HET DAGBLAD Tijd van afwachten nadert zijn einde Speciale afweer tegen, parachutisten-actie VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Verbitterde strijd aan Italiaanse front Aanwijzingen cler invasie Recherche heeft ook een opvoedende taak Maar één oplossing voor Nelis de Dunne Duits weermachtsbericht Plaatselijke Sow jet-aanvallen, bij Beneden-Dnjestr afgeslagen Zware luchtaanval op Bristol Nieuw ultimatum van Gandhi verwacht Schemer Dl School^schande 223 doden in Noord- Frankrijk BERLIJN. 16 Mei. In.bevoeg de Duitse kringen wordt bijna met zekerheid aangenomen, dat de eerste fase van de invasieslag reeds is begonnen en dat in de naaste toekomst de grote aanval der geallieerden op het Europese vasteland een feit zal zijn. Een termijn wordt om begrijpelijke redenen niet genoemd, maar een enkelé commentator heeft opge merkt. dat de komende veertien dagen opheldering zullen ver schaffen oyer menige kwestie, die de beide oorlogvoerende partijen thans nog onbeantwoord laten. In elk geval zijn de natuurlijke om standigheden gle komende dagen gunstiger voor een aanval dan over enige tijd het geval zal wezen. De nachten worden niet door maanlicht verhelderd en de hoge vloed is gunstig voor lan- dingsoperaties aan een vlak strand. De Duitse leiding schijnt overigens de invasie niet te beschouwen als een onderneming, die zich. wat de tijd en de vorm betreft, als één geheel zal afspelen; men gelooft in Berlijn te weten, dat. de vijand zich zal be dienen van verschillende vormen van aanvallen en ook op verschillende tijdstippen. Tot de aanwijzingen waarop de Duitse verwachtingen zijn gebaseerd behoren natuurlijk in de eérste plaats het luchtoffensief in het Westen, dat vooral tussen 1 en 10 Mei zeer hevig is geweest, verder de reeds begonnen aanval in Italië en voorts de voorbe reidingen, welke aan het Oostelijke front, zijn waargenomen. De voorbe reidingen van Duitse kant zijn, meer in het bijzonder wat het Westen be- j» treft, dezer dagen op belangwekkende wijze toegelicht door een opsomming van bevelhebbers, die bij de invasie slag het leger, het luchtwapen en de marine, in nauwe samenwerking zul len leiden. De opperbevelhebber in het Westen is generaal-veldniaar- schalk Von Rundstcdt. na hem wordt genoemd generaal-velclmaarschalk Rommel, de opperbevelhebber „van een legergroep", een weinigzeggende aanduiding, die echter een zeer be langrijke taak zal blijken te verber gen, zoals ook blijkt uit beschouwin gen in de Duitse pers, die vermelden, dat Rommel degene .is, die hééft ge sproken over nieuwe wapent, welke van Duitse zijde in de sl&g zullen wor- "den gebracht, en van de verrassingen, die de geallieerden zullen worden be reid. Rommel heeft vooral de aan dacht getrokken, omdat hij degene is, die opnieuw van vergelding heeft ge sproken. Verder staan in het Westen gene- raal-veldmaarschal'k Spcrle. de be kende commandant van Duitse lucht strijdkrachten. admiraal Krancke, en de generaal der pantsertroepen, Freiherr Geyr von Schweppenburg. Deze opsomming geeft echter zonder twijfel nog slechts een oppervlakki ge indruk van de in het Westen- aanwezige stof. Hoe men aan Duitse zijde- over de aanstaande botsing in het. Westen denkt, blijkt uit een verklaring, waarin wordt gezegd dat uit de in vasie de grootste materiaalslag van deze oorlog -zal ontstaan. In de lucht Uit het feit. dat vooral Noord- Frankrijk en België het doelwit zijn van aanvallen der geallieerde lucht macht. zou kunnen worden afgeleid dat de Kanaalkust in de eerste plaats in aanmerking komt als lan dingsgebied. Van Duitse zijde is men echter overal voorbereid cn het bom barderen van vijandelijke vliegvelden op Corsica is een bewijs, dat de Duit se leiding ook eventuele vijandelijke plannen tegen het zuiden van het vasteland reeds in het stadium dei- voorbereiding wil verijdelen. Dc waarde van het luchtoffensief tegen de verbindingen en vliegvelden in het Westen is overigens zeer be trekkelijk. Niet alleen spieken. de 598 vliegtuigen, die de geallieerden in de eerste weken van Mei verloren een duidelijke taal. zelfs van vijandelijke zijde is toegegeven, dat de luchtoffen- sieven geen beslissende betekenis kunnen hebben. Cyril Falls, de beken de commentator van de „Times" schrijft, dat de opvatting als zouden luchtaanvallen de doorslag geven, „louter onzin" is. Dat de luchtmacht niettegenstaan de dit, een belangrijke rol zal spelen is buiten twijfel. In de eerste plaats kunnen zware luchtaanvallen worden verwacht en dan houdt men rekening met het afzetten van grote contin genten vijandelijke parachutisten. Die zullen trachten- door manoeuvres in het achterland, een deel van de noodzakelijke "gevechten tegen de zwaar gewapende kuststroken te voorkomen, en véVder belangrijke sec toren, verkeersknooppunten en derge lijke te bezetten.- De Duitse voorbe reidingen in het achterland zijn ech-r ter speciaal op deze kansen ingesteld en bovendien staan ver achter de kust talrijke Duitse valschermjagers klaar om in te grijpen. De comman dant der valschermjagers, generaal Student, hééft nog dezer dagen deze elitetroepen geïnspecteerd. Italië Dc verklaring van het Duitse opperbevel dat de geallieerde aanval len in Zuid-ltalië moeten worden be schouwd als een afleidingsmanoeuvre verleent aan deze actie vanzelfspre kend een belangrijke plaats in de al gemene strategische situatie. Het Italiaanse offensief wordt dan ook een voorloper van de invasie ge noemd. Ie JAARGANG No. 114 LD DINSDAG 16 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Tigor-iariics van de pontsergrenad i'érsdi visie Gro3sdeutschlanddoen een aanval, welke tot doel heeft dc weg tussen Jas&r cn Targa-Frocmos ie zuiveren. (PJ£. foto1 v. d. Becke/Orb.-HJ De grote krachtsinspanningen van den vijand hebben overigens nog slechts geringe resultaten opgeleverd want zijn grootste vorderingen bedragen niet. meer dan twee tot drie kilometer. De - verliezen daarbij zijn zo zwaar, dat de aanvalskracht. der Britten en Amerikanen' na 48 uur reeds sterk verminderd was. Opvallend is. dat vooral de hulpvolken in de -eerste linies worden gestuurd. De Duitse berichten wijzen uit. dat de gevechten in Italië geheel onder Duitse controle staan. Dc ontruiming van een bepaalde sector bijvoorbeeld was voor den vijand een grote ver rassing, want het bleek. dét. hij een zware artillerie-beschieting uren lang op een- volkomen ledig terrein had gericht. Duitse militairen noemen in dit verband de verhalen van vijandelijke zijde over Duitse stellingen in Zuid- ltalië zuivel- fantasie. In werkelijk heid hebben de Duitsers geen stel-' lingslinies. maar een diep geëchelon- neerd systeem van afwecrstellingen. In de Wilhelmstrasse wordt ten slotte verklaard, dat het onjuist is te veronderstellen, dat de strijd in Ita lië de Duitse aandacht elders aan het Europese afweerfront zou afleiden. Alle sectoren van hét front zijn -vaakzaam en -gereed de slag op té vangen. Noorwegen niet gediend van Sowjetbezetting OSLO. 16 Mei. Op een massa bijeenkomst tegen dc bolsjewistische bedreiging heeft minister-president Quisling to Oslo in naam van het Noorse volk verklaard, dat dit zich met alle middelen zal verzetten tegen een bolsjewistische' bezetting van Noorwegen of van een deel daarvan. De Noren, die gevolg geven aan' de bevelen van den vroegeren koning, den vroegeren kroonprins of de emi grantenregering. maken zich. aldus vervolgde Quisling, schuldig aan land verraad. De toestand, eist. dat alle Noren zich aansluiten bij het gemeen schappelijke nationale streven om de strijd tegen het bolsjewisme te voeren, Het lot van Noorwegen. 7.0 zeide Quisling, is verbonden met dat van Duitsland en Europa. Daarom zal Noorwegen in nauwe samenwerking met Duitsland en in toenemende mate deelnemen aan de organisatie van alle Europese-krachten en al zijn hulpbronnen beschikbaar stellen aan de gemeenschappelijke strijd voor de vrijheid en de toekpmst van Europa. Het Portugese ministerie van oorlog heeft bekend gemaakt, dat be halve stakende werklieden en rad draaiers. ook tal van directeuren en bedrijfsleiders van fabrieken In de omgeving van Lissabon in hechtenis zijn genomen. In Fez, het centrum van het Marokkaanse nationalisme. Is hongers nood uitgebroken, daar de stad bij wijze van strafmaatregel door de Gaul listische autoriteiten wordt geblok keerd. De Franse „consultatieve verga dering" te -Algiers heeft zich accoord verklaard met een voorste^ van het dissidentencomité, volgens hetwelk dit comité zich „voorlopige regering der Franse republiek" wli noemen. Duitse troepen hebben dc com munistische benden op de Balkan in de afgelopen week grote verliezen toe gebracht. Laatstgenoemden verloren In een frontsectbr 2064 doden, 264 gevangenen en 227 overlopers. Houd een vluchtkoffer ge reed. waarin u waardepapie ren. sieraden, toilet-artikelen en voor elk van de huisgeno ten een stel onderkleren hebt gepakt. Arrestant nummer '7 wordt bovengehaald voor verhoor. Een lelijke, lange slungel, onbe trouwbaar gezicht, loerende oog jes. Negentien jaar en al twee vonnissen. Zijn speciaal dieven- persoonsbewijs. dat van iederen misdadiger bewaard wordt, geeft als bijnaam op; Nelis de Dunne. Nelis heeft een smerig gevalletje aan de hand. Hij heeft een vrien dinnetje, een meisje van een jaar of achttien, afgericht om te stelen. Dat meisje, een kind uit een hopeloos a-sociaal milieu, weggelopen van huis, hield van Nelis en deed alles wat hij vroeg. Tot het meisje werd ingerekend en vertelde, dat Nelis haar buit verkocht. Een vuile streek, Nelis! Jij hebt dat niesse op de penose geholpen. St?at je fris, man! Maar daar ga je voor een hele tijd achter, zegt de rechercheur. Niks van an, mompelt Nelis .en zijn sluwe oogjes loensen zenuwach tig heen en weer. Zij kwam steeds naar me toe en zei: ..Ik heb wat. Wil jij het voor mij verkopen? En ik wist niet, dat het gegapt goed was." Jij dacht natuurlijk, dat die meid dik in de fototoestellen cn de traplopers zat. niet? Daar ziet ze nogal naar uit, schampert de recher cheur. Weet ik veel, zegt Nelis, en haalt de schouders op. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 15 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; Aan de benedenloop van de Dnjestr werden verscheidene door- pantser wagens ondersteunde plaatselijke aan vallen der Sowjets afgeslagen. Aan de overige delen van het Oos telijke front slechts geringe gevechts bedrijvigheid tussen Karpathen en de bovenloop van de Dnjestr, alsmede ten Zuiden van de Beresina. Duitse torpedomotorboten brachten bij een nachtelijke aanval in de Finse Golf bij het eiland Lavansaari een bolsjewistisch bewakingsvaartuig tot zinken. Aan het Zuid-Italiaanse front heeft de vijand ook gisteren zijn met het grootste gebruik van mensen en ma teriaal geleide aanvallen voortgezet. Na verbitterde gevechten, waarbij de vijand alleen ten Zuiden van CSssino vijftig pantserwagens verloor, hebben onze troepen zich in de Zuidelijkste frontsector enkele kilometers naar het Westen op een voorbereide gren delstelling gedistancieerd. De Ober- gefreite Albert Bruckner in een com pagnie valschermpantserjagers schoot binnen 24 uur tijds zes vijandelijke pantserwagens stuk. Italiaanse torpedomotorboten brach ten in de wateren van Anzió een vijandelijk korvet tot zinken. Door boordafweergeschut van een Duits schip werd ten Westen van Livorno een vijandelijke torpedomo torboot tot. zinken gebracht en een andere zwaar beschadigd. In de afgelopen nacht hebben en kele Britse vliegtuigen bommen ge worpen op Keulen. Eén sterke formatie zware Duitse gevechtsvliegtuigen ondernam in de eerste ochtenduren van 15 Mei een geconcentreerde aanval op Bristol. De kommodore van een Jachteska- der, kolonel Walter Oesau, die voor 117 overwinningen in de lucht op Brits-Amerikaanse tegenstanders door den Führer met het eikenloof met zwaarden bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis was onder scheiden. heeft in een luchtgevecht de heldendood gevonden. Met heip verliest de luchtmacht een van haar voortreffelijkste jachtvliegers en for matieleiders. SEN SLAPPELING KRUIPT ONDER MOEDERS.ROKKEN. EEN JONGEN MET PIT VAART UIT OM TE KNOKKENI Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlande» tusschen 17—45 jaar. Aaqpnelding en inlichtingen bij de Manneannahme- atelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht: alle Hafen- en OrtakommaD- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland. Als hij naar zijn cel teruggebracht is (bekennen doet hij niet. want hij is van dat slag dat zegt: „Doortik ken kan Je altijd op de Prinsengracht nog wel doen") zegt de rechercheur tegen mij. den „groene". Dat is nou de pest van ons werk. Dat jong is een, ellendeling, te laf om "zelf te jatten en net goed om een meisje daarvoor af te richten.- Nou heb ik hem. Wegens heling, want voor aan zetten tot diefstal krijg ik hem niet. daar is-ie te gehaaid voor. Nou. dan leid ik hem voor den officier, die hem meestal weer op vrije voeten moet stellen. i.v.m. plaatsgebrek. En als ik hem dan een dag daarna tegen kom, neemt-ie beleefd zijn petje af en zegt: „Goeiedag, recher cheur!" En de volgende dag richt-ie een andere meid af. En met inbrekers is het nog veel erger.Vier. vijf maanden liggen tussen arrestatie en veroordeling en als het geen ern stige recidive is* moeten die kerels al die maanden vrijlopen, want er is geen plaats. Dat maakt ons werk ook zo moeilijk, wij kunnen niet radicaal opruiming houden onder dat getei sem. Arbeid en tucht! Wat wou je dan? Een straf kamp, zegt de recher cheur. Laat ze. werken met hun luie lichaam. Duizenden eerlijke huisva ders, bewame arbeiders zitten ver van huis in barakken, en deze kerels kunnen hier rustig uitgaan en #zet- Êen kraak op kraak. Er is maar cén oplossing hoor! Een kamp, en alles daarheen. En werken! En nu ik drie dagen rechercheur ben, heb ik die overtuiging ook. Trouwens, mijn nieuwe collega's denken er bijna allemaal zo over. Dit onmaatschappelijk volk, dat pa rasiteert op den werkenden mens, moet In k#rapcn komen, onder stren ge tucht en met heel, heel veel werk. Dan leren zc aanpakken, wat zij nog nooit hebben gedaan. Niet in alle gevallen is dat nodig natuurlijk. Vanmorgen heb ik een „heterdaadje" afgehaald, een fietsen dief die door een straatagent was aangehouden. Zestien jaar. Een uit de krachten gegroeide slungel. Hard als een spijker, want al is de zaak zo duidelijk als wat, met getuigen en alles, hij geeft geen spoege en wil van niets weten. Maar de hoofdin specteur blijft trekken, blijft ver horen. Waarom? vraag ik mijn baas. Die zaak is toch rond en rijp voor den kinderrechter? Waarom moet die jongen nu ook nog bekennen? Dat bewijs is zo geheid als een huis. Paedagogie, grinnikt de chef. En als ik wat dom kijk, want pae dagogie is voor mij een nieuw vak bij de recherche, zegt hij: s.Kijk, als die jongen doortikt, breek ik zijn koppigheid. Dit is een zeer gesloten jongen, in de grond van de zaak niet slecht, en dit heeft-ie in een opwel ling gedaan, daar ben ik zeker van. Maar als ik zijp koppigheid breek, dan weet hij, dat de politie sterker is dan hij. dat is punt één. En punt twee: als hij nu bekent, staat hij straks als een berouwvolle zondaar voor den kinderrechter. Dan krijgt 1-üj veel minder straf dan wanneer hij daar glashard staat te liegen, want dat doet>ie nü. Een misstap kan iedereen begaan, maar als hij dat inziet, aanvaardt hij ook zijn straf en is zijn leven niet vergooid. We hebben waarachtig al boeven ge noeg! En dan gaan we getweeën zitten trekken aan den knaap, en tenslotte kqmt-ie door. Hij bekent! Waarmee de recherche paedagogisch werk heeft verricht. Maarhet heeft weer tijd gekost, tijd die eigenlijk- niet gemist zou kunnen worden. Wij gaan er dus vannacht maar op uit! STOCKHOLM. 15 Mei. Volgens United Press zou Gandhi voorne mens zijn Engeland in de kwestie dei- Indische zelfstandigheid voor een nieuw ultimatum te plaatsen. Hij zou zelfs bereid zijn tot een nieuwe hongerstaking. Naar de Britse berichtendienst meldt, heeft Gandhi zich overigens opnieuw bereid verklaard te onder handelen ever een vergelijk tussen Hindoes en Mohammedanen. Franse geestelijken richten zich tot Anglo-Amerikaanse PARIJS, 14 Mei. De Franse kar dinalen en bisschoppen hebben, in verband met de bomaanvallen van Anglo-Amerik&anse vliegtuigen op Frans gebied een oproep gericht tot het episcopaat van het Britse rijk en de V. S.. waarin ze er op wijzen, dat de zich intensifiërende luchtbombar dementen op Frankrijk hun harten met droefenis en bezorgdheid vullen. Zij achten het, gezien deze toe nemende ellende, hun plicht de Anglo- Amerikaanse geestelijken met aan drang te verzoeken bij hun regeringen stappen te doen. opdat de burgerlijke bevolking van Frankrijk en Europa zoveel mogelijk gespaard blijve. hfpen stad is schemer gehuld. Door een der hoofdstraten 1 en nog verscheidene voorbij-; gangers. Een deur van een café 'gaat open cn het geluid v<m ge dempte muziek en roezemoezen de stemmen dringt tot op straat door. Enige cafébezoekers komen iwar buiten en hun vrolijke lach schalt door dc straat Een man met een tas onder zijn arm loopt langs.de passe rende mensen cn fluistert telken male, als iemand hem passeert: „Virginia sigaretten, voor-oorlog- sc shag, scheermesjes, postpa pier Een meneer blijft statui, ken nelijk met de bedoeling op de typische verkooptrant van den ..zwarte" in te gpan. De laatste schijnt dc bedoeling te begrijpen en schiet ijlings toe en fluistert, als het kan nog zachter: „Is het iets voor u, meneer, heerlijke shag f20.— fijne sigarctt..." Maar plots stokt zijn stem. Het is. alsof hij door een plotselinge schrik bevangen wordten te rechtf Zijn ogen storen naar de linkerarm van den ..koper". Zijn .^aak" zal. althans voor vanavond, gesloten worden en de voorraad, die hij bij zich heeft, zal in betere handen overgaan. Want de .fiwarte" had een rode band om de linkerarm over het hoofd gezien in dc avojidscheme- ring. „Landwacht, meneer, gaat u maar eens met mij mee!" „Pech gehad", denkt de zioarte, maar hij neemt zich heilig voor, bij ceh volgende gelegenheid in dc schemering maar rustig thuis te blijven. RIJSSEL. 16 Mei. Het Engels- Amerikaanse luchtwapen heeft op 13 Mei een aanval gedaan op een stad in Noord-Frankrijk. Tengevolge van dit bombardement werden 49 lijken onder de puinhopen vandaan ge haald. Te Pijssel hebben de reddingsbri gades bij het voortzetten van de op ruimingsarbeid opnieuw '27 lijken onder de puinhopen van getroffen gebouwen gehaald, waardoor het aantal dóden als gevolg op het bom bardement van 11 Mei tot 158 geste gen is. Vijftien lichamen bevinden zich nog onder de puinhopen. Anderzijds wordt meegedeeld, dat bij het bombardement op 12 Mei van een voorstad van Rijssel 16 doden vielen en 20 personen gewond wer den. Totr.utce telt.'men te Rijssel en omgeving 223 doden. Voorts wordt nog gemeld, dat ten gevolge der bombardementen 100.000 voor de krijgsgevangenen bestemde pakketten te Valenciennes vernield of zwaar beschadigd zijn. 'Te Rijssel gingen 40.000 pakketten verloren. De brigades, die zich met de verzorging van de krijgsgevangenen bezighou den. stellen alles in het werk om nog zoveel mogelijk van de inhoud der pakketten te rédden. Telegram van Elias aan Mussert BRUSSEL. 15 Mei. —.Ter gelegen^ heid van de verjaardag van ir. Mus sert. Leider der N.S.B. d. N. heeft mr. H. Elias, Leider der eenheidsbeweging V.N.9". het volgende telegram gezon den aan den Leider der N.S.B. d. N.: ..Mr. H. Elias, Leider der eenheids beweging V.N.V. biedt aan Leider ir. Mussër't zijn oprechte heilwensen aan, naar aanleiding van zijn 50ste ver jaardag. Moge weldra de gemeen schappelijke overwinning aan u zelf en aan uwe beweging de mogelijk heid bieden tot de wederopstanding van ons Nederlandse volk. Houzee". Bombardementen belemme ren onderwijs in België BRUSSEL, 15 Mei. Door het toenemend aantal luchtbombarde menten heeft het Belgische ministe rie van openbaar ónderwijs besloten, dat tot. Pinksteren het onderwijs niet meer regelmatig zal worden gegeven in alle gemeenten met meer dan 20.000 inwoners en in de gevaarlijk gelegen plaatsen. Bewaart uw versleten rubber- inmaakglasringen! DEN HAAG. 16 Mei. Opdat de lnmaakglazen, welke dit seizoen ter beschikking van de Nederlandse markt zullen worden gesteld, zoveel mogelijk in handen komen van degenen, die gewoon zijn om in te maken, wórdt het aankopen ervan door particulie ren afhankelijk gesteld van het van te voren inleveren van versleten rub ber Inmaakglasringen bij de détail- handel. Dusdanige ringen beware men dus zorgvuldig, daar men anders geen nieuwe lnmaakglazen kan. aanschaf fen. Inlevering van versleten, ringen zal eerst op een nader vast te stellen tijdstip kunnen geschieden. In ver band met nog te treffen maatregelen is het de handel tijdelijk verboden, lnmaakglazen af te leveren. Arrestant schoot agent neer DELFT, 15 Mei. De 26-Jarige poli tic-agent A. Ridder te Delft hield den 32-Jarigen Van Z. uit Staphorst aan, omdat hij zich met klaarblijkelijk on eerbare bedoelingen in het Westplant soen te Delft ophield. Aanvankelijk ging de man gewillig mee. doch ln de PoDpenstecg. dicht bij het bureau van politie, trok hij plotseling een pistool en loste twee schoten op den agent, die ln dc schouder cn :n de bulk levensgevaarlijk werd getroffen. De dader zette het daarna op een lopen, doch kon nabij de Peperstraat door een anderen agent worden gegrepen. Jongeman neergeschoten ROTTERDAM. 15 Mei. Zater dagochtend is in de Insulindestraat voor pand 197 de 26-jarige A. F. M. Sweep, in deze straat woonachtig, door een man neergeschoten, kort na dat zij elkaar op het trottoir gepas seerd waren. Het slachtoffer is over gebracht naar het ziekenhuis aan de Coolsingel. De toestand is redelijk, zelfs iets vooruitgaande. E)e dader, die te voet was. nam de vlucht Zijh signalement is als volgt: leeftijd pl.m. 24 jaar, slank postuur, lang 1.76 m„ donker costuum of don ker geverfde oude militaire jasj droeg vermoedelijk een gleufhoed. Ergens ln Haarlemmermeer schijncel te zoeken is. dan zeker hield een man. die zich ..va- in het virtuoze gemak, waarmee der" noemt, zijn dochtertje van sommige Nederlanders eigen ver school. Zoiets heet overtreding antwoordelijkheid op rekening van de Leerplichtwet en brengt van hun tijd «chuiven. dus met gepaste bedachtzaamheid Die virtuositeit ontmoet men ons justitiële apparaat ln bewe- zelfs in min of meer officiële rap- ging. Het Openbaar Ministerie porten en verslagen. Ergens uit sprak van een slecht voorbeeld en de provincie Utrecht (het is niet de rechter veroordeelde tot vijf- nodig hier al te nauwkeurig tc tien gulden boete. Wat de „vader" worden) komt bijvoorbeeld een betreft, die had zijn kind thuis jaarverslag, waarin ae vriende gehouden omdat zijn vrouw, ge- üjke hoop word; uitgesproken, lijk dat-heet. ..geen hulp kon krij- dat ..spoedig normaler tijden de gen." Als dienstmeisje derhalve, jeugd terug zullen biengen tot Het kind ging „niet vaak" naar eveneens normaler verhoudin- school. Aan de hand van dit feit gen". Dat is stellig goed bedoeld, en van de rechterlijke begroting Maar zijn er geen raker en kunnen ook andere onvaderlijke vruchtbaarder dingen dan lioop- vaders thans berekenen wat voor- op-lange-termijn? Zou het bij- deliger is. een écht dienstmeisje of voorbeeld niet nuttiger zijn. daad overtreding van de Leerplichtwet, ^werkelijk ook in abnormale tijden Wij vrezen: het laatste. aan „normale verhoudingen" te Het geval staat niet alleen. De werken, desnoods met vermeend- Haarlemse kantonrechter kreeg abnormale middelen? dezer dagen een hele waslijst ge- Niemand mlskent de moeilijk- lijksoortige -zaken En deze rech- heden van deje tiJd Nlemand ter is de enige niet. Een kweker ontttnti dat tekort aan klcding uit Aalsmeei nam zijn zoon „in schoeisel vaak problemen r schePl en dat' de langdurige af-" achtste leerjaai niet zozeei ge- wezjgheid van het gezln6hoold de loofde of dat althans voor zich gezlnsorde nlet altljd tcn gocde zelf onvoordelig vond. Hij be- 0 taalde het inmiddels genoten en TrTonre^iviinini- AAt. „avriar nr\<r +0 uriei. De echte Nedeilander Wenkten voordeel met de kaDha^e weet en doet natuurlijk alles beter lom Jan twlntil h™ e gihdens In da» het in D»«sland gebeurt. In Br^b^toXangen thStt de kin- IMtStarid ztin naar verhouding deren^va^ sch<?ol gaamhf lleim hóe« voor drie uur bessen- of aard- J, ",.,1 I' mLïi.r .r Ü52 beienplukken datzelfde bedrag. S? H™r L Schoolverzuim is toch voorteik Een ..moeder" in Heemstede be- nalitelt er daarom nog geenszins, taalde op 'soortgelijke wijze als Klaarblijkelijk ls er een innerlijke „boete" een fractie van de ultge- tucht mogelijk, die ook in abnor- spaarde loonbedragen voor het jnaIe omstandigheden over zwak- thulshouden van een dochter, een ff naJ.V.rerL Jbaas blijft, „vader" in Abbenes... Nu ja, de klaarblijkelijk bestaat or een kans reeks is omvangrijker dan de dat gezonde discipline het wint krant van vandaag. Ze werd tot ^an. onloochenbare oorlogsmoei- wat met een cliché-term „een lofreden. verschijnsel" of „een teken des De school-schande ls slechts "tijds" heet. één van de symptomen, dat ons Tekenen des tijds kunnen leer- volk bezig is af te glijden naar zaam zijn. Echter .alleen op con- verwording en bederf. Wanneer ditie. dat> wij ze goed weten te (om ln de taal van het Jaarver- lezen. Whnt misschien nog tries- slag van een Nederlandse nijver ter dan het schoolverzuim zelf ls heidsschool te spreken) de „han- de platte wijze, waarop lieden met delsgeest" en het beschikken over ouderlijke verantwoordelijkheid te ruime geldmiddelen oorzaken schuil trachten te gaan achter zijn van „een zekere onvèrschil- oorlogsmoeilijkheden. De kweker ligheid" bij scholieren, dan is er uit Aalsmeer schermde zelfs met rijkelijk aanleiding om zich eens de productieslag. De moeder uit te vergewissen van „zekere on- Heemstede zwaaide even figuur- verschilligheid" bij de ouders. Hik met een schoenenbon. die zij Een volk dat zijn zelfrespect zo niet krijgen kon. De milde Haar- ver verliest, dat het niet beter lemse kadi sprak in geval van weet te doen dan abnormale op- werkelijk -steekhoudende veront- standigheden met de „bopp" op schuldiging een „schuldig zonder normaler tijden tegemoet te tre- toepassing van straf" uit. Daar- den, is bedenkelijk ziek en rot. mee zijn de onwaarachtige plei- Tucht en zelftucht, dat zijn dooien der andëren eigenlijk al de noodzakelijke geneesmiddelen, naar waarde gehonoreerd. Maar Ze komen te laat, wanneer wij ze zo ergens een wezenlijk tijdsver- uitstellen „tot na de oorlog". SPORTNIEUWS Harde strijd om de amateur kampioenschappen DEN HAAG. 16 Mei. Dc hardheid en vechtlust, die in vele gevallen het voornaamste kenmerk vormde van de wedstrijden om het kampioenschap van. Nederland voor amateurs, waren ook gisteravond in .hetgebouw voo-- Kunsten cn -Wetenschappen in Den Haag bij de afwerking der kwai-t cn halve finales aanwezig. Toch viel er ondanks deze hardheid en vechtlust.' genoeg te waarderen. Vooral de partij tussen Joustra en Beekwilder de lichtgewlchtkamptoen van het vorige Jaar was belangwekkend door de wijze waarop de op driekwart afstand onnavolgbaar boksende Joustra de voortdurende stormlopen van den zui derling onschadelijk wist te maken. In het lijf-en-lljf-werk was Beekwilder stellig de betere man. Er waren twee extra-ronden nodig voordat Joustra als .overwinnaar kon worden aangewezen. In de partij OudshoornKlein- heerenbrink liet de zestienjarige Ouds- hoom zien. dat er in hem ongetwijfeld een bokstalcnt steek. Walraven bokste tegen IJsendoorn voortreffelijk. Het fcal ons niet verbazen als deze Amster damse.. Jongen een goede gooi deed naar dc titel. De partij Bakker—Wolff, die te Gro ningen werd gebokst, doch wegens een fout van den tijdwaarnemer opnieuw moest worden vastgesteld, braent niet datgene wat men er van had verwacht, Wolff ging gister niet. terwitl Bakker daarentegen een klasse beter was dan in Groningen. Noord-Holland heèft nu een vlleggewlcht, een bantamgewicht. een vedergewicht en een lichtgewicht in de eindstrijden. Bovendien zijn er nog twee welter& en een lialfzwaar- gewicht in de running. Dit district maakt derhalve een goede kans op de wisselbeker. Doch ook Zuid-Holland met finalisten in bet vlleggewlcht, bantamgewicht, vedergewicht, lichtge wicht cn zwaargewicht staat er best voor. De uitslagen luiden: Bantamgewicht: Hessels (N.-Holl.) w.o.p. van Van Dijk (Zuid), v. d. Berg (Zuid-Holland) w.o.p. van Kabalt (N.- Holland); vedergewicht: Oudshoorn (Z.-Holland) w.o.p. van Kleinbeeren- brink (idem): lichtgewicht: Dekker (Z.-Holland) w.o.p. van Pare (Noord- Holland); Joustra (Noord-Holland) w. o.p van Boekwllder (Zuid) na twee extra ronden van 2 min. Zwaarge wicht: Appel (Z.-Holland) w.o.p. van Nlcmans (N.-Holland)nadat, dc scheidsrechter ln de derde ronde de strijd had gestaakt wegen? eon oog- wonde van Nlemans. Weltergewicht: Walrayen (N.-Holland) w.o.p. van IJsendoorn (Oost). Halfzwaargewlchl: Bakker (Noord) w.o.p. van Wolff (Z. Holland).. Middengewicht: Schubart (Noord) w.o.p. van Stuiver (Z.-Hol land) na een extra ronde van 2 min. Sijstermans (Zuid) w.o.p. van Mast (Noord). Doorenbosch mag tegen Van Dam boksen AMSTERDAM. 16 Mei. Dooren bosch zal op 30 Mei tegen Van Dam mogen boksen om het kampioenschap van Nederland ln het middengewicht. Het was echter bijzonder Jammer, dat zijn partij tegen Willy Quentemcijer. die dc finale vormde van de mldden- gewlchtcompetltic. zulk een onbevre digend verloop heeft gehad. Na de derde ronde moest die partij n.l. ge staakt worden wegens een oogblessure van Doorenbosch. Daar hil op dat ogenblik een zeer geringe voorsprong op punten had,vmoest hij als winnaar aangewezen worden. Vooral voor Quen- temeljer. die een zeer redelijke kans op de overwinning gehad zou hebben, indien de partij tien ronden geduurd had. was dit zeer teleurstellend. Quentemeijer had zich ln dje drie ronden als gewoonlijk zeer agressief getoond, vocht echter 'veel te onbe suisd. stootte onzuiver en bokste zo met het hoofd naar voren, dat kop stoten niet uit konden bltlven. Reeds in dc eerste ronde werd Doorenbosch daardoor geblesseerd. Goede treffers ln de tweede ronde en enkele zuivere opstoten ln de derde verschaften hem een puntenvoorsprong. Na de derde ronde verbood de dokter hem vérder te boksen. In de verliezersfïnale verloor Jan de Pauw op punten van Hoogstraten. De Pauw bok6te deze avond al heel mat. Hoogstratenboksen wa-s wat eenzijdig op de linkse directe gericht. Posno won in de vierde ronde met knock out van Bep Die3en en Wim te Nuyl versloegTYans Dicscn op pun ten. Hoogstrate® won de stljlprljs van deze avond. In het programma van 30 Mei wor den behalve de hoofdpartij tussen Van Dam en Doorenbosch nog gebokst J. de Bruin (Rotterdam) tegen M. v. d Reijdt, ex-amateur-kamploen van België, HoogstratenVerachten (Bel gië) en OnslaBaldur (België). Cortlever klopt Van Steenis BAARN, 15 Mei. De uitslagen In de crc-groep van d$ vierde ronde der achtkamp lulden: Van Selieltinga Amsterdam iv. d. Tol- (Leeuwar den) 10. Cortlever (Amsterdam» Van Steenis (Amsterdam) 1—0. Van Schelfhout (Amsterdam)Graaf v. d. Bosch (Hilversum) 01. De Vinto (Amsterdam)Van Doosburg (Bus- sum) 10. Verrassende nederlaag van De Bruin HAMBURG. 15 Mei. Jan de Bruin heelt in Hamburg een verrassende nederlaag geleden tegen Daaf Baan. De Bruin was gedurende het gehele gevecht ver ln de meerderheid ge weest en had zijn tegenstander ver schillende malen neer doen gaan. In de achtste ronde liep Dc Bruin plot seling op een verdwaalde rechtse, die hem neer deed gaan. BIJ de negende tel was hij weer overeind, doch de scheidsrechter verklaarde hem knock out. De Groninger Nolle moest in de achtste ronde opgeven tegen den Duit sec Kreitz. De Reus en v. d. Wetering boksten onbeslist. ■i. VOLKSCULTUUR EN KUNST De Tachtigers in steen? Het hoofdstedelijk gemeontebeStuur heeft het plan opgevat, een blijvend gedenkteken te wijden aan de Bewe ging der Tachtigers in onze Neder landse letterkunde. Het heeft een be sloten prijsvraag uitgeschreven voor een monument, dat de beeltenissen, moot bevatten van Louis Couperus, Lodewijk van Deyssel, Frcderik van Eeden, Frank von der Goes. Herman Gorter, Willem Kloos, Helcnc Lapidoth Swarth, Jac. van Looy, Jacques Perk cn Albert Verwey. Dit omvangrijke ge denkteken zal zijn plaats moeten vin den ln de Apollolaan Cussqd Mlnerva- laan en Beethovenstraat. Mede het feit, dat verschillende de zer „Tachtigers" te Amsterdam heb ben gewoond en gewerkt, heeft het ge meentebestuur tot dit Initiatief ge dreven. Het heeft een Jury Ingesteld, die uitnodigingen tot het indienen van een ontwerp aan enige beeldhou wers zal richten, de Ingekomen ont werpen zal beoordelenen behalvo burgemeester Voüte. de wethouders dr. Smit en lr. Gratama cn den stadsar chitect Ir. Hulshoff enige kunstenaars zal omvatten. Het- sedert 1923 bestaande talcn- blad „De Spiegel van Handel en Wandel" zal na een onderbre king van ongeveer een Jaar dezer da gen weer verschijnen. Het blad zal uitgegeven worden door de N.V. De Arbeiderspers te Amster dam. In verband met de papier schaarste zal het zich voorlopi; nog slechts met vijf talen bezig houden en wel met Nederlands. Duits, Frans. Engels en Spaans. Dr. E. E. J. Messing, die een zeer bekend linguist is een reeds een rijke publicistische en organisatorische loop baan achter zich heeft op het gebied van de taalwetenschap, heeft als voor zitter van.de Vereniging Taalkundig Handelsonderwijs (V.T.H. 1 weer de functie van hoofdredacteur van dit door hem opgerichte en vroeger gere digeerde studieblad op zich genomen. Hij sprak de hoop uit, dat het 'blad opnieuw een bijdrage zal mogen leve ren om het economische taalonderwijs op een hoger plan tc brengen. Tevens bracht hH nog de wenselijkheid naar voren om aan dc Handelshogeschool professoraten ln tc stellen voor de ta len. daar de taalwetenschap als een. noodzakelijk onderdeel van de acade mische handejsoplelding moet worden beschouwd. Het Amsterdams Toneel heeft „Veel wl e v e n om niets!' vart Shakespeare ln studie genomen. Het stuk wordt gespeeld ln de vertaling van Burgersdvjk; Ben Royaards voert de regie. De première kan begin Juni worden tegemoet gezien. De verduistering begint heden ora 21.30 cn eindigt om 5.45 uur. Maan op 3.42, onder 13.51 uur. 15 Mei L.K., 22 Mei N.M 30 Mei E.K„ 6 Juni VJVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1