HET DAGBLAD Geallieerden lijden in Italië zware verliezen Zeven doodvonnissen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Bij tegenaanvallen werd de vijand uit de plaats Pico verdreven Terreuraanval op Westduits gebied Luchtaanvallen op het eiland Marcus Felle luchtgevechten boven Duitsland Met de boordwapens tegen de landelijke bevolking Amerikaanse jachtvliegers passen nieuwe terreurmethode toe Illegale C.P.N.- activiteit Schilder-achtig Aanslag gepleegd op gemeentehuis HOOFDKWARTIER VAN DEN FtlHRER, 22 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Italiaanse zuidelijke front bleven sterke vijandelijke infantcrie- en pantserstrijdkrachten, met het zwaartepunt in de sector Lenola- Pontecorvo. aanvallen. De vijand, die herhaaldelijk de plaats Pico was bin nengedrongen, werd in een onver wijlde tegenaanval weer verdreven. Öok in het gebied ten noordwesten van Ponteccr'.o dreven tegenaanval len den vijand naar het zuiden en ruimden zijn gisteren verkregen brug genhoofden over de Liri op. Om Pon- tecorvo wordt verbitterd gestreden, waarbij de vijand zware, bloedige ver liezen leêd,"zonder dat hij resultaten behaalde. Een formatie Duitse gevechtsvlie gers heeft in de afgelopen nacht ge motoriseerde colonnes van de vijand in het gebied van Fondi met goed resultaat aangevallen. Bij de zware gevechten der laatste dagen heeft zich een luchtdoelbatte rij der luchtmacht onder bevel van eersten luitenant Barg door bijzon dere dapperheid onderscheiden. Van het Oostelijk front wordt slechts melding gemaakt van plaatse lijke gevechten. Aan de benedenloop van de Dnjf-str werd ten zuiden van Dubosari een rivierbocht vrijgevoch ten, en werd de daar ingesloten bol sjewistische gevechtsgroep vernie tigd. Formaties Amerikaanse jachtvlie- gers ondernamen gisteren aanvallen op plaatsen en personentreinen in Noord- en Midden-Duitsland. Er ont stonden verliezen onder de bevol king. Lichte batterijen luchtdoelge schut van de luchtmacht en marine- luchtdoelgeschut schoten 32 vijande lijke vliegtuigen omlaag. In de afgelopen nacht richtten Britse bommenwerpers zonder dat er uitzicht was op de aarde, een terreur- TOKIO. 22 Mei. Tijdens vijan delijke luchtaanvallen op 20 en 21 Mei op Minami-Torisjina (eiland Marcus) heeft de Japanse verdedi ging 32 vliegtuigen neergeschoten, terwijl de beschadigingen aan de Ja panse stellingen onbetekenend wor den genoemd In vijf golven naderden op 20 Mei in totaal 94 vijandelijke toestellen. Reeds bij de eerste aanval werden er 23 neergeschoten. Tijdens de pogingen tot redding van de beman ning der vliegtuigen, die een nood landing hadden gemaakt, waaraan door vijandelijke vliegtuigen, torpedo jagers en zelfs duikboten werd deel genomen, ontstond een artilleriege vecht tussen de Japanse kustbatte- rijen en een duikboot, die waarschijn lijk gezonken is. De volgende dag kwamen de vijan delijke machines, die van vliegkamp schepen gestart waren, nog slechts in twee golven. Zij kozen de vroege ochtenduren en bleven bovendien op grote hoogte. De Japanse luchtdoel artillerie haalde deze keer negen vliegtuigen omlaag. Het eiland Marcus is drie vierkante kilometer groot en ligt hemelsbreed op ongeveer 1500 kilometer van Tokio. Het eiland kan beschouwd worden als een voorpost van de Bonin-groep in de binnenste verdedi gingsgordel van de Japanse eilanden in de Stille Oceaan. Tijdens de aan val werd in Oost- en Noord-Japan luchtalarm gemaakt. Dit was het eerste luchtalarm sedert 3 September van het a/gelopcn jaar. Ex-koning Peter geeft ministers ontslag STOCKHOLM, 20 Mei. Ex- koning Peter van Zuidslavlë heeft volgens een bericht van Exchange Telegraph uit Londen, minister-pre sident Poeritsj en generaal Mihai- lowitsj in zijn functie van minister van oorlog ontslagen. De Gaulle wil naar Londen BERN, 23 Mei. De berichtgever te Algiers van de „News Chronicle" meent te weten, dat ex-generaal De Gaulle bereid zou zijn zich naar Londen te begeven ter bespreking van alle vraagstukken, welke op het ogenblik hangende zijn tussen Al giers en zijn bondgenoten. Zoals bekend zijn de onderhan delingen tussen Algiers en Londen, als gevolg van de beperkte verbin dingen met Engeland, tamelijk moei lijk geworden. aanval op het stadsgebied van Duis burg en verscheidene andere plaatsen in het R-nlands-Westfaals gebied. Er werd schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Ondanks moeilijke af- weeromstandigheden werden 33 vier motorige terreurbommenwerpers ver nietigd. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in Oost- Engeland aan. Amerikaanse vliegtuigen zwaar bestookt BERLIJN, 23 Mei. Duitse nacht- jagers hebben in samenwerking met de luchtdoelartillerie van de lucht macht boven het Noord-West-Duitse grensgebied in de afgelopen nacht de strijd aangebonden met Britse terreur bommenwerpers. die verdeeld in twee groepen naar het Duitse rijksgebied vlogen. De nachtjagers konden dc strijd met tot boven Midden-Duitsland doorgedrongen terreurbommenwerpers met succes voortzetten. Ook door het vuur van de luchtdoelartillerie kon een aantal viermotorige vliegtuigen worden neergeschoten. Duitse lucht verdedigingsstrijdkrachten bleven de vijandelijke vliegtuigen op de terug weg bestoken. Ook gistermiddag zijn formaties Amerikaanse bommenwerpers en ja gers via Noord-Duitsland het Rijks gebied binnengevlogen, waar zij op felle tegenstand der Duitse luchtver dediging stuitten. Reeds bij nadering der vijandelijke formaties ontstonden er hevige lucht gevechten boven het gebied van Sleeswijk-Holstein. De luchtgevech ten werden voortgezet naar mate de Amerikaanse formaties verder vlo gen. Zo ontstonden er ook gevechten boven de kust van de Oostzee. In Orléans 103, in Tours 126 doden te betreuren ORLEANS. 23 Mei. Volgens de telling van Maandagochtend zijn als gevolg van de Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Orléans in de nacht van 19 op 20 Mei en bij een aanval op een naburige gemeente totdusver 103 personen gedood en 87 gewond. Door de luchtaanval op Tours zijn volgens de voorlopige tellingen tot dusver 126 personen gedood cn onge veer 100 gewond. 276 gebouwen wer den volkomen vernield en '1000 ern stig beschadigd. Een steun in de rug kunt gij aan de Nederlandse front strijders helpen geven, door uw -plicht-to-deen-bij de collecte voor Frontzorg. op 27 Mel a.s.. of door storting op girorekening 106156 ten name van Frontzorg Rotter dam. Meldt u aan als collectant bij het betrokken buurtschaps- hoofd van de Nederlandso Volks- dienst. Ie JAARGANG No. 119 DINSDAG 23 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 De hoofden en bisschoppen van de kerken in het Oosten hebben een bezoek gebracht aan den Gouverneur-Generaal dr. Frank in Krakau, teneinde een protest in te dienen naar aanleiding van de moord op den metropoliet Sergius. den hoogsen geestelijke in Litaucn en Letland. Zij lazen verkla ringen voor van'hun bisschopsconciles, gericht tegen de misdadige metho den en de anti-christelijke politiek van Moscou. (Foto Orbis-Hólland) BERLIJN. 23 Mei. De Ameri kaanse jachtvliegtuigen, die Maan dagmiddag boven het Noordelijke ge bied van het Duitse Rijk versche nen hebben een nieuwe aanvals- methode toegepast, waarop men van daag van bevoegde Berlijnse zijde nadrukkelijk de aandacht vestigt. De formaties Amerikaanse jacht- vliegtuigea zijn er op ondubbelzinnige wijze toe overgegaan in scheervlucht jacht op burgers te maken en heb ben hun taak van begeleidende be scherming opgegeven. Noch militaire objecten, noch bewapeningsfabrieken. troepenverblijfplaatsen of iets van die aard vormden hun doel, doch zij richtten hun aanvallen met de boord wapens op de landelijke bevolking in de dorpen, die zich cd het moment van de aanval meestal op weg naar de kerk bevond of Wandelingen maakte. Daarbij werden door de Ameri kaanse vliegers ook kinderen be schoten. die langs de wegen of op speelplaatsen aan het spelen waren. Ook boeren op de akkers of het vee in de weide werden als doel hunner boordwapens gebruikt. In de Mark Brandenburg werd een vrouw met een kinderwagen bescho ten. De vrouw en het kind van een half jaar vonden de dood. Volgens- de totdusver beschikbare berichten zijn in de Mark Brandenburg zes burgers, onder wie twee kinderen, aangevallen en zwaar gewond of ge dood. In Thüringen schoten de jacht vliegtuigen op voetgangers in de ste- Sociale willekeur in Engeland „Ja. m'n jongen! Dit vuurtje is het enige warm-aanvoelende element in het gehele Empire." (In het Engelse weekblad New- Leader" wordi de Engelse minister voor Volksgezondheid Brown heftig aangevallen omdat hij niet in staat is de landarbeiders menswaardige woningen te verschaffen en hij in Engeland machteloos is). (Tek, Schaefer-Holland DEN HAAG, 22 McL Officieel wordt medegedeeld: Dc beklaagden Isaak Hendrik Rup- pert, Willem Jorritsraa, Gerrit Jo seph Roukens, Wouter Jaspers, Pe trus Gerardus Frederik Snelleraan en Abraham dc Kriek, allen uit Rot terdam, zijn als saboteurs door het Duitse Obergericht ter dood veroor deeld. Zij hebben opruiende commu nistische pamfletten vervaardigd en verspreid en contributies geïnd voor dc illegale C.P.N, Het vonnis Is voltrokken. Het proces tegen de zes beklaag den. dat drie dagen heeft geduurd, gaf een indrukwekkend beeld van de geraffineerde techniek, die de leiden de functionarissen van het commu nisme, overeenkomstig de aanwijzin gen uit Moscou, toepassen voor bet omwentelen van de Europese orde. Met uitzondering van Ruppert en Jor- ritsma zijn de beklaagden reeds ge ruime tijd voor de ontbinding van de C.P.N. lid geweest van de com munistische partij en hebben zij in het partij-apparaat gewerkt. Mos- couse agitators zijn erin geslaagd, de beklaagden eerst ertoe te verleiden, nu en dan en later voortdurend con tributie en steungelden te betalen. Toen de beklaagden door deze straf bare handeling in hun net waren geraakt, werden zij ertoe aangezet, zelf illegale bijdragen te incasseren en opruiende tijdschriften te ver spreiden. Ruppert werd, doordat hij kennis maakte met jonge communisten, voor .de communistische omwentelingspo gingen gewonnen. Hij toonde zich bij de communistische woelarbeid zo ac tief, dat hij tenslotte opklom tot een van de leidende posities in het ille gale partij-apparaat te Rotterdam. Jorritsma, die afkomstig is uit een ordelijk burgerlijk milieu, leerde op de Rotteidamse hogeschool een oude ren joodsen student kennen, die hem, onder voorwendsel samen nationaal- economische privaatstudies te willen verrichten, voor de dwaalleer van het communisme won. Op aandrang van Ruppert liet Jorritsma zich later er toe verleiden, gedurende vrij lange tijd opruiende communistische pam fletten op een stencilmachine te ver vaardigen. De beklaagden hebben tijdens het proces, overeenkomstig de door Mos kou gegeven aanwijzingen, zo veel mogelijk te ontkennen en alleen dat te bekennen, wat niet ontkend kan worden met alle middelen getracht de toedracht te verdoezelen of hun aandeel hieraan tenminste te ver kleinen. Slechts onder de druk van de getuigenverklaringen a charge hebben zij him deelneming aan de communistische plannen toegegeven. Sabotage Het Obergericht heeft de zes be klaagden wegens sabotage ter dood veroordeeld. De president heeft bij het uitspreken van het vonnis ver klaard, dat de C.P.N., evenals de com munistische partij in andere landen, van het begin af aan het doel heeft nagestreefd, de bestaande staats- en maatschappelijke orde met geweld ten val te brengen en in plaats hier van een dictatuur van het prole tariaat naar Sowjetmodel in te stel len. Als m'ddel om dit doel te bereiken, nl het ondermijnen van de orde en vernietigen van het Europese staats bestel, ruide zij de volksmassa op en bracht haar tot zedelijk bederf door onscrupuleuze onderaardse woelin gen en in het bijzonder door opruien de propaganda in woord en geschrift. De communistische partij deinst hierbij niet terug voor moord en brandstichting. Voor het communis me is elk middel, ook al is het nog zo verwerpelijk, voor het bereiken van zijn doel goed. Het parool luidt: sabotage tegen iedere prijs! Derhalve maakt iedereen, die in de een of andere vorm deelneemt aan de ille gale communistische activiteit zich schuldig aan sabotage. Er is niet alleen dan sprake van sabotage wan neer daden van geweld en aanslagen op mensen en voorwerpen zijn ge pleegd, doch ook wanneer het stre ven van de verboden communistische partij door het betalen van solidari teitsbijdragen en contributies, als mede door het verspreiden van op ruiende pamfletten wordt gesteund. Verboden munitiebezit Dc boekhouder Cornells Spitters uit Waalwijk is door het Duitse Ober gericht in de bezette Nederlandse gebieden ter dood veroordeeld, om dat hij in het ongeoorloofde bezit was van munitie en getracht heeft een lid van de Duitse weermacht te verleiden, hem twee pistolen te ver kopen, Het vonnis io voltrokken. De 24-jarige Spitters nam in de herfst van 1943 het besluit, zich een wapen te verschaffen om zo op poli tieke tegenstanders wraak te kunnen uitoefenen. In October 1943 ontmoet te hij op straat in zijn geboortedorp een hem onbekenden Duitsen soldaat. Hij sprak hem aan en vroeg hem. of hij niet een burgercostuum zou willen kopen. Tijdens de verdere be sprekingen verklaarde Spitters den soldaat, dat hij hem ook zonder geld aan een costuum zou kunnen helpen, wanneer hij hem daarvoor een leger pistool met minstens dertig patronen gaf. Overeengekomen werd, dat de soldaat de volgende dag het wapen en de munitie zou meebrengen. Toen zij elkaar de volgende dag ontmoet ten, zeide het lid van de weermacht, dat hij het pistool niet bij zich had. Hij zou het echter 's nachts kunnen brengen, wanneer de compagnie voor een oefening zou zijn uitgerukt. Bij deze gelegenheid zeide Spitters, dat hij toch moest zien. nog een tweede pistool en zoveel mogelijk munitie te kunnen bezorgen. Hiervoor zou hij een zomerjas krijgen. Bij een andere ontmoeting met den Duitsen soldaat, die zijn superieuren van het gebeurde in kennis had gesteld, werd Spitters gearresteerd. Tijdens een huiszoeking vond men daarop in de woning van Spitters in een kleine kast een kistje. Hierin bewaarde Spitters 25 pistool patronen. De sleutel van de kast had hij voortdurend bij zich. den. vooral in Jena, waar een per soon door een schot in het hoofd ge dood werd. De politie had de grootste moeite de inzittenden der neergeschoten vliegtuigen, die zich met het val scherm in veiligheid hadden ge bracht. uit handen der bevolking te houden. In militaire kringen in de Rijks hoofdstad verklaart men, dat niets beters het onmilitaire karakter vart de vijandelijke methoden in de lucht oorlog kan aantonen dan dit gebruik van de jachtvliegtuigen. Klaarblijke lijk is het manoeuvreren met de bommenwerpers bij de terreuracties zo gevaarlijk voor de Anglo-Ameri- kanen geworden, dat zij er thans toe overgaan ook hun jagers aan de ter- reuroorlog te doen deelnemen. De „V 1 k 1 s c h e B e o b a c h t e r" zegt over dit optreden der Anglo- Amerikaanse vliegers: „.Een dergelijke sluipmoord moet tijdig met de datum erbij in het ge heugen gegrift worden om gevoegd te worden bij de acte van beschul diging." „Met dergelijke aanvallen op de burgerbevolking hebben de formaties Amerikaanse jagers zich waardige handlangers getoond van de bolsje wisten", aldus de „Öcutsche All- gemèine Zeitung". „Met een militaire oorlogvoering heeft dit niet in het minste iets uit te staan. Het is eenvoudig moorden." Lonen en arbeidsvoorwaarden in de baksteenindustrie DEN HAAG. 20 Mei. De gemach tigde voor de arbeid heeft overwogen, dat de samenstelling van een nieuwe regeling voor lonen en andere arbeids voorwaarden ln de baksteenindustrie thans onmogelijk: geacht moet worden. Evenwel ls de mogelijkheid, om door middel van loonsverhoging redelijke, dan wel noodzakelijk geachte correc ties op de lonen toe te passen, niet woggenomen. Dergelijke aanvragen be horen te worden ingediend op formu lieren. welke bij het bureau van den gemachtigde verkrijgbaar zijn gesteld. Nieuwe bon Oekrajine-sigaretten Voor de eerstvolgende distributie periode der Oekrajine-slgarettcn zijn op 19 Mei van de rode bonkaart de bonnen 32. 33 en 34 cn van de blauwe bonkaart bon 32 geldig verklaard. De bonnen 22 t.m. 31 van de rode bonkaart en 12 tjn. 21 van de blauwe bonkaart worden dus overgeslagen en verliezen thans hun geldigheid. Zij kunnen zonder meer vernietigd wor den. De reeds eerder aangewezen bon nen 1 t.m. 21 (rood) en 1 t.m. 11 (blauw) behouden echter tot nader order hun geldigheid. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort Het //-Ersatzkommando deelt mede: Voor lederen gezonden Nederlander ln de leeftijd van 1710 Jaar ls het mogelijk dienst te nemen ln een ge heel gemotoriseerde compagnie bU het ff-wachtbataljon te Amersfoort. Op leiding cn eventuele Inzet geschieden ln Nederland. Rijbewijs ls niet nood zakelijk. De opleiding voorziet blerln. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra-lcvensmlddclen cn kolen, familie- onderhoud enz. wordt verwezen naar dc mededeling over dc extra-keuringen voor - dc Waffcn-ff, waar men zich tevens kan melden. Extra-keuringen Het ff -Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Ncbenstelle der Waffen-//, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, ln een der zalen van het gebouw Amlcltia, Westelnde 15, waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waf- fen-u. if -wachtbatalllon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarlne en de germaanse ff In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmldde- len etc. Officier In de Watten-ff kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratls-relsblljct- ten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU de volgende Nebenstel- len der Waffen-//Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen, Heren straat 46; Enschede, Hcngelosestr. 30 en eveneens bij het //-Ersatzkom mando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. A POTHEKERS ADSISTENT. Am sterdam: geslaagd de dames: J. J. Ver- wer. Santpoort, A. M C. Willems. Ge leen. N. A. Renooy. Burgerbrug, T. J de Vries, Amersfoort. Tijl neemt gaarne dominees in be scherming Maar als hij dan een goed woord wil doen ioor een dominee, die toevallig wordt aange vallen door een anderen dominee, of zelfs door een hele Synode, wat ge beurt er dan? Dan krijgt Tijl het aan de stok met dien anderen domi nee. resp. met die gehele Synode. Zo moet Tijl thans in heel wat brieven, wier schrijvers Tijl een Schilder-achtig man vinden en die zichzelve zeer schilderachtig in het anonieme houden, de klappen opvan gen, die bestemd zijn voor ds. K. Schilder. Het aardigste van die brieven is nog wel een uitspraak als deze: ..Beste Till. Ik vind het niet erg ridderlijk van u, nu de dominees niet openlijk tegen uw geschrijf kunnen opponeren, ze in uw blad zo te bestrijden," Ten eersteTijl heeft niet de dominees bestreden, maar een domi nee. die dreigt geschorst en uitgeslo ten te worden, 'verdedigd. Ten tweede: Hij heeft slechts be streden. dat er thans in de Gerefor meerde Kerken zo gestreden wordt, onderling, en heeft opgewekt tot een dracht en verootmoediging voor God, in het aangezicht van de veel ern stiger zaken die thans voor ons allen op het spel staan. Ten derde: Het is niet waar, dat de dominees niet openlijk tegen wélk geschrijf op kerkelijk gebied ook zou den kunnen opponeren. Het bewijs is: dat zij het dagelijks doen. Niet alleen op de kansel, niet alleen in de Synode, maar ook in alle mogelijke vermaledijde kranten. Het was juist Tijls opmerking, dat de dominees zo véél tijd, geld en ruimte besteden aan dat „opponeren" of elkaar onderling bestrijden. Ten vierdeHef. hoofdartikel van het Handelsblad van 6 Mei 1944 is bijveen stuk van 21 kolom van een gereformeerd predikant over de Schilder-schorsing. Ten vijfde: Ook Tijl stelt zijn schamel half kolommetje gaarne ter beschikking van het goede doel. Al leen zou hij het „ridderlijk" vinden en bovendien practisch als de naam- en adresloze schrijvers althans zeidenwaar ze woonden. Anders wordt de correspondentie zo moei lijk. Zendt maar in! Ten slotte: Is het niet bedroevend, dat de dominees blijkbaar in eigen geestelijke kring met zuiver geeste lijke middelen de eigen Orde niet kunnen handhaven en moeten over gaan tot schorsing, uitsluiting, over stemmen of scheuring? Welk een voorbeeld! Eerst orde en liefde in eigen huis, dan pas anderen lesjes geven. Waarom moet ds. Schilder er nu beslist „uit"? TIJL. Twee doodvonnissen Officieel wordt medegedeeld: Het Duitse Obergericht in de be zette Nederlandse gebieden heeft de Nederlanders Anton Kranenburg cn Dirk Eliza VV i c r i n g a wegens sabotage ter dood veroordeeld. Dc veroordeelden hebben in dc nacht van 31 Augustus op 1 September 1943 te zamen met andere mededaders, voorzien van maskers en vuurwa pens, een aanslag ge pleegd op een gemeen tehuis, de bewakers met dood schieten bedreigd cn geboeid en een wegens valsheid in geschrifte ge arresteerden gevange ne met geweld bevrijd. Het vonnis is voltrokken. De overval, die de veroordeelden Kranenburg en Wieringa hebben ge pleegd. nerinnert aan Amerikaanse gangstermiethoden en zou zich in Chicago hebben kunnen afspelen. Te zamen met andere mededaders dron gen de misdadigere gemaskerd en voorzien van twee pistolen in de nacht van 31 Augustus op 1 Septem ber 1943 het gemeentehuis van Hoogkarspel binnen om met geweld een man te bevrijden, die daar in arrest werd gehouden op de beschul diging. persoonsbewijzen te hebben vervalst. De daders overweldigden de aanwezige luchtbeschermmgswacht, braken de deur naar de cel van den gevangene open en bevrijdden hem. Volgens het tot in alle bijzonder heden van tevoren nauwkeurig uit gewerkte plan kregen de veroordeel den Kranenburg en Wieringa tot taak. de uit drie personen bestaande luchtbeschevmingswacht onschadelijk te maken. Kranenburg en een onbe kende bedreigden de mannen van de luchtbescherming met opgeheven pistolen. Intussen werden door Wie ringa en een anderen mededader de mannen der luchtbeschermmgswacht met de handen op de rug geboeid en zittend op hun stoelen vastgebonden. Intussen bevrijdde een tweede groep daders den gevangene. Toen Kranen burg en Wieringa vernamen, dat de bevrijding gelukt was maakten zij zich met hun mededaders uit de voe ten. De mannen van de luchtbe- scheiming lieten zij geboeid achter, nadat zij van tevoren nog de tele foonleiding onbruikbaar hadden ge maakt. Wegens deze toedracht wer den Kranenburg en Wieringa als sa boteurs onlangs ter dood veroordeeld. Tweede distributie-stamkaarten schippers en woonwagenbewoners DEN HAAG, 22 Mei. Schippers, die in het Centraal Bevolkingsregister zijn opgenomen, dienen zich ter ver krijging van nieuwe tweede dlstrlbu- tlestamkaarten en Inlegvellen te wen den tot den burgemeester van de ge meente. waar zij verblijf houden. ZIJ ontvangen daar een formulier voor de aanvrage van de kaarten voor zich en hun gezinsleden. Drie weken na de In levering van dit formulier dienen cle schippers hun verblijfplaats schrifte lijk te melden aan de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters, Z. O. Bui tensingel 138 tc Den Haag. ZIJ kun nen zelf de dlstrlbutledlenst bepalen, waar zij en hun gezinsleden dan per soonlijk de nieuwe tweede distributie stamkaarten ln ontvangst zullen ne men. De met c gemerkte tweede distri butie-stamkaarten zullen niet geldig worden verklaard cn bij de uitreiking der nieuwe exemplaren weer door de dlstrlbutledlenst in ontvangst worden genomen. Woonwagenbewoners en alle andere personen, die ln het Centraal bevol kingsregister zijn opgenomen (met uit zondering van schippers), kunnen zich ln den vervolge ter verkrijging van hun tweede distributie-stamkaarten wenden tot het bevolkingsregister van een'der volgende gemeenten: Arnhem. Eindhoven, Emmen, Enschede, Den Op België en Noord-Frankrijk regenen de bommen neer. Dag na dag trekken de Anglo-Amerl- kaanse eskaders over het land van de bezette ..bondgenoten" hun bloedige baan. Wat Nederland aan schrijnende ervaringen ruim vier oorlogsjaren te verwerken kreeg aan moord op argeloze burgers, aan vernietiging van woningen, aan schending van kultuurschat- ten, het is slechts een fractie van wat het kleine nabuurland dezer dagen verwerkt. Maar deze bloedige baan is de baan der veelbesproken en veel geroemde Invasie. Wanneer die baan aanstonds over Nederland wordt geleld, wordt de recente ervaring van Nijmegen de onmid dellijke ervaring van tientallen andere Nederlandse steden, van honderdduizenden andere Neder landse mensen. Het ls een kortzichtige dwaas heid, uit de betrekkelijke onge reptheid van het Nederlandse land bij de jongste terreurgolf aan te nemen, dat Nederland „klaar blijkelijk" geen invaslegebied wor den zal, omdat het ln de bloedige „voorbereiding" gespaard bleef. De baan der bommenwerpers laat zich in minder dan tweemaal vier en twintig uur voortzetten, waar nu nog rust en vrede heersen. En het is een simpele oorlogswet. dat men op sommige plaatsen juist als schijnbeweging zijn openlijke voorbereidingen achterwege laat, aldus den tegenstander in de waan brengend, dat men déér niet aanvallen gaat. Met dit alles wil allerminst pa niek gezaaid zijn. Er wil slechts een ernstig en nadrukkelijk „me mento morl" een „gedenk te sterven" mee uitgesproken zijn terzijde van de afschuwelijke baan van bloed en puin. die zo dicht langs onze zuidelijke grenzen thans door Britse en Amerikaan se vliegtuigen getrokken wordt. Zó gezien wordt ook de Indruk wekkende aanklacht van den Bel gischen kardinaal Van Roey tot een woord, dat ons onmiddellijk raakt. Dit woord stijgt uit boven wat in Nederlandse verhoudingen helaas een soort rariteit gewor den is: het woord van een hogen katholieken geestelijke tegen de mens-onterende verdwazing, dl» men ln Londen en Washing ton „luchtoorlog" en „Invasie voorbereiding" noemt. Het ls een stuk van ons eigen denken, van ons eigen geweten. Het karakte riseert tegenover het kortzichtig bevrijdingsgejulch der (gelukkig snel slinkende) schare onnaden- kenden heel de gewetenloze mis daad van het Amerikaanse .vborn- men-tapijt", dat ook voor Neder land reeds geweven ligt. Duidelijker en dwingender dan kardinaal Van Roey het stelde, laat zich de kern van schuld en misplaatst pleidooi nauwelijks stellen: „Men zegt ons weliswaar: deze gevolgen zijn ongetwijfeld ten zeerste betreurenswaardig, maar ze zijn een onvermijdelijk gevolg van krijgsverrichtingen, die tot doel hebben, de door den vijand gebruike verkeersmiddelen en fabrieken te vernielen. De wer kelijkheid, die wij met eigen ogen vaststellen ls deze: met uitzonde ring van zeldzame gevallen. waar- In enkele vliegtuigen overdag hun doel treffen, zonder grote schade aan te richten ln de omgeving, worden brisant- en zelfs brand bommen blindelings, lukraak, zon der enig onderscheid op verschei dene vierkante kilometers van be bouwde agglomeraties neergewor pen." Na de pessimistische beschou wingen van Cyril Falls over de Anglo-Amerikaanse luchtkansen, kort geleden uit de „London Illu strated News geciteerd, gingen ook ln Amerika steeds méér des kundige stemmen op die de lucht bombardementen militair tot Il lusie stempelen. „De geallieerden zijn het slacht offer van een al te luid propa- ganda-rumoer rond de lucht macht geworden. De mensen vielen zich met de ijdele hoop. dat Duitsland door luchtaanvallen op de knieën kan worden gedwon gen. De fantastische beschrijvin gen van al te veel vernielde, met de grond gelijk gemaakte of ge heel verdwenen doelen waren niets dan wens-dromen". aldus constateerde dezer dagen de „New York Herald Tribune". Hanson Baldwin, militair des kundige van de „New York Times" becijferde ongeveer tege lijkertijd. dat Britten en Ameri kanen door de verliezen elke drie tot vijf maanden hun luchtmacht voor honderd procent moeten vervangen. En wat daarmee be reikt wordt, kenmerkt hl) door de conclusie: „De strategische bom bardementen kunnen ook Dults- lands verbindingswegen niet on derbreken. Spoorbanen, bruggen en dergelijke laten zich snel weer herstellen." Voor zulke militaire misvattingen en zulke misplaatste Illusies bloedt echter een onschuldige bur gerbevolking, niet hier of daar door een betreurenswaardige ver gissing of een onvermijdelijke noodzaak, maar door een misda dig systeem. De aanklacht van kardinaal Van Roey. die ook de meest-verbllnde Engeland-vriend bezwaarlijk tot „Duitse propagan da" stempelen kan, ontmaskert de Anglo-Amerikaanse luchtoorlog ten overstaan van gans het we reldgeweten. Hang. Groningen, Maastricht of Utrecht. ZU zullen ooit ln die gemeen te de bonkaarten, welke bij het ln werking stellen van de tweede distri butie-stamkaarten daarop verstrekt worden, ln ontvangst moeten nemen. SPORTNIEUWS Bokskampioemchappen in Den Haag DER HAAG, 23 Mei. Als onder- deel van de Nederlandse bokskam- pioenschappon voor amateurs werden gisteravond ln het Gebouw voor K. en W. wedstrijden gehouden, die halve finales werden genoemd, doch die ln wezen de beslissingen om de derde en vierde plaats moesten brengen. Het merendeel van de partijen was meer hard en onstuimig, dan technisch fijn afgestemd. Merkwaardigerwijs stak één wedstrijd, tussen Talens en Braxhoof- den, die ln het geheel niet ln het pro gramma ^erd genoemd, ver boven alle andere uit. Men zag hier goed ge schoolde en getrainde Jongelui tegen over elkaar, die behalve het voeten werk ook hun stotenrepertolre beheer sten, hun kans afwachtten cn die dan ook werkelijk benutten. Talens' na komen met de rechtse directe, zijn flitsende aanvallen en beheersing in de slagwisseling, was werkelijk perfect. HIJ won op punten. Een onbevredigend verloop had een partij ln het halfzwaar gewicht tussen Bakker (Groningent en Lodder (Zuid- Holland), Lodder stond ln de derde ronde, dank zij voortreffelijk volgen en zuiver plaatsen, op punten voor, doch werd door een rechtse directe zo danig getroffen, dat hij tegen de plan ken ging. Wellicht als een reactie, stak hij daarbij de hand op. hetgeen de scheidsrechter als een wenk „ik geef het op" zag. HU riep terstond Bakker tot winnaar uit. Toen Lodder overeind kwam (groggy nog steeds) en door wilde boksen, kon dit uiteraard niet meer. Bijzonder sportlef waren de gevech ten ln het vlieg- cn lichtgewicht. Paré werd winnaar ln het lichtgewicht, aan gezien Beckwllder door een ernstige bloedneus moest opgeven. De overige resultaten waren: VUeggewlcht: Bouwhuis (O.) w.o.p. van Damon (N.H.). Bantamgewlcht: Kabalt wint wegens niet opkomen van Van Dijk (Z.). Weltcrgewlcht: Hof stede (N.H.) wint van Voorhout (Noor den) wegens opgeven ln de eerste ron de. Middengewicht: Stuiver (Z.H.) wint wegens niet verschijnen van Mast (Noorden), Stuiver bokste een bijpartij tegen Cas en won op punten. Bijpar- tljcn: Van Oosten Seur (N.H.). (Z.H.) w.o.p. van W. Quentemeyer wint te Breslau BRESLAU, 23 Mei. Zondag 1.1. boksten onze landgenoten de gebr. Quentemeyer. Gerard van Loon en Elvers in Breslau. Rudi Quentemeyer kwam in de ring tegen den Duitsen kampioen in het halfzwaargewicht, Richard Vogt. Rudi bracht het niet verder dan de vijfde ronde, toen hij voor tien tellen neer ging, zodat Vogt overwinnaar door k.o. werd. Zijn broer Willy bracht het er beter af tegen den Wener Jozeff Neff. Ia" een gevecht over acht ronden be haalde de Nederlander een overwin ning op punten. Gerard van Loon bokste tegen Heinz Sendel over 10 ronden van drie minuten. Het werd een fraaie partij en de Duitser won met een kleine voorsprong op pun ten. Tenslotte kwam de Nederlander Olvers, die ln Duitsland werkzaam is, tegen Schmidt uit. Reeds in de eerste ronde ging Olvers neer en na dat dit zioh in de tweede ronde enige keren had herhaald, greep de scheidsrechter in, zodat Schmidt door k.o. won. Honkbalprogramma AMSTERDAM, 23 Mei. Het honk balprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Eerste klasse. Zaterdag: VVGA—Schoten. Blauw Wit—Quick. Maandag: AjaxEDO. HHCHaarlem; Overgangsklasse. Zaterdag: AFCAJax- 2. DOSHilversum. ZeeburglaOVVO; Maandag: De SpartaanBlauw Wit 2. EDO 2—HCK. CeleritasRCH, DWS— 1IJBB, SC Haarlem 2—HHC 2. VOLKSCULTUUR EN KUNST Holl. Maatschappij der Wetenschappen De Hollandse maatschappij der wetenschappen hield Zaterdagmid dag te Haarlem een algemene ver gadering onder leiding van den vice- voorzitter. Jhr. F.-tL-J. van Lennep, die in zijn openingswoord o.a. de verscheiden leden prof. Zeeman, prof. Kernkamp, mr. dr. Jr. Water schoot van der Gracht en prof Le Cosquino de Bussy herdacht en er aan herinnerde, dat het directorium der maatschappij een gevoelig ver lies leed door de dood van mr. J. N. J. E. Heerkcns Thijssen. De secretaris, dr. J. A. Bierens de Haan. deelde in zijn Jaarverslag mede, dat thans het 21ste deel van de Oeuvres Completes van Christiaan Huvgens verschenen is, waardoor het werk, waaronder de maatschappij ders zette, practisch voltooid is. De financiële toestand der maat schappij is niet ongunstig. Een sub sidie van 750 werd verleend aan het centraal bureau voor schimmelcultu res te Baarn, prof. Boschma ontving een bijdrage van 100 voor aankoop van een schelpencollectie voor het rijksmuseum van natuurlijke historie en dr. A. A. Weynen te Roosendaal eenzelfde bedrag voor de uitgave van een werk over het Achthulzens dialect. Het biologisch station te Wijster kreeg 200 subsidie voor de uitgave van een zadenatlas. De directeur van het Ned. meteorolo gisch instituut te De Bilt ontving- eveneens 200 voor de bewerking van historische meteorologische waarnemingen in Nederland. Nadat dr. Jac. van Ginneken ver volgens een voordracht had gehou den over „Het mysterie der mense lijke taal", werden tot binnenlandse leden der maatschappij benoemd dr. K. W. Dammerman te Leiden, prof. dr. J. H. F. Umbgrove te Delft en prof. dr. P. J. van Winter te Groningen. De bate van het Pieter Langer- huizen Lambertuszoonfonds voor 1944 werd toegekend aan prof. dr. A. D. Fokker te Haarlem voor de bouw van een Huvgens-orgel in het gebouw van Teyler's Stichting te Haarlem. Dresdner Kreuzchor Het Dresdner Kreuzchor, dat onder leiding van prof. Rudolf Mauersberger In Mel-Junl e.k. een tournee door ons land zal maken, welke begonnen wordt te Amsterdam (Concertgebouw op Eersten Pinksterdag), heeft in 1921 voor het eerst een serie van 18 con- corten in Nederland gegeven. Deze tournco behaalde zulk een succes, dat zij o.a. word herhaald ln de vacantles van de Krulsschool, welke gesticht word op 6 April 1300. ln 1922, 1923 en 1927. De laatste keer. dat dit beroem de ensemble zich in Nederland deed horen, was in 1938, in welk Jaar weder om verschillende kerk- en andere con certen ln de belangrUkste steden wer den gegeven. In 1935 behaalde het koor grote bijval ln de Ver. Staten van. Amerika, terwijl wij verder van de buitenlandse concertreizen noemen: Zweden. Finland, Estland en Letland. Na dc uitvoering te Amsterdam zal het Kreuzchor concerteren te Rotter dam (Konlnglnnekerk. Dinsdag 30 Mei), Den Haag (Geb. v. K. en W., Woensdag 31 Mei), Haarlem (Grote of St. Bavo-kerk, Donderdag l Juni) en Arnhem (Musl6 Sacrum, Vrijdag 2 Juni). Het programma van de concerten te Amsterdam. Den Haag cn Arnhem vermeldt werken van Homillus, Bach, Bruckner, Orlando dj Lasso. R.ud. Mauersberger, verder knapenkoren en volksliederen, terwijl het ensemble op de kcrkcon- certen composities van Homillus, Bach, Mozart. Bruckner. Schu bert. Bruch, Becker. Unger en Mauersberger ten gehore zal brengen. Aan laatstgenoemde werken zal de organist Plet van Egmond zijn medewerking verlenen. De verduistering: begint heden om 21.45 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 22.56, op 6.47 uur. 30 Mei E.K., 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1