HET DAGBLAD Een lage straf verergert het kwaad VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Onafgebroken strijd in Zuid-ltalië Clandestiene slachtingen en veediefstallen Streng optreden tegen kotels en restaurants zeer wenselijk Economische rechter spreekt Vijand moet in Italië nu reeds reserves gebruiken Wanbeheer van Patrimonium te Doesburg .Spaarwoning" kwam huurders duur te staan Arbeidsfront bracht Slavante Verliezen zijn bizonder hoog Nieuw beroep voor flinke kerels Duits weermachtsbericht Sow jetaanv allen aan Dniestr en bij Karpatken mislukt Luchtactie boven Zuidoost-Europa Doodvonnissen voltrokken Luchtaanvallen op Oost-Java AMSTERDAM, 19 Mei. Fr moet radicaal een einde ge- maakt worden aan het kwaad der clandestiene slachtingen en veedief stallen in en om de hoofdstad. Clan destiene slachters behoeven noch bij mij, noch bij mijn collega, mr. Boel houwers, op clementie te rekenen. Wij zullen niet aarzelen, de maxi mumstraf van acht jaren voor vee dieven en clandestiene slachters op te leggen", aldus verklaarde ons de economische rechter te Amsterdam, mr. J. H. Meyer, met wicn wij over de clandestiene slachtingen een vraag gesprek hadden. „Ik waardeer het zeer, dat Ik door middel van Het Volk gelegenheid krijg mijn standpunt uit een te zetten. Iedereen weet nu. hoe mijn collega en ik over deze zaken denken. Wij moeten onze veestapel nu eenmaal op het tegenwoordige peil van een koe per ha. houden. Meer laat de vccvocderpositie niet toe. maar dit minimum moeten wij handhaven, het koste wat het kost, ten einde na de oorlog onze veestapel weer op te kunnen bouwen, aangenomen, da*, wij dan weer over voldoende krachtvoer beschikken." Bij een veestapel van één koe per hectare kan onze vleesvoorziening ongetwijfeld op het huidige peil van 125 gram per week gehandhaafd blij ven. Maar veel belangrijker dan ons vlees is de zuivel. En juist die zuivel- positie wordt door de clandestiene slachters benadeeld. Om nog maar te zwijgen van de gevaren voor de volks gezondheid. Worden die niet wat erg zwart afgeschilderd? Vlees met maden Ik verzeker u van niet. In zeer vele gevallen wordt vlees, dat van clandestiene slachtingen afkomstig is. na ontdekking voor de Keuringsdienst afgekeurd Ik ben er zelf met contro leurs op uit getrokken en wat ik daarbij gezien heb, is vaak ten hemel schreiend. Vlees in warme bedsteden verborgen, in smerige stallen, onder de vloer van een oud huis. Ik heb er meermalen de maden zien uitkrui pen! En Amsterdam neemt dit vlees gretig af! Het aantal clandestiene slachtingen rond de hoofdstad moet zeer groot. zijn. Hoe groot is niet het aantal restaurants, waar men zonder bon altijd terecht kan! Het. zijn alleen de zwarte handelaren, de mensen die aan deze tijd grof geld verdienen, die dit vlees ter tafel krijgen, in restau rant of thuis. Het volk als zodanig profiteert niet van de clandestiene slachtingen, wordt er alleen maar ernstig door benadeeld, nu en in de toekomst. In verband daarmee zou het ook zeer wenselijk zijn, dat justitie en prijsbeheersing met grote gestreng heid tegen de hotels en resturants op traden. Ook al omdat er maar een klein deel van de clandestiene slachters en veedieven gesnapt kan worden ener zijds door een tekort aan opsporings ambtenaren, anderzijds door verslap ping van de energie bij een deel dier ambtenaren die vrij slecht gesala rieerd worden en aan enorme verlei ding blootstaan. En mede daarom moet ieder geval dat door ons berecht wordt, zwaar gestraft worden. Niet aileen den veedief niet alleen den slachter die dc dieren vaak op weer zinwekkend wrede wijze om het leven brengt, maar ook den tussenpersoon den vleesvervoerder, zal ik hard aan pakken. Geldboetes helpen niet, daarvoor verdienen deze mensen te veel. Ik zal hun zware gevangenis straffen opleggen. Het maximum is acht jaar. Is er ook een minimum? Helaas ja. Aanvankelijk was de rechter vrij. Maar vele rechters die niet met hun tijd meekonden, gaven zeer lage straffen aan clandestiene slachters. Daardoor is een minimum straf van zes maanden voor clan destiene slachters opgelegd. Het mini mum van den slachter, die van be roep slager is. bedraagt negen maan den. Dat heeft twee nadelen. Ten eer ste zijn er conservatieve rechters, die niet spoedig boven dat minimum uit gaan en ten tweede kunnen zich soms tragische gevallen voordoen, waarbij zulk een minimum te hoog is. De rechter behoort vrij le zijn. maar kan dat alleen zijn, als hij zoveel verantwoordelijkheidsge voel bezit, "dat hij niet aarzelt, zo nodig de maximumstraf van acht jaar op te leggen en in andere ge vallen de verantwoording op zich wil nemen, met een zeer geringe straf te volstaan. Helaas blijkt het door de houding van een dee! der rechterlijke macht nog niet mogelijk, die minimumstraf af te schaffen. Kan men verzekerd zijn van een spoedige behandeling der strafzaken of is bij de Economische rechtbank, evenals bij de gewone strafkamer, een grote achterstand in de te behande len zaken? Die achterstand is er. Maar be langrijke zaken gaan bij ons voor. Op de griffies en de parketten is men met werk overladen en heeft men met personeelsgebrek te kampen. Het aantal zaken voor den Economischen .echter neemt steeds toe en wij moe ten toch iedere zaak uitvoerig behan delen, totdat wij een juist beeld van de toedracht hebben. Eerder is op legging van straf niet mogelijk. Ligt er een lange periode tussen vonnis en strafexecutie? le JAARGANG No. 117 LD ZATERDAG 20 MEI 1944 Neen. Thans zij wij bij. Ove rigens is de executie niet mijn werk doch dat van den Officier. Maar ik kan u wel zeggen, dat er sinds enige tijd weer ruimte voor onze veroor deelden is. En dat is zeer belangrijk, ook voor de generale preventie. Trouwens, niet alleen de gevangenis straf is afschrikwekkend. Dc Econo mische rechter beeft, in tegenstel ling tot den gewonen rechter, dc mo gelijkheid om naast de gevangenisstraf ook een geldboete tot 100.000 op te leggen. En dat zal ik ook zo rigou reus doen, dat de winst die de clan destiene slachters behalen, door de boete wordt opgeheven. En. zoals ge zegd, niet alleen dc slachters, maar ook dc tussenpersonen en vooral de verachtelijke veedieven, die altijd de aanstichters van clandestiene slach tingen zijn, zullen mijn collega cn ik heel, heel hard aanpakken. Verantwoordelijke taak Het publiek moet begrijpen, dat den Economischen rechters een zware en verantwoordelijke taak op de schouders is gelegd. In het belang van de voedselvoorziening van ons volk moeten zij dikwerf zeer zware straffen opleggen, maar dat geschiedt immer na een weloverwogen oordeel van de ernst van het feit. en de om standigheden waaronder het gepleegd werd. Die taak is evenwel niet alleen zwaar, zij is ook mooi. Wij vormen een van de waarborgen voor een billijke verdeling van de beschik bare producteh ten bate van de volks gemeenschap Het is niet te ontvein zen. dat ook de Economische rech ter de dag zal prijzen waarop hij zijn juridische werkkracht kan overbren gen naar een ander terrein van het vecht en economische misdrijven in de zin van overtredingen van voed- selvoorzienings- en distributiebeslui- ten tot het verleden zullen behoren. Maar zolang die dag nog niet is aangebroken, zullen wij van het Am sterdamse arrondissement onze taak zo goed mogelijk vervullen. En num mer één staat bij mij: Het moet uit zijn met de clandestiene slachtingen en de veediefstallen. En ik kan er alleen een einde aan pogen te ma ken door het opleggen van langdurige gevangenisstraffen. Zo nodig straf fen van acht jaar Donderdag zijn Nederlandse verpleegsters vertrokken om de Nederlandse vrijwilliger l aan de fronten te verplegen. (Foto C.N.F.-C1NO) correctie aan Bij de liquidatie van de vroegere vakverenigingen stuitte het Ne derlandse Arbeidsfront te Doesburg op een wel zeer zonderlinge admini stratie van een huizenbezit. Bijna een halve eeuw geleden nam de afde ling Doesburg van de Christelijk- Sociale Werkliedenvereniging „Pa trimonium" het initiatief tot het bou wen van twee blokken „spaarwonin- gen". Deze vakverenigingsafdeling sloot daartoe een obligatielening en volgens het van Mei 1895 daterend prospectus lag het in de bedoeling „verbetering te brengen in de wo ningtoestand voor arbeiders, die voor heen genoodzaakt waren ellendige woningen te betrekken," De door de afdeling-Doesburg van .Patrimo nium" te bouwen woningen zouden op zodanige bepalingen beschikbaar worden gesteld, dat de huurders niet in handen zouden vallen van baat zuchtige eigenaren De „spaarwoningen" verrezen ln de Kloosterstraat cn op de Loolerswal en de huurders, die zoveel Jaar gele den met „Patrimonium" ln zee gln- geu, verkeerden heel lang ln de ver onderstelling dat zij onder de chris telijke cn sociale bescherming van hun vakvercnlglngsafdellng goed en goed koop'onder dak zouden zijn De pmc- tijk leerde echter anders. Dc heren van „Patrimonium' administreerden de ..spaarwoningen' zó listig, nat de huurders véél duurder woonden dan ln elke andere gelijkwaardige arbei derswoning en voorts zou spoedig blij ken dat met het sparen ln de vorm van huur betalen nimmer bereikt zou kunnen worden, dat de hu ar zou dalen tot twee procent van het stich tingskapitaal, dat per woning op 1000.was bepaald Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Sint Pxeler is op zijn kruin nog wat kaal Die is pas gekamd door de ploeg en de eg of het koren is nog joiif Vijftien centimeter als de dag begint Vanavond zal het zes tien zijn. want de zon brandt de groeikracht uit de aarde in de weke stengels en de frutselende smalle blad'cn. In de verte staan de vier reuzig hoge schoorstenen van de Enci. En roken. Dag en nacht, werkdag en Zondag Daarnaast is de ruïne Lich tenberg, die een dubbel'.je kost. Toerist' Gii hebt reeds voor het bestijgen van menige ruïne dubbel tjes cn Icwortjes betaald maar deze is zijn dubbeltje waard. Achter u is de Sint Pictervóór u de Maas, onder u de Enci. die langzaam maar zeker de hele berg leegkrabt. leegvreet. Slechts het buitenste randje blijft staan van bin nen is de berg hier al helemaal hol. net als de rups van het kool witje. die door de sluipwesplarven bij levenden lijve wordt opgevreten, tot er niets anders dan de lege huid overblijft. Vóór u over de Maas. Itgt het ker- senland van Heugem. Gronsveld, Rijkholt en Eysden. Daarachter het Savelbos en Sint Geertruid en links, in hel Noorden ligt het pano rama van Servaas en Sint-Cera- mique. Sint-Aardewerk. Nooit is een stad mooier dan van boven cn uit de verte en dus is Maastricht het mooist van de ruïne Lichtenberg af. Hoe ordelijk en schilderachtig liggen daar de daak- jes. hoe vredigÉn hoe ivedig daar omheen dat prachtig rechthoekig ver deelde land. golvend, maar noch tans vol duidelijke geometrie, meet- kundig-schoon. Zo uit de verte om verliefd te worden en den mens voor den rustig- sten en ordelijksten aardbewoner te houden, dien men zich wensen kan. Uit den hoge lijkt het nog heel wat, die aarde en die mens. En op de ruïne Lichtenberg en ook op andere, want ruïnes komen er nu dagelijks bij kan men tóch be grijpen. dat Onze Lieve Heer zich telkens wel weer verkijken moet op deze aarde zo ordelijk, zo vredig, zo netjes-opgeruimd zien die steden en dorpen en akkers er uit. Uit ae vèrte. Pas als Onze Lieve Heer eens rondwandelt op aarde, merkt na tuurlijk ook Hij. dat niet alles pais cn vreer en koek en ei is, zoals wij dagelijks. Als gij u dus verzoend hebt met de wereld en begrepen waarom Onze Lieve Heer haar telkens opnieuw een kans (jeeft omdat zij er toch zo aardig uitziet dan doet gij het beste honderdzestig treden af te treden en bij de aloude uitspanning Slavante een glas donker te gaan drinken. Op Slavante staan beuken van vijf eeuwen oud en Maastrichtse moeders met kinderwagens en 'ba- bies van vijf weken zitten hier rus tig en trots naast hun mannen in de zondoor streepte prille loverscha- duw en het oudere kleine grut rol lebolt over de grasvelden, schom melt of wipt in de speeltuin en krabbelt rond tot een groezelige kinderhand een, paar zwarte vegen over het lachend-bezwete gezicht haalt en de schone lichtblauwe Zon dagse strikken helemaal schee) in het haar zitten en tevreden de te rugtocht aanvaard wordt. Dat is Zondag voor Maastricht! TIJL. P.S. Slavante is een verbastering van Observanten. Die strenge Fran ciscanen hadden hier eens een kloosterI BERLIJN, 20 Mei. Het nieuwe offensief dat de geallieerden Donder dag in Zuid-Italié hebben ontketend is. ondanks het ongemeen hevige trommelvuur dat er aan vooraf is gegaan, afgeslagen onder zeer hoge verliezen voor de Engelsen Amerika nen en hun hulpvolken. In de Wil- helmstrasse wordl verklaard, dat de tegenstander nergens enige terrein winst heeft kunnen bhalen, behalve bij St. Olivia, waar hij over een kleine sector in de Duitse linies kon doordringen. Deze penetratie is ech ter reeds afgegrendeld. De geallieerde druk belooft bizon der krachtig te worden bij het aan de Liri gelegen stadje Pontecorvo. waar het bekken van Cassino een ontplooiing van sterke strijdkrachten toelaat. Dit is de sector, waar in hoofdzaak het achtste Britse leger opereert onder leiding van generaal Alexander, die ook veel Polen en In diërs onder zijn commando heeft. Alexander heeft bij de operaties togen Cassino een beweging toege past, waarbij hij de versterkingen van dit ruïnenstadje ontging, door aan vallen in het Liri-dal, terwijl tevens van bruggehoofden over de Rapido werd gepoogd, door een tweede aan val een soort tangbeweging tot stand te brengen. Op grond van deze ont wikkeling is het Duitse opperbevel HET ZEEGAT UIT. WANT DAAR ALLEEN WORDT HOLLAND GROOT GELIJK VOORHEEN 1 Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- •telle West, Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskoreman- «Janturen eo de verschillende -Meldestelleo io Nederland. De onderhoudsre ken lngc-r. werden steeds hoger, zodat van aflossing spoe dig geen sprake meer kon zijn en bovendien werd de waardevermeerde ring van de huteen ten laste van de huurder-spaarders gebracht. De bepalingen ln het reglement wa ren voorts zó geraffineerd, dat de wo ningen ln elk geval eigendom van „Patrimonium" zouden blijven ln het gunstigste geval zouden dc erfgena men van een huurder, die al zijn ver plichtingen van huur. onderhoudskos ten, aflossing enz. was nagekomen, 60 pet. van de oorspronkelijke waar de of 600.uitgekeerd kunnen krij gen. hetgeen belachelijk ls, wanneer men weet, dat de huisjes thans ruim ƒ2.000.waard zijn! Indien deze „spaarwoningen" niet volgens het christelijk-sociale spaar systeem, doch als gewone huurhui zen verhuurd waren, hadden de be woners jaarlijks minstens 40 naar de Rijkspostspaarbank kunnen bren gen. Na 25 jaar zouden zij dan reeds de stichtingskosten als saldo te goed op hun spaarbankboekje hebben ge had en dit kapitaaltje zou wan neer er na 1923 geen cent meer naar de spaarbank zou zijn gebracht thans reeds gegroeid zijn tot een be drag van f 2243.—. Over dit bedrag zou de spaarder of zouden zijn erf genamen het volledige beschikkings recht hebben gehad! De afdeling- Doesburg van „Patrimonium" daar entegen zou hoogstens '500.— heb ben uitbetaald. Een extra-winst van circa 1650.— en een waardever meerdering van 1000.— bleven aan de christelijk-sociale strijkstok han gen. nadat, het in de woningen ge- investeerde kapitaal zonder enig risico behoorlijk gerendeerd had! Toen het Nederlandse Arbeidsfront met de liquidatie van de vroegere vakverenigingen werd belast, ging onder de huurders van de Doesburg- se „spaarwoningen" weldra het praatje dat nu alle centjes verloren zouden zijn en dat de woningen wel ontruimd zouden moeten worden ten behoeve van de leden van hel Ne derlandse Arbeidsfront. De tijd heeft anders geleerd! De leidende figuren in het Neder landse Arbeidsfront, die dit christe lijke sociale varkentje te wassen kre gen hebben het de huurders of hun erfgenamen aangedane onrecht op royale wijze goedgemaakt. Zij krij gen het volledige eigendomsrecht over hun woning. Om te voorkomen dat. van de onervarenheid van dc nieuwbakken huiseigenaren opnieuw misbruik zou worden gemaakt, is in de koopakte een bepaling opgenomen, dat. het bezit niet binnen tien jaar vervreemd zal mogen worden. Voor de nog op de huizen drukkende las ten verklaarde het Nederlandse Ar beidsfront zich bereid, een hypotheek te bezorgen. Onnodig te vermelden, dat de be woners buitengewoon ingenomen zijn met deze door het Nederlandse Ar beidsfront aan te brengen correctie op het wanbeheer van de afdeling- Doesburg van „Patrimonium". Enige schroomvalligen. die in deze tijd het bezit niet durfden te aan vaarden. zullen tot een jaar na de oorlog in de gelegenheid zijn op het gunstige aanbod van het Nederlandse Arbeidsfront in te'gaan. Naar verluidt zijn er thans Does burgers. die weer even anders den ken over het Nederlandse Arbeids front. overgegaan tot de ontruiming van Cassino. de stelling die in het ver loop van de Italiaanse veldtocht con symbool var de Duitse afweerkracht is geworden. Militair gezien zijn de uitgevoerde frontverkortingen, zo wordt in Ber lijn verklaard, volkomen verant woord. daar het bergachtige land zeer veel defensieve mogelijkheden biedt. De Duitse pioniers heoben boven dien in de afgelopen maanden ster ke stellingen gebouwd, zodat achter Cassino de strijd zal worden voort gezet en de geallieerden weldra zul len merken, dat ze met de bezetting van Cassino hun doel «niet hebben bereikt en dat de verbinding met het bruggehoofd vaD Nettuno niet zo ge makkelijk tot stand kan worden ge bracht als Londen en Washington hebben gehoopt. Op de Westelijke vleugel van het geallieerde front opereert het vijfde Amerikaanse leger, onder bevel van generaal Clark, waarbij ook Franse eenheden zijn ingedeeld. Dit leger tracht op te rukken langs de kustweg en opereert verder in de bergen ten Noordwesten van de Garigliano. De Duitsers hebben hier Form ia ont ruimd en zich op Itri terug getrok ken. In bevoegde Duitse kringen wijst men er op dat dc zeer hoge verlie zen. welke de vijand tot nu toe reeds heeft geleden bij zijn aanvallen, hem niettegenstaande zijn aanzienlijke overmacht, hebben gedwongen tot het in de strijd brengen van reserves. Men schat dat Alexander nu reeds meer dan vijftig procent van zijn trpepen in de strijd heeft moeten werpen, terwijl hij nog niet eens in aanraking is gekomen met de Duitse hoofdmacht. De grote verliezen, die de aanvallende formaties hebben geleden zijn alleen nog maar te dan ken aan de voorste strijdkrachten der Duitsers. Generaal-veldmaarschalk Kesselring daarentegen houdt zijn reserves zorgvuldig achter om ze op een beslissend ogenblik in het ge vecht te kunnen brengen. Nogmaals wordt van Duitse zijde verklaard dat er geen sprake is van „Duitse „linies" aan het Zuiditaliaan- se front, en dat geallieerde medede lingen over een Gustav-lijn, die door broken zou zijn. niets anders dan bluf zijn. Van hetzelfde gehalte zijn mededelingen als zou een „Adoif- Hitler"-lijn een tweede defensie- linie zijn ingedeukt. De Duitsers hebben nergens bijzondere bunkers gebouwd, doch alleen gebruik ge maakt van de natuurlijke omstandig heden. Van linies kan in elk geval niet worden gesproken. Klaus Dönitz gesneuveld BERLIJN. 20 Mei. Klaus Dönitz, eerste luitenant ter zee, de oudste en laatste zoon van groot-admirakl Dönitz, is in een zeegevecht voor de Engelse kust gesneuveld. Pas onlangs verloor grool-admiraal Dönitz zijn jongsten zoon. die eveneens als offi cier dienst deed bij de Duitse marine. De toekomst van Nederland ligt in dc handen van onze front soldaten. Zij vechten ook voor u. Bedenk dat. wanneer op 27 Mei de bus van Frontzorg u wordt voorgehouden. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort liet #-Er$alzkomniando deelt mede: Voor lederen gezonden Nederlander In de leeftijd van 1710 Jaar Is het mogelijk dienst te nemen in een ge heel gemotoriseerde compagnie bij het //-wachtbataljon te Amersfoort. Op leiding en eventuele Inzet geschieden in Nederland. Rijbewijs ls niet nood zakelijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra-levensmiddelen en kolen, fanillle- onderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeling over de cxtra-keurlnue.il voor de Waffcn-f/. waar men zich tevens kan melden. ,,De jeugd en het Rijk" DEN HAAG. 20 Mei. Zondag 21 Mei spreekt van 11.30 tot 11.45 uur over Hilversum 1 de stem der ff over „De jeugd en het Rijk". Opleiding van Arbeids dienstleiders HUIZEN, 20 Mei. In de Lager- kaderschool van de Nederlandse Ar beidsdienst. ondergebracht in het kamp „Almére" te Huizen, worden jongemannen opgeleid voor een nieuw beroep: voor het beroep van Arbeidsdienstleider. Het zijn jongemannen, die vervuld zijn van een groot ideaal, die de doelstelling van de Nederlandse Ar beidsdienst juist zo opvatten als die werd vastgelegd in de verordening: „het vervullen van een ereplicht je gens het Nederlandse volk, om. wer kend in de geest ener ware volksge meenschap. de Nederlandse jeugd te doordringen van de ethische waarde van de arbeid in het algemeen ,en haar in het bijzonder de vereiste waardering van de handenarbeid bij tc brengen." Het beroep van Arbeidsdienstleider is een nieuw beroep, maar tegelijk een roeping. Zij, die deze roeping voelen, vormen een geheel nieuw type, dat in de nationaal-socialisti- sche wereldbeschouwing tot ontwik keling kwam. Deze Arbeidsdienstleider is vóór alles een jeugdopvoeder. De aan hem toevertrouwde Arbeidsman nen in feite: grote kinderen moet hij winnen voor zijn opvoe dingsideaal: de vorming van ge meenschapsmensen. Dit ideaal dient den Arbeidsdienstleider helder voor de geest te staan en het is dus wel duidelijk, dat. zogenaamde „neutralen" voor dit. bercep niet in aanmerking komen. Een goed-werkende automaat kan geen bezieling in zijn werk leg gen. "Commanderen kan iedereen le ren. doch leiding geven is een gave. Onder leiden verstaat Constantin Hierl het brengen van een groep tot een bepaald doel. dus tot bepaalde prestaties. BIJ de selectie van de gegadigden, die zich tot dit nieuwe beroep aange trokken voelen, wordt minder gelet op diploma's dan op bepaalde karakter eigenschappen Iedere gave kerel krijgt zijn kans. Hij dient soldaat te ziin en technische kennis te bezitten Begrip pen als moed. eer en trouw en vooral kameraadschap dienen hern eigen te zijn. Een gezond lichaam en een ge zond verstand, energie, plichtsbesef en groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn waarden, waar het op aan komt. Vol doet hij aan al deze eigenschappen, dan zal lilj zich als Arbeidsdienstlei der geborgen weten ln eigen volk. Ten aan/ilcn van zijn sociale positie u reeds veel bereikt en nog steeds wordt er aan gewerkt- om deZe zo goed moge lijk te doen zijn Overigens geldt het woord van Con stantin Hierl: ..Arbeidsdienstleiders hebben geen gemakkelijk leven en zijn niet in staat, rijkdommen te ver zamelen. Zij moeten idealisten zijn, die hun innerlijke bevrediging vin den in de vervulling van een zeer grote, zeer zware maar ook mooie taak waarvan de betekenis voor ons volk misschien pas later zal blijken." In en om het kamp „Almére" heb ben wij de toekomstige leiders gade geslagen: in de leslokalen en op het sportveld. Een ieder, die het lot van ons volk ter harte gaat. zal zich er over verheugen, dat er in een be paalde generatie nog zóveel flinke ke rels worden gevonden die zich van deze ereplicht jegens het volk willen kwijten. Zij vormen de toekomstige Arbeifisdienstleiders, kerels om trots op te zijnl HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 19 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Italiaanse zuidelijke front duren de hevige gevechten, vooral in de sector ten westen en ten noord westen van Esperia en bij Ponte- corvo, voort. De vijand, die met zeer krachtige steun van pantserwagens en slagvliegtuigen na een artillerie- trommelvuur van verscheidene uren, aanviel werd met zeer zware verlie zen voor hem afgeslagen. Een plaat selijke penetratie bij S. Oliva werd na een verbitterd gevecht afgegren deld. In he' Oosten islukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten aan de beneden Dnjestr, in het voorterrein der Karpathen, alsmede ten zuidoos ten van Witebsk en ten westen van Newel. Sterke formaties Duitse gevechts vliegtuigen vielen in de afgelopen nacht de stations Rowno. Sarny en Sdolbunowo met goede uitwerking aan. Door het werpen van talrijke brisant- en brandbommen ontstonden op de stationsemplacementen en in stilstaande treinen grote branden en vernielingen. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen gisteren overdag terreur- aanvallen op verscheidene plaatsen ln Zuidoost Europa. Vooral in de steden Belgrado en Ploesti ontston den schade en verliezen onder de be volking. Door Duitse en Roemeense luchtverdedigingsstrijdkrachten, als mede door marine-luchtdoelartillerie werden 35 vliegtuigen neergeschoten. Woonwijken te Belgrado getroffen Het D.N.B. meldt, dat een groot aantal brisante en brandbommen op de woonwijken van Belgrado gevallen is, o.a. in het gebied aan de rand der stad. waar degenen, die bij vorige luchtaanvallen hun woning kwijtge raakt waren, een onderdak gevonden hadden. De in verscheidene golven aanval lende vijandelijke formaties werden door het hevige Duitse afweervuur verstrooid en op de terugweg door Duitse jagers aangevallen. Daarbij werden verscheidene viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Berlijn en Brunswijk aangevallen 50 Amerikaanse bommen werpers neergeschoten BERLIJN. 19 Mei. Amerikaanse bommenwerpers hebben Vrijdagmid dag aanvallen gedaan op Berlijn en Brunswijk en brand- cn brisantbom men geworpen op de woonwijken de zer steden. De vliegers maakten ge bruik van het slechte weer aan de Noordduitse kust om het Rijk binnen te vliegen. Niettemin kwam het op sommige plaatsen, ook tijdens de retourvlucht der Amerikanen, tot hevige gevech ten tussen Duitse een- en tweemoto- rige jagers, de bommenwerpers en de begeleidende Jagers. Daardoor wa ren de aanvallers genoodzaakt hun bommen lukraak in de woonwijken der genoemde steden te laten vallen. Vooral de arbeiderswijken leden schade en verliezen onder de bevol king. Volgens Vrijdagavond ontvangen berichten werden meer dan 50 Ame rikaanse vliegtuigen, 'voor een groot deel viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. DEN HAAG, 20 Mei. Officieel wordt bekend gemaakt: Het Deutsche Obergcricht in het bezette Nederlandse gebied heeft de communisten Johan Hissink, Johan nes Hoogcndoorn en Jan van der Zwaag wegens sabotage ter dood veroordeeld. Hissink en Van der Zwaag zijn jarenlang opgetreden als communistische functionarissen hebben in aanzienlijke omvang communistische pamfletten ver spreid. Dc veroordeelde Hoogcn doorn heeft als drukker deze pam fletten vervaardigd. Het vonnis is voltrokken. Met de voltrekking van het dood vonnis tegen Hissink, Hoogcndoorn en Van der Zwaag ls de communistische woelarbeld van deze drie veroordeel den bestraft. Hissink en Van der Zwaag waren, volgens hetgeen tijdens het proces gebleken ls, verscheidene Jaren lang ln buitengewoon grote om vang en in leidende functie voor de verboden C.P.N. Communist Ische Partij Nederland) Illegaal werkzaam geweest en hadden daarbij ophitsende communistische agitatie gepleegd. Al6 leidende functionarissen hebben zij zich vooral bezig gehouden met het verspreiden van communistische ge schriften, terwijl de veroordeelde Hoogendoorn van 1941 tot 1943 ln duizenden exemplaren het communis tische vlugschrift „De Vonk", alsmede andere pamfletten en plakkaten van de C.P.N. gedrukt heeft. Wegens deze woelarbeld zUn His sink, Hoogendoorn en Van der Zwaag ter dood veroordeeld. De beklaagde Van der Zeeuw uit Vclscn is bij vonnis van het Deut schc Obergericlit als saboteur ter dood veroordeeld. Illj heeft illegale ophitsende communistische gcschrif ten verspreid cn deelgenomen aan verscheidene daden van sahotagc tegen inrichtingen van dc Duitse weermacht. Het vonnis is voltrokken. Zeeuw, die tot dusver niet gestraft ls, en vroeger tot geen enkele politieke vereniging heeft behoord, heeft zich, naar hij tijdens het proces uiteenzette, ln 1942 door een kennis er toe laten verleiden, regelmatig een Illegaal op hitsend communistisch vlugschrift te betrekken. Nadat hij zich hierdoor eenmaal had vergrepen aan de be schikking van de bezettende macht, geraakte hij steeds meer ln de klauwen van de communistische ophitsers. De ze verleidden hem er toe. zelf tc gaan werken voor de verspreiding van het Extra-keuringen Het ft-Ersatzkommando deelt nicde: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei le Amsterdam van 9 tot 11 uur, Nebenslelle der M affen- ffDam 1 en Woensdag 'M Mei Ie Den Haag van 9 tol 14 uur. in een iler zalen *an het gebouw Aniiellia, Westeinde 1.7. waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd le worden voor de Waf- fen-p. if-wachthalailloii in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine cn de germaansc In Nederland. Tijdens dc keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmldde- len etc. Officier ln de Waffen-ƒ/ kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen cn gratls-relsblljet- ten voor de heen- en terugreis zijn erkrljgbaar bij de volgende Nebenstel- len der Waffen-P: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56: Heerlen, Sa- roleastraat '15; Groningen. Heren straat 46: Enschede, riengclosestr. 30 ch eveneens bij het n-Ersat/koin- oiando. Korte Vijverberg 5. Deo Haag. Illegale ophitsende vlugschrift cn wis ten hem ten slotte er toe tc brengen, dat hij in zes gevallen deelnam aan daden van sabotage tegen eigendom van de weermacht. Zeeuw verklaarde tijdens de procesvoering, dat hij zich uitsluitend onder de druk van com munistische ophitsers er toe had la ten dwingen, aan de dadon van sabo tage deel te nemen. De verdediger van den beklaagde, de advocaat mr. Van Ravenswaay, zeldc. dat de beklaagde zonder twijfel communistische actie had bedreven. De beklaagde ls geen typische saboteur, maar heeft een zwak karakter, dat bezweken ls voor dc verleiding van geraffineerde ophit sers. Op voorstel van het OM. veroor deelde het Deutsche Obergerlcht den beklaagde Zeeuw wegens sabotage ter dood. De president verklaarde bij de motivering van het vonnis, dat oe be klaagde het verbod overtreden had om lid te zijn van een ontbonden partij en dat hij zich schuldig gemaakt had aan het verspreiden van ophitsende vlugschriften. Voorts heeft hij als medeplichtige deelgenomen aan pogin gen tot brandstichting en tot versto ringen van het transport, die gevaar opleverden voor het algemeen belang. Door deze strafbare handelingen heeft hij zich schuldig gemaakt aan sabo tage. daar de strafbare feiten bestemd en geschikt waren om de openbare or de en de veiligheid van het openbare leven ln Nederland in gevaar te bren gen. Dientengevolge ls alleen de zwaar ste straf op haar plaats. DJAKARTA (Batavia). 19 Mei. De plaatselijke Japanse legerautori- teiten hebben gisteren meegedeeld, dat een formatie van «vijftig vijande lijke bommenwerpers Woensdagoch tend gepoogd heeft een aanval te doen op Oostelijk Java uit de richting van de Indische Oceaan. Tien der vijan delijke machines probeerden Soera- baja aan te vallen, maar deze poging faalde, aangezien de Japanse lucht afweer drie toestellen neerschoot en de overige machines op de vlucht dreef. Er werd slechts onaanzienlijke schade berokkend aan de Japanse installaties op de begane grond De aanvallende toestellen waren blijk baar afkomstig van vijandelijke vlieg- kampschepen, die in de Indische Oceaan op de loer liggen om aanval len te ondernemen. De Japanse leger en vlootstrijdkrachten, zo werd aan de mededeling toegevoegd, zijn echter volkomen paraat om hun een warme ontvangst te bereiden. Kort na deze aanvalspoging ver schenen weer drie vijandelijke vlieg tuigen van het type „Consolidated" boven Soerabaja, Zij werden door een hevig spprvuur van de Japanse af weer ontvangen. Twee toestellen wer den beschadigd cn geraakten in brand. De staking ln de grote bewape- nlngsfabrlek te Detroit ls op twee andere fabrieken overgeslagen, zodat ln totaal thans 65000 man het werk hebben neergelegd. Een viermotorige Amerikaans© bommenwerper is door Zweeds afweer geschut tot landen gedwonzen. Tien leden der bemanning zijn geïnterneerd. De verduistering begint heden om 21.30 (Zondag 21.45) en eindigt om 5.45 (5.30) uur. Maan onder 19 13 (Zondag 20.31), op 5.18 (5.43). 22 Mei N.M., 30 Mei E.K., 6 Jun» V.M., 13 Juni L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1