HET DAGBLAD Het Rijk en Europa Ook bij Nettuno is de aanval begonnen Met Duitsland staat of valt het continent VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN E iersmijter Ceen terug meer mogelijk Duits weermachtsbericht Alleen straf voor contractbrekers Felle strijd bij Pontecorvo Vijand tracht zijn fronten met elkaar te verbinden Aan het einde staat de zege Orléans verwoest Betekenis van de slag in Italië Taak van N.S.B. en W ip-#r REICHSLEITER ROSENBERG: AMSTERDAM, 24 Mai. „Wij hebben alle bruggen achter ons ver brand. Tachtig milliocn mensen we ten, dat er geen terug meer mogelijk is. Wij kunnen alleen voorwaarts marcheren, strijdend onder het pa rool: „Het Rijk en Europa!" Met deze woorden besloot gisteravond in hel Concertgebouw Reiehsleiter Al fred Rosenberg. Rijksminister voor de bezette gebieden In het Oosten, een grote redevoering, waarin hij voor zeer vele Duitse en Nederland se nationaal-socialistcn een overzicht gaf van de geschiedenis van Europa en van het Duitse rijk in de loop der eeuwen en uit dat overzicht de historische taak van Duitsland als verdediger van twintig eeuwen Euro pese cultuur deed groeien. Er bestond voor deze redevoering een overweldigende belangstelling De stijlvol met vlaggen, rode en witte bloemen en de symbolen van N.S. D.A.P. cn N.S.B. versierde zaal was overvol en velen moesten met een staanplaats genoegen nemen. Tiental len functionarissen van de Duitse Staat. Partij en Weermacht, alsmede van N.S.B.N.J.S. en H.J waren aan wezig. Onder hen bevonden zlcli Rijks commissaris Rijksminister dr. Arthur Selss-Inquart. Mussert. tf-Obergrup- penführer Rauter. Hohere (ƒ- und Polizelführer und General der Sicher- heltspollzei, burgemeester Voute, de Beaultragte voor Amsterdam dr. Schroder. Woudenberg, Van Geelker ken. Rost van Tounlngen. de Voor man der Germaanse jf in Nederland Feldmeycr, de commandant der W.A. Zondervan, de wnd. gew. polltiepre- sident overste Van Hllten. de procu reur-generaal mr. J. Felt-sma en de gew. commandant der marechaussee kapitein Donders. Een kapel der Duitse politie speelde marsmuziek. Na de opmars der vaan dels opende Dienstlciter Rltterbusch de bijeenkomst. Onmiddellijk hierna 6prak Rijksminister Rosenberg. Reiehsleiter Rosenberg ving zijn rede aan met vast te stollen, dat er tijden van vrede zijn en tijden van strijd. Niet beslissend eclrer is de tijd, waarin iemand geboren wordt, beslissend is alleen, hoe hij zich in zijn tijd gedraagt. Is men in perioden van wede en welstand week geworden en lui. dan zal men in tijden van strijd de be nodigde krachten niet kunnen op brengen. en zeker niet in een strijd, waarin het- gaat om het bestaan zelf Zulk een strijd is ons geslacht opge legd. Beschouwt men de houding, welke het Duitse volk in de afgelopen vijf en twintig Jaar daartegenover heeft aangenomen, dan kan men slechts vaststellen, dat het deze strijd eerlijk onder ogen heeft gezien en aanvaard. Volgens een Engelse these moeten de oorzaken voor deze strijd worden gezocht In het ontstaan van Pruisen. De Engelsen vergeten echter één ding. namelijk, dat er al sprake was van een Duits Rijk. voordat er ooit van een Brits gesproken werd. Sinds het roomse t.'jk ineenstortte gaven Germaanse kraenten toen het aanzien a*n -rcrschillentle -staten, wier onderlinge strubbelingen werden afge sloten met de dertigjarige oorlog en uitliepen op een volkomen versplinte ring. Een ander volk scheen geroepen leiding te geven aan Europa. Het Frankrijk van Lodewijk tot Napoleon heeft hiernaar gestreefd, doch het experiment faalde, doordat Frankrijk biologisch niet krachtig genoeg was Het heeft zich slechts kunnen hand haven door de steun van andere mach ten Het Jaar 1940 bewees dit opnieuw Europa slechts middel Eind 18de eeuw begin 19de eeuw duikt het Britse rijk op. nadat het zijn concurrenten. Spanje, Frankrijk cii ook Nederland van de zeeën heeft verdreven. Engeland, dat niet meer is dan een splinter van Europa, richtte zijn blik niet op het continent, doch overzee. Daaraan heeft het zijn im periale ontwikkeling te danken. Nim mer heeft het in zich een roeping of zending gevoeld, die vervuld moest worden ten bate van Europa, nim mer een Europese idee gekend. Steeds wanneer de Engelsen het woord Europa in de mond namen, was Europa geen doel. doch slechts het middel. In 1918. het jaar waarin Duits land Ineenstortte, stak het bolsjewis me de kop op en ging streven naar de beheersing van Europa; overal ontstond een onrust, welke de ver standige Europeanen tot nadenken had moeten stemmen, Dc beweging van Adolf Hitler heeft als eerste dc Europa-ondennijncnde krachten onderkend en zich daar tegen gekeerd. Zij verwierf zich in dc strijd een nieuwe beschouwing van staat en leven, protesteerde tegen de eisen van Walthcr Rathcnau bij het verdrag van Rapallo, veroordeelde, dat Europese staten hun technici naar dc Sovjet-Unie stuurden, omdat zij wist. dat het bolsjewisme hen slechts zou gebruiken om het de wa penen in handen te geven, waarmee Europa moest worden overrompeld. Spreker, die na dertig jaar weer in de gelegenheid was geweest. Rus sische steden te zien. waaraan hij destiids reeds een bezoek had ge bracht, kon niet nalaten, zijn gehoor zijn indrukken daarvan te schetsen. De huizen zijn vervallen en ramp zalig geworden, de bevolking is door het bolsjewistisch bewind gedeci meerd en willoos gemaakt. Van dui zenden kilometers ver worden deze mensen thans samengesleept. om hen. nadat men hun fantasie tot in het perverse heeft opgezweept, te laten stormlopen op Europa. Wie dit alles van nabij heeft gezien, wc-t, dat alleen de Duitse muur in het Oosten Europa nog zal kunnen be hoeden voor ondergang. Zijn conclusie trekkend uit het verleden, stelde de Reiehsleiter vast. dat het ineenstorten van het Duitse Rijk de versplintering van Europa inleidde. De wereld geschiedenis leert, dat Europa alleen kan bestaan, wanneer een krachtige en sterke kern daartoe dc garanties biedt Is deze niet aanwezig, dal moet Europa on dergaan ol kan hot hoogstens nog een financieel-politieke kolo nie worden van andere machten. Duitsland heeft derhalve geen andere taak dan die van het oude Duitse Rijk te beschouwen als een wettelijk erfdeel en de Duitse rijksidee in al haar groot heid te doen uitgroeien tot een idee voor „Duitsland en Europa". De Duitse rijksidee nog aan een nadere analyse onderwerpend, merk te spreker op, dat men het wel eens zo heeft voorgesteld, alsof in het verleden alleen de invloeden van de antieken. Grieken en Romeinen en die van het christendom de schep pende zijn geweest voor de Europese cultuur en het Germanenöom de ontvangende factor zou hebben ge vormd Daartegen wilde hij ten sterkste opkomen Of zou men zich soms kunnen voorstellen, dat chris telijke Hottentotten ooit cothische domkerken zouden hebben gebouwd... Wat in 1918 ontbrak Wanneer men zich dan afvraagt, zo vervolgde hij. waarom het Duitse rijk in de eerste wereldoorlog ineenstortte, moet men er toe komen, de oorzaak te wijten aan het ontbraken van een bindende wereldbeschouwing Die in eenstorting is zeker geen militaire geweest. Hierin nu ligt het grote wonder, dat het Duitse volk. juist toen het temeer geslagen lag. zijn ware levens bron en kracht ontdekte. Dit moment betekent de grote wende Ditmaal be roemt Duitsland zich niet op de pres taties van deze of gene klasse of cate gorie. maar op die der ganse natie. Drager van de Rijksidee kan iedere man en iedere vrouw zijn. In deze geest kent het Duitse Ritterkreuz slechts Duitse mensen. Het Duitse rijk heeft clan thans deze beslissende strijd op zich geno men. ten eerste omdat er geen andere weg is en ten tweede omdat anders alle eerder gebrachte offers tever geefs zouden zijn geweest. Deze strijd liceft geleid tot versterking, verstevi ging en verdieping van ons inzicht. Het natïonaal-socialismc heeft zich tot taak gesteld draagster te zijn van dc Rijksidee. Het Is haar dienaresse geworden. Eens zullen zijn verdien sten worden beoordeeld naar de mate waarop het die Idee heeft gediend. Niet altijd beseffen wij allen de diepe historische zin van ieder ge beuren. Dikwijls wordt die eerst aan het einde der worsteling duidelijk. Al meten wij thans met andere maten, ook de kleine schermutselingen uit vroeger dagen hebben hun zin en be tekenis gehad. Spreker verwachte, dat ook eerst aan het einde van de huidige strijd ieder duidelijk zal kun nen zien, wat daarbij op hei spel heeft gestaan. Volgens hem zal blij- i. dat dit de tweeduizendjarige cultuur van het avondland en haar wedergeboorte zijn geweest. In dit licht bezien, moet men alle kleine misverstanden terzijde stellen. Eens zal blijken, dat deze strijd ook voor de kleine naties en ook voor degenen, die Duitsland nu nog vijan dig gezind zijn. is gevoerd. Het is ons continent herhaaldelijk aangezegd: het wordt, met de biologische vernie tiging bedreigd. Het is goed zo, aldus ongeveer be sloot de Reiehsleiter zijn rede. dat er geen nevenwegen meer zijn en alle bruggen achter óns zijn afgebroken. De énige cn juiste weg voor zich ziende, verzamelt de natie al haar krachten. Voor deze eeuw zij ons parool: „das Reich und Europa". Na een kort woord van Dlenstleltcr Rltterbusch werd een driewerf Sieg Heil uitgebracht op Adolf Hitler. Ten slotte zongen cle aanwezigen de' Duitse en Nederlandse volksliederen. Op een grote vergadering in Amster dam sprak Reiehsleiter Alfred Rosen berg. Foto N.S.D.A.P. Stapj Ie JAARGANG No. 120 LD WOENSDAG 24 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redaclte en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 Abonnementsprijs 21 ct. per weet of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 23 Mei Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het landingshoofd van Net tuno heeft de vijand in de vroege ochtenduren van heden de activiteit van zijn artillerie tot trommelvuur doen toenemen. Gebruik makend van slagvliegers alsmede van sterke in fanterie- en pantserstrijdkrachten, ging hij vervolgens ten Zuidwesten en Westen van Aprilliu en in de sector Cislerna—Littoria tot de aan val over. De gevechten zijn in volle gang. Aan het zuidelijke front werd een poging van den vijand, zich in een verrassende aanval in hei. bezit te stellen van Terracina, verijdeld. Ten noordoosten van Terracina kon de vijand zich in het bezit stellen van een hoogte. Het zwaartepunt van de grote aan val lag ook gisteren in de sector I enola-Pontecórvo en bij Piedimonte. Onze dappere troepen verdreven den met sterke infanterie- en pantser- strijdkrachten. na hevige voorberei ding door artillerie en jachtbommen werpers aanvallenden vijand in harde gevechten en brachten hem zware verliezen toe. Waar hem op enkele plekken plaatselijke penetraties ge lukten. werden deze afgegrendeld of in een tegenaanval opgeheven. Bijzonder verbitterd woedden de gevechten bij Pontecorvo en bij Pie dimonte. Alle doorbraakpogingen van deii vijand, die door uiterst krachtig artillerievuur en onafge broken optreden van vliegers werden ondersteund, werden daar in het ge concentreerde vuur van granaat werpers en artillerie verijdeld. De in deze sector opgestelde traepen onder het bevel van den generaal der berg troepen. Feurstein. hebben zich in de dagenlange zware gevechten voor treffelijk geweerd en bijzonder onder scheiden- In het, Oosten Is de dag bij geringe plaatselijke gevechtsactiviteit kalm verlopen. Na zuivering van de rivier bocht aan de benedenloop van de Dnjestr werden de gevechten ten Zui den van Dubosari beëindigd. Forma ties infanterie en pantserstrijdkrach ten hebben hier. door Duits-Roe meense gevechts- en slagvliegers uit muntend ondersteund, verscheidene Sowjet-Russische divisies infanterie en een brigade pantserstrijdkrachten verslagen: De"vijand" leed zware bloe dige verliezen en verloor bovendien 2000 gevangenen. 47 pantserwagens, 71 stukken geschut en omvangrijk oorlogsmateriaal. Een formatie gevechtsvliegers on dernam in de afgelopen nacht eer aanval op het station Dshankoi op de noordelijke Krim die branden er explosies verwekte Amerikaanse bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraanva op het stadsgebied van Kiel. Er were vooral in woonwijken schade aange richt en er ontstonden verliezer onder de bevolking. Onder moeilijk» afweeromstandigheden werden 2' vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. In de afgelopen nacht vielen Britse bommenwerpers verscheidene Duitse steden aan. Vooral in Dortmund en Brunswijk werd schade aangericht ln woonwijken en ODritonden verliezen onder "de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 46 viermotorige bommenwerpers. Sterke formaties zware Duitse ge vechtsvliegtuigen vielen in dc afge lopen nacht opnieuw dc Britse haven Portsmouth aan. Uitgebreide branden en verwoestingen werden ln de doel gebieden waargenomen Snelle ge vechtsvliegtuigen zetten de strijd tegen afzonderlijke doelen in Oost- Engeland voort. Luchfstrijd boven Elzas Amerikaanse bommenwerpers vlo gen in de ochtend van 23 Mei Zuid west- Duits gebied binnen. Duitse ja gers gingen terstond tot de afweer over en daagden den vijand boven de Elzas tot het gevecht uit. De door talrijke jagers begeleide viermotorige Amerikaanse bommenwerpers bereik ten slechts hier en daar het doel van de aanval. Aan een belangrijke wegkruising bij het Italiaanse front. Namen van brandpunten van dc strijd die her haaldelijk in de legerberichten wor den genoemd (ff PK. joto HoppefOrb.-H.) Imrédy tot de Hongaarse regering toegetreden BOEDAPEST. 24 Mei. Bela von Imrédy is benoemd tot minister zon der portefeuille. Als deskundige op het gebied van economische zaken zullen hem speciale taken worden toegewezen. De Vernieuwingspartij, waarvan Von Imrédy de leider is. is thans met vier ministers in het kaba- net vertegenwoordigd. Von Imrédy was in de jaren 1938 1939 Hongaars minister-president. Na zijn aftreden voerde hij een sterke oppositie tegen de liberale regerings- koers. SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGEN Den Haag: geslaagd voor het diploma motordrijver A. Booker te Beverwijk. Telegramwisseling Führer-Duce BERLIJN. 23 Mei. Ter gelegen heid van de vijfde verjaardag van de ondertekening van het Duits-Ita liaanse vriendschaps- en bondge nootschapspact hebben de Führer en de Duce telegrammen gewisseld. Het telegram van den Führer aan den Duce luidt als volgt: Duce. In het vijf jaar geleden ge sloten vriendschaps- en bondgenoot schapspact hebben onze beide volken hun wil tot uitdrukking gebracht om voor alle tijden voor ae handhaving en beveiliging van hun levensrechten vriendschappelijk en eendrachtig aaneengesloten te blijven staan. Bij de herdenkirfg van dit histo rische uur zend ik u, ook namens het gehele Duitse volk. mijn oprechte en hartelijkste groeten en gelukwen sen. Tevens geef ik uiting aan mijn onwrikbare zekèrheid. dat ongeacht alle moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, aan het einde van deze lotsbeslissende strijd de overwin ning van de mogendheden aangeslo ten bij het Pact van Drie zal staan als veiligste waarborg voor een geluk kige en vrije toekomst van onze vol ken (w.g.) Adolf Hitler. Telegram aan den Führer Het telegram van den Duce aan den Führer luidt: Op de verjaardag van de onderte kening van het vriendschaps- en bondgenootschapspact tussen het ua- tionaal-socialistische Duitsland en het fascistische Italië, door gemeen schappelijke idealen verenigd en door de wil om de hun door het lot aangewezen weg tot het einde te gaan. verbonden, zou ik u. Führer. opnieuw ook namens de Italiaanse sociale republiek het diepgewortelde vertrouwen in de overwinning van de wapens van het Duitse rijk en zijn bondgenoten willen uitspreken, terwijl de nieuwe formaties van het republikeinse Italië op het punt staan zich voor de gemeenschappe lijke zaak in de strijd te werpen. Voorts heeft de Rijksminister van Buitenlandse Zaken, Von Ribbentrop. een telegram gezonden aan den Duce en aan den onderstaatssecretaris Mazzolini. De Duce en Mazzolinï hebben beiden telegrafisch bedankt. Te Berlijn is een herdenkingsplech tigheid gehouden, waaraan door tal rijke vertegenwoordigers van staat, partij en weermacht en van fascis tische organisaties werd deelgeno men. In een toespraak zeide de voor zitter der Duits-Italiaanse vereni ging. staatsminister dr. Meissner, dat het Pact van Drie ook thans een le vende politieke werkelijkheid is. daar het- op een historische noodzakelijk heid en op de revolutionnaire levens wil van twee jonge volken berust. De Italiaanse ambassadeur Anfuso. betoogde, dat de beste krachten van Italië na het verraad van Badoglio meer dan ooit besloten zijn de ver plichtingen na te komen, die zij vijf Jaar geleden hebben aanvaard. Dinsdag een nieuw zwaar bombardement ORLÉANS. 24 Mei. In een tijd- spanne van drie dagen hebben twee vreselijke bombardementen Orléans verwoest. Zaterdag waren er 120 slachtoffers, gisteren 150, waarbij nog komen een zestigtal gewonden eri ver scheidene personen, die nog onder het puin bedolven liggen. Door het laatste bombardement zijn 2.500 personen getroffen en is boven dien de prachtige kathedraal der stad een juweel van Gothische bouwkunst, zwaar beschadigd. Gisterochtend hebben Anglo-Ameri- kaanse vliegtuigformaties ook Le Mans opnieuw gebombardeerd. Woon wijken werden getroffen, alsmede woningen die gelukkig waren ont ruimd Van de burgerbevolking wer den enige personen gewond. BERLIJN, 24 Mei. De Dinsdag ochtend vroeg begonnen aanval der Anglo-Amcrikanen van het brugge- hoofd Nettuno uit. kon op grond van de steeds heviger wordende activiteit der laatste dagen worden verwacht. Zondag en Maandag werden voorbe reidende operaties uitgevoerd in de Oostelijke sector van het bruggehoofd bij Littoria en Cisterna en ook aan de Noordelijke kant bleek dat er iets op til was. In de nacht van Maandag op Dinsdag brak de aanval lo,?. nadat hij was voorbereid door een hevig trommelvuur. Pantserwa gens en vliegtuigen ondersteunden de vijandelijke voorhoede. Hoewel het zwaartepunt van de vijandelijke aanvallen naar het Zuid- vesten is gericht, worden ook aan het Oostelijke en Noordoostelijke deel van iet bruggehoofd zware gevechten ge- everd, omdat de Anglo-Amerikanen laar proberen hun posities uit to breiden. De aanval van Nettuno uit. staat in nauw verband met de operaties aan liet Zuidelijke Italiaanse front, waar de Amerikanen aan de kust bij Ter racina talrijke aanvallen doen. Zowel Terracina als Cisternia liggen aan de Noord-Zuid lopende grote verbin dingsweg. de Via Appia. De onderlin ge afstand dezer plaatsen is ongeveer vijftig kilometer en klaarblijkelijk probeert de vijand verbinding tussen deze beide sectoren tot stand te bren gen. Dit kon ook reeds worden afge leid uit het feit dat de geallieerden aan het Zuiditaliaanse front het verst waren opgerukt in de kustzone, zodat het front een soort boog vormt, waarvan Terracina de uiterste lin- kerpunt Is. en die dan over Fondl. Pico. Pontecorvo naar Aquino als uiterst rechtse punt gaat. Sterke verdediging Het Zuidelijke front kan weer in twee gebieden worden onderscheiden, hoewel het verband tussen deze twee vanzelfsprekend zeer innig is. Het eerste ligt in de kust. waar de Ameri kanen met infanterie en tanks aan vallen doen in de bergen ten Westen van Monte San Biagio. Door Duitse tegenaanvallen zijn ze echter tot staan gebracht, Verder naar het Noorden heroverden de Duitsers de Monte Monsicardi en bij het plaatsje Lenola sloegen ze verscheidene aan vallen af. Het tweede gebied is de secrot. rond Pontecorvo, waar twee oprukkende vijandelijke colonnes zich hebben verenigd en nu tot Noordwestelijk van de stad zijn gekomen. Daar heb ben ze getracht de rivier de Llri te overschrijden, doch, hoewel ze een bruggehoofd op de Noordelijke oever wisten te vestigen, is het de Duitse verdedigers gelukt al deze aanvallen weer te niet te doen. Een andere colonne die uit de om geving van Itri landinwaarts oprukt, heeft na de verovering van Campodi- mele het bergstadje Pico bereikt, dat ten Noorden van Pontecorvo ligt. Zij is dit plaatsje binnengedrongen, maar werd er door een Duitse tegen aanval weer uit verdreven. Duitse militaire deskundigen stel len in het licht dat het. tot dusver door de geallieerden veroverde ge bied, met het Aurunci-gebergte ais grootste hindernis niet meer is dan het voorterrein der Duitse verdedi gingsstellingen. Er kan worden aan genomen dat de vijand nu de hoofd- verdedigingszone is genaderd. Hier is het vooral het Ausoni-gebergte. met zijn 1000 meter hoge toppen, dat- een moeilijk Le nemen hindernis vormt. In algemeen verband De militaire spreker van de Groot- duitse radio-omroep, luitenant-gene raal Dittmar. heeft een beschouwing gewijd aan de functie welke de ge vechten in Italië innemen in het ver band van de gehele militaire toe stand. Daarbij ging hij er van uit dat het principe van de geallieerden een concentrische aanval op Europa van verschillende kanten blijft. In dat verband zijn de aanvallen in Italië pogingen om de Duitsers te dwingen hun reserves in de strijd te brengen. Als de slag dit doel niet be reikt, blijft hij slechts een bloedig voorgevecht. Van dit gezichtspunt uit. aldus be toogde luitenant-generaal Dittmar. moeten succes en tegenslag in dc than6 woedende strijd beoordeeld wor den. Op geen enkele plaats Is het de Anglo-Amcrikanen tot dusver gelukt belangrijke Duitse strijdkrachten af te snijden. Alleen een zodanig succes zou de grote aanvalsonderneming recht vaardigen. daar hierdoor het doel: be langrijke Duitse reserves naar het Zuidelijke front te dwingen ln vervul ling zou gaan. Wanneer in de EngelsAmerikaanse berichten herhaaldelijk gesproken wordt van een bijzonder versterkte linie, die thans doorbroken is. dan moet daarin ongetwijfeld een opheme ling van de totüusver behaalde succes sen worden gezien. Deze „Hltler-llnle" ls een zuiver fantasieproduct Denkt men ln Enge land en de V.S. werkelijk, dat het in overeenstemming zou zlln met het Duitse militaire gebruik, dat men aan een verstcrkingsgrendel van uitsluitend tactische betekenis, dicht achter een front waar hard om gestreden wordt, en dus met weinig kans tot vergroting Juist door deze de naam van den oppersten leider te geven, een unieke betekenis zou toekennen? De vijanden kunnen er zeker van zijn: wat zij Hitler-linie noemen. Ls slechts één stelling onder de talrijke andere. Gezien de hevige Duitse tegenstand, die vooral in de aan houdende vaak succesvolle tegen aanvallen tot uitdrukking komt. schijnt een groot succes van den vijand, dat operatief kan worden uit gebuit, weinig waarschijnlijk. Duits convooi vergeefs aangevallen BERLIJN, 24 Mei. Gisterochtend is in het Kanaal tussen Dieppe en Boulogne, ongeveer ter hoogte van Berc sur Mer, gevechtscontact ont staan tussen de escorte-strijdkrachten van een Duits convooi en Britse ar- tillerieboten. De vijandelijke boten, die op de loer lagen, werden opge jaagd en ongeveer 15 minuiten lang doeltreffend beschoten. Aangenomen mag worden, dat. de bemanningen der boten door het doel treffende vuren aanzienlijke verlie zen hebben geleden. Hetzelfde con vooi was reeds twee uren eerder door vijandelijke torpedoboten en vliegtui gen zonder succes aangevallen. Het convooi heeft hedenochtend met on belangrijke schade en twee gewonden aan boord zijn haven van bestem ming bereikt. Max Blokzijl over de onderduikers DEN HAAG. 23 Mei. Naar aan leiding van een desbetreffende vraag in de jcugdvergadering op 23 Mei te Enschede deelde Max Blokzijl het volgende mede: Ik heb onlangs in een volksverga dering in Maastricht bekend ge maakt. dat onderduikers, die overi gens een zuiver geweten hebben, naar zich hadden laten overhalen •ot het zich onttrekken aan tewerk stelling of enige andere vorm van positieve medewerking, in de veron- ierstelling daarmee een patriottische laad te verrichten, ongestraft weer cunnen opduiken, mits zij zich be- eid verklaarden, onmiddellijk weer ngeschakeld te worden. Dus bijvoor beeld bij de weermachtsonderdelen, de Waffen-ƒƒ, de Organisation-Todt. de industrie in Duitsland, enz., een :n ander natuurlijk door de bezetten de overheid vast te stellen. Ik heb ie verantwoordelijkheid voor de straffeloosheid dezer berouwvolle •ategorie van misleide onderduikers oen aanvaard en had natuurlijk daartoe officiële machtiging. Het kan zijn voorgekomen, dal in enkele gevallen dc Arbcitsamlcr niet tijdig deze machtiging bevestigd heb ben gekregen cn dat in die uitzon deringsgevallen tijdelijke doorzen ding der betrokkenen naar het door gangskamp te Amersfoort heeft plaats gehad. Intussen zijn eehtcr allo Arbcltsamter op de hoogte ge steld en zullen nog slechts die zich meldende onderduikers via Amers foort aan het werk worden gezet, die als contractbrckcrs te beschouwen zijn. Verder is het van belang er op te wijzen, dat Nederlanders beneden de negentien jaren herhaaldelijk zijn ondergedoken in de verkeerde me ning. dat ook zij voor tewerkstelling in aanmerking komen, wat echter niet. het geval is. Ik wil daarop nog eens de aandacht vestigen, omdat het is voorgekomen, dat zulke jonge mensen als onderduikers door opspo ringsambtenaren gewond zijn bij pogingen te ontvluchten. Zij hadden zich niet aan zulke gevaren behoeven bloot te stellen. Ten slotte nog een zeer ernstige waarschuwing vooral aan het adres van. alle categorieën van onderdui kers: De pers heeft onlangs de strenge bepalingen van een eventueel dooi den Rijkscommissaris in verband met een mogelijkheid van een invasie te proclameren staat van beleg bekend gemaakt. Uit de aard der zaak kan elk ogenblik deze staat van beleg in werking treden. Wie dan niet vol komen geldige identiteitsbewijzen bij zich draagt, komt zonder verder proces voor het vuurpeloton. Bijeenkomst te Berlijn BERLIJN 24 Mei. In een ge meenschappelijke bijeenkomst heb ben de N.S.B. en de ff te Berlijn Zondagmorgen de problemen bespro ken, die voor belde bewegingen op het ogenblik het belangrijkst zijn. Voor de N.S.B. sprak dc heer F. van der Veen,- die enig© weken geleden door den Leider tot stafchef van de N.S.B. in Duitsland benoemd is. over het onderwerp: „De taak der Bewe ging in het Rijk Untersturmführer der Waffen-// en Hauptsturmführer der germaanse //-formaties in Duits land. W. J. Heubels. sprak over het thema: „N.S.B. en ff. In een feestelijk versierde zaal waren vele leden van de N.S.B. en ff opgekomen om naar dc woorden van hun voormannen te luisteren. Naast de brume hemden dei //-mannen, zag men de zwarte en blauwe hem den van partij en Jeugdstorm, wier standaards en vendels naast die der germaanse op het podium rond om het portret van den Leider waren opgesteld De ff erkent in Mussert en zijn partij de leidende politieke kracht in Nederland aldus Heubel. Het is de taak der Beweging de politieke propaganda te voeren en het volk voor het nationaal-socialisme te win nen. De taak der zal het zijn, spe ciale opdrachten te vervullen, waar toe zij zich dan ook bedient van uit gezochte manschappen, dit- tezamen een op leven en dood strijdende schare vormen. Tenslotte besprak spreker nog vraagstukken de jeugd en de germaanse gedachte betref fende. De heer Van der Veen meende de voornaamste taak der Nationaal- Socialistische Beweging in Duitsland in strijd voor de overwinning te moe ten zien. De Nederlanders kunnen de Duitsers helpen door hard te werken. Uitvoerig besprak Van der Veen de problemen, waarvoor de Nederlandse arbeiders zich geplaatst zien Zij worden uit hun mooie woningen weg gehaald en moeten hier in barakken leven en bovendien nog zeer hard werken Dat geeft veel aanleiding tot ontevredenheid, doch zij zullen Beste Tifl, schrijft mij een iczcr, in Met Volk" lees ik een korf, maar veelzeggend bericht. Vijftien regels. Een rechtbank-nieuwtje. Een ion- geman etaleur van zijn vak was in de pelterijcnhandcl cn liad een inkomen van 12.000 per jaar. 't Gaat slecht in dc pelterijen. Des ondanks vond hij het nodig, een armband en ear dure ring van een dame te verduisteren. Dit feit pleegde de jongeman in een etablissement tc Warmond, waar hij met die dame cn andere dames aan het stoeien raakte en om. met eieren door de zaal smeet. Dc officier vroeg twaalf maanden, de etaleur kreeg acht. De lezer is niet tevreden. Tifl ook niet. In de eerste plaats heeft de rech ter kennelijk de straf alleen maar gegeven, omdat de etaleur een daar mee etalerende dame een armband en een ring afnam. Tijl vindi die verandering van etalage echter veel minder erg dan het smijten met de eieren. In de tweede plaats zijn de tegen woordige straften voor baldadigheids- misdrijven te fantasieloos Het des betreffende rechtbanknieuws is saai en suf. Waarom moet een jongeman, die zoveel eieren kon kopen, dat hij er mee in het rond smeet, gestraft!? worden met acht maanden gratis logies op kosten van het Rijk? Deze knaap. 24 hele jaren oud. dus juist in te termen vallende oan dc arbeidsinzet en zoveel energie over hebbende dal hij in zijn vrije tijd een beetje met eieren vaat gooien heeft kostelijk voedsel vernietigd. Hii is dus nog erger dan een .gewone zwarte handelaar, die alleen maar het eten voor de verkeerde magen reserveert. Hij smijt het weg en zorgt dat het helemaal in geen maag Icomt. Waarom moet deze voedselvcr- knoeier nu tot straj acht maan den gratis gevoed worden? Waarom moet deze krachtpatscrige eiersmijter op deze manier boven dien gevrijwaard worden voor liet verrichten van arbeid? De arbeid is al sinds Adam voor sommige broeders, die werken een straf noemden, niet erg populair. De arbeidsinzet is helemaal niet popu lair. Sommigen zien er echter de noodzaak van in, velen vinden haar althans begrijpelijk. Maar ieder, ongeacht van welke overtuigingzou met meer plezier vernemen dat deze eiersmijter voor zijn kost zou moeten werken dan dat hij nu op onze kosten nog acht maanden op onze rantsoenen gaat leven. Laat deze etaleur daarom zijn arbeidskracht etaleren in een ander bedrijf dan de pelterijenzwendel cn de eiersmijterij. Misschien kan dan daardoor een onontbeerlijke en nuttige arbeids kracht op zijn post blijven. TIJL. daarbij niet moeten vergeten, dat zij werken voor een overwinning, die ook de redding van hun vaderland bete kent en dat de soldaten aan het front een nog harder leven te verdu ren hebben dan zij. Spreker meende eveneens, dat de Nederlandse arbeiders door hard te werken hun levensomstandigheden aanzienlijk zouden verbeteren en hun reputatie als goede vakarbeider in het rijk kunnen versterken. Na de beide redevoeringen werd de vergadering door luchtalarm onder broken doch dit was voor alle aan wezigen nog geen reden om de bij eenkomst niet in de dichtsbijzijnde kelder voort te zetten, waar de lei dende personen der cn N.S.B. nog talloze vragen te beantwoorden kregen. Petroleum Icookdoeleinden DEN HAAG. 23 Mei Van 25 Mei tot cn met 18 Juni 1944 geeft elk der bonnen „25" en „26" van de bonkaart u 403 voor kookdoelclnden recht op het kopen van een liter petroleum. Huisbrandverbruikers uit de groepen b. c of d (kantoren e.d.). die om een of andere reden hun aanvraag voor hun brandstoffenrantsoen voor 1944 '45 niet hebben kunnen indienen, dienen zich van neden af terstond tot de distributiediensten te wenden. Post en spoor met Pinksteren DEN HAAG. 24 Mei. De P.T.T.- dienst op de kantoren zal op de Tweede Pinksterdag geheel als op Zondag worden uitgevoerd. Voor de postdienst zullen deze derhalve, evenals op Eerste Pinksterdag, geslo ten zijn. In het tijdvak van 25 t.m. 31 Mei zijn de treinen d 111. d 137 en dmw 162 uitsluitend opengesteld voor .'rei zigers naar het buitenland. ZEIST. 24 Mei. GELD EN BONNEN VERDWE NEN. Uit een zending van Amster dam naar Zeist werd ten nadele van een Bussemse broodfabrikant een envelop, waarin een groot aantal broodrantsoenbonnen en een bedrag aan geld zat, ontvreemd. DEN HAAG, 24 Mei. Voor de eerst volgende distributieperiode der Ockra- Jine-sigaretten Is van de blauwe bon kaart bon 22 (dus niet 32) geldig ver klaard. APOTHEKERS-ASSISTENT. Am sterdam: geslaagd A. A. Hogcnkamp, Amsterdam. SPORTNIEUWS Hessels voor de vijfde maal bokskampioen AMSTERDAM. 24 Mei. De finales van de bokskampioenschappen van Nederland zijn stellig een goede propaganda vooi de bokssport ge weest. Ruim 2500 toeschouwers heb ben gisteravond in de Apollohal goede amateursport gezien, al kwam ook deze avond niet uit boven de middelmatigheid, die deze kampioen schappen gekenmerkt heeft. Slechts drie kampioenen van het vorig Jaar hebben hun titel kunnen verlengen. Dat waren Wolff in het vlleggewicht. Hessels in het bantam- gewlcht en Bakker in het half zwaar gewicht. Voor Hes6els was het zelfs het vijfde kampioenschap. De Haar lemmer is echter duidelijk ovor zijn hoogtepunt en de partli. die hij tegen Van de Berg bokste, stond lang niet meer op het peil van het vorige Jaar. Van de Berg heeft het Hessels niet lastig gemaakt en bokste wel te af wachtend. Wolff in het vlleggewicht had een extra-ronde nodig óm van Schneider te winnen. In de eerste ronde zag het er naar uit. dat de Amsterdammer zou gaan winnen, maar Wolff liep zijn achterstand ln de tweede ronde in en was ook ln dc derde door zuiverder stoten licht In de meerderheid. De Jury wilde nog een extra-ronde zien en hoewel daarin de strijd volkomen gelijk opging, werd Wolff winnaar verklaard. In het vcder- gewicht maakte Oudshoorn door vin nig lijf aan lijf boksen het v. d. Bus ken zeer lastig. De Amsterdammer bok ste zeer eenzijdig en trachtte uitslui tend zijn rechtse te plaatsen. Een goede tegenweer tegen de series ln het lijf aan llif. die Oudshoorn telkens plaatste, rand hij niet cn zo haalde Oudshoorn het kranige stukje uit na het kampioenschap der nieuwelingen en van de B-klasse ln hetzelfde Jaar ook het A-kampioenschap te winnen De partij ln het lichtgewicht bracht Joustra tegenover Dekker. Joustra kon het hoge tempo van den Rotterdam mer niet volgen, kreeg de meeste tref fers en werd verliezer. Een snelle over winning behaalde de Amsterdammer Hofstede op zijn stadgenoot Walraven. Reeds ln de eerste ronde werd Wal raven door een harde linkse beek ge vloerd. Wel kwam hll spoedig weer recht, maar toen hij' nog eens was neer geweest, gaf hij de strild op. Walraven, die zijn vijftigste wedstrijd ftad gebokst, werd door zlin club genoten met bloemen en een geschenk in couvert een vreemd cadeau voor een amateur gehuldigd. De partij ln net middengewicht tussen Schu- bart en SiJstermans moest worden uit gesteld. daar Sijstermans niet aan wezig kon zijn. Indien Sijstermans voor dc sluiting van het seizoen op 16 Juni niet ln staat is te boksen, komt de titel aan Schubart. De Gro ninger Bakker handhaafde z:ch r.a oen weinig fraai gevecht tegen den zuider ling Tullemans en ln het zwaargewicht won De Jager op punten van Appel, die ln de laatste ronde aan dc rand van de knock out kwam. Na afloop heeft dc voorzitter van de N.B.B.. de heer Bakker, de winnaars toegesproken, waarna de ere-voorzltter, de heer Rapmund de prijzen uitreikte. Het district Noord-Holland kwam dit Jaar ln het bezit van de wissel beker. In een partij om de derde plaat- in het half zwaargewicht won Vtn Helle mond van Lodder, die ln de tweede ronde opgaf Voorts won De Wolf door k.o m de eerste ronde van IJsendoorn en boksten Talens en Dlepbrlnk onbe slist. Competitie-indeling district I en II .AMSTERDAM. 24 Mei. Naar de officiële mededelingen /an de N.V.B. melden, kunnen verzoeken betreflen de indeling der competitie voor het volgende seizoen van de districten I en II ingediend worden vóór 15 Juni. Jubileumwedstrijden van D.E.D. AMSTERDAM, 23 Mei. Ter ge legenheid van het 35-Jarlg bestaan houdt de korfbalvereniging DED op beide Pinksterdagen scriewedstrljden op het Parkschouwburgterrein te Am sterdam. In de eerste afdeling (le klas NKB) komen uit: Blauw Wit 1 (Amsterdam), DED (Amsterdam). Samos 1 (Utrecht) en Ons Eibernest 1 (Den Haag» Deze wedstrijden worden op Ie Pinksterdag gespeeld. Verder worden op deze dag nog wedstrijden gespeeld voor cle 2e klas AE1B en een adsplrantenaldcling. Als attractie ls er eveneens op de le Pinksterdag een veteranenwedstrljd tussen ploegen van DED en DVD Op de 2e Pinksterdag spelen: DED 2. A'dam Zuid 1. Victoria 1 (al len Amsterdam) en Vogel 1 (Utrecht), benevens een viertal adspirantenploe- gen. Pinlcstervoetbalprogramma DEN HAAG. 23 Mei. Op dc Tweede Pinksterdag zijn er in de voetbalwereld nog de volgende be langrijke wedstrijden: kampioen schap van Nederland: Heracles— Longa, met als scheidsrechter de heer J J Schluter cn de Volewij- ckers—Herenveen welke wedstrijd wordt geleid door den heer Nijs. Bekerwedstrijden: Blauw-Wit Willem II (Zaterdag 27 Mei 19 uur). Groene Ster—DWV PSV—UW en LCS—Tubantia. Competitie eerste klasse district 3: Enschede—PEC. Promotiecompetitie der tweede klasse district 4: VW Sittardse Boys ('Zaterdag 27 Mei, 16 uur). LimburgiaGoes (Zaterdag 27 Mei 18 uur). De verduistering begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 23.59, op 7.28 uur. 30 Mei E K 6 Juni V.M., 13 Juni L.K* 20 Juni N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1