HET DAGBLAD Uitzonderingstoestand voor het geval van een invasie Aan het Italiaanse front leeft de strijd op VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Decreet van den Rijkscommissaris Duitsers Werden - Inschrijving voor de Reichsschulen open niet verrast Op het droge Duits weermachtsbencht Zeven convooischepen Algiers vernietigd bij Bolsjewisten lijden zware verliezen bij bruggehoofd aan beneden-Dnjestr Successen tegen benden Zware verliezen in België Stalin eist bases in Noorwegen Een rechercheur komt altijd tijd te kort Slordig e vrouwen en papieren rom pslomp Belasfinabezwaren DEN HAAG, 13 Mei In het Ver ordeningenblad van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandse gebied is een decreet van den Rijks commissaris opgenomen (no. 15/1944, verschenen 13 Mei 1944), waarin voor het bezette Nederlandse gebied de uitzonderingstoestand wordt aange kondigd voor het geval, dat de mili taire situatie in West-Europa bijzon dere maatregelen vereist. In dit geval zal op verzoek van den Weermacht- bevelhebber in Nederland door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied de uitzonderings toestand worden afgekondigd. De be volking zal hiervan door aanplakking en eventueel door een bekendmaking in de pers, door middel van de radio- omroep of door een andere wijze van bekendmaking op de hoogte worden gebracht Het decreet houdt een reeks van bepalingen in. die gelden voor de duur van de uitzonderingstoestand In artikel 2 van het decreet wordt o.a. het volgende bepaald: (1) Hij, die zich met den vijand inlaat de kracht' van het Groot- Duitse Rijk en zijn bondgenoten benadeelt dan wel de uitvoering van een militaire opdracht ver hindert wordt gestraft met de dood. (2) Ieder verzet tegen maatre gelen van de bezettende macht, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeling van het ar beidsproces. leder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met dé dood. (3) Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. (4) Indien de doodstraf in uit zonderingsgevallen. waarin bijzon dere in den persoon van den be klaagde gelegen verzachtende om standigheden bestaan te hoog is te achten dan wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of met gevangenisstraf vöm de tijd van niet minder dan tien jaren. In alle gevallen kan naast de vrijheidsstraf of de doodstraf een geldboete tot een onbeperkt bedrag worden op gelegd. f5» Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherhcits- polizei blijft onaangetast Artikel 3 van het decreet bepaalt het volgende: fl) Iedere rechter ambtenaar of ander lid van het personeq^van een gerecht, een andere overheidsin stantie. een openbare dienst of be drijf. een openbare instelling, in richting of bureau alsmede van een niet-openbare instelling of inrich ting of van een niet-openbaar be drijf. waarin een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor de oor log belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, iedere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werk zaamheden. die hun beroep of hun dienstbetrekking medebrengen, vol gens de hiervoor geldende bepalin gen. in het bijzonder volgens de bijzondere beschikkingen van de bezettende macht, verder uitoefe nen en. indien deze door overmacht zijn onderbroken, dezelve terstond na-opheffing van de belemmeringen hervatten. 2Hij. die de werkzaamheden, die zijn dienstbetrekking of beroep medebrengen, in strijd "met de be palingen van het eerste lid niet of niet naar behoren uitoefent dan wel in géval van onderbreking door ovennacht.deze niet hervat, wordt gestraft met de dood. De in de artikelen 2 en 3 van het decreet genoemde strafbare feiten worden op grond van de tot dusver geldende processuele voorschriften berecht d.w.z met toepassing van de thans geldende competentie-bepalin gen door de Duitse civiele gerechten, de krijgsraden en de ff: en politic- gerechten en eventueel door de mili taire standgerechten. Met betrekking tot de werkzaam heid van de Nederlandse overheids instanties en bedrijven, enz. bevat het decreet in artikel 6 de volgende bepalingen (1» Alle Nederlandse overheids instanties. diensten, instellingen, bureau's, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karak ter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of mi litaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven. (2) Dit geldt ook voor artsen, apothekers, vroedvrouwen en die renartsen. Gedurende de uitzonderingstoe stand zijn in artikel 7 de commissa ris-generaal voor bestuurden justitie als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris en de hogere ff- en politieleider en commissaris-gene raal voor de openbare veiligheid als plaatsvervanger van den Rijkscom missaris voor politiezaken aangewe zen. Beiden treffen de maatregelen, die ter uitvoering van militaire op drachten voor het civiele ressort nood zakelijk zijn. De bevoegdheden, die de beide plaatsvervangers van den Rijkscom missaris voor de duur van' de uitzon deringstoestand bezitten, worden in artikel "8 van het decreet als» volgt ge regeld: (1) bij de, uitoefening van de hun volgens artikel 7 toekomende be voegdheden kunnen de aldaar ge noemde plaatsvervangers van den Rijkscommissaris binnen de kring hunner bevoegdheid rechts- en bc- stuursvoorschriften uitvaardigen, alsmede aan alle Duitse en Neder landse overheidsinstanties, met in begrip van de gerechten, aan alle diensten, instellingen dienstbu- reau's. inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter aanwijzingen geven. Voor de ge rechten geldt dit, voor zover in andere voorschriften niet anders is bepaald, niet ten aanzien van de rechterlijke "werkzaamheid. Even eens kunnen aan artsen, apothe kers, vroedvrouwen en dierenartsen aanwijzingen worden gegeven f2) De door.de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris uitge vaardigde rechtsvoorschriften wor den in het verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied af gekondigd. voor zover niet om bij zondere redenen een afkondiging door middel van aanplakking, dooi de radio-omroep, door de pers of c p andere wijze noodzakelijk is. Ge schiedt de afkondiging van rechts voorschriften op verschillende wij ze, dan treden de voorschriften in werking op het tijdstip van de vroegste afkondiging In overeensterhming met de in ar tikel 8 aangegeven volmachten van de plaatsvervangers van den Rijks commissaris kunnen ook de gevol machtigden van den Rijkscommissa ris aan de in artikel 8 genoemde in stanties en personen vooi het gebied van hun provincie resp. voor hun stad. aanwijzingen geven en voorlo pige beschikkingen uitvaardigen. Ie JAARGANG No. I f2 LD ZATERDAG 13 MEI 1944 De stem der ff Dc stem der ff spreekt Zondag 14 Mei van 11.30 tot 11 45 uur over de zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter over .Moederdag" De Relchsschule voor jongens te Valkenburg tLjmburg) en de Relchs schule voor meisjes in Hcythuizen (Limburg) hebben tot taak. een selec tie goede Duitse en Nederlandse Jon gens en meisjes door vorming van hun karakter-, lichamelijke en geestelijke eigenschappen zo op te leiden, dat zij tot bijzondere prestaties in dienst van de volksgemeenschap in staat zijn Do Jongen, die de Relchsschule be zoekt. moet opgewassen zijn tegen de eisen van een veelzijdige opleiding Evenais de Jongemannen moeten ook de meisjes van de Relchsschule licha melijk kerngezond zijn, waardevolle karaktereigenschappen hebben en goed begaafd zijn De opleiding duurc acht Jaar Hef einddiploma geeft recht tot het bezoeken van de universiteit De beroepskeuze Is principieel vrli Het onderwijs op de Reichsschulen richt zich naar het leerplan van de Duitfee Oberschule. en omvat ook onderwijs ln de Nederlandse taal De Relchs- echulen zijn onderwijsinstellingen der gemeenschap Zij verschaffen koste loos hulsvesting en kleding schoenen ondergoed ep uniform Op vrije Zon dagen en in de vacanties kunnen de Jongens en meisjes hun ouders be zoeken De economische positie van dc ouders speelt bij het opnemen van de jongens en meisjes geen rol. Van de ouders wordt alleen een volgens hun inkomen berekende bijdrage tot het schoolgeld en een maandelijks zak geld verlangd In vele gevallen kan vrijstelling gegeven worden. .Kinder rijke gezinnen behoeven geen bijdrage tot het schoolgeld te geven Voor toelating tot de Reichsschulen komen de volgende tien- tot veertien- Jarige Jongens en meisjes van de Ne derlandse scholen ln aanmerking: a Jongens en meisjes uit de vierde tot zesde klasse l.o., ln bijzondere gevallen oqk uit de derde Klasse; b ln bijzon dere gevallen jongens en meisjes uit de eerste en tweede klasse gymnasium. Lyceum, H.B.S of M ül.O Aanvragen tot toelating van tien- tot veertienjarige meisjes moeten ge richt worden tot de Relchsschule lür M&dchen in Heythulzen (Limburg). Aanvragen tot toelating van ti$n- tot veertienjarige Joilgens moeten ge richt worden tot de Relchsschule für Jungen ln Valkenburg (Limburg) De aanmeldingstermijn loopt tot 1 Juni De volgende gegevens van de dc voor Inschrijving aangemelde Jon gens en meisjes worden verlangd naam voornamen datum van geboor te plaats van geboorte, nationaliteit, woonplaats, straat, beroep van den vader, aantal broers en zusters, be zochte scholen, afschrift laatste school rapport, foto. BERLIJN 13 Mei. Ju de nacht van Donderdag op Vrijdag zijn aan het Italiaanse front vrij hevige ge vechten ontbrand, die worden uitge lokt door formaties van het Ameri kaanse vijfde en het Britse achtste leger. De geallieerden hebben sterke strijdkrachten in de strijd geworpen, doch van Duitse zijde onthoudt men zich nog van het karakteriseren van de strijd De geallieerden begonnen met een hevift voorbereidend artillerievuur aan de beneden- en middenloop van de Garigliano en deden daarna aan vallen met stoottroepen ter sterkte van een bataljon tot een regiment. In de loop var^ Vrijdag breidden ze hun'aanvallen uit van het gehele ge bied van de Tyrrheense kust tot ten Noorden va''* Cassino en de Oostelijke kant van hei Mainarde-gebergte, dus over ongeveei een vierde deel van hot gehele front van kust tol kust, waar bij sterke pantser- en luchtstrijd krachten in d" strijd werden gewor pen Zij maakten .over het algemeen gebruik van vrij grote delen van vier tot vijf divisies waarbij de huurtroe pen, waaronder Indische infanterie- formaties, in de voorste linies wer den geworpen terwijl van de Engel sen en Amerikanen over het alge meen de pantser- en luchtstrijd krachten zich in de strijd mengden. Op grond van de resultaten der Duitse verkenning, vooral de waar- genonfen hergroepering van het acht ste leger, had de Duitse legerleiding bijtijds de vereiste tegenmaatregelen genomen. Hierbij kwamen de resul taten van de aan het gehele front uitgevoerde acties van stoottroepen en verkenningstroépen, waarbij steeds weer gevangenen werden gemaakt, zeer te stade Zodoende bleet al direct het inlei dende hevige artillerievuur, waar mede op 11 Mei 's avonds het voor terrein en de stellingen van de Duit se troepen werden bestookt niet zon der een doeltreffend antwoord en de eerste aanvalslinies van de formaties van generaal Alexander bleven in het geconcentreerde afweervuur van de Duitse wapens steken toen zij nau welijks hun uitgangsstellingen -had den verlaten. Het is uiteraard thans nog niet mogelijk een overzicht te geven van de strijd. Men meent echter te kun nen waarnemen, dat het zwaarte punt wederom tin het gebied van Cassino zal liggen. In Berlijnse mili taire kringen wordt alleen verklaard, dat de Duitse troepen, die de aan val verwachtten, niet verrast wer den. De Engelse berichten over een dezer dagen door de Duitsers uitge voerde frontcorrectie op de Adriati- sche vleugel, worden te Berlijn noch bevestigd noch tegengesproken. Wanneer zij juist zjjn. aldus wordt te Berlijn verklaard, moet de correc-. tie in verband gebracht worden met de thans begonnen aanval. Te Berlijn gaat men niet in op de vraag, of de nieuwe gevechten in Italië het begin vormen van het ge nerale geallieerde offensief, of dat de operatie een op zichzelf staande actie is, die gericht is op het vast houden van Duitse strijdkrachten. Clark in de V.S. Clark, de bevelhebber van het 5de Amerikaanse leger in Zuid-Italië, is, naar Reuter uit Washington meldt, kort geleden in ,het geheim naar de Verenigde Staten geweest en heeft, naar verluidt, op het landgoed van Baruch een onderhoud gehad met president Roosevelt. Ook met gene raal Marshall, den chef van de Ameri kaanse generale staf van het leger, en andere hoge legerofficieren zou luitenant-generaal Clark besprekingen hebben gevoerd. De Japanners nemen sjan, in China Loesja Uw zolder moet opgeruimd zijn. Wat u niet missen kunt. plaatst u aan de kant. Kleine dlngen worden in kisten en kasten geborgen Verder zorgt u voor blusmateriaal: zand, water en een schop of hark. TOKIO, 13 Mei. De Japanse troepen in de Chinese provincie Ho- nan hebben nieuwe vorderingen ge maakt er Loesjan, de voorlopige zetel van de provinciale regering be zet, nadat ze twee legers van Tsjoengking ten noorden van deze stad reeds de vorige week zware nederlagen hadden toegebracht. De verovering der stad geschiedde bin nen vier uur. Deze operaties spelen zich af in een waaiervormig gebied gelegen tussen de Gele Rivier en de spoor lijn PekingHankau. Het middel punt van dit gebied is de stad Tsjengtsjau. In het westen hebben de Japanners nu de stad Lojan be reikt. In het zuidwesten zijn ze door gebroken naar Tangfeng en Jijang. Sedert het begin van het offensief hebben' de Japanse troepen dc legers van Tsjoengking, die onder bevel van generaal Tan Pen Po staan, zware verliezen toegebracht. Er zijn 19000 gesneuvelde soldaten geteld en 4031 gevangenen gemaakt. De Japan ners verloren slechts §13 doden. 81 kanonnen en 7000 geweren zijn buit gemaakt. De Chinese ambassadeur in de V.S. heeft Roosevelt een „S.O.S." overhandigd van Tsjang Kai Sjek. waarin deze dringend hulp vraagt tegen de Japanse opmars, die-ten doel heeft de Japanse stellingen op het Aziatische vasteland uit te brei den en te versterken. De Chinezen hebben in de eerste plaats een dringende behoefte aan wapens. Tegenover de volledig uitge ruste en gemotoriseerde Japanners hebben de slecht gewapende Chine zen, die zich merendeels te voet moeten verplaatsen slechte kansen. De Chinese nota dringt aan op een herovering van de Burmaweg, omdat de transportmogelijkheden te be perkt zijh. Admiraal Derrien. de voormalige commandant van de haven van Bizerta ls door de Franse dissidenten tot levenslange gevangenisstraf veroor deeld, De els was doodstraf. De Atlantikwal wordt nog éteeds uitgebruld.. Uit een verhoging m hel strand komt een „artillerie-oog" te voorschijn, een post van waar vit-het vuur wordt geleid. Binnen kortè tijd zal dit bouwwerk door camouflage volkomen aan li$t oog zijn onttrokken. (P K. foto Heitmann'Alt-H.) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voer redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Drieduizend gulden gaf de burge meester van Amsterdam als sub sidie aan het Historisch Scheepvaart Museum. In de motivering van het besluit wordt deze instelling „een be zienswaardigheid van de eerste rang" genoemd, een „aanvulling van de ma ritieme afdeling van liet Rijksmu seum",' een wetenschappelijke instel ling met een grote roep in binncn- en buitenland. Dat is allemaal zo. En zeker zal het museum de f3000.— nodig heb ben. daar het niet over fondsen be schikt- om zijn leemten op voldoende wijze aan te vullen Maar... waarom ligt dat Historisch Scheepvaart Museum, zoals ik elders al eerder vroeg, op zo'n dode plek in de stad, ergens aan de De Lairesse- straat, waar het Amsterdamse volk en zeker het Nederlandse volk van buiten Amsterdam nooit een Scheep vaartmuseum zal zoeken? Waarom verplaatst men dit museum niet naar het water? Waarom maakt men dit museum niet levend? Wij weten, dat er indertijd sprake van is geweest om het over te bren- gen naar de .water partij bij dc Apol- 7uiAenm*. lo-lial. Ook zou het a naar de Eilanden museum verplaatst kunnen worden, waar thans bij een oude ma rinewerf nog een paar kostbare bo ten, in stukjes en brokjes uit elkaar genomen, te wachten liggen op „meer ruimte" en op... water! Welnu, men brenge liet Scheepvaartmuseum uit dc koude aardappelen-buurt, waar hét nu voortvegeteert. over naar een waterkant, waar de schuiten die nog zeewaardig zijn en die nu heel dwaas onder een afdakje tussen wat fiets- rekken liggen te zieltogen op het droge of die zelfs opgeslagen zijn in donkere loodsen, weer het water om de kiel kunnen voelen klotsen! Zelfs voor de kostbare modellen, die nu in dorre museumsalen liggen te be stollen. zal het goed zijn als zij het water kunnen ruiken. En zelfs voor de bibliotheek zal het goed zijn, als zij geraadpleegd kan worden door mensen, die liet vrije uitzichtover het vrije water hebben Of wtl men over Micliiet dc Ruy- ter lezen in een gebouw, waar zijn admiraaJssloep in de fietsenstalling staat, zijn oorlogsschip in een loods ligt en waar de blik geen water vindt, maar slechts pensionkamers? De jongen in de blauwgeruite kiel zou het er zélf niet hebben uitge houden, dat staat vast. Aldus: voor Amsterdam in plaats van het huis in de rij"_ dat voor het volk in zijn levend geheel nog zo goed als onbekende schatten her bergt een groot en royaal jlichiel de Ruyter-huis, vlak aan het water. (Het huis en het zeemagazijn staan er al, men behoeft ze slechts te nemen en- in gébruik te stellen!) En anders: het Scheepvaartmuseum annex met het Zuiderzee-museum: in Durger- dam! TIJL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 12 Mei - Het opperbevel van de weermacht deelt mede' In ons verkleinde bruggenhoofd ren Westen van Sebastopol boden de Duits—Roemeense formaties ook cis teren den met overhiachlice strijd krachten aanstormenden yiiand hardnekkig verzet, waarbij zij een vrij groot aantal pantserwagens stuk schoten Voor Toeapse boorde een duikboot een Sowjet-torpedoboot in de grond. Bij het opruimen van het vijan delijke bruggenhoofd1 aan de bene den-Dnjestr waarvan gisteren mel ding werd gemaakt, hebben de onder bevel vftn den generaal der infante rie Buschenhagen staande troepen zeven vijandelijke infanteriedivisies alsmede onderdelen van een •artille rie- en luchtafweerdivisie uiteenge slagen Behalve duizenden gesneu velden verloren de bolsjewisten 2600 gevangenen, meer dan 600 stukken geschut, en granaatwerpers 134 mi trailleurs- alsLisde talvijkr andere, wapens en oorlogsmateraal. In het achterwaartse gebied ten Zuiden van Polosk hebben formaties van het leger en de politie, tezamen met vrijwilligers, uit dit gebied af komstig. bij moeilijke wesrs- en ter- reinsomstandigheden. door gevechts- en slagvlieetuigen van de luchtmacht schitterend gesteund, sterke bolsje wistische benden in harde cevechten. die drie weken hebben geduurd, om singeld en vernietigd De vijand leed zware, bloedige verliezen. Er werden ruim 6000 doden geteld. 6700 gevange nen werden gemaakt; 102 benden- kampen. 264 kazematten en gevechts- oosten vernield en talrijke zware en lichte wapens, alsmede omvangrijk oorlogsmateriaal werden buitgemaakt of vernietigd. Bij herhaalde aanvallen van bols jewistische vliegtuigen op een Duits convooi voor de kust van Noorwegen werden zestien vijandelijke vliegtui gen door jagers en luchtdoelartille rie aan boord van schepen neerge schoten Een eigen beveiligingsvaar tuig ging verloren. In Italië ondernam de vijand een Zuiden van Aprilia en ten Oosten van de Golf van Gaeta talrijke vrij zwakke aanvallen, die met zware bloedige verliezen voor den vijand werden afgeslagen. Lichte Duitse vlootstrijdkrachten brachten in de Adriatische. Zee een vrij groot vijandelijk motorschip tot zinken. In de strijd tegen communistische benden op de Balkan heeft, de 392- ste Kroatische infanterie-divisie, waarbij Duits opleidingspersoncel is ingedeeld, onder leiding van luite nant-generaal Nickel in de laatste vier maanden een groot gedeelte van 'hel Kroatische kernland be vrijd. De communisten verloren in deze gevechten 3000 doden en 1200 gevangenen. 16 stukken geschut 185 mitrailleurs tahlikt ravitaillerings- kamnen en munitie werden buitge maakt of vernietigd. Formaties Duitse torpedovhegtuigen vielen op 11 Mei des avonds in het zeegebied ten Oosten van Algiers een vijandelijk ravitailleringsconvooi aan en brachten zeven vrachtschepen met een gezar-enlijke inhoud van 49.000 brt en een torpedojager tot zinken. Twaalf vrachtschepen varr tezamen 86.000 brt., een groot tankschip, een lichte kruiser, alsmede twee torpedo jagers werden beschadigd. Amerikaanse bommenwerpars vie len gisteren in de late namiddag plaatsen in Zuidwest-Duitsland aan. Vooral in Saarbriicken ontstonden schade en verliezen onder de bevol king 31 vijandelijke vliegtuigen wer den vernietigd. Nog 16 vliegtuigen werden neergeschoten bij nachtelijke aanvallen op de bezette gebieden in het Westen. Patrouillevaartuigen beschadigden in de nacht van 10 op 11 Mei voor de Nederlandse kust twee Britse motor torpedoboten zo zwaar, dat zij waar schijnlijk verloren zijn gegaan Een eigen patrouillevaartuig is gezonken. BRUSSEL. 13 Mei. Voortdurend doen de Angïo-Amerikaanse vliegtui gen aanvallen op de reeds zo zwaar getroffen steden in België. Donder dagmiddag is -Brussel opnieuw het doelwit van een bommenregen ge weest. Opnieuw werden stadswijken getroffen, opnieuw werden honder den huizen met de grend geliik ge maakt. en tientallen personen gedood of gewond. Vreselijker nog, dan bij hpt bom bardement van Maandag, zijh öe aangerichte verwoestingen. De stra ten zijn door het geweld der ontplof fingen opengereten en de waterlei dingen zijn gesprongen: gehele com plexen weiden weggevaagd, en ove. de .geteisterde gebieden hangt de ka- re kteristieke stoflucht. die de adem doet stokken. In totaal zouden er een veertig doden te betreuren zijn. terwijl ook liet aantal zwaargewonden, die in zie kenhuizen moesten worden opgeno men. aanzienlijk zou zijn. Donderdagmiddag is ook wederom Mechelen aangevallen. Brits-Amerikaanse vliegers, die Vrijdag aanvielen hebben in Leu ven piet bomtreffers zware ver woestinggn veroorzaakt aan de be roemde kathedraal, die bijna echec' vernield werd. De verliezen onder de bevolking jn de gebombardeerde ge bieden zijn zwaar Alleen al in een BERLIJN, 13 Mei. Volgens in lichtingen uit verschillende bron heeft de Sowjet-Unie Engeland en Amerika de wens te kennen gegeven aan een eventqële bezetting ,van Noorwégen deel te nemen In Duitse politieke kringen wijst men op de verklaring, welke de Sow- jetrussische commissaris voor bui tenlandse zaken. Molotow. tijdens zijn bezoek aan Berlijn tegenover den Duitsen minister van buiten landse zaken heeft afgelegd, dat Sowjet-Rusland als Europese mo gendheid zich niet onverschillig kan tonen tegenover de problemen van het Kattegat en de Belt. Bovenge noemde inlichtingen zouden, zo ver klaart men te Berlijn, slechts aan sluiten "bij de traditionele buiten landse politiek van Stalin. De Sow jet-Unie laat thans ook aanspraken op de vorming van steunpunten ln Noorwegen horen. In verband daarmede trekt een door alle Stockholmse bladen gepu bliceerde mededeling de aandacht, dat er thans in het Noorden van Scandinavië reeds een Sowjctrussi- sche Infiltratie merkbaar is, waarbij niet alleen Sowjetrussische partisa- nen, doch ook de Russische roebel een rol spelen. Een week rechercheur 7 Als we maar niet zo'n massa ander werk hadden, dat je eigenlijke recherchewerk in de weg staat, ver zucht de hoofdrechereheur. En met een moedeloos gebaar wuift hij de dame. die het rcchcrchelokaal binnen komt. met de hand naar een "stoel. Zij zet zich waardig ea omstandig. En dan komt haar verhaal los. even eens omstandig, je zou zeggen uit voeriger kon het niet. Zij heeft haar handtas verloren, met de distributie- stamkaart en haar persoonsbewijs erin. En die slordigheid kost den rechercheur minstens een half uur wan verhoor, verbaal, meldingen in duplo en triplo, inschrijvingen e.d. Een papieren rompslomp man, daar word je beroerd van. Dat je veel tijd kwijt bent met het schrijven van ver balen van mensen, die werkelijk iets gedaan hebben, nou ja, dat, is otts werk. Maar die ellende van die verloren distributiedingen, C dat moesten ze ons afnemen We komen toch al tijd te kort en dat is toch eigenlijk geen recherchewerk! Maar dc Distributie- dienst venvacht van ons een "proces- Verbaal. eer er een nieuw persoons bewijs of een tweede stamkaart kan worden afgegeven. En je hebt er idem zoveel per dag. zie je. en vooral vrouwen, want die zija vervloekt 'slordig met dié papieren! zegt een oude rot, vergrijsd in het dieven vangen. Als jong hulprechercheur van een dag oud knik je dan en als journalist denk je: „Waarom die kwestie van de verloren distributiebescheiden niet gecentraliseerd op één punt?" En dan doet een ander de deur dicht met een zure opmerking: „En het mooiste is. dan komen die vrouwen na vier. vijf dagen terug en vertellen, dat ze hun persoonsbewijs teruggevonden heb ben. Dan kan je nog eens gaan admi nistreren. En het kost allemaal tijd, die ie niet missen kunt." Dat laatste is zeker waar, dat heb ik al lang in de gaten. Een recher cheur kan geen tijd missen. Dc offi ciële werktijden worden practisch dagelijks met de voeten getreden aan dit bureau. Op tijd naar huis gaat er niet één. Veel. zeer veel gebeurt in de vrije tijd, alleen uit liefhebberij voor het vak. uit die soort verbeten koppigheid, die des rechercheurs is: „Die zaak moet rond." Hoe vaak gebeurt het niet. dat de rechercheurs er een nacht op uit trekken om ergens te proberen iemand in te rekenen? Twee. drie keer in een weck. Maar., dat is vrije-tijd-werk. Vrije dagen worden soms weken overgeslagen, de uren slaap kunnen heei wat nachten op de vingers van één hand geteld wor den. Tenminsteals de recher cheurs goed zijn, als^ zij. zoals aan dit bureau, bezeten zijn met die spor tieve drang, dc mensen te willen knippen, die zij hebben moeten. Je kunt. er overal de kantjes bij aflopen, ook bij de recherche! Rooie Tonny zwijgt En het is allemaal werk, dat zoveel tijd kost. Neem nu eens een.verdachte die niet wil. We hebben er vanmorgen zo een, vannacht van zijn bed gelicht voor een diefstal met braak, vorige week gepleegd. Het spoor is „bloed warm", maar Rooie Tonny houdt zijn mond. We proberen het zoetjesaan, met een praatje, wc werken op zijn sen timent. we bewijzen, dat'het verhaal van den onwillige juist móét ziin. En dat duurt een uur, anderhalf uur. Niets, geen sjóegc. En onderdehand rinkelt de telefoon: „Inbraak, komt u even kijken?" Onderdehand wande len lieve meisjes en geagiteerde huis moeders en een enkele slordige man het lokaal binnen om te vertellen, dat zij een persoonsbewijs verloren heb ben. En wij. rechercheurs, tikken maar vellen vol met verbalen, die straks voor de rechtbank onmisbaar zullen zijn, tientallen lijsten in veel voud. die men bij de administratie nodig heeft. Dan komt de baas binnen. „Ik heb hier een wijfie met ongedierte, zit voor heling. Die moet ontsmet wor den. anders krijgen we allemaal onze portie. Het hoofdbureau heeft, uiter aard daarvoor geen auto beschikbaar, de quarantaine ook niet." En wat doe je dan? Je neemt het „wijfie" onder de arm en gaat per benenwagen. Aan zo'n mens mag je toch ook dc trampassagiers niet wagen? Maar even .vrolijk is de rechercheur er weer een paar uur mee kwijt Grote partij blikgroentén in beslag genomen Alles was bestemd voor clandestiene export DEVENTER. 11 Mei. - Ingrijpen van de Prijsbeheersing heeft voor komen, dat een groot aantal blikken doperwten, snijbonen, sperciebonen en tomatenpuree door duistere manipu laties van een internationaal com plot „zwarte" handelaren voor Neder landse magen verloren is gegaan. De partij, die bijna clandestien was geëxporteerd, vormde een deel van een voorraad van circa 79.000 blikken groenten, dat door de N.V. Conservenfabrlek „De Verwachting" v.h. E. J. Schoondergang-Speet te Leiden, niet. op de voorgeschreven wijze aan het bedrijfschap verant woord en kennelijk voor minder ge wenste doeleinden bestemd was, hoe wel di fabrikant J. H. A. Schoonder- gang beweerde, dat hij met deze achtergehouden groenten slechts deze en gene had willen ..helpen" Zij werden door opsporingsambte naren in'beslag genomen. Bij den inspecteur voor de Prijs beheersing trachtte de conserven fabrikant, die in 1943 reeds voor een prijsovertreding met f 12.000 was be boet. de situatie nog te redden door te suggereren, dat de komst van de ambtenaren hem uit zijn gewone doen en in een ..soort roes" had ge bracht. De tegenover hen afgelegde verklaringen herriep hij dan ook. De inspecteur bleek echter de leeftijd van sprookjes te boven te zijn en hij veroordeelde de N.V. tot f 25.000 hoete. De 79.000 blikken wer den verbeurd verklaard en vonden via den voedselcommissaris hun weg naar verschillende ziekenhuizen. Nederlandse jongens, opgelet! DEN HAAG. 11 Mei. Donderdag 18 Mei 2al ln Den Haag op Plein 1813 nr 3 nog een keuring worden gehou den voor de_ eerstvolgende weersport- kampen. Iedere Nederlandse longen heeft gelegenheid om, tezamen met kameraden uit andere Germaanse lan den. vier mooie voorjaarswoken door te brengen. Ook deze beer zijn hier aan geen onkosten verbonden, zodat ook minder bedeelde longens van deze gelegenheid kunnen profiteren Het bureau voor weersportkampen ls ge opend van 9 tot 14 uur Flinke kerels melden zich voor de strijd tégen het bolsjewisme Keuringen Waffen-//.. //-wacbtbataiilon.' Landstorm Nederland. Kriegs- marinc, Germaanse ff in Nederland. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zulten de keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 15 Mei: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 16 Mei: 812 uur, Utrecht, N.V.-Huis Oudegraeht 245; 16 Mei: 15—17 uur. Amersfoort, //-nachtbataillon 3, Leusdcrweg. I'ijdens de Keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der "opleiding, extra-levensmid- delen, kolen enz Personen tussen 19 en 35 jaar, die aanracldingspllchtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun ver bintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen- ff kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- cn terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Nebcnstellen der Waffen-//: Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gystraat 56; Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen' Herenstraat 46* Enschede; llcngclosestraat 30 cn eveneens bij het //-Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kricgsmarine. Marine Annah- mestelle West. Utrecht. Plompetorcngrapht 24. Nogmaals scheidings- en overnachtingsgelden Wij maakten reeds eerder mol ding van een regeling ten aan dien van het Inhouden van loon belasting over de vergoeding, die aan werknemers wérd gedaan onder de naam scheidings- en overnachtlngsgelden. Van verschillende zijden ls er bezwaar gemaakt togen hel standpunt, dat de hierbèdoelffc: vergoedingen tot loon zouden zijn te rekenen Een en ander ls voor den Secretaris-Generaal aanloiding geweest, deze aangelegenheid nogmaals te onderzoeken, het geen tot resultaat heeft gehad, dat de scheidings- cn overnach tlngsgelden, die ontvangen wor den. ter bestrijding van cie kos ten. door de werknemers voor de uitoefening van htm dienst ge maakt. worden Aangemerkt als niet te behoren tot het loon van den werknemer. «HtsTrtJ de wer kelijke bosten niet te boven gaan Tot scheidings- en overnach tlngsgelden kunnen ook worden gerekend, gelden, die de werk gever onder een andere bena ming als vergoeding voor te be talen kostgelden uitkeert. Indien zodanige gelden ook de extra- kosten. welke aan het geschei den leven van een gezin zijn verbonden, vergoeden Is het aannemelijk, dat de gelden de normale uitgaven voor kost en Inwoning niet overtref fen, dan behoeft, voorzover zij worden toegekend aan gehuwde arbeiders en aan ongehuwde ar beiders-kostwinners ter zake van de besparing in het eigen huis houden, geen bedrag bU het loon te worden gevoegd. Voor ongehuwde arbeiders, gie geen kostwinner zijn. moet een bedrag van 'f 12.— bU het loon worden geteld. Eenzelfde bedrag behoort bij het loon te worden gevoegd, indien de ongehuwde werknemers gratis inwoning en daarnaast een bedrag ter be strijding van de uitgaven voor de kost ontvangen BU-ONZE VRIJWILLIGERS kleine plaats in de nabijheid van het ridderkruis, verdiend tijdens het Rijssel werden 77 burgers gedood. I bij Narwa. Ue Divisie-commandant verteent heldhaftig gedrag bij de gevechten (ff-PK-Möbius O/H.) Verlof opnieuw uitgesteld Van onze Berlijnse correspondente.) BERLIJN, 13 Mei Der General- bevollm&chtigte für den Arbeitsein- satz Gauleiter Sauckel heert in ver band met het naderen van de beslis sende slag om Europa het bij veror dening van 2 Maart 1944 ingestelde verbod tot het gaan met verlof voor lopig verlengd. Ook de arbeiders, die reeds een plaats in de verloftreinen hadden bemachtigd, zullen dus voorlopig hun verlof opnieuw moeten uitstel len. Nieuwe burgemeesters DEN HAAG, 12 Mei Het Rijks commissariaat deelt mede, dat de com missaris-generaal voor pestuur en Ju stitie heeft benoemd: derl waarnemend burgemeester te Maasnlei Jhr. A Ho ning van den Bossche tot burgemees ter dier gemeente, den waarnemend burgemeester van Eygelshoven T. A J. Haenen tot burgemeester dier gemeen te en den heer K. F ter Tunt te Am sterdam tot burgemeester van Heems kerk. Kolc bij Centrale keuken te Almelo veroordeeld ARNHEM. 12 Mei. Het Gerechts hof te Arnhem heeft arrest gewezen in de zaak tegen den gewezen cher-kok bij de Centrale "Keuken te Almelo, den 47-jarigcn E. van B.. die ln het tijdvak van MeiDecember JJ. meer malen hoeveelheden boter, margarine en vet uit de voorraad van de keuken wegnam. Het Hof liet de door de Almelose rechtbank opgelegde gevange nisstraf van een Jaar en vier maanden onveranderd, maar liet sprak of for mele gronden den dertfgjarlgen helper ln die keuken. H B üie ook deelnam aan de onregelmatigheden, vrli B was door de rechtbank veroordeeld tot *-rn laar gevangenisstraf I DEN HAAG. 12 Mei. Alle aan- 1 gelegenheden der O.T.-arbeiders en hun gezinnen worden behandeld op de O.T.-Leltstelle, Amersfoort, Utrecht- seweg 247. Persoonlijke of schriftelijke mededelingen dienen aan bovenstaand idres te worden gericht De verduistering begiet heden om 1.15 (Zondag 21.30* cn eindig* om 5.45 uur Maan op 1.47 (Zondag 'i.33' »ndcr 10.03 (11.15). 15 Mei L.K., 22 Mcl N.M., 30 Mei EJL, 6 Juni V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1