HET DAGBLAD Slag in Italië neemt in hevigheid toe VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Luchtterreur trof België en Frankrijk opnieuw Duits weermachtsberlcht Felle luchtstrijd boven Duitsland Doodvonnissen in Ital ie De peulvruchtensmokkel Hoge gevangenisstraffen en zware boeten Landbouwers voor den rechter Vele slachtoffers te betreuren Sous terre In Emmen dreigt gevaar Jonge vrouwen kunnen helpen! Schoenherstellers en klantenbinding Nog geen verdeling naar recht en billijkheid Schoenreparatie nijpend probleem Boeiende noviteiten Geallieerden verliezen I 39 vliegtuigen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 25 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Italië neemt de grote afweer- slag door toenemend gebruik van vijandelijke pantserformaties in he vigheid toe. Op de uiterste weste lijke vleugel van het landingshoofd van Nettuno wei-den aanvallen af geslagen en werd een achter ons front gelande vijandelijke gevechts groep in een tegenaanval vernietigd. Ten zuidoosten van Aprilia zijn nog altijd zware gevechten aan de gang In het gebied aan weerskanten van Cisterna gelukte het, de vijandelijke penetraties na verbitterde strijd voor de artilleriestellingen op te vangen en af to grendelen Sterke aanvallen van overmachtige vijandelijke strijd krach ten op Cis terna zelf werden ten dele in een tegenaanval afgeslagen, waarbij 17 pantserwagens werden stukgeschoten Uit het gebied van Lütoria hebben onze troepen zich volgens bevel in noordoostelijke richting naar de berg randen gedistancieerd om zich daar met de 'formaties, die uit de sector van Terracina naar het noorden wa ren teruggenomen, te verenigen De bewegingen verlopen, ondanks sterk vijandelijk opdringen, volgens de plannen In de sector aan weerskanten van de Liri bleef de vijand met over machtige strijdkrachten aanvallen, ondersteund door onafgebroken aan vallen van jachtbommenwerpers en sterke pantserformaties Onze troe pen boden hem verbitterde tegen stand en vingen de vijandelijke aan- valsspitsen in het -gebied ten zuid westen van San Giovanni en Rocca- secca op 50 vijandelijke pantserge vechtswagens werden daarbij stuk geschoten Nieuwe, door pantserwagens on- Admiraals boden geen verzet tegen landingen MILAAN, 25 Mei. Het buitenge- wone gerechtshof voor de verdedi ging van de staat heeft de admiraals Campioni Mascherpa, Leohardi en Pavesi ter dood veroordeeld. Het von nis tegen de beide eerstgenoemdën is reeds voltrokken. Leonaröi en Pavesi zijn bij verstek veroordeeld, daar zij de vlucht hebben genomen. Admiraal Campioni was tot 8 Sep tember 1943. zo wordt in het vonnis gezegd, gouverneur, militair comman dant en bevelhebber der Italiaanse vlootstrijdkrachten in de Aegeïsche Zee. Op 8 September om 33 ijur pnt ving hij van het "Italiaanse opper commando het bevel geen tegenstand te bieden aan Engels-Amerikaanse landingstroepen en het contact zoe ken met de Angelsaksische mogend heden niet te storen Hij gaf dit beve alan de onder hem staande commandoposten door en gaf daarmede zijn persoonlijke in stemming met het verraad van Ba- doglio te kennen. Admiraal Mascherpa. commandant van een Italiaans vlootsteunpunt op het. eiland Leros heeft het bevel van admiraal Campioni tot onmiddellijk staken der vijandelijkheden aan de onder hem geplaatste commando's doorgegeven en op 12 September 1943 geen tegenstand geboden aan de lan ding der Engelsen. Leonardi heeft als commandant van het Siciliaanse vlootsteunpunt Augus ta geen tegenstand geboden aan de Angelsaksische aanvallen tussen 9 en 17 September 1943 en heeft het vloot steunpunt zonder strijd aan den vijand overgegeven. Admiraal P'avesi heeft als com mandant van het vlootsteunpunt op het eiland Pantellaria bij het begin van de vijandelijke luchtaanvallen op het eiland in de eerste dagen van Juni 1943, zogenaamd wegens gebrek aan water en levensmiddelen en wegens het grote aantal gesneuvel den. het eiland aan den vijand over gegeven ofschoon verdere tegen stand mogelijk was Eden noemt geschillen met Moscou „Erfenis van wantrouwen" reeds van vroege datum STOCKHOLM, 25 Mei. De de batten in het Britse Lagerhuis over de buitenlandse politiek zijn geslo ten met een rede van Eden, die ojn. zeide, dat Engeland de laatste dagen overeenkomsten heeft gesloten met België. Noorwegen en Nederland. Het is moeilijk, aldus Eden. deze overeenkomsten openbaar te maken, omdat zij niet alleen politieke maar ook militaire clausules bevatten. De betrekkingen met de Verenig de Staten zijn „nauw en hartelijk", zoals zij steeds geweest zijn, zo ver volgde Eden. Met de Sowjet-Unie wil Engeland de meest volledige en nauwe samenwerking. Het is echter in het belang van beide landen te erkennen, dat zich hierbij „zekere moeilijkheden" voordoen. In de eerste plaats is er de ..er fenis van het wantrouwen", die nau welijks overdreven kan worden. Dit wantrouwen bestond reeds in de tijd van het tsaristische Rusland. In de EngelsSowjet-Russische betrekkin gen heeft het zijn rol gespeeld en het heeft de eigenschap, dat het vanzelf steeds groter wordt. .-Er is een verdenking hunnerzijds, die weer een verdenking onzerzijds uitlokt, en voor we nog goed weten waar we aan toe zijn, heeft zich een berg van wantrouwen opgestapeld." Als remedie noemde Eden een elkan der geleidelijk beter Ieren kennen en de Engelse regering wil daartoe al het mogelijke doen. Er zijn nog meer meningsverschil len, b.v. in de regeringsvorm, in de houding tegenover den individu en de pers en deze verschillen zijn vrij aanzienlijk. Anderzijds is het een feit, dat in de drie grote wereldconflicten, de Napoleontische oorlogen, de eerste wereldoorlog en de huidige. Enge land gemene zaak heeft gemaakt met Rusland. Bij de beide vorige ge legenheden zijn de beide landen het weldra weer oneens geworden. Dit moet thans beter gedaan worden. dersteunde vijandelijke aanvallen op de plaats Piedimonte stortten met zware verliezen ineen. Escortevaartuigen en gevechtsboten der marine hebben in de nacht van 23 op 24 Mei in de wateren van Livorno een vijandelijke torpedomo torboot in de grond geboord. Uit het Oosten komen geen be richten over bijzondere gebeurtenis sen. Brits-Amerikaanse formaties vlieg tuigen ondernamen gisteren in de loop var. de dag eD in dp afgelopen nacht verscheidene terreuraanvallen. Onze luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden 139 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 115 viermotorige bommenwerpers. 16 andere vliegtui gen werden boven hei Italiaanse grondgebied en de bezette westelijke gebieden neergeschoten. Door deze bij dag en onder krachtige bescher ming van jagers ondernomen aanval len werden Berlijn. Wiener-Neustadt en verscheidene plaatsen in het ge bied van Wenen getroffen. Des nachts was Aken het doel van een Britsen terreuraanval. Vooral in de woonwijken der rijkshoofdstad en in Aken ontstond schade en gingen mensenlevens verloren. Enkele Britse vliegtuigen wierpen m de afgelopen nacht bommen op het stadsgebied van "Berlijn. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen heden in de vroege ochtend uren wederom afzonderlijke doelen in Oosl-Engeland met goed resultaat aan. Geallieerde vliegtuigen boven Zwitserland BERN, 25 Mei. Op 25 Mei tus- sen 8 uur 10 en 8 uur 30 hebben ge mengde formaties geallieerde vlieg tuigen. die uit 30 tot 50 bommen werpers en jagers met grote actie radius bestonden, van noordoost naar zuidwest langs de lijn ten noorden van BazelDelsbergLe Noirmont de noordwestelijke grens van Zwit serland overschreden. Luchtalarm werd gemaakt ten noorden van de lijn Neuenburg BielOltenBaden en Zurich. Felle brand te Zaandam ZAANDAM. 25 Mei. Een felle brand heeft vannacht in een uur tijd de garage en stalhouderij van de firma Jan dc Boer aan de Czaar Peterstraat alsmede de daarbij be horende twee woonhuizen geheel ver woest. Om kwart over twee werd de brandweer gealarmeerd en reeds weinige minuten later kon dc strijd worden aangebonden aangezien tegenover het brandende gebouw een remise van kring 7 der brandweer is gelegen Dank zij het krachtdadig ingrijpen van de brandweer kon een zeer grote ramp worden voorkomen, daar ook omliggende woningen ge heel van hout waren opgetrokken. Dertien auto's, w.o. twee zieken auto's. zes koetswagens, paardentuig cn bakfietsen en -transportfietsen, werden een prooi der vlammen. Als oorzaak van de brand wordt aange nomen het moreen met vuur uit een gasgenerator, die in de westelijke vleugel was gestald. De bewoners van de beide uitgebrande huizen, gezin nen Boer en Van Nek. konden zich ternauwernood voor het vuur in vei ligheid stellen. Ie JAARGANG No. 122 LD VRIJDAG 26 MEI 19+4 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weel: of J 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Hongaarse gemotoriseerde troepen- af delingen aan het front in de Karpathen. (PK. Mahla-P.B.Z.) AMSTERDAM. 25 Mei. De vol gende verdachte in de zaak tegen de peulvruchtensmokkelaars, wij maak ten daarvan in onze vorige editie reeds uitvoerig melding, was de com pagnon van Houtenbos. de 71-jarige landbouwer S. van der Molen uit Egmond-Binnen. De man probeerde zo veel moge lijk te ontkennen, waarop de rechter zei: ..Nou niet dat Noordhollandse kunstje toepassen van „Het schijnt zo" en „Het zal wel zo zijn. Praat maar rechtuit." Daarop bekende de man vlotter „U bent een handige jongen", al dus de rechter. „U zat achter de schermen, financierde de boel en was zo slim. dat één enkel maasje in het net genoeg zou zijn geweest om u alsnog te doen ontsnappen. Dat is thans gelukkig niet gebeurd. Ook bij u ging het om de hoge winsten." Verdachte: „Nou, er ging heel wat van die winst af..." Rechter: „Ja. aan clandestiene borrels en sigaren van zes gulden!" Verdachte: „Ik heb liever een pijp tabak..." Mr. Bakhoven, de officier, achtte dezeD man even schuldig als zijn compagnon, maar in verband met verdachtes hoge leeftijd en zeer zwakke gezondheid eiste hij thans een gevangenisstraf van negen maan den met aftrek, met last tot onmid dellijke gevangenneming, alsmede 10.000 boete subs, twee maanden. De verdediger, mr Frangois Pau wels, merkte op, dat bij den econo- mischen rechter de generale preven tie nummer een schijnt te zijn. Spr. betwijfelde het echter, of op deze wijze de zwarte handel de kop kan worden ingedrukt. „In Duitsland zou deze man zeker de kogel hebben ge kregen, maar de kogel is menselijker dan een langdurige gevangenisstraf voor dezen bejaarden man. Ook ge vangenisstraf is voor hem de dood straf". zo riep de verdediger uit. Mr. Meyer veroordeelde Van der (Molen hierna, in verband met diens hoge leeftijd en wankele gezondheid, tot negen maanden met aftrek, met last tot onmiddellijke gevangenne ming en een geldboete van ƒ15.000 subs, zes maanden. Ook zaaigoed Na de middagpauze verscheen de Beverwijkse handelaar A. A. M. Roosen, die. door misbruik te maken van de naam van een officiëlen zaad- handelaaiv-ongeveer 16,000 kilo-peul vruchten. zaaigoed, bij boeren had ge kocht tegen normale prijzen en die eveneens voor de export aan Boekee geleverd. Mr. Bakhoven eiste tegen dezen man een jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en last tot onmiddellijke gevangenneming, als mede 7500, subsidiair drie maanden. De verdediger, mr. Van Blerkom, wees er op, dat de officiële prijzen, welke de boeren voor de onderhavige producten ontvangen, geen lonende teelt mogelijk maken, zodat zij wel wat clandestien moeten doen. Hij vroeg een straf gelijk aan het voor arrest. Mr. Meyer, de economische rechter, was echter van oordeel, dat mensen als verdachte voor é.z tegen woordige maatschappij zeer gevaar lijk zijn en veroordeeld'1 Roosen tot één Jaar en negen maanden met af trek, met last tot onmiddellijke ge vangenneming, alsmede 7500.— of vijf maanden. De vierde verdachte was de 31-ja- rige vertegenwoordiger J. J. Tesse- laar uit Beverwijk. De man was tus senpersoon geweest, een winstgevend baantje, want in de twee maanden van die clandestiene handel had hij 5000 verdiend Mr. Bakhoven, de officier, eiste te gen dezen man anderhalf jaar met aftrek en last tot onmiddellijke ge vangenneming alsmede 7500 boete subs, drie maanden. Mr. Francois Pauwels vroeg clementie in verband met verdachtes vlekkeloos verleden en zijn groot gezin. Het vonnis luid de echter twee en een half jaar met aftrek en last tot onmiddellijke ge vangenneming, alsmede ƒ7500 boete subs, drie maanden. BRUSSEL, 26 Mei. Opnieuw heeft de Anglo-Amerikaanse lucht macht een aanval gedaan op Groot- Brussel. Een arbeiderswijk in dc voorstad werd bijzonder zwaar ge troffen. Enkele minuten na de aan val waren de luchtbescherming en het Rode Kruis reeds ter plaatse. Talrijke doden werden onder de puinhopen vandaan gehaald. Vele zwaargewonden werden naar de zie kenhuizen overgebracht. Volgens de officiële gegevens bedroeg het aan tal geborgen doden in enkele wijken van Groot-Brussel volgens de tellin gen twintig. Zestig personen werden zwaar gewond. Behalve Brussel werden ook nog een reeks Vlaamse en Waalse ste den gisterenochtend door de Anglo- Amerikaanse terreurbommenwerpers aangevallen. De gemeente Thienen in de provincie Brabant werd zeer zwaar gebombardeerd. Een 200-tal hulzen werd verwoest of zwaar be schadigd. Ook een hospitaal werd getroffen. Er zijn talrijke doden en zwaargewonden. Ook de gemeente Hasselt werd ge teisterd. Omstreeks het middaguur werd Mechelen gebombardeerd. Tot dusver zijn nog geen berichten over het. aantal slachtoffers en de om vang van de schade ontvangen. Ten gevolge van de herhaalde bombardementen van Charleroi en omgeving door de Anglo-Amerikaanse luchtmacht zijn totdusver 60 lijken onder de puinhopen vandaan ge haald. Een vijftigtal personen werd zwaar gewond Meer dan 100 gebou wen werden volkomen verwoest. Voorts hebben Dinsdagavond Geal lieerde vliegtuigen bommen gewor pen op een arbeiderswijk van een gemeente nabij Verviers. Totdusverre werden 9 doden en 12 gewonden ge borgen Er liggen nog talrijke slacht offers onder he; puin. Tijdens de aanval, die Maandag avond op Luik werd ondernomen, hebben de vliegers mitrailleurvuur, gericht op een queue voor een bak kerij in een stadje in de omgeving van Luik. Daarbij werden 21 perso nen gedood of gewond. Tal van Franse steden Ook op Franse steden zijn gis teren luchtaanvallen gedaan. In de middag heeft de Anglo-Amerikaanse luchtmacht Lyon en omstreken ge bombardeerd. De voorlopige balans van deze aanval geeft 35 doden en honderden gewonden op. Naar uit Parijs wordt gemeld, is de streek van Beauvais gisteren twee maal door de geallieerde luchtmacht gebombardeerd, waardoor talrijke per sonen om het leven zijn gekomen. In het departement Oise zijn ver schillende steden aangevallen, waar door talrijke personen werden gedood of zwaar gewond. Een stad in de onmiddellijke nabijheid van Soissons werd gisteravond met bommen be stookt. Een arbeiderswijk werd zwaar geteisterd. In het departement Aisne werd een trein met werklieden met mitrailleurvuur bestookt. Negen arbei ders werden gedood en een groot aan tal gewond. Voorts is een stad ip het departe ment Var gebombardeerd; 21 perso nen werden gedood en 60 gewond, 30 huizen werden verwoest. Mr. Meyer betoogde hierbij, dat deze man een heerlijk leventje had geleid en schatten had' verdiend in een tijd. waarin duizenden jonge Nederlanders ver van gezin en huis. onder vaak gevaarlijke omstandig heden, te werk zijn gesteld. De volgende verdachte was de 24-jarige Beverwijkse koopman A. Schuyt, die zich rechtstreeks met den Dujtsen afnemer in verbinding had gesteld en dus met den niet verschenen Boekee de eindsohakel was. De Duitser had hem gezegd, dat de peulvruchten voor krijgsge vangenen in Duitsland bgstemd wa ren. Mr. Meyer: En geloofde je dat? Verd.: Ja. Mr. Meyer: Dus het was philan- tropie van Jouw kant. Dén had Je er nooit zo grof op mogen verdienen! Verd.: Ik kreeg maar een dub beltje per kilo. Mr. Meyer: Dat is voor uw portie nog altijd 3000 per maand. Gauw verdiend, aan uw „edelmoedigheid" De eis tegen deze man luidde een jaar met aftrek en last tot onmid dellijke gevangenneming, alsmede 7500 boete subs, drie maanden hechtenis. Mr. Hugenholtz vroeg uiterste clementie. Het vonnis tegen dezen laatsten verdachte luidde twee jaar met aftrek en last tot onmiddellijke gevangenneming als mede 7500 boete subs, vijf maan den hechtenis. Kruidenierster bewaarde bonkaarten der klanten TILBURG, 26 Mei. Reeds ge ruime tijd werd er in Tilburg over gesproken, dat in de winkel van de kruideniereter C. van Leeuwen, Ak- kerstraat 43. dingen geschieden, die het daglicht niet konden verdragen. Een politioneel onderzoek bracht in derdaad allerlei strafbare feiten aan het -licht. Na langdurig zoeken werd onder de vloer van een keukenkastje een zestiental gedeeltelijke levens middelenkaarten gevonden, niette genstaande de winkelierster bij een voorafgaand verhoor pertinent ont kend had, dergelijke kaarten van haar klanten in bezit te hebben. Toen de eigenaressen van de kaarten waren opgespoord, bleek, dat deze volkomen in de macht van de winkelierster waren geraakt. Het begon met leveringen van levens middelen op bonnen, die nog niet waren bekend gemaakt. Was de klant hier eenmaal mee begonnen, dan werd op een goede dag ver langd. dat.^zij haai- distibutiekaart tegen bezwaren, dan werden deze wel Overwonnen door de weigering, haar verder levensmiddelen té ver kopen, wat daar de artikelen dei- lopende periode al in de vorige wa ren opgebruikt de klanten in on overkomelijke moeilijkheden bracht. Was de kaart eenmaal algegeven en de klant nu geheel aan de willekeur van de winkelierster overgeleverd, dan begon deze door het berekenen van veel te hoge prijzen flink aan haar te verdienen. Door de winkel voor vijf jaren te sluiten, heeft de Bossche inspecteur voor de prijsbeheersing aan deze on houdbare toestand een eind ge maakt. Bovendien werd C. van Leeuwen, die een groot vermogen bezit, tot een boete van ƒ20.000 ver oordeeld en haar ook de kruideniers- handel voor de tijd van vijf jaren verboden. Als het niet meer par terre gaat. kan de mens in dc bergen ge makkelijk sous terre, oftewel in het souterrain gaan. Inderdaad heeft men in Zuid-Lim burg van de nood van de hobbelige bergen een deugd gemaakt. De holen en grotten in de Sint Pieter en an dere mergel- of kalksteenmassa's zijn niet alleen meer loutere bezienswaar- digheden. waar toeristen voor een paar kwartjes door gidsen ivorden rondgeleid. Ijverige burgemeesters, als die van Maastricht en Valken burg. hebben bedacht, dat Moeder Natuur de beste schuilkelders van de wereld, zó. vlak voor de deur van liun steden, heeft neergezet en zij daal den aan het hoofd van blok-, wijk en andere luchthoofden af in het binnenste des bergs en deden daar goede gangen en verbindingen maken', zodat cr nu bij Maastricht wel der tigduizend mensen met goed fatsoen in de berg geborgen kunnen worden, als de nóód aan den man komt. Maar goed. dat de Enci nog niet alles heeft afgegraven! Bij Valkenburg heeft men ook grotten genoeg, maar de mooiste 1 uchtbesch ermingsgelegenhede n va n Nederland moest ik tóch. aldus mijn herinnering, vinden in Geulem. Daar waren immers van oudsher de be roemde rotswoningenSinds eeuwen, sinds dc tijden van Kelten en Ger manen leefden daar mensen ii de berg. Vooruitziende lieden! Ik kwam er. maar helaas, juist in het jaar dat men deze laatste Hol bewoners ivilde feliciteren met hun vooruitziende blik op de ontwikkeling van onze niet overal meer bomvrije beschaving, bleken deze Kelten uit hun Kelten-kelders vertrokken te zijn! Juist verleden jaar heeft het laat ste oude moedertje haar mcrgelhuis verlaten voor betere gewesten en nu staan de laatste Nederlandse rots woningen leeg! En dat in een tijd van woningnood en bomgevaar. De meeste schijnen er trouwens af gebroken te zijn mét een stuk van de berg langs de Geul. Slechts laiigs een zijwegje zijn er nog enkele te vinden, meest aan de voorkant dicht- gestapeld met stenen om de erge vernielingen van toeristen en andere Vandalen tegen te gaan. Ondertussen bekijk ik met aandacht de mooie pi- laartjes en gotische nissen, die de laatste bewoners naast hun deur heb ben uitgesneden welk een kunst zin! cn ik geef mij in gedachten als huurder op. Waarom met veel moeite een kelder voor je deur bou wen, waar je bij luchtgevaar in moet vluchten, als je ook, sous terre. onder de aarde, in eryi berg kunt iconen? TIJL. Roekeloosheid met fosforbom ENSCHEDE. 25 Mei. Twee Jon gens uit de Cera matraat te Enschede, die blijkbaar niet voldoende van het gevaar doordrongen waren, vonden des avonds ln een welde een niet ont- >n pand zou .even, Bostondon Jongste van het tweetal, twaalf Jaar oud. nam het ding ln zijn arm mee op de flets, waarna de Jongens zich in de richting van de stad begaven. Na enige tijd ooi-deelden zU het echter raadzamer, het projectiel maar te la ten liggen, doch dc oudste, de acht tienjarige machinebankwerker B. J. J Hüsken. kon de verleiding niet weer staan om dc bom tot ontploffing te brengen. Hij wierp de bom op enige afstand voor zich op dc grond, mot het treurige gevolg, dat hij door de rondvliegende fosforrubber geraakt werd. Met ernstige brandwonden over dekt is hij in het r.k. ziekenhuis op genomen. DEN HAAG. 26 Met Mannelijke personen die om de een of andere geldige reden niet ln staat zijn ge weest bon R 07 (scheermesjes) tijdig bij een handelaar in scheermesjes ln te leveren, kunnen zich alleen wenden tot het bureau voor de metalenver- werkende industrie. Riouwstraat 182 te Den Haag. EMMEN. 23 Mei, ln de landelijke omgeving van Emmen tussen de rog gevelden en de sporadische weiland jes hoopt men binnen enkele weken een eenvoudig houten gebouwtje te kunnen plaatsen. De plannen zijn ge reed, de betrokken instanties zullen hun medewerking verlenen het hout. is aanwezig en de aanleg van de waterleiding is verzekerd. Maar toch is het niet zeker, dat het werk door zal gaan. Want het zijn enige tien tallen vrouwen en meisjes, die de bouw tegenhouden... Het is een vreemde geschiedenis daar in Emmen. Enige tijd geleden werden er gevallen van tuberculose geconstateerd in het naburige Bar- ger-Oosterveld. Nu, nog geen drie maanden later blijken er reeds onge veer honderd patiënten in dit dorpje van nog geen 2000 inwoners te zijn. En dagelijks stijgt het aantal nieuwe bacillen-dragers onder de overigens gezonde bevolking... Gelukkig heelt de ziekte zich nog niet in ernstige vorm geopenbaard, maar toch is het zaak. deze vijand van de volksge zondheid met. alle ten dienste staan de middelen te bestrijden. Een commissie, waarin verschillen de vooraanstaande j>ersonen uit dit dorp zitting hebben genomen, is reeds gevormd. Maar om deze strijd met succes te kunnen voeren, is een commissie alleen niet voldoende. Vijftien verpleegsters, vijftien leer ling-verpleegsters en vier dienstmeis jes moeten worden gevonden, die be reid zijn dienst te nemen in het kleine legertje, dat in de strijd ge bracht zal worden. Men zal zich misschien afvragen, is het niet eenvoudiger deze patiën ten in een sanatorium te laten op nemen? Inderdaad, het zou eenvou diger zijn. Als het mogelijk was! Maar behalve, dat de inwoners met gaarne afscheid nemen van dit dorp om elders genezing te zoeken, hebben de Nederlandse sanatoria zonder uit zondering een wachttijd van vier tot zes maanden. En deze wachttijd zou voor de grote klein-behuisde gezinnen De verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 0.51, op 9.11 uur. 30 Mei E.K., 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni NJtf. in het dorpje Barger-Oosterveld fu nest kunnen zijn! De directrice van het Diaconessen- huis is bereid, de leiding op zich te nemen, de artsen van dezelfde in richting zullen het toezicht houden en voor het personeel, dat nog ko men moet is een goede huisvesting met goed pension gevonden. Zo meet het toch eigenlijk niet moeilijk zijn, deze vrouwelijke krachten te vinden. Er zijn toch vrouwen, die het vak verstaan cn het niet beoefenen, die misschien één. twee jaar geleden hun beroep vaarwel zeiden en nu zonder een groot doel voor ogen ronddolen in een wereld, die haar geen voldoe ning schenkt. Deze vrouwen en zo vele anderen kunnen in een door dc natuur gezegende omgeving, in het mooiste deel van Drente, arbeid vin den, in de vervulling waarvan de schoonste beloning ligt opgesloten. Het moge aanmeldingen regenen bij den burgemeester van Emmen! J J et distributieprobleem,waar- mede wij in de eerste klas van de lagere school te maken hadden, komt ons zoveel jaren later nog al simpel voor. wanneer Tan een zak met dertig knikkers heeft die hij ge lijkelijk onder zes "vriendjes moet verdelen krijgt, elk vriendje op de kop af vijf knikkers. Veel moeilijker wordt het probleem wanneer er in de zak van Jan maar - wee knikkers zouden zitten. Het verdelen van twee knikkers onder zes gegadigden zou zelfs een héél groten en een héél erg knappen Jan een massa hoofdbre kens kunnen bezorgen. Ergens in Den Haag worstelen grote, knappp Jannen met zulk een onoplosbaar- probleem: een kleine hoeveelheid reparatie-leer en een evenredig kleine hoeveelheid fourni turen moet in dit vijfde oorlogsjaar naar recht en billijkheid verdeeld worden over circa acht millioen schoenenslijtere. Verleden jaar liep die verdeling hopeloos vast. maar drie maanden geleden kwam er een sprankje hoop: onder leiding van het Rijksbureau voor Huiden en Leder zou zich een klantenbinding voltrek ken. Met ingang van 1 Maart 1944 werd in geheel het land een klanten binding ingevoerd voor de reparatie van schoeisel, ten einde de beschik bare hoeveelheden reparatiemateri aal zo rechtvaardig mogelijk te kun nen verdelen. Het heeft weinig zin, alle moeilijk heden te releveren die onmiddellijk aan de uitvoering van dit besluit bleken vast te zitten. Sommige schoenherstellere probeerden zoveel mogelijk distributiebonnen tot zich te trekken, andere daarentegen bleken voor de aangewezen bon 069 van de levensmiddelenkaart een slechts zeer matige belangstelling te hebben. De gestelde inleveringster mijn moest ter wille van deze laatste categorie tot tweemaal toe worden verlengd. Medio Maart stelden wij vast dat er nog geen afdoende oplossing van het schoenreparatie-probleem was gevonden. Het Rijksbureau meende, dat dit oordeel te snel geveld was. Wij moesten liever even afwachten, tot alle instanties zich bij de nieuwe regeling hadden aangepast en alle betrokkenen wat op dreef zou zijn... Wij hebben deze raadgeving ter harte genomen en tien weken lang onze beschouwingen over dit nijpen de vraagstuk in de pen gehouden. Thans, bijna drie maanden na het invoeren van de klantenbinding, wil len wij het hachelijke onderwerp van de schoenreparatie opnieuw aansnij den cn daarbij nagaan in hoeverre de toestand na invoering van de klantenbinding verbeterd is. Verbéterd is? Ja, inderdaad hebben wij mensen gesproken die met de huidige toe stand tevreden waren. Bijvoorbeeld die twee oude luidjes die rustig van hun pensioentje leven! Zij hebben destijds hun bonnetje 069 bij hun schoenmaker ingeleverd tegen ont vangst van een bewijs van inschrij ving op de klantenlijst. Eens in de vijftien weken komen zij voor een schoenreparatie in aanmerking en omdat zij geen van beiden grote slijters zijn. zal de gestelde termijn van éénmaal reparatie in de vijftien weken wcJ voldoende zijn om beider schoenenslijtage afdoende* te bestrij den. Maar neem nu eens dat gezin van de familie Jansen. Vader is brieven besteller en van de vijf kinderen gaan er drie naar school. Ook de Janscns verkoren in dc gelukkige omstandighied. dat hun schoenher stellers „hun wilde hebben" Zij heb ben hun bonnetjes ingeleverd en de namen van de zeven gezinsleden staan op de klantenlijst van mr. Pik draad. Op 8 April heeft vader zijn schoenen laten repareren Pas op 22 Juli a.s. zal zijn oudste zoon met zijn tot op het tandvlees afgetrapte stappers door mr. Pikdraad geholpen kunnen worden. Die termijn is véél te lang en bovendien lopen Toos en Kees óók al met .stukkende schoe nen... Over Moeder wordt niet ge sproken. Die loopt in huis op een paar zelfgemoatc sloffen en wanneer zij in de buurt een boodschap moet doen, behelpt zij zich met een paar houten tripjes. Neen. voor de Jansens heeft de klantenbinding geen verlichting ge bracht. Misschien rest Vader Jansen nog één troost, al is dat dan een schrale! Er zijn namelijk nog heel wat mensen die nimmer in aanmer king zullen komen voor "choenrepa- ratic volgens de van hogerhand ont worpen regeling. Aan deze groep zui len wij in een volgend artikel aan dacht besteden. Zaterdag Frontzorgcollecte De offerzin van het Nederlandse volk Is bekend. Zelfs voor vreemde volkeren in nood werden in hec ver leden grote bedragen ingezameld. Wanneer u op 27 Mei aanstaande een bus wordt voorgehouden, dan ts dat, omdat van u een offer wordt verwacht. Ditmaal niet voor vreem den cn ook niet voor mensen, die in nood verkeren, maar voor dc or ganisatie Frontzorg, die zich heeft belast met de zorg voor dc nu reeds meer dan veertigduizend Nederlandse vrijwilligers aait alle fronten. Ditmaal hebt gij een ereplicht te vervullen tegenover hen. die ervoor zorgen, dat het bolsjewisme niet aan Nederlands grenzen staat, maar nog altijd ln het Oosten wordt tegenge houden. ZIJ zullen aan het resultaat van deze collecte kunnen afmeten, of het Nederlandse volk Iets begrijpt van hun offerbereidheid, die her: ln staat stelde, het eigen leven op het spel te zetten om-voor ons allen een ~toekf>msr te winnen. Vergeet vooroordelen, politieke ver deeldheid en domme haat. Bedenkt, dat ons volk een.s groot was. omdat het een was in lief en leed. Helpt ons daarom ook nu te zorgen voor hen. die toch altijd voor ons cn voor ons vaderland nog zo ontzaglijk veel meer presteren. Meldt u als collectant cn geeft met ruime hand. Aanmelding bij de buurtschapshoofden van de Neder landse Volksdlenst. VOLKSCULTUUR EN KUNST Orgelbespeling Hoogl. Kerlt Evenals vroeger door den organist Fcike Asma, zal ook door den tegen- woordigen organist der Hooglandse kerk Piet Uiterlinden Maandags avonds om half acht, een orgelbespe ling plaats hebben. De toegang zal weer vrij zijn. De eerste orgelbespe ling zal op Maandag 5 Juni as. om half acht plaats hebben, vervolgens op 3 Juli, 7 Augustijs en 4 Septem ber a.s. Kunst in Leiden Het. Indonesische gezelschap In- sulinde" o.l.v. mr. Hamzak zal Za terdagmiddag om half drie in het Rijksmuseum voor Volkenkunde weer een gamelang- en krontjong concert geven. Zondagavond komen de Haghespe- lers in de Leidse Schouwburg met Jaap van der Poli's toneelspel „Een vrouw met een verleden". Roosje Kohier speelt de hoofdrol. Tweede Pinksterdag des middags om half drie gaat in de Schouwburg het doek op voor „De Toverprins", te spelen door het Haags Jeugd toneel o.l.v. Toon Verwey. Lido presenteert in de Pinkster- week een cabaret-programma waar aan een keur van artlsten o.a. Jos. Windt, Mickels en Mickels en het Djinni's Hawaiian-ensemble hun medewerking verlenen. Donderdag- Varen, varen, over de baren Varen, varen, over de zee! GEEN BETERE MARINEKLANT DAN KEES OF PIET UIT NEDERLAND. Indiensttreding bij de Kriegsmarinc is mogelijk voor lederen Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West. Plompetorengracht 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danturen en die vcrtcbillende jf -Meldestëllen in- Nederland. avond om 7 uur geeft dc Clir. mu ziekvereniging „Athatia", o.l.v. den heer H. van der Void een uitvoering In de Stadsgehoorzaal. Behalve de uit te voeren muzieknummers ver meldt het programma het optreden van de toneelclub „Onder Ons". De tentoonstelling van nieuwe aanwinsten (moderne grafiek) ln \het Rijksprentenkabinet. Kloksteeg 25 blijft tot 30 Juni opengesteld. Van dc twee noviteiten, waarmede het Concertgebouworkest op de eerste avond van zijn Zomcrserlc het hoofdstedelijk muziekpubliek liet ken nismaken. was de Tweede Symphonle van den Wecnscn toondichter Franz Schmidt zeker dc belangrijkste: zó belangrijk, dat men zich de verwaar lozing van deaen componist,-wiens ge luld zich naar wij menen voor het eerst in Nederland liet horen afge zien van een opvoering der Vierde Symphonle door de Omroep moei lijk verklaren kan. Men heeft in deze Tweede Sympho nle een Interessante toonschepplng be luisterd. weliswaar ln Brucknerlaanse stijl, maar dat lijkt geen bezwaar, om dat meesters er nu eenmaal zijn om volgelingen to kweken, maar boven dien slaat Schmidt in deze „navol ging" onmiskenbaar een eigen toon aan. Origineel b.v, is zijn vereniging van een langzaam tweede deel met ccn scherzo ln de gestalte van een allegret to ln variatlevorm. die de geleerde In gewikkeldheid van een Rcger. aan wlen hii in zijn opzet nog wel eens doet denken, ontbeert. Het ln de so natevorm geschreven eerste deel zou men het minststerke kunnen noe men; het derde deel Is ccn naar een meesterlijke climax, zij het misschien: wat abrupt afgebroken, stijgende fi nale met een koraalmelodie als „can- tus flrmus". Zuiver muzikaal lijkt de taal van Schmidt meer verwant aan Rich. Strauss dan aan Bruckner, wiens klan- konstapellngen hij mist. Deze taal ls welluidend en begrijpelijk, al zou zij kunnen winnen door een consequenter doorgevoerde melodlek. Maar zeker ia deze symphonle een kennismaking en ook een wederhoren de moeite waard: vooral in de toegewijde verklanking, die Jan Koetsier het orkest er van liet geven; een verklanking, doorglocid van overtuiging en liefde voor dc materie. Geflankeerd door Weber's Ouverture „Der FrelBChütz" cn Chabrler's als een schuimend slot geserveerde „Espana"- rhapsodle, klonk voor de eerste maal. „Hlndoestaame Fantasie" van de 10- Jarige Majoie Hajary, die zich thans op haar 21ste Jaar heeft ontwikkeld tot een pianiste van betekenis en hiel de solopartij in haar werk voor haar rekening nam. Overigens heeft deze planopartij noch een Hindoestaan» noch een solo-karakter; meestal be weegt do piano zich als een Inslag door de schering van de met oosterse muziekeffecten geschreven orkestpar tij. Men beluisterde In het geheel ze ker een belangwekkende on vaak boelende klank. Wat de uitvoering be treft. komt de lof hiervoor gelijkelijk toe aan de sojistc. die met dc kracht der overtuiging haar nimmer falend pleidooi aan het solo-instrument hield, cn aan Koetsier, dlc zlgh ook voor dit werk met ware muzlkantenlicfde „In zette". Onder het talrijk gehoor merkte men den Rijkscommissaris met gevolg op. ei w f.'Dnu G. K KROP. SPORTNIEUWS Bijster en Boersma rijden in Duitsland AMSTERDAM. 25 Mei. Dc Neder landse amateurwielrenners Bijster cn Boersma rijden Zondag ln Singcn (Duitsland). Bijster komt ln een sprintwedstrijd uit en tezamen met Boersma ln een koppelwedstrijd. Onze stayer Bosland start Zondag In Dort mund. Belgische renners starten in Utrecht AMSTERDAM. 26 Mei. Dc Bel gische renners Jules Lowle, Jos Somers en Albert Hendrlx zullen Zondag aa. In het Utrechtse Stadion aan dc start komen. Somers vormt met Hendrlx een koppel voor de 80 km. wedstrijd en Lowle zal den Nederlander Dc Kor- ver tot partner krijgen. In deze wed strijd starten 17 koppels. Het ZuidenZ.K.C. teUtrecht AMSTERDAM. 26 Mei. De be slissingswedstrijd tussen de korfbal ploegen van Het Zuiden en ZKC wordt op Eerste Pinksterdag te Utrecht gespeeld op het terrein van Samos op Welgelegen. De heer Arends is als scheidsrechter aange wezen. Op diezelfde dag spelen te Am sterdam op het Westerkwartier-ter rein Luto en Samos de eerste wed strijd om een plaats in dc eerste klas.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1