HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Engeland moet zijn olie uit Arabië opofferen „Jeugd moet radicaal zijn' Duitse weermachtsberlchteri Vijand onderneemt grote afleidingsactie in Italië Luchtaanvallen op het Westen, voorbereiding der invasie Laatste troepen hebben de Krim verlaten Amerikaanse concurrent maakt gebruik van de gelegenheid Ook Moscou gegadigde Staatslieden uit Slowakije bij den Führer Vijandelijke „aanmaning'' tot Duitse bondgenoten Een doorzichtige truc, zegt Berlijn Grijpvingers Pistool en petinemes Zusters Duitse Rode Kruis beëdigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Mei. Hei opperbevel van de weermacht deelt méde: Van de Krim zijn op 13 Mei de •laatste Duits—Roemeense troepen naar het vasteland overgebracht. Sedert de 1ste November 1943 liepen ddar de bolsjewisten met een veel voudige overmacht storm op onze zwakke verdediging. Eerst in April was het noodzakelijk geworden onze troepen naar onze nieuwe verdedi gingslinie rond Sebastopol terug te trekken. Ook daar mislukten met zeer zware, bloedige verliezen voor den vijand de verdere pogingen der bols jewisten om met 29 infanteriedivisies, verscheidene artilleriedivisies, pant ser- en marine-brigades de ring te verbreken en de Duitse strijdkrachten te vernietigen. Formaties jacht- en slagvliegtuigen en vliegende artillerie hebben de af- weerstrijd der troepen voorbeeldig gesteund en daarbij alleen in de tijd van 8 April tot 12 Mei 604 vijande lijke vliegtuigen.196 pantserwagens en 113 stukken geschut vernietigd. Eenheden der Duitse en Roeme marine en koópvaa/dij, alsmede transportformaties der luchtmacht hebben onder krachtige vijandelijke 'afweer in een unieke overzetbewe- ging. de op de Krim in oe strijd ge brachte verbonden troeoen naar het vasteland teruggebracht Aan de beneden-Dnjestr ruimden onze troepen opnieuw een vijandelijk bruggenhoofd op mi vernietigden daarbij sterke Sowjftsrrijdkracliten. De bolsjewisten verloren talrijke do- dc--> 750 gevangenen werden binnen gebracht. 44 stukken geschut alsmede talrijke andere wapens buitgemaakt of vernietigd. Het station Fastow werd in de afge lopen nacht door sterke eskaders zware Duitse gevechtsvliegtuigen aangevallen. Er ontstopden talrijke branden en ontploffingen. Van het overige Oostelijke front worden, behalve, levendige plaatse lijke gevechtsactie in het voorterrein der Karpathen. geen bijzondere ge beurtenissen gemeld. Op het landingshoofd van Nettuno slechts geringe plaatselijke gevechtsA actie. De gevechten aap het Italiaanse Zuidelijke front werden vooral in het gebied ten Noorden an Castelforte en ten Zuiden van Cassino met toe nemende hevigheid voortgezet. Onze troepen verdedigden zich met voor beeldige dapperheid, brachten den vijand zware, bloedige verliezen toe en maakten talrijke gevangenen. Na harde gevechten gelukte het den vijand, die door geconcentreerde artillerie, sterke" formaties pantser wagens en slagvliegtuigen werd ge steund. in één sector terrein te win nen. De slag duurt voort In de vroege morgenuren van de 14dé Mei heeft een krachtige forma tie gevechtsvliegtuigen het havenge bied van Napels met goede uitwerking gebombardeerd. Bij de afweer van viiandelijkev luchtaanvallen op boven-ïtalië 'en het gebied in de nabijheid van het front werden tien vliegtuigen neer geschoten. Bij de afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Boven-Italië en het gebied in. de nabijheid van het front werden tien -vliegtuigen neer geschoten. Amerikaanse bommenwerpers vie len met krachtige bescherming van jagers verscheidene plaatsen in het Oostzeegebied en in West-Duitsland aan. Vooral in de steden Stèttin en Osnabrück ontstonden schade en verliezen onder de bevolking Daar bij. alsmede boven de bezette gebie-' den in het Westen, werden 41 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Voor de Nederlandse kust schoten patrouillevaartuigen in de afgelopen nacht een Britse motortorpedoboot in brand en beschadigden verschei dene andere. Sowiet-formatie aan Moldau vernietigd Zaterdag luidde het weermachts- be richt: Onze achterhoeden bij Sebastopol waren gisteren nog in verbitterde strijd gewikkeld met den numeriek sterk overmachtlgen vijand en dek ten met voorbeeldige dapperheid het aftrekken van de Duits-Roemeense fonnatles. Op de Westelijke oever van dc Moldau sloten Roemeense formaties in harde gevechten delen ener vijan delijke divisie infanterie in en Ver nietigden die. De bolsjewisten leden zware bloedige verliezen en 'verloren verscheidene honderden gevangenen. Sterke formaties Duitse gevechts vliegtuigen vielen in de afgelopen nacht het spoorwegknooppunt Ka- li'nkowitsj aan en' veroorzaakten door het massale uitwerpen van bri sant- en brandbommen uitgestrekte branden en omvangrijke verwoestin gen. Aan de overige delen van het Oos telijke front, hadden geen gevechts handelingen van betekenis plaats. Uit het landingshoofd van Nettuno worden bij oplevende wederzijdse activiteit der artillerie slechts plaat selijke gevechten gemeld. Aan het Zuidelijke front ging de vijand ten Oosten van de Golf van Gaeta tot aan het gebied ten noord westen ,van Cassino met sterke strijdkrachten, ondersteund door he vig artillerievuur, talrijke pantser wagens en slagvliegers, tot een aan val van afleiding en troèpenbinding in de grootste styl over. Er ontwik kelden zich zware gevechten, in de loop waarvan enige heuvelstellingen meer dan eens van eigenaar verwis selden. Door het optreden van4 niéuwe strijdkrachten aan beide zij den neemt de slag in hevigheid nog voortdurend toe. Formaties vijandelijke bommen werpers hebben gisteren aanvallen ondernomen op verscheidene 'havens aan de Italiaanse Westkust, vooral op Genua. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht werden 13 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten Escadèrs gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in de nacht van 12 op 13 Mei twee vijandelijke vliegvelden Le JAARGANG No. 113 LD MAANDAG 15 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3.1, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 De aansporing, die de Ameri kaanse minister van binnen landse zaken Ickes. een week na het beëindigen van de Brits-Ame rikaanse besprekingen over de petroleumkwestie tot de regering en de industrie gericht heeft? wet tigt de veronderstelling, dat het resultaat dezer besprekingen zeer gering geweest is Ook na de con ferentie van Washington blijven de Verenigde Staten hun imperia listische petroleumpolitiek volgen. Duidelijk blijkt dit uit het door Ickes ontworpen program, dat onder meer omvat: Tiet waarbor gen van de toegang tot buiten landse petroleumbronnen en het aanleggen van voorraden op de strategische punten In de gehele wereld. Eyenals in de eerste wereldoor log tracht het Amerikaanse olie- imperlalisme van de omstandig heden gebruik te maken en zijn positie ten koste van den Britsen aan de Oostkust van Corsica. In de mededinger te versterken. Het is K? de °ude st™d om de macht tus- onfstonden ffite b.^dJi fn ver sen Rockefeller en Deterding. die woestingen. reeds van het begin dezer eeuw Sterke formaties Amerikaanse bom-af woedt en zich thans in nieuwe menwerpers ondernamen gisteren j vormen hult. waarbij het recht- aanvallen op verscheidene plaatsen streeks ingrijpen van de staats- in Midden-Diiitrland en op Bruex. die i macht der Verenigde Staten het kinsfmn.»mil.?eh»rtalinr rne winl meest opvallende verschijnsel Is. Ii ch.gevechten en door' luchtdoeh°eze regeringsbemoelïng is door artillerie weiden 91 Amerikaanse de Particuliere oliebelangen In de vliegtueen. waaronder 78 viermotorige Vcr Staten zelf allerminst met bommenwerpers, neergeschoten. In de afgelopen nacht viel een vrij zwakke forfnatie Britse bommenwer pers dpeTen in hei Noordduitse kust gebied en In België aan: 13 viermoto rige vliegtuigen werden door nacht jagers neergeschoten. De aanhoudende sterke aanvallen van Brits-Amerikaanse bommenwer pers op de bezette Westelijke gebie den kunnen als voorbereiding van de invasie beschouwd worden. In de tijd van 1 tot 10 Mei verloor de vijand daarbij 182 vliegtuigen, waar onder .120 viermotorige bommenwer pers. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 13 Mei Dc Futuei heeft vandaagden Slowaaksen staatspresident dr Tiso ontvangen, die vergezeld van den Slowaaksen minister-president Tuka. den minis ter van oorlog Catlos en den propa- gafcachef Tido Gaspar op 12 Mei voor een bezoek waren aangekomen. De Führer heeft met den president van de Slowaakse staat een hartelijk onderhoud gehad over de betrekkin gen van het Duitse Rijk met Slowa kije. die bepaald worden door de geest van vriendschap Tijdens de besprekingen met den president van de Slowaakse staat en met den Slowaaksen minister presi dent. waaraan de Rijksminister 'van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop en jzeneraal-veldmaarschajk Keitel deelnamen, gaf de Führer uiting aan zijn vastberadenheid, oiü de ons door de vijanden van het Duitse Rijk en zijn bondgenoten opgedron gen oorlog in het Oosten en het Westen tot het -zegevierende einde zonder compromissen voort te zetten en vervolgens die beginselen te ver wezenlijken die de grote en kleine volken een fatsoenlijk en gewaar borgd leven vrij van joodse Volksuit zuigers en van kapitalistische en bolsjewistische onderdrukking waar borgen Op 12 Mei des avonds waren de Slowaakse staatslieden met de heren van hun gevolg, alsmede de Slo waakse gezant te Berlijn, Cernak. en de Duitse gezant te Presburg. Ludin de gasten van den Rijksminister van Buitenlandse Zaken. Pétain in Rouaan PARLJS, 15 Mei. Maarschalk Pétain heeft Zondagmiddag een be,- zoek gebracht aan de stad Rouaan. welker woonwijkenreeds zeer vaak het doelwit van Anglo-Amerikaanse terreuraanvallen zijn geweest. Petain legde een krans neer bij de gedenk steen voor de maagd van Orleans. Na enige ogenblikken voor de kathe draal vertoefd te hebben, begaf hij zich naar de kerk van Saint-Oueu, waar hij door den aartsbisschop van Rouaan werd ontvangen. Staatssecretaris Henriot heeft ver klaard. dat Petain op de feestdag van Jeanr.e d'Arc Rouaan heeft be zocht. om een groet te brengen aan de gekwelde stad en aan de slacht offers der Angelsaksische moorden, maar ook om door zijn aanwezig heid uiting te geven aan het protest van het gehele land. en dat wel op het marktplein, waar de Engelsen Jeanne d'Arc hebben verbrand. Gandhi's toestand is zeer ernstig STOCKHOLM. 15 Mei. De ge- zondheidstoestand van Gandhi is aanmerkelijk slechter geworden. Hij ligt geruime tijd bewusteloos. In dé naaste omgeving van den Mahatma maakt men zich steeds meer over de wending van zijn ziekte ongerust. In de ochtend van 12 Mei kon hij slechts weinig woorden uit brengen. Hii dee'de mede rich nog nooit zo ziek te hebben gevoeld als thans. onverdeelde instemming begroet. Een paar maanden geleden publi ceerde de „New York Times" zeer vr-r strékkende plannen van minister Ickes. die als voorzitter van de Pe troleum Reserves Corporation een der meest gezaghebbende mannen op dit gebied is. Deze plannen hadden betrekking op de oliebronnen van Arabië, waarvan beweerd wordt, dat zij tot de rijkste ter wereld behoren en onmetelijke voorraden bevatten. Inhoeverre dit juist is. is bij een pro duct als olie. dat zozeer het voorweg van speculatie is. moeilijk uit te maken. Pijpleiding door Arabië Hoe dit zij. minister Ickes vond de Arabische petroleum van voldoende belang om voor te_stellen de olie velden in Saoedië. Koeweit en Iran door pijpleidingen met de havens van Haifa en Alexandrië te verbin den. Zijn ambtgenoot, de inmiddels overleden minister van marine Knox, kwam hem tegen de oppositie, die zich tegen dit plan verhief, te hulp door te verklaren, dat de drie maat schappijen. die in hoofdzaak de Ame rikaanse belangen in dit gebied verte genwoordigen. de hulp van de rege ring hadden ingeroepen, omdat zij uit eigen kracht- niet opgewassen waren tegen de Britse concurrentie, aange zien deze de steun der Engelse rege ring achter zich had. De beide Amerikaanse ministers be riepen er zich op, dat de eigen olie voorraden van de Verenigde Staten thans door de oorlogsbehoeften een sterke vermindering ondergaan en dat men om zich voor de toekomst te dekken tijdig maatregelen moet ne men. In dit verband werd ook weer op het. aanlokkelijk vooruitzicht van een derde wereldoorlog gezinspeeld. Reeds werd ervan gesproken, dat tor bescherming van de Amerikaanse Genua gebombardeerd MILAAN, 13 Mei. Anglo-Ameri- kaanse bommenwerpers nebben Donderdag Genua aangevallen en brisantbommen geworpen op woon wijken. Er ontstond schade en er vielen slachtoffers onder de burger bevolking. Het historische Doris Pa leis de kerk van San Benedetto en de universiteitsbibliotheek werden getroffen. BERLIJN 14 Mei Engeland, de* Verenigde Staten en <le Sowjet Unie hebben Vrijdag Hongarije. Roe menie. Bulgariie en Finland aange maand. met Duitsland terstond te bleken, of de consequenties 'e dra gen. Een hierover uitgegeven ge- meénschappelijke .verklaring is. naar Reuter meldt, in scherpe woorden gehouden en gelijktijdig in Londen. Washington en Moscou gepubliceerd. Zij vormt volgens Reuter het hoogte punt van een aantal waarschuwin gen. die Cord.ell Hu IJ de laatstè tijd tot de verschillende aangemaande stalen hecit gericht. Dc diplomatieke correspondent van het D.N.B.. dr Siegfried Horn, schrijft hierover; De pogingen van vijandelijke zijde om door dreigementen de bondgeno ten van Duitsland los le maken zijn bekend. Zij hebben niet het ge wenste resultaat opgeleverd. Niette min proberen de tegenstanders omdat het hun ondanks alle inspan ningen op militair gebied niet is ge lukt en. naar men te Berlijn ver klaart. ook nooit' zal gelukken Duits land en zijn bondgenoten klein te krijgen door een nieuwe, massie ve. propagandistische, maar volko men doorzichtige truc, Duitsland van zijn bondgenoten te- scheiden, en daarmede de militaire positie van Duitsland te verzwakken. Ze bevelen in hun verklaring dc mét Duitsland verbonden staten aan om door zich, uit de oorlog los te maken „bij te dragen tot de over winning van de geallieerden" Dezfe els komt practisch erop neer, dc overwinning van het bolsjewisme te bespoedigen, omdat de betrokken staten tot de zone behoren, die Mos cou zich als uitsluitende invloeds sfeer heeft voorbehouden. Dit komt bijzonder duidelijk tot uiting in door Reuter gemelde bij zonderheden over een regeling voor de bezetting van de te veroveren ge bieden door generaal Eisenhower. Hij heeft een ,.G.-5"-organisatie ge schapen. waaraan de regeling der civiele aangelegenheden bij de inva sie zal zijn toevertrouwd. Daarin wordt uitdrukkelijk ver klaard, dat de Balkanlanden, dat wil zeggen, practisch ookhet gehele Oosten en daarmede Finland, tot het bestuursgebied van de Sowjets behoren. In plaats van met de Duitse troe pen de bolsjewisten van Europa ver wijderd te houden, zouden Hongarije. Roemenië. Bulgarije en Finland thans de bolsjewisten zelf het land binnenlaten, en daarmede bijdragen tot de vernietiging van het eigen staatsbestel. Deze aanmaning betekent' volgens de in bevoegde Duitse kringen heer sende opvatting niets anders dan een uitnodiging tot- nationale zelfmoord. oliebelangen in dit deel van de-wereld een permanente vlootbasis der Vere nigde Staten in het oostelijk bekken Van de Middellandse Zee nodig zou zijn, alsmede Brits-Amerikaanse gar nizoenen in het gebied, waardoor dc pijpleiding zou komen te lopen. Begin Maart ontving koning ïbn Saoed uit Amerikaanse handen een partij zilveren nnmten voor zijn schatkist ter v aarde van een en een kwart millioen dollar. Tot nog toe waren deze leveranties aan de Brit ten voorbehouden geweest. Britse levenskwestie Hieruit blijkt, hoe de Amerikanen meer en meer de eerste viool begin nen te spelen in een gebied dat En geland üi verband met- de beveiliging van de weg naar Indië steeds als zijn invloedssfeer bij uitnemendheid neefl- beschouwd. En dit. terwijl de olie van Arabic voor het Britse imperium een levenskwestie is. In alle andere be langrijke oliêgebieden heeft de voor naamste vertegenwoordigster -an de Britse oliebelangen. de' Royal Dutch- Shell-groep,zware slagen gekregen. Behalve in Nederlands-In die en Burma, waai? de olievelden aan de Japanners verloren gingen, profiteer de haar oude tegenstandster, de Amerikaanse Standard Oil Co.. daar het meeste van voornamelijk 1n Noord- en Zuid-Amerika Des te dringender heeft Engeland om straks zijn imperiale verbindingen te kunnen in stand houden, de Ara bische olie nodig Politieke en eco nomische heerschappij over een zo uitgestrekt gebied als het Britse im perium is slechts mogelijk met be heersing van dc voornaamste verbin dingslijnen en bij bezit van voldoen de transportmiddelen, die onafhanke lijk van vreemde hulp zelfstandig verzorgd kunnen worden. Dat niettemin het Engelse verzet tegen het Amerikaanse opdringen in het. Nabije en Midden-Oosten een indruk van zwakte maakt, is wel in hoofdzaak het gevolg van de benarde positie, waarin het Empire tengevol ge van de oorlog geraakt is. Want er is in. deze streken nog een kaper op de kust, een die waarschijnlijk dooi de Britten gevaarlijker geacht Wordt dan de Verenigde Staten- Sow jet- Rusland Reeds hebben de Sowjets zich stevig in Noord-Afrika, in Zuid- Italip, in Egypte en* in Iran .genes teld: reeds maakte een hunner spe ciale afgezanten een rondreis dooi de Levant- en reeds is er spra ke van het aanknopen van diplomatieke be trekkingen door Moscou met Ïbn Saoed. De Engelsen zouden in de toekomst om zich den bolsjcwistiséhen bond genoot van hét lijf te houden dc hulp van hun Amerikaansen concur rent nodig kunnen hebben. Met het oog daarop moeten zij de voor hen zo waardevolle olie van Arabië offe ren. Vandaar waarschijnlijk ook. dat Stettinius na zijn Londeuse bespre kingen zich zo uiterst voldaan toonde over de Engelse tegemoetkomendheid. Dc Diesel snelt voort -door de vdUen.de schemering. 'Steeds vager worden de contouren ran hqt landschap. Dc huizen cn bo men verdwijnen achter een grijs waas en weldra zal het nacht zijn. In dc diagen staan dc passagiers dicht opeen. Een sporadische handelsreiziger naast kantoorbe dienden. zakenlui en dame?, die het nodig vinden, op de drukste, - uren in de. trein tc gaan zitten. Slechts een kleine minderheid is erin geslaagd, een zitplaats te be machtigen. Bij. het raam zit een dame. geen gewone, maar een heel chique Een coquet hoedje, eèn tailor-made mantelpflkje en mooie ragfijne zijden kousen. Te genover haar zit een heer. Hij rookt onophoudelijk cn het vest-, dat zijn omvangrijke buik om spant, ligt nol as. Daar steekt hij weet een nieu we sigaret op aan het peukievan de oude Het eindje verdwijn l met een edele boog in de asbak, die in de richel voor het faam hangt. De dame begint onrustig met hear voeten te schuiven. En de trein glijdt voort onder de in middels nachtelijke hemel. Wéér is de sigaret van den dikkerd op. Hij tast. naar zijn koker en steekt dan weer een verse aan. Weer verdwijnt' het peukje in de asbak. t\'u springt de dame op. .Au!" ledereen kijkt in de richting waar het geluid vandaan komt, maar niemand ziet iets in de duisternis tot het schijnsel van een zaklantaarn de donkerte doorpriemt Alle blikken richten zich op de plek des onlieils en zieneen gat waar de asbak behoort te zit ten. De brandende peukjes zijn er doorheen gevallen en de laatste had de dame pijnlijk getroffen. Zelfs asbakken in- de treinen zijn niet veilig meer vpor grijp grage'vingers. Verplichtf ziekenfondsver zekering uitgebreid DEN HAAG. 15 Mei. Opnieuw eljn enkele groepen van personen onder de verplichte ziekenfondsverzekering ge bracht. die tot dusver hiervan versto ken bleven, daar zij. ofschoon hun vast loon niet meer dan 3000 bedraagt, toch niet verplicht verzekerd zijn In gevolge de Zlektewett. Het gaat hier voornamelijk om werknemers, die op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij het bureau voedselvoorziening in oor logstijd en de daaronder, ressorterende diensten., het Nederlandse clearing- en hét deviezen-Instituut. Voorts brengt het besluit nog onder de: verplichte ziekenfondsverzekering de .-personen .In loondienst werkzaam van of aan Inrichtingen. staande onder beheer van Instellingen van weldadigheid of maatschappelijk nut, welke \oor de ziekeneeldvcrzekoring van haar persoueel zijn aangesloten bij de Invalldlteitf-coöperatlc te Den Haag. of de vereniging voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering ten behoeve Van personen. In dienst van katholiek-, maatschappelijke Instellingen te Utrecht. Het besluit van den secretaris-géne raal treedt 22 Mei a.s. In werking en het is uiteraard ln het belang der be trokkenen. dat zij voor hun onver wijlde aanmeldlne bij een algemeen ziekenfonds zorg rdragen. De Britse hoge commissaris ln Zuid-Afrika. Harlech, Is afgetreden, lil verband met andere ambten en zaken ale hij tn Engeland moet behartigen. „Heeft onze -jeugd nog toekomst? De vraag stellen is haar beantwoor den. Juist nü heeft de jeugd toe komst! De hoge omrastering, waar achter de jeugd steeds is opgesloten geweest en waarbinnen zij werd koest gehouden, is verdwenen. Nu heeft de jeuga de kans -voor het grij pen om van haar leven te maken, wat zij er van maken, wil en kan. De Nederlandse jeugd heeft, altijd een trékhondenbestaan geleden. Toe komstmogelijkheden bestonden er voor haar niet. Zelfs de beste diplo mas en getuigschriften.konden haar niet baten', want met papieren en al werd zij in een hoek geschopt. Zij werd uitgebuit en wanneer zij het waagde, bij haar onderdrukkers om enige waardering voor haar werk te vrageiv Aan kon zij nog op straat worden gezet," Deze woorden sprak de jonge Ne derlander op een' Jeugdconferentie, die het weekblad „De Stormvlag" Zaterdag j.l. in Bellevue had belegd. „Deze tijden van willekeur en on recht zijn voorbij", zo vervolgde hij. „mits de jeugd de kans grijpt, die haar wordt geboden en zich niet -als een trekhond laat gebruikeu. Wil zij zich nog steeds laten uitplunde ren en haar arbeidskracht misorui- ken. dan moet zij volharden in haar huidige passieve houding cn Gods water over Gods akker laten lopen. Wil zij eohter iets anders, wil zij zich werkelijk een toekomst verzekeren, dan moet zij aanpakken, dan moet zij revolutie maken en radicaal zijn. want er is geen leven of het moet worden verdedigd. Wij moeten eeu jeugd-leiding in Nederland krijgen, die radicaal tot het uiterste is. die de moed bezit om te /blijven staan, die alle tegenstand durft te trolse ren, die haar eisen stelt en voor de verwezenlijking daarvan borg staat. Elk van ons draagt dc verantwoor delijkheid, dat de Nederlandse jeugd niet ten gronde gaat. Het gaat er nu slechts om. onze jongens en meisjes te overtuigen van de weg. die zij moeten inslaan. Als jeugdleiders hebben wij de plicht de jeugd er van te doordringen, dat Nederland in zijn oude vorm in het toekomstige Euro pa geen reden van bestaan heeft. De idee van het Groot Germaanse De vijftigduizervJ is-er uit DEN HAAG 15 Mei. Bij dc he den gehouden trekking zijn de vol rgende hoofdprijzen gevallen: 50.000: 24861; 1.500: 8185. 22105; ƒ400 2378. 4566. 10786. 19934; ƒ200: 6467 23388; 100: 7043, 14733. 17378. 20036 De Finse minister van financier Tanner. Is verleden week ln Stock holm aangekomen om deel te nemei aan een sociaal-democratisch partij congres. De Ierse minister-president. De Valera, heef de verkiezingscampagne geopend. Het verklaarde dat dé ver kiezingen niets te maken hebben met de neutrallteltswkestle. Rijk moeten wij de jeugd voorzetten en haar daarvoor winnen. Dat is óe tóak. die wij ons als jeugdleiders hebben te stellen. Wanneer wij er binnen de kortst mogelijke tijd niet in slagen.*deze taak te volbrengen, wanneer wij haar niet consequent genoeg opvatten, dan worden wij door onzen tegenstander verslagen, die wel consequent is en in nog er gere mate dan wij." De spreker onderstreepte zijn waarschuwing tenslotte met de dui delijke beeldspraak: „Wij lopen een 12- sec. race op de 100 meter. Een wordt winnaar en de ander verliezer. Een. tweede prijs kennen wij niet!" Na het beeindigen van deze rede zaten de deelnemers en deelneem sters aan een stamppotmaaltijd aan. 's Avonds volgde er nog een uitvoe rige gedachtenwisseltng naar aanlei ding van het gesprokene. -» uropa is geladen. Wil men mans aan drie militaire trontcn twéé fronten onderscheiden? een spanning^ern. Dc mogellik- Zijn het er drie. of méér? Ooste- held van- gelijktijdige ontlading lijk en westelijk front. Italiaans dringt zich op. De richting, waar- en diplomatiek front, Jret zijn ln een ontwikkeling der dingen slechts de reeds voorhanden wordt gezocht, is in alle gevallen strijdgebieden, waarbij zich in dezelfde. De grootste gebeurtenis- komende weken evenzoveel ande- sen van deze oorlog schijnen op- re kunnen voegen. handen. Duitse waarnemingen hebben Des te meer wekt ln dit verband duidelijk gemaakt, dat de voor- het formaat der dingen aan het bereidingen der bolsjewisten in „vierde front" verbazing: het front het oosten zijn voltooid. Zulke der Anglo-Amerikaanse diploma voorbereidingen zijn daarginds tie. Waarom stoort men zich in onder geen beding schijnbewe- Londen en Washington eigenlijk ging. Twijfel is er slechts over de aan Turkse chroom-leveranties, vorm, die het nieuwe Sowjetrus- waarom begeeft men zich met sische offensief zal krijgen. Des- Spanje in breedvoerige onderhan- kundigen denken aan een hoofd- delingen over een vermindering stoot in één der sectoren, met van het percentage der wolfram- afleidings- en storingsaanvallen zendingen. wanneer de grootste in de andere. „bliksem-veldslag" der geschiede- In Italië laaide de strijd hevig nis reeds over een paar weken, op. De gelijktijdige aanvallen van 0f althans over een paar maanden de Britse en Amerikaanse legers, losbreekt? met een hoofdaccent op de sec- Het ietwat ongewone ln deze tor Cassino-Gaeta, groeide uit tweeledige gedragslijn spreekt nog tot een krijgsgebeurtenls. die in duidelijker uit het Zweedse geval, stijl en omvang met de grote ma- Daar is het diplomatieke offensief teriaalslagen uit de eerste we- tegen StockhoJjn en de Zweedse reldoorlog vergeleken kan wor- kogellager-leveranties na het mis- den. Niettemin spreekt men in iUkken van Washington's eerste Duitse militaire kringen van een aanvallen thans gevolgd door het ..afleidingsactie". Daarmee is voorgenomen op de zwarte lijst aangeduid, dat de betekenis van piaatsen*van de kogellagers fabri- dit Anglo-Arfterikaanse offensief cerende firma. Men peile eens dc niet in de onderneming zelf afstand tussen zulk een maatregel schuilt, doch in een andere, die cn de i>gr0otste bliksem-veldslag erop volgen moet: een landing der geschiedenis"! Wat heeft het „ergens" ten noordep van Rome, ééne voor zln wanneer het tweede of zelfs... op Europa's westelijke werkelijk zulk een triomfantelijke kusten. Reeds op psychologische realiteit gaat worden? gronden immers moet voor de Bedachtzame beschouwers heb- geallieerden aan een grote po- ben daarvoor hun antwoord ge- ging in het westen wel een actir re^d. Geen oorlogsleiding, ook niet vering bij Cassino en Nettuno dc Anglo-Amerikaanse. zo zeggen voorafgaan. Zjjt verzuimt maatregelen van In de bezette gebieden van het tweede orde, al zouden ze ook door westen, met name in Noord- maatregelen van eerste orde in- Frankrijk en België, ervaart de middels overbodig kunnen wor- bevolking intussen aan den lijve den. Dat is stellig juist. Maar som de verscherping van de Anglo- mig proporties zijn daarbij toch Amerikaanse lucht-activiteit. niet geheel zonder zin. Men "kan Maar nog opvallender dan die een tweede pistool van zwaar kali- activiteit zelf zijn de regels, die ber bij zich steken om niet alléén het Duitse weermachtsbericht te vertrouwen op het eerste. Maar van jongstleden Zaterdag eraan als men nog bovendien voor het- wijdt. „De aanhoudende sterke zelfde doel omstandig een penne- aanvallen van Brits-Amerikaan- mesje in zijn broekzak schuift, se bommenwerpens op de bezette Wekt men niet dc indruk van westelijke gebledert kunnen als groot geloof in de dwingende voorbereiding van de invasie be- kracht van zijn pistool, schouwd worden", zo zegt letter- De wanverhouding tussen deze lijk it weermachtsbericht. uiterlijke feiten is het voor een In heel wat nadrukkelijker belangrijk deel. die sommigen vorm dan de legerberichten der allengs ten onrechte sceptisch geallieerden is het Duitse weer- maakt tegenover alle invasie- machtsbericht naar vórm en beschouwingen. Aan de Europese geest een officieel document, spanningsmeter laat zich op dit Voor vermoedens, speculaties of ogenblik aflezen, dat lichtvaar- zelfs maar theoretische beschou- dige gevolgtrekkingen thans meer wangen was in dit weermachtsbe- dan ooit misplaatst zijn. Maar het richt nimmer plaats. Het is bij is duidelijk, dat luist in Londen uitstek: het. document der on- en Washington een aanzienlijk dubbelzinnige feitelijkheden. Die respect voor de weerkracht van omstandigheid verheft ook de Europa moet bestaan, nu men aangehaalde passage boven alle geen maatregel op lange termijn bekrompen verdenking van pro- te klein oordeelt om althans als pagandistjsche agitatie. reserve in een verre toekomst te Zo-groeit op éénzelfde ogenblik worden gebruikt. Rijkscommissaris s'prak ARNHEM, 15 Mei. In de Concert zaal Musis Sacrum heeft Zondag ochtend in aanwezigheid var. den Rijkscommissaris. Rijksminister Scyss Inquart. een plechtigheid plaatsge vonden ter gelegenheid van de ber ediging van 378 zusters van het Duitse Rode Kruis. Haar taak zal net zijn, hier te lande gewonde en zieke soldaten te verplegen. In een toespraak legde.de Rijks commissaris er voornamelijk de na druk op, dat in deze geweldige tijd oneindig veel meer van de mensen wordt geëist dan alleen een eenvou dig plichtsgevoel. Het lot, waarover thans beslist wordt, zal de loop der geschiedenis voor eeuwen bepalen, en in het bewustzijn van dit feit worden persoonlijke belangen nietigheden. Onzen vijanden kan worden voorge houden. dat niet slechts het lot van het Duitse volk op het spel staat, doch dat van de gehele mensheid, en dat allen, die de levensmogelijkheden van dit volk willen vernietigen de gehele mensheid schade toebrengen. Met recht "kunnen wij ons derhalve dragets van het lot der mensheid noemen. Bijna honderd millioen Duitsers voelen zich geroepen, de strijd tot het uiterste door te zetten en onder hén gevoelen ook de vrouwen het niet slechts als haar plicht, doch als een innerlijke behoefte mode te arbeiden aan het lot. Zeer in het bijzonder zijn zij er toe geroepen het leven te hoéden en te beschermen. Moge hl wezen dë beslissing reeds lang ten gunste van Duitsland geval len zijn, toch staat ons nog een strijd Flinke kerels melden zich voor de strijd tegen het bolsjewisme Keuringen Waffen- ff, //-wachtbataillon. Landstorm Nederland. Kriegs- marine, Germaanse ff in Kederland. Het //-Ersatzliommando éeelt raede^Up de volgende data zullen de keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 16 Mei: S—12 unr, Utrecht, N.V.-Hois Oudegracht 245; Ifi Mei- 1517 uur. Amersfoort, //-na'ehtbataillon S, Leusderweg. tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen, koleh enz Personen lu>sen 19 en 35 jaai, die aauracldin|s|j|ichiig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun ver bintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Otticier in de Waffen- ff kan teder worden, die na minstens ccn jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de otliciersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende NebensteUeD der Waffen-//- Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gestraal 56;, Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen: Herenstraat 16* Enschede; Hcngelosestraat 30 en eveneens bij het //-Ersatzkommando Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Krïegsmarinc. Marine Annah- mcslclle West. Utrecht. Plompctorengracht 14. te wachten van meedogenloze nard- heid. Wanneer wij de vijanden voor bns zullen zien, zullen wij aan hun verraad denken, want zij vallen ons.» die Europa tegen de inval uit het oos ten beschermen, in de rug aan. Tn de eerste plaats echter zullen wij denken aan de door hun terreur- bommenwerpers gedode vrouwen cn kinderen; dat zal ons meedogenloos maken. Dan zal het in de hand der vrouwen liggen, de mensheid te be hoeden. een taak, die een opofferings gezind hart en grote moed vereist. Nog dit jaar moeten de samenge balde krachten tot ontlading komen en in het bewustzijn, dat in geval van een nederlaag de wereld "voor ons niet meer waard is om op te leven, garen wij al onze krachten bijeen, om de beslissing met vertrouwen tegemoet te zien. Daarom windt ons de ge dachte aan een invasie niet op. Zij vervult ons met verwachting en vast beradenheid. Wij allen zullen onze plicht doen. De algemeen leider van het Duitse Rode Kruis in Nederland, dr. Reuter, gaf vervolgens een kort overzicht van de geschiedenis van het Duitse Rode Kruis. Vervolgens legden alle zusters de eed af. VRIJWILLIGERS. Langs de kusten van geheel Europa houden onze vrijwilligers de wacht. Een van de mannen aan de W.G. Foto SS PJC.-Weisj Alle uitgestalde waren moeten geprijds! DEN HAAG, 13 Mei. - Bij wljM van uitvoeringsvoorschrift van het oorspronkelijke besluit is thans be paald, dat prijsaanduiding is voorge schreven voor alle artikelen, die zo danig voor de verkoop zijn uitgestald, dat zij van de openbare weg af zicht baar zijn, zodat dit besluit dus thans op alle takken van handel van toe passing is. Dit geldt ook voor de arti kelen, die niet voor de verkoop, doch om andere redenen op dezelfde wijze zijn uitgestald, wanneer in het be trokken bedrijf gelijke of soortgelijke goederen voor de verkoop aanwezig zijn. De bepalingen omtrent de wijze van prijsaanduiding zijn dezelfde: duidelijk zichtbaar en goed leesbaar. Correspondentie met gevangenen in Japanse kampen DEN HAAG. 12 Mei. - Het Neder landse Rode Kruis deelt mede. dat ingevolge ontvangen voorschriften voor correspondentie met krijgsge vangenen en burgergeïntemeerden in Japanse kampen lil den vervolge gebruik moet worden gemaakt van speciale correspondentleformulleren. Deze formulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de volgende afdelin gen van het Informatie-bureau van het Ned. Rode Kruis te Den Haag: a. voor krijgsgevangenen bij de eerste afdeling. Korte Voorhout no. 14; b. voor burgergeïntemeerden bij de vijfde afdeling, Dr. Kuyperstraat 9. In de aanvraag dienen te worden vermeld de naam. voornamen en het kamp van den krijgsgevaugenc of geïnterneerde, voor wie de formu lieren zijn bestemd. Sedert begin Maart j.l. ontvangen blieven of briefkaarten werden te rugontvangen of konden niet worden doorgezonden. Zij. die deze corres pondentie wensen terug le ontvan gen, gelieven dit in de aanvraag te vermelden. Max Blokzijl voor de radio DEN HAAG. 13 Mei. Maandag 15 Mei spreekt Max Blokzijl over Hll- «ersum 1 om 18.45 u. over: „Groeiend oesef". De verduistering begint heden om 21.30 en eindigt om 5.45 uur Maan op 3.11. ouder 12.32 uur 15 Mei L.K.. 22 Mei N.M., 30 Mcl E.K., 6 Juni V.3I.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1