HET DAGBLAD Uiterst hevige strijd in Zuid-ltalië VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Wilskracht van Longa was beslissend Duitse weermachtsberichten Aan het landingshoofd Nettuno leeft de actie ook op Ontruiming van Cassino Verontwaardiging in Noorwegen Moscou wil Balkan bolsjewiseren Meer kleuterverblijven in de toekomst Tweeduizend Letten omgebracht Saboteurs terecht gesteld Rantsoen vette kaas Het Rijk ideaal der jeugd Twee nieuwe wereld-records in Olympisch Stadion Slijkhuis verbetert record van Zeegers op de twee Engelse mijlen Mevr. Blankers-Koen in uitstekende vorm Volewijckers met 2-1 verslagen Prachtige prestatie van Willy Haverlag Voetbaluitslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 18 Mei. Het opperbevel van de weermacht tnaakt bekend: Aan het Italiaanse Zuidelijke front gelukte het den vijand gisteren na verbitterde gevechten, waarbij hij uiterst zware bloedige verliezen leed, tën Noorden van Formia in onze stellingen binnen te dringen. Tegen maatregelen zijn aan de gang. In het gebied van Esperia werden alle vijandelijke aanvallen, die met het sterkste gebruik van artillerie en pantserjagera werden ondernomen, afgeslagen. Cassino. waarop de Engelsen en Amerikanen sinds maanden met ge bruikmaking van sterke strijdkrach ten tevergeefs hadden stormgelopen, werd in de afgelopen nacht ten guri- ste ener v ?rder achterwaarts gele gen grendelstelling die krachten be spaart. zonder slag of stoot ontruimd. Aan het landingshoofd van Nettu no werden bij oplevende gevecht^- activiteit sterke aanvsilen van den vijand ten Zuiden van Cisterna en ten Zuiden van «Littoria afgeslagen. Een sterke formatie Duitse ge vechtsvliegtuigen viel in de afgelopen nacht met waargenomen goede uit werking vijandelijke concentraties en aanvoerwegen in het gevechtsgebied Mintumo aan. Amerikaanse bommenwerpers richttenaanvallen op verscheidene havensteden aan de Italiaanse West kust er op het eiland Elba. Daarbij werden door luchtdoelartillerie en in luchtgevechten 17 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Aan het Oostelijke front wordt bui ten levendige plaatselijke gevechten aan de benedenloop van de Dnjestr en in het voorterrein van de Karpa- then. geen melding gemaakt van ge vechtshandelingen van betekenis. In de Zwarte Zee heeft een Duitse duikbootjager een Sowjet-Russische duikboot tot zinken gebracht en een andere zo zwaar beschadigd, dat haar vernietiging waarschijnlijk geacht moet worden. Sterke formaties zware Duitse ge vechtsvliegtuigen ondernamen in de afgelopen nacht een geconcentreerde aanval op het stationsemplacement van Smolensk. Door het massale uit werpen van brisant- en brandbom men ontstonden in de doelgebieden verscheidene grote branden en explo sies. Bij een aanvalspoging van Sowjet- russische bommenwerpers op een Zuidfinse haven werden tien vijande lijke vliegtuigen door Finse jagers neergeschoten. De bestrijding, van communistische benden op de Balkan werd met suc ces voortgezet. In de tijd van 1 tot 15 Mei verloren de communisten meer dan 5000 doden. 1300 gevangenen en verscheidene honderden overlopers Talrijke stukken geschut, wapens en oorlogstuig van allerlei aard alsmede 34 ravitailleringskampen werden buit gemaakt of vernietigd. Bij de afweer van een vijandelijke actie tegen het voor de kust van Dal- matië gelegen eiland Solta heeft het tweede bataljon van een Hannove- raans regiment grenadiers onder bevel van den kapitein der reserve Nohr- mann zich bijzonder onderscheiden. Plaatselijke gevechten in het Oosten Het weermachtsbericht van Woens dag luidt: In het bergachtige terrein van het Italiaanse zuidelijke front woedt over een breedte van 35 km een mate riaalslag van de grootste almeting. Onafgebroken trommelvuur met een geweldig gebruik van munitie,, de sterkste luchtaanvallen, het gebruik van de pantserwagens als mobiele artillerie, een verbitterde worsteling om elk -teunpunt en elke hoogte, die vaak binnen korte tijd meermalen van eigenaar wisselen, dit alles geeft aan deze gevechten het kenmerfc van de grote afweerslagen van de vorige wereldoorlog. Tegenover een grote vijandelijke overmacht bieafen onze troepen thans sinds zes dagen een heldhaftig ver zet. De in het kader der gevechten voltrokken uitwijkbewegingen verlo pen volgens plan De uiterst zware bloedige verliezen van de vijand staan in geen verhouding tot de zuiver tactische terreinwinst die hij kon behalen. Aan het landingshoofd van Nettuno vonden gisteren geen gevechten van betekenis plaats. Sinds dagen in hevigheid toenemend vijandelijk artil lerievuur doet evenwel ook daar spoe dig de grote aanval verwachten. Aan net Oostelijke front ontstonden ook gisteren buiten hevige plaatse lijke gevechten aan de benedenloop van de Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen geen gevechtshan delingen van betekenis. Sterke forma ties gevechtis- en slagvliegtuigen vie len in de afgelopen nacht bolsjewis tische concentraties en troepenonder komens ten Zuidoosten van Ostrow en in het gebied varuPleskau met waargenomen goede uitwerking aan. In de Finse Goli werden dertien bolsjewistische bommenwerpers door bewakingsvaartuigén der marine en door jagers neergeschoten-. Duitse torpedomotorboten bescha digden bij een nachtelijke aanval op bolsjewistische bewakingsstrijdkrach ten in het oostelijke oeel van de Finse Golf verscheidene vijandelijke vaartuigen. Bij een aanvalspoging van Sowjet- bommenwerpers op een Duits convooi voor de kust va?, Noordelijk Noorwe gen werden door escortestrijdkrach ten en door boordafweergeschut drie, door jagers nog 21 vliegtuigen ver-, nictigd. In de afgelopen nacht, lieten enige Britse vliegtuigen bommen vallen op het stadsgebied van Berlijn. OSLO, 19 Mei. De stemmen, die zich in alle delen van Noorwegen ver heffen tegen de bolsjewistische plan nen met Noorwegen, worden talrij ker. Ministerpresident Quisling ont ving vele telegrammen, waarin men zich spontaan bij zijn verklaring aan sloot. Bijzonder nadrukkelijk zijn de uit Noord-Noorwegen ontvangen tele grammen. In Oslo en vele steden in de provincie werden bijeenkomsten gehouden. Een te Christiansand aan genomen resolutie spreekt met ver ontwaardiging over het verraad der uitgeweken Noorse regering en keert zich tegen de plannen der "Sowjet- Unie. In buitenlandse perskringen te Berlijn wordt het bezoek, dat Eden tijdens het verblijf van den Ameri- kaansen onderstaatssecretaris Stetti- nius in Engeland, te Moscou heeft af gelegd, in verband gebracht met de eis der Sowjets tot deelneming aan een eventuele bezetting van Noorwe gen. In Berlijnse politieke kringen ziet men in dit alles een nieuw symptoom van de toegevendheid der Britse bui tenlandse politiek tegenover de Sow- jet Unie. Ie JAARGANG No. 116 Lp VRIJDAG 19 M&t 1944 Uifgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 DEN HAAG. 16 Mei. De verzor ging van de kleuters en Jonge kinde ren stele m deze tild de moeders voor vaak onoplosbare problemen. Het huis houden vergt zoveel tlid en inspan ning, dat de kinderen dikwijls veel van de zorg moeten.ontberen, waarmee iedere moeder ze graag zou omringen. Maar niet alleen hierolt is de steeds toenemende belangstelling te verkla ren voor de kleuterverblijven van ric Ned. Vol'«^dienst. Ook dc wiize. waarop de kinderen daar worden verzorgd, heeft er het hare toe bijgedragen. Hierover heeft de pl.v. leider van de afd. soc. zaken van de N.V D., dc heer Teeuwissen. ons enige bijzonderheden medegedeeld. Om een harmonische Uchaamsoni- wlkkeling te bevorderen en om even tuele kleine afwijkingen te corrigeren^ wat op deze zeer jéugdige leeftijd dikwijls nog mogelijk is krijgen de kleuters dagelijks eenvoudige gym nastiekles. Vooral op een goede hou ding wordt gelet.'met het oog waarop men geen banken, maar tafeltjes en stoeltjes .in gebruik heeft genomen Nederlandse kinderen van alle gezmd- ten. wier moeder de gelegenheid ont breekt om zelf de volledige zorg van haar kiuderen op zich.te nemen.'kun nen worden ingeschreven. De leeftijds grens is zeer laag, in noodzakelijke ge vallen zelfs beneden dc twee Jaar. Over de praktijk in de kinderver- blijven deelde mej. Zwama van de afdeling gezinszorg ons een en ander mede. De Jeugdige gasten staan onder medische controle. Ervaren kinderver zorgsters hebben in de klnderverblij- vcn de leiding. Zii hebben leder hoog stens 12 tot 15 kinderen onder haar hoede, zod&t aan elk kind afzonderlijk de nodige aandacht kan worden be steed. De kleuters worden dagelijks van top tot teen gewassen. Bovendien ontvangen zij uitstekende extra voe ding. Bij het onderwijs wordt de methode fröbel toegepast en dc kinde ren wordt zin voor orde en netheid bijgebracht. KLEUTCRVEH8LUVEN NEDER LA NDSCHE VOLKS DIENST tFoto C.H.F.) De kosten worden naar draagkracht berekend. De maximumprijs per dag bedraagt 25 cent. Het is de bedoeling, dat in alle plaatsen van betekenis kleuterverblijven zullen verschijnen, in de grote steden, in iedere wilk. Het is zeer te wensen, dat de Neder landse Volksdlenst in de gelegenheid zal zijn, om het voor ons volk zo uiterst belangrijke Instituut van de kleuterverblijven spoedig de noodzake lijk gebleken uitbreiding te geven. Pover resultaat van de Empire-conferentie De besprekingen geëindigd STOCKHOLM. 18 Mei. De pvc- miers der dominions hebben aan het slot van hun conferentie te Londen een .verklaring ondertekend die vol gens Reuter spreekt over de volgen de punten: 1. Volledige overeenstemming ten aanzien van de buitenlandse politiek: 2. Een gemeenschappelijk besluit om ..tyrannie en onderdrukking" uit de wereld tb bannen. 3. Een besluit er naar te streven, dat alle thans door Duitsland en Japan ..overweldigde" landen ..bevrijd" worden en zelf moe ten beslissen over de „toekomstige vorm ener demokratische regering". De verklaring, aldus Reuter/ geeft uiting aan het besluit de oorlog ,tot het zegevierende einde" voort te zet ten en na de oorlog een .wereldorga nisatie" op te richten, die het „be houd van de vrede" moet dienen en voorzien moet worden van de nodige macht en het nodige gezag om „agressie en gewelddaden" te kunnen verhinderen. Nieuwe besprekingen en onderhan delingen zouden binnenkort plaats hebben tussen vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, de Ver. Staten en de SowJ et-Unie. In de Wilhelmstrasse wordt het communiqué over de rijksconferentie uiterst pover genoemd. Evenmin krijgt men uit de redevoeringen der verschillende deelnemers de indruk, dat ChurchHl erin geslaagd is de in verschillende richt ingen strevende krachten samen te bundelen en het imperium veilig öodr de oorlog heen te loodsen. Contact met Griekse er\ Bulgaarse communisten BERLIJN, 17 Mei. Een document van sensationele betekenis noemt men in de Wilhelmstrasse het in enige Engelse dagblatfën gepubliceer de verdrag tussen Bulgaarse en Griekse communisten enerzijds en de Sowjet-Unie anderzijds. Het verdrag bevat niet alleen een plan tot vorming van een Zuid-Oost- europese Unie van socialistische Sow- jet-republieken. een radengroep, wel ke haar-noordelijkste grenzen aan de Donau en benoorden Fiume wil leg gen. maar tevens een scherpe aanval óp de. Turkse integriteit, daar de ver dragsluitenden Istanboel en de Dar- danellen tot een autonome Sow jet republiek willen uitroepen cn de controle van dit gebied aan Moscou willen overlaten. In de overeenkomst wordt gezegd, dat dé „Unie" Griekenland, Mace donië. Bulgarije en Servië zal om vatten. De communistische partijen van Griekenland en Bulgarije mo gen voor het bereiken van dit doel een tactiek volgen, die hun goed dunkt. Een officiële Duitse woordvoerder voegde aan het bovenstaande toe. dat reeds vier maanden geleden de eerste berichten over een dergelijk plan binnenkwamen. De Russische aspiraties in de richting van Bospo rus en Dardanellen zijn trouwens niet nieuw. Bij zijn laatste bezoek aan minister von Ribbentrop heeft Molotow hierop reeds gezinspeeld. Bekendmakingen Massagraven bij Oella gevonden- BERLIJN. 17 Mei. In dc nabij- heid van Oella. tussen Witebsk cn Polozk, zijn graven gevonden, die konden worden geopend nu de tem peratuur is gestegen. De burge meester van Oella zcide hierover: „In deze graven zijn in Juni 1941 niet minder dan 2000 Letlanders be graven, die door de NKWD waren doodgeschoten. Het waren in hoofd zaak intellectuelen en mensen van de hogere klassen, ook vrouwen en kinderen. Deze ongelukkigen waren uit de buurt van Dunaburg hierheen gedreven. Hier zakten zij ineen, uit geput door hitte, honger, dorst, en angst. Daar aan een verdere mars niet gëdacht kon worden, werden zij door de begeleidende NKWD-man- schappen met machinegeweren dood geschoten. V. Zonder zich om de doden en ster venden te bekommeren, trokken die manschappen verder. Dc bevolking moest twee dagen later de doden in massagraven bijeenbrengen. j De Duitse pantserformaties, die spoedig daarna uit het gebied van Witebsk naar Polbzk oprukten, had den geen tijd om aandacht aan de graven te wijden. Later werd liet ge bied onveilig gemaakt door benden en eerst nu. 'na de zuivering van dit gebied, konden de graven, waarop de bevolking zelf de aandacht heeft ge vestigd, worden gevonden. Speciale troepen zijn begonnen met het ope nen der graven. Dc Hdherc ff- und Polizeiführcr „Nordwcst" deelt mede: Het Polizcigericht te Amsterdam heeft de Nederlanders Lutc Thijs de Haan, geboren 8 November 1914, studentFerdinand Alfons Maria van der Ham, geboren 20 November 1916, houthandelaar; Hcndrikus Johannes Anto- nius Wittebold, geboren 8 Janu ari 1920, gemeente-ambtenaar; Mar ten Lijnema, geboren 16 Maart 1910, 'landbouwer, als saboteurs ter dood veroordeeld. "De veroordeelden hadden zich aan gesloten bij een verzetbeweging. Zij hebben voortdurend personen ge steund. die zich als delinquenten wisten te onttrekken aan een ver volging door de Duitse autoriteiten. De Haan heeft een leidend aan deel gehad in een roofoverval op het postkantoor te Wassenaar op de avond van .11 Mei 1944. De daders waren aanzienlijke bedragen in "han den gevallen. Van der Ham was in het bezit van een verdedigings wapen Bij ,een controle van de per soonsbewijzen op het station Utrecht pleegde hii een moordaanslag op de hun dienst verrichtende ambtenaren van de Duitse Sicherheitspolizei. De poging mislukte. L ij n e m a stond in zeer nauw contact met mannen van de verzetbeweging. Hij was in het bezit, van een schietwapen met de be nodigde munitie. Dit wapen heeft hij bewust aan een medeplichtige gege ven. die besloten was van dit wapen gebruik te maken. Wittebold heeft van zijn func tie als ambtenaar misbruik gemaakt. Hij heeft aan mannen van dé verzet beweging officiële formulieren en 't gemeentezegel, alsmede levensmidde- lenbonnejj. ter beschikking gesteld. Hij wist van een voorgenomen roofoverval op het gemeentehuis. Om deze over val te begunstigen, heeft hij de mis dadigers. die besloten waren deze daad te volvoeren, de sleutel van de brandkast gegeven, welke sleutel hij in bewaring had, zodat hiervan een duplicaat gemaakt kon worden. Deze duplicaatsleutel heeft hij zelf op de brandkast gepi-obeerd. De vonnissen zijn, nadat de kwestie van gratieverlening is onderzocht, voltrokken. Uit het proces is gebleken, dat de veroordeelden eerst na hun arrestatie hebben vernomen, dat hun opdracht gevers joden en communisten waren. Zij waren door deze ophitsers achter de schermen in verregaande mate opgehitst De höhere ff- und Polizeiführer „Nordwest" deelt mede. Het Pqlizeistandgericht Arnhem heeft op 15 Mei den student Julius Moormann uit Nijmegen, geboren 12 April 19?4 te Nijmegen, ter dood ver oordeeld. omdat hij op 10 April 1944 in Nijmegen tezamen met een stu dent Georg Muskens geprobeerd heeft een Rijksduitsen Polizeioberin- spektor te beroven en te vermoorden. Hij was in het bezit van een knup pel, terwijl de door het verzet van den Polizeioberinspektor doodgescho ten student Georg Mnskens een pi stool gebruikt had. waarmede hij den Duitsen ambtenaar verwondde. Het op grond van de Ordnungs- schutzverordnung en de Gewaltver- brecherverordnung gevelde doodvon nis is na onderzoek van dc gratie kwestie voltrokken. (w.g.) RAUTER ff -Obergruppenf ührei'und General d.P. DEN HAAG, 19 Mei. r Het ligt in de bedoeling gedurende de periode van 11 tot en met 24 Juni a.s. een bijzonder rantsoen van 100 gram vette kaas beschikbaar te stellen. Om voor dit bijzondere rantsoen in. aan merking te komen, moet men de bon algemeen 131 voor of op Zaterdag 27 Mei a.s. bij den leverancier, van wien men gewoonlijk kaas betrekt, inleve ren, desgewenst tegen ontvangstbe wijs. In het tijdvak van 11 tot en met 24 Juni a.s. zullen de handela ren op deze bon 100 gram vette kaas per bon afleveren. Aflevering voor 11 Juni a.s. is niet geoorloofd. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort Hei //-Ersatzkommando deelt mede: 4 om- lederen gezonden Nederlander in de leeftijd van 1710 .laai- Is liet mogelijk dienst te nemen In een ge- licel gemotoriseerde compagnie bij liet If-wachtbataljon te Amersfoort. Op leiding cn eicntuele Inzet geschieden In Nederland. Kljhcwljs Is niet nood zakelijk. Dc opleiding voorziet lilerln. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra-levcnsmlddchsn cn kolen, famllie- orrderhond enz. Wordt verwezen itaur de mededeling over de êv tra-keu ringed voor de Waffen-//. waar men zlcli tevens kan melden. Honkbalprogramma AMSTERDAM. 17 Mei. Het honk- oalprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Eerste klasse. Zaterdag: .QuickSchoten; Zondag: Blauw-Wlt AJftx; EDO— HHC S.C. Haarlem— VVGA; overgangsklasse. Zaterdag: OWO—DOS: DWSRCH: Blauw-Wit 2—AFC, Zondag: HilversumZeebur- gia; De SpartaanAJax 2; HCK Haarlem 2. TIJBBCeleritas; HHC 2 —EDO 2. De vroegere Poolse ministerpresi dent. prof. dr. Leo Kozlowskl. Is op 11 Mei te Berlijn aan de gevolgen van verwondingen, opgelopen bij een Ame rikaanse terreuraanval. overleden. Koz lowskl was premier tijdens het-regime van Pilsoedskl. Geruime tijd bracht hij tijdens deze oorlog ln bolsjewistische gevangenschap door. Reichsschule Valkenburg demonstreert GRONINGEN. 17 Mei. Pcld- mcyer, de voorman der Germaanse in Nederland, heeft Dinsdagavond in Groningen gesproken. Van zijn rede. die gelijk was aan die te Leeuwarden gehouden, plaatsten wij reeds een verslag. Ook aan de bij eenkomst. te Groningen in dc over volle Stadsschouwburg, waarbij on der meer /f-Obergruppenführer Rau- ter aanwezig was. hebben de leer lingen van de Reichsschule te Val kenburg hun medewerking verleend. Want juist daarom trekt Feldmeyer met deze Duitse en Nederlandse jon gens door ons land. omdat bij hen op die school de eigenschappen worden ontwikkeld, die de Germanen door alle eeuwen heen tot leiders hebben gemaakt. Zij zijn daarom een voor beeld voor de jeugd, van wie Feld meyer in zijn rede zcide, dat zij het vaandel overnemen van de oudere strijders, die haar voorgingen en die met den Führer gestreden hebben .voor een wereld waarin trouw en ridderlijkheid op de voorgrond staan. Met hun eigen muziekcorps, met koorzang en met spreuken, zowel in het Nederlands als in het Duits, luis- teren zij deze bijeenkomsten op. „Dc Germaanse jongemannen melden zich. zij staan vereend, want in al len slaat bruisend dezelfde bloed slag". riepen zij in spreekkoor uit. En onstuimig klonk hun „Wach Auf" van"Richard Wagner uit „Der Meis- tersinger". Zo was dit optreden een getuigenis van hun eensgezinde wil tot verwerkelijking vair hun ideaal: Het Rijk. Zo ook moet. hun optreden naar buiten gezien worden: de nieu we jeugd getuigt van een nieuw ideaal. Voor jongens en meisjes van tien tot veertien .Laar bestaat tot 1 Juni gelegenheid om als leerling te wor den ingeschreven resp. bij de Reichs schule voor jongens in Valkenburg (Limburg) en de Reichsschule voor meisjes in Heijthuizen (Limburg). Baldadige jeugd ontziet zelfs kerkhbf niet HILVERSUM. 17 Mei. De bal- dadigheid van de jeugd neemt ook in deze gemeente hand over hand toe. Een stel jongens heeft zich n.l. niet ontzien op het mooie oude kerkhofje aan de Oude Torenstraat als van dalen huis te houden. Grafmonumen ten zijn stukgeslagen, kettingen van zerken weggenomen en zelfs de oude kerkhofmuur is gedeeltelijk afgebro ken AMSTERDAM, 18 Mei. Onder vrijwel ideale omstandigheden zijn de door AV 1923 georganiseerde wedstrij den in het Stadion een groot succes geworden. De dames-estafetteploeg vestigde een nieuw wereldrecord op dc 4 x 100 yards en mevr, Blankcrs Koen verbeterde haar wereld record 100 yards. Bovendien bracht Slijkhuis het record van Zeegers op de 2 Eng. mijl beduidend omlaag. Onze vier snelste sprintsters mevr. BlankersKoen, Jo Adema, Nelly Timmer en Gerda Koudijs hadden reeds bij haar eerste poging om het bestaande wereldrecord op de 4 x 110 yards te verbeteren, succes. De eerste twee wissels waren weliswaar niet scherp, doch er werd uitstekend ge lopen. De gemaakte tijd bedroeg 48.8 sec., zodat het sinds 1926 op naam van Engeland staande record met een volle ^econde was verbeterd. De tweede poging bracht door bete re wissels ogenschijnlijk een snellere tijd. doch het tempo was iets minder, hetgeen de gemaakte tijd van rond 49 sec. wel bewees. Dc dames werden voor haar prestaties op hartelijke wijze gehuldigd. Eerlang zal een po ging worden gedaan de 4 x 100 m. estafette te verbeteren. Mevr. Blankers—Koen had op de 100 yards de strijd tegen haar riva len opgenomen, doch zij won met grote voorsprong Tn de uitstekende tijd van 10.8 sec. Het wereld-record stond op haar naam met 11 sec., welke eer zij met nog drie "andere buitenlandse athletes deelde. Dit is dus haar vijfde wereld-record! Gerda Koudijs werd tweede in de goede tijd van 11 sec., terwijl Jo Adema en Nellie Timmer resp. drie Ten vier werden. Slijkhuis hield de naam der heren- athleten omhoóg door Zeegers' record op de 2 Eng. mijl te brengen van 9.41.4 op 9.16.6. Zijn lopen was ook nu weer zeer fraai en oogstte enorm veel bijvaL De 100 m. klasse A bracht een ver rassing. In de eindstrijd ont stond na velé val se starts een scherpe race, waarbij Van Osta de kop had Zwaan deed alle moeite hem te Easseren. doch et mocht hem niet gelukken. Het verschil was ech ter öiet groot. Beider tijd bedroeg 10.8 sec. De Vries van AV 1923 werd derde in 10.9 sec. en Nusse werd vierde. Op de 400 m. prolongeerde Blok zijn abonnement op de overwinning in 50.7 sec., met Bakels als goede tweede in 51.3 sec. De 800 meter was heel wat spannender. Van Olffen nam de kop doch Bouman en De Ruyter kwamen na 600 m. naar vo ren. In de laatste bocht had Bou man de leiding genomen. De Ruyter kwam weer naar voren, doch mocht hem n'et inhalen. Bouman's tijd was 1.58 en die van De Ruyter 1.59.5. Van Olffen werd derde. Feunekes van PSV viel tegen en werd zevende. De 4 x 200 m. est. werd door AAC Boersma. Nusse, Zwaan cn Berger gewonnen in dc goede tijd van 1.32.2. - Er was vrij veel publiek, doch het afwerken der nummers.gebeurde te langzaam. Hieronder nog enkele win naars: 100 M 1. Kips, A.V. 1923, 11 sec. 400 M.B.; Veldhoen, Maurits, 52.9 sec. 800 M.B De Man. PSV. 2 min. 5 sec. 1500 M. B. van Rijn. AV 1923, 4.18.2; Hinkstap; Takken, AV 1923, 13.44 M. Versp. Houtman 6.93 M. Hoogspringen: Schocmaker. Zaan land, 1.70 M. Discus: De Bruin 42.35 M. Kogelstooten: De Bruyn 14.14 M. Dames: discus: A. NiesinkSagitta, 39.70 M. Hoogspringen: Van Balen Blanken idem. 1.55 m. Junioren: 300 m. Van Decst. V. V.. 38.6 800 m. Elstak. A AC. 2.7.5. Speer: Sprok- kreeft, AV 1923 49.58 m. SLIJKHUIS Tek. A.P.-arch. Hierboven de zegevierende dames van onze nationale estafetteploeg, die er in het Olympisch Stadion te Amsterdam in slaagden het wereld record op de 4 x 110 yards te verbe teren en te brengen op 48.S sec. Van l.n.r.: mej. Gerda Koudijs, mej. J. Adema, mej. Timmers en mevrouw Fanny Blankers—Koen. Foto Stapf-Reynhoudt) Von Rundstedf bü Pé+ain PARIJS. 18 Mei. - Staatschef maarschalk Pétain heeft gisteren generaal-veldmaarschalk Von Rund- sledt ontvangen. „Vrijstaat Kiel" aan Stalin toegedacht (Speciale correspondentie). BERLIJN, 19 Mei. In de diverse feiten, die na dc conferentie van Te heran bekend geworden zijn. meent de Wilhelmstrasse haar these be treffende de onvoorwaardelijke capi tulatie van Engeland en deVere nigde Staten voor -de Sowjeteisen bevestigd te kunnen zien. Een zekere sensationele reactie heeft een be richt van Associated Press in Duits land teweeg gebracht over dc vor ming van een kleine vrijstaat om Kiel en het Keizer Wilhelmkanaal. Deze concessie zou Roosevelt aan Stalin gedaan hebben, ter gelegen heid van de conferentie te Teheran. Zij zou bedoeld zijn als uiting van een volledig vertrouwen der Ver enigde Staten in de Sowjet-Unie. die op deze wijze een absolute garantie krijgt op de vrije doortocht door de Oostzee naar de Noordzee. (Van onzen specialeu verslaggever). TILBURG, 18 Mei. Dit Is d c wedstrijd van het seizoen geworden, een wedstrijd zó enerverend en zó vo| adembenemende spanning, zó vol onweerstaanbaar enthousiasme en zó boeiend, als wc er in heel lange tijd geen gezien hebben. Dc Volewijckers hebben die wedstrijd met 21 verlo ren, alleen, omdat dc wil om te win nen bij Longa sterker was dan die van de Amsterdammers. De geestdrift van het zuiden, maar ook dc bezieling, waarmee Longa speelde, een bezieling, die zeker niet sterker geweest zou kunnen zijn, als dc Tllburgse ploeg zelf nog een kans op het kampioen schap had gehad, hebben in deze wed strijd dc doorslag gegeven. Longa bracht een „geladen" elftal in het veld. Het had de gehele week maar eén wens. één gedachte gehad: de nederlaag van Amsterdam uitwis sen. Men wilde met alle geweld die gevreesde Volewijckers kloppen, niets kon het daarvan weerhouden, men wilde, men wilde, men wilde. Tegen een ploeg, die een zó sterke wilscon- centratie heeft, is het moeilijk voet ballen. De Volewijckers wilden qók winnen, natuurlijk, het ging om het kampioenschap! Maar men was er zich terdege van bewust, dat het niet gemakkelijk zou gaan. Men had iets van die wonderlijke stemming van Longa voorvoeld, men kende terdege het gevaar van zo'n stemming. Had die zelfde stemming ook niet mede gewerkt aan de overwinning op VUC? Éen ploeg als de Volewijckers heeft, voldoende zelfvertrouwen, maar toch... helemaal gerust was men er toch niet op. Zo speelde men dus onder een zekere druk. Onder die druk zijn de Amsterdammers deze wedstrijd niet uitgekomen. Vooral niet. omdat Longa van het eerste ogenblik tot het laatste hen uit hun spel speelde, omdat spil v d. Bogaart zo consequent stopperde. dat De Jongh het spelen vrijwel onmogelijk gemaakt werd en omdat men tegen êlf voetbalduivels stond, die ontem baar waren. Men begrijpe ons goed. Er is in aller beste verstandhouding gespeeld. De ze wedstrijd was een worbeeld van sportiviteit en geen wanklank werd er gehoord, ook in hun enthousiasme hebben de spelers een waarlijk prachtige sportieve zelfbeheersing getoond Maar het bleven duivels, tegen wie Dc Volewijckers te spelen hadden en hoewel ook dc Amster dammers zich met volle overgave in de strijd geworpen hebben en hoe wel zij ook tot het einde toe met verbetenheid hebben gestreden en een gelijkspel voortdurend tot de mogelijkheden bleef behoren, hebben zij tenslotte de meerderheid van Longa moeten erkennen. Attractief spel Opnieuw is in deze wedstrijd be wezen. dat ook mét een stopperspil attractief voetbal te spelen is. want niemand, die deze wedstrijd gezien heeft, zal kunnen beweren, dat dit een spelletje van afwachten is geweest. Longa. dat voor het eerst in de kampioenscompetitie op zijn sterkst uitkwam, met Luytelaar weer in het. doel, v. d. Donker weer op de linksa^chterplaats en Mes in de middenlinie begon in hoog tempo en binnen vijf minuten had Rutten voor een doelpunt kunnen zorgen, toen hij door de Amsterdamse ver dediging. die deze middag op som mige ogenblikken een tamelijk onze kere indruk maakte, was heen ge broken. maar zijn half mislukte schot sprong van de buitenkant van de paal terug. Van dit ogenblik af volgde de ene Tilburgse stormaanval op de andere. Pellikaan. hoewel min der op de voorgrond tredend als in Amsterdam, speelde ook nu weer als zwervende half een prachtig spel en indien er een goede schutter in de voorhoede had gestaan, dan zouden er. zeker spoediger doelpunten geko men zijn. Nu bleef het slechts bij stoimlopen, die voortdurend goed van onzet waren, doch die slecht afge werkt werden. Toén De Volewijckers na een kwar tiertje wat ingespeeld waren, volgde een periode van Amsterdams over wicht. maar waar De Jongh was zag men v. d. Bogaart Deze speler kleef de als het ware aan De Jongh vast. zodat deze geen ogenblik gelegenheid Heerenveen kreeg zich vrij te spelen. In razend Heracles tempo bleef het spel heen en weer golven. Er kwamen hoogtepunten van emotie. Een schot van Van Roesscl, een doelpunt lijkt zeker, Bruist is al geslagen, maar van de binnenkant van de paal springt de bal in het veld terug. In het volgende ogenblik emotie voor het andere doel: De Jongh is er eindelijk doorheen, even is hij aan zijn bewaking ontsnapt en bewijst tegelijk hoe gevaarlijk dat zijn kan. Een vliegend schot, maar van de onderkant van de lat springt de bal terug. Zo was het dus met de rust nog 0—0. Na de rust speelde Longa zo moge lijk met nog groter élan. Van Steen moest al dadelijk op de doellijn red den en na een kwartier kwam einde lijk het lang verwachte doelpunt. Een 'prachtjg door Pellikaan vrijgemaakte bal ving Sterke op en het was 10. Even probeerde De Volewijckers een andere opstelling met De Ruijtcr middenvoor en Dc Jongh rechtsbin nen. v. d. Bogaert liet er zich echter niet door misleiden, want nu werd hij de schaduw van De Ruijter cn De Jongh kwam onder toezicht van Mes. Al heel gauw ging De Jongh toen weer naw de middenvoorplaats. Beslissend doelpunt Na twee en twintig minuten spelen kwam het beslissende doelpunt. Het was een doelpunt enig in zijn soort, maar dat voorkomen had moeten w.orden. Ergens in zijn eigen straf schopgebied pikte Pellikaan dc bal op en dreef er mee naar voren. Drie. vier spelers dribbelde hij voorbij en iedereen voelde, daar komt een doel punt van, maaT het ingrijpen van de. verdediging was onvoldoende. Pelli kaan kwam vrij voor doel en scoorde onhoudbaar (2—0). Nauwelijks enkele minuten later had De Busser er echter met een fraaie kopbal weer 21 van gemaakt. De hoop in de harten der Amster dammers herleefde. Een gelijk spel was nog mogelijk. Alles wat groen witte kleuren droeg viel aan, maar er was niet door te komen, want -heel Longa legde zich op de verdediging toe. Er volgde het spannendste oeel van de wedstrijd. Volewijckers open de een waar bombardement op het Longase doel, maar gedragen door de aanmoedigingskreten van het Til burgse publiek, hielden de zwart-wit- ten stand. Het bleef 21. Het was een waardige revanche ge weest. Stand kampioencompetitie Volewijckers V.U.C. Longa 5 0 2 10 4 2 2 10 3 13 7 2 2 3 6 0 3 4 3 27—10 17—15 13—15 15—19 7—20 ALKMAAR, 18 Mei. Dc mooi ste prestatie van haar leven heeft Willy Haverlag geleverd door de 200 m. schoolslag in de schitterende tijd van 2 minuten 58.4 seconde af te leggen. Deze prestatie is de beste die er dit jaar in Europa gemaakt is. Ter oriëntering diene. dat het werld- record in 1941 met 2 mm. 55.5 sec. op naam staat van dc Duitse Annie Kapell, die toen Jopie Waalberg's wereldrecord van 2 min. '56.9 sec., dat nog steeds Nederlands record is, verbeterde Zo werd de ontmoeting tussen de zwemsters Haverlag en Bi Hand, die de clou vormde van de wedstrijden door D.A.W. ln Alkmaar georganiseerd, weer een davterend succes. Dit heeft even wel geen betrekking op de strijd zelf. want er was weinig spanning. Willy nam onverdroten de leiding en had na 100 m. een voorsprong: van 1 Meter. Zij bleek geweldig ln vorm te zlln cn de afstand tussen haar cn Tonnv werd groter. Op de voorlaatste baan bleek Tonny Bijland van inzicht te zijn, dat verdere Inspanning weinig nut zou hebben en zil deed het verder kalmpjes aan. Dat verhinderde even wel Willy Haverlag niet. om met groot élan- een daverende eindspurt te vol voeren. die tot een schitterend resul taat leidde. Bij het schoonsprmgcn deed zich nog een verrassing voor, daar Cobi Floor het bestond met 70.13 pun ten de kampioene Ric Muytjens la verslaan. De uitslagen lulden: 100 M. rugslag heren: 1. J. Kröber (Robben) 1 min. 16.6 sec.; 2. F. Mans (Haarlem); 3. A. Slikker (DAW) en F. Verzijlbergen (B. 3 x 50 M. wisselslag persoonlijk, da mes 1. A. Veldhuljzen (Robben) 2 min. 6.2 sec.; 2. B. v. Schalk (Meeu wen); 3. Th. Snoeks (ADZ) 200 M. schoolslag dames: i. W. Ha verslag (Robben) 2 min. 58.4 sec; 2. T. Bijland (HZC); 3. J. v Vliet (Rob ben). 3 x 50 M. wisselslag persoonlijk, heren: 1. A. Slikker (DAW) 1 min. 59 1 sec.; 2. H. Smltshuijzen Sr. (AZ): 3. J. Rühl (Nept. A'foort) Schoonspringen dames: 1. C. Floor (ADZ) 70.13 pnt.: 2. R Muljtjcns (ADZ); 3. T. v. Dongen (NZC). 100 M. borstcrawl heren juniores: 1. G Jongert (Haarlem) 1 min 5.3 sec.; 2. A. Boxcm (DAW); 3. H Polak (DZV). Seniores- 1. M. Boon (HVGB) 1 min. 4.7 sec.; 2. J Schopman (IJ); 3. A v. d. Bogaarde (DWR). 100 M. rugslag dames: 1 G. Galliard (ADZ) 1 min. 17.2 seq.; 2. A. Veldhui zen (Robben); 3. A. Wagemaker (Meeuwen) 200 M. schoolslag heren: 1. H. Smlts- huyzen Sr. (AZ) 2 min. 53.9 sec.; 2. G. Gcrkens; 3. Van Rooy (HVGB). 3 x 50 m. wlssclslagestafette dames: 1. De Robben 1 min 47.3 sec.; 2 ADZ: 3. De Meeuwen. 4 x 100 m. borstcrawl heren: 1. Haarlem 4 min 29 sec.: 2. DAW, 3. HPC. Kampioenschap van Nederland LongaDe Volewijckers 21. Eerste klasse District III: PEC—NEC 3—4. District IV: SpekholzerheldeMau rits 20. Tweede klasse District I: WFC—ZFO 0—2. Sant- poortKFC 1—t. RCH—De Kenne- mers 0—1; b. AFC—Volendam 12—0, WatergraafsmeerDOS 15. Promotie 2e klasse GoesSittArdse Boys 12. 3e en 4e klasse District I: Vierde klasse G: TDO ZSGO 1—3. District II, vierde klasse I: Oud- BeijerlandUSC 43. Om de N.V.B. beker Derde ronde: QuickTubantla 2-*-4. Vierde ronde: UW—Go Ahead 3—0 Groene Ster— Spechten 2—1, DHC PSV 23, DWVTerrasvogels 4—0. Blauw-WitMeteoor 5—1, LSCAG OW 2—1. Extra-keuringen Het -Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 11 uur, Nebcnstclle der Waffen-u. Dam 1 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, ln een der zalen van het gebouw Amlcitia, Westebide 13, waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waf fen-f/, u-nachtbatailloD In Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarlne cn de gerinaanse ff In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt inet betrekking tol de verzorging van familieleden, duur der opleldlhg, extra-levensmidde len etc. Officier ln de Waffen-// kan leder worden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Alle fullcbtingcn en gratis-reisbiljet ten voor dc heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Nebenstel- len der Waffen-//Amsterdam. Dam I; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen. Heren straat 46; Enschede. Hengelosestr. 30 cn eveneens bij het //-Ersatzkom- mando. Korte Vijverberg 5. Den Haag. Dc verduistering begint heden om 1.30 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 17.52 u., op 4.55 u. 22 Mei N.M., 30 McLE.K.. 6 JunJ VJtf., 13 Juni L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1