HET DAGBLAD Luchtaanvallen zonder militaire noodzaak VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe reeks aanvallen aan Italiaanse front Hongerend heilige Scherpe herderlijke brief van Mechelen's aartsbisschop Beroep op het geweten Orléans en Tours gebombardeerd Japan gereed voor beslissende slag Gandhi gaaf vooruit Duitse weermachtsberichten Artillerie slaat vijandelijke concentraties uiteen Verkenningsactie bij Nettuno Invasie zal vele acties over ruim tijdsverloop omvatten Duits militair deskundige geeft zijn inzicht over de komende operaties Zwaartepunt op de Atlantikwall Bokkenrijders Beroep op de jeugd BRUSSEL, 22 Mei. Kardi naal Van Roey. de aartsbisschop van Mechelen heeft Zondagoch tend in alle kerken van het land een herderlijke brief laten voor lezen, waarin hij scherp een pro test uit tegen de luchtbombarde menten die dood en verderf zaaien in België. De brief is ge richt tot de regeringen van het Britse koninkrijk en de Verenigde Staten, verder tot de openbare mening van de verbonden mo gendheden cn in het bijzonder tot de Belgen die verblijf houden in Engeland en de V. S. In dit herderlijke schrijven wordt het volgende gezegd: „Sedert ongeveer een maand is België dag en nacht het voorwerp van voortdurende luchtaanvallen, met het doel. zo verklaart men. de sta tions. de knooppunten en de inrich tingen van de spoorwegen te vernie tigen. Als gevolg van de wijze waarop zij uitgevoerd worden, doen deze aan vallen iedere keer stromen bloeds vloeien en veroorzaken zij ongehoorde cn onherstelbare verwoestingen in onze stedelijke en landelijke agglome raties. Reeds duizenden onzer landge noten vonden een vreselijke dood onder de puinhopen van hun hui zen of onder de ingestorte schuil plaatsen. waar zij zich veilig waanden. Reeds vertonen de bij zonderste steden van ons land. te beginnen met Brussel, Luik. Gent en Charleroi in ganse wijken nog slechts puinhopen. Aloude steden, b.v. Mechelen en Leuven, die ik in het bijzonder op het oog heb. zijn voor pen derde of voor de helft vernietigd, met inbegrip van verschillende kostbare monu menten. Over bijna de ganse oppervlakte van het land heersen dood en ver slagenheid. De werkelijkheid Men zegt ons weliswaar... deze ge volgen zijn ongetwijfeld ten zeerste betreurenswaardig, maar zij zijn een onvermijdelijk gevolg "an krijgsver richtingen, die tot doel hebben de door den vijand gebruikte ve.keers- middelen en fabrieken te vernielen. De werkelijkheid, die wij met eigen Ogen vaststellen is deze: Met uitzondering van zeldzame ge vallen, waarin enkele vliegtuigen overdag hun doel treffen, zonder grote schade aan te richten in de omgeving, worden brisant- en zelfs Ernstige verwoestingen en vele slachtoffers PARIJS. 22 Mei. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft de Anglo-Amerikaanse luchtmacht aan vallen gedaan op de steden Tours en Orléans en op een dorp nabij deze laatste stad. Het aantal doden te Tours bedraagt totnogtoe 113. dat der gewonden 100. In het officiële communiqué wordt gezegd, dat deze cijfers nog belang rijk hoger zouden zijn geweest, wan neer de getroffen wijken niet bij wijze van voorzorg gedeeltelijk ont ruimd waren. Te Orléans zijn tot dusver meer dan honderd doden uit de puinhopen te woonhuizen werden hier vernield. brandbommen, blindelings, lukraak, zonder enig onderscheid op verschei dene vierkante kilometers van be bouwde agglomeraties neergeworpen. Is het nodig, dat formaties vlieg tuigen in grote zwermen in het bij zonder 's nachts honderden, ja dui zenden bommen van het zwaarste kaliber op gans de stad doen neerko men om spoorweginstallaties, gele gen aan de rand van een stad te treffen? Staat deze wijze van doen in verhouding tot het beoogde doelwit? hoe kunnen deze reusachtige en on geregelde inspanningen zelfs van mi litair standpunt uit verantwoord wor den? Geen voorzorgen Het is duidelijk wij zien het en wij bevestigen het dat men de voorzorgen niet neemt, die onont beerlijk zijn en die genomen kunnen worden. Hoe kan dus deze handel wijze voor het verstand en het men selijk geweten gerechtvaardigd wor den? Men zegt ons: vertoeft niet in de nabijheid van stations cn van ver takkingen der spoorwegen. Maar rot hoever loopt de gevaarlijke zone, wanneer men ziet. dat bommen slachtoffers maken en woningen ver nietigen tot op verscheidene kilome ters afstand van deze objecten? Bo vendien waar zou een zo dicht op elkaar gedrongen bevolking als ae onze. in een land met spoorwegen overdekt, naar toe kunnen vluchten? Zo leven onze medeburgers dan ook in een toestand van volkomen en voortdurende, onzekerheid. In bijna alle steden en zelfs in gehele streken heerst in verband met de ge varen. die hen dag en nacht bedrei gen en waaraan zij zich niet x linnen onttrekken een dodelijke paniek stemming. In deze uiterst benarde ogenblikken doe ik een dringend beroep op het verstand en het geweten der verant woordelijke leiders. In naam van Bel gië verzoek ik hun have cn goed van de burgers te ontzien, daar anders de beschaafde wereld zich eens met afschuw rekenschap zal geven van de ontzettende behandeling die een onschuldig cn loyaal land heeft moe ten verduren." Tenslotte wendt de Kardinaal zich tot de Belgische bevolking, waarbij hij de wens uitspreekt, dat de natio nale solidariteit geen jjdel woord zal blijken te zijn. Wij allen staan bloot aan hetzelfde gevaar, allen zijn wij reeds getroffen of kunnen morgen getroffen worden, niet alleen op stof felijk gebied, doch ook in hen die ons dierbaar zijn en zelfs in ons eigen leven, aldus de kardinaal. Weigen dus niet uw hulp aan de ongelukkigen. die alles verloren heb ben, verschaft hun onderdak totdat zij een andere woonplaats zullen heb ben gevonden en deelt met hen het weinige, wat gij zelf bezit. Extra-keuringen Het ff-Ersatzkoininando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelte der Waffen-«, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, In een der zalen van het gebouw Amlcltla, Westelnde 15. waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waf- feii-p. ff -ivaehtbatalllon In Amersfoort, landstorm Nederland. Rriegsmarlne en de gerniaan.se ff In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking lol de verzorging van familieleden, duur der opleiding, evtra-levensnildde- len etc. Officier In de Waffen-ff kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zl.ln geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen cn gratis-relsbiljet- ten voor de heen- en terugreis zijn xerkrijgbaar bU de volgende Nebenstel- vnnrvhiin cehaalri Honderden 1 ,en <,er Waffen-ff; Amsterdam. Dam 4; toorschijn gehaald. Honderden A|kmaar> tangestraat 56: Heerlen. Sa- roleastraat 25: Groningen, Heren straat 46: Enschede. Hengelosestr. 30 en eveneens bU het ff-Ersatzkom-. 5. Den Haag. Veelbetekenende rede van Tojo TOKIO, 22 Mei. „Japan heeft door zijn aanhoudende bemoeiingen ln de beide laatste jaren zijn ge vechtskracht op een zodanig peil ge bracht, dat het thans gereed is om de eerste gelegenheid, die zich voor doet aan te grijpen om de vijande lijke troepen een beslissende slag toe te brengen en het plan van den vijand tot voortzetting van de oorlog te verijdelen". zo verklaarde minis ter-president Tojo in een rede in de Staatscadettenschool. Men hecht hier bijzondere beteke nis aan deze verklaring van Tojo en acht haar een bewijs, dat de .verbloe- dingstactiek", die Japan sedert het Amerikaanse tegenoffensief op Gua- dalcanar heeft gevolgd, haar einde nadert en dat de dag van een groot opgezet offensief der Japanse troepen dichterbij komt. Men wijst er op, dat de correcties van de frontlijn en de verhoging van de oorlogsproductie in de beide laat ste jaren vrucht dragen en Tojo in staat stellen deze belangrijke verkla ring af te leggen. STOCKHOLM. 22 Mei. Naar dc Britse berichtendienst meldt, vertoont de gezondheidstoestand van Gandhi een aanzienlijke verbetering. Amerikaanse communis ten kiezen nieuwe naam STOCKHOLM. 22 Mei. Reuter meldt uit New York. dat de Ameri kaanse communistische partij, die se dert 25 jaar bestaat, besloten heeft als politieke partij van het toneel te verdwijnen. Een nieuwe niet volgens een partij opgebouwde organisatie zal onder een andere naam worden ge vormd Earl Browder, de secretaris van de communistische partij, heeft op het nationale convent van zijn partij ge zegd, dat de Amerikaanse communis ten zich in de strijd zullen werpen voor een herkiezing van Roosevelt uiando. Korte Vijverberg Maak brandbommen zelf on schadelijk, maar blijf van alle andere onbekende pro jectielen af. Ie JAARGANG No. 118 LD MAANDAG 22 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weet of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Nadat de vijand in de ochtend van de 20ste Mei met onze nieuwe stel lingen aan de Westelijke vleugel van het Italiaanse Zuidelijke front slechts door vrij zwakke verken- ningsaanvallen contact had gezocht, ging hij in de middaguren opnieuw met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten tot de grote aanval over. Om de plaats Fondi ontstonden verbitterde gevechten. In de sector Pico-Pontecorvo bracht de vijand een plaatselijke penetratie tot stand Tegenmaatregelen tot afgrendeling werden genomen. Bijzonder hevige vijandelijke aanvallen werden aan de randen der stad Pontecorvo tot staan gebracht. In de sector van Piedimonte wer den sterke vijandelijke aanvalsgroe pen door geconcentreerd vuur van artillerie en werpers uiteengeslagen en een penetratie in het Zuidooste lijke deel van de stad na harde strijd in een tegenaanval weder opge ruimd. Bij de zware afweergevechten dei- laatste dagen heeft zich de com mandant van een gevechtsgroep, kolonel Nagel, door bijzondere dap perheid onderscheiden. Op het landingshoofd van Nettuno werden vrij krachtige vijandelijke verkenningsaanvallen ten Zuidoos ten van Aprilia en ten Zuiden van Cisterna afgeslagen. In het Oosten vonden geen ge vechtshandelingen van betekenis plaats. Krachtige formaties Duitse ge vechtsvliegtuigen vielen in de afge lopen nacht de spoorwegknooppun ten Sjepetowka en Sdolbunowo met talrijke brisant- en brandbommen aan. Er ontstonden grote branden en vernielingen Kustbatterijen der marine namen Sowjetstellingen op het schiereiland Magerburg in de Baai van Narwa met goed effect onder vuur en brachten een vijandelijk ravitaille- ringsvaartuig tot zinken. Bewakings vaartuigen der marine schoten boven de Finse Golf vier Sowjetbom- menwerpers neer. Bij vluchten naar de bezette ge bieden in het Westen en naar het Westduitse grensgebied verloor de vijand zes vliegtuigen. In de afge lopen nacht wierpen er.ige Britse vliegtuigen bommen in het Rijn- lands-Westfaalse gebied. Frontboog van Gaeta is ontruimd Zaterdag melude het weermachts- bericht. Aan het Italiaanse zuidelijke front duurt de grote afweerslag onafgebro ken voort. Onze troepen, betrokken in de sector tussen Gaeta en Pontecor vo in verbitterde gevechten met sterk overmachtige vijandelijke strijd krachten infanterie en pantserwa gens al vechtende nieuwe stellingen. De vooruitspringende frontboog van Gaeta werd ontruimd. Enige hoog ten ten Noorden van Itri en de plaats Campodimele vielen na har de strijd in 'svijands handen. In andore sectoren brachten onze pantsergrenadiers in vastberaden tegenaanvallen de vijandelijke aan- valsspitsen tot staan. Aan weerskan ten van Pontecorvo werden alle aan vallen van den vijand ondanks uren lang trommelvuur van de artillerie en het massaal gebruik van pantser wagens afgeslagen. In het gebied ten zuidoosten van Aquino stortten de vijandelijke aanvallen, die door BERLIJN. 22 Mei. De vraag wanneer de invasie komt, i6 reeds aanleiding tot talrijke speculaties geweest. Hierbij zweeft de meeste mensen het beeld voor ogen van een grootscheepse operatie, die eensklaps op een of meer punten van het Europese vasteland zal inzetten. De militaire schrijver luitenant-kolonel von Olberg is van mening, dat deze voorstelling onjuist is. De komende invasie, zo betoogt hij in de .Berliner Börseiizeitung", zal er geheel anders uitzien. Als een bijenzwerm bljdreigt zij de klisten van Europa. Nu eens hier. dan weer daar kan een steek worden toege bracht. Commandotroepen kunnen, zoals bij St. Nazaire. alleen in veel grotere sterkte, aan de Zuid-Franse kust of in Noorwegen, in de Duitse Bocht, bij Saloniki of in Portugal landingspogingen ondernemen, wel licht zelfs een bruggenhoofd vormen, zoals dit bij Nettuno gelukte. Luchtlandingstroepen, wellicht ter sterkte van verscheidene divisies, kun nen op een punt achter de Duitse afweerfronten landen, doen dit alles is volgens den schrijver nog geen in vasie. Pas uit net geheel zal zich deze ontwikkelen en elke afzónder lijke speldeprik kan tot het grote offensief uitgroeien. Wij moeten er rekening mede hou den, aldus de schrijver, dat onze tegenstanders op talrijke plaatsen tegelijk of in snelle opeenvolging aanvallen ondernemen. Zij zullen trachten door afleidingsmanoeuvres op grote schaal te bewerkstelligen, dat Duitse troepen worden verplaatst, zodat zij op punten van beslissende betekenis ontbreken. Zo zal de invasie het beeld opleve ren van talrijke acties, nu eens met sterke, dan weer met zwakke strijd krachten. Doch één hiervan kan ten slotte slechts de op de beslissing ge richte grote slag brengen. Deze echter speelt zich volgens den schrijver zon der enige twijfel aan de Atlantik wall af. Iedere invasie, die tot de beslissing moet leiden, vereist een voortdurend gewaarborgde voor weken en maan den in gereedheid gebrachte toevoer van troepen, munitie, levensmiddelen en ander oorlogsmateriaal. Noch van Afrika, noch van Klein- Azic uit kan derhalve nauwelijks een op een beslissing gerichte grote operatie door de Geallieerden wor den begonnen, wanneer zij enige zekerheid willen hebben, dat zij sla gen. Enkel en alleen de Britse eilan den zijn etappegebied en vliegtuig moederschip voor een zo geweldige onderneming, als de grote strijd on tegenzeggelijk vereist, wanneer hij ten gunste der Geallieerden moet worden beslist. De Duitse leiding, zo besluit Von Olberg. is er zich van bewust, dat de invasie niet in een dag. niet in een week afgelopen zal zijn. doch zich wellicht over maanden zal uit strekken en dat waarschijnlijk pas na lange en harde gevechten duide lijk zal worden, waar in werkelijk heid de beslissende slag is begonnen. krachtige artillerie cn talrijke pant sergevechtswagens werden onder steund ln het geconcentreerde vuur van onze wapens ten dele in gevech ten op korte afstand ineen. Vijandelijke infanterie met pant serwagens, die het noordelijke deel van de plaats was binnengedrongen, werd in een tegenaanval verdreven. De vijand verloor hierbij dertig pantserwagens. De. Ie divisie val schermjagers heeft sinds het begin van de slag op 12 Mei honderd pant serwagens stukgeschoten. In de Adriatische Zee beschadig den escortevaartuigen der Duitse marine twee vijandelijke torpedomo- torboten. Van het Oostelijke front- worden slechts plaatselijke gevechten aan de benedenloop van de Dnjestr. in het voorterrein der Karpathen en ten zuidoosten van Witebsk gemeld. Be wakingsvaartuigen der marine scho ten boven de Finse Golf vijf bolsje wistische bommenwerpers omlaag. Een F-nse formatie gevechtsvliegers viel in de afgelopen nacht een vijan delijk -avitailleringssteunpunt achter het front van de Swir met goed ge volg aan. Amerikaanse bommenwerpers drongen gisteren onder krachtige bescherming van Jagers het Rijksge bied binnen en veroorzaakten door het op goed geluk uitgooien van bommen op verschillende woonwij ken der Rijkshoofdstad, alsmede op Brunswijk. schade aan gebouwen en verliezen onder de bevolking. Jagers, luchtdoelartillerie van de lucht macht, alsmede eenheden en escorte vaartuigen van de marine schoten 71 vijandelijke vliegtuigen, meren deels viermotorige bommenwerpers, neer. In de afgeloopen nacht lieten enkele Britse vliegtuigen bommen vallen op het gebied van Keulen. Geëvacueerden beschoten Naar het D.N.B. verneemt, versche nen Zondagmiddag vrij zwakke for maties vijandelijke jagers boven Duits gebied, die met succes door lichte Duitse afweerbatterijen bestre den werden. Uit een der afweersecto- ren is tot dusverre het neerschieten van zes Amerikaanse jagers geme'.d. Vernomen wordt, dat de Amerikaanse jagers bij deze actie wederom vele niet-militaire doelen in schecrvlucht met de boordwapens hebben bestookt, In West-Pommeren werd een trein met geëvacueerde kinderen van ge ringe hoogte beschoten., waarbii ver scheidene kinderen tussen 8 en 13 jaar zwaar gewond werden. Nieuwe Italiaanse vlag MILAAN, 2ï Mei. Door een In de Italiaanse staatscourant gepubli ceerd decreet van den Duce wordt de vlag van de Italiaanse sociale repu bliek bekend gemaakt. Ze bestaat uit de totdusvei bestaande driekleur met de drie verticaal naast elkaar staan de banen groen-wlt-rood Het kruis van Savove. dat totdusver als teken van het koningshuis midden op c-e vlag stond, verdwijnt. Aan de punt van de vlaggestok bevindt zich het teken van de lictorenbundel, de fascio De oorlogsvlag vertoont in het midden, over de drie banen heen een zwarte adelaar met uitgespreide vleu gels. die op een horizontaal liggende fascistische lictorenbundel staat. Gauleiter Meyer bezoekt Rijkscommissaris DEN HAAG. 19 Mei. De ver- tegenwoordiger van den Rijksminis ter voor de bezette gebieden in het Oosten Gauleiter und Reichsstatt- halter Dr. Meyer, heeft dezer dagen een bezoeK gebracht aan Rijkscom missaris Rijksminister Dr. Seyss-In- quart, ten einde met dezen en met den leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. de: Niederlande Ober- dienstleiter Ritterbusch. vraagstuk ken van de Nederlandse Arbeid in het Oosten te bespreken In het kader van dit bezoek hield Gauleiter Dr Meyei een voordracht over de Duitse taak ih de bezette ge bieden in het Oosten. Daarbij wees hij in het bijzonder op het Neder landse aandeel in de vroegere koloni satie in het Oosten en schetste hij in bijzonderheden de etappes van de Duits-Germaanse arbeid in het Oosten. Correspondentie geïnterneerden in Japansche kampen DEN HAAG. 20 Mei. Het Neder landse Rode Kruis deelt mede. dat. ingevolge ontvangen voorschriften, voor correspondentie met krijgsge vangenen en burgergeïnterneerden in Japanse kampen in den vervolge ge bruik moet. worden gemaakt van spe ciale correspondentieformulieren. De ze formulieren zijn op aanvraag ver krijgbaar bij de volgende afdelingen van het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag: a. voor krijgsgevangenen bij de le afdeling. Korte Voorhout 14: b. voor burgergeïnterncerden bij de 5e afdeling. Dr. Kuyperstraat 9 In de aanvraag dienen te worden vermeld de naam. voornamen en het Kamp van den krijgsgevangene of geïnterneerde, waarvoor de formu lieren zijn bestemd. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort Het ff-Ersatzkommando deelt mede: Voor lederen gezonden Nederlander in de leeftijd van 1710 Jaar is bet mogelijk dienst te nemen ln een ge heel gemotoriseerde compagnie bij het ff-waclitbataljon te Amersfoort. Op leiding en eventuele inzet geschieden in Nederland. Rijbewijs is niet nood zakelijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra-levcnsmlddelen en kolen, ranillie- ondcrlioud enz. xxordt verxve/en naar de mededeling over de extra-keuringen voor de Waffen-ff, waar men zich tevens kan melden. Vele, vel", eeuwen voor er Polen Russen Italianen en Tsjechen en nog andere vreemde volken naar de Limburgse heuvels kwamen om daar naast Nederlanders en Duitsers onder de grond le kruipen voor kolen, woonden hier Kelten wellicht ook een verklaring voor dc vreemde ras vermenging die Limburg laat zien. Het rondschedelige Alvinc-ras zit door de Franken heen en er is peen eenheid en geen vastheid in het type mensen, dat men ziet. Er zijn grote gezinnen en er is ontzaglijk veel onder elkaar getrouwd De besten en de sterksten uit de vaak verzwakte gezinnen ziet men in zwarte gewaden in kerken en kloosters. Het beste bloed blijft onvruchtbaar in vlese lijke zin. maai onder kaffers en maoris brengen Limburgse jongens het Woord dat zii hier als kinderen in een van de duizend kerkjes hoor den. Dit geestelijke leven bloeit, ook uit Limburg, juist uit Limburg. De taal van de Kelten leeft nog voort in namen. Geul. Göl, is Kel tisch voor .beek". Göl-ana ts bene den-beek Geleen. Göl-op is boven- bcekhet werd Gulp en Gulpen. Hier is het land van dc meilief- sten en van de bokkenrijders. Waar om juist hier? Deze gewoonten lijken meer heidens dan christelijk De grote gezinnen maakten de keus blijkbaar heel moeilijk. daarom teerden de meisjes na het gemeen schappelijke plan ten au de Mei boom maar verloot en kreeg ieder al dus gepaara paar de boodschap mee, elkaar minstens een jaar trouw te blijven. Gewoonte is een tweede na tuur. De Meilief sten uierden wie weet hoe vaak de wettige echtgenoten, zoals vele mensen van middelbare leeftijd zich nog herinneren. De Bokkenrijders zijn een eeuw eerder uitgeroeid dan dc Meiliefsten- gebruiken maar hebben op het eind van de achttiende eeuw hier nog braaf rondgespookt. Beroepsmisdadi gers. zigeuners, aangevuld met ..ama teurs", Lord Listers uit dc deftige Limburgse kringen zelfs, vormden een goed georganiseerde bende tot vier honderd man. die voor de helft op het rad en aan de galg geëindigd zijn. Zowel in de steenkool van zijn bodem als in dc zielen van zijn be woners heeft Limburg billioenen calorieën opgehoopt, die onverwachts aan de dag kunnen treden. Dc Bok kenrijders-uitbarsting doet dus nog na een eeuw den vricndclijken, Jcai- men of vrolijken Limburger argwa nend bekijken. Is hij misschien niet hei achterachterkleinkind van zo'n woesen Bokkenrijder? Streekmuziekleiders van de Jeugdstorm geïnstalleerd UTRECHT 22 Mei. Op het Lu cas Bolwerk te Utrecht, vóór het Streekkwartiër van dc Nktionale Jeugdstorm werden Zondagmiddag 26 Jongelieden uit verschillende plaat sen des lands tot streek-muzieklci- ders van dc Nat. Jeugdstorm ge ïnstalleerd. De plechtigheid, die de ouders der adspiranten en vertegenwoordigers van- dc Jeugdstorm uit verschillende streken bijwoonden, werd geopend met enige fanfares van de model muziekgroep onder leiding van opper- kompaan J. S. A. Oeiiemans. Nadat de 26 adspiranten waren aangetreden en aan den opperbanheer C. Quispel, stafleider van dc Nat. Jeugdstorm, gemeld waren, reikte hij aan de jeugdige streekmuziekleiders de tambour-maitrestok uit als teken van hun waardigheid. In een geestdriftige toespraak wees de opperbanheer erop. dat dc muziek een zezr beduidende rol speelt in het leven van de jeugd. Hij sprak de wens uit, dat op het door hen aan gegeven tempo de gehele Nederlandse jeugd naar een gelukkige toekomst zal marcheren, eerst in de rijen der Jeugdstorm, later in de gelederen van de N.S.B. Hierna werden verschillende de monstraties gehouden onder grote be langstelling van de toeschouwers. De plechtigheid werd besloten met een opwekkend woord door hoofdstam heer A. J. Reinders. hoofd van de afd. Vorming van de Nat. Jeugd storm. DEN HAAG. 20 Mei Naar de Deutsche AKademlschc Austausch- dlenst, filiaal Den Haag. mededeelt, moeten krachtens ministerieel besluit alle Nederlanders van beiderlei kun ne. die aan een Duitse hogeschool wil len studeren, te voren Nederlandse arbeidsdienst vervullen, /oor /over zij volgens medisch oordeel daartoe ge schikt bevonden worden. De honger, die alléén reeds in 1943 en alléén in Bengalen vijf millioen mensen het leven kostte, heeft op de Britten niet zoveel indruk gemaakt als de honger van één man. Die éne man hongerde overigens uit vrije verkiezing. Hij heet Gandhi. Een kleine twee jaar geleden werd Gandhi voor de zoveelste maal in arrest gesteld. Tegelijk verzekerden de Britten zich de lijfelijke contröle op alle overige Indiërs, die (aan Gandhi's zijde of in andere groeperingen) een wezenlijk aandeel ln dc Indische vrijheidsbeweging hadden. Gan dhi's verminderende gezondheids toestand heeft de Britse .geest drift voor Gahdhi's politieke iso lement aanzienlijk verminderd. Een gevangen Mahatma be tekende bij het systeem van vol strekte afzondering, dat men in zijn kerker bijna 22 maanden heeft gevolgd, een politiek machteloze Mahatma. Een in gevangenschap gestorven Mahatma echter beduidt met grote zekerheid onrust en opwin ding. wellicht zelfs de openbare revolte onder millloenen. En aan niets heeft de Britse regering in Indië. nu de Japanners en de vrijscharen van Bose reeds over de Burmese grenzen dringen, minder behoefte dan aan een opstandige beweging achter de rug der eigen troepen. Met het snelle dalen van Gandhi's bloeddruk ging dan ook een even snelle stijging in de bloeddruk van onderkoning Wa- vell in New Delhi en van minister Amery in Londen gepaard. De Engelse „Daily Express" kreeg zelfs zulke angstvisioenen bij de gedachte dat Gandhi onder de handen der Britse gevangenbe waarders zou kunnen sterven, dat zij een „symbolische vrijlating" voorstelde voor het geval de Ma hatma ontijdig uit dit aardse mocht scheiden. De zevenenzeventigjarige is honger, ziekte en gevangenschap echter ook ditmaal nog te kras af geweest. En op 6 Mei heeft de inspecteur-generaal van het Brits-Indische gevangeniswezen Gandhi persoonlijk uit de ge vangenis naar de vorstelijke wo ning van lady Thackeray geleid. Ook deze procedure was niet zonder nevenbedoelingen. Aange zien Gandhi steeds weigerde, voorwaarden bij zijn eventuele vrijlating te erkennen, hadden Wavell en Amery slechts keuze tussen onaangename gevolgen van een onvoorwaardelijke invrij heidstelling of het risico van een nog onaangenamer situatie: een dode heilige in Britse gevangen schap. Van het transport naar de woning van een voorname Engelse dame (die overigens een oude be kende van den Mahatma is) hoopte men stellig een voortzet ting van Gandhi's politieke isole ment. Ten huize van voorname Engelse dames immers bedrijft men bij voorkeur geen anti- Engelse politiek. Een tragi-komische bij-omstan digheid kwam de Britse wensen inzake een voortgezette afzonde ring van Gandhi nog ten goede. Op het ogenblik dat de onvoor waardelijke bevrijding van den Mahatma namelijk de mogelijk heid opende van hernieuwde poli tieke bedrijvigheid, kondigden Gandhi's geneesheren af. dat de patiënt in verband met zijn kri tieke gezondheidstoestand veer tien dagen volstrekt zwijgen in acht ?ou moeten nemen. Gandhi heeft over dit medische vermaan tot zwijgzaamheid klaar blijkelijk het zijne gedacht. Van de veertien dagen was nog pas één enkele dag verstreken, toen „United Press" al wist te berich ten van een door Gandhi gefor muleerde nieuwe, ultimatieve eis inzake Indische zelfstandigheid. Daarbij kondigde de heilige zelfs heel onzwijgzaam een nieuwe hongerstaking aan. Er kan geen twijfel aan be staan. dat Bose's vrijheidslegers aan het Burmees-Japanse front een ernstiger en directer bedrei ging voor de Britse positie in Indië betekenen dan Gandhi's politiek vanprincipiële geweldloosheid. De gedachte ligt voor de hand, dat de voor Engeland weinig aan gename militaire ontwikkeling in Imphal en de nadering van Bose's vrijheidsscharen Amery en Wa vell op de gedachte bracht, an dermaal Gandhi's politiek van het woord tot tegenwicht van Bose's politiek van de daad te maken. Maar de geschiedenis is een lawine voor wie haar niet ver staan. Vooral omdat de Britten begrijpelijke bezwaren hebben te gen de vrijlating van Gandhi's destijds vrijwel zonder uitzonde ring gearresteerde medestanders, maakt het politieke tegenwicht tegen Bose's daadwerkelijke strijd thans weinig kans. Tegelijkertijd echter onderstreept het magische woord van den Mahatma ander maal de Indische vrijheidseis zelf. Zo graven principieel tegengestel de krachten van twee zijden de grond onder Engeland's positie in Indië weg. Hulp bij het binnenhalen van de oogst vereist Nu uitgebreide gebiedsdelen gc- inundeerd zijn. zal de voedselvoor ziening in de komende winter onge twijfeld moeilijker zijn dan in dc achter ons liggende* oorlogswinters. Daai om is hel thans meer dan ooit noodzakelijk, dat de nicim? oogst lot het laatste korreltje graan wordt binnengehaald. Alle beschikbare krachten dienen hiertoe te worden ingespannen. Daar de oogsttijd ongeveer samen valt met de vacanties der scholen, wordt een beroep gedaan op de jon gens en meisjes van vijftien jaar en ouder, zich gedurende enige weken beschikbaar te stellen voor hulp op het land. Het Rijksarbeidsbureau zal, in samenwerking met de Geweste lijke Arbeidsbureau's voor de plaat sing der oogsthulpen zorgdragen. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de jongelui niet in kampen, maar par ticulier ondergebracht worden. Even min wordt ditmaal zakgeld verstrekt. De boeren nemen echter de verplich ting op zich. de bij hen werkende krachten een goede verzorging te geven. Zij, die zich voor deze oogst- hulp melden, dienen echter te be denken, dat van hen verwacht wordt, dat zij de handen flink uit de mou wen zullen steken. Zij zullen in deze weken goed verzorgd worden, maar ook hard moeten werken. Aan pen siongasten heeft eep boer niets, maar wel aan een jongen of meisje, dat van aanpakken weet. Aan de uitzending gaat een keu ring vooraf. Wie goed bevonden is. moet een verbintenisverklaring van vier weken tekenen, waarna het Rijksarbeidsbureau voor het reisgeld zorg draagt. Tijdens deze vier weken zullen de vrijwillige hulpen tegen ongevallen en ziekte verzekerd zijn. Gaarne ondersteunen wij het be roep der boeren op de stadsjeugd, hen in de komende maanden niet in de steek te laten. Immers, ons aller belang staat op het spel. Slechts door eendrachtig dc handen aan de ploeg te slaan, zal ons Nederlandse volk de Folo Scherl/C.N.F./P«x WIE ZIJN VADERLAND WIL DIENEN VAART THANS UIT MET DE KRIECSMARINEI Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iedcren Nederlander tusscKen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- •telle West. Plompetorengracht 24, Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danhircn en de verschillende -Meldesiellen in Nederland- moeilijkheden van deze oorlog kun nen overwinnen. Het ls haast wol vanzelfsprekend, dat ook de Jeugdstorm haar leden krachtig oproept tot aanmelding voor do oogsthulp In samenwerking met dc Nederlandse Landstand worden de stormers en stormsters eveneens bij boeren ondergebracht. Hun rechten en plichten zijn geheel gelijk aan die der andere Jongens en meisjes Alleen /al aan de Jeugdstormlcden na het be ëindigen der werkzaamheden een oogst- bewjjs worden uitgereikt. Het ls verheugend, dat op het ogen blik bij do Arbeidsbureau's reeds veel aanvragen om plaatsing otnnenkcmen. Een bewijs, dat dc Jeugd dc ernst van cre tóestand begrijpt en 'besloten heeft alles tè doen. wat In haar vermogen ligt. om het binnenhalen van de oogst volledig te doen slagen. Maatregelen tegen te dure tweedehands-goederen DEVENTER. 22 Mei. Reeds In Juni 1942 werd een prijsregeling voor gebruikte goederen bekend gemaakt, waarin werd bepaald, dat voor deze goederen maximaal 75 pet. van de nicuwwaardc mag worden gevraagd. Dit geldt alleen voor goederen, die in gebruikswaarde practisch niet voor nieuwe onderdoen. Wanneer men thans de prijzen be ziet, die voor tweedehandsgoederen ln tal van zaken worden gevraagd, wanneer men ziet hoe op veilingen de prijzen omhoog springen, dan be seft men. dat ingrijpen thans drin gend noodzakelijk is. Dit zal binnen kort dan ook rigoreus geschieden. Wij herinneren er voorts aan. dat met ingang van 25 Mei alle uitge stalde goederen op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze moeten zijn geprijsd. Dit geldt voor alle takken van handel, dus ook voor de kunst handel. de handel in antiek, schilde rijen, kunstnijverheldsvoorwerpcn, tweedehandsgoederen en alle andere ten verkoop aangeboden waren. Over treding van deze beschikking kan worden opgevat als een poging tot prijsopdrijving. Geneeskundige behandeling Duitse weermacht DBN HAAG. 22 Mcl In het. ver- ordeningenblad is opgenomen een ver ordening van den Rijkscommissaris be treffende de geneeskundige behande ling van leden van dc Duitse weer macht Daarin wordt het geven van medische adviezen aan en de genees kundige behandeling van de leden der Duitse weermacht, alsmede van de leden van het personeel van de Duitse weermacht, die van Duitse nationali teit zijn, door artsen of andere personen. die zich op enigerlei wijze met de geneeskunde bezig houden. die niet behoren tot de Duit se weermacht, de Waffen-ff, dc Duitse politie of de Rilksarbeldsdlenst. ver boden. Dit verbod ls niet van toepassing, voor zover de arts door den ter zake van de behandeling bevoegden officier van gezondheid hiermede Is belast. Voorts geldt het verbod niet Inge val van hulp bil dringende noodzaak. Degene, die ln dit geval hulp heeft verleend, is evenwel verplicht hiervan onverwijld aan den weermachtsbevel hebber in Nederland mededeling te doen Hij. die handelt ln strijd met de bepalingen van deze verordening of deze tracht te ontduiken, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie Jaren of met geldboete van ten hoogste tienduizend gulden en ln ernstige gevallen met tuchthuis. i.Van goede getuigen voorzien" DEN HAAG, 20 Mcl Het politieke weekpraatje van Max Blokzijl, dat Maandag 22 Mei over Hilversum I om 18.45 uur wordt uitgezonden, draagt tot titel: „Van goede getuigen voor zien." APELDOORN, 22 Mei. Het bureau volkskuituur en volksontwikkeling van. het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming is verplaatst naar Loolaan 63. Apel doorn. De verduistering begint heden om 21.45 eu eindigt om 5.30 uur Maan onder 21.47, op 6.12 uur. 22 Mei N.M., 30 Mei E.K., 6 Juni V.M., 13 Juni L.K,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1