HET DAGBLAD Beweging hercJacht cJe verjaardag van Mussert VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Slechte raadgever Bijzondere plechtigheid van de Jeugdstorm te Utrecht De Leiden sprak 's avonds in Maastricht Huil dreigt Zweden met uitvoerverbod Duits weermachtsbericht Duitsers ruimen bruggehoofd aan beneden-Dnjestr op Gevechten west van Sebastopol Voorschotbon voor suiker bekend UTRECHT, 12 Mei. De Na- tionaal-Socialistische Beweging aer Nederlanden heeft gisteren overal in den lande de verjaar dag van zijn Leider op hartelijke wijze herdacht. Op het/ hoofdkwartier aan de Maliebaan was het al vroeg een grote drukte. De secretaris-generaal Huygen was de eerste, die den Leider verwel komde en met zijn verjaardag geluk-, wenste. Vervolgens kreeg Mussert het boek „Mussert als ingenieur" ten geschenke. Daar de schrijver, ir. Ho- man v. d. Heiden, door ziekte Ver hinderd was. het boek persoonlijk aan den Leider te overhandigen, bood de heer Figee het werk aan Mussert aan. In de grote zaal van de Schouwburg waren alle medewerkenden van het hoofdkwartier bijeen, toen trompetge schal de komst van den Leider aan kondigde. Met langdurig houzee-gerocp werden de Leider cn lr. Huygen ver welkomd, waarna de aanwezigen den jarigen Leider een lied toezongen. Be halve mevrouw Mussert waren op deze samenkomst ook aanwezig vrijwel alle belangrijke functionarissen der Be weging. Secretaris-generaal Huygen was de eerste spreker. HIJ zelde o.a.: Gij hebt fel gestreden en uw persoon Ingezet voor de Europeso gemeenschap en naa-st bewondering voor hetgeen gij hebt verricht, vervult ook dit werk ons met trots. Het is uw levenswerk, te bouwen aan een schone toekomst en dat werk moet gij voltooien. Moei lijkheden zijn u niet gespaard geble ven, maar om één ding bewonderen wij u zeer, namelijk om uw onvorgé- lijkelijke gemoedsrust ln zware ogen blikken. Uw woorden zijn eerlijk en eenvoudig, uw daden moedig en doel bewust. Namens de Beweging deed spreker de belofte, dat de leden der N.S.B. met. vertrouwen op God in goede en slechte uren hun Leider trouw zullen blijven, als het moet tot de laatste druppel bloeds. Vele geschenken De gemachtigde voor de financiën, de heer Van Bilderbeek bood den Lei der een bedrag in geld aan, bijeen gebracht door de leden en begunsti gers en bestemd voor het sociale werk van de Beweging. Alle nevenorgani saties hebben daartoe medegewerkt en zo kon den Leider een bedrag van ƒ151.250 worden overhandigd. Vier van de jongste leden van de Jeugdstorm, de z.g. ukkepullen en de donsmeeuwen, boden hierna den Lei der, die inmiddels onder daverende toejuichingen op het podium was ver schenen, bloemen aan en een bedrag in geld, bijeengebracht uit de spaar potten der ukkepullen, de pullen en de donsmeeuwen. De Leider bracht vervolgens^dank voor alles, wat hem was aangeboden. Het vorige jaar aldus Mussert sprak ik de hoop uit. dat het dit Jaar vrede zou zijn en dat wij met ons opbouwwerk zouden kunnen begin nen. Eens gezegd, blijft gezegd. Ik spreek vandaag weer de hoop uit, dat wij spoedig zullen kunnen begin nen, want het komt op onze daden aan. Wie zich thans bekent tot het nationaal-socialisme, stelt al een daad. In de tweede plaats hoopte Mus sert, dat de vele honderdduizen den, die thans nog geen lid van de Beweging zijn, maar wel wil len medewerken aan de weder opstanding van ons volk. spoe dig in de gelegenheid zullen wor den gesteld, hun, woorden in da- dên om te zetten. Met de wens. dat het opbouwwerk niet te lang meer op zich zou laten wachten, besloot spreker zijn korte Teöe. Ten slotte bood nog het hoofd van de afdeling Vorming, de heer Nije, namens deze afdeling en het depar tement van Volksvoorlichting en Kunsten den Leider een proefdruk aan van een artikel over Werken dam. voorheen en thans, hetwelk voorkomt in een boekwerk van drie delen, dat als bijzonder nummer van „Ontwakend volk" binnenkort zal verschijnen en dat een beeld geeft van het geestelijke en culturele leven van Nederland en in het bijzonder van de N.S.B. der Nederlanden. Jeugdstormers leggen gelofte af Wanneer een stoimer of stormster zijn of haar achttiende levensjaar heeft bereikt, dan is het ogenblik aangebroken, dat zij de Jeugdstorm verlaten tenzij zij als kadërlid in dienst blijVen om tot de Beweging toe te treden cn in< haar formaties en organisaties, zich verder voor de verwezenlijking van de nationaal- socialistische gedachte in te spannen. Tot op heden ging deze overgang zonder enige ruchtbaarheid naar buiten gepaard. Gisteren echter werd van deze gang van zaken afgeweken en heeft de Secretaris-Generaal der Beweging. Huygen. 398 leden van de Jeugdstorm op de verjaardag van den Leider in een bijzondere bijeen komst. die" door vrijwel alle voor aanstaande Nederlandse en Duitse functionarissen werd bijgewoond, in de Stadsschouwburg- te Utrecht de gelofte afgenomen en hen op deze •wijze in de rijen der Beweging op genomen. Deze sobere, doch Indrukwekkende middag werd geopend door den Secre taris-Generaal. Vervolgens sprak de Hoofdstormer. Van Geelkerken, zijn jeugdige strijders op hartelijke wijze toe. De Hoofdstormer bedankte hen voor alles wat zij ln de Jeugdstoi'm hadden verricht en sprak de wens uit, dat zij. nu zij tot de N.S.B. zouden toetreden, fanatieke dragers van de nationaal-soclalistlsche gedachte zou den worderf. Daarna was het hoogtepunt van de middag aangebroken: het afleggen van de trouwbelofte. De Secretaris-Gene raal bracht de Jonge mannen en vrou wen onder het oog. dat er velen ge komen en gegaan zijn in de Beweging, die een verkeerde opvatting hadden van het btgrip trouw. Nadrukkelijk wees hij er daarom op. dat. wanneer men als Jeuidstornier de trouwbelofte aan de Bewiglng aflegt, dit een van de plechtigste ogenblik; ln het leven van een strijder ls, omdat hij als het ware afscheid neemt van een leven, dat achter ium ligt en een nieuw leven" begint ah volgeling van Mussert. Nadat een Jeugdstormkoor het „Wilt heden nu tredcn"Hen gehore had ge bracht. legden 1e stormers en storm- sters staande dt belofte af. die luidt: ,.Ik beloof het Leidend BeginseL der N.S.B. tot richtmoer te maken van mijn' persoonlijk leven. Ik ben bereid mijn beste krachten te wijden aan de opbouw van de nationaal-sociallstische staat. Ik beloof trouw aan' den LeKTer en onderwerp mij aan de tucht en de discipline van de Beweging." Mussert spreekt Onder luide toejuichingen betrad daarna de Leider het spreekgestoelte. De Leider wilde het-leven van een volk vergelijken met de stroom van een rivier. Duizenden jaren lang stort de rivier zijn water in de zpe uit en toch komt deze rivier niet droog te liggen. Ik ben vandaag vijftig jaar, en dus ontzettend oud in de ogen van de generatie, die na ons komt, aldus richtte hij zich tot de zaal. Eens ech ter zullen ook jullie deze leeftijd heb ben bereikt en dan zullen jullie Je in het geheel nog niet oud gevoelen, maar zeggen: over 25 jaar zien wij nog wel eens verder. Wij moeten de fakkeldragers van het leven van een volk zijn. Twaalf jaar geleden namen wij een stap. die wij noodzakelijk achtten voor het voortbestaan van dit volk. Wij zul len echter de vruchten van óns werk niet meer zien. Zij, die pen boom planten, weten dat zij deze boom niet groot zullen zien. Wij zien ons werk I n" VRIJDAG-12 MEI I944 I* JAARGANG No. Ill D Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 STOCKHOLM. 11 Mei. Een speciale correspondent van de „Daily Sketch" meldt uit New York, dat het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken tezamen met de leiding van de Amerikaanse buitenlandse handel en het Britse.ministerie van buitenlandse zaken hebben besloten, na maandenlang geduldig gewacht te hebben, energieke maatregelen tegen Zweden te nemen, teneinde het sta ken van de kogellagerleveranties van Zweden aan Duitsland te verkrijgen. Gemeld wordt, dat Huil erin toe gestemd heeft Zweden dringend te verzoeken zijn gehele uitvoer van kogellagers naar Duitsland te verbie den. Zou Zweden dit weigeren, dan zouden de Ver. Staten de saldi van de betreffende' Zweédse maatschappij in de V.S. blokkeren en de firma op de zwarte lijst zetten. Als laatste mid del zal Amerika, indien dit nodig mocht zijn, de uitvoer van belang rijk oorlogsmateriaal naar Zweden staken. nooit voleindigd, doch nemen slechts het begin waar. De volgende genera tie moet voortzetten wat wij begon nen zijn. Zo is alles stromende in het leven, nooit is er rust. En dat is goed. Het is een eigenschap van de "jéugd. dat zij moeilijk wil leren van de oude generatie. ;Toch kan zij de ervaring van ons. ouderen, niet ont beren. Laat deze jeugd zich er echter van bewust zijn. dat zij in een van de moeilijkste jaren tot het natio naal-socialisme is gekomen. Meri zegt zo vaak van ons, dat wij slechts spr.eken. Onze vurigste wens is het echter te kunnen bouwen ln dit land, dat als het ware door zijn bewoners gemaakt is." Tenslotte zelde de Leider: „Wij ho pen en vertrouwen, dat Europa niet te gronde zal gaan Dit heeft het echter slechts te danken aan hot natio naal-socialisme. In 'het toekomstige Europa zullen de volkeren van enen bloede naast elkaar staan en niet te genover elkaar. Het zal nooit meer voorkomen, dat de zonen van volke ren, die elkaar nastaan, die tézamen één groot vaderland hebben, namelijk het continent Europa, onderling krijg zullen voeren. Zo zal de ontwikkeling zijn. en Ik hoop. dat eens de leerlingen de meesters zullen overtreffen," aldus besloot Mussert. Daarna spelde de Leider op sym bolische wijze één stormer en één stormster het insigne op de borst. Na het zingen van het Wilhelmus was de plechtige bijeenkomst geëindigd. Rijkscommissaris wenst geluk Te Den Haag nam de Leider de ge lukwensen in ontvangst van de Duitse autoriteiten, alsmede vgn zijn ge machtigden v<*>r staatsaangelegen- heden en van officiële vertegenwoor digers van overheidsinstellingen. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart, was de eerste, die zijn gelukwensen kwam, aanbieden. Hij deed zijn Wensen vergezeld gaan. van. zijn portret,met opdracht. Commissaris-generaal Ritterbusch las den Leider de tekst voor van de telegrafische gelukwénsen van den Fiihrer, van Reichsleiter Bormann en Reichsorganisationsleitër dr. Ley en overhandigde als persoonlijk ge schenk de „Atlas van de zeehavens der Bataafse republiek, die van Bata via en Onrust". Voorts kwamen den Leider com plimenteren de commissarissen-gene raal dr. dr. Wimmer en 'ff -Obergrup- penführer und General der Pollzei Rauter. Deze laatste bracht de geluk wensen van den Reichsfiihrer ff Himmler over. Als geschenk van dezen ontving de Leider het driedelige werk van Terwen over het „Koninkrijk der Nederlanden". Ook vertegenwoordi gers van de weermacht, alsmede hoge functionarissen van staat eft partij boden hun gelukwensen aan. Van Nederlandse zijde maakten hun opwachting de gemachtigden van den Leider voor staatsaangelegenheden. enige secretarissen-generaal van depar tementen en deputaties van het Ne derlandse Arbeidsfront, van de Land stand, van de Nederlandse Volksdlenst. van de Nederlandse Arbeidsdienst en van de Nederlandse politie. In de ambtswoning van den com missaris der provincie, ln Paushuize aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht, werd tussen 4 en 5 uur een receptie gehouden, die zeer druk werd bezocht In een lange rij kwamen hon derden uit alle delen van het lénd den Leider en mevrouw Mussert compll-, menteren. Te Maastricht Tot. besluit der viering van zijn vijftigsten verjaardag heeft de Lei der Donderdag pen kameraadschaps avond te Maastricht bijgewoond. Zeer vele leden van de N.S.B. uit het district Limburg waren bijeen in de Caprizaal, toen lr. Mussert daar met klein gevolg tegen hklf negen arri veerde. Hij Inspecteerde er een ere wacht van W.A.-formatlés, waarna hij de begroeting en gelukwensen van den Beauftragtè des.- Reichskommlssarls für die Provinz Limburg, W. Schmidt, Ook dit jonge lid van de Jeuydstotm wilde niet achter blijven en bood den Leider zijn gelukwensen aan. (Foto Sepp Fritz-Stapf) ln ontvangst nam. Aan de Ingang van het gebouw werden ir. Mussert en zijn echtgenote door stormsters met bloe men gehuldigd. ,De gevolmachtigde van den. Leider voor Limburg, graaf de Marchant et d'Ansembourg. wenste Mussert -uit naam van het district Limburg geluk. HIJ hoopte, dat de Voorzienigheid hem zou sparen om Nederland te maken tot een deel van het nieuwe Europa, dat ons volk waardig zal zijn. HIJ bood den Leider een album met hondérd foto's van mooi Limburg aan. In de loop van de .avond, waarop een programma van muziek, voor dracht en luim afgewisseld werd met het gezamenlijk zingen van partij- en strijdliederen, heeft de Leider zich in de zaal op hartelijke en ongedwongen wijze met zijn ka meraden onderhouden. Aan het slot van de avond heeft Mussert zijn voldoening geuit, in deze grote kring van vertrouwde kameraden en oud-strijders te heb ben vertoefd. Hij dankte voor hun geloof aan de nationaal-sociallsti sche beginselen en voor het vaste vertrouwen van allen, dat er spoe dig een andere tijd zal aanbreken. De Leider vestigde daarop de aan dacht óp den Führer. die thans alle zorgen torst voor de verdediging van Europa. De Leider kent even eens zijn zorgen en moeilijkheden. Hij hoopte, dat voor hem na deze zorgelijke tijd een periode van na tionaal-sociallstische opbouw zou aanbreken. Geloof in de zege „Mussert. is van kindsbeen .af een harde werker geweest. 'Hij heeft met grote geestdrift gebouwd, omdat hij wist. dat dit voor ons volknood zakelijk was. Het grootste gedeelte van 'zijn levenswerk heeft hij nog voor zich liggen. Wij zijn .ervan overtuigd, dat wat hij gaat "doen, het gepresteerde nog zal overtref fen. Mussert is in de eerste plaats een bouwer. Hij-maakt nu reeds Elannen voor de fundatie van het uis, waarin het Nederlandse volk zal komen te wonen." Deze woorden sprak gisteravond de Secretaris-Generaal der Bewe ging, Huygen, tijdens een bijeen komst. die Donderdagavond in de hoofdstad belegd was ter gelegen heid van de vijftigste verjaardag van den Leider en waarvoor vele vooraanstaande Nederlandse en Duitse functionarissen van hun be langstelling blijk gaven. ..Reeds voordat de Leider de N.S.B. stichtte, werd hij om zijn buitengewone gaven gewaardeerd en men erkende in hem den toekomstigen minister van Water staat. Toen hij op 1 Mei 1934 zijn ontslag moest nemen als Hoofdin genieur van de Provinciale Water staat, deed hij dit geheel vrijwillig, hoewel een schone en onbezorgde toekomst voor hem *was weggelegd. Hij ging echter de moeilijkste weg. omdat het niet ging om zijn per soonlijke toekomst, maar om de toekomst van Jiet gehele Nederland se volk." Vervolgens gaf Huygen nog eens een beeld van Mussert's werk en *rven in de afgelopen twaalf jaar. Spr. zeide voorts: „Gelijk de N.S.D. A.P. in Duitsland de macht heeft veroverd, zo zal Duitsland in Europa zegevieren. Het is onze trots, dat wij bij deze strijd onze hulp kunnen ver lenen. Op het ogenblik zijn 30.000 Nederlandse nationaal-socialisten, d.i. de helft van het aantal mannelijke leden der N.S.B., op directe of indi recte wijze bij de oorlogvoering be trokken. Daarnaast staan honderd duizenden Nederlanders in de oor logsindustrieën in Duitsland. Zo brengt het Nederlandse volk gróte offers voor de oorlogvoering," Tenslotte sprak de Secretaris-Gene raal zijn geloof uit in de overwin ning van Duitsland en zijn bondge noten in de huidige oorlog. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 11 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten Westen van Se bastopol sloegen onze troepen giste ren tezamen met bataljons Roemeen se bergjagers verbitterde aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrach ten af. T wip tig Sowjetpantserwagens werden vernietigd. Aan de beneden-Dnjestr braken onze divisies, door Duitse en Roe meense slagvllegtuigen doeltreffend gesteund, door een vijandelijke brug genhoofdstelling op de Westelijke oever van de rivier heen, drongen diep in de artilleriestellingen door en ruimden het gehele bruggehoofd op. De bolsjewisten leden zware, bloedige verliezen en verloren meer dan 500 gevangenen, 163 stukken geschut en granaatwerpers, alsmede talrijke an dere wapens. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen vielen in de afgelopen nacht de stations Sjepetowka en Proskoerow met succes, aan. Er ontstonden zware branden en vernielingen. Het onder bevel van majoor An- trup staande gevechtseskader heeft zich ln de strijd aan het Oostelijke front bijzonder onderscheiden. In het landlngshoofd van Nettuno stortten verscheidene vijandelijke aanvallen in het geconcentreerde af- weervuur ineen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de 10e compagnie van het Branden- burgse grenadierregiment (mot.) 8 onder leiding van eerste luitenant Thielmann bijzonder onderscheiden. Gewapende veerboten van de marine hebben in de nacht van 9 op 10 Mei ten Zuidoosten van het eiland Elba een vijandelijke motortorpedo boot tot zinken gebracht en verschei dene andere zwaar beschadigd. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen ondernamen in de afgelopen nacht een aanval op het vijandelijke eilandsteunpunt Lissa. waardóór in het havengebied ontploffingen en talrijke branden ontstonden. Een vrij zwakke formatie vijande lijke bommenwerpers viel in de af gelopen nacht het stadsgebied van Boedapest aan. Door de aanvallen van Amerikaanse bommenwerpers op Zuidoost-Duitsland ontstonden voor al in Wiener Neustadt schade en ver liezen onder- de bevolking. Hierbij, alsmede bij aanvallen op plaatsen ln de bezette gebieden in het Westen werden 69 vijandelijke vliegtuigen, voor het merendeel vier motorige bommenwerpers vernietigd. Enkele Britse vliegtuigen wierpen De Führer onderscheidt wijlen groot-admiraal Koga HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 12 Mei. De Führer heeft aan den Tenno het onderstaan de telegram gezonden „Uwe Majesteit. Diep onder de in druk van het heldhaftige optreden van uwen vlootvoogd, groot-admiraal Yneitsji Koga. en uit' waardering voor zijnhistorische verdiensten in de gemeenschappelijke strijd van onze wapens heb ik den gesneuvel den held het ridderkruis met het eikenloof van het IJzeren Kruis ver leend. Von Papen overhandigt Duitse standpunt BERLIJN, 12 Mei. Nadat de Turkse regering onlangs de uitvoer van chroomerts naar Duitsland in strijd met de verdragsbepalingen ge staakt had, heeft de Duitse rijksrege ring thans door bemiddeling van den ambassadeur von Papen, die in An kara is teruggekeerd, haar opvatting over de door deze verdragsscnending ontstane toestand ter kennis van de Turkse regering gebracht. Japanse aanval bij Boethidaung TOKIO. 11 Mei. Van het front in Voor-Indië wordt gemeld, dat de Japanse ffoepen bij Boethidaung een aanval zijn begonnen op de uit deze plaats verdreven overgeble ven troepen van de 26ste Brits- Indische divisie. Sedert 7 Mei heb ben de Brits-Indische troepen elke georganiseerde tegenstand opgege ven en zijn zij op ae vlucht geslagen. Radiogroeten voor Nederlanders in het Oosten DEN HAAG, 12Mei. De dienst perszaken van het Nederlands Oost instituut meldt: Reeds geruime tijd wordt door de afdeling Voorlichting von het Nederlands Oost-instituut ten behoeve van de Nederlanders ln het Oosten een radioprogramma verzorgd, dat door de Relchsrundfunk in Berlijn vla de Donauzender (golflengte 325.4 meter wordt uitgezonden. De uitzen ding, waarin nieuws en mededelingen uit het vaderland worden gegeven, ge schiedt Iedere Zondagavond van 21— 21.15 uur. In het leader van het pro gramma „De stem van het Rijk voor Nederlanders ln Duitsland en de be zette oostgebleden". Door deze programma's is het het Nederlands Oost-instituut gelukt, een band te leggen tussen de Nederlan ders ln den vreemde, met name vooral ln het oosten, en ln het vaderland. Deze band zal ln de toekomst nog worden "verstevigd door het uitzenden van groeten van familieleden. In samenwerking met de Neder landse Omroep zal namelijk a.s. Za terdag 13 Mei een .begin worden ge maakt met het opnemen van groeten van landgenoten, wier man, vader of verloofde door bemiddeling der Neder landse Oostcompagnie ln het oosten ls ingezet. Deze groeten zullen ln het Zondagavondprogramma worden uitge zonden. De dienst radio van het Nederlands Oost-instituut zal daartoe Iedere week een aantal familieleden van ln het oosten Ingezette Nederlanders uitnodi gen om in Hilversum hun groeten te komen .uitspreken. in de afgelopen nacht bommen neer op Zuidwest-Duits gebied, -y Sebastopol Volgens de Nederlandse Correspon- dentiedienst verwacht men in Berlijn, dat de verdedigers van Sebastopol, die thans nog de haveninstallaties en het vliegveld in hun bezit hebben, nog wel enkele dagen tegenstand zul len blijven bieden, teneinde de eva cuatie van de laatste Duitse en Roe meense divisies mogelijk te maken. Luitenant-generaal Dittmar, de be kende radiospreker van het Duitse hoofdkwartier, heeft .'erteld, dat de Sowjetrussen voor de bestorming van Sebastopol een nieuw kanon, met hot ongebruikelijke kaliber van 17 cm. hebbea-geconstrueerd. Dit wapen, dat op grote schaal wordt gemaakt, is bestemd om versterkingen stuk te schieten. Het kan echter alleen ge bruikt worden onder speciale omstan digheden. namelijk slechts aan fron- Sommige „goede Nederlanders" Nog duidelijker spreekt de zou men niet ln groter verba- angst-factor in Üe politiek van zing kunnen brengen dan door de Engeland. Dat deze oorlog niet veronderstelling, dat men aan om de Poolse corridor door Enge- gene zijde van het Kanaal bang land werd ontketend, ls nu wel is. Drommels nog aan toekomen iedereen duidelijk. Engeland be- 'er dan niet bijna dag-in dag-uit gon de strij'd, omdat het in Euro- gigantische luchteskaders der ge- pa van een Duits overwicht de allieerden boven het Europese overwinning van de idee der con- vasteland? Zijn er dhn geen tinentale ordening over de be- enorme scheepsconcentraties, die staande imperialistisch-koloniale op de invasie wijzen? Is er. als vreesde omdat het in angst men dan al aan geweldige-held- was over het lot van zijn wereld haf tige redevoeringen in Londen rijk. Een werkelijk machtig, in- en Washington voorbij wil zien nerlijk-gezond Engeland had ook en geweldig heldhaftige artikelen hier geen angst behoeven te in Britse en Amerikaanse kranten koesteren voor krachten, die als propaganda wil minachten, uiterlijk toch geenszins tot een niet ook de Duitse erkenning van feitelijken concurrent waren uit een naderende invasie? Een macht gegroeid. Engeland voelde zich die zo duidelijk in het offensief is niettemin bedreigd, omdat het als de Anglo-Amerikaanse levert zich instinctief een voze en on- toch geen demonstratie van dermijnd^ macht wist. Ook in angst? Londen vergiste men zich al- Het heeft zijn bijzondere char- thans op dit punt niet. Deze oor- me. die vraag nu eens terdege met log is vooreerst nog niet ten „ja" te beantwoorden. En dat met einde. Maar het Engelse wereld klem van redenen. Reeds Shake- rijk viel reeds uiteen. Dat erkent speare heeft de hoofdpersoon van men nu ook ln Engeland zelf. De een van zijn minst bekende stuk- angst dreef tot daden, .die het ken laten zeggen, dat de angst gevreesde juist in versneld tem- duivels maakt van cherubijnen en po bewerkten, dat hij zelden de dingen in hun Maar ook Amerika, het „grote" juiste verhouding doet zien. En en „machtige", over eindeloze het maandblad „Die Aktion" heeft rijkdommen beschikkende Ame- in een bij uitstek lezenswaardig rika heeft reden tot angst. Het artikel de idee' ontwikkeld, dat was met al zijn rijkdommen niet angst inderdaad de politiek der staat, zijn eigen volk voor de geallieerden beheerst en verklaart, werkloosheid van vele millioenen Het was altijd de ten ondergang te behoeden. Het'was onmachtig, gedoemde, historisch verouderde zijn sociale problemen op te los- macht, die in de grote conflicten sen in een wereld, die niettemin der wereldgeschiedenis de maat- categorisch het recht van de ar- regelen trof, die ten slotte tot beid eist. Zag de heersende laag .e*£fn nederlaag en ondergang der Amerikaanse kapitalisten vol leiaden, uit een instinctief besef doende machtsfactoren aanwezig, iets wat op de Krim een belangrijké tijdwinst voor de Duitsers heeft opge leverd. Verder heeft het de aandacht ge trokken, dat de bolsjewisten bij hun aanvallen op Sebastopol voor het eerst een ongekend sterke concen tratie bommenwerpers hebben ge bruikt. Tot nu toe heeft het Rode Leger zich alleen toegelegd op zwaar- gepantserde Jachtkruisers. die de vijandelijke linies niet bombardeer den, maar met machinegeweren en boordkanonnen beschoten. Op 21 en 22 alleen tabak DEN HAAG, 11 Mei. Voor de periode van 14 t.m. 27 Mei zijn de volgende bonnen aangewezen: de bon- •nen 21 en. 22 voor de gebruikelijke rantsoenejn brood, beschuit, melk, taptemelk', vlees en aardappelen, 121 en 122 bloem, 123 250 gram peul vruchten, d41 250 gram gort, e41 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 124 100 gram vermicelli, 21a en 21b ieder een half rantsoen boter, 125 100 gram 20 plus of magere kaas. 126 en 127 ieder 500 gram suiker, 128 250 gram jam, 21 versnaperingen 150 gram versnaperingen, 21 en 22 tabak 1 rantsoen shagtabak, pijptabak of pruimtabak, 129 eenheidstoiletzeep. 130 waspoedcr, c42, d42 en e4'2 was- poedcr, e43 toiletzeep, reserve b44, c44, d44 en e44 een half. rantsoen boter. De bonnen 21 voor aardappelen en toeslag zijn geldig tot en met 20 Mei; de bonnen 129, 130. c42, d42, e42 en e43 zijn geldig tot 10 Juni. Van 14 tot en met 27 Mei a.s. geven de bonnen „algemeen 126" en „alge meen 127" elk recht op het kopen van 500 gram suiker. Zoals reeds eer der werd bekend gemaakt, is deze grotere hoeveelheid niet te beschou wen als een extra-rantsoen, doch als een voorschot. Men houde er dus rekening mede, dat men een gedeelte van deze suiker zal moeten gebruiken in de maanden September of Octo ber. wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Bon scheermesjes Mannelijke personen, die een ta- bakskaart bezitten, worden in de ge legenheid gesteld, vijf scheérmesjes per persoon te kopen, waartoe bon R07 van de tabakskaart van Maan- ten. waar geen verrassende tegenaan- S'TraS^ort e^nte«cf0UWrav"nd^ 'n öm'zTcV'aïth'a^öp'hH westelijke - vergelijking tot de rijzende in- halfrond tegen die els te hand4 vloeden van een nieuwe tijd, haven, dan zou het minder onge-, aldus het onbetwistbare uitgangs- rust behoeven te zijn over een punt van „Die Aktion". sociale vernieuwing in het hart Niets verblindt zozeer als de van Europa dan het is. Thans angst. De kat in nood maakt dicteert angst voor eigen zwak- vreemde sprongen. Frankrijk was held een optreden, dat zonder het eerste land, dat in deze oor- twijfel de sociale ineenstorting ih log bewees, uit angst te handelen Amerika slechts versnellen zal. en dat aan die door angst gedic- Een Nederlandse zegswijze teerde politiek tenslotte te noemt op grond van een in fr?«^e ^en ^nner^iic wer- eeuwen opgedane vólkservaring de kelijK sterk, levenskrachtig Frans angst een sleclixe raadgever. En volk zou geen reden hebben ge- anderhalve eeuw geleden stelde had de nabuurschap van een ge- Frederik de Grote in een van zijn zond_ Duits volk te vrezen. Om- beroemdste geschriften reeds vast, dat Frankrijk zich echter minder dat alles wat uit angst geschiedt, iimerlijk-sterk en minder gezond daarvan ook de stempel draagt. ij ,voe^e ^et angst overvleu- Wie zich met enige, verbazing af- geld te worden. Uit angst voerde vraagt, waarom het Duitse volk het een politiek, die de natuur- en de Duitse oorlogsleiding bij lijke levensuiting van Duitsland alle bolsjewistische en Anglo- moest onderdrukken. Die politiek Amerikaanse offensieven onver- was gedoemd te falen, juist om- anderlijk zulk een rustige zeker- aat de aanleiding tut de angst heid bewaart, verzuimde terdege (het vaststellen der eigen min- het stempel van de angst op de derwaardigheid) maar &1 te ge- politiek van den tegenstander rechtvaardigd was. waar te nemen. Lonen van tewerkgestelde vaste landarbeiders DEN HAAG, 10 Mét. Sommige boeren, wier arbeiders op last van den burgemeester tijdelijk zijn tewerkge steld bij het opwerpen van dijken ln de taiindaticgebleden. ter'bescherming van de landbouwproductie, vragen zich- af, of zU hun vaste arbeiders op weekloon werkzaam, moeten doorbe talen. Van de zij dé van d"en gemachtigde voor de arbeid wordt hierop geant woord, dat zulks niet verplicht ls. Wanneer deze arbeiders een behoor lijke vergoeding voor bovengenoemde werkzaamheden ontvangen, zal er ln het algemeen ook geen aanleiding toe bestaan, het normale loon door te betalen. Worden de arbeiders echter slechts enkele dagen aan het bedrijf van hun werkgever onttrokken, dan zal men het loon ln ondcrimg overleg naar verhouding dienen te regelen. Het spreekt vanzelf, dat deze arbei ders bU hun boer terugkeren, ook al omdat hij hun geen ontslagbewUs heeft uitgereikt. Nederlandse jongens, opgelet! DEN HAAG. 11-Mei. Donderdag 18 Mei zal ln Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden gehou den voor de eerstvolgende weersport- kampen. Iedere Nederlandse jongen heeft gelegenheid om. tezamen met kameraden uit andere Germaanse lan den. vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook deze keer zijn hier aan geen onkosten verbonden, zodat dag 15 tot en met Vrijdag 19 Mei bij JEiSSS *">8™ een kleinhandelaar in scheermesjes Surafu^oor ww»Mrtk£mDennis moet worden ingeleverd. Zij. die in "«rsportkampen is g»- gebreke blijven, deze bon tijdig jn te, leveren, komen niet voor het betrek ken van scheermesjes in aanmerking. Personen, die z.g. vuile arbeid ver richten, komen voor de zesde en zevende periode 1944 (14 Mei tot 8 Juli 1944) voor de gebruikelijke rant soenen eenheidszeep en waspoeder in aanmerking. opend van 9 tot 14 uur. HOE ER GESPAARD ^ERD. Op het kantoor der Rijkspost spaarbank te Leiden werd ln de loop der maand April op spaarbankboek jes ingelegd 383.007.95 en terugbe taald 155.334. 88. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 276. Flinke kerels melden zich voor de strijd tegen het fcolsjewisme Keuringen Waffen-//, //-wachtbatalllon, Landstorm Nederland, Kriegs- marine, Germaanse ff in Nederland. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 13 Mei; 812 uur, Groningen, Heerestraat 46; 13 Mei: 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 15 Mei: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 16 Mei: 812 uur, Utrecht, N.V.-Huis Oudegracht 245; 16 Mei: 15—17 uur, Amersfoort, //-wachtbataiilon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid- delen, kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kannen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun ver bintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-// kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de ofticicrsopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Nebcnstelien der Waffen-//: Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gestraat 56; Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen: Herenstraat 46; Enschede: Hcngeloscstraat 30 en eveneens bij het //-Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annah- mestelie West, Utrecht, Plompetorengracht 24. SPORTNIEUWS Rotterdam-Amsterdam voor de 28ste maal ROTTERDAM. 13 Mei. Zondag wordt op het Nenijtoterrein voor de 28ste maal tussen de vertegenwoordi gende twaalftallen van Rotterdam en xAmstojdam om de Maasstadbeker ge streden. In 1909 werd de ontmoeting ingesteld ais toets-wedstrijd tussen het verschillende Rotterdamse en Am sterdamse spel. De hoofdstedelingen wonnen met 10—8, doch het volgende jaar bleef de beker door een 65- zege in de Maasstad. Tot 1919 behaal de Amsterdam daarna telkenmale de overwinning, eenmaal zelfs met 101. Enkele jaren werd daarna niet ge speeld. Bij de hervatting van de reeks werd het 6—6., in 1923 2—2, 1925 1—2, maar in 1926 legde Rotter dam met 3—2 beslag op de wissel- prijs. Tot 1933 werd om beurten ge wonnen of gelijk gespeeld. Daarna was Amsterdam steeds in de meerder heid en in ,1939 werd zelfs met 6—0 gewonnen. In de oorlogsjaren werd niet gespeeld. Na vier jaren zullen de ploegen elkaar weer ontmoeten. De Amsterdamse combinatie is, zoals ook verwacht mag worden, weer sterk. De kepzecommissie kan bij zeven eerste klassers op zoek gaan naar geschikte spelers- esters) en bovendien bij enkele tientallen tweede klassers. Rotterdam telt slechts één- eerste klasser, die uiteraard de ruggegraqt van het twaalftal vormt, en een aantal tweede klassers, die niet zo sterk zijn. Het Rotterdamse twaalftal komt dus voor een mbeilijke taak te staan, tegen het sterkste korfbalteam een behoorlijk resultaat te behalen. Zal de Rotterdamse ploeg dus wel verlie zen, we hopen, dat hij de gasten zal verplichten een felle partij te spelen, waardoor het doel, een- propagandis tische strijd te-laten zien, bereikt zal worden. VOETBALPROGRAMMA APD. LEI DEN. Zaterdag 13 Mol. Ie kl.: Quick B. 2—GWS, Rljnsb. B. 2—ASV 1; Jun.: Alphla—Quick B. (B). RCL—Rljnsb. B. (B), Rljnsb. B. (A)—Quick B. (B). Zondag 14 Mei. Sleutels halve eind strijd: UVS 1—ASC 1: le kl. B; Mora- kw.—Llsse 3; 2e kl. A: ASC 5—Meer burg 2; BVVLV 2—Teljllngen 2. ZLC 2—DOCOS 4; 3e kl.: ASC 7— Leldse B. 2. VVSB 5— DSB 2; Jun. A le kl.: UVS (A)Meerburg. VOLKSCULTUUR EN KUNST Kunst in Leiden Zaterdagavond vindt in de Stads gehoorzaal eea extra concert plaars van de Leids^Kunstkring „Voor Al len", waarbij Cor de Groot als piano-solist zal optreden. Zaterdag en Zondagavond gaat 'in de Leldse Schouwburg een vrolijke kleinkunst- revue onder de titel: „Een klokje rond", waaraan o.a. de humorist conferencier Arno Klein zijn mede werking verleent. i Maandagavond besluit het Resi dentie-Orkest in de Stadsgehoorzaal de Beethoven-cyclus met, de Negen de Symphonie. Medewerking verle nen: het'koor der Mii. tof Bevorde ring der. Toonkunst, afd. Den Haag en de solisten Irma Timmerman, Suze Luger, Louis van Tulder en Willem RavellL Het geheel staat onder leiding van den dirigent Frits Schuurman. Woensdagavond treden in de Schouwburg de Parijse danseressen Desta en Menen op. Willv Meeuwls- se zal aan de vleugel begeleiden. Op Hemelvaartsdag bespelen „de Haghespelers" de Lèidse Schouw- I burg. 's Middags zal het kinderto- neelspel „Tarnan bij de Zeerovers" worden opgevoerd, waarna men des avonds" het toneelspel „Een moeder" met Roosje Kohier i de hoofdrol zal spelen. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS, Na harde gevechten een welverdiende pauze. (fa p.KrHojjmann.) De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 5.45 uur. Maan op 0.50, onder 9.03 uur. 15 Mei L.K 22 Mei N.M., 30 Mei E3L, 6 Juni V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1