KANO'S bel Sneeuwvlok - de Eskimo" Schildersleerling en Halfwas dienstbode en een werkster 4 9 5e STAATSLOTERIJ WINKELJUFFROUW Ritz vraagt twee nette werkmeisjes Prima Oersterker barometer Woningruil zit-slaapkamer "T/WAKS- AMATEURS Latijn-Grieks Geldbelegging Rusthuis juffrouw gestoffeerde kamers net meisje administratief werk Nette meisjes HUWELIJK „TEMPO" INVALIDEWAGEN MEISJE Kunstatelier Verpleegster LEIDSCH A CAPELLA KOOR ,/t Raedlliuys" - N. Rijn 19 RESIDENTIEORKEST 3e BEETHOVENCONCERT (ZAAIERS DINSDAG 2 MEI 1944 2t Sonatenavond Onder auspiciën van de Nederlands- «j Duitse Kuituurgemeenschap vond Zondagavond in de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal voor een klein aan tal belangstellenden een sonaten- avond plaats door Olly Folge Fon- deru viool en de pianist Paul Nies- sing als haar begeleider. Het. pro gramma bestond uit de Sonate in Bes. gr. t. K.V. 454 van W. A. Mozart, de Sonate in C. kl. t. op. 30 no. 2 van L. van Beethoven en als slot César Franck's Sonate in A. gr. t. Het spel van de violiste is*over het algemeen krachtig en melodieus, ter-, wijl de forse streek niet altijd vol komen beheerst blijkt. Gaame hoor den wij in haar spel meer intimiteit van nuancering, alsmede een meer geestrijke voordracht. De pianist Paul Niessing toonde zich een vaardig be geleider. Het kleine aantal toehoorders dankte met applaus. Aan het slot werden violiste en accompagnateur bloemen aangeboden. Beethoven-cyclus Het derde Beethoven-concert te Leiden wordt gegeven op Donderdag 4 Mei onder leiding van Toon Ver- hey. De solist is Jan Dahmen, viool. Het programma vermeldt: Vijfde Symphonie en Vioolconcert. De sopraan Corry Bijster is ver hinderd mede te werken aan de uit voering van Beethoven's Negende symphonie door het Residentie Or kest onder leiding van Frits Schuur man op 11 en 12 Mei in Den Haag en 15 Mei te Léiden. In haar plaats zal de partij gezongen worden door Irma Timmerman. HULPPREDIKER BENOEMD. Dr. J. Riemens em. predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is be noemd tot hulpprediker bij de Ned. Herv. Gemeente te Delft. Directeur. H. J. Kerkmeester. Bus- «um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Lr A H de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak. R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G K Krop; sport: J. J Llber; adver tenties. A R Lammers, allen te Am- sterdam K 112 Hoe er gespaard werd Bij de Leidse Spaarbank is ge durende de maand April 1944 in gelegd 357.315.31 en terugbetaald 194.407.33; ingeschréven zijn 153 nieuwe inleggers; 53 boekjes geheel werden uitbetaald. Het te goed der 19.635 inleggers, hieronder begrepen 1.365 deelnemers aan de Afhaaldienst bedroeg einde April 1944 ƒ9.435.361.10. Door de Af haaldienst is in deze maand ƒ19.184 ontvangen in 5955 posten. 104 spaar- busjes werden ter lediging aangebo den met een 'gezamenlijke inhoud van 1.718.24. Op de scholen werd 312.50 gespaard. GESLAAGD. Voor het examen diploma zwemonderwijzer (es) te Am sterdam en Rotterdam zijn geslaagd resp. mej. M. C. C. van Oosten te Noordwijk (Z.H.) en de heer M. Zwart tc Leiden. BURGERLIJKE STAND. Go boren Adriaan, z. v. A. Joziasse en M. Geurts; Hendrik J., z. v. W. 'Sierat en A. M. Bergman; Jacobus W. J., z. v, M. v. d. Lmden en J. A. Tromp; IJsbrand, z. v. A. RIJsdam en L. H. de Wilt; Jacoba, d. v. L. v. d. Niet en J. C. de Lange; Cornells A., z. v. H. J. Oliemans en K. Plug; Heüiz, z v. E. Maarseveen en A. Spanjer; Johannes J. M.. z. v. A. P. Vreeburg en A. M. A. Beenakker; Johanna H., d. v. J. Faas en A. Berger; Anna M., d. v C. Kromhout en P. H. Blljleven; Maartje, d. v. M. van .Rijs wijk en C. C. M. v. d. Hoek; Gejnma W. M., d. v. Z. C. F. Hornstra en M. G. G. Versantvoort; Hendrlka J.. d. v. C Plug en H. J. Langras; Helena, d. v. J. de Best en C. Kraaijenoord: Johan na A. M.. d. v. T. J. Ooljendljk en M. H. W. Kerkvliet; Anthonle. z. v. HL Leget en D Heemskerk; Jan Felke, z. v. F. v. d. Scheer en T. Oldenburger. Overleden: P. Kooreman. ra„ 67 J.; A. M. M. van Dlemen, d.. 13 J.; J. Zee. z., 23 d.; J. J. M. Kortekaaa, d.. 1 J.; M. J. Overdijk, vr. v. A. J. de Graaf, 61 j. Ondertrouwd: H. J. Broor en G. J. Willemsen, SPORTNIEUWS KORFBALUTTSLAGEN. Alge meneVicus-Orientis 5 24. Adspi- ranten: Vicus-Orientis AZuider kwartier A 81; Vicus-Orientis D Vicus-Orientis C 04; Zuiderkwar tier C—Algemene C, Algemene n.o.g. Onderlinge wedstrijden van de A.V. Holland Bij de Zondag door de A.V. Hol land georganiseerde onderlinge wed strijden werden de volgende presta ties bereikt: 1. J. Jagerman. Ie hoog- spr.. 2e speerw., 2e hordenloop; 2. H. Redel, le speerw., Ie hordenloop. 3e vèrspr.; 3. C. D. Brouwer, 2e hoog- spr.. 2e kogelst., 3e hordenloop; 4. J. v. Hooven. 3e kogelst., 2e vèrspr10e hordenloop; 5. J. Riethoven, 4e ko gelst., 3e hoogspr.. 5e hordenloop; 6. H. G. van Dop, le kogelst., 4e speer- w., 6e hordenloop. Bij vèrspringen werd J. A. v. Wijk nummer één. In hoofdzaak werden technische nummers verwerkt (ieder twee), waarbij de uitslag werd vast gesteld aan de hand der Finse pun tentelling. Biljartkampioenschappen afdeling Leiden Woensdag en Donderdag zullen al hier wedstrijden worden gehouden om het biljartkampioenschap van de afdeling Leiden van de N.B.B. Bij de verenigingen O.Gv en de Poort van Cleef worden de vöorwedstrijden 2e klas cadre gespeeld. De wedstrijden le klas libre worden georganiseerd door de, vereniging T.O.P. in het café van Brussel op de Langegrachtf. Daar er hier slechts zes deelnemers zijn, worden hier geen voorwedstrijden gehouden. Bij de verenigingen T.O.G., B.O.S. en ,Het Vierkantje" worden voorwedstrijden 2e klas libre gehou den. Het kampioenschap le klas cadre en 4e klas libre is intussen ver speeld. Cadrekampioen werd de heer B. de Roo van T.O.G.; de heer U. Massaar van T.O.P. behaalde de titel in de 4e klas. BINNENLAND DEVENTER. 26 April. Aan enkele categorieën kleinhandelaren ls in October 1942 de verplichting opgelegd, by bestelling, die zij aan het buis van den koper afleveren, een nota te voegen, waarop het bestelde artikel, de prijs, de datum van aflevering enz. vermeld zyn. Dit geldt voor slagers, poeliers, vishandelaren en klein han delaren ln groenten en fruit. Deze ver plichting ls thans uitgebreid tot de z.g klaargemaakte boodschappen. Kindje in de wieg verbrand IJLST, 2 Mei. Bij de fam. M. te IJlst moest bij een kindje van zes weken, dat pngesteld was, gestoomd worden. Terwijl het apparaat in wer king was. moest de moeder zich even verwijderen. Bij haar terugkomst stond de wieg in lichterlaaie. Het kind, dat uit de brandende wieg werd gehaald, bleek zeer ernstige brand wonden te hebben opgelopen. Het werd in het ziekenhuis te Sneek op genomen, waar het kort daarop over leed. VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEESCH. Openbaar Slachthuis. Woensdag 9-^-10.30 uur nos. 33002 33055 en 3273232902 Gemeenschaps- zorg, bureau Nieuwe Mare en nos. 800875, bureau Levendaal 1. Uitslui tend op speciale door dien dienst ver strekte bonnen; ten hoogste 1 kg. per bon. Legitimatiebewijzen, distributie bonnen, papier en gepast geld mee brengen. STEVENINCK, Burgemeester. Officiëele Mededeelingen DE HANDEL IN SCHAPEN EN LAMMEREN. Met Ingang van 1 Mei worden de vrije schapenmarkten weer openge steld; alsdan mogen schapen en lam meren weer vervoerd worden, mits: a. het vervoer wordt gedekt door een geleidebiljet;b. de schapen van een rcgistratlemerk en de lammeren van een tatoueermerk zijn voorzien; c. de dieren zijn ingeschreven in een scha penboekje 1944. Voor stamboekschapen en door het stamboek geregistreerde lammeren geldt het vanwege het stamboek aangebrachte merk bij 'den handel van stamboeklid naar stam- boeklld. Voor het verkrijgen van ge- leldebiljetten voor schapen of lam meren dienen steeds aankoopvergun ningen. welke worden afgegeven door den plaatseiyken bureauhouaer. te worden overgelegd, behalve voor ver voer naar een markt, voor terugver- voer van een markt naar het bedrijf waar zij vandaan zijn gekomen, of voor vervoer naar het bedrijf van een handelaar ln "het bezit van een zak boekje voor den schapenhandelaar. Aaankoopvergunningen kunnen wor den uitgereikt; 1. voor 6chapen aan degenen, die in het bezit zijn van een bedrijfsmaximum; 2. voor lamineren aan degenen, die in het bezit zijn van bedrijfsmaximum voor schapen, als mede aan hen. die in een der belde voorgaande Jaren gewoon waren een of meer lammeren (b.v. voor huis slachting) ln voorraad en voorhanden to houden. -Él net de momftiermomea Roman door Maajred Hausmam 70) Aèel mompelde iets in de don kerte „Wat zegt u?" riep Corinna. Toen sprak hij wat. harder. Maar het was niet bijzonders, neen, hij wilde liever maar niets meer zeg gen. Wanneer de ene mens zonder den ander niet leven kon. dan moest die ander hem ook bij zich houden, onverschillig wat ervan kwaih. Dood of leven, dat was onverschillig, wanneer het maar gemeenschappé- lijk ..Dan ken je dezen Hurry al heel slecht!" riep Peter. Zo eentje ts hij niet!" Corinna wilde weten wat voor „eentje" hij dan wel was. Zo precies kon Peter dat ook njet zeggen; in ieder geval. „Dan houdt hij eenvoudig niet van Juffrouw Storm." „Hoezo? Neem me niet kwalijk.!" Nu tastten zij om de vreemde en mysterieuze gestalte van Hurry rond. Hurry, die was het leven, wreed, ge heimzinnig en verlokkend. Wat moest je doen? Wat moest je met het leven beginnen? Ze fluisterden weer even. Ten slotte zeide Peter, die nu eens naar Corinna en dan weer naar Abel keek. dat je met al dat gepraat toch niet verder kwam. Volgens zijn me ning was het leven lang zo moeilijk niet als zij het zich voorstelden. Je behoefde alleen maar te letten op wat je vlak voor je had. Voor mor gen v/as het morgen nog vroeg ge noeg. „Ik weet het niet." zeide hij, „ben ik nu zo dom of wat heb ik anders, maar ik denk altijd maar zo, dat je. wanneer je je maar een beetje moeite geeft om een fatsoenlijke kerel te zijn, je er wel door heen slaat. Jullie denkt eenvoudig veel te veel over alles, wat er nog niet is. Jij hebt bijvoorbeeld angst voor het le ven en voor de toekomst. Wacht toch eerst je beurt af, misschien is het later niet half zo erg als je denkt. En met juffrouw Storm is het precies eender Wacht toch eerst af wat hij zegt, wanneer je elkaar weer. terug ziet! De gedachten, die je je vooruit in ie hoofd haalt, zijn altijd ver- Tekéninoen en tekst van WIM MEULD1JX 926. Verbaasd blijft Sneeuwvlok staan en kijkt naar boven. Daar hangt een oude .man met een witte snor uit een raam en zegt: „Jochie, luister eens. Ik weet niet wie je bent, maar ik wou je waarschuwe. Die man met dat geweer en die aangeklede vogel zijn zeker vrienden ran je, hé. Nou, laat ze dan goed opletten, want die twee manne, waar ze mee lopen, zijn Knots en Knars, de twee ergste boeven van de stad. Pas dus op, jochie!" En voor Sneeuwvlok gelegen heid krijgt te bedanken voor de 927, waarschuwing, heeft de oude man rn hoofd al weer naar binnen getrokken en het raam gesloten! On dertussen zijn Pen Kwen, Piet Punt hoofd en Knars en Knots in een heel donker steegje gekomen. Pen Kwen begint een beetje argwaan te krijgen en vraagt: „Waar is dat hotel nu? Duurt het nog lang?" „Nee", zegt Knars, „we zijnne der zo!" en tege lijk geeft hij .Knots een\ knipoog. „Haha", zegt Piet die dat ziet, „waar om knipogen jullie. Is er wat grap pigs aan de hand?" „Nee", zegt Knars, „kijk, deze deur moeten we in- keerd, dat is zeker. Neen, ik wil hier geen mooie redevoeringen houden, dat geklets van me is al treurig ge noeg, maar jullie moeten toch maar naar mij luisteren!" Abel zuchtte slechts. Corinna zeide, dat niemand haar helpen kon. Abel zuchtte weer. Nadat Peter een paar maal ge gaapt had, zeide hij. dat er voor hen dan niets anders overbleef dan nog eens goed over de zaak te slapen. Een goede slaap had ook zijn goede kant Hij liet zich van de sofa glijden, ïkte Abel lekker toe,\waaroij hij hem bij zijn armen pakte om hem een flinke duw te geven, zodat hij verbaasd opkeek en liep dan naar het vooronder „Nou. maf ze! Hè, hier bij Jumbo is het lekker warm!" 1 „Slaap lekker!" zeide Corinna. Denkt u, dat ik hem terug zal zien?" Peter stak zijn hoofd nog eenmaal door de deur. „Daar bestaat een grote kans op." „En dan? Wat moet ik dan doen?" „Dan moet u eens heel kalm met hem praten!" „Dat kan ik niet! O, dat kan Ik niet!" „En waarom niet?" „Wanneer ik hem voor me zie. be gin ik óf te huilen óf ik geef hem een klap om zijn oren!" „Kom nou!" „O. dat weet ik zeker!" ..Kom nou!' Abel bleef stil liggen. HOOFDSTUK XV Verduiveld, die is veranderd- Toen Corinna de volgende ochtend wakker werd, wist zij eerst helemaal niet wat er gaande was. „Wat ge beurt er toch?" dacht zij. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIEËN De Heer en Mevrouw N. KIKKE—ZITMAN geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter NI NI MARIA PETRONELLA Weesp, 28 April 1944 Oudegracht 25 Getrouwd J. H. VISSER en O. W. M. VOSTERS De Heer en Mevrouw Visser Vosters zeggen mede namens wederzijdse familie hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling by hun huwelijk ondervonden. Lelden. 2 Mei 1944 De 16e Mei hopen onze gelief de Ouders A. v. d. KRAAN en J. v. d. KRAAN—VISSCHER de dag te herdenken, waarop zij voor 25 Jaar ln het huwe- lyk traden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven ls de wens van hun dankbare KINDEREN Lelden. 2 Mei 1944 Kapteljnstraat 16 Heden ontsliep, zacht en kalm. na langdurig lijden, mijn beminde Man, en onze zorgzame Vader. 3e-» huwd- en Grootvader. Be huwdzoon. Broeder. Be- huwdbroeder. Oom en Neef. de Heer MATTHEUS BRINKS, Echtgenoot van - PETRONELLA SUSANNA POPTIE. Eerder Weduwnaar van JOHANNA MARIA PLU. ln ae ouderdom van 61 Jr. Uit aller naam. Mevr. P. S. BRINKS— POPTIE. Leiden. 1 Mei 1944. Haarlemmerstraat 126. De teraardebestelling zal plaats hebben op a.s. Vrij dag 5 Mei te 1'5 uur op de begraafplaats a. h. Groene- kerkje te Oegstgeest. Zo de Here wil en zy leven, hopen onze geliefde Ouders TEUNES VAN VEGTEN en HENDRIKA CORNELIA VAN VEGTEN—PONT de 9e Mei a.s. de dag te her denken, dat zij voor 25 Jftar ln het huwelijk traden. Dat God hen nog lang voor ons moge sparen, is de wens van hun dankbare KINDEREN Honsdijk A 21 Koudekerk ad. Rijn. 26-4-,44 Heden ontsliep ln zijn Heer en Heiland na een smartelijk lijden mijn innig -geliefde Zoon, Broe der en Verloofde ARIE LEENDERT DE JONG. ln de leeftijd van 24 Jr. Wed. D4 DE JONG. JAC. DE JONG. D. DE JONG. T. DE JONG ALPHENAAR. De Here trooste ons ln dit zo zware verlies. Katwijk a-, Zee. 1 Mei '44. Varkevlsserstraat 66. De begrafenis zal plaats hebben Vrijdagmiddag a.s. te ongeveer half drie. .Na een langdurig geduldig gedragen ïyden nam de Here van. ons weg onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader en Grootvader HENDRIK VOORMA eerder Weduwnaar van Annigje Blonk ln de ouderdom van 72 Jaar. Koudekerk a.d. Rijn: Wed. M. J. P. VOORMA— HABERMEHL Alfen a.d. Ryn: F. C. DE ROON HERTO- GE—VOORMA J. M. DE ROON HER- TOGE Koudekerk a.d. Ryn; N. R. VOORMA L VOORMA—VAN DER SLEET ANNIE M. VOORMA Koudekerk a dRijn, 28-4-'44 Hogewaard B 143 De begrafenis heeft plaats gehad op Maandag 1 Mei tussen 2 en 3 uur des n.m. op de Algemene Be graafplaats te Koudekerk ad Ryn Psalm 73 vers 12 r (berijmd) Heden, overleed, door een noodlottig ongeval, na een" maand van smartelijk ly- den, nog zacht en kalm, mijn Innig geliefde Ver loofde,a.s. Schoonzoon en as. Zwager ARIE LEENDERT DE JONG ln de leeftijd van 24 Jaar. CORRY ALPHENAAR (Verloofde) W. ALPHENAAR E. ALPHENAAR—DE HAAN INGETJE J. ALPHENAAR E. ALPHENAAR—DEN DAAS Correspondentie-adres Wed. De Jong, Secr. Varke- vlsscherstraat 66. Katwijk aan Zee -In volle vrede ontslapen onze Innig geliefde Doch ter, Behuwddochter, Zus ter. Behuwdzuster en Tante .AALTJE BISDOM—VAN DUIJN, ln de ouderdom van 31 Jr. Myn genade ls U genoeg. Fam. VAN DUIJN. Fam. BISDOM. Rijnsburg. 30 April 1944. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een korte ongesteldheid, ge heel onverwacht, onze in nig geliefde Broer. Bc- huwdbroer en Oom de Heer JOHANNES ROBERT WOLF hoofdverpleger Gem. Ge- neesk. Dienst, begiftigd met dc Rode Kruls-me- dallle mot gesp, van de Balkan 1912—1913, en oor- logsmedallle van de Bal kan 1912-^-1913, ln de ouderdom van bijna 58 Jaar. Lelden: A. C. SLIERINGS WOLF J. A. SLIERINGS Kinderen en Klein kinderen Den Haag, 29 April 1944 Suezkade 128 Do teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag a.s. te circa 3 uur op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm. onze beste Man. Va der, Behuwd- en Grootvar deT' SAMUEL RIJKE. eerder Wcdn. van Maria de Haan. ln de ouderdom van 83 jaren. Leiden: Wed J. RIJKE—JANSEN Den Haag: M. KOP—RIJKE P. J. A. KOP Oegstgeest: E MARTI JN—RIJKE H. MARTI JN Amsterdam: C. HAMANN—RIJKE J. H. HAMANN Den Haag: J KRANEVELDRIJKE J. KRANEVELD Lelden: E DE HAAN—RIJKE P, DE HAAN eh Kleinkinderen Lelden. 1 Mei 1944 Plet Helnstraat 18 De begrafenis is. bepaald op a.s. Vrijdag te 1 uur op de begraafplaats „Rhyn- hof". Hoewel ik de 15de April. zUn- de de dag van mUn 40-Jarig Jubileum, stil voorbij had wil len laten gaan. is deze .echter voor mij een onvergetelUke geworden Hiervoor betuig ik mijn oprechte dank aan de Directie van N.V. We mink s Beton Maatschappij en Wer- nink's Kalkfabrleken. alsmede aan het kantoor- en technisch personeel, uitvoerders en fa- brlekspersoneel en alle vrien den en bekenden. KQp Voor Uw deelneming ons be toond by het smarfclljk ver lies van onzen onvergeteiyken JAN ENGBERTS. betuigen wU U onze hartelijke dank. Familie ENGBERTS en verloofde LENY v. APPEL Lelden, Mei 1944 Haagweg 29. Naaimachine defect Lewenstein repareert correct! Maarsmansteeg 8, Lêidén gevr. Firma S. HOOPE, Hooigracht 74, Leiden. Mevr. Sommeling, Charl. de Bourbonlaan 9, Oegstgeest. vraagt een nette flinke Goed loon, Zondags vrij. U HEEFT NOC WEL EEN OF ANDER STUKJE STOF? Wij maken dan voor U een maatcorset. Ten gerieve van Dames uit Leiden en Omstreken, bestaat gelegenheid op Vrijdag 5 Mei van 1012 en 24 uur en Vrijdag 19 Mei van 1012 en 24 uur op het adres Lange Mare 71A, Leiden een der Corsetières van te raadplegen. BECRAFENISSEN CREMATIE TRANSPORTEN w.orden sedert 1871 met zorg en lste klaè mate riaal uitgevoerd. COED EN BILLIJK Rouwkamers beschikbaar De oudste en berrouwbare onderneming die reeds 55 jaar op één'en hetzelfde adres is gevestigd AALMARKT 16 Telefonisch bereikbaar onder no 22799 DIRECTIE H. P. H. KEEREWEER TREKKING VAN MAANDAG 1 MEI 1944 DERDE KLASSE le TREKKING HOOGE PRIJZEN: f 40.000.— 10063; f 5000.— 21593; i 23)00.2017; f 1500— 17620; f 1.000— 9576. 17933, 23954, 24539; f 400— 6833. 10910. 14566. 14583; t 200— 6367. 8035, 17402, 22548; f 100— 1731, 3877, 4474, 7684. 7918, 12766, 19866, 24366. PRIJZEN VAN f 48— 1033 1039 1086 1162 1168 1185 1204 1214 1261 1275 1316 1360 1371 1409 1416 1419 1431 1515 1532 1541 1570 1615 1700 1790 1828 1859 1870 18S3 1903 1909 1930 1941 1975 1988 2084 "3107 2114 2119 2166 2168 2186 2258 2260 2311 2352 2373 2382 2407 2429 2430 2445 2524 2557 2578 2581 2734 2758 2849 2853 2889 2934 3006 3079 3104 3112. 3117 3127 3159 3207 3233 3243 3252 3274 3281 3311 3315 3379 3404 3445 3535 3594 3649 3691 3694 3709 3777 3822 3845 3855 3861 3906 3946 3964 3981 4031 4032 4046 4055 4085 4086 4110 4142 4168 4195 4210 4234 4257 4293 4299 4330 4352 4397 4437 4513 4523 4605 4612 4616 4617 4618 4621 4663 4666 4709 4733 4876 4930 4932 4960 4987 4990 5082 5097 5249 5290 5291 5319 5348 5433 5441 5451 5471 5476 5494 5499 5534 5542 5564 5572 5589 5606 5611 5612 5684 5792 5807 5823 5831 5863 5869 5909 5931 5934 5985 6022 6039 0119 6154 6175 6183 6201 6262 6309 6323 6329 6341 6376 6385 6405 6436 6446 6502 6518 6674 6729 6797 6846 6848 6832 6905 6911 6973 7071 7083 7088 7123 7186 7194 7209 7217 7234 7247 7317 7370 7435 7437 7439 7458 7463 7652 7662 7719 7741 7763 7780 7782 7787 7800 7834 7871 7873 7931 7980 8020 8069 8075 8096 8118 8143 8172 8197 8200 8232 8235 8272 8296 8312 8323 8365 8378 8395 8400 8450 8466 8504 8525 8632 8699 8728 8787 8789 8825 8876 8908 8912 8916 8933 8981 9042 9045 9046 9073 9088 9107 9150 9154 9189 9244 9261 9292 9358 9407 9415 9420 9432 9452 9478 9529 9541 9563 9564 9563 9596 9690 9715 9753 9808 9815 9322 9827 9837 9842 9939 9960 9969 10004 10007 10132 10169 10201 10218 10245 10251 10325 10339 10348 10392 10395 10410 10426 10460 10474 10518 10525 10544 10654 10656 10665 10684 10692 10713 10730 10746 10808 10830 10854 10857 10858 10868 10874 10802 10884 10906 10930 10960 11030 11032 11051 11055 11107 111Ï7 11144 11216 11217 11242 U271 11296 11321 11347 11353 11371 11412 11498 11538 11558 11575 11579 1164«11677 11685 11704 11711 11718 11730 11731 11736 11740 11748 11767 11863 11972 12024 12068 12078 12097 12103 12156 12193 12373 12404 12415 12417 12444 12467 12497 12534 12557 12576 12644 12781 12784 12809 12819 12879 12942 12979 12996 13046 13073 13172 13235 13297 13415 13446 13451 13483 13485 13506 13533 13595 13606 13631 13740 13778 13305 13312 13928 13948 13965 13985 14005 14074 14089 14150 14155 14162 14164 14187 14246 14266 14285 14292 14315 14365 14379 14336 14390 14393 14431 14484 14525 14535 14581 14589 14648 14660 14693 14706 14761 14789 14803 14850 14894 14914 14971 15014 15032 15055 15081 15089 15133 15215 15227 15285 15301 15329 15335 15359 15364 15366 13369 15376 15426 15446 15455 15467 15516 15552 15592 15593 15596 15638 15662 15673 15674 15712 15727 15759 15766 15782 15791 15902 15915 15967 16039 16086 16146 16181 16206 16220 16310 16354 16387 16408 16431 16440 16478 16517 16538 16578 16501 16664 lf726 16749 16771 16772 16803 16961 17033 17067 17089 17138 17183 17200 17219 17314 17329 17351 17358 17366 17372 17379 17396 17407 17448 17456 17457 17469 17474 17500 17507 17531 17544 17560 17579 17588 17642 17691 17726 17740 17744 17829 I786S 17879 18027 18031 18097 18118 18129 18173 18214 18264 18307 18349 18385 18485 18489 18532 18544 18547 18548 1&S97 18605 18685 18701 18767 18797 18835 18842" 18852 18853 18863 18878 18906 18925 19042 19092 19108 19110 19153 19156 19197 19198 19221 19224 19259 19299 19300 19357 19375 19338 19439 19468 19712 19713 19799 19800 19845 19853 20031 20098 20232 20236 20252 20340 20351 20379 20405 20450 20471 20484 20644 20766 20790 20865 20890 20941 20943 21030 21060 21186 21222 21225 21293 21338 21392 21427 21441 21502 21550 21586 21590 21753 21788 21789 21861 21894 21911 21931 21953 21992 22030 22042 2?043 22066 22106 22160 22190 22201 22227 22260 22279 22324 22335 22360 22361 22422 22436 22518 22662 22685 22637 22691 22737 22782 22875 22877 22889 22903 22923 22930 22943 22947 22968 22993 23008 23027 23112 23136 23268 23319 23369 23381 23391 23406 23544 23556 23583 23662 23727 23736 23745 23755 23757 23791 23845 23858 23877 23397 23948 23960 23985 23996 24002 24073 24111 24156 24177 24183 24194 24274 24307 24339 24361 24401 24486 24504 24560 24562 24572 24599 24638 24642 24713 24715 24834 24880 24902 25024 2S049 25078 25088 25125 25126 25134 25138 25165 25196 25222 25227 25261 25307 25371 25427 25436 25464 25483 25492 25506 25554 25613 25622 25659 25673 25722 25800 2S658 25081 25689 25890 25924 25949 23962 25974 25996 HAAXMAN's Boekhandel te Oegstgeest vraagt voor spoedige indiensttreding een MULOdlploma of een daarmee gelijkstaande opleiding ver eist. Brieven met voll. inl. omtrent leeftyd, werkkring enz. De Kempenaerstraat 18 voor de jeuken. Loon volgens arbeidsvoorwaar den, volle kost. Geen avonddienst. Veel vrij. te koop, nieuwJ 195. Prachtige weergave. Te zien van 7.3010 uur n.m. M. BERGMAN, Rapen burg112. Te koop eerste klas van de Kon. N.V. Ernest Apard, prijs 100. VOOR KAMP, Volmolengracht 2a, Leiden. Aangeboden ln Rijswijk, vlak SU Den Haag, modern apart bovenhui-s, 6 kamers ƒ32.50 p. m., voor huis te Lelden, Oegst geest of Sassenheim. Br. No. 1051 bur. v. d, blad. Gezocht comfortabele 2- persoons indien mogelijk met bad, voor ééh of twee keer per maand. Br. onder no. 1050, bui\van dit blad. Bijz. inl. nw. aanpl.. het ferment, binnen 5 dagen, het zèlf-snijden en sau sen, verstrekt J. KNOCK, Terweeweg 71, Oegstgeest. Opleiding Staatsexamen A en B - E. C. FONTEIN, litt. class. Docta, Hoge Rijndijk 17. Omstreeks half Mei plaatsing van enkele leerlingen, doch uitsl. voor Staatsex. opL Te koop fornuis 45, salon- kleed 250. haardkachel 75, 1-pers. ledikant 17.50, 2-pers ledikant f 35, 4 stoelen. 2 fau teuils f 135, loper 27.50, pop 12.50, salonpathefoon met platen 85, accordeon 350, rijwiel ƒ45, overgordijnen ƒ25. matten 7.50, viool 35, klok met slagwerk 35. kast 35, enz. enz. F. NIEUWENBURG Hooigracht 65 Te koop garage met bovenhuizen, 1200 M2, huur 2500. Inlichtingen W. M. v. ITERSON, Rijns- burgerweg 77 B, Leiden. Hooigracht 95. Wegens sterfgeval plaatsing voor een Jongelui die wensen te trouwen zoeken met gebruik van keuken. Br onder no. 1044, bur, van dit blad. Gevraagd een voor hele of halve dagen. Verdere hulp aanwezig. Mevr. DE WIT, Hoge Rijn dijk 2, Leiden. Wie wil een paar uur per dag verrichten? Bakkerij RIJNSWOU, Herenstraat 85, Leiden. gevraagd voor eenvou dig naaiwerk. Goed loon. VAN VELSEN, Hoeden-kliniek, Don- kersteeg 3. Ook U wilt eens een gelukkig huweUJk sluiten. Aarzelt daar om niet langer, maar vraagt heden nog om inlichtingen, wy verstrekken deze geheel kosteloos en vrijbiyvend ln blanco enveloppe. Geheimhou ding Is by ons verzekerd. Bur. Kunze, Titlaanstr. 48, Amster- Maredijk 149a BESTEL- EN OPHAALDIENST doet Uw werk met spoed, ook per abonnement. NIEUWSTRAAT 7 bij Den Burcht, tel. 26024 en KORT RAPENBURG 12, LEIDEN. Verhuur Stalling - In- en Verkoop van Kano's JACHTHAVEN „DE TREKVAART" H. GEIJSMAN Te koop gevraagd een i.g.st; en met handbeweging. Aanbieding C. MEURS, Castelweg 7, Valkenburg (Z.-H.). INTERNATIONAAL RECLAMEBUREAU vraagt voor directe indiensttreding voor eenvoudige administratie, vlot kunn. typen. Leeftyd beueden de 20 jaar. Brieven met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris onder no. 1056, bur. var*. dit blad. Hoogl. Kerkgracht 46, Leiden schildert ook wer ken in opdracht. Lid van de Kultuurkamer. J. F. DRONKERS. gevraagd (event, cok niet gedipl.) voor de nacht, bij hulpbehoevende vrouw Br. m. cond. H. M. PONT, Warmonderstraat 8. GRADLVIOFOON m. 18 pl te koop aangeb. 125. Te bevr. bij A. v. d. Vegt, Laugetarug53. Stadsgehoorzaal a.s. Zondagav. 7.30 u. Neerlands, onovertrof fen dansorkest onder leiding van @HSZE2Q m een programma met daverende vaart! Nieuwe Schlagers! Toegangsprijs f 2 plus bel. Plaatsbespr. van Vrijdag af, dag. 12-2 u. Om aan de zeer vele teleurgestelden tegemoet te komen, geeft het onder leiding van WILLEM MIZËE en met medewerking van HENNTE SCHOUTEN een herhaling van het concert op Donderdag 11 Mei 1944 in de Lutherse Kerk, 's avonds 7.30 u. Kaarten verkrijgbaar bij het concertbureau BENDER, Hogewoerd 65 ct. DAMES! Komt 's middags even luisteren naar het schitterende orkest Auiiy Muelink de charmante orkestleidster en haar solisten. CHARME RHYTHME SCHOUW. Dagelijks van 3 uur af. DE DIRECTIE. STADSGEHOORZAAL - LEIDEN Donderdag 4 Mei, 7 uur Dirigent: TOON VERHEY Solist:JAN DAHMEN, viool Programma: Vijfde Symphonie Vioolconcert Toegangsbewijzen uitverkocht ENG. KINDERWAGEN te te koop gevr. B. Slagter, Dulvenvoordestr. 14, Oegst geest. 2-PERS.LEDIKANT m spi raal te koop gevr.. moet l.g st.z. v. d. Nieuwendyk, Heren straat 24. WANDELWAGENTJE te koop gevr. Klinkenberg, Van t Hoffstraat 43 a. MOD. WAN DELWAGEN, o. kw. ter ruil. aangeb. tegen 4 of 6 stoelen, desn. m. bij bet. A. v. Hal, Pres. Steijnstr. 10a. WIE HEEFT VOOR MIJ goede zom mantel te koop. lft. plm. 20 jr. Br. aan N Mechelse, Hoge Mom 58, Oegst geest. HOGE ZW. D. SCHOENÉN, m. 41, 5 hak erJd. pantoff. m. 41, z.g.an. ter ruil. aangeb. voor kl. ultschuiftafel, des- gew. ra. bijbet. Huy. Haag- weg 1. VERLOREN Zondag 30 April zllv. kinderarmband. Kind zeer gehecht daaraan. Vriendelijk verzocht teg. bel. ter. te be zorgen by Kloots, v. d. Waal straat 14. VOETBALSCHOENEN, m. 44, i.g.st.z. ter ruil. aangeb. voor voetbal- of korfbalschoenen, m. 40-41 v. Dyk, Korte Ra arm steeg 10a. TE KOOP pracht lnsluit- haard 85, electrophoor won derlamp 30, 10 etensdragers 4 en 5 dig. 15, fototoestel 9 x 12 mm. plus chassée en driepoot. Te bevr. Elema, Pr. Hendrikl. 11, Oegstgeest. J. SCHOENEN, m. 28, ter ruil. aangeb. voor j schoen, m. 31, wasmachinemotor 220 Volt voor een van 127 Volt. De Jong, Tesselschadestr. 8a. GOEDE GUITAAR te koop aangeb., pr. 60 en goede alt viool, pr. compl. m. kist en stok 80, alle werkdagen te zien bij P.Breeveld, Pr. Hen- drlkstr. 15. Alphen a. d. Ryn, LAGE SCHOENEN, z.g.am m. 41 ter ruil. aangeb. voor ra. 32 of 33 of glazen. Alzo Luijk. Westelnde D269 Ha- ze rswoude. BABYGOED o. kw. ter ruil. aangeb voor Japon m. 40 of zom. mantel m. bij bet. Tev. lage schoentjes, m. 23 vóór m. 25. W. van Weeren, Paul Krügerstr. 17. HUISKAMER SPIEGEL (mod eiken) ln ruil aangeb. voor tuinparasol m. stand, compl. Ego. Resedastr. 32. Leiderdorp, 's Avonds na 7.30 u. WEGENS STERFGEVAL zoekt een aU. staande juffr. een kamer m. keuk. of kook- gelegcnh. en berging voor haar fiets. Br. No 1049 bur. v. d. blad. D. BL. SCHOENEN, m. 39, i.g.st^z., ter ruil. aangeb. voor d. schoen., m. 37. De Bruin, Dutnzlchtstr. 32, Oegstgeest. ROBINSON J. SCHOENEN, m. 35, z.gan. in ruU aangeb. voor m. schoen, (zom. of wint.) m. 38-39, i.g^t. Later- veer. Da Costastr. 42. TER OVERNAME frlvollté- spoel 2, gillet scheerapp. 6, schemerlamp m. sn. 10, kop en sch. ter ruil. voor luiwa gen en boender, ckw. Bor- leffs, Hugo de Vrlesstr. 79. AANGEBODEN koper blikm, tafelsch. (echt haar) 12.50, vloerkleed 85. 2 m. smyrna- gaas, o. kw. 115 cm. breed ƒ15. Bovleff6 Hugo de Vrlesstr. 79 KINDERLEDIKANT JE met bed o. kw. 4 tot 5 jr. ter ruil aangeb. voor 1-pers. ledikant m. spiraal. Het ls voor opera tie patiënt, v. d. Wallen, Han senstraat 13. JONG HONDJE te koop aan- gebod., type D. Herder. Geen handelaren, prijs 50. Steen bergen, De Laat de Kanter- straat 13. D. SCHOENEN, m. 39, voor oude dame, m. wol gevoerd ter ruil. aangeb. voor d. schoen., m. 38 en d. schoen, h. hak, m. 38. voor d. solioen., m. 39. h. hak, k. schoen,, m. 18 voor m. 20. A. Colijn, Fr v. Mieris straat 11. J. PLUSFOURSPAK l.gst.z.. lft. 14-15 jr ter ruil. aangeb. voor licht h. costmun, m. 48, event, m. bljbet. v, d. Welj- den, Prlnsen6tr. 58. FOTOTOESTEL, formaat 6 x 9, klapkamera, te koop aan geb., pr. 75. 's Avonds na 6 uur. De Jorlgh, Rljnsburger- weg 189. 6 DLG. KONIJNENHOK te koop 70. ook te ruil. tegen d. schoenen, m. 37. Ahrens, Langestr. 21. TE KOOP AANGEBODEN accordeon met 120 bassen, prijs 250. J. Tollemaii, Dorp straat 65. Benthuizen. 3 PR. M. SCHOENEN, m, 34 of 35. gen. bij te bet A. v, Krulstum. Hooglandsekerkgr. No. 20. TE KOOP AANGEB. d. fau teuil 55, passerdoos 15, K,euk. geyzer 40, z.g.am. pick up voor koffergramm. 10. Vogelenzang, Utr. Jaagpad 10b. RUIME GESTOFF. zlt-slaap- kam. of zit- en slaapkam. voor dame of heer zond. pension aangeb., mooie stand (Tuln- stadwijk). Br No. 1040 bur. v. d. blad K LEDÏKANTJE, pr. hand werk, gr. maat. aangeb. prijs 50. keuk. ameublem. geh. handwerk, best. uit tafel m. 2 stoelen, kleur crème, prijs ƒ,76. L. Verbooy, Leidseweg 535, Voorschoten. D. FIETS ln pr. staat zond. banden te koop 25. A. W. Zoetemelk. Leidseweg 8. Voor schoten. BESTE KINDERSCHOENEN, ra. 30-31, ter ruil. aangeb. voor autostep. Kesseboom, Plocrüiof 10. WONINGRUIL. Bovenhuis Hoge RUndljk tegen heel huis of ben. woning Morsweg of Oegstgeest Van Wijk. Hoge Rijndijk 45. J. LAARZEN, m. 38. ter ruil. ruil. tegen d schoen m. 39, 40. 41, ook voor huistTapj© of mah wastafeltje m. marmer, gas en petroleumstel of bruids- meisjesschoenntjes. m. 36. 37, 38. v. d Llike. Oude Singel 14. ÉTAGE of twee kamers m. keuk gevr door echtpaar m. een kind Vrouw ook gen. in de huishoud, te helpen. Br. No, 1045 bur. v, d. blad. NIEUWE D. SCHOENEN, blokhak, m. 38, ter ruil. aan geb. voor hoge h. schoenen m. 41 of 42, m.l.gat.z. en m. jurk I.g.st., lft.. 14 jr. voor dito 16 J., 'zo mogelijk bljbet. Stoute, Drie Octoberstr. 39a, 2 x bell. ELAST. KOUS. 1.84 cm., ter ruil. aangeb. voor sp. schoe nen, m. 38 of sp. kousen, lft. 16 en 10 Jr. van 122 of 68 u. Stoute, Drie Octoberstr, 39a, 2 x bell. Z KINDERLEDIKANTJES m. matr. I.g.st., resp. 4060. d. blouse, m. 38 en 40 ƒ6 en ƒ8 en 11 van 122 en 68 u. Stoute, Drie Octoberstr. 39a, 2 x bell. ZW. JAQUET en vest, m.48 80. geklede jas, m. 50 75, zw. Jaquet costuum. m 50 76, zeer goed om keilnersrok van te maken. Te bevr." v. Leeuwen, Rljnstr. 3d. Na 6 u. (Kleermaker.) WRINGER, z.g.a.n,, ter ruil. aangeb. voor kinderwagen, liefst tweelingwagen, event m. bljbet. J. A J. Wortman, Rijn dijk A 29, Hazerswoude. D. SCHOENEN, m. 39. z.g. a.n., o. kw., hoge hak, ter ruil. aangeb. voor«d. schoen., rn. 39, z.g.a.n„ o kw., J hak^ F. Leu- pe, Genestetstr. 91. BL. JURKJE, 40 cm., dito cape en hoedje ter ruil. aan geb. voor manteltje, 50 cm. en bl. schoentjes en zw. schoen tjes, m'. 20, samen ruil. voor voor schoentjes m. 23. J. Dreef, Pr. Frederlkstr. 15. OUDERWETSE SECRETAIRE ter overname gevr. Br. L. Slut- terheimKeltllz. Rijfcb weg 9a. CYLINDER BUREAU te koop, prijs 150, 's avonds tuss. 89 u. A. v. Krulstum, Hooglandsekerkgr. 20. J. SCHOENEN, m. 38 of 39, gevr. ln ruil voor knielaarzen m. 45. P. J. Korbee. Piet Hein- str. 55, Noordwijk aan Zee. AMERIKAANS ORGEL aan geb., prijs 450. S. Kinken- berg, Schoólstr. 64, Noordwijk aan Zee. H. ONDERPANTALON (tricot) 0. kw.. te ruif. voor nie.uw 2- pers: laken G. Roozendaal. Driftstraat 29. ZW. H. SCHOENEN, m. 41 ter ruil. aangeb. voor d. schoe nen, m. 38, br. h. schoenen, m. 39-40, ruil. voor J. schoe nen, m. 37-38, zw. h. schoe nen, m. 40 voor m. 43. C. v. Veen, Leidseweg 167. Voor schoten. COLBERTJASJE (grijs ge ruit) i.g.st.z. ter overname ge vr., m, 46-48. C. H. Kooreman, v. d. Waalstr. 37 GROTE OR KLEINE partij brandhout, te koop gevr. F. Nieuwenburg, Hooigracht 55. D. SCHRIJFBUREAU, eiken, 100, rooktafel m. leeslamp 100, z.g.am. Jap. bronzen vaas. 60. v. Schouwen, Co- betstr. 8. TE KOOP bur. lamp 20, 3 Jap. vazen 60, krantenbak 20, z.g.a.n. H. v. Schouwen, Cobetstr. 8. J. SCHOENEN, m. 36 37, gevr. in ruil voor z.g.a.n. J. schoenen, m. 34. v. d. Brink. Ger. Brandtstr. 12. NIEUWE H. SCHOENEN, m. 44, zw., ter ruil. aangeb. voor 1.g.st.z. kinderwagen m. bijtel. Br. Haze voet. J. v. Goyenkad© No. 11. VOETBALSCHOENEN, m.44, in ruil voor werkschoenen, m. 45 en babypop voor d. schoe nen, m. 41, liefst zw J. Dreef. Wlllemstr. 18. G BETREKKINGEN B HIXP I. D. HUISHOUDING gevr.. gezin van 2 pers., van 8.303 uur. Boekhandel d. Veen. Geverstr. 59, Oegstgeest. NETTE WERKSTER/ gevr. Nlessen, Jac. Catalaan 85. NET MEISJE of werkster gevr. Mevr. Steyger, Joh. dè Wittstr. 34 MEISJE GEVR. van 8 tot 4 u. met middagmaal, 's Zondags vrij. Mevr. Barendse, Hugo de Vrlesstr 63. WERKSTER gevr. om kan toor schoon te houden voor één middag of ochtend p. w. Meubelfabriek v. d. Arend Ss v. Smaalen, Stille Rijn 4, Lel den. FLINKE WERKSTER gevr. m. warme maalt, en event, tramvergoeding voor één 2 dg. p w. Verdere hulp aanwe zig. v. Harreveld. Emmalaan 26. Oegstgeest. WERKSTER b.za: alleen voor Dinsdag, m. rniddagkost. Br. No. 1034 bur. v. d. blad. WELK MEISJE of Jonge vrouw wil mij twee middagen" komen helpen v. 2—5 u.. klein gezin. Mevr. Yntema. Cobct- straat 65 ZELFSTANDIGE HULP gevr. voor middag- of ochtenduren of enige dagen, goed loon. Rosempler, Melchlor Treub- laan 10. MEISJE GEVR, voor de huis houd. in gez. van 3 pers. van. 93 u. m middagmaal bij Mevr. Rennler, v. d. Waalstr. 10. bij de Lammenschansweg. HUISHOUDSTER b.z.a te gen 15 Mei., middelb. leeft., G.G. Br No. 1041 bur v. d. blad. HEER. 39 Jaar. organisato risch onderlegd, b.z.a. als con troleur. inspecteur, portier, in casseerder, of iets dergelijks. Br. No. 1047 bur. v. d. blad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 2