HET DAGBLAD Woudenberg sprak te Bremen Verbitterde gevechten voor Sebastopol VOOR LEIDEN EN OMSfREKEN tot Het eigene Band met het vaderland blijft onverbroken Kentering in Nederland Af weer slag bij de Sereth. kostte den vijand 386 tanks Terreuraanvallen op Berlijn en Boekarest Japanners staan voor Lojang Een schrijnend probleem Geen plaats voor liefdadigheid Nieuwe aanval op Duitse hoofdstad Van onzen specialen verslaggever). BREMEN, 9 Mei .Wouden berg, de leider van het Neder landse Arbeidsfront, spreekt in „Die Glocke"!!!!' Onder de Nederlandse arbeiders in Bremen is dit nieuwtje snel van mon'd tot mond gegaan en in „Ik had" zegt Woudenberg ..hem wel willen toeroepen dat-ie z'n moerstaal moest spreken Op zulk een oer-Hollands begin van zijn toesbraak reageert de zaal met een luid gelach Zonder veel moeite slaagt de Arbeidsfrontleider er irf zijn gehoor te boeien en wan neer hij in het vervolg van zijn toespraak tot ernstiger onderwerpen komt. kan men in de grote zaal i van „Die Glocke" een speld horen vallen Groeiend besef Woudenberg i^oept de Nederlandse Ie JAARGANG No. 108 i r\ DINSDAG 9 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden, teletoon 24994 Abonnementsprijs 21 ct. per weel of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 --- I werkers in Duitsland op zich te be- de cantines van sommige kampen zmrien op de grot£ dingen die om hen heen gebeuren. Aan Neerland's kusten is een muur van beton en staal verrezen en achter deze muur nemen wij in het Nederlandse volk een kentering waar. Daar is iets aan hgt verandëren Daar groeit steeds levendiger het besef, dat Nederland narny verbonden ls met het wel en wee van Europa. Daar groeit óók het besef, dat elke Nederlander in de Europese ruimte een taak heeft te vervullen, dat het ten hoogste tijd is. om op de bres te gaan staan ter bescherming van de beschaving en voor het behoud van onze cultuur. Aan de fronten zetten millioenen hun leven in en het is onze trots, dat zich daar duizenden Nederlandse jongens onder bevinden. Zij worden gedreven door een innerlijke drang, door liefde voor hun volk...... Op het „thuisfront" zijn het de Nederlandse werkers, die ver van huis hun arbeidskracht geven aan het zich vernieuwende Europa. Krachtens zijn Germaanse wezen behoort de Neder landse werker tot de besten van de wereld. In de fabriek, in de werk plaats en in de arbeiderskampen wordt het ware socialisme beleefd. Dit socialisme is stork en mannelijk, het is een machtig gevoel, dat opwelt uit -het hart en uit de drang naar ge meenschapsbeleving. die kenmerkend is voor den Nederlands-Germaansen mens. Dit socialisme is het eerst ge- vindt het gerucht zijn bevesti ging In een officiële bekendma king van den verbindingsman. In goede samenwerking met de plaatselijke leiders van het Deut sche Arbeitsfront is er voor ge zorgd dat er entee extra-trams zullen lopen ten behoeve van de Nederlanders, die deze bijzondere vergadering willen bijwonen. En deze maatregel wordt op prijs ge steld! Ei-volle trams brengen, onze landgenoten naar het centrum van de stad en alras hoort men in de omgeving van „Die Glocke" al leen nog maar Nederlands prar ten! Uw verslaggever staat aan de ingang van het grote gebouw en alle indrukken .yan een bewogen reis naar Bremen zijn plotseling weggevaagd: ver van huis be kruipt hem het gevoel dat hien een brokje vaderland ligt en ver moedelijk voelen al die anderen het precies eender. Vanavond spreekt de Arbeidsfrontleider en onder diens gehoor zullen wij ons kinderen van één volk weten... Duizenden Nederlandse arbeiders hebben hi)is en haard verlaten om de plaats in te nemen van hen, die aan de fronten staan om Europa hffcL? r. m S? p0sten starten reqetmattg Duitse vlieg- nehJ°r? beeld van wat er in dc rustpozen tussen tie WOTit de motor van een Ju S7 verwisseld. De fiïfi. scn "tallen opgesteld, om het gevaar van bomsplin- ters tegen te gaan. iP.K.-foto Grosse/Orb-H.) en derhalve evenzeer het Nederlandse I voeM door een eenvoudigen arbeider volk te beschermen tegen de aan stormende machten uit het Oosten en het Westen. Deze arbeidsinzet heeft bijzondere problemen geschapen. Vele moeilijk heden waren er te overwinnen; Juist voor deze honderdduizenden werkers in Duitsland heeft het Nederlandse Arbeidsfront een geweldige taak. In samenwerking met het Deutsche, Ar beitsfront is voor de culturele. gees- M telijke en materiële verzorging-van dan niet beschamend zijn! deze werkers een groot apparaat ge-1 schapen, waarin tal van Nederlandse verbindingsmannën zijn opgenomen, die bereid zijn om hun arbeidskracht en nog wat meer in dienst te stellen van hun Nederlandse arbeidSkame- raden. Zo openbaart zich in toene mende mate de zelfwerkzaamheid dei- Nederlanders. en deze arbeider is er garant voor, dat dit socialisme in Europa metter daad zal worden verwezenlijkt. Die tijd komt, zodra deze oorlog gewon nen is. Deze waarheid wordt nog niet door iedereen aanvaard, maar het mag niemand onverschillig zijn wat er met Europa gebeurt. Eenmaal zul len onze kinderen ons vragen wat ons aandeel was in de strijd, die thans gestreden wordt. Laat ons antwoord Doet het-zèlf! Op het gebied van sport en cul turele ontspanning wordt reeds veel gepresteerd Niettegenstaande de vele lasten en moeilijkheden laten onze landgenoten in Duitsland de kop niet hangen. Zij hebben de handen uit dc mouwen gestoken en zich moeite gegeven om het verblijf ver van huis zo aangenaam mogelijk te maken. Het Nederlandse Arbeidsfront draagt er toe bij om de banden met het vaderland zo hecht mogelijk te houden. Ook de komst van den Ar beidsfrontleider getuigt van dit stre ven. Vergezeld van den Obmann van Deutsche Arbeitsfront in Neder land. den heer Kretschmaï, betreedt Woudenbeig de vergaderzaal. De zaal is tjok-vol en de aanloop was zó groot, dat ook de balcons ln gebruik moesten worden genomen. Onze landgenoten zien er patent uit: de meesten hebben hun beste spullen aan en allen hebben zich netjes ge schoren om ér zo verzorgd mogelijk uit te zien. Een jonge Nederlander. de „Kreisverbindungsmann" Binkhorst heet in het Duits den Arbeidsfront leider en de autoriteiten van D.A.F en N.S.DA.P welkom. Deze Bink horst heeft vooi de Nederlanders in en om Bremen bijzonder veel ei goed werk verricht. Op zijn initia tief is er een Nederlands orkest ge vormd. dat reeds verscheidene con certen heeft gegeven en voorts heeft hij de stoot gegeven tot dc oprichting van niet minder dan zes tien voetbalelftallen Na Binkhorst spreekt de Gau-Ob- mann van het Deutsche Arbeits front. de heer Seiler. en vervolgens betreedt de Nederlandse Arbeids frontleider het podium. Hij wordt met een hartelijk applaus begroet en het contact met de zaal is onmid dellijk gelegd wanneer Woudenberg teruggrijpt op de in het Duits ge sproken openingswoorden van Bink horst. De toespraak van Woudenberg wordt in de met langenoten gevulde vergaderzaal te Bremen met een langdurig applaus beantwoord en wamieer de leider van het Neder landse Arbeidsfront zich daarna in de zaal begeeft, dan vormt zich alras een dichte groep van belangstellen de arbeiders om hem heen. die iets meer willen horen van dezep man die zich de leider mag weten van het waardevolste deel van ons volk, -van de Nederlandse -werkers. Duits weermachtsbericht SJANGHAI, 9 Mei. Met buiten gewone snelheid zijn goed uitgeruste Japanse formaties, die gesteund wor den door pantserwagens en lucht macht, van het Zuidoosten uit door gedrongen tot de voorstèden van de strategisch belangrijke stad Lojang aan de Loenghai-spoorlijn. De laatste berichten spreken van een concen trische aanval der Japanse troepen van drie zijden, nadat nieuwe Japanse formaties over de Gele Rivier getrok ken waren ten Noorden van Lojang. Het Amerikaanse bombardement op de Zwitserse stad Schaffhausen heeft voor 35 mlllloën francs schade aangericht. Er zijn 1021 treffers geteld en 123 woningen onbruikbaar gewor den. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol viel de vijand ook gisteren onder hevig artillerievuur met sterke strijdkrachten aan. Ter wijl het hem in de Zuidelijke sector gelukte na verbitterde gevechten een penetratie tot stand te brengen, sloe gen onze troepen in de Noordelijke sector alle vijandelijke aanvallen uit een. Bij de afweer van krachtige aan vallen vafi vijandelijke slag- en jacht vliegtuigen vernietigden onze forma ties jacht- en slagvliegtuigen alsmede luchtdoelartillerie der luchtmacht., 130 Sowjet-Russische vliegtuigen. Luitenant Lambert schoot in lucht gevechten alleen 14 toestellea neer. De negende divisie luchtdoelartillerie, onder bevel van luitenant-generaal Piekert, heelt zich bij de zware af- weergeverhten op~ae Krim opnieuw bijzonder onderscheiden. Zij kon gis teren haar 1400e neergeschoten vlieg tuig rapporteren. Ten Oosten van de Roemeense Sereth veroverden pantsergrenadiers ip harde gevechten een dominerend heuvelterrein. Vijftien vijandelijke pantserwagens en 41 stukken geschut werden vernietigd, talrijke gevange nen gemaakt. Tussen Proeth en Moldavië is de op 26 April begonnen afweerslag voor lopig geëindigd. De doorbraak, die de bolsjewisten met 20 Infanterie- en verscheidene pantserdivisies tot stand trachtten te brengen, mislukte door de taaie, verheten afweer der onder bevel van den generaal der infante rie Wöhler staande Duitse en Roe meense troepen, 'die door formaties der Duitse en Roemeense luchtmacht in voorbeeldige wapenbroederschap schitterend warden gesteund. De vijand leed niet alleen zware bloedige verliezen, doch verloor ook 386 pantserwagens, 92 stukken ge schut en 100 vliegtuigen. In deze gevechten heeft zich de pantsergre- nadiersdlvisie „Grossdeutschland" on der luitenant-generaal Vpn Manteuf- fel bijzonder onderscheiden. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand plaatselijke aanvallen, die afgeslagen werden Ver dragend geschut bestookte met goede uitwerking benzine- en muni tie-opslagplaatsen-van den vijand. Brits-Amerikaanse formaties bom menwerpers richtten gisteren over- dag en in de afgelopen nacht ter reuraanvallen op het stadsgebied van Boekarest, waar zij schade en- ver liezen onder de bevolking verooi- zaakten. Duitse en Roemeense lucht verdedigingsstrijdkrachten schoten veertien vijandelijke vliegtuigen neer. Bij gesloten wolkendek onderna men talrijke Amerikaanse bommen werpers een terreuraanval op de Rijkshoofdstad en op verscheidene plaatsen in Wcst-Duitsland. Vooral in het stadgebied van Berlijn ont stonden schade aan woonhuizen, cul turele instellingen en verliezen aan personen. Tn de afgelopen nacht wierpen en kele Britse vliegtuigen bommen in het gebied van Keulen en Düsseldorf. Door luphtverdedigingsstrijdkrachteri werden bij deze aanvallen, alsmede boven de bezette gebieden in het Westen 26 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 17 viermotorige bommen werpers, ten val gebracht. Hoe zit dat? Aanvragen voor werkkleding In verband met de vele vra gen. die ons gesteld worden, laten wij nog eens een uiteenzet ting volgenhoe men te han delen heeft bij het aanvragen van werkkleding. Men is tot het samenstellen va7i werkmansvakketten overge gaan, ten einde de beschikbare hoeveelheden werkkleding te be stemmen voor heii. van wie kan worden aangenomen, dat hun reserves zijn opgeteerd. Handarbeiders en werkkle ding dragers. die werkzaam zijn in bedrijven met vijftig of meer werkkleding dragende arbeiders fsters) dienen zich ter verkrij ging van een dergelijk pakket te wenden tot hun werkgever De werkgever kan zich voor het in dienen voor een collectieve aan vraag voor werkkleding en werkmanspakketten wenden tot het districtskledingmagazijn van het rayon waarin hij gevestigd is. De adressen dezer magazij nen en hun rayon volgen hier onder: Utrecht, Broederplein 37, Zeist. Noord-Holland: Beursplein 11— 17. Amsterdam. Zuid-Holland (uitgezonderd Rot terdam): Luth. Burgwal 10a, Den Haag. Noord-Brabant: Stratumsedijk 29a Eindhoven. Zeeland: Markt 7. Den Bosch. Limburg. Bourgognestraat 30 —32, Wijk-Maastricht. Er dwaalt een boekje op 'de nog iets van vernomen. Het De- redactionele schrijftafel. Dat partement van Onderwijs schijnt is niets bijzonders. Dagelijks dwa- ingeslapen. Dat- heeft een groot len daar heel wat boekjes, bëlang- voordeel, want wie slaapt maakt wekkende en overbodige. Die niemand aan het schrikken. Maar ervaring bewerkt automatisch een is dat nu werkelijk helemaal soort catalogisering, rubricering, nodig? schifting. Tot welke soort behoort Daar is bijvoorbeeld de sibbe- dlt nieuwe' exemplaar, tot de kunde. Vroeger deden wij daar overbodige of tot de belangwek- niet zq aan> heet het. Ze schijnt kende? nieuw en „dus" is ze van de Het titelblad vermeldt: „Sibbe nieuwe orde. Maar wonderlijk ge en Stamboom. leerboek der noeg hebben ontelbare voorzich- sibbekunde voor de hoogste klas- tige Nederlanaers met recht en sen der lagere school en de jeugd, reden bespeurd, dat- ze welbe- die de school reeds heeft ver- schouwd helemaal zo nieuw niet laten". Het is geschreven door H. 15 en nog VGel minder verwerpe- R. Scholten. onderwijzer aan de üjk-politiek. Vaders, grootvaders openbare Uloschool te Terborg en en overgrootvaders hebben wij al- de wereld ingezonden door de uit- gehad. Zelfs hadden wij er geverij „Liebaert" te Amsterdam. aitijd belangstelling vóór en wij Leerboek voor de hoogste khis- zeiden alleen in plaats van .bib sen der lagere school.Is sibbe- he": familie. De radio-uitzendin- kunde daar dan een leervak? Om alle twijfel meteen weg tenemenF K FF"ie beb°ren tot dat ls ze niet. Of ze liet echter «((FFFF/FfF; F.' a?ther- 5en zou kunnen zijn? tijdschrift, dat zich op deze zaken Veertig wagenladingen meubelen Frans-Belgisch gebied wordt aanhoudend gebombardeerd VERSAILLES, 9 Mei. - De Anelo- Amerikaanse bommenwerpers zetten nog steeds hun terreuraanvallen in het gebied van België en Noord- Frankrijk voort, De afgelopen nacht hebben ze voor de tiende maal in enkele dagen een kleine plaats in het Noordwesten van het Franse depar tement Seine et Oise aangevallen. Dit bombardement was z-eer hevig en er kwamen talrijke bommen neer in een naburige gemeente, waar een hotel volkomen werd vernield en veer tien der gasten onder het puin de dood vonden. Alleen de afgelopen nacht werden er al 40 mensen gedood, waarvan 26 in de zwaarst getroffen plaats. In de omgeving zijn 300 woningen zwaar beschadigd. Gisteren zijn tot driemaal toe aan vallen gedaan op de streek van Rouaan-Elboeuf. Er zijn zeven per sonen gedood en verschejdenen ge wond. Éen dag tevoren had een ter reuraanval 14 doden gekost. Zondag zijn verder Mechelen en Atrecht zwaar bestookt. Voor Meche len was het de vijfde aanval in een week tijd De aanval op Atrecht was de zesde: hier zijn twee doden en twaalf gewonden. In beide steden is omvangrijke schade aangericht. De omgeving van Nadien is tussen 11 April en 6 Mei van dit jaar elf keer gebombardeerd door de Anglo- Amerikaanse luchtmacht. In totaal zijn er 29 mensen gedood. Zorg voor onze oorlogsgewonden Fr zijn de laatste tijd herhaalde malen klachten geuit over de financiële verzorging van onze oor logsgewonden van Mei 1940. De heer J C. Landman, hoofd van het Bureau Militaire Oorlogsgewonden, heeft ons uiteengezet.-wat het instituut thans doet en hoe het gedaan wordt. Het aantal Nederlandse oorlogsinvaliden uit de Meidagen van 1940 gaat de honderd niet te boven, tenminste, wat de ernstig invaliden betreft, dus bijvoorbeeld zij die een arm of een been moesten missen, terwijl het aantal minder erg gekwetstenin de 7000 loopt. In deze beide groepen zijn de geesteszieken, die een aparte cate gorie vormen niet» meegerekend. Direct na de oorlog zijn deze inva liden in de militaire hospitalen ver pleegd en later ook ln de herstel lingsoorden. ..Zuidevela", „Kareol" en ..Ursula" In de laatste instelling worden uitsluitend verlamden ver pleegd en daar deze verpleging Der- manent is. zullen zij waarschijnlijk niet direct met financiële moeilijk heden te kampen hebben. Ook kun nen zij door een speciale arbeids- therapië kinderspeelgoed vervaar digen en worden aldus enigszins uit hun gevoel van onmacht opgeheven. Terug in de maatschappij De andere gewonden moesten na hun ontslag uit de hospitalen weer in de maatschappij geplaatst worden. Dit ging natuurlijk niet zonder moeilijkheden. Want een ambachts man. die een of beide armen mist. of een grondwerker, die een been ver loren heeft, kunnen hun oude beroep niet meer uitoefenen. Hierin tracht nu het Arbeidsbureau voor Oorlogsinvaliden te voorzien. Het verleent bemiddeling tussen den invalide en den werkgever, die voor herscholing in een ander en passend beroep wil zorg dragen, hetgeen na tuurlijk van allerlei wisselvalligheden afhankelijk is. Doch ook de financiële zijde is van zeer groot belang. En hier valt zeker nog wel het een en ander te verbete ren. Ontslagen militairen met de rang van gewoon soldaat ontvangen name lijk in geval van ernstige invaliditeit volgens de Pensioenwet op een pen sioengrondslag van f 1000 per jaar zeventig procent van dit bedrag, ter wijl in bijzondere gevallen dit bedrag nog met een toeslag van twintig tot veertig procent verhoogd kan wor den. In het uiterste gevjJ kan -een invalide soldaat dus per jaar /840 uitgekeerd krijgen, hetgeen op rond zeventig gulden in de maand neer komt. Geen basis Er ls weinig verbeeldingskracht voor nodig om te doorzien, dat dit voor een gezin in deze tijd geen fi nanciële basis kan zijn Een lichtpunt voor deze mensen is misschien, dat de invalide oud-strijder door bemid deling van het A.V.O. misschien aan werk geholpen kan worden. Maar zelfs daarbij blijft de mogelijkheid bestaan, dat hij niet voldoende ver dient om in zijn eigen levensonder houd te kunnen voorzien. Door het Commissariaat ter Be hartiging van de Belangen der Voor malige Nederlandse Weermacht is een regeling getroffen, waarbij aan onze oorlogsinvaliden het verschil tussen het Rijkspensioen en het be drag. dat zij vóór de oorlog verdien den. verhoogd met een zeker percen tage voor het aanmerkelijk duurder geworden levensonderhoud door deze Instantie betaald wordt, indien zij er bij de hier besproken regeling op achteruit mochten gaan. Behalve het Rijk trachtten ook semi-officiële instanties er toe bij te dragen, de zorgen van onze oorlogs wonden wat te verlichten. De Bios coopbond bijvoorbeeld heeft vrije toegangskaarten beschikbaar gesteld, terwijl Spoorwegen en trams vervoer- bewijzen uitreikten. Voor „liefdadigheid" is hier natuur lijk geen plaats. Integendeel, deze schulH aan onze gewonde strijders moeten wij het gehele Nederlandse volk op de meestS eervolle wijze inlossen en wij kunnen dit op het ogenblik niet' beter doen dan hen voor financiële moeilijkheden te vrij waren. Amerikanen verliezen 76 vliegtuigen BERLIJN. 9 Mei. Krachtige for maties Amerikaanse bommenwerpers zijn Maandagochtend, gebruik ma kend van een volkomen gesloten wol kendek, het gebied van het Duitse Rijk binnengedrongen en hebben opnieuw een terreuraanval onderno men op de Rijkshoofdstad. De aan val geschiedde zonder enig zicht op de grond. Ook uit Midden-Duitsland wordt melding gemaakt van uitgeworpen bommen. De formaties Amerikaanse bommenwerpers, die krachtige be scherming van jachtvliegtuigén had den, werden reeds aangevallen door krachten der Duitse luchtverdediging, toen zij de grenzen van het Duitse Rijk bereiktep. Boven Midden-Duits land ontwikkelden zich grote lucht slagen. De Duitse luchtverdediging heeft ook bij deze aanval een groot afweersucces kunnen behalen. Er wer den volgens tot dusver ontvangen berichten 76 vijandelijke vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bommen werpers neergeschoten. Amerikaans afgezant naar Zweden STOCKHOLM, 9 Mei. Volgens een bericht uit Washington hééft een speciale gevolmachtigde van dc rege ring der V S. zich naar Zweden be geven om nog eens te proberen een beperking tot stand te brengen in de Zweedse handelsbetrekkingen met LDuitsland. Te Londen verluidt, dat, 1 indien Zweden weigert aan de ge allieerde druk toe te geven, de vol gende Engels-Amerikaanse stap zou zijn, de Zweedse kogellagerfabrieken op de zwarte lijst te plaatsen. Britse ontzettingspoging bij Imphal mislukt TOKIO, 8 Mei. In de gebieden ten Noorden en ten Noord-Westen van Kohima blijven de Indisch-Ja- panse troepen nog steeds in het be zit van de behaalde terreinwinst. Op 4 Mfei probeerden sterke vijandelijke formaties, door artillerie en pantser corpsen gesteund, door de Japanse linies heen te breken om de bij het steunpunt Imphal ingesloten forma ties te ontzetten. Zij werden terugge J slagen. Op 8 Mei nam de aanval op Parel de Zuidoostelijke poort naar Impha in hevigheid toe. Het grootste dee van de Japanse formaties, dat reed* op 1 Mei de buitenwijken was bin nengedrongen. beschermde de ver sterkingen en bracht den vijand zware verliezen toe. Inval bij meubelhandelaar ARNHEM, 6 Mei. Nadat de politie ter ore was gekomen, dat de meub'elhandelaar B. aan de Sons- beeksingel vrijwel geen artikelen meer afleverde aan personen, die een vergunning bij hem Ingeleverd had den, is door de economische dienst een onderozek ingesteld in de winkel en de opslagplaatsen van B. Het resultaat was verbazingwekkend. Opslagplaatsen vol van de thans zeer schaarse of niet meer te ver krijgen materialen. Het heeft enige weken geduurd, voordat een althans betrekkelijk overzicht van de aan wezige voorraden kon worden ver kregen. Een veertigtal wagenladin gen werd vertransporteerd. Ruim 1800 stuks klemmeubelen, 20 wiegen. 15 babyttaskasten, 4 com plete ameublementen, ruim 900 spiegels, ongeveer 1350 matten, 300 lampekappen, een grote partij lede ren- en regenjassen, ruim 40 rijwie len, alsmede een grote hoeveelheid bekledftigstof, fournituren, traproe den, zeil, matrassen enz. werden in beslaggenomen en zullen op normale wijze in do handel worden gebracht. Veldpostdief terechtgesteld DEN HAAG. 8 Mei. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt mede: De 21- jarige Albertus Mulder, geboren te Soesterberg, was bij de Bohnpost' dienst in het rayon van het Luft- gaupostamt Amsterdam werkzaam. Hij heeft daarvan gebruik gemaakt, om op grote schaal veldpostpakket ten en veldpostbrieven te ontvreem den. Behalve op tabakswaren had hij het vooral voorzien op contant geld. Op deze wijze maakte hij in de loop van de tijd bijna 25 000 RM. buit, die hij verbraste met vrouwen van lichte zeden en ander lichtvaar dig gezelschap. De misdadiger, die bijzonder wordt gekarakteriseerd door de verwerpe lijke motieven van zijn handelwijze, is wegens voortgezette diefstal met gebruikmaking van de door de oor log veroorzaakte buitengewone om standigheden als oorlogsmisdadiger door het Feldkriegsgericht ter dood veroordeeld. Het vonnis is voltrokken. «vi specialiseert, heeft een verras- Laten wij eerlijk zijn: Neder- Send-veelzijdige en zeer uitge- landers van alle soort en richting krei£e lezerskring. Wat ls er eige- waren nog nooit zo schichtig als ner dan de e{gen familie, de eigen in deze revolutionnalrste van alle sibbe"5 tijden. Wij zijn het er langzaam- .0„ aan over eens, dat er geweldige h®»! «2!? en beslissende dingen gebeuren. FF' onverschillig hoe wij die dln- d'e ln werkelijkheid een stuk vnn gen op zichzelf menen te kunnen is een eerste proeve waa^wy6 persoo^hk'lreen'sturérL -heiden, er fokten en foutjes in sEerndgf^^nBeWeD^tezéegngebnewï Maar zodrl Iemand veronderstelt; algemene sibbekundige begrippen dat wij de allerkleinste klelntg- uiterst b"a"ehjke en voor heid aan het bestaande zullen F F FFiV1 k vorm. Het gaan veranderen, schrikken wij ,bove,naL ei,J?en on' allerhevlgst. De ene groep ziet ln J fiF v,Fi FFv FFFFh" alle verandering barbaarse nieuw- 'en- z° wordt het ook een bU- lichterij en verfoeilijke politiek, drage tot zcifkeunls en wat be- En de andere groep vindt niets hocv?n wd méér ln dcze da^n? zo onverdragelijk dan dat de ene Zou het niet erg nuttig zijn. groep nieuwe aanleiding zou kun- wanneer hoofdonderwijzers het nen vinden om zó iets te denken, eens in de hand namen, voorlopig Daarom doen wij heel revolution- heel voorzichtig en heel-privé? nair niemendal. Zou het bsslist schadelijk wezen. In het onderwijs? Daar veran- wanneer hier en daar zelfs een deren wij natuurlijk minder dan hoekje van het onderwijs in het èrgens anders. Wat zouden ze wel Nederlands of in de geschiedenis denken! Dat onze voorvaderen v?or wat elementaire kennis op huri vrouwen niet zo vlot verdob- dit gebied werd gebruikt? En ja, belden als vroeger wel eens werd zou het eigenlijk niet een over- beweerd, is lang vóór deze oorlog winning zijn, als het lesrooster bij al door aller-objectiefste mannen alle onpractische ballast de heem- der wetenschap beslist. Zelfs bier- kunde in het algemeen als bij uit drinken uit schedels en soortge- stek practisch „vak" zou aandur- lijke macabere gewoonten zijn ven: de kennis van het eigene, geen onderdeel meer van de offl- waartoe dan vanzelf deze familie- ciële geschiedschrijving. Ze zijn kunde behoort? het echter nog altijd terdege in Het is natuurlijk om van te de geschiedenisboekjes op onze schrikken: de Duitse volksschool lagere en op sommige middelbare ként „Heimatkunde" sinds lang scholen. Daar dobbelt en sohedel- als vak. Maar misschien zou het drinkt jnen nog altijd voort, tot daarom hier nog niet beslist ver- heil van echt vaderlandse inzich- keerd behoeven te zijn. Het vraagt ten. Heel lang geleden heeft ons ook ternauwernood de moed tot Departement van Onderwijs een het nieuwe. Het wil alleen een prijsvraag voor een nieuw ge- beetje moed tot het eigene. Of schiedenisboekje uitgeschreven, ^uden wij toch maar liever blij- Niemand heeft er sindsdien ooit ven slapen? Verzorging kinderen van leden der Duitse weermacht DEN HAAG. 8 Mei Het verorde ningenblad no. 5 bevat de tweede ver ordening van den Rijkscommissaris ter uitvoering van de verordening van den Führer betreffende de verzorging van kinderen van leden van de Duitse Weermacht in de bezette gebieden van 28 Jul*. 1942. Artikel 1 bepaalt: Indien een kind recht heeft op de steun, als bedoeld in artikel 2 van de verordening no. 21/ 1943 en indien gedurende de tijd, waarin dit het geval ls. tengevolge van een stoornis van de gezondheid of van ziekte van het kind kosten ont staan: le. een verblijf van het kind in een inrlchtlifc of ziekenhuis ter zake van geneeskundige behandeling; 2e. ge neesmiddelen, eenvoudige medicijnen, medische behandeling en ziekenver pleging. welke aan het kind ten goede komen; dan worden deze kosten op verzoek vergoed, voor zover deze nood zakelijk zijn en de vergoeding strekt tot behoud en ter bescherming van het uit oogpunt van ras waardevolle Germaanse erfgoed. Op een landmijn getrapt 'S-GRAVENZANDE. 9 Mei. De dertigjarige P. Boot te 's-Gravenzan- de trapte bij het lopen in een mij nenveld op een mijn, waardoor hij op slag werd gedood. APOTHEKERS-ASSISTENTEN. Geslaagd de aames M. W. Koppen aal, Buitenveldcrt; A. Verleng Bus-" sum en E. E. Th. Elchholz. Bussum. Flinke kerels melden zich voor de strijd tegen het bolsjewisme Keuringen Waffen-#, //-wachtbataillon, Landstorm Nederland, Kricgs- marlne, Germaanse in Nederland. Het //-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen dc keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 10 Mei: 812 uur, Rotterdam, Deutsche ObcrschuJe,' Westerlaan 1; 11 Mei: 812 uur, Den Bosch, Hotel Noordbrabant, Markt 45; 12 Mei: 812 uur, Venlo, Dcutsches Haus, Egmondstraat 16; 12 Mei: 212 uur, Arnhem, Cafeé Royal; 12 Mei: 1518 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 13 Mei: 812 uur, Groningen, Heerestraat 46; 13 Mei: 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 15 Mei: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 16 Mei: 812 uur, Utrecht, N.V.-Huis Oudegracht 345; 16 Mei: 1517 uur, Amersfoort, //-wachtbataillon 3, Lcusderwcg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, cxtra-levensmid- delcn, kolen enz. Personen tussen 19 en 35 jaar, die aanmcldingspllchtlg zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun ver bintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Watten-ff kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende NebeDstellen der Waffen-//: Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gestraat 56; Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen: Herenstraat 46; Enschede: Hcngelosestraat 30 en eveneens bij het //-Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annah- mestelle West. Utrecht. Plompetorengracht 24. Pakketten voor krijgsgevangenen in de Japanse gebieden TOKI0.9 Mei. De Japanse regc- rlng heeft Washington mcdfcgedceld. dat zij bereid ls een schip naar Wladi- wostock te sturen om daar opgestapel de pakketten voor de krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers ln het Ja panse souverelne gebied ln ontvangst te nemen. LE1DS NIEUWS Jubilae bij tram en spoor Vrijdag 26 Mei a.s. herdenkt de heer A. Trigt, voorman-rangeerder, dé dag. dat hij vóór 25 jaar bij d© Ned. Spoorwegen in dienst trad. Vrijdag 12 Mei a.s. herdenkt de heer J. Spek, conducteur, de dag. dat hij vóór 25 jaar bij de N.Z.H. T.M. in dienst trad. Vrijdag 19 Mei viert de heer S. J. Bizet, Da Costastraat 96. eenzelfde jubileum. 15 Mei zal de ambachtsman G. van Plooi, té Oegstgeest, 25 Jaar in dienst van de N.Z.H.T.M. zijn. GOUDEN JUBILEUM. Gelijk tijdig met het gouden zakenjubileum van de firma Buregusdijk en Nier mans op 15 Mei a.s. zal de heer J. J. Swaan de dag herdenken, waarop hij voor vijftig jaar bij deze firma In dienst trad. EERVOL ONTSLAG. De bur gemeester heeft Dr. A. A. van Rijn- bach op zijn verzoek met ingang van 16 Augustus a.s. eervol ontslag verleend uit zijn betrekking vaii leraar in de Nederlancke taal en Geschiedenis aan het Gymnasium alhier. KATWIJK AAN ZEE PREDIKBEURTEN. Woens dag 10 Mei 3 uur en 7.30 uur Chr. Geref. Kerk. Ds. E. du Marchie van Voorthuizcn. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. In goede kameraadschap wijden de oudere vrijwilligers de jongere in de frontgeheimen in. ffrP K-Hof f mann) VOLKSCULTUUR EN KUNST Prijsvraag kinderfilms Met de bedoeling te voorzien ln de behoefte aan een goede Nederlands© film. speciaal voor kindervoorstellin gen. heeft het departement van V en K. een prijsvraag uitgeschreven voor de vervaardiging van een scenario voor een speelfilm, geschikt voor vertoning aan kinderen Rekening moet worden gehouden met een vertonlngsduur van circa vijf kwartier. Er worden ter beschikking gesteld een eerste prijs van IOOO. uitsluitend toe te kennen, lnciien volgens het oor deel van de Jury het scenario voor practische verfilming :n deze tijd in aanmerking komt; een tweede prijs van 500 en vijf aanmoedigingsprijzen van 100. De aanvaarding van een prijs betekent geen afstand van rech ten. doch houdt wjd de verplichting in. het scenario ter ^ferfllmlng aan een Nederlands© productiemaatschappij af te staan tegen ©en redelijke vergoe ding. Inzending van scenario's ln drie voud onder schuilnaam en vergezeld van een gesloten enveloppe met dc schuilnaam van den Inzender en een briefje met volledige naam en adres van den Inzender kunnen geschieden tot 1 October 1944 en moeten gerfdres- I seerd worden aan het departement van 1 Volksvoorlichting en Kunsten, afdeling Fllmzaken, Prlnsessegracht 21. te Den Haag. Circus Mlkkenl e—S trass- burger zal na zijn rust in hot win terkwartier aan de Sparrclaan te Hil versum deze zomer van hieruit weer een tournee door ons land matten. Het i programma bevat o.m. roofdieren- I nummers met tijgers en beren, dres- suumummers met ruim 60 paarden en variété. Dez© tournee zal uitslui tend een tiental grot© plaatsen aan doen. Dc verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 5.45 uur. Maan op 22.36, onder 6.59 uur. 15 Mei L.K., 22 Mei N.M., 30 .Mei E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1