HET DAGBLAD Bij de grensarbeiders te Nordhorn VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Woudenberg in Duitsland De Nederlander kankert graag maar hij is een goed werker MllSSert Gelukwens van vijftig den Führer Duits weermachtsbericht Plaatselijke gevechten in de omgeving van Jassy Sebastopol is ontruimd Gandhi gaaf achteruit De ontruiming van de Krim is volledig geslaagd Reeds maanden voorbereid Pétain vestigt zich dicht bij Parijs Eijserheide Een week rechercheur Daar waren inbrekers Telefoon rinkelt onafgebroken (Van' een specialen verslaggever Woudenberg bezoekt de Neder landse arbeiders in Duitsland. Het Arbeidsfront strekt zijn zorgen uit tot hen, die dóór de onverbidde lijke eisen van de totale oorlog, over onze Oostelijke grenzen zijn getrok ken. Woudenberg reist van Bremen haar Nordhorn. Het bezoek geldt een textielfabriek .in Nordhorn. Daar werken reeds van oudsher vele Ne derlandse arbeiders, die hun woon plaats hebben in Oostelijk Twenthe, dicht bij de grens. In deze oorlog is dit aantal aanzienlijk uitgebreid, waarbij nu velen in kampen zijn on dergebracht Voor de grensarbeiders zijn thans wel bijzondere moeilijkheden ont staan. Men denke slechts aan het vervoerprobleem; ook voor hen zijn de banden schaars. Zij kunnen, wan neer zij dit willen, in het kamp wo nen. maar het eigen tehuis trekt sterk en zij hebben de dagelijkse tocht heen en weer er voor over. Ver- scheidenen hebben een eigen stukje grond, da*t zij willen bewerken en er zijn ook enkelen, die om andere rede nen, waaronder van min of meer „zakelijke" aard. er geen bezwaar te gen hebben, om dagelijks de grens over te trekken. Goed kamp Er ^ijn goede en slechte kampen in Duitsland. Die wij in Nordhorn zagen, behoren zeker tot de eerste categorie, welke mening ons door enige jonge arbeiders uit Haarlem en andere plaatsen uit ons land wordt bevestigd. Het kamjj is en blijft ech ter een noodoplossing, die door de oorlogswetten wordt voorgeschreven en die ook de Nederlander, die in Duitsland werkt, moet aanvaarden. Die Nederlander is over het alge meen niet makkelijk, hij is ietwat stoer dat ligt in zijn wezen en hij denkt gaarne terug aan moeder de vrou\y, aan zijn huis, al is het nog zo klein. De Nederlandse wooncul- tuur staat in het algemeen gesproken immers op een hoog peil en de Ne derlander hangt aan zijn eigen om geving. De Nederlander kankert, graag. Dit kankeren doet hij dikwijls terecht, maar ook zeer vaak ten onrechte. Diezelfde kankerende Nederlanders kunnen echter goed werken, en als de nood aan den man komt, weten zij de handen uit de mouwen te steken. Bij het reddingswerk tijdens de bombardementen in Duitsland be horen zij bij de eersten die hulp bie den. Hij zal niet gauw laten blijken, dat hem iets aanstaat, lp het bij zonder niet wanneer het zijn eten betreft. In sommige Duitse kampen laat het eten inderdaad te wensen over. in Nordhorn echter is het zeker niet slecht. Op Woudenberg's vraag aaneen van de jonge arbeiders, hoe het eten is, krijgt hij ten antwoord: „Niet slecht cn stukken beter dan in een ander kamp in Duitsland, waar ik ben geweest, daar was het bar slecht." Woudenberg vraagt verder aan denzelfden jongeman: „Wat hebben jullie vandaag gèhad" „Zuurkool, die vond ik niet lekker, maar gisteren was het goed." Een kameraad van den jongeman vult aan: „Maar hij lust geen zuurkool." Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Nederlandse kok Wij krijgen de gelegenheid in de keuken, waar een Nederlandse kok de potlepel zwaait, de zuurkool zelf te proeven, en zij smaakt ons uit stekend. En zo zullen er steeds meningsver schillen over het eten bestaan. Ook wanneer het goed is toebereid en uit goede ingrediënten is samenge steld. De kookkunst is een zeer be langrijke factor, en er gaat voor een Nederlandse maag niets boven een Nederlandsen kok, die er zelf plezier in heeft het beste er van te maken wat er van. te maken is. Verder spelen natuurlijk nog an dere factoren een belangrijke rol. In of nabij een grote stad is het voed selprobleem moeilijker dan in een landelijke omgeving, zoals in Nord horn. Het groente-vraagstuk is voor Duitsland niet eenvoudig; dat is het trouwens in ons land ook niet. Woudenberg spreekt nog met an dere bewoners van het kamp. Zij stellen hem verschillende vragen. Zij hebben hem juist horen spreken in de grote weverij van de textielfabriek, maar zij willen hem nu spreken over hun moeilijkheden van alledag. Deze zijn vele. Dit geldt zowel voor de kampbewoners als voor .hen, die da gelijks naar huis trekken. Zoals Woudenberg het 's-middags op het bedrijfsappèl zeide: „De moeilijkheden zijn juist voor den Ne derlandsen arbeider in Duitsland groot. Hij dient ziph echter eens boven deze moeilijkheden uit te be zinnen op de betekenis van zijn ar beid, juist in deze 'tijd, nu voor Europa een strijd gevoerd wordt om het zijn of niet-zijn." In die grote weverij waren ver scheidene honderden bijeen, meisjes, jonge en oudere arbeiders. Zij ston den tegen de weefms.ehines of zaten er op. Het zijn Nederlandse arbei ders en daarom ging Woudenberg naar hen toe. Hij draagt de Arbeids frontgedachte verder, binnen en bui ten onze grenzen, die vervagen in het teken van de strijd voor Europa. Ie JAARGANG No. 110 LD DONDERDAG II MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot}2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 DEN HAAG, 11 Mei. De Füh rer heeft den Leider het volgende innr telegram gezonden: IU.LLI Den heer A. A. Musserts Utrecht. Ter gelegenheid van uw vijftigste verjaardag bied ik u mijn oprechte gelukwensen aan. Ik voegt hieraan mijn beste wensen toe vcor uw ver dere succesvolle strijd voor de ver wezenlijking van de doelstellingen van het nationaal-socialisme. (w.g.) ADOLF HITLER Voorts heeft Reichsleiter Bormann telegrafisch dc gelukwensen van de N.S.D.A.P. en van de Partijkanselarij aangeboden. Het telegram luidt: Namens de Nationaal-^ocialistische Duitse Arbeiderspartij en als leider van de Partijkanselarij bied ik u op uw vijftigste verjaardag mijn har telijke gelukwensen aan. Tevens zend ik u mijn beste persoonlijke wensen. vandaag viert de Leider zijn vijftig' ste verjaardag. Vanavond zullen te zijner ere o.a, in Amsterdam, Den Haag eri Utrecht feestelijke herden kingsbijeenkomsten worden gehouden. (Foto C.N.F.- H. Schild) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het bruggehoofd van Sebastopol zijn Duitse en Roemeense troepen nog steeds in zivare gevechten met de opdringende bolsjewisten gewik keld. In het kader van onze distan- ciëringsbewegingen werden de puin hopen van de stad Sebastopol ont ruimd. Slag vliegtuigen vernietigden gisteren overdag 30 Sowjetrussische pantserwagens. In luchtgevechten en door lüchtdoelartillerie werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. In het gebied van Jassy, ten Oos ten van de Sereth en op de Weste lijke oever van de Moldau mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vernietigden ten Noorden van Moer- mansk drie Sowjetrussische motortor pedoboten, alsmede twee koopvaardij- vaartuigen van tezamen 2600 b.r.t. Bij aanvallen op Duitse steunpun ten in het hoge Noorden verloren de bolsjewisten 19 vliegtuigen. Aan het Italiaanse Zuidelijke front werden verscheidene vijandelijke aan vallen afgeweerd. Stoottroepen blie zen talrijke vijandelijke gevechts- posten op Gevechtsvliegtuigen vielen met succes schepen bij het landingshoofd van Nettuno aan. Twee vrachtsche pen van tezamen 5000 brt., twee vrij Greenwood wil uit de Labourparüj treden (STOCKHOLM, 11 Mei. Naar de Britse berichtendienst meldt is in een bijeenkomst van de parlemen taire fractie der Britse Labourpartij het voorstel der - bestuurscommissie om Bevan uit te sluiten, afgewezen. Een compromisvoorstel van Shinwell, om de kwestie voor te leggen aan de nationale uitvoerende commissie der Labourpartij en de bestuurscommis sie. werd met 71 tegen 60 stemmen aangenomen. De leider der parlementaire frac tie van de Labourpartij, Arthur Greenwood heeft zijn ontslag aan geboden. Flinke kerels melden' zich voor de strijd tegen het bolsjewisme Keuringen Waffen-ff, //-wachtbataillon, Landstorm Nederland, Kriegs- marine, Germaanse ff in Nederland. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 12 Mei: 812 uur, Venlo, Dcutsches Haus, Egmondstraai 16; 32 Mei: 212 uur, Arnhem, Cafeé Royal; 12 Mei: 1518 iyir, Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 13 Mei: 812 uur, Groningen, Heerestraat 46; 13 Mei: 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 15 Mei: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 16 Mei: 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis Oudegracht 245; 16 Mei: 1517 uur, Amersfoort, //-wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid- delen», kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmerdingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden'en worden gedurende hun ver bintenis ~Van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffe'n-ff kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Nebenstellen der Waffen-//: Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gestraat 56; Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen: Herenstraat 46; Enschede: Hcngelosestraat- 30 en eveneens bij het //-Êrsatzkommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annah- mestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS, sport beoefend. Temidden der kameraden wordt de ('HfO Wsmoiuivd-'jrd-H. o;oj) grote landingsvaartuigen en een tor pedojager werden zwa?r getroffen. Een deel van deze schepen is waar schijnlijk vernietigd. Bij zijn aanvallen op plaatsen in de bezette gebieden in net Westen en bij aanvallen in het gebied van Luxemburg en Saarbrücken, verloor de vijand gisteren 19 vliegtuigen. Enkele Britse vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen op het stadsgebied van Berlijn. STOCKHOLM, 11 Mei. Naar Associated Press uit New-Delhi meldt, is Gandhi's toestand weer slechter geworden. Uit- het' hoofdkwartier van. den Duce wordt medegedeeld, dat de Ang- lo-Amerlkaanse luchtmacht in Italië tot dusver 212 kerken. 53 ziekenhui zen, 315 scholen, 27 bibliotheken, 36 kunstmonumenten, 1>4 theaters. 79 bioscopen, 1 concertzaal, 117 culturele instellingen. 6 openbare instellingen cn 9 instellingen voor sociale voor zorg heeft vernield. De Spaanse Cortcz is tegen 24 Mei voor een plenaire zitting bijeengeroe pen. De conferentie der Duitse bis schoppen in Fulda, die in Mei bijeen zou komen, ls uitgesteld. BERLIJN, 11 Mei. Hot vervoer van de Duitse eri Roemeense forma ties uit. Sebastopol naar het Duits Roemeense vasteland is volledig ge lukt en kan reeds thans een tactisch evenals technisch opmerkelijke pres tatie genoemd worden, aldus de mili taire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Nu de ontruiming van de stad en haven van Sebastopol door de Duit sers en Roemenen is voltrokken, kan openlijk gesproken worden over de rol, die de Krim in de loop van de laatste maanden ten deel gevallen was in het bestek van de Duitse oorlogvoering. In de loop van het geheel der operaties was reeds maanden gele den duidelijk geworden, dat de'Duit sers van plan waren bijLvertragende tegenstand m het Oosten de laatste hand te leggen aan de voorbereidin gen voor de grote acties van 1944. Het was opvallend, dat zij uit de toen reeds zichtbaar wordende concentra tie van strijdkrachten op alle gebie den, van hun oorlogvoering'g^en om vangrijk potentieel afzonderden voor de toen woedende veldslagen, maar, het weerstandsvermogen hun ner formaties in het Oosten kennen de en terecht daarop vertrouwende, hun leger geleidelijk terugleidden naar de Proeth. Toen men van Duitse zijde de komende ontwikkeling koel en bere kenend onder ogen zag, trok men ten gunste van de veiligstelling van het militaire eindsucces, waarvan men op grond der plannen voor 1944 volstrekt zeker is nuchter de enig mogelijke consequentie en schreef de Krim als waardefactor af. Men ging derhalve successievelijk PARIJS, 10 Mei. Maarscnalk Petain heeft besloten zich tijdelijk dichter in de nabijheid van Parijs te vestigen. Hij heeft, naar de algemene afvaardiging van de Franse regering in de bezette gebieden meedeelt zijn nieuwe residentie reeds betrokken en zijn gewone bezigheden hervat. Hij laat zich regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken, spe ciaal wat betreft de aanvallen der Anglo-Amerikaanse vliegtuigen. Hij bereidt een reeks bezoeken voor aan geteisterde steden. Philippe Henriot, de staatssecreta ris van voorlichting en propaganda heeft den maarschalk een bezoek ge bracht en na afloop daarvan een radiotoespraak gehouden waarin hij verklaarde: „Ik heb zo juist in He de France met den maarschalk het middagmaal gebruikt, de residentie waar hij be sloten heeft enige tijd door te bren gen. De staatschef heeft er onder de tegenwoordige buitengewone omstan digheden prijs op gesteld de belofte na te komen, welke hij gedaan heeft op het ogenblik van zijn reis naar Parijs, en heeft zich dichter bij de Franse hoofdstad gevestigd. De maarschalk heeft -er prijs op gesteld te doen uitkomen dat zijn afwezigheid slechts enkele dagen zal duren. De staatschef heeft evenwel willen doen blijken, dat hij niet slechts het hoofd is van een helft van Frankrijk. Daarom verkoos hij in deze Noordelijke zone te komen, zoals hij heeft doen uitkomen in zijn boodschap aan het Franse diploma tieke corps In het buitenland, dat hij „zal voortgaan met het uitoefenen van al zijn functies, het nakomen van alle plichten die hij moet ver vullen." Henriot hekelde degenen die aller lei geruchten in omloop brengen en daardoor aah de reis van den maarschalk een tendentieuze beteke nis geven. over tot een vermindering van de daar achtergelaten strijdkrachten waarbij men zorg droeg voor camou flage dezer actie, en haalde allereerst de omvangrijke voorraden oorlogs materiaal naar Roemenië. Vervolgens, ging men er fcpe over de- bevolking van de Krim, voor zo ver zij zich onder Duitse bescher ming had geplaatst, samen met de indertijd voor de bolsjewisten ge vluchte Kaukasiërs te redden. Er waren voldoende vaartuigen aanwe zig om dit omvangrijke transport uit te voeren. Dag en nacht voeren sche pen, reeds in de tijd, toen bij Pere- kop en KertsJ de Duits—Roemeense versperringsgrendel nog niet was weggeschoven. Ook -de daarop vol gende troepenverschepingen verlie pen vlot. Er kan thans gezegd worden, dat er in de. oorlogsgeschiedenis slechts weinig voorbeelden zijn geweest voor de ontruiming van een bijna geheel door het water omspoelde landstreek, welke zo geringe verliezen van de ontruimers en verhoudingsgewijs zo zware verliezen van de bezetters heeft geëist. De-hardnekkige en taaie verde diging door de troepen, die het wegvoeren moesten dekken, heeft tactisch een gunstige uitwerking gehad op de Duitse Zuidelijke vleugel op het vasteland. Toen de toestand op'de DuitsRoemeen se rechtervleugel geconsolideerd was, .was het tijdstip gekomen voor een ontruiming van' de Krim. Naar een speciale correspondentie meldt beyat het thans nog door de Duitsers en Roemenen vastgehouden bruggehoofd, de haveninstallaties „en- het vlieveld, die tussen Sebastopol en Kaap Cherson liggen. In dit gebied gaat de strijd voort om ook de laat ste contingenten der Duitse en Roe meense divisies, een evacuatie naar het vasteland mogelijk te maken. Forrestal volgt Knox op STOCKHOLM, 11 Mei. Presi dent Roosevelt heeft James Forrestal tot minister van marine benoemd, als opvolger van den overleden* kolo nel Frank Knox. Naar de „Daily Mail" meldt wordt in het politieke testament van Knox gezegd, dat de steunpunten, die de Engelsen in deze oorlog hebben ver loren, zoals Singapore, na hun her overing in Amerikaans bezit moeten overgaan. Het blad schrijft voorts, dat Roose velt zeer geestdriftig is over het plan van Knox. Inenting kan verplicht gesteld worden DEN HAAG. 9 Mei. De geneed kundige inspecteurs van de volks gezondheid Zijn bevoegd te bepalen, dat de bevolking in een door hen aan te wijzen gemeente in hun ambtsgebied verplicht is, binnen een nader aan te geven termijn zich te doen inenten tegen typhus, para- typhus, diphtherle of roodvonk. In-, enting tegen diphtherie en roodvonk kan slechts verplicht worden gesteld tot de veertienjarige leeftijd. Voorts zijn kinderen beneden twee Jaar vrij gesteld van inentingsplicht Ook be stond tot dusver de mogelijkheid, dat personen, die op grond van ge neeskundige of godsdienstige motie ven overwegende bezwaren tegen de inenting hadden, zich daaraan ont trokken. In het belang van een doel treffende bestrijding der besmette-, lijke ziekten is deZe mogelijkheid be perkt tot geneeskundige motieven. Tot dusver heeft de geneeskundige Inspectie nog slechts in weinige ge meenten. waaronder. voor wat diphtherie betreft. Den Haag en aan grenzende gemeenten, gebruik ge maakt van de haar verleende be voegdheid tot Invoering ener Inen tingsplicht. Het is met de Eijserheide al net zo als met de Drentse hei: zij is er niet meer. De kleine eendere huisjes, de aardappel- en roggeveldjes en de witte geiten van Harm Smeen- ge hébben 'aan de éne kant van Drente praatisch alle hei opgeknab beld, dank zij de Heide-maatschappij die in tegenstelling tot hMr naam blijkbaar een maatschappij-zonder- heide nastreeft. Bij Eijs heeft ze niet gewerkt, maar de ontginningsdrift ban de Limburg se boeren heeft hetzelfde resultaat bereikt. De Eijserheide is de keurig- gekamde en met groen-roggehaar be groeide schedel van één van de dui zend reuzen, die volgens liet volks verhaal hier eens tot ver over de oren in de groiid gezonken zijn. De boeren met hun ploegen en eg- gen kammen en krabben er maór zo wat op rond, maar al te diep moeten ze niet gaan. want dan stoten ze op het been van de reuzenschedels, dat in de loop van de honderdduizend eeuwen, die Limburg oud is, al ver brokkeld is tot millioenen stukjes bot de stenen en tot klei. De hei is weg. Wat ze niet weg hébbén kunnen krijgen, is het uit zicht, volgens Felix Rutten het mooi ste van heel Limburg: ,JDe één zal er stil. bij worden, de ander in luide ju bel uitbarsteneen derde zal er de tra nen in de ogen krijgen. Ik héb er. gezien, zegt Rutten, wie de aandoening overmeesterde, zo dat zij het gezicht in hun handen verborgen." „Wie hier is opgeklommen, heeft Limburg voor zich alléén, en Lim burg, zoafs het uit de hand van den Schepper is voortgekomen, door zijn bewoners niet bemodderd of ontwijd, maar heilig, ongerept in de loutere pracht zijner onvergankelijkheid", zegt de dichterlijke en ietwat senti mentele Rutten. Maar hij. is niet zo sentimenteel of hij ziet niet de gore hopen steenaf- val, die in het Oosten, Noorden en V/estentussen hóge schoorstenen hun zwarte pyramiden uit de horizon omhoogsteken: de mijnen. En hij ziet niet, wat elke bezoeker van Limburg het sterkst treft: de bleke gezichten, bestoft, beroetge tekend met zwarte kringen rond de ogen, getekend met t.b.c. hij ziet niet de blauwe bussen van de L.T.M., die 's morgens om zes uur doordrin gen tot in de verste gehuchten van Zuid-Limburg, die er om één uur wéér komen en 's avonds en noa- maals 's nachts om een uur of één en die niets anders doen dan die bleke mannen en jongens halen en brengen, halen en brengen: de mijn werkers. „Ik heb er gezien, wie *de aandoe ning overmeesterde, zodat zij het ge zicht in de handen verborgen." In derdaad. Maar niet vanwege de on verdorven pracht van de lachende heuvels, maar om wat de mens van den mens heeft gemaakt. TIJL. J. K., Leiden heeft ergens gelezen, dat de vermindering van de hoeveel heid gesnoepte suiker zo gezond zou zijn. Waarschijnlijk was die uit spraak een uiting van een zekere gal genhumor en heeft J. K. geen gevoel voor dergelijke grapjes. ^Hebben ge zonde mensen werkelijk voordeel van minder eten?" vraagt hij. Al te dik ken wel, zou ik zeggen. Al te dikken en al te (Lommen met. T. Tweetal doodvonnissen voltrokken DEN HAAG. 10 Mei. Het bureau Wehrmachtsbefehlshaber in den Nie- derlanden deelt mede: de 24-jarige Gerard Frank Smits uit Hulsberg (Limburg) werd bij een huiszoeking in het bezit van een vuurwapen aan getroffen, dat hij op een gegeven ogenblik tegen de Duitse* bezettende macht gebruiken wilde. Hij is als saboteur ter dood veroordeeld. De 23-jarige Dirk Plagmeyer uit Sassenheim had tezamen met andere Nederlanders opdracht een militair object te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde een onderdeel van fret aan zijn bescherming toe vertrouwde militaire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn geringschatting voor de Duitse be zettende macht tot uitdrukking te brengen Plagmeyer werd als sabo teur eveneens ter dood veroordeeld. »Het vonnis over Smits en Plagmeyer is met de kogel ten uitvoer gelegd. Nieuwe bonkaarten DEN HAAG. 11 Mei. De plaat selijke distributiediensten reiken van 14 Mei tot en met 10 Juni 1944 tegen overlegging van de oude distributie- stamkaarten en het daarbij behoren de vervolginlegvel de volgende bon kaarten voor voedingsmiddelen uit. Aan houders van eèn inlfsvel klv een bonkaart ka 407, aan houders van een inlegvel k2v een bonkaart kb 407, aan houders van een inlegvel k3v een bonkaart kc 407, aan houders van een inlegvel k4v een bonkaart kd 407 of een bonkaart ke 407 naar gelang zij geboren zijn tussen 12 Juni 1940 en 11 Juni 1942, dan wel na 11 Juni 1942. Zij, die geboren zijn tussen 14 Mei en 10 Juni van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun vervolg- Acht uur in de morgen. Een stralende lentezon verjaagt de laatste schaduwen van de nacht. Trams gieren door de bochten, voeren mensenmassa's mee van de woonwijken naar de binnen stad. Het carillon van de Munt toren klept en op die tonen gaan zij naar hun werk. de duizenden, die op hun kleine posten allen tezamen pok vandaag weer zullen zorgen voor hun dagelijks brood en tegelijkertijd voor het laten draaien van het rriachtige rader werk der grote st?d. Schuiten puffen door de grachten, beladen met bloemen -en de lentezon maakt een sprookje van zo'n schuit. Karren ratelen over de keien en voeren meel en groente, aardappelen en vlees aan: de stedeling moet leven, door eigen en anderer arbeid. Winkeliers halen de verduistering voor hun éta lage omhoog en op de grachten gaan krijsend en piepend de rolluiken voor de kantoren naar boven. Het licht stroomt overal binnen. De mens be gint zijn arbeid. Maar ergens sluit een portier een kantoorgebouw open en ontdekt een gebroken ruit. Daar waren inbrekers: er verdwenen schrijfmachines. Elders betreedt een kleermaker zijn werk plaats daar waren Inbrekers, alle kle ding van zijn klanten is weg. In een grachtenhuis ontwaken de bewoners en zien hun Perzische tapijten niet meer. Inbraken, diefstallen, de kran ten staan er vol mee! Want niet iedereen begeeft zich naar zijn arbeid in de lentezon, niet iedereen doet zijn taak in het grote raderwerk van de samenleving. Duis tere elementen waren vannacht weer op stap, .zij profiteerden weer van de maanloze nacht, van de verlatenheid der straten. Zij zetten een kraak hier, deden een insluiping daar, zij stalen en roofden en verdwenen weer naar hun holen, toen het licht werd en de normale mens aantrad voor zijn arbeid. Nu slapen zij uit van hun werk, of verkwanselen ergens obscure kroegen de buit Zij zijn de parasieten van den mens die werkt. Zij rijn de on- maatschappelljken, die leven zonder te arbeiden. En hard is de strijd van de recherche tegen deze elementen. Hard, moeilijk en ondankbaar. Om acht uur aanvaard ook lk mijn inlegvel te ruilen voor het in ont vangst nemen van hun bescheiden. Bij de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen wordt bon 29 van het vervolginlegvel ingenomen. Te vens wordt naast het vakje s7 van de stamkaart een diagonaal kruis ge plaatst. „Wat is er gaande in Brabant" DEN HAAG» 10 Mei Max Blokzijl spreekt hedenavond om 18.45 uur in de serie Brabantse kwesties over Hil versum I over: „Wat is er gaande in Brabant?". SPORTNIEUWS Vermeulen door Blokland vei rslag< len SCHIEDAM, 11 Mei. Van de ama teur-bokswedstrijden, die promotor Spaan Woensdagavond in Musis Sa crum heeft gegeven, was de laatste partij, dio tussen Vermeulen (school Schllperoord) en J. Blokland (sohool Spaan) wel de belangrijkste. Het werd een fel en hard gevecht, waarbij Ver meulen. die ln de eerste ronde voor zes tellen neerging, aan Blokland de overwinning moest laten. Het werd een overwinning op punten. De uitslagen van de overige partijen waren: J. de Waard (Schllperoord) w.o.p. van L. v. Zanten (Spaan); Cramer (Dordrecht.) A. Snik (Lelden) onbeslist; B. de Waard (Schllperoord) w.o.p. van Steenbergen (Lelden); P. de Bruin (Spaan) v.o.p. van Hakkert (Lolden); Klelnherenbrlnk (Schllperoord) w.o.p. van Roelantse (Lelden): Van de Ruit (Dordrecht) w.o.p. van Van Dam (Lei den): Remijs (Dordrecht) v.o.p. van J. de Bruin (Schllperoord) cn H. Breedveld (Schllperoord) wint door k.o. in de eerste ronde van Stam (Dor drecht). Leids-Haags Zaterdag- middagelftal Zaterdag ajs. zal op het terrein van de voetbalvereniging Wilhelmus te Voorburg een voetbalwedstrijd won den gehouden tussen een Haags-Leids Zaterdagmiddagelftal en een elftal, samengesteld uit spelers van Zater dagmiddagverenigingen uit Rotter dam en Dordrecht. Uit deze twee elftallen, waarin de vier afdelingen van district 2 zijn vertegenwoordigd, zal het districtselftal wórden samen gesteld, dat tweede Pinksterdag een wedstrijd tegen een elftal van dis trict 1 zal spelen. De Haags-Leidse ploeg ziet er als volgt uit: doel: Vrijenhoek (JAC); achter: Hiebies (Die Haghe), Van Dijk (GWS); midden Roos (JAC), Bamhoorn (QB), Teerlink (Ornas); voor: Mertens (SVGEB), v. d. Stoel (Leidèn), Verdoes (QB), Keus (Or nas) en Lindenberg (Semper A.). Grote belangstelling voor schoolwedstrijden Voor de schoolkorfbalwedstrijden, welke 27 Mei zullen worden gehouden, bestaat grote belangstelling. Tot nu toe werden reeds 27 twaalftallen, welke een bijna even groot aantal scholen vertegenwoordigen, inge schreven. Dames estafetteploeg samengesteld AMSTERDAM. 11 Mei. De Natio nale Technische Commissie heeft de Nederlandse dames-estafetteploeg. wel ke óp Hemelvaartsdag a.s. een officiële poging zal wagen om tijdens hot A.V. 1923-athletlekconcours 1944 in het Olympisch Stadion te Amsterdam het wereldrecord 4 x 110 yards estafette te verbeteren, als volgt ls samenge steld: (volgorde van lopen): mevr. F. E. BlankersKoen (Sagltta), mej. J. Adema (Zeeburg), meï. N. Timmer (Zeeburg), mej. G. KoudUs (Victoria). TWEEKAMP CONCORDIA—CELE BES UITGESTELD. De dames- athletiek-tweekamp ConcordiaCele bes, welke a.s. Zondag op de Sintel- baan in de Leidse Hout zou wórden gehouden, is tot nader bekend te maken datum uitgesteld. Hand over hand neemt in deze jaren de criminaliteit toe. Dag aan dag staan de kranten vol diefstallen en inbraken. De recherche voert een verbeten strijd tegen de Amsterdamse on derwereld, een strijd die vol moeilijkheden is, maar waarin ook vaak successen behaald wor den. Een onzer redacteuren deed een week dienst als rechercheur aan een der drukste politiebu- reau's van de hoofdstad en legt in enige reportages zijn indruk ken vast. arbeid. Een nieuwe Ipaan zelfs, al ia het er maar eeiLvoor één week. Re chercheur aan een der drukste bureau's van de stad. En daar zit mijn nieuwe baas voor-een-week, de hoofd-inspecteur van de recherche, en daar zijn mijn nieuwe collega's, de „russen". En direct al. bij de eerste kennismaking, voel je het: Dat is ras, die rechercheurs. Een ras ap- part. Kijk ze maar aan. ^.Stoere, on verzettelijke kerels, groot en stevig allemaal, maar rustig, en dat is niet een gelaten rust maar je voelt er de spanning achter, in ieder woord dat zij zeggen, in ieder gebaar. -Dit zijn de strijders tegen dë misdaad. Hier is je bureaur- zegt mijn baas. Daar .klinkt de telefoon en het gaat vanmorgen aan één stuk door: „Ingebroken meneer? Tja. ik kom even langs. Neenee, laat die sporen zitten, nergens aankomen. Goed." Notitie wordt gemaakt. Tweede tele foon: „Juist meneer, zes schrijfma chines. Ik kom kijken". En zo voorts, drie, vier, vijf meldingen op één morgen uit één kleine sector van de stad. Kom even mee, zegt de baas. en op zijn kamer ontvang ik mijn eer ste uur theorie-recherche. Zeer sum mier, maar ik word dan oók maar hulprechercheur voor één week, en dan heb je aan een uur theorie ge noeg. Een echte rechercheur krijgt een heel andere opleiding. Ik krijg maar één. les: „Wij denken altijd maar, het is sport tegen sport. En' zo moet je het ook zien. Als een sportieve strijd tegen iets dat nood wendig uitgeroeid of tenminste be teugeld moet worden. Uitroeien kun nen wij alléén de misdaad niet, be teugelen kunnen wij haar wel. Als we ons .allemaal voor de volle hon derd procent inzetten". En dat is de theorie. Ik krijg een sigaret van den baas en zetel mij achter mijn bureau. Ik wacht op mijn eerste zaak. Terugbetaling kaarten van VolewijckersHeerenveen AMSTERDAM, 11 Mol. Het be- stuur van Volewijckers verzoekt ons plaatsing van het volgende: „Ons verzoek aan het N.V.B.-bestuur om de ontvangen recette te mogen schenken aan voor de sport belang rijke Instellingen, ls afgewezen. Op grond waarvan ls ons vreemd geble ven. De wedstrijd Is gestaakt door do houding van het publiek. Uit de be slissing van het Bondsbestuur moet men concluderen, dat het publiek wórdt gerehabiliteerd, en De Vole wijckers benadeeld zouden worden. De terugbetaling van de entrée- gelden zou moeten geschieden in bruto-bedragen. Van de ontvangsten heeft echter onze vereniging voldaan: de vermakelijkheidsbelasting, het toe komende deel aan „AJax" als verhuur ster van hun stadion, de onkosten aan een wedstrijd verbonden. Boven dien werd Heerenveen de belofte" ge daan de gemaakte reis- en verblijf kosten te vergoeden. Na de beslissing van het Bonds bestuur zijn wij nogmaals nagegaan in hoeverre wij deze kosten kunnen terugvorderen. BIJ wijze van uitzonde ring zijn wij daar grotendeels ln ge slaagd. Dit heeft ons bestuur doen beslui ten do entrée-bewijzen van de ge staakte wedstrijd VolewijckersHee renveen alsnog volledig terug te beta len. Omwisseling voor toegangskaar ten voor de opnieuw vast te stellen wedstrijd ls organisatorisch niet moge lijk. WIJ stellen dehouders van deze kaarten Jn de gelegenheid ze ln te wisselen op Woensdag 17 Mei. Vrijdag 19 Mei, van 19 tot 21 uur. en Zater dagmiddag 20 Mei, van 15 tot 17 uur, ln de bestuurskamer van De Vole wijckers, Mos veld, Am^erdam-Noord. Verenigingen bulten de stad kunnen de kaarten collectief retourneren per post, verder wordt over de Inwisseling niet gecorrespondeerd." RothVan Dam uitgesteld BRUSSEL. 11 Mei. De boks wedstrijden, die gisteravond te Brus sel gehouden zouden worden, waar bij onze landgenoten Van Dam en Nicolaas tegen Roth en Brown in de ring zouden komen, zijn ïoor onbepaalde tijd uitgesteld. Voetbalprograrhma Zondag a.s wordt op het terrein van Go Ahead to Deventer, om 13 uur, de districtswedstrijd gespeeld tussen Oost en Zuid.Scheidsrechter ls de heor K. Schipper. Voor de kampioenscompetitie wor den gespeeld: VUC—Heerenveen. met als scheidsrechter den neer D. Nljs én ln het Olympische Stadion te Amster dam De VolewijckersLonga, welke wordt geleld door dr. J. F. van Moorsel. Voor do competitie der eerste klasse worden nog gospeela: district 1: DFO Sparta; district 3: PECEnschedese Boys; district 5: VelocitasLeeuwar den. De promotie-competitie der tweede klasse vermeldt de volgende wedstrij den: district 1: DOSOSV; district 3: Borne—Be Quick; district 4: VW Llmburgla en Sittardse BoysTSC. Voor de Nederlandse voetbalbeker worden Zondag slechts twee wedstrij den gespeeld, nj.: derde ronde: VCS Blauw-Wijf en vierde rondo: Willem IIEmma. pe overige bekerwedstrij den ziln op Hemelvaartsdag vastge steld. De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 5.45 uur. Maan op 0.00, onder 8.12 uur. 15 Mei L.K., 22 Mei N.M., 30 Mei EJK., 6 Juni VlM, VOLKSCULTUUR EN KUNST De uitgeverij „De Amster damse Keurkamer" schrijft ter gelegenheid van haar 12f-Jarlg bestaan een letterkundige prijsvraag uit voor romans en voor novellen. In deze cate gorieën zijn onderscheidenlijk prijzen van 110O0. 500, 500 en 250 uitge loofd. De Amsterdamse Keurkamer verwerft het recht om alle Jngezon-" den manuscripten voor uitgave ln aanmerking te doen komen. Het hono rarium bedraagt 10 pet. van de prijs (ingenaaid) voor de eerste 5000 exem plaren en 15 pet. voor de volgende. De Jury bestaat uit de letterkundigen George Kettmann, Jan van Rhecnen. Hcnrl Brunlng. J. A. van der Made en Nico do Haas. Manuscripten kunnen tot 15 October 1944 Ingezonden worden bij „De Am sterdamse Keurkamer", Prinsengracht 993, Amsterdam-C. De burgemeester van Amsterdam heeft prof. dr. B. Faddegon op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van buitengewoon hoogleraar ean de gemeente-universi teit, met ingang van 18 Sept. 1944 De Zwitserse toondichter Leo Jus- tinus Kauffmann, wiens opera „Die Geschlchte vom schónen Annerl" hier onlangs door de Kameropera werd geïntroduceerd, heeft een nieuwe- opera. ,Pas Pcrlenhemd". voltooid, die bin nenkort te Straatsburg ten doop wordt gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1