HET DAGBLAD Teleurstelling over de houding van Turkije Strijd bij Nettuno neemt in hevigheid toe VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kracht tot kathedralen Churchill in het Lagerhuis Geallieerden hadden gehoopt dat dit land de oorlog zou ingaan Beloften aan Polen Duits weermachtsbericht Talrijke gevechten in Kanaal Felle luchtstrijd boven Duitsland Grote peulvruchtensmokkel naar Duitsland Economische rechter laakt fel het gedrag der verdachten Grove winsten gemaakt Gort, boter en een voorschot suiker Par terre tENÈVE, 25 Mei. Churchill ft. Woensdag in het Lagerhuis de \tten over de buitenlandse poli- geopend. j behandelde allereerst de on- geëindigde bijeenkomst van de ters der dominions en gaf toe. ieze conferentie ..niet tot vaste iten of nauwkeurige beslissin- heeft geleid. Tcch is ..een groot ,al vraagstukken- besproken". Op conferentie heeft men zich bewo- en ,,van vage algemeenheden naar nauwkeuriger punten van overeen stemming". Men is thans in staat „met andere landen besprekingen te voeren binnen de grens, die men zichzelf heeft gesteld". Churchill zeide. dat de dominion- conferentie tegenover zijn waarden vriend Eden het vertrouwen in diens buitenlandse politiek heeft uitge sproken. „ondanks de complicaties, waarmee deze politiek omringd was". Het Lagerhuis, zo vervolgde Chur chill. moet er aan denken, dat ik niet alleen voor mijn afgevaardigden, niet alleen op het Britse eiland, doch in het gehele imperium redevoerin gen moet houden. Het enige richt snoer bij deze taak is „een goed ge oefend geweten". Vervolgens besprak Churchill vraagstukken der Middellandse Zee- en Balkanpolitiek. Hij gaf toe. dat hem in October van het afgelcpen jaar „een grote teleurstelling" was bereid, doordat hij niet in staat was geweest „de nodige strijdkrachten op de been te brengen voor het ver overen van de heerschappij in de Aegeïsche Zee." Deze teleurstelling ging vergezeld van een „overdreven voorzichtige houding van Turkije". De geallieeer- den hadden gehoopt, dat Turkije in Februari of Maart „moedig" in de oorlog zou gaan, of dat het den ge allieerden op zijn minst „de voor dc acties van de luchtoorlog der ge allieerden noodzakelijke steunpunten zou hebben toegestaan". Deze hoop is thans vervlogen. Men heeft daarom opgehouden Turkije Britse en Ameri kaanse wapens te leveren. Men heeft ook opgehouden Turkije te bezweren zich aan de zijde der geallieerden te scharen. Churchill was van mening, dat Turkije eigen gevaren heeft over schat en dientengevolge de verzoe ken tot levering van materiaal te hoog heeft opgevoerd. „Het proces van bewapening van Turkije" is dus door de geallieerden niet voortge zet. Het lot van Rome Overgaande op Italië zeide Churchill, dat de geallieerden na dc val van Mussolini „sneller of stout moediger" hadden moeten hande len. Churchill vermeed een verkla ring af te leggen, dat de geallieer den Rome als open stad zouden be handelen. Hij zeide slechts dat dë" geallieerden hopen, „dat. Rome geen kennis zal maken met de strijd der geallieerde legers". Hij wees er op. dat. Victor Emanuel heeft besloten, zich na de inneming van Rome jn het particuliere leven terug te trek ken ten gunste van zijn zoon, den prins van Piemonte. Sprekende over de Spaans-Engelse betrekkingen zeide Churchill, dat er in Engeland een mening is, volgens welke de Britse buitenlandse politiek jegens Spanje „het best tot uiting gebracht wordt in komische of on hebbelijke caricaturcn van generaal Franco." Churchill verklaarde van mening te zijn. dat de Britse poli tiek Jegens Spanje meer dan dat be tekent. Hij maakte voorts gewag van de overeenkomst met. Spanje over de in Spaanse havens gevluch te Italiaanse schepen en over de beperking der wolframleveranties aan Duitsland. Over de muiterij onder de in Engelse dienst strijdende Griekse troepen en marine, onder wie zich een beweging tegen den Grieksen koning en zijn regering had gevormd, zeide Churchill, dat na drie weken de muitende sche pen bezet waren en ongeveer 50 mui ters gedood of gewond. De anderen werden opeengedreven en naar wal gébracht. De muitende brigade in de woestijn werd aangevallen door ster kere Britse strijdkrachten, die zich meester maakten van de personen, die het kamp commandeerden, waar na 4000 man capituleerden. Een van de leiders der muiters heeft een Brits officier gedood. Dit is. aldus Churchill, een aangelegen heid, die niet over het hoofd mag worden gezien. Ie JAARGANG No. 121 LD DONDERDAG 25 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. relefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 sinds geruime tijd alles doen om een hervatting der betrekkingen tussen de Sowjetregering en de uitgeweken Poolse regering te Londen te bewer ken. Alle pogingen zijn echter zonder succes gebléven. „Wij betreuren dit ten zeerste en moeten er naar streven niets te zeggen, wat een toenadering in de toekomst nog moeilijker zou kunnen maken." .Compensatie voor Polen" Een belangrijk onderdeel van een eventuele overeenkomst is de rege ling van de Poolse oostgrens. In ieder geval moet Polen als compen satie voor gebiedsafstand gebied ten koste van Duitsland krijgen. Elke overeenkomst tussen de Sowjet- Unie en Polen moet. worden toege juicht, aldus vervolgde Churchill, onverschillig op welke wijze zij tot stand wordt gebracht. In de tussen tijd blijven de betrekkingen met de Sowjet-Unie en met •de uitgeweken Poolse regering onveranderd. Churchill zeide voorts, dat de ^Britse regering nog niet kan beslis sen of het comité te Algiers be schouwd zal worden als wettige ver tegenwoordiging der Franse repu bliek. In volledige overeenstemming met Roosevelt, heeft hij De Gaulle uitgenodigd binnenkort naar Londen te komen. Uit een telegram van Duff Cooper te Algiei'S blijkt, dat De Gaule „zich op dit bezoek ver heugt". Churchill zeide te verwach ten. dat De Gaulle enige leden „van zijn regering" zou medebrengen, op dat de gehele aangelegenheid nog eens bestudeerd kan worden. Over de betrekkingen tussen Enge land en de Sowjet-Unie zeide Chruchill nog. dat er tot dusverre niets is voorgevallen, op grond waar van Engeland het sluiten van een twintigjarig bondgenootschap met de Sowjets zou moeten betreuren. Dit bondgenootschapsverdrag zal de dominerende factor ln de toekom stige betrekkingen tussen beide lan den zijn. Griekenland en Zuid-Slavië ten voorbeeld De rede van Churchill trekt in de Wilhelmsfcrasse inzoverre bijzonder de aandacht dat zij gelijk kan wor den gesteld met een bekentenis van het mislukken der imperiale confe rentie. Opmerkelijk acht fnen te Berlijn verder het deel van zijn verklarin gen. dat zich met Turkije bezig houdt. Daaruit spreekt, openlijk de grote teleurstelling die Churchill wegens de houding van deze staat ih de neutraliteitskwestie gevoelt. Nu Churchill zegt. dat de overdre ven voorzichtige houding van Turkije de hoop op een „moedig in dc oor log gaan" van dit land te niet heeft gedaan, meent men te Berlijn naar Zuidslavië en Griekenland te moeten verwijzen, om op treffende wijze de typische Engelse laagheid te karak teriseren, welke andere staten in de oorlog verwikkelt, zonder deze in ge val van ernst de nodige hulp te ver lenen. ChurchiU deelde ook/ mede. dat Engeland geen oorlogsmateriaal meer aan generaal MiiiailowitsJ zal zenden, maar voor „maarschalk" Tito heeft gekozen. Tito zal in de toekomst een militairen vertegenwoordiger te Londen benoemen, opdat een nauw contact verzekerd is. Ten aanzien van de Poolse kwestie verklaarde Church ill, dat Eden en hij Te Rome geen Duitse soldaten meer BERN. 24 Mei. In een bericht over de toestand te Rome schrijft de correspondent van het Zwitserse Telegraafagentschap woordelijk: „In Rome zijn thans geen Duitse solda ten meer te zien. Zelfs de soldaten, die als herstellenden te Rome ver bleven, zijn uit de stad verdwenen". HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 24 Mei. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vijand zette zijn grote aanval uit het landingshoofd van Nettuno met toenemende hevigheid voort- Met gebruikmaking van zeer sterke artillerie- en pantserstrijdkrachten alsmede met steun #van talrijke for maties slagvliegtuigen slaagde hij in verscheidene sectoren er in vrij diepe penetraties in ons front tot stand te brengen. Vooral aan weers zijden van Cistema woeden zware gevechten. Aan de westelijke vleugel van het Zuidelijk front en in het doorkloofde bergterrein Sonnino en Vallecorsa wordt verbitterd gestreden. Het zwaar tepunt der gevechten van gisteren lag wederom in het gebied Pico-Ponte- corvo. Onze dappere troepen wierpen zich in de brandpunten der gevech ten op de over een breed front aan vallenden vijand en brachten hem tot staan. Daarbij werden 51 vijandelijke- pantserwagens vernietigd. In de sector Piedimonte deed de vijand gisteren slechts vrij zwakke aanvallen, die zonder succes blcyen. Aan het Oostelijke front kwam het gisteren, afgezien van succesvolle eigen stoottroepondernemingen, slechts tot geringe gevechtshandelingen. Dc verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 0.00, op 8.16 uur. 30 Mei E.K.. 6 Juni V.M., 13 Juni L.K.. 20 Juni N.M Geallieerden verloren ruim 100 vliegtuigen BERLIJN. 25 Mei. Gisteren hebben zich boven verschillende ge bieden van Duitsland zeer hevige luchtgevechten afgespeeld, in hét verloop waarvan de Duitse jagers grote successen boekten. Zoals ge bruikelijk maakten de Amerikanen gebruik van het gesloten wolkendek, dat gisteren over uitgestrekte delen van Duitsland hing. Ook waren de eskaders bommenwerpers weer ver gezeld van een groot aantal lange- afstandjagers, die de vliegende ves tingen moesten verdedigen. De zwaartepunten van de aan vallen lagen boven Berlijn en We nen. Gisteravond was te Berlijn be richt ontvangen, dat meer dan 100 vijandelijke toestellen neergeschoten waren. In de afgelopen nacht was Aken het doel van een vrij zwakke Britse formatie. Ook deze aanval werd door Duitse jagers met succes bestreden. Enkele Britse storings vliegtuigen drongen vannacht door tot het gebied van Berlijn. Tijdens de luchtaanval der Ame rikanen op de rijkshoofdstad deed zich een interessant verschijnsel voor. Een der Amerikaanse bom menwerpers kreeg boven de stad een voltreffer en explodeerde onder herig lawaai. Daar de lading van de machine voor een groot deel uit pamfletten bestond was de hemel ge ruime tijd verduisterd door de milL lioenen papiersnippers van de door de explosie vernielde pamfletten. Franse steden weer geteisterd PARIJS. 25 Mei. Gisterochtend heeft de Anglo-Amerikaanse lucht macht de omgeving van Parijs aan gevallen. Verscheidene gemeenten werden getroffen. In het departement Seine et Oise werden drie gemeenten gebombar- deerd. Volgens een mededeling van de prefectuur van dit departement zijn negen personen gedood en 16 gewond. Maandagochtend zijn verschillen de steden in Noord-Frankrijk, o.a. Kamcrijk, gebombardeerd. Dinsdagochtend hebben Anglo- Amerikaanse bommenwerpers een aanval gedaan op Epinal. De mate riële schade ls aanzienlijk. Een kerk. een ziekenhuis, een vleugel van de prefectuur, een weeshuis, de middelbare school en de gevangenis werden een prooi der vlammen. Anglo-Amerikaanse vliegtuigen hebben voorts Zondag. Maandag en D.nsdag in - verscheidene Belgische gemeenten de burgerbevolking met mitrailleurvuur bestookt. Verschei dene p°vsonen werden gedood, voor al in de owwin 1 Kor,rijk waar evacues uit net kuslyebiw' ver den gedood. AMSTERDAM, 25 Mei „Ik aar zel niet te zeggen, dat deze zaak de ernstigste is, welke tot nu toe voor den economischen rechter werd be handeld. Een aantal handelaren en landbouwers uit Noord-Holland en Brabant heeft zich niet ontzien, teza men 64.000 kilo peulvruchten aan de voedselvoorziening van ons volk te onttrekken en clandestien uit te voeren naar Duitsland. Deze combinatie van handelaren, waarbij er één aantal vanmorgen trcchtsaan, kocht in Noord-Hol land en Brabant grote partijen zaai goed, vooral bruine bonen, groene erwten, maar ook andere soorten peulvruchten, maakte daar buiten gewoon grote winsten op en expor teerde de voorraden naar Duitsland, zonder daarvoor een vergunning te bezitten van den monopolisatiehou- der, de Ned. Akkerbouwcentrale. Wanneer wij berekenen, dat het rantsoen in Nederland 250 gram peulvruchten per maand is en dit rantsoen nog niet eens altijd gegeven wordt, blijkt wel, dat deze mensen onze voedselpositie ernstig benadeeld hebben. Wij moeten zuinig zijn op onze peulvruchtenvoorraad. Ook het Rijkscommissariaat wenst deze uitvoer niet en heeft ook te ken nen gegeven, dat strenge maatregelen tegen deze mensen op zijn plaats zijn. Ook zonder deze aanbeveling zouden wij dit trouwens gedaan hebben." al dus sprak vanmorgen de Officier van Justitie, mr. Frits Bakhoven, toen voor den economischen rechter een aantal mensen terechtstonden wegens clandestiene handel in peulvruch ten. Deze zaak, die ons voor zoverre het de Duitse afnemers betreft in Duits land voor de rechtbank behandeld zal worden, nam de gehele zittings dag in beslag. Dank zij de scherpzin nigheid van den ambtenaar van de C.C.D A. Bosse, was deze zaak aan het rollen gebracht. De ambtenaar zag op een dag aan de Borneokade bij Kühne Nagel, exporteurs naar Duitsland grote hoeveelheden peul- ruchten verladen. Hij ging op on derzoek en ontmaskerde een zeer groot complot. De hoofdschuldige, de Bloemendaalse koopman Boekée. kon niet verschijnen, daar hij met roodvonk in het huis van bewaring ligt. Daarom werd begonnen met de zaak tegen den 51-jarigen landbouwer H. Houtenbos uit Egmond-Binnen Deze had. tezamen met zijn compag non Simon v. d. Molen, in totaal onge veer 41.000 kg. peulvruchten tegen zeer hoge prijzen aan tussenhandela ren verkocht. Het centrum van de activiteit van deze heren lag in de café's „De Pool" en „De Beursbengel" op het Damrak te Amsterdam, waar zij elkander geregeld troffen. Houten- bos beweerde nimmer te hebben ge weten, dat deze peulvruchten voor de export bestemd waren. Getuigen ver telden echter, dat er wel degelijk over gesproken was. Nu eens waren de peulvruchten bestemd „voor Neder landse arbeiders in Duitsland", -dan weer voor krijgsgevangenen". Deze „philantropie" werd echter met fabel achtige winsten beloond. De peul vruchten werden soms door Houten- bos en zijn compagnon voor 1 per kilo ingekocht. Zij verdienden er dan 0.30 op en de tussenhandelaren na hen ongeveer evenveel, zodat de prijs tenslotte steeg tot 2.50 of 2.60 per kilo. Verdachte Houtenbos nam voor dc rechtbank de houding aan. alsof hij de vermoorde onschuld was. Mr. Meyer, de economische rechter, merkte echter op: „Jullie zijn een stel schavui ten, die huiltoon misstaat Je be paald. Jullie hebt Je niet ont zien een groot deel van het klei ne deeltje erwten en bonen, dat wij hier nog hebben, clandestien uit te voeren en ik heb zelfs de indruk, dat v. d. Molen en u de financiers zijn." Nadat de economische rechter lof had toegezwaaid aan den ambtenaar Bosse, nam de officier van justitie het woord. Hij eiste na zijn scherp requisitoir een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden, met last tot onmiddellijke gevangenneming, alsmede een geldboete van 7.500 subsidiair drie maanden hechtenis. De zitting duurt voort. Sterke eskaders Duitse gevechts vliegtuigen ondernamen in de afge lopen nacht een geconcentreerde aanval op het spoorwegknooppunt Sjepetowka. Grote branden en explo sies werden waargenomen. Amerikaanse bommenwerpers vie len gisteren verscheidene plaatsen in de bezette gebieden in het Westen en in Zuidwest-Duitsland aan. In het stadsgebied van Saarbrücken ont stonden schade aan gebouwen en verliezen aan personen. Enkele Brit se vliegtuigen wierpen in de afge lopen nacht bommen op"*Berlijn en in het Rijnlands-Westfastfse gebied. In dc nacht van 22 op 23 Mei kwam het in verschillende delen van het Kanaal tot talrijke gevechten tussen bewakingsvaartuigen der 1 marine en Britse motortorpedoboten. waarbij verscheidene vijandelijke boten be schadigd werden. In de middaguren van gisteren bracht een vijandelijke duikboot ln de Spaanse haven Salta Caballos na bij Bilbao onder schending van het volkenrecht een daar liggend Duits stoomschip tot zinken. Nieuwe bonnen zijn Vrijdag inwiselbaar DEN HAAG, 25 Mei. Met uit- zondering van vlees en aardappelen mag op de nieuwe bonnen voor de komende veertiendaagse periode reeds op Vrijdag 26 Mei worden ge kocht. Deze bonnen zijn 23 cn 24 voor brood, beschuit, melk, taptemelk, vlees, aardappelen en tabak (siga ren. tabak of sigaretten). Voorts zijn de bonnen algemeen aangewezen: 132 voor vervangings middelen, 133 voor kofficsurrogaat, 134 voor jam, 135 en 136 voor sui ker, 137 voor 20 plus of magere kaas, 138 voor 250 gram gort, 139 en 140 voor bloem. Op elk van de boterbonnen 23a en 23b is een half rantsoen boter verkrijgbaar, terwijl van 28 Mei tot en met 8 Juli personen beneden 21 jaar bovendien op bon 24a een half rantsoen boter krijgen. Op de versnaperingenbon 23 is 150 gram versnaperingen beschik baar gesteld. Tenslotte zijn voor kinderen nog aangewezen: bon d45 reserve (kin deren van 2 en 3 jaar) voor 250 gram gort, bon e 45 reserve (kinde ren van 0 cn 1 jaar» 250 gram .kin dermeel of voedingssuikcr cn de bonnen c 46 reserve (kinderen "an 4 tot 14 jaar), cl 46 reserve kinde ren van 2 en 3 jaar) en e 46 reser ve (kinaeren van 0 en 1 jaar) voor 300 gram kinderdrankpocder. In verband met dc Pinksterdagen zal men reeds op Vrijdag 26 Mei op de nieuwe bonnen mogen kopen Gedurende dit tijdvak geven de bonnen „algemeen 135" en „alge meen 136" elk recht op het kopen van 500 gram suiker. Nogmaals wordt erop gewezen, dat men een deel van deze suiker zal moeten bewaren tot 'de maand Sep tember of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aange wezen. Op de vleesbonnen 23 en 24 mag op Dinsdag 30 Mei vlees en vleeswa ren worden gekocht. Zware geldboeten voor bloemengrossiers Bedrijven gesloten DEVENTER. 24 Mei. De bloemen handel ls ln de laatste tijd vele malen ernstig gewaarschuwd, zich aan de prljsvoorschrlften te houden. Deze waarschuwingen zijn door een Inten sieve contróle gevolgd. Hierbij boekte dc opsporingsdienst der prijsb?heer- slng ln samenwerking met de C.C.D een opmerkelijk succes. Rond midder nacht werd enige weken geleden te Den Bosch een vrachtauto aangehou den. beladen met 10.000 bossen bloe men, bestemd voor het buitenland De vereiste ultvoerpapleren ontbraken evenwel. Daarom volgde inbeslagname en verkoop der bloemen aan de plaat selijke handelaren. Bij verder onderzoek bleek dit al de achtste of negende zending bloemen te zijn, die uit Noord- en Zuid-Holland via Limburg naar Duitsland plaats vond. Een zeer voordelige transactie overigens, waarbij ongeoorloofde bru- to-wins ten van 15 tot 35 cent per bos werden gemaakt en die slechts moge lijk was Wegens de hoge bloemenprij- zen ln Duitsland. Behalve de grossiers, dlc ln het wes ten de bloemen hadden opgekocht, konden ook nog negen kwekers wor den geverbaliseerd, die de bloemen bulten de velling om hadden verkocht. De grossiers hebben zich reeds voor den Bosschen Inspecteur voor de prljs- beheerslng moeten verantwoorden. Er werden zeer strenge straffen opgelegd: W. Spruit te Heerlen 25.000 boete, C. de Mooy te Oegstgeest en A. Zand bergen te Rijnsburg leder 20.000 boete, A. de Mooy te Rijnsburg 5000. L. A. Spruit ic Heerlen ÏOOO en J. Schuitenmaker eveneens te Heerlen 10.000 boete. Behalve bij laatstge noemde werden ook de bedrijven der veroordeelden gesloten voor de tijd van één en twee Jaar cn hun geduren de die tijd verboden ln bloemen te handelen. Het was in de eerste dagen van de oorlogtoen ik een architect vroeg, een artikel te schrijven over de waarschijnlijke gevolgen van de oorlog op de architectuur. Na die eerste bombardementen, dacht ik, zou het mensdom, dat zich tot nog toe par terre oftewel qelijkvloers had genesteld, er toch wél wat voor voe len om, levend en wel een paar ver diepingen in de schoot aer lieve moederaarde weg te zakken en zich niet zo bloot te geven aan de directe inwerking van zijn medemensen, voorzover deze in het bezit van vleu gels en bommen waren. Vleugels om zich te verheffen, bommen om ande- len te verpletteren. Maar ?iiets daarvan. De architect stond als zovele n, op het standpunt, dat de oorlog met een paar weken voorbij zou zijn en dat hij hoege naamd geen in vloed op de ar chitectuur zou hebben. Ik moest hem overigens direct toegeven, dat ons land zich wel het minst van alle lan den ter wereld leent voor een onder gronds bestaan, want het grondwa ter staat zo hoog cn de grond ligt er zo laag dat in de natte iDcilanden de mollen en de palingen vaak krijgertje moeten spelen, opgejaagd als elk soms ivordt uit zijn eigen clement. Palingen kruipen bij ons graag door het natte bedauwde gras'van de ene sloot in de andere en wie vroeg op staat. die heeft ze zonder haakje. Sinds dat gesprek in het begin van de oorlog is er toch aan veel huizen in Holland al iets veranderd. Som mige zijn weg, andere zijn voorzien van zware bekistingen cn hier en daar zijn nok mooie en grote bom vrije gelegenheden gebouwd Maar de Hollandse natuur en het Holland se landschap laten zich niet defini tief verbouwen en verbeteren en schuilkelders op 25 meter diepte, die in een naburig land absolute veilig heid garanderen, zullen hier wel on mogelijk zijn. Vandaar dat ik niet een zeker heimwee aan de bergen denk, die ons, polderlandkikkers, misschien meestal wel een drukkend of aedrukt gevoel geven, maar die heerlijk moeten 'zijnals je ze bij een bom aanval boven je hebt Daarom reisde ik naar Zuid-Lim burg, ons enige Nederlandse bergen reservaat. TIJL. Aannemer terechtgesteld Het bureau van den Weermachts bevelhebber ln Nederland deelt mede: De 48-jarige aannemer Jan Flier heeft als aannemer bij het uitvoeren van aan hem opgedragen bouwwerkzaamheden de bezettende macht door bcdriegelijke kuiperijen voor verscheidene honderdduizenden guldens benadeeld. Hij liet namelijk door zijn werkbazen onjuiste opga ven en -boekingen verrichten over ge maakte werkuren en het aantal ar beiders. Bovendien gebruikte hij in grote omvang geleverd hout, cement en stenen ten eigen bate. Hij deinsde er, om zijn doel te bereiken, ook niet voor terug, andere personen om te kopen. Door zijn onverzadigbare zucht naar geldelijk gewin werd hij tot zijn misdadige handelingen aan gezet. Hij was hét type van den mee dogenlozen groven winstmaker. Der gelijke misdadigers moeten met de zwaarste straffen worden gestraft. Flier is derhalve wegens het schade toebrengen aan defensiemiddelen, bedrog, valsheid in geschrifte en om koperij door het Feldkriegsgericht als oorlogsmisdadiger ter dood veroor deeld. Het vonnis is met de kogel vol trokken. Extra-bon Oekrajine-sigaretten DEN HAAG, 25 Mei. De dienst perszaken van het Ned. Oost-Instituut deelt mede: Evenals dit met Pasen het geval was, wordt thans met de Pinksterdagen een extra-bon aange wezen. waarop één pakje OekraJlne- sigaretten kan worden gekocht. Hier toe wordt van de blauwe kaart bon no. 22 en van de rode kaart bon no. 35 aangewezen. Thans zijn dus voor de maand Mei aangewezen de bonnen 22 en 32 van de blauwe kaart en 32 tot en met 35 van de rode kaart. Apothekers-assistent. Amster dam: Geslaagd de dames M. van Leeuwen, Amsterdam. Bekendmaking Alfred Rosenberg's „Mythirs des 20. Jahrhunderts" kent de wereld als het na „Mein Kampf" meestgelezen boek van het nieuwe Duitsland. Daarmee is althans uiterlijk aangeduid, wat met een vaak misbruikt woord wel „een begrip" heet. Wellicht zullen velen dan ook zelfs boven dc verwar rende macht van vijandige senti menten uit begrepen hebben, dat Rosenberg's bezoek aan Nederland en zijn rede in de hoofdstad het kader van het alledaagse te boven gingen. dat de overvolle Con certgebouwzaal zich met intense spanning tot een wezenlijke be levenis zette en zich deelgenoot wist ln een revolutionnair ge beuren. Wie het niet begrijpt, vat de roerselen niet, die het Duitse volk in dit tijdsgewricht bewegen. Hij kent tot eigen schade de krachten niet, die uitrijzen boven de bloe dige offers van Stalingrad en het puin van verwoeste haardsteden. Hij is zelfs aan de eerste bladzijde van Alfred Rosenberg's „Mythus des 20. Jahrhunderts" niet toe. „Er begint in deze tijd een van die perioden, waarin de wereld geschiedenis opnieuw geschreven moet worden", zo heet het op die eerste bladzijde. „De oude afbeel dingen van het menselijke ver leden zijn verbleekt, de omtrekken der handelende personen schijnen vertekend, hun innerlijke drijf veren verkeerd aangeduid, hun gehele wezen doorgaans volstrekt miskend. Een jeugdig en toch zichzelf oer-oud wetend levensge voel zoekt naar vormgeving, een wereldbeschouwing wordt geboren." Alfred Rosenberg heeft in zijn toespraak te Amsterdam als het ware bij die eerste volzinnen van zijn vermaarde boek aangeknoopt. Tweeledig. Als achtergrond voor het stoffelijke gebeuren om ons heen èn als fundament voor het geestelijk verstaan van dit ge beuren. Niet omdat het militair gebro ken was, maar omdat het geen levensbeschouwing had. stortte Duitsland ln 1918 ineen. aldus Rosenberg's woord. En wie zich voor deze gedachte openzet, er vaart opeens, waarover het Duitse volk thans terdege beschikt. Het is, wat Robert Ley onlangs „Duits- land's geheime wapen" noemde: een wapen, waartegen de gewel digste vindingen der techniek het niet opnemen, een wapen, waarover de overleefde kapitalis tische maatschappij in Engeland en Amerika niet beschikken kan. Die maatschappij zal thans ineen storten, gelijk Duitsland in 1918: door het ontbreken van een we reldbeschouwing. „In tijden, dat volken grote zaken doen. letten zij niet meer op de wereld beschouwing van hun ziel". dit waffrschuwende woord van Alfred Rosenberg is de sleutel tot het verstaan van alle zwakheden aan gindse zijde, tot het verstaan ook van onze eigen zwakheden in een tot de veelgeroemde „gouden eeuw" te ruggaand Nederlandse verleden. Naar het oosten èn naar het westen krijgt de strijd van Euro pa geen duidelijker reliëf dan in de strijd om zijn eeuwigheids waarden, de strijd om zijn kui tuur. Drie historische krachtvel den der Europese kuituur onder scheidde Rosenberg in zijn toe spraak: die der klassieke oud heid, die van het christendom en die van het germaanse wezen. Rosenberg betwistte daarbij met kracht van argumenten, dat al leen de beide eersten vormgevend zouden zijn geweest, de laatste echter vooral receptief, ontvan gend. Het is geen miskenning der andere» krachtvelden, wanneer deze tijd het hervinden van het eigen wezen als kern van zijn wereldbeschouwing ziet. „Kunnen wij ons voorstellen, dat christe lijke hottentottën ooit gothische kathedralen zouden bouwen?" aldus vroeg Rosenberg. En hij karakteriseerde met dit éne voor beeld scherp, welke krachten het zijn, die in Europa's grote verle den kathedralen bouwden en ln Europa's grote toekomst ander maal kathedralen zullen kunnen bouwen. Een germaanse wereld is bezig de grondslagen van zijn kuituur te hervinden in de resten van bouwsels, die zich niet staande wisten te houden. Het ontwakend besef van eigen wezen ls de be slissende kracht in de huidige worsteling. Het is een kracht die de wil in zich weet, kathedralen te bouwen, instede van er naar het voorbeeld der Anglo-Ameri kaanse piloten een „bommenta pijt" over te leggen. Het is ook een kracht, die Europa's oostelij ke grenzen zal behoeden voor de doorbraak van een geest, waaruit zomin als uit het brein der hot- tentotten in Rosenberg's voor beeld ooit gothische kathedralen verrezen of verrijzen kunnen. Wat is en doet Frontzorg? Frontzorg ls een organisatie, die zich belast met de zorg voor de tien duizenden Nederlandse vrijwilligers aan alle fronten. ZIJ zorgt voor post, voor pakjes, voor lectuur en tracht alle andere wensen, die de soldaten hebben, zo goed mogelijk te vervullen. In enkele Jaren werd een organisatie opgebouwd, die thans met het over grote deel van onze vrijwilligers ln re gelmatig contact s.taat. Tot nu toe brachten voornamelijk de nationaal-soclalisten de benodigde gelden uit giften en regelmatige bij dragen bijeen. Het succes van de WA- Frontzorgactle 19431944, waarmee ln zes maanden rond vijfhonderdduizend gulden werd Ingezameld, heeft de ge dachte doen postvatten, dat ook een beroep op de brede lagen van het Ne derlandse volk succes moest hebben. Daarom wordt Zaterdag 27 Mei een collecte gehouden onder de leuze: Het front voor het vaderland, het vader land voor het front. Bewijst door uw offer, dat gij eer bied hebt voor die tienduizenden Ne derlandse Jongens, die onze eer aan de fronten hooghouden. ZIJ hebben geen aalmoezen nodig, maar stellen alleen prijs op een sprekend bewijs, dat ln het vaderland honderdduizenden met hen meeleven. Ook als zijzelf de weg naar he tnatlonaal-sociallsme nog niet hebben gevonden. Daarom nog beter: meldt u aan als collectant bij het buurtschapshoofd van de Nederlandse Volksdtenst. „Boter+rein" naar Rijn land aangehouden VENLO„ 24 Mei. In de vroege morgen van elke werkdag voert een trein een groot aantal arbeiders uit oostelijk Noord-Brabant en Noord- Limburg naar het nabije Rijnland. Reeds geruime tijd was het bekend, dat deze werklieden een aanzienlijke hoeveelheid roomboter over de grens brengen. De trein werd in de volks mond steeds meer de „Botertrein" genoemd. Dezer dagen heeft de spoorweg recherche te Venlo een geslaagde campagne tegen die euvel gehouden. De beruchte „Botertrein" werd on verwacht vastgehouden en de inzit tenden werden gedwongen, snel over te stappen in een andere, gereed staande trein. Ze konden in de laat ste evenwel eerst na visitatie plaats nemen, In de visitatiezaal nam de C.C.D 14 en de economische dienst der politie 194 pond voor Duitsland be stemde boter ln beslag. De spoorweg recherche onderwierp vervolgens de wagens van de lege trein aan een nader onderzoek. Met breekijzer, schroevendraaier en speciaal daartoe vervaardigde haken werd coupé na coupé grondig doorzocht. Van achter de zittingen, van onder de vloer en van het dak kwam niet minder dan 1444 pond boter te voorschijn! Het is de bedoeling, dat, de bestrij ding van deze botersmokkel krachtig zal worden voortgezet. Pinksterprijsvraag Omroep HILVERSUM. 25 Me!. Op Twee de Pinksterdag ral over Hilversum 1 van 14.0014.50 uur een luisterprijs vraag onder de titel: „Waar bevin den wij ons?" worden uitgezonden. Deze luisterprijsvr^ag is gebaseerd op een 24-tal Nederlandse plaatsen en plaatsjes. Er zijn een aantal geld prijzen. SPORTNIEUWS Jan Bosland wint in het Stadion „De stuurlui aan wal" DEN HAAG, 24 Mei. In de serie brandende kwestlês spreekt Donderdag 25 Mei over Hilversum 1. om 18.45 uur, Max Blokzijl over „De stuurlui aan wal". AMSTERDAM, 24 Mei. Dat de wielerwedstrijden met motprgangma- iking nog immer een grote aantrek kingskracht op de massa uitoefenen, bleek gisteravond weer in het Olym pisch Stadion, waar de stayers in de baan kwamen. Er waren zeker om en nabij 17.000 toeschouwers, welke van spannende wielersport mochten ge nieten, vooral van de drie ritten over 25 km. met motorgangmaking, waar uit de Amsterdammer Jan Bosland, na vinnige duels met Bakker en Van Amsterdam, als een glorieus winnaar met de bloemen over het beton ging. De Nederlandse kampioen Kropman won vrij gemakkelijk in het amateur- sprintnummer en nam hiermede re vanche op zijn nederlagen tegen Duijns in Nijmegen en Utrecht ge leden. De Amsterdammer Hoek won tactisch in een puntenrlt voor ama teurs. Er werd ook nog een 25 km.-rit voor B-stayers gereden, waarin de beslissing in de laatste ronden viel en de Amsterdammer Noordeloos nog juist met... een half wiel van Matena kon winnen. De uitslagen waren als volgt: Finale sprlntwed6trljd amateurs: le rit: 1. Duijns. laatste 200 m ln 12.6 sec.; 2. Kropman (lekke band); 3. v. d. Voeren; 2e rit: 1. Kropman (13 2 sec 2. Duijns; 3. v. d. Voeren; 3e rit: 1. Kropman (12.8 sec.): 2. Duijns; 3. v. d. Voeren. Totaal: 1. Kropman. Australische achtervolging amateurs: 1. Bammens; 2. Hoek; 3. v. d. Kaa. 4. Kleefstra (Ingelopen). 10 km. klassementrlt: Totaal: 1. Hoek 14 pnt.; 2. Bontekoe 11 pnt.; 3. Krever 11 pnt.. Tijd 14 min. 22 sec, Stayerswedstrijd ln drie ritten van 25 km. om de „Openlngsprljs": le rit: 1. Bosland, tijd 20 min. 46.2 sec. 'gang maker Wlersma); 2. Bakker (KSser) op 30 m.: 3. Van Amsterdam (v. d. Bom) op 115 m.; 4. v. d. Voort (Bustraan) op 480 m.; 5. Groenewegen (De Graaf) op 1400 m.: 6. Fransman (Slesker) op 3375 m.; 2e rit: 1. Van Amsterdam, tijd 20 min. 57.4 sec.; 2 Bosland op 15 m.; 3. Bakker op 250 m.; 4. v. d. Voort op 460 m.; 5. Groenewegen op 625 m.; 6. Fransman op 800 m.; 3e rit: 1. Bakker, tijd 21 min 3.8 sec.; 2. Bos land op 250 m.; 3. Groenewegen op 650 m.; 4. v. d. Voort op 750 m.; 5. Van Amsterdam op 800 m.; 6'. Frans man op 1500 m. Totaal: 1 Bosland 5 pnt.; 2. Bakker 6 pnt 3 Van Amster dam 9 pnt.; 4. v. d. Voort 12 ont., 5. Groenewegen 13 p.; 6. Fransman 18 p. Wedstrijd voor B-stayer» over 25 km.: 1. Noordeloos (v. d Bom), tijd 22 min. 42.4 sec.; 2. Matena (Wlersma) half wiel); 3. Domhof (Kaser) 2 m.; 4. Buljs (Bustraan) 75 m. Foto AlJ*ntic/Holland'P»i HET ZEEGAT UIT. DAAR. OP DE BAREN GAAT NEERLANDS JEUGD WEER ROEM VERGARENI Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- •telle West, Plompetorengracht 24, Utrecht, alle Hafen- en Ortckomman- dantureo en de verschillende -Meldeatelleo in Nederland. Luc v. Dam-Doorenbosch op 30 Mei AMSTERDAM, 25 Mei. Dinsdag 30 Mei organiseert promotor H. van der Zee ln het Concertgebouw te Am sterdam een bokswedstrijd om het kampioenschap van Nederland in het middengewicht tussen Luc. van Dam, titelhouder en P. Doorenbosch. Deze partij zal gaan over 12 ronden van 3 minuten. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat Doorenbosch, in verband met een blessure, op medisch advies niet zal kunnen boksen. In dit geval zal W. Quentemeijer om het kampioenschap van Nederland tegen Luc van Dam uitkomen. Het Drogramma vermeldt verder: J. de Bruin tegen M. van der Rijdt (België), H. Hoogstraten tegen A. Verachten (België). H. Onsia tegen J. Baldier (België). Deze partijen gaan over 8 ronden van 3 minuten. BRUSSEL, 25 Mei. Naar wij vernemen, zuilen aan de wielerronde van België dit Jaar ook onze landge noten Gerard Peeters en Middelkamp deelnemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1