HET DAGBLAD Jassy voorspel tot nieuwe, grote slagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Van ruim 350 Sow jet-tanks zijn er op één dag 240 vernietigd Grote rol der luchtmacht Duits weermachtsbericht Sowjets pogen.vergeefs bi de Sereth door te breken Spanje beperkt zijn wolfram-leverantie Noord-Frankrijk en België geteisterd Nieuws van over zee Vijand lijdt zware verliezen Verboden gebied in Zuid-Holland Griekse terracotta's Voor den bakker Graver en graf Moscou kent slechts één doel: bolsjewiseren Letlandse journalist vertelt van zijn ervaringen onder Sov/jet-bezetting Verkorting van de schoolvacanties? BERLIJN, 4 Mei. De grote bolsjewistische aanval in het ge bied van de Sereth, ten Westen van Jassy, is ongetwijfeld het voorspel van een nieuwe serie slagen. Maar deze eerste stoot van deSowjetrussische legers heeft niéts kunnen bereiken, in tegendeel. de aanvallers hebben zware verliezen geleden. Van de 350 pantserwagens die de bolsje wisten de eerste dag gebruikten,- liggen er reeds meer dan 240 als rokende wrakken in het voorter rein van de Karpathen, waar de gevechten zich afspelen aldus schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB. De aanval, die de opperste Duitse oorlogsleiding op grond van uitge- bieid verkenningsmateriaal verwacht te, is voorlopig op een smal terrein begonnen. Tussen Pascani aan de Westelijke oever van de Sereth en Targoe- Fröemos ten Westen van Jassy. dus -langs de van Oost naar West lopende spoorlijn van Jassy naar Pascani, doen de bolsjewisten ononderbroken aanvallen op de Duits-Roemeense stellingen, blijk baar met het doel naar Roman en Piatra door te stoten en de Kar pathen te bereiken. Dat zij dit doel hebben valt af te lezen uit de opeenhoping van' sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten, waarbij de infanterie ongetwijfeld de taak heeft Piatra. aan de voet van het gebergte te bereiken, terwijl hun pantsenvagens naar het Zuiden ge bied moeten winnen om de actie in het gebergte, cHe slechts door infan terie kan worden uitgevoerd af te der speciale Duitse pantser-bestrü- dingsvliegtulgen ontvangen. De er achter komende infanteriegolven stieten op een versperring van staal en ijzer. Er staat nog geenszins vast, dat zich uit deze eerste grote bolsjewis tische voorjaarsonderneming het al lerwegen verwaohte grote offensief zal ontwikkelen. Ongetwijfeld draagt deze aanval echter het karakter van een voorspel. In militaire kringen in de Rijkshoofdstad verwacht men dat de gevechten in dit gebied suc cessievelijk zullen toenemen. Andere sectoren Interessant is ook de levendiger gevechtsactie ten Zuidwesten van Kowel, waar de voorhoeden der grote bolsjewistische troepenconcentraties contact met de Duitse lhiies zoeken. Het kwam daar eveneens tot grotere aanvalshandelingen der bolsjewisten, doch ook daar schijnt de Duitse lei ding opmerkelijke tegenmaatregelen te hebben getroffen. Tegelijkertijd tekent zich verder Noordoostelijk van dit gebied een nieuwe wederzijdse activiteit af. Intussen gaan de Duitse plaatse lijke aanvalsacties voort. Zij hebben vooral in het gebied van Kolomea wederom terrein gewonnen en wel in de richting van de stad. Ten Zuiden daarvan weren de Hongaarse troe pen zich dapper. Zij -sloegen de bols jewisten, die daar aanvielen, in tegenaanvallen af. Al met al kan men constateren, dat de wederzijdse bewegingen; voor al de vbor de buitenwereld voorlopig* nog niet zichtbare, aansturen 'op een botsing, waarvan de omvang waar schijnlijk al het tot dusver beleefde ver achter zich zal laten. De Zuidelijke sector van het Ooste lijke front. Langs de s-poorlijn die van Jassy naar het Westen loopt naar de rivier de Sereth, spelen zich op het ogenblik de gevechten af. Ie JAARGANG No. 104 LD DONDERDAG 4 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 18*4.120 - Postbus 65 schermen cn de Duitse flank te kun nen oprollen. Hun talrijke in de strijd gebrachte formaties slagvlieg tuigen nemen daarbij de taak van batterijen ver dragend geschut over, teneinde tot de isolering van Duit sers cn Roemenen in deze aanvals- sector te komen. Voorzorgen Het Duits-Roemeense front heeft verrassend bewezen tegenstand te kunnen bieden, zij het dan ook, dat men gewoonlijk bij een dergelijke massale aanval op een nauw gebied tenminste rekening moet houden met aanvankelijke successes. Hieruit blijkt, *öat de Duits-Roemeense lei ding, die kennis droeg van de kracht van de te venvachten vijandelijke onderneming, tijdig genoeg voorzorgs maatregelen heeft getroffen, om de bolsjewistische stormloop krachtig en met succes het hoofd te bieden. Onmiddellijk na de bolsjewistische voorbereidende kanonnade versche nen boven het slagveld honderden Duitse en Roemeense gevechts- en slagvliegtuigen en bommenwerpers, die de lucht van vijandelijke vlieg tuigen zuiverden en de bolsjewisti sche artilleriestellingen onder een regen van bommen bedolven. Toen die golven pantserwagens def bolsjewisten op de Duitse stellingen afgingen, werden zij door het vuur BERLIJN. 4 Mei De diploma tieke correspondent van het D.N.B., dr Siegfried Horn schrijft: Het Spaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft-medegedeeld, dat met Engeland en de Ver. Staten een overeenkomst is gesloten,, krachtens welke Spanje de wolframleveranties aan Duitsland beperkt, de werk zaamheden van het Duitse consu laat-generaal in Tanger worden ge staakt en de levering van olie aan Spanje door de Anglo-Amerikaanse mogendheden zal worden heryat-. In bevoegde Duitse kringen is nog geen reactie op deze maatregelen te vernemen Desondanks kan men zeggen, dat Spanje voor de aan de Anglo-Amerikanen verleende poli tieke en economische concessies uit sluitend economische faciliteiten, echter geen politieke voordelen heeft verkregen. In hoeverre Engeland met de door Spanje goedgekeurde sluiting, van het Duitse consulaat in Tanger bij zondere politieke doelen voor ogen heeft, moet worden afgewacht. Toen Franco in 1640 het Spaanse protec toraat over de Tanger-zone decre teerde. heeft Engeland alleen op grond van zijn militaire en politieke positie van toentertijd genoegen ge nomen friet dit feit. Misschien denkt Londen nu de eerste stap te hebben gezet naar een herstql van de vroe gere toestand.. 21000 Duitse kampkeukens koken voor arbeiders BERLIJN. 4 Mei Uit de jongste statistieken blijkt, dat Duitsland in 1939 rond 300 kampen had voor ar beiders met een even groot aantal keukens. Dit aantal steeg begin 1944 tot 21.000 kampkeukens, welke voor rond 26.000.000 arbeiders eten koken. «Luchtaanval op Boekarest BOEKAREST, 4 Mei. Anglo- Amerikaanse vliegtuigen hebben in de afgelopen nacht opnieuw woon wijken van de stad Boekarest aangé- BRUSSEL, 4 Mei. Verscheidene steden van het land zijn zwaar ge troffen door Angelsaksische lucht aanvallen. Bommen, die Maandag avond terecht, kwamen op Brussel en vooral op twee Brusselse voorsteden, hebben 15 doden en 50 zwaar gewon den gevergd. Maandagavond werd Angleur bij Luik gebombardeerd, evenals St. Ghislain en Homu. Deze twee laatste plaatsen werden in de loop van de nacht nogmaals door bommen ge troffen. Er zijn 23 doden. In de loop van de nacht werd ook de gemeente Boussu getroffen. Maandagnacht werd de stad Leuven geteisterd. Er /zijn hier een groot aantal slachtof fers. In al deze plaatsen werd grote schade aan de woonwijken aange richt. Noord-Frankrijk Noord-Frans gebied is Woensdag wederom gebombardeerd. Er werden bommen geworpen op Bethune en Anzin. Het aantal doden staat nog niet vast. In de naburige streek van Cambifri zijn m de loop van één week 170 slachtoffers geteld. Valenciennes is Maandag en Dins dag het doel van Ai^lo-Amerikaanse luchtaanvallen geweest. Tot nu toe zijn er 75. doden en talrijke gewon den, In het bij. Valenciennes gelegen plaatsje Blano-Misseron werd een aanval gedaan, toen men bezig was de doden van een vorige Anglo- Amerikaanse luchtaanval te voor schijn te brengen. Er viel ook daar waarschijnlijk een groot aantal doden. Gandhi's toestand slechter STOCKHOLM, 4 Mei. De Brits- Indische legering heeft een commu niqué uitgegeven, waarin wordt me degedeeld, dat in de gezondheidstoe stand van Gandhi een „zekere ach teruitgang" is ingetreden. Zijn bloed druk is weer gedaald. Zijn algemene toestand geeft opnieuw aanleiding tot een zekere bezorgdheid. Aan boord, 6-3-'44. Ik ben in Juni 1943 lol de Kriegsmarlne toegetreden cn heb er nog sleedt geen spijt van. Ik bevind mij aan boord van een Diesel-machineschip, alles gloed nieuw en zijn we ceel op zee in ïclie, om hei den vijand zoo lasllg mogelijk le maken en dan vliegi de lijd om. Wanneer we echter onder de kuil coor vnker liggen en we denken dan tijdens onze wacht aan alles Wal in den loop can hel laaltle jaar ge passeerd is, aan ons tehuis en aan onze vroegere vrienden en vriendinnen, die ons ihans veelal niel meer willen kennen, dan bekruipt ons een gevoel van groole dankbaarheid, dal wij ihans, door alles Wal wij meegemaakt hebben, lol het juiste inzicht gekomen zijn. Wij moeien dezen oorlog winnen, want anders is Europa bcsPitl verloren. Hoe spoediger men dal in Holland inziel en hoé meer vrijwilligers zich voor de Marine melden, hoe beier hel is. Wij hebben verhouwen in de toekomst en den vasten wil lol overwinnen. Malr. II fan Wijnen Indiensttreding bij de Kriegsmarine i« mogelijk voor iederen Nederlander tus- schen 17—45 jaar. Aanmelding en in lichtingen bi] de Marineannahmestelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortslcommandanturen en bij de verschillende ffMeldeatellen in Nederland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FOHRER. 3 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan weerszijden van de midden loop van de Sereth ginfeen de bolsje wisten gisteren over een smal front met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten en talrijke slagvlieg tuigen tot de daar verwachte kanval over. De beoogde doorbraak werd door het taaie verzet en de onmid dellijk volgende tegenaanvallen der Duitse en Roemeense troepen ver ijdeld. In harde gevechten werden 160 pantserwagens stukgeschoten, waarvan 65 door puitse en Roemeen se gevechts- en slagvliegtuigen, die de gevechten van het leger op schit terende wijze steunden. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Tussen de Karpathen en de boven- ,loop van de Dnjestr mislukten plaat selijke aanvallen der bolsjewisten. Hongaarse -troepen vernietigden ver scheidene vijandelijke eenheden. Ten Zuidwesten van Kowel zette de vijand met versterkte strijdkrach ten zijn aanvallen voort. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen. Het eskader slagvfiegtuigen 77 onder bevel van den commodore, drager van het eikenloof, luitenante kolonel Bruck, heeft zich bij de ge vechten aan het Oostelijke front bij zonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettu- no werden verscheidene aanvallen met vele verliezen voor den vijand afgeslagen. Van het Italiaanse Zui delijke front worden geen gevechts handelingen van betekenis gemeld. Duitse gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in de afgelopen nacht Bekendmaking van den Ccnnmis- saris-G ener aal voor de openbare veiligheid inzake de nieuwe vast stelling van de grenzen van het verboden gebied (Sperrgébiet) in Zuid-Holland. Op grond van art. 52 van de verorde ningen van den. Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, nr. 1/1943 (verordening openbare orde 1943), wordt bepaald: 1. Het in mijn bekendmaking van 20 September 1942 (nr. 17) aange geven verboden gebied in de provincie Zuid-Holland wordt met ingang van de 5de Mei 1944 uitgebreid, tot de eilanden Putten en Tien-Gemeten en met Ingang van de 20ste Mei 1944 tot het eiland Beyerland. Het verboden gebied omvat dan het noordwestelijke deel van het eiland Rozenburg, dat door de verbodsbord jes. die door de weermacht geplaatst zijn. wordt aangegeven en de eilanden Voorne. Putten. Beyerland, Tien- Gemeten en Goeree-Overflakkee. 2. Het betreden en bevaren van bovengenoemde gebieden en van de tussen deze gebieden liggende wateren en waterwegen is slechts geoorloofd met een vergunning van den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor de provincie Zuid-Holland Poll zei-Of flzlcr). 3. Nogmaals wordt erop gewezen.dat de aanvraag voor deze vergunning met de nodige stukken bii den burgemees ter van de gemeente, die men wenst te bezoeken, moet worden ingediend. In de aanvraag moeten voor- en ge slachtsnamen. beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en plaats van den aanvrager worden opgegeven. Bovendien moet een reden voor het betreden van het verboden gebied en de duur van het voorgenomen verblijf worden aangegeven. 4. Handelingen In strijd met deze beschikking zijn overtredingen en worden gestraft, met een gevangenis straf van ten hoogste zes maanden en met een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straffen, voorzover niet volgens andere bepalin gen een hogere straf in aanmerking komt. De Generalkommissar für "das" Sichctheltswesen (w.g.) RAUTER, ft-Obergruppenführer und General der Pollzel. Den Haag, 2 Mei 1944. Baron Van Geen overleden DEN HAAG, 3 Mei. In het Rode Kruisziekenhuis Is heden op 77-jarige leeftijd overleden F. M. L. baron van Geen. Hij werd in Den Helder «ebo- ren en trad in 1882 als adelborst in dienst bij de marine, welk onderdeel der Nederlandse weermacht hij ge durende tien jaren diende. Onder meer fteeft hij zich in Ned-Indië on derscheiden bij de krijsverrichtingen in Atjeh m 1896. voor welk feit hij benoemd werd tot ridder in de mili taire Willemsorde. In April 1939 werd baron van Geen benoemd tot kanse lier der Nederlandse orden, als op volger van generaal Drijber. Baron van Geen is van 1904 tot 1934 particulier secretaris der Konin gin geweest. n Keuring Germaanse weer sportkampen De eerstvolgende keuring voor de Germaanse weersportkampen is vast gesteld op Woensdag 10 Mei 1944, van 914 uur. Plein 1813 nr. 3. In aan merking komen alle gezonde Jongens, die de leeftijd van zestien Jaar be reikt hebben. Profiteer ook eens van deze vier weken ontspanning, sport, velddienst, enz., in de prachtige berg streken van Duitsland. Inlichtingen: aanmeldingsbureau voor Germaanse weersportkampen. Koningslaan 9. Utrecht. Jhr. Ernest van Loon overleden DEN HAAG, 3 Mei. Qp 81-Jarige leeftijd is hier ter stede overleden jhr. Ernest H. van Loon, oud-firmant van het bankiershuis Hope en Co. te Am sterdam. De overledene was o.m. op richter en voorzitter van de Neder landse kantwerkschool, tot yoor kort te Den Haag. Ook was hij aestijds lid van het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis. Jhr. Van Loon was Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De begrafenis ls bepaald op Maandag half twee op Oud Elk en Duinen. met goede uitwerking munitie- en ravitailleringsopslagplaatsen van den vijand .in het landingshoofd van Nettuno. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraanval op woonwijken van de stad Florence. Talrijke huizen werden vernield. De bevolking leed verliezen. Vijf vijan delijke vliegtuigen werden neerge schoten. Enkele Britse vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen neer op West-Duits gebied. Dominee mishandelde zijn ambtgenoot GRONINGEN. 4 Mei. Eeu dominee in de verdachtenbank! Dit ongewone verschijnsel heeft zich Woensdagmor gen voorgedaan voor den politierech ter alhier, waar een emeritus-predi kant van om en bij de zeventig moest terechtstaan, omdat hij eeu 35-Jarigen ambtgenoot een klap in het gezicht had gegeven. Het voorval speelde zich af ln Maart ln een dorp in het noord oosten van onze provincie. De oude dominee mocht na zijn emeritaat in de pastorie blijven wonen, totdat er een woning gevonden was. waarvoor de kerkvoogden zouden zorgen. Vol gens den ouden, ietwat driftig van natuur aangelegden dominee, speelden ln deze de Jonge predikant met de kerkvoogden onder één hoedje. Ik vind uw houding ploertig en het valt mijbar tegen, dat u met kerkvoogden samenwerkt. Do Jonge predikant trachtte hem te kalmeren, maar als antwoord schold dominee hem uit voor „schurkekop". gevolgd door een klap in het gezicht. Het ene woord haalde het andere uit en tot slot begaf de Jonge predikant zich naar den opperwachtmeester elT toonde dezen zijn gezwollen wfing en bloedende gebit. Voor den politie rechter verklaarde de oude dominee, dat van mishandeling geen sprake was geweest, hoogstens had hij zijn Jongen collega met de duim aangeraakt. U moest maar eens denken aan het woord van dr. Abrahain Kuyper, aldus de politierechter, dat het boete kleed den mens siert: ook u zou dit kleed prachtig om uw schouders gol ven. De officier schetste den ouden dominee 3ls een koppig en driftig man. Ook in zijn ambtsperiode is al iets dergelijks voorgevallen. Els en vonnis 75.boete of 1 maand hechtenis. LEIDS NIEUWS Lezing over leven en gods dienst der Grieken In het Rijksmuseum van Oudhe den sprak mej. dr. E. F. Prins de Jong over het onderwerp: Een en ander over Griekse terracotta's. Zij begon haar lezing met het tonen van een aantal lichtbeelden, die lieten zien, welke voorwerpen de Grieken van terracotta, d.i. ..gebakken aar de", maakten. De terracotta-indu strie is zeer oud; ln Egypte werd ze waarschijnlijk in 4000 v. Ohr. al be oefend. De oudste Griekse terracot ta's komen o a. van het eilarid Cy prus, ongeveer 2000 v. Chr., zij ver tonen weinig artistieks, maar zijn wel impressief. Deze figuurtjes had den waarschijnlijk geen andere be doeling, dan dat zij de afbeelding van bezit waren; door de afbeelding dacht men daarover meer macht te verkrijgen. Na de 8ste eeuw v. Chr. Zwart op de bon (IV) Let niet te veel op eigen zorgen wend uw gedachten af van schoenreparaties enzGij zijt ten slotte een kleine consument. De we reld kan met u niet te veel rekening houden. Derhalve vertel ik u hetverhaal van den bakker van Epen'die niet alleen consument is, man, vrouw en tien kinderen, maar ook producent. Met hem hangt het wel en wee van een heel dorp tezamen. De bakker had een hart, waarin nog plaats was voor meer dan tieiï kinderen en dus zei hij tegen zijn vrouw: „Neem er nog één bij, neem zo'n Rotterdammertje." Er kwam er één, zeven jaar oud. Op een kwade dag had het Rotterdam viertje zijn schoe nen stuk. „Trek je schoenen uit breng ze naar den schoenmaker," zei de bakkersvrouw. „Op de zolder staan naast de meubels van mijn dochter (die dochter ging trouwen en haar hele uitzet stond klaar op zoldgr) 43 paajr. 30 paar van dé kinderen, zoek daar maar een paar uit die passen, en dertien paar nieuwe. Ze staan vlak bij die drie kasten met winter kleren, vlak voor die Zeshonderd pak lucifers." Het Rotterdammertje klom naar boven en vond. dat hij niet voldoen de licht had op de zolder van 14 bii 6 en hij stak een lucifer aan Het pak lucifers volgde, benevens 2000 kiio hooi en stro, benevens de uitzet, be nevens de kleren. De bakkersvrouw riep ondertussen naar boven..Waar blijf je, Paul?" Waarop Paul riep: „Allemaal vuur!" Wat de waarheid icas. Paul kwam naar beneden en achter hem ook al direct het vuur. Er was niet veel te redden. Wat beschadigde nieuwe niet-verzekerde meubeltjes uit de nieuwingerichte logeerkamertjes voor de pensiongasten dat was al. Het oude verzekerde meubilair, dat de familie-zelf op de zolderkamérs in ge bruik had, was weg. „Enfin," zegt de bakkersvrouw, „mijn man wóu zo graag een Rotter- dammertje hebben. Nu had hij er één gehad!" De bakker begon, zodra de strijd met hot vuur ten einde was en zien de, dat er norr een aanzienlijk deel van het'huis, op de zolder na vrijwel het hele thans dakloze huis, over was, een strijd met het papier. Hij wilde namelijk geld van de ver zekering hebben en een vergunning van een of ander bureau om weer een dak boven zijn huis en hoofd te hebben. Dit was op 5 Augustus 1943. 't Zal zó voor den bakker zijn, dacht de bakker. Maar hoe vergiste hij zich. Het volgende bedrijf zóu pas spelen na SinterklaasTIJL. maakten de Grieken ook godenbeel den, die in terracotta werden nage volgd, n.l, de z.g. xoana en de pap pades. Behalve godenfiguurtjes vindt men ook afbeeldingen van dienaren en dienaressen, verder rui tertjes etc. Tenslotte sprak mej. Prins de Jong over de vervaardiging der terracotta's. De oudste figuur tjes werden met de hand gemaakt; later maakte men een goede schets tot voorbeeld en tenslotte werden naar de goede schetsen vormen ge maakt, waaruit men de figuurtjes afdrukte. Daardoor nam de snelheid van werken en de goedkoopte der voorwerpen toe. «et belang der terracottafiguren voor de Griekse arohaeologie is vol gens prof. Scheurleer, dat zij. hun eigen artistieke waarde daargelaten, de ontwikkeling der Griekse sculp tuur verduidelijken, en dat zü een inzicht geven in het dagelijkse leven en de godsdienst van den gewonen Griek. Temidden van invasie-voorbe reidingen en invasie-ver wachtingen, invasie-teleurstel lingen en invasie-ongeloof, heeft Churchill in Londen een „impe- rium-conferentie,, geopend, een bijeenkomst van premiers der Britse dominions. Dat deze con ferentie dienen moet om einde loze moeilijkheden en toenemen de tegenstellingen binnen het eenmaal zo machtige Britse we- reldrijk te bespreken, is ook door Londen zelf onderstreept. En er is weinig fantasie voor nodig om aanvullenderwijze vast te stellen, dat de moeilijkheden en tegen stellingen wel van acute en heel ernstige aard moeten zijn. In het tegenovergestelde' geval immers zou Londen met meer vrucht een rustiger tijdstip hebben kunnen afwachten voor het bijeenroepen van vertegenwoordigers uit zijn imperium dan juist de weken, waarin het Engelse eiland om militaire redenen zelfs diploma tiek werd afgesloten van de bui tenwereld. Over de aard van de tegenstel lingen tussen de dominions en het Engelse moederland zullen de officiële publicaties der con ferentie weinig nieuws onthullen. Zelfs Churchill's sombere ver wachting, dat van deze impe rium-conferentie geen volledigè oplossing van alle problemen in het Britse wereldrijk te verwach ten is, bevat niets nieuws. De kiem voor een toenemende ver wijdering tussen de dominions en het Engelse moederland was reeds vóór de tweede wereldoor log aanwezig. Het is niet teveel gezegd, dat de hoop der Ameri kaanse oorlogsmakers mede ge richt was op het tot ontwikke ling brengen van die kiem. Aan die verwachtingen heeft de loop der gebeurtenissen vol ledig beantwoord. De machte loosheid van het Engelse moeder land als kerngebied en politieke macht, de toenemende eigen be tekenis daartegenover van Ca nada. Australië en Zuid-Afrika, moest steeds' duidelijker de in druk vestigen, dat in het „Britse gemenebest", de oud geworden en gebrekkige moeder veeleer de steun behoefde van de nagenoeg volwassen geworden kinderen dan dat die kinderen nog heel veel te verwachten zouden heb ben van moederlijke bescher ming. Geen imperium-conferentie kan deze ontwikkeling verhinderen of remmen. Terwijl een sluwe en slechts op een grote bruidsschat beluste Amerikaanse bruidegom zich niet ontziet, een polygaam huwelijk aan te gaan met ver scheidene van Brittannia's huw bare dochteren tegelijkertijd, staat Engeland thans alleen. En geland wilde een kuil graven voor het Duitse Rijk, waarin het een gevaarlijke dwarsboom voor zijn wereldbeheersing zag. Het ver liest die wereldbeheersing thans in versneld tempo juist dóór de oorlog, die het ontketende. Daarbij kiest de historie zelve een voor de Britten wel zéér schrijnende vorm van repliek. In 1919 nam men Duitsland te Versailles zijn koloniën af. Men legde het voorts „herstelbetalin gen" op van een zo waanzinnige hoogte, dat het ene geallieerde „plan" na het andere moest wor den opgesteld om de verwezenlij king althans weer een paar jaar op gang te brengen. Had men Duitsland alléén zijn koloniën ontnomen, dan zou het Duitse volk waarschijnlijk reeds destijds met een geweldige krachtsin spanning een continentale oriën tering hebben gevonden en zijn volksbestaan een nieuwe levens basis hebben gegeven. Had men- omgekeerd alléén herstelbetalin gen gevraagd, dan had Duitsland de ontwikkeling van zijn koloni ale rijkdommen voor die betalin gen kunnen benutten. Zonder zaag kan men echter geen plan ken zagen. Juist doordat de ge allieerden (Engeland voorop) hun belangen dubbel veilig wilden stellen, werd de catastrofe onver mijdelijk. Thans zijn de bordjes nog vóór een vredesconferentie verhangen. Het is Engeland, dat zijn domi nions afvallig ziet worden en ziet raken in Amerikaanse sfeer. Het is Engeland, dat voor ontelbare milliarden door de leen- en pachtwet Amerika's schuldenaar is. En dezer dagen heeft de Brit se ambassadeur in Amerika, lord Halifax, in een rede voor de ka mer van koophandel in Charles ton er uitvoerig over geklaagd, dat Engeland zijn schulden aan de Verenigde Staten nimmer zal kunnen afbetalen, wanneer Ame rika (gelijk steeds nadrukkelijker geschiedt) Engeland's export- vrijheid en Engeland's markten naar hèt eigen economische systeem overhevelt. De Britten geloofden, dubbel te kunnen oogsten door een valkuil voor anderen te graven. Zij groe ven him eigen graf. Inmiddels zijn de Amerikanen vol luidruch tige verwachtingen op hun beurt met graven begonnen. Er schuilt soms een grimmige humor in het werk der geschiedenis! Een kwart eeuw is Letland reeds onafhankelijk. Van feestelijke herdenkingen wordt nergens gerept, want dezelfde macht waarvan het land zich na de vorige wereldoorlog los maakte, bedreigt thans opnieuw zijn zelfstandigheid: het bolsjewisme. Juist in dit verband krijgt -het ver slag bizondere betekenis dat de thans in Nederland vertoevende journalist Paul Kowalewski, hoofdredacteur van een Letlandse krant op de pers conferentie in Den Haag heeft gege ven van „een Jaar bolsjewisme in Letland". Kowalewski schilderde zijn Neder landse collega's zijn belevenissen ge- durefrde het tijdvak van 17 Juni 1940. toen het bolsjewistische leger Letland bezette, tot 1 Juli 1941 toen de bolsjewistische heerschappij in de Baltische staten dank zij het optre den van de Duitseweermacht ein digde. Wat het relaas van dezen Letlander die uit hoofde van zijn beroep in de gelegenheid is geweest uitgebreide en nauwkeurige waarnemingen te doen bijzondere waarde verleende was de omstandigheid, dat hij er met opzet ieder commentaar uit weerde en volstond met een verslag van de feiten, die inderdaad overstelpend in aantal zijn en een aangrijpend beeld geven van de ellende, waarin de buurlanden van de Sowjet-Unie zich hebben bevonden. Moscou's .zegeningen" Wat ln het relaas van den Let- lanöscn journalist de meeste aan dacht trok was de reeks voorbeelden van de daden van terreur en onder drukking, waaraan Letland onder de bolsjewistische bezetting heeft bloot gestaan. Onder communistische regie werd een grootscheepse verkiezingscomedie opgevoerd, welker „resultaat" uiter aard een treffend beeld gaf van de vurige bolsjewistische gezindheid van de Letlanders Een nieuwe ..re gering" onder minister-president Kirchenstein beijverde zich de be velen uit Moscou uit te voeren en proclameerde de aansluiting bij de U.S.S.R. Opdat aan de arbeiders, die tot dusver van de communistische zege ningen verstoken waren geweest, duidelijk zou worden, dat zij er niet weinig op vooruit waren gegaan, werden reeds na enkele weken de arbeidslonen verhoogd met 30 tot 40 procent. Korte tijd later werden echter de levensmiddelenprijzen met 100200 procent, de textielprijzcn met 400 procent verhoogd; tevens werd de munteenheid aan de roe bel gekoppeld, waarbij als motief werd opgegeven, dat „de verhou dingen in Letland met die in de Sowjetrepublieken dienen te worden gelijkgeschakeld". De eerste en enige waarheid, naar spr. opmerkte, die de Sowjets in Letland hebben uit gesproken. Ter geruststelling van de boeren was in November 1940 aan het volk verklaard, dat men ervan zou afzien de boerenbedrijven naar bolsjewis tisch aard te „collectiviseren". Eni ge maanden later echter, ln het voorjaar 1941. werden de eerste kol- chosen gesticht. Reeds deze weinige voorbeelden maakten het duidelijk, dat Moscou slechts één doel voor ogen had: de bezette landen snel en grondig te bolsjéwiseren. In welke mate men zich hiertoe bediende van het doeltreffendste middel van het bolsjewisme, de ter- reui\ leren de volgende cijfers: 1350 Letlanders kregen het nekschot, 33.000 verdwenen spoorloos. De ge hele Letlandse bevolking telt 1.8 millioen zielen! In de Letlandse „Bartholomeus- nacht". de nacht van 13 op 14 Juli 1940, was reeds gebleken, dat de bolsjewistische methoden sedert dc October-revolutie in 1917 niet waren veranderd, slechts geraffineerder ge worden, iets waarvan de folterkamer van dc G.P.OE. in Riga getuigenis af legt. Ruim 7000 vrouwen en 4000 kinderen tot zestien jaar, waaron der zeer jonge, werden het slacht offer van de G.P.OE Dit zijn enkele sobere bijzonder heden over een jaar Sowjet-heer- schappij in Letland. Wellicht zullen zij. naar de heer Kowalewski aan 'net slot van zijn voordracht betoog de. het inzicht van andere Europese volkeren verruimen, zo het#nog niet te laat is. Orgelmuziek en koorzang In de Pauluskerk te Oegstgeest gaf de organist Johan Zweers een be langwekkend concert, waaraan door het Hdagse vocale ensemble „Colle gium Musica Divina" onder leiding van Henri Geraerdts medewerking werd verleend. Het orgelspel van Zweers bezit, naast een duidelijke musiceervreug- de. veel aangrijpends. Aan een blijk bare voorliefde voor een enigszins gesluierde registratie paart hij een neiging tot het krachtige accent.dat op majesteuze wijze weet te impo neren. Kernstuk van zijn aandeel waren ongetwijfeld Sweelinck's va riaties over „Mein junges Leben hat ein End", waarbij hij in het bijzon der in de derde variatie met het ex pressieve passagewerk momenten van parelende pracht wist te geven. Henrl Geraerdts vocale kwartet met dubbele sopraanbezetting heeft boeiende verklankingen van oude Nederlandse polyfone muziek gege ven. Clemens non Papa was met twee prachtige werkjes vertegen woordigd. die de grote kwaliteiten van dit kamerkoor in het gunstigste licht stelden.- Een verheugende zui verheid van stijl spreekt ook uit Geraerdts' bewerkingen van oud- Nederlandse geestelijke liederen. Hoewel de bewerker hier bewust ar chaïseert, schroomt hij de moderne samenklank niet. Schone effecten werden bereikt in het solistisch op gevatte „Van minnen ben ic dus ge- wont". Het publiek waardeerde dit optre den in hoge mate. WILL G. GILBERT BURGERLIJKE STAND. Geboren; Maria, d. v. D Bekooij en J. Verhoogt; Hardmoed. z. v. J. W. E. H. Grefe en A. M. H. Walck; Petrus A., z. v. P. A. v. d. Raad cn A. v. d. Post; Tjarda M., d. v. G. J. L. Offerhaua en M. G. Lan ge; Josephine H. P.. d. v. J. P de Heiden en M. A. A. v. d. Tuin; Cor nells G.. z. v. C. G. L. Noom en E. Corperaal; Hans B z. v. B. Cramer en N. v. Dulvenbode; Margaretha M„ d. v. P. ln 't Veen en M. H. Atteveld; Cornells, z.*v. I. Kapaan en W. E. v. Haarlem: Catharlna. P.. d. v. C. v. d. Vllst en P. J. Redel; Mlchlel, z. v. P. Doeven en H. H. Lok: Antonetta, d. v. A. v. Polanen en P. la Lau. Ondertrouwd: R. J. den Hertog en M. A. C. v. Schoten. Getrouwd: C. L. de Bree en A. Bruin; P.' A. de Jong en K. K. Riet veld; P. v. Klaveren en M. G. Baten burg: C. C. v. d. Nat en E. Slinger land; L. v. Niekerk en C. A. Kuipers; C. E. v. Nlerop en J. Brussee;. J. C. H. v. Noort en H. C. de Best: H. G. A. Post cn A. Hartevelt; R. J. Vervark en P. Huijs; J v. d. Vlsch en J v. d. Tang; L. Westhuis en J. Assenberg. Overleden: M. Brinks, m.. 61 JP. Werk, m.. 80 J.; G. J. C Nederpel, z., 4 J. SPORTNIEUWS Om het handbalkampioenschap v.an Nederland AMSTERDAM, 4 Mei. In de damesafdeling kan »a.s. Zondag de beslissing voor het landskampioen schap vallen. De vereniging Zeeburg speelt dan op haar terrein (Stich ting Voorland) de laatste wedstrijd tegen Hygiëa (Den Haag), de kam pioene van het vorig jaar. Een blik op de competitiestand (er wordt een halve competitie gespeeld) laat zien, dat Zeeburg slechts gelijk behoeft te spelen voor het behalen van de lan delijke titel. Wint Hygiëa echter, dan zullen beide verenigingen gelijk ein digen. De Groningse vereniging Brunhil- de, welke a.s. Zondag tegen PSV speelt, zal in dit geval, zo zij deze wedstrijd wint, opnieuw gelegenheid hebben de kampioenstitel te verove ren. Immer^ een beslissingscompeti tie tussen Zeeburg, Hygiëa en Brun- hilde is dan noodzakelijk. Zeeburg 3 3 0 0 6 17—2 Hygica 3 2 0 1 4 11—3 Brunhilde 3 2 0 1 4 8—2 Actief 3 1 0 2 2 3—23 P.S.V. 3 0 0 3 0 1—10 Baldadigheid der jeugd UTRECHT, 4 Mei. De ver nieling van gebouwen, bestratin gen en plantsoenen neemt, nu de weersomstandigheden verbe teren en de jeugd rich weer meer op straat ophoudt, toe. De bur gemeester van Utrecht heeft in dit verband het prijzenswaardig initiatief genomen, schriftelijk de medewerking van het perso neel der gemeentelijke onderwijs inrichtingen en van de besturen der bijzondere scholen in te roe pen om de jeugd eerbied voor de gebouwen en beplantingen der stad bij te brengen en bij haar liefde voor de stad op te wekken. Mocht de steeds groter wordende baldadigheid der jeugd, die zich* in allérlei zinloze vémielingen en baldadigheden uit. op deze wijze niet kunnen worden onderdrukt, dan zal de burgemeester de no-, dige stappen doen om te pogen de vacanties belangrijk te verkorteh. Ten einde het genoemde euvel te gen te gaan, doet de burgemeester tevens een dringend beroep op de burgerij, opdat deze de tuchtloos heid en vernielzucht van de jeugd zo goed mogelijk helpt bestrijden Voorhoede van V.U.C. gewijzigd DEN HAAG, 4 Mei. In verband met de schorsing van Bertus de Har der is de voorhoede van VUC voor de wedstrijd tegen Longa ingrijpend gewijzigd. Meevers Scholten speelt middenvoor en Kóós van Gelder linksbuiten. Wie de plaats van Karei de Harder zal innemen is nog niet bekend. De rest van het elftal is on gewijzigd gebleven. Nader vernemen wij, dat ook Karei de Harder door het bestuur van VUC geschorst is. VOLKSCULTUUR EN KUNST Paul Poiret overleden Naar De Telegraaf meldt, Is te Parijs in bittere armoede, de in het begin dezer eeuw zo beroemde modekoning Paul Poiret overleden. In zijn prille jeugd droomde Poi ret al van stoffen en weefsels. Hij moest in de leer bij een paraplui- maker. maar kreeg al spoedig een betrekking in de modesalon Worth. Na de oorlog begon hfj een eigen zaak en binnen vier weken was hij in heel ParUs bekend. Spoedig was hij zo ver, dat hij schitterende fees ten gaf, waarbij geld geen rol speelde. Na een mlllioenenbankroét werd hij uit zijn onderneming verdreven en daarna heeft hij van alles gedaan, geschilderd, geacteerd en enkele schaamteloze boeken geschreven, tot hij als steuntrëkker van tien francs per dag moest leven. Poiret deed echter nog veel van zich spreken door de fantastische plannen, die hij koesterde. Het „kapitaal om ze te ver wezenlijken, ontbrak hem echter en thans is hij, eens de machtigste modedictator van zijn tijd, als een vergeten burger in de Franse hoofd stad gestorven. Bij de Jongste luchtaanval ls het Teatro Communale te Florence ■vernield. Deze schouwburg ls de greèt- ste opera van Italië. Pas enkele Jaren geleden was hij gebouwd en behoorde zowel door ziln Indeling als door zijn uitrusting tot dc modernste theaters van Europa. Ieder Jaar werden hier dc opera-voorstellingen van de ..Maggio Muslcale" gegeven. De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 6.00 uur. Maan op 16.45, onder 5.13 uur. 8 Mei V.M., 15 Mei L.K., 22 Mei N.M., 30 Mel E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1