HET DAGBLAD Strop voor knoeiende groentenboeren Zware jongen in de val De „Vliegencle colonne" bouwt diiken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Rijksgroentenhallèn te Wassenaar werkten voortreffelijk Waarom niet overal dit systeem? Avontuurlijke tocht over daken Gevaarlijk werk, maar boeiend en spannend Strijd in Italië verkeert nog in beginstadium Het Duitse front is stabiel Duits weermachtsbericht Slag aan Zuiditaliaanse front duurt voort Portsmouth hevig bestookt Koffer controle Pressie der Sowjets op Zweden Leuvens binnenstad in een puinhoop veranderd Zware schade aan cultuurschatten Bevolking is dankbaar Jeugd wil eigen, nieuwe wegen is wel nauwelijks een onder in werp aan te wijzen, dal zoveel stof tot gesprekken heeft gegeven als onze groen ten voorziening. In alle denkbare vormen hebben zich moei lijkheden voorgedaan, steeds afge wisseld door perioden van schijnbare rust, en orde op dit terrein. De oor zaak hiervan ligt zeker niet alleen in de schaarste. Nederland eet zeer be duidend meer groenten dan voor de oorlog. Ondanks de klantenbinding en ondanks de wekelijks in de krant verschijnende prijslijsten heeft de „stand" van groentenboeren kans ge zien. zelfs in tijden waarin er op zich zelf voldoende groente scheen te zijn, de prijzen in meerdere of mindere mate boven de officiële op te jagen en een eerlijke verdeling tot een illu sie te maken. Het schoolvoorbeeld hier is wel het geval met de spruitjes en het witlof deze winter, toen deze producten ner gens op normale wijze te koop wa ren. Maar ook een klein toneeltje van tien dagen geleden, toen een gezinvan twee personen voor de Zaterdag en de- Zondag bevoorraad werd met twee emmers groenten het was in de sla- en spinazietijd spreekt boek delen. Andijvie, witlof, sla. rabarber, prei en peterselie zag de gelukkige zich toegemeten. „En dan zeggen zij noa dat er geen groente is", merkte de" brave huisvader heel geestig op. Inderdaad, voorwaarde is alleen, dat niet naar de prijs gevraagd wordt. Dat deze dwaze toestanden na vier jaren nog steeds bestaan, komt daar door. dat het totaal overbezette dis tributie-apparaat, in de crisisjaren versterkt door een leger van mensen die niet in het vak thuis horen, nooit gezuiverd werd. Bovendien bewerkten de onvoldoend krachtige maatregelen van de overheid, dat de eerlijke groentenboeren vergeleken met hun knoeiende collega's in een nadelige positie verkeerden. De meeste burgers hechten meer waarde aan groenten dan aan eerlijke bediening. Er is een weg! Velen zullen zich wellicht afvragen, of hieraan wel iets te'doen is, maar er is inderdaad een weg. In Wassenaar, een gemeente, waar een grote tegenstelling bestaat tussen de rijke villabewoners en de oorspron kelijke inwoners, was anderhalf jaar geleden de toestand onhoudbaar ge worden. De groentenboeren verkoch ten hun waar uitsluitend nog aan de rijken, die bereid waren, iedere prijs te betalen en voor de arbeiders en de kleine zelfstandigen bleef niets meer over. Na veel confereren en schrijven kreeg het gemeentebestuur het toen eindelijk zo ver, dat door het „Aan- en Verkoopbureau van Tuin bouw- en Sierteeltproducten" Rijks- groentenhallen werden geopend, waar door de groentenverkopers gedwongen werden hun exorbitante prijzen te laten vallen om zo'te trachten althans nog enkele van hun jarenlang opge lichte klanten te behouden. Maandenlang is met deze verkoop, die tevens als proefneming gold voor het hele land. voortgegaan. Niet alleen voor de huismoeders beteken den deze hallen een verlichting van zorgen. Ook de inkoop-, verkoop-, transport- cn administratiekosten daalden aanzienlijk. Dit duidt op ccn aanzienlijke besparing aai) arbeids kracht cn materiaaJverbruik in de tussenhandel, een tendenz, die alle steun verdient, omdat Nederland ook in de toekomst zich alleen zal kunnen handhaven, wanneer het^de waanzin nige verkwisting bij dc ..secundaire" productie zal weten te vermijden. De groentenboeren cn hun organi satie, de „Vakgroep voor de detail handel in aardappelen, groenten en fruit", konden zich met het bestaan van deze overheidsverkoópplaatsen moeilijk verenigen De vakgroep voerde dan ook herhaaldelijk bespre kingen met het „Bedrijfschap groen ten en fruit" ,om tot opheffing van deze verkoopplaatsen te komen. Het Bedrijfschap stemde daarin tenslotte toe. nadat de Vakgroep het ten be hoeve vari zijn bedrijfseenoten in Wassenaar de garantie had verstrekt,* dat deze kleinhandelaren zich zowel aan de distributievoorschriften als aan de prijsvoorschriften zouden houden. Ook wij zijn van mening, dat het particulier initiatief hier. zoals el ders, de voorkeur verdient boven staatsbemoeiing, mits vast staat dat het volksbelang nummer één ls en niet het belang van de groentenboe ren. Het geeft echter te denken, dat het Bedrijfschap, ondanks de toe- Frontzorg heeft nog veel geld nodig DEN HAAG. 17 Mei. De leidster van Frontzorg. mevrouw E. Króller Schafer, wijst cr op. dat het slagen van de grote» propaganda-actlc van Frontzorg niet betekent, dat Frontzorg geen gelden meer nodig heeft. In tegendeel zelfs, dc 7X>rg vóór de front strijders dat zijn er enige tiendui zenden verslindt sommen ge\ds. Verder .vraagt de. organisatie van de Frontzorgavonden veel geld. De be- roepsartisten moeten volgens de richt lijnen van de Kultuurkamer gehono reerd enz. Bovendien moet in aanmerking worden genomen, dat van alle inza melingen dus ook van de komende landelijke frontzorgcollecte steeds twintig procent van de ontvangsten aan dc districten wordt afgestaan, die daarmede in de gelegenheid gesteld worden, naast de algemene frontzorg. de frontkameraden uit deze geldmid delen te verzorgen. Voorts bestaat bij Frontzorg het voornemen, om de kinderen der front strijders gedurende de Plnkstervacan- tle een gezellige middag te bezorgen. Ook het St. Nlcolaasfeest en Kerst mis mogen vanzelfsprekend niet on opgemerkt aan familieleden 'en gezin nen onzer frontstrijders voorbij gaan. Al met al kaf) worden geconstateerd dat de inkomsten weliswaar zeer be langrijk zijn. maar dat de nltgaycn hiermede gelijke tred houden. Me vrouw Kröller blijft dSarom rekenen op dezelfde geldelijke steun als tot dusver ondervonden. In het bijzonder geldt zulks voor de grote landelijke collecte ten bate van Frontzorg, welke op 27 Mei gehouden zal worden. Op Hemelvaartsdag, Donder dag IS Mei, zullen de bladen van de Arbeiderspers NIET 'VERSCHIJNEN. DE DIRECTEUR zegging van de vakgroep, blijkbaar reden heeft aan de betrouwbaarheid van de groentenboeren te twijfelen, zodat het voor Wassenaar de moge lijkheid van heropening van de hal len als stok achter de deur hand haaft. In dit geval vragen wy ons af. op de opheffing van de hallen, waar de contróle op de groentenboe ren zo moeilijk is. wel verantwoord mag heten. Wij willen echter hopen, dat zal blijken, d^t de eenvoudigen in Wassenaar niet opnieuw de groentèn aan zich voorbij zien gaan. Garantie voor hele land Nog bedenkelijker lijkt intussen, dat het Bedrijfschap genoegen geno men heeft met een garantieverkla- ring Voor Wassenaar alleen. Een garantie van de vakgroep ten be hoeve van de bij haar aangesloten bedryfsgenoten kan alleen ernstig worden opgevat, wanneer deze geldt voor het hele land. Anders is het slechts een wassen neus. die een maatregel moet dekken, waardoor het groepsbelang opnieuv> kan zege lleren over het algemeen belang. Kan de vakgroep deze garantie niet geven en voelt zij zich niet in staat de groentenhandel op verant woorde en efficiënte wijze te saneren, dan betekent de les van Wassenaar alleen, dat nu vast staat, dat het Bedrijfschap het dwingende middel gevonden heeft om' de groentenboe ren-binnen de perken te houden. Wil de leiding van het Bedrijfschap haar recht op de zorg voor de groenten- voorziening niet verspelen, dan zal het echter dit werkzaam gebleken middel ook op grote schaal elders moeten toepassen. De sanering van de groentenhandel en de uitstoting van de overtollige en onsolide ele menten uit die bedrijfstak zal aan een groot complex van de zwarte handel een eind maken. Met verlan gen zien wij in dat verband de ope ning van een reeks Rijksgrocnten- hallen tegemoet. Rijwielvervoer beperkt UTRECHT, 17 Mei. Gezien de overstelpende drukte bij het vervoer van rijwielen heeft de directie der Ned. Spoorwegen zich genoodzaakt gezien gedurende de Pinkster-perio de (van 25 t.e.m. 31 Mei) en de ko mende vacantietijd 'van 29 Juni t.ejn. 2 September) het vervoer van alle soorten rijwielen met tremen naar keuze van den reiziger over af standen van meer dan dertig km. stop te -zetten. Teneinde echter het ongerief -zoveel mogelijk te beper ken, zullèn speciale rijwieltreinen worden ingelegd. Daarvoor dient de fiets Tie dag tevoren vroeg in de na middag liefst vóór 17 uur wor den aangeboden. Het vervoer van rijwielerv met goedkope rywielkaar- ten zal zoveel mogelijk geschieden met de treinen, die de reizigers zelf bepalen. Ie JAARGANS No. 115 LD WOENSDAG 17 MEI 1744 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs-21 et. per woelt of f2.73 por Icwarfael Postgiro 184.120 - Postbus 65 Om tien uur 's avonds teeil ik net bureau binnen. ..Een laat kar weitje?" Informeert de wachtcom mandant. Nou. behoorlijk laat. Dat wordt nachtwerk vanavond! Er moet een zeer brutaal inbrekerscomplot in gerekend worden, allemaal beruchte zware jongens met straflijsten met vervolgen. Het spoor zit goed. een staaltje van combinatievermogen van een van mijn collega's-voor-een-week, waar ik als „groen" alle bewondering voor heb maar ik niet alleen, want ook de vakbroeders, de oude rotten, vinden het mooi als een hunner op een paar simpele aanwijzingen als een lapje stof bij een bekenden heler, een manchetknoop in de zaak waar de inbraak gepleegd is en een vaag signalement weet te ontdekken, wie de daders zijn (drie stuks) van een grote textieldicfstal en met wiens auto de poe vervoerd is Op het bureau duwen de collega's mij drie persoonsbeschrijvingen onder de neus. Drie rasechte boe- venkoppen. „Prent in je geheugen. maat!" Ik probeer heten dan gaan we op stap. dwars door de stikdonkere stad. invallen doen en huiszoekingen verrichten. De dagen van Sherlock Holmes zijn voorbij, ver zucht een onzer. Op onze studeer kamer komen we zover niet. Eli ta bak voor de pijp hebben we^ ook niet meer. Neen, Sherlock deed dat anders. Wij moe ten er achter aan! De stad slaapt. Een enkele ponytax rijdt voorbij. Ver weg slaat een klok: middernacht. Een fijne motregen siepelt neer. Troosteloos weer. Een naargeestige buurt, de Pijp bij nacht. Geluidloos schuifelen wij over het plaveisel. Af en toe flitst even onze lantaarn langs de huisnummers. Griezelig Nachtelijke inval Daar is de deur" Vermolmd, verve loos. Geluidloos worden lopers gepro beerd. Drie, vier stuks. Nummer vijf pakt. De deur piept open, wij sluipen omhoog, langs dè smerige trap. Een vettig touw hangt erlangs, eigenlijk te vies om aan te raken. Een vunze lucht stjjgt uit het trapgat, een zware, bedompte lucht van voedsel en slapende mensen. Een week rechercheur (4) 'Speciale correspondent ie BERLIJN. 17 Mei. In Duitse commentaren, die zich bezig houden met de huidige stand van de strijd in Italië, wordt uiting gegeven aan een gematigd optimisme. Gewezen wordt op de geweldige verliezen, die de Marokkanen, Indiërs en Polen ge leden hebben. Maar ook de verliezen der Amerikanen, die bij Collc San Martino en in het aanvankelijk be zette, maar door de Duitsers latei- heroverde doip Santa Maria vochten, zijn-zeer hoog. Uit de verklaring van de Wilh'elm- strasse kdat in het Liridal en in de sector ten zuiden van Cassino, waar een der grootste zwaartepunten van de slag ligt, de vijande lijke troepen opgevan gen werden en dat dc geallieerden bij de Ra- pido zich op hun oor spronkelijke stellingen hebben moeten terug trekken, blijltt. dat het Duitse front in Italië stabiel is. Ten noorden van de stad Cassino hebben de Duitse parachutisten de Britten verdreven van een belangrijke heuvelstelling. Dc tijd is echter nog niet rijp voor het op stellen ■van een over zicht van het offensief. Want de gevechtshan delingen, die in de nacht van 11 op 12 Mei het karakter van een algemene aanval kre gen, bevinden zich, vol gens de mening van Berlijnse militaire des kundigen, in het begin stadium. Zelfs wordt ernstig rekening ge houden met de mogelijldieid. dat de strijd in hevigheid zal toenemen en dat meer sectoren in het algemene offensieve plan opgenomen zijn. Bovendien acht men het te Berlijn niet uitgesloten, dat de geallieerden binnenkort tot een „passerende" lan ding in de rug van het Duitse front zullen overgaan om de afweerkracht van de -hoofdlinie te verzwakken en de Duitse troepen op bepaalde plaat sen vast te leggen. En ook kan het zijn, dat dezer "dagen het bruggehoofd van Nettuno in het brandpunt der belangstelling komt te staan, want ook in deze sector hebben de geallieer den talrijke aanvalsvoorbereidingen getroffen. Maar in de Wilhelmstrasse wordt verklaard, dat het Duitse afweerplan gebaseerd is op alle mogelijke alter natieven en dat de tegenstander zijn nevenbedoelingen nimmer zal kunnen verwezenlijken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 16 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie aan de benedenlqpp van de Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen ge meld. Formaties van de luchtdoelartille rie van het leger schoten sinds het begin van de veldtocht in het Oosten 2000 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Daarvan hebben de luchtdoelafdelin gen van het leger 275 en 279 alleen 300 toestellen neei^ehaald. Aan het Italiaanse Zuidelijke fronu zette de vijand zijn aanvallen met gebruikmaking van nieuwe divisies infanterie en pantserjagers op ons verdedigingsstelsel met zwaartepunt ten Zuiden van Cassino voort. Na verbitterde wisselvallige gevechten gingen enige heuvelstellingen verlo ren. In andere sectoren werden plaatselijke penetraties in tegenaan vallen gfezuiverd of afgegrendeld. Een sterke formatie gcvechtsvlie- gers bombardeerde ih de late avond uren van 15 Mei vijandelijke steun punten in het gevechtsgcbied van Cassino met goede uitwerking Er ontstonden branden en explosies. Bij aanvallen van enkele Britse stool-vliegtuigen op het gebied van Keulen en Mannheim, alsmede bij vluchten boven de Kieler Bocht, wer den in de afgelopen nacht vier vijan delijke vliegtuigefl neergeschoten. In de eerste ochtenduren van 16 Mei vielen sterke formaties zware Duitse gevechtsvliegtuigen de Britse haven stad Portsmouth met een groot aan tal brisant- en brandbommen aan. Drielibog. Drie zware tikken op dc deur. Politie' Doet u even open? Er schuifelt iets. Het bevel wordt herhaald. Knippen worden wegge schoven, de deur draait open en een vrouwehoofd met piekhaar en papil lotten verschijnt. Laot besoek, heire! Wie mot u hebbe? Is Tinus thuis? Nei meheir. We stappen binnen. Tinus ls weg, de vrouw is alleen. Het stinkt hier. een blinds paard kan er geen schade doen. Maar er staat een pracht van een grammofoon met tientallen pla ten, er hangt een barometer die een kapitaal waard is. Gepikt goed, mompelt een van ons. Kasten en kisten worden geopend Onder de bedden, tussen fle dekens, op het schunnige zoldertje. Niets. Geen man, geen stoffen. We stappen op. Gelukkig is ze alleen. Houat het huis even in de gaten, dat ze niet weggaat om de zaak te verlinken! zegt de aanvoerder. Even wichten we. Niets te horen. Dan op stap. volgende adres. Door de stikdonkere smalle straten, onder een naargeestig sieperende motregen... Adres twee. De voordeur knarst na de derde sleutel open. Boven is meteen een geluid te horen. We ren nen de Smalle, steile wenteltrap op. Driehoog. Tikken op de deur. Open! Politie! Gemompel, gekraak. Verder niets. Meteen zet een onzer de schouder tegen de deur. Een aanloop: krak! De deur vliegt uit haar hengsels. Ja. je bent zwaargebouwd of je bent het niet. Gevlogen! Binnenstosmen. Een krijsende vrouw.'Een ijzige tocht uit een open gesmeten dakraam. Er achteraan, het dak op! Met zijn tweeen. de derde opent onderwijl de kasten, revolver in de vuist. Het dak op! Balancerend acht me ter boven de straat, op de spekgladde goot, Renneh, stilstaan, luisteren. Ho ren we iets? Niets. De zaklantaarn flitst aan. Daar... een schim, volgen de dak. RennenZakken laten op een plat, klimmen via een pijp, halsbre kende tocht. Halt! Politie. Niet bewegen, ik schiet! brult mijn maat ineens. Ik zag nog niets l Maar achter een schoorsteen komt een vent te voor schijn. Hij geeft het op. Binnen zien we hem bij licht. Het is eeii van de gezochten, een gevaar lijk heer. En onze collega heeft on- derdehand op zolder, onder een sta pel wasgoed, idem zoveel meter ver miste stof gevonden. De paternosters klikken om de pol- aen van den arrestant. Mee naar het bureau! En we sjouwen terug door de miezerfégen. Half drie! Doodmoe. Maar we hébben er een. en nu komt de rest vanzelf. Vrije-tijd-werk van de recherche! En morgen begint dan het einde loze bureauwerk:verhoren, proces sen-verbaal, naar het Hoofdbureau om den man te laten pianospelen of tewel zijn vingerafdrukken te laten nemen. en... zoeken naar de rest van poet en verdachten! Minder gespaard dan vorig jaar DEN HAAG. 17 Mei. Bij de Rijks postspaarbank werd ln April ingelegd 27.141.306 (vorig Jaar ƒ36.497.634) en terugbetaald 10.734.809 (vorig jaar 12.788.886). Het maandsaldo bedroeg 16.406.497 (23.708.748), waar door liet tegoed op alle boekjes steeg tot 867.380.582 (V. J. ƒ617.908.055). Het aantal boekjes steeg met 16.641 tot 2.680.221. Koffer-contróle in de trein. Ambtenaren doen hun on vermijdelijke plicht en cén vein hen stuit op het Chineesje, dat met een ondoorgrondelijk pinda pinda-gezicht in een hoekje zit met een vrij grote kofier onder zijn onmiddellijk bereik. Ook bij hem komt een ambte naar. Het Chineesje schudt reeds bij voorbaat zijn mandarijnen- gezicht. maar de C.C.D. kijkt niet naar gezichten, slechts naar kof fers. „Wat zit er in die koffer?" „Toiletgrai"brauwt het Cht- neesjc. „Kom. kom. wat nog meer?" ..Hoeft niet ope". zegt het man netje. ..Wat is er nog meer in die koffer?" „Pyjama." .Zo. dat is toch zeker niet alles. Wat nop meer?" Dan komt er een sterk woord: Sjpel: Onmiddellijk die kotfer open!" De koffer gaat wijd open cn.de ambtenaar icoclt inderdaad in toiletgerij en inderdaad treft hij een pyjama aan, maar Waar is het spek", vraagt hij ten slotte Het Chineesje kijkt onbewogen: „Ach. sjpek vergeten......" STOCKHOLM, 15 Mei. Volgens Reuter verluidt te Washington, dat de Sowjetregering haar medewerking verleent bij de EngelsrAmerikaAn.se diplomatieke actie, die ten doel heelt Zweden tot stopzetting van de kogel- lagcruitvoer naar Duitsland te bewe gen. Het is, aldus dit bericht, moge lijk. dat krachtige economische re presailles zullen worden genomen om Zweden tot de door de geallieerden gewenste houding te nopen. Voorts meldt Reuter, dat tussen de uitgeweken Noorse regering en de regeringen van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, op het Britse ministerie van buiten landse zaken een burgerlijke overeen- komst tè ondertekend. De Moscoüse patriarch Sergius overleden STOCKHOLM, 16 Mei. Radio- Moscou heeft medegedeeld, dat de Moscouse patriarch Sergius door een beroerte getroffen en overleden is. Hij was 78 jaar oud. De metropoliet Sergius is de Grieks-orthodoxe geestelijke die in September van het. vorige jaar bij Stalin is geroepen om te spreken over het bijeenroepen van een bis schoppenconferentie welkte tot d-r-e! had de kerk in de Sowjet Uhle weer „op te bouwen". Deze manoeuvre is toen- onthuld als een zuivere pro- paganda-actie. tot welk doel Stalin, naar is opgemerkt, steeds zijn pro paganda- en parade-priesters gereed heeft. Naar, Reuter meldt zal de metro poliet van Leningrad, Alexei, als oudste metropoliet het ambt van den overleden patriarch tijdens de oorlog overnemen. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 17 Mei. Bij de heden gehouden trekking zijn de volgende hoofdprijzen uitgekomen: ƒ5.000: 13840; ƒ2.000: 4407; 1000: 2137, 6531, 9449, 18748, 18426; ƒ400: 21849; 200: 6480. 9956. 19899; 100 3442 5585; 6866, 9084, 9422, 14468, 18964, 18990, 24524, 25063, 25398. LEUVEN. 16 Mei. Leuven is zonder twijfel de, stad, die het zwaarst getroffen werd door de Anglo-Amerikaanse luchtterreur. Na twee zware aanvallen door Anglo- Amerikaanse bommenwerpers in de nacht van Donderdag op Vrijdag en van Vrijdag op Zaterdag, welke voor afgegaan werden door verscheidene aanvallen overdag, kan men zonder enige overdrijving de verwoestingen te Leuven vergelijken bij die van de zwaarst getroffen steden van Duits land. De binnenstad van Leuven werd letterlijk met bommen bezaaid. Zo dra men de buitenwijken, die relatief weinig hebben geleden en waar nog enig leven heerst, achter zich gela ten heeft, komt men in een woestijn van puin, waar de stilte van de dood heerst en waar slechts hier en daar een paar mensen als schimmen ge ruisloos verdwijnen. Aan de noordelijke uitgang van een plein in het centrum, staat het heer lijke Gothische stadhuis met daar tegenover de laat-Gothise St. Pieters kerk. Tussen beide gebouwen sloe gen verscheidene bommen in. De voorgevel van het stadhuis werd zwaar beschadigd. Het fijne beeld houwwerk is vernield. Wat er over bleef. is bedekt met een grijze stof massa. Alle ramen in de muren van de St. Pieterskerk aan de kant van het plein zijn vernield. Maar het is nog erger gesteld aan dc andere zijde. Daar heeft een voltreffer een gehele zijbeuk weggeslagen, met het gevolg, dat zuilen, poorten, ijzeren dwarsbalken nu een huizenhoge puin hoop vormeli. Door dc reusachtige bres. welke in de kerk werd geslagen, ziet men dat enkel de Gothise spits bogen ongeschonden bleven. Nauwelijks 200 meter verder staat de prachtige St. Michielskerk in barokstijl met daarnaast het Jezuïe tencollege. Een voltreffer- kwam mid den in de hoofdbeuk van de kerk neer. De gescheurde muren dreigen in te storten. De talrijke gebouwen van het Jezuïetencollege vormen nog één reusachtige puinhoop. Wanneer men ziet, wat er met de stevige kerkgebouwen, die eeuwen ge trotseerd hebben, is gebeurd, kan men zich een gedachte vormen van wat er overgebleven is van de woonhuizen dezer verwoeste wijken. Men zou ver scheidene dagen nodig hebben bij een bezpek aan de geteisterde stad Leu ven om al de kleinere, voor de kunst geschiedenis waardevolle gebouwen en patriciërshuizen; welke verwoest werden, op te sommen. Er zijn natuur lijk enkele dezer prachtige gebouwen overgebleven, maar zelfs indien pien er in slaagt ze te behouden voor de toekomst, zullen zij slechts voor latere generaties zeer zeldzame getuigen zijn van de rijkdom van Leuven aan laat middeleeuwse en barokmonumenten. Het aantal slachtoffers, dat bij deze terreuraanvallen het leven heeft ge laten, zal waarschijnlijk de 200 be reiken, daar er reeds een 100-tal lijken werd geborgen. Men vermoedt, dat nog minstens 100 slachtoffers onder het. puin liggen. (Van onzen specialen verslaggever). Wij staan op een dijk, op de nog rulle bovenlaag van een der vele, met kunst en vliegwerk in elkaar getimmerde dijken, die in het inundatiegebied van het westen van ons land uit de grond zijn getoverd en kijken naar een heirschaar van jonge, bruin ge brande kerels in overalls, die vlijtig en onvermoeibaar met spade en kruiwagen aan de gang zijn. In een onafzienbare rij wer ken honderden en honderden ar beidsmannen aan de dijk, die zienderogen groeit, de dijk, die het land. dat voor de inundatie gespaard blijft, tegen het water, dat er nog niet is, maar dat drei gend aan de horizon wenkt, moet beschermen. Wij zouden haar „De vliegende colonne" willen noemen, deze forma tie van de Nederlandse Arbeids dienst. die oorspronkelijk zestien honderd. man sterk en nu, mét het einde van de taak in zicht, tot dui zend man ingekrompen, van fccoid naar zuid, van oost naar west ons land heeft doorkruist en overal snel en goed de helpende hand heeft ge boden. Zeker, de burgerij heeft ook de handen uit de mouwen gestoken, doch in de meeste gevallen kwam er eerst goed schot in de zaak, als de Arbeidsmannen, die immers reeds een zekere bedrevenheid met schop en spade hebben gekregen, hun jon ge sterke schouders onder het werk.- object staken. Uit Brabant. Limburg, Noord- en Zuid-Holland, kortom overal vandaan, zijn uit de Neder landse Arbeidsdienst de dijkenbou wers gerecruteerd, die tezamen ver enigd in het inzetcorps en onder het supervisie van de* Nederlandse Hei demaatschappij in het inundatiege bied aan de slag zijn gegaan. Ten einde de werkzaamheden zo vlot mo gelijk te doen verlopen, werd bet corps onder een eigen leiding ge plaatst, voor wie gfeen tijd en moeite te veel waren om door goede voorbe reiding de verplaatsing va a de dij kenbouwers van X naar Z zonder tijdverlies te laten verlopen. Ook de Nederlandse Spoorwegen hebben hieraan, door extra-materieel ter be schikking te stellen, ruim hun deel gehad. Het was overal, waar de oij- kenbouwers kwamen, zo. dat voor de Nederlandse jongens, opgelet! DEN HAAG, 15 Mei. Donderdag 18 Mei zal ln Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden gehou den voor de eerstvolgende weersport- kampen. Iedere Nederlandse Jongen heeft egel genheid om, tezamen met kameraden uit andere Germaanse lan den, vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook deze keer zijn hier aan geen onkosten verbonden, zodat ook minder bedeelde Jóngens van deze gelegenheid kunnen profiteren. Het bureau voor weersportkampen ls. ge opend van 9 tót 14 uur. Opleiding tot cónfectienaeister ROTTERDAM. 16 Mei. In een wim. fris bovenlokaal van de N.V. Kerkhoven'* tricotage- en brei fabriek aan dè linker Rottekade 11 Vanochtend een sóhool in gebruik genomen, waar jonge meisjes uit de kledingindustrie haar eerste opleiding tot confoctie- naaister zullen ontvangen. Deze school is de eerste, welke de bedrijfsgroep kledingindustrie heeft geopend ln het kader van de door haar begonnen vak opleiding voor industrienaaister. De bedrijfsgroep streeft naar de oprich ting van een kern van z.g. leerbedrij ven, waar ongeschoolde krachten in groepsverband worden opgeleid. Rente van de Rijkspostspaarbank DEN HAAG. 15 Mei. De rente- bijschrijving op de spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank zal gelei delijk weder voortgang kunnen heb ben. Daartoe kunnen de boekles, die uitgegeven zijn in de maanden Ja nuari, Februari en Maart van heden af dadelijk worden opgezonden aan tie Rijkspostspaarbank te Amsterdam. Over de andere boekjes volgt te zijner tijd nader bericht. .jWeerzien met het jongetje" DEN HAAG, 17 Mei. In de serie brandende kwesties spreekt Max Blok zijl Donderdag, om 18.45 uur over „Weerzien met net jongetje". Milaan consumeert jaarlijks 70 millioen kikvorsen, die door 50 be roepsvissers en omstreeks 300 amateurs ln de kanalen tussen de rijstvelden ln de omgeving der stad worden gevan gen. Het vlees ls wilWen doet aan dat van kuikens denken. Het wordt thans ook ln de ziekenhuizen meer cn meer voor lichte voeding voorgeschreven. Naar in gewoonlijk goed Ingelich te politieke kringen te Lissabon ver luidt, heeft de Sowjet-ambussadeur te Washington den leider van het Zionis me, rabbijn dr. Stephan Wise. voorge steld. het hoofdkwartier van het we- reldjodendom van fJew York naar, Mos- cou te verplaatsen; ligging meestal in scholen, maar als het moest ook in koestallen en voor de voeding gezorgd was. zodat onverwijld met het werk kon worden begonnen. Niet altijd vriendelijk Niet overal is het inzetcorps, vertel de ons een kaderlid van de N.A.D., door de bevolking even vriendelijk ontvangen, maar als de mensen be merken, dat wij waren gekomen om hen te helpen, sloeg de stemming weldra om. En tegelijkertijd hadden wij dan gelegenheid, hun instelling tegenover de Nederlandse Arebids- dienst waaromtrent nog al eens verkeerde denkbeelden bestaan grondig te veranderen. Eerst lacht men om onze liedjes, later heeft men er schik om en voor onze vlaggcn- parade is een enorme belangstelling. De mensen staan er een uur vroeger voor op om dat mee te maken. Doch het meeste respect hebben de men sen toch wel voor de arbeldspiesta- ties van onze jongens, die voor erva ren grondwerkers niet opzij behoeven te gaan. Tot nu toe is het steeds zo geweest, dat werkobjecten binnen de vastgestelde termijn gereed ziin ge komen. Wij staan boven op de dijk en zien, zover als het oog reikt, nijvere arbeidsmannen. „Voor het merendeel zeker jongens van het platteland?", vraagt de man van dc krant, „Geen spiake van", is het anfc- woord, „hela, jongen, kom eens hier." De geroepen Arbeidsman meldt zich, keurig in de houding. „Arbeidsman Winters". „Wat ben je van je beroep?" „Kantoorbediende, meneer." Het inzetcorps is uit alle lagen van de bevolking samengesteld. Er is ook nog een kapper bij,.doch deze is de enige, die in zijn funotie blijft, ter wijl de anderen aan de dijk werken, punt hij van de langharigen, die een wit laken omkrijgen en op een om gekeerde kruiwagen zitten, de kui-1 ven by, Het doet een beetje Oostera aan, deze haarsnijdcrij in de open lucht. Een belangrijk moment is voorts, wanneer de etensbussen worden aangedragen en het schaft uurtje is aangebroken. Dat de jon gens, van het werken in de open lucht honger hebben, behoeft geen betoog, doch ordelijk zoals alles bij de N.A.D. op orde en regelmaat berust scharen zy zich in de rij om hun portie stamppot in ont vangst te nemen. Over orde en regelmaat gespro ken: duizend jongens hebben in hefc kleine stadje in het westen van ons land, in scholen, leegstaande huizen en wat er maar voor in aanmerking kwam, hun kwartier opgeslagen, doch de bevolking merkt er niet dat van. Zeker, er wordt wel .eens een grapje gemaakt met een aardig meiske, dat door de attentie van zo'n kwieken, bruingebranden jongen wel gevleid is, maar er wordt geen wan klank vernomen. De jongens doen hun plicht zij maken een dijk van twaalf kilometer in achttien dagen klaar, zij zorgen er voor, dat de be volking' straks, als het water uit greppels, sloten en tochten de lan derijen overstroomt en deze in een grote onafzienbare watervlakte her schept rustig het hoofd kunnen neerleggen en verdwijnen dan weer met stille trom. Beter een gulden in de bus dan duizend in Uw beurs. Denkt daaritan bij. de grote landelijke collecte voor Frontzorg op 27 Mei a.s. Toespraak Feldmeyer Van onzen specialen verslaggever.) LEEUWARDEN, 15 Mei. „Men heeft de twintigste eeuw de Eeuw van het Kind genoemd, en men be greep niet welke zelfspot en hoon er in deze woorden scholen. Biblio theken vol zijn ei in de afgelopen jaren over het kind geschreven. Niet omdat men er zoveel van af wist, maar juist, omdat men er geen flauw begrip van had. In deze tijd ontstond het beeld' der moderne jeugd. Deze jeugd was naar het oor deel van de oude generatie niets hei lig. .Ik geloof echter, dat vele der oude oordeelvellers niet tot oordelen bevoegd zijn. Immers, waren juist zij niet aansprakelijk voor deze moderne jeugd?" Aldus begon de Voorman der Ger maanse in Nederjand, Feldmeyer, zi.in toespraak over het onderwerp: „De Jeugd, en het Rijk", in dc Har monie te dezer stede. De Voorman vroeg zich af, of men het de Jeugd wel kwallik kon nemen, dat zij weigerde, nog lar.ger ln de platgetreden paden van de oude gene ratie voort te marcheren. De zin van onze strijd ls namelijk, dat ons ras en onze volkeren terugkeren tot die natuur lijke grondslagen van het leven zelf of zij zullen het leven niet deelachtig iijn. Wij hebben als nationaal-soe'.a- listen de eeuwige en ongecompliceerde waarden weer tn het middelpunt ran het leven geplaatst. Men had zich voor deze oorlogsjaren te ver van het leven verwijderd. In stede van de weerbaar heid bevorderde men de weei'loosheid. Men predikte de kinderloosheid. Men stond de rassenchaos voor in plaats van een eenvoudige natuurlijke schep pingsorde cn de gebondenheid van het bloed. De Jeugd echter staat nog zo dicht bij de oerzln van het leven, dut zij zich in de eerste plaats tot deze natuurlijke dingen voelt aangetrokken. In deze Jaren groeit een Jong en sterk geslacht op. dat zich bewust ls van de eisen, die deze grote rild aan haar stelt. Deze Jeugd wil eigen, nieuwe wegen gaan. ZL1 ls revolutlon- nair. Daarom kent deze Jeugd niet meer de eerbied vöor de oude gene ratie als een vanzelfsprekendheid. Zij heeft dc grootste minachting voor de zatte zelfvergenoegdzaamhela van den kleinen henepen burger, die bang is zich zelf te verliezen. Voor deze revo- lutionnaire jeugd leeft het ideaal als een dwingende macht, dat men aan hangt en waarvoor men zich, zo nodig, offert. Bij alles steit deze Jeugd zich den strijder, den soldaat tot voorbeeld- Voorts zeide dc Voorman: „Zo kent de Jeugd ook niet de problemen van stait of Rijk. De jeugd aanvaardt het Rijk als een vanzelfsprekende natuur lijkheid. Het is voor haar geen pro bleem, dat mensen van dezelfde bloe de en van dezelfde stam een gemeen schappelijk Rijk hebben, waarin de Führer aller FÜhrer ls. En Feldmeyer besloot: „Na eeuwen van vervreemding heeft de revolution- nalre Jeugd haar lijf en ziel hervon den Deze Jeugd ls hard en moedig. Zij neemt het vaandel over van den ou4ere strijders, die haar voorgingen. Deze Jeugd ls des Führers Jeugd en Germanje's toekomst." SPORTNIEUWS Noord-Zuid ie Utrecht ROTTERDAM, 17 Mei. Aan het eind van het korfbalseizoen, op He melvaartsdag, worden jaarlijks twee ontmoetingen gespeeld, die in West en Oost grote belangstelling trekken, n.l. Noord-HollandZuid-Holland en Noord-NederlandOost-Nederland. De eerste is verreweg de oudste van de twee. De laatste werd op verzoek der provincialen ingesteld naar analogie van Noord-Zuid. Het was in 1912, dat de eerste ont moeting tussen Noord- en Zuid-Hol land plaats vond. Zuid-Holland, met sterke ploegen als OSCR en Leids Vi tesse, wt>n met 94. Daarna wist Noord-Holland bijna steeds te winnen tot 1923, toen Zuid-Holland door Dee- tos en Het Zuiden steeds over sterke ploegen de beschikking had. Dc ach terstand werd ingehaald cn in een voorsprong omgezet. Na 1938 verloor Zuid echter drie maal. zodat de stand thans luidt: Noord 31 13 5 13 31 107—100 Zuid 31 13 5 13 31 100—107 Zondag a.s. wordt te*Utrecht de 32e wedstrijd gespeeld om de zilveren Hol landbeker. Als we Rotterdam—Am sterdam als graadmeter nemen, ver wachten we in de Bisschopstad een goede partij, die door de Noordhol landse ploeg gewonnen kan worden. Cortlever speelt remise tegen Van den Tol BAARN, 16 Mei. De uitslagen van de voor de ere-groep gespeelde -partijen ln het ochaaktournool tc Baara lul den: Van Doesburgh (Bussum)Van Schcltinga (Amsterdam) 4—J, Graaf v. d. Bosch (Hilversum)De Vlnto (Amsterdam) 01, Van Steenle (Am sterdam)Van Schelfhout Amiter- dam) 1O, Van den Tol (Leeuwarden) Cortlever (Amsterdam) 4. Leidse twaalftallen samengesteld Voor de korfbal-s tedenwedstrijden, welke op Hemelvaartsdag in de Leid se Hout worden gehouden, is hefc Leids twaalftal als volgt samenge steld: Aanval: de dames A. de Wolf en v. d. Linden; heren: A. de Wolf en Chris de Wolf (Algemene) midden: dames; J. Dool J. Nol- les en de heren: C. Leget en Boutje (Zuiderkwartier) vVerdediging: darned: J. van Waas en H. de Ren en de heren: G. Cra- ma en F. v. <L Waals (Fluks Dit twaalfal vertegenwoordigt Lei den in de 2e afdeling een combina tie Vicus-Orientis 1 en 2 in afdeling I, terwijl Vicus-Orientis 3 in de 3e afdeling Leiden vertegenwoordigt. Aanvang der wedstrijden 10 uur. Het programma luidt voor afdeling I: LeidenDen Haag. Rotterdam Dordrecht, Den HaagRotterdam, DordrechtLeiden, DordrechtDen Haag en Leiden—Rotterdam. Afd. 2, 3e klasse N.K.B.-ploegen Rotterdam—Leiden, Den Haag— Dordrecht, Dordrecht-r-Lcidcn, Den Haag—Rotterdam. Leiden —Den Ha a g. Rotterdam—Dordrecht Afd. 3' DordrechtDen Haag, Lei den—Rotterdam, Rotterdam—Dor drecht, Den Haag—LeWen, Dor drechtLeiden en Rotterdam—Den Haag.- De verduistering begint heden en morgen om 31.30 en eindigt om 5.45 uur. Maan op 4.08 (Donderdag 4.31), onder 15.11 (16.31). 22 Mei N.M., 30 Mei E.K., 6 Juni V.M, IS Juni L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1