het antwoord op die vraag moet van. dat „wij Duitsers in dit land eigenlljk niet in dit boes met liever met de ten groet opgehe- redevoeringen van den Rijkscom- ven hand dan met het wapen in miSsaris gezocht worden, maar in de vuist gekomen waren". Vier ------- het boek der historie, dat het jaar Rijkscommissariaat, vier Nederlandse volk zichzelf schrijft, jaren van op deze toenaderings- Er zijn ZOnder twijfel ook op idee en saamhorigheidsbesef ge- dlt ogenblik nog talloos vele Ne- grondveste praktische arbeid derlanders wier reactie op deze zullen op 29 Mei zyn afgesloten. gebundeldè toespraken en op dit En aan de vooravond van beslis- overzicht van vier jaren politieke sende militaire gebeurtenissen geSchiedenis allereerst geken- heeft het dubbele zin die jaren te merkt wordt door de vraag: staat overzien. d i t er wel in en is d a t er niet Een belangwekkende uitgave ult weggelaten? Daarmee is dan levert daartoe ongezocht het natuurlijk de verwijzing bedoeld materiaal: een uitgave van rede- naar die-eVi-die belofte en die-en- voeringen, die Rijksminister dje toezegging De aspirant-lezers Seyss-Inquart hier in de vier jaar van Rijksminister Seyss-Inquart's van zijn bestuur hield. „Vier gebundelde redevoeringen mogen Jahre in den Niederlanden, gerust zijn: wat zij zo kinderliik gesammelte Reden" (uitg. Volk zoeken, stóét erin. Het staat er und Reich Verlag, Amsterdam!. nog precies zo In als het destijds Als een beeldenreeks vol diepe in het gesproken woord en in het zin trekt in deze redevoeringen actuele dagbladverslag stond, al een brok Nederlandse geschiede- werd in deze boekuitgave bij som- nis voorbij. Want dit is wellicht mige toespraken met een frag- van elke nieuwe rede van Rijks- ment volstaan en al bleef in een minister Seyss-Inquart telkens paar gevallen een in engere zin weer het meest kenmerkend ge- aan de tijd gebonden frag- weest: dat het woord onmiddel- ment achterwege Wie in dit lijk uit de levende, bewogen wer- leven van beslissende strijd om kelijkheid vorm kreeg, dat het het toekomstige beeld van Europa die werkelijkheid plaatste in haar en om de levenskansen van het historisch kader en haar nieuwe eigen volk bij het overzien van wegen wees. vier jaren vol nieuwe beslissende Al te vaak nemen wij in deze gebeurtenissen niets anders te oorlogsjaren een zekere gelijk- doen heeft dan sensaties te soe- vormigheid aan: „oorlogsjaren ken in de vorm van wellicht weg- zijn oorlogsjaren en de laatste gelaten passages, komt bedrogen ervan wegen hoogstens zwaarder uit. dan de eerste" Hoe geheel an- Maar belangrijker dan dit *df- ders is de werkelijkheid! Wan- bedrog van den enkeling is het neer wij in deze tegelijkertijd zelfbedrog van een gans volk, weerspiegelende en vormgevende waarvan die averechtse belang- redevoeringen van den Rijks- stelling voor het „niet vermelde" commissaris Nederland in het een symptoom zou kunnen zijn. eerste oorlogsjaar toetsen aan want één ding is bij alle begrips- Nederland in het vierde, dan zien verwarring toch aan alle lieden wij pas volledig, hoe stormachtig van goeden wille duidelijk: dat in waarheid deze tijd was, wat de vraag naar die-en-die pas- er veranderde (en zonder twijfel sage" ten nauwste verbonden is b 1 ij v e n d veranderde) in het met de completerende passages, maatschappelijk beeld. Wij zien, die het Nederlandse volk zijner- dat niet ten onrechte in sommige zijds in het eigen boek der histo- sectoren een revolutionnaire ver- rie bij te dragen had. nieuwing tot stand kwam, en dat Bij het overzien van deze vier evenmin ten onrechte in andere uiterst moeilijke, en in vele op- sectoren reeds destijds een ver- zichten voor de Nederlandse maan gesproken werd. volksgeest slechts met grote in- Het begin van de grote worste- spanning en toewijding te ver- ling tegen het bolsjewisme en de werken jaren willen wij niet de zin ervan ook voor Europa's wes- nadruk leggen op wat in het Ne ten, de instelling van Kuituur- derlandse historie-boek door het raad, Arbeidsfront en Land- Nederlandse volk zelf ongeschre- wacht, de pijnlijke /erwikkeling ven bleef De redevoeringen van rondom de krijgsgevangenen- den Rijkscommissaris gingen en kwestie, wij hervinden het al- gaan telkens opnieuw vóór in het les in deze verzamelde redevoe- weten, dat ook hier met de tijd ringen. Wij zien het thans, na- het inzicht rijpt Deze gebundel- dat wij er historisch afstand van de toespraken zijn echter een hebben kunnen nemen, en wij moeilijk te overschatten richting zien het in onderling verband, als wijzer in die tijd, gelijk iedere aaneengesloten lijnen der geschie- redevoering dat was op het ogen- denis voor de achtergrond van blik dat zij werd uitgesproken. heden, die direct of indirect verband houden met het thans zo populaire vervoermiddel tram. De Rotterdammers praten minder: de Rotterdammers doen ietsf In Rotterdam is een nieuw beroep geschapen, een nieuwe functie: tram politie De trampolitieman, in dienst van de Rotterdamse Electrische Tram maatschappij, is aangesteld in de rang van controleur met twee ster ren op de rechter en een vergulde ,J>" van „politie" op de linker rever van zijn vlotte uniform. Over taak en bevoegdhéden van deze trampolitie behoeven wij niet lang te praten, een kind begrijpt, dat overal waar trams rijden al heel lang behoefte werd gevoeld aan zulke functionarissen. De Rotterdammers namen het initiatief, anderen mogen navolgen. Nog één schuchtere opmerking: zou het niet raadzaam zijn de gega digden voor dit nieuwe beroep te re- cruteren uit de kringen van worste laars, zwaar gewicht-boksers en andere mannetjesputters? Dat de trampolitie voor hete vuren kan komen te staan is een ding dat zéker isl (Foto C.N.F.-Hof) Naar de höhere ff und Polizel- führer „Nordwest" mededeelt, heeft het polizcistandgericht te Den Bosch op 24 Mei 1944 de Nederlanders: Jan Roes, geboren 8 Februari 1918 te Delft; Jan Noorda, geboren 10 September 1919 te Amsterdam; Willem Oosterheers, geboren 6 December 1918 te Groningen, ter dood veroordeeld. ZIJ hebben op 29 Maart 1944 te Groningen een overval gepleegd op een bankloper om hem van een aan zienlijk bedrag aan geld te beroven Het pollzelstandgerlcht heeft de daders beschouwd als geweldmlsdadlgers en aangenomen, dat door de daad de openbare orde ln Nederland verstoord kon worden. De daders hebben ge handeld ln opdracht van een terreur organisatie, doch hebben te hunnen eigen bate aanspraak gemaakt op een belangrijk aandeel ln de te verwachten bult. Ofschoon de daad door het be leid van den bankloper mislukt ls. Is met toepassing van artikel 1 van de Oranungsschutzverordnung de dood straf uitgesproken Het vonnis ls na onderzoek van de gratiemogelijkheid voltrokken. Vervolgens zijn ter dood veroor deeld: 1. de ambtenaar Wilhelmus Ber- kelmans, gcb. op 31 Maart 1912 te Tilburg: 2. de textielfabrikant Robert van Spaendonck, geb. op 30 Juli 1916 te Tilburg; 3. de onderhopman bij de Neder landse Arbeidsdienst Johannes de Jong, geb. op 27 Aug. 1916 le Vlaar- dingen; 4. de ambtenaar Henricus Verbunt, geb. op 16 Dec. 1909 te Tilburg; 5. de bediende Carolus Aarts, geb. op 12 Sept. 1907 te Tilburg; 6. de kantoorbediende Barend Bus- nac. geb. op 12 Mei 1922 te Rotter dam; 7. de kantoorbediende Albertus Meintser, geb. op 14 Dec. 1920 te Amsterdam. De veroordeelde Berkelmans heeft als ambtenaar bij het bureau van de Burgerlijke Stand te Tilburg deel uit gemaakt van een geheime organisatie en sinds Jaren voor ondergedoken per sonen valse persoonsbewijzen gemaakt. De vervaardiging van de valse per soonsbewijzen ls met het oog op de aanzienlijke omvang beschouwd als sabotage volgens par 1 van de Ord- nungsschutzverordnung Berkelmans heeft ln Januari 1944 de veroordeel den De Jong. Verbrunt. Aarts. Busnac en Meintser aangezet tot het vermoor den om politieke redenen van een Nederlandsen politle-ambtenaar. De veroordeelde Van Spaendonck heeft deelgenomen aan voorbesprekingen over de voorgenomen moord en zijn pistool ter beschikking gesteld. Hoe wel de moord door de oplettendheid van den Nederlandsen politle-ambte naar niet ls gelukt, heeft het Pollzel standgerlcht de op politieke grond slagen berustende daad met gebruik making van par 1. alinea 2 der Ord- nungsschutzverordnung als een ge pleegde daad bestraft en tegen slle betrokkenen de doodstraf uitgespro ken De veroordeelden De Jong. Ver bunt en Busnac hebben bovendien onbevoegd een vuurwapen ln bezit ge had. Het vonnis is na onderzoek van de kwestie van gratieverlening voltrok ken aan de veroordeelden Berkel mans. Van Spaendonck. De Jong. Verbunt, Busnac en Meintser. De ver oordeelde Aarts zag zijn doodvonnis gewijzigd in vijftien jaren tuchthuis. Ten slotte heeft het Polizeistand- gerieht Den Bosch op 24 Mei 1944 de volgende Nederlandse burgers ter dood veroordeeld: L den ambtenaar Harmen van Ros- sum, geb. op 22 Febr. 1917 te Bergen op Zoom; 2. den student Cornells Anna Hen drik Wagtlio, geb. op 10 Sept 1921 te Bergen op Zoom; 3. den kantoorbediende Petrus Adrianus Juten, geb. op 6 Dec. 1918 te Bergen op Zoom; 4. den bakkersknecht Jacob Ever- aers, geb. op 5 Nov. 1917 te Tholen; 5. den landbouwer Jacob Jan Hage, geb. op 9 Juli 1921 te St Maartens dijk. De veroordeelde Van Rossum heeft de overval op het distributiekantoor te Bergen op Zoom op 4 Maart 1944 mogelijk gemaakt, door de daders de ln zijn bezit zijnde sleutels tot het gebouw alsmede een tekening van het kantoor te overhandigen, terwijl hij tevens aan voorbesprekingen over de overval heeft deelgenomen. De veroor deelde Wagtho heeft verscheidene vuurwapens, munitie en ontplofbare stof ln zijn bezit gehad Hij heeft als lid van een terreurorganisatie deelge nomen aan het in brand steken van een opslagplaats van de Wehrmacht- bezlrksverwaltung te Bergen cp Zoom op 4 Jan. 1944. voorts door Inbraak ln de nacht van 29 op 30 Oct 1943 op geborgen radiotoestellen en op 26 Febr 1944 een motorrijwiel ten behoeve van de terreurgroep gestolen De veroor deelde Everaers neeft aan Wagtho een pistool met munitie, de veroordeelde Hage heeft Wagtho twee pistolen ver schaft. Belde hebben geweten, dat Wagtho de wapens voor sabotagedoel- elnden zou gebruiken. De veroordeelde Juten heeft als lid van de terreur groep na de arrestatie van Wagtho diens wapens uit een bergplaats weg gehaald. BIJ de motivering van het vonnis van het Pollzelstandgerlcht ls uiteengezet dat voor het verschaffen van wapens aan leden van terreurgroe pen alleen de doodstraf ln aanmerking komt. Het vonnis ls na onderzoek van de kwestie van gratieverlening aan alle veroordeelden voltrokken. Kinderen op vissmoklcel uitgestuurd AMERSFOORT. 27 Mei. Hoe- zeer de mentaliteit van sommige ouders verworden is. kwam aan het licht, toen een hoofd wachtmeester van politie hier ter stede een elf jarig meisje aanhield. Het bleek.dat het kind afkomstig uit Rotterdam in Spakenburg een hoeveelheid noemt, maar vandaag zeo ik van har- paling clandestien had gekocht en i te „dumme Hollander". Dom en die- vervoeren wilde naar haar ouders. I ven-van-de-volksgemeenschap. Uit haar verhaal kwam vast te TIJL staan, dat zij iedere dag naar Spa- kenburg werd gestuurd, waar zij paling opkocht tegen prijzen, die aan het fantastische grensden; be dragen van acht gulden per pond waren lang niet zeldzaam. De vis moest door het kind in obscure ha venkroegjes worden verkocht, waar toe zij door haar ontaarde moeder werd geprest. Thans, nu het (overi gens voor de tweede maal) aange houden was. durfde het niet meer naar huis, omdat het bang was, slaag te krijgenDe Rotterdamse kinderrechter is in het geval ge moeid. Dat het overigens geen uit zondering is, dat kinderen door de ouders op deze wijze worden geëx ploiteerd. blijkt uit de aanhouding van knapen rond de veertien jaar, die meestal ook uit Rotterdam naar de visdorpen tijgen om daar clandestien vis te kopen. Daadbü i wordt gespeculeerd op de verwach- ting, dat de controlerende ambtena ren geen kinderen zullen aanhou den. Het spreekt vanzelf, dat van de zijde der opsporingsdiensten al les wordt gedaan om aan deze on houdbare toestanden een einde te maken. Twee meisjes op overweg gegrepen AMERSFOORT. 27 Mei. Gister avond ongeveer half negen stonden twee vijftien-jarige meisjes E. en S. voor een onbewaakte overweg te wachten om een trein, komende uit de richting Amersfoort, te laten pas seren. Toen deze voorbij was. staken zij met haar fietsen de overweg over en werden gegrepen door een trein, die van de tegenovergestelde richting kwam. Het meisje E. was op slag dood. Het meisje S. overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Geen verpakking voor brood enz. DEN HAAG. 26 Mei In de Staats courant van 25 Mei ls een wijziging van de verpakkingsvoorschriften voor papier en carton gepubliceerd. In het vervolg ls het onder meer verboden artikelen meervoudig te verpakken, voorzover niet strikt noodzakelijk ter bescherming van de te verpakken ar tikelen. Voorts ls een bepaalde verpakklngs- wljze voorgeschreven aan fabrikanten en ompakkers van: havermout, gort. gortgrutten en gortmout, soepblokjes, jusblokjes en sausblokjes. Jus- en sauspoeders, alsmede Jus- en sauskor- rels en bouillonblokjes. Van belang ls ook het verbod om de volgende artikelen ln zakken of zak jes te verpakken: beschuit ln een hoe veelheid. welke op minder dan twee rantsoenbonnen verkrijgbaar wordt ge steld. optlclenartlkelen. boorden en dassen, foto's, fournituren, galanterie waren. hoeden en petten, brood ln Iedere vorm of soort, horlogeriewaren, Juwellersartlkelen, kolen, monsters, overhemden, schoenen en schoenon derdelen. speelgoederen, wasgoed, brief kaarten, lnmaakvllezen, eieren en hele kazen, Ijzerwaren. Tenslotte mag plak band voorzien van het merk „Colli- band" alleen voor buitenverpakking dienst doen. Vijftien Jaar geëist wegens moord ZUTFEN. 27 Mei. De substltuut- officier van Justitie bij de rechtbank te Zutfen. mr Des Tombe, heeft een gevangenisstraf ran vijftien jaar ge- eist tegen den 28-Jarlgen J van D uit Apeldoorn, die het vorig Jaar ln een bos te Apeldoorn Hermlna Simons van het leven beroofde. Na een zitting met gesloten deuren hield mr. Des Tombe een requisitoir: HIJ moge enigszins verminderd toe rekeningsvatbaar zijn geweest, hij blijft ln ernstige mate verantwoorde lijk. Deze gruwelijke levensberov.ng schreeuwt om vergelding en daarom vorderde spr. een straf van vijftien Jaar. „De Jeugd en hef Rijk" DEN HAAG. 26 Mei. De stem der ff spreekt Zondag 28 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over Hilversum I over .De Jeugd en het Rijk". Maandag 29 Mei, Tweede Pinksterdag, zullen de bladen van de N.V. De Arbeiders pers NIET VERSCHIJNEN DE DIRECTEUR Schoenherstellers en klantenbinding II Mijnheer Blazer, die in onze sa menleving een culturele taak vervult, staat voor een moeilijke keus: moet hij op zijn sokken naar het Concertgebouw wandelen of moet hij zijn schoenen „zwart" la ten repareren. Zijn dochtertje gaat op een paar geleende schoenen die een paar maten te groot zijn! naar school, omdat haar eigen schoe nen al lang versleten zijn. En tóch heeft mijnheer Blazer destijds zijn bonnen 069 prompt bij zijn schoen maker ingeleverd Die schoenmaker had op dat tijdstip drie paar schoe nen van de familie Blazer onder handen. Dat wil zeggen: die drie paren bevonden zich met nog wel honderdvijftig andere paren in de werkplaats van bedoelden schoenma ker. Jammerl Het noodlot wilde, dat deze schoen maker werd opgeroepen voor werk in het buitenland. Binnen drie maal vierentwintig uur moest hij vertrek ken en in die drie dagen viel er zó veel te regelen, dat de klanten er bij inschoten. De vrouw van dezen schoenhersteller vertelde, dat haar man nog geprobeerd had, zijn klan ten bij vakbroeders onder te bren gen. Dat was niet gelukt. Van wie al die schoenen in de werkplaats waren, kon zij moeilijk nagaan. Sommige klanten slaagden er in. hun schoenen uit de berg op te diepen; anderen óók mijnheer Blazer zochten te vergeefs naar hun eigendom. De po- Zorg voor een afdoende verduistering. Licht trekt vliegers aan. Belangrijke transporten vinden, onder bescherming der Kriegsmarine, regelmatig plaats. De veel omvattende taak dezer beschermers is van zeer groote waarde voor Europa's toekomst. Nederlanders, toont U de naam van „de zeevaarders van Europa'' waardig, neemt deel aan dit belangrijke werk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West. PlompetorengTacht 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman* danturen en de verschillende Meldestellen in Nederland. lït-ie werd er in gemengd, maar die kon er óók niets aan doen Het gezin Blazer mist thans drie paar schoe nen. drie bonnen 069 en.,, de kans om bij een anderen schoenhersteller op de klantenlijst te worden bijgeschre ven. Zelfs de Vakgroep ..Schoenher- stellersambacht". Laan van Meerder- voort 848. in Den Haag. wist voor het geval-Blazer dat helaas geens zins een op zichzelf staand geval is! geen oplossing te vinden. Mijn heer Blazer en zijn lotgenoten zijn derhalve aangewezen op „de zwarte markt" en nolens-volens dragen deze ..zwervende klanten" er toe bij. de goede bedoelingen van het. klanten bindingssysteem te torpederen. Want de zwarte markt floreert nog steeds, óók in het schoenherstellersambachtl En zulks ten nadele van de bona fide klanten, die al maar geduldig moeten wachten, tot zij ook eens een keer in aanmerking komen voor re- paratiewerk. Zoveel mensen men spreekt, zoveel varianten men hoort op het thema van de schoenreparatie-nood. Vol gens de grauwe theorie zijn er adres sen. waar men zich over de gedra gingen van zijn schoenhersteller zou kunnen beklagen Maar met net in dienen van een klachi heeft men zijn schoenen niet gerepareerd En wie al meer dan een half jaar drie paar kapotte schoenen bij zijn schoenhersteller heeft staan, zoekt een oplossing om zijn vierde en laat ste paar snel gerepareerd te krijgen. Hij koopt „zwart" een paar rubber zolen tegen een veelvoud van de nor male prijs, hij koopt een Daar vin gerhoedjes „tacks" tegen voor-oor- logse goudprijs en vindt dan zijn schoenhersteller bereid, die '.olen even onder zijn schoenen te slaan. Het karwei kost aan arbeidsloon iets meer dan vroeger voor een paar zolen en hakken mocht worden ge rekend Deze toestanden wijzen er op, dat er in het schoenherstellersambacht na de invoering van de zogenaamde klantenbinding op 1 Maart jl. slechts weinig veranderd is. Nóg zijn er bona-fide schoenherstellers aan te wijzen die als goede gemeenschaps mensen hun taak in deze zo goed mogelijk geordende samenleving naar behoren trachten te vervullen Van de werkzaamheid dezer goed-willen- den trekken uiteraard alleen de in geschreven klanten van tijd tot tijd voordeel. Maar hoe jammer het ook is: de voorgeschreven klantenbinding heeft nog geen afdoende oplossing van het schoenreparatie-piobleem gebracht. De beter-gesitueerden. die bereid zijn ..lok"-priJzen te betalen, kunnen nog overal terecht en v >r rts zijn er nog te veel nooddruftigen, die. door omstandigheden gedwon gen. hun toevlucht nemen cot de zwarte markt, ook al gaat dat m vele gevallen vèr boven hun financiële draagkracht uit. De rechtvaardige verdeling van het beschikbare schoenreparatiemate- riaal laat derhalve nog alles te wen sen over en wij weten te sprcxen namens duizenden en tienduizenden volksgenoten, wanneer wij aandrin gen op meer controle en toezicht, opdat de in beginsel zeer wel aan vaardbare klantenbinding in oe praktijk van het dagelijkse leven tot zijn recht kome. De verduistering begint heden, Zondag en Maandag om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 1 32 (Zondag 2.08, Maandag 2.37), op 10.11 (Zondag 11.14, Maandag 12.18). 30 Mei E.K., 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni N.M. T

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1