HET DAGBLAD Het socialisme is er voor iedereen In April zijn 58 schepen tot zinken gebracht De toekomst is aan Het volkse socialisme Arbeidsfront keraacht de Dag van de Arbeid VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WOUDENBERG^ Uitreiking van nieuw insigne Ook de Omroep vierde 1 Mei Duits weermachtsbericht Terreinwinsten bij Kowel Nieuwe aanval op Truk Dwerg-tanks hebben succes bij Nettuno Vier kolenbonnen Frontière d'Azur Jarenlange strijd niet vergeefs Radiorede van den Leider Bommen op Reims, Troyes en Florence Bertus de Harder geschorst „Hij komt nooit meer terug" Cyriel Verschaeve AMSTERDAM. 2 Mei. De viering van'de Dag van de Arbeid is gistermiddag in Het Concert gebouw besloten iï>et een plech tigheid, die van welhaast histo risch belang was. Daar stonden Woudenberg, een Utrechtse soci ale voorman en een Kinderdijkse bedrijfsvoerder naast elkander voor de microfoon en vormden zo de levende synthese van de Ar beidsfrontgedachte: alle werkers van hoofd en hand te zamen in één groot verband. Woudenberg reikte aan deze twee mannen het nieuwe insigne van het Arbeids front uit: het bekende getande rad met de letters N.A.F. daarin. Dit insigne zullen voortaan allen, die bewust deel uitmaken van het Arbeidsfront, kunnen dragen. Het was een plechtige vergadering bi de grote, met vlaggen en rode ei? witte bloemen stijlvol versierde zaal. een vergadering die bijzonder reliëf kreeg door de redevoeringen van Woudenberg en van Mussert, maar die niet minder belangrijk was door het feit, dat hier ook een sociale voorman en een be drijfsvoerder spra ken. De sociale voorman kon krachtig getuigen, dat hij sprak na mens zeven dui zend kameraden, die in de bedrijven strijden voor hét Arbeidsfront' De bedrijfsvoerder kon slechts zeggen, dat hij nog maar namens weinigen zijner kameraden het woord voer de, maar hij sprak zijn vertrouwen erover uit, dat dit in de toèkomst niet meer het geval zou zijn. En ook Woudenberg betoogde in zijn rede, dat eenmaal alle werkers van Nederland, op welke plaats in het. bedrijfsleven zij ook staan,' deel uit zullen maken van de grote Ar beidsfrontgemeenschap. Op komen de 1 Mei-dagen zullen wij niet meer een onderonsje vormen, zo riep de Arbeidsfrontleider uit, maar zal deze dag zijn een Nationale Feestdag van de Arbeid. De strijdende arbeiders hebben dat altijd verlangd, zo betoogde Wou denberg verder. In de negentiger jaren van de vorige eeuw, toen de jonge arbeidersbeweging de viering van de 1 Meidag proclameerde, lie pen zij weliswaar achter de rode dundoeken met leuzen voor een kortere werkdag en meer loon, maar in die oude strijders brandde toen toch daf verlangen, dat heimwee naar een Germaanse gemeenschaps orde. Het moet die oude strijders toch wel veel zeggen, het zégt hun ook veel, dat veel van wat de vroe gere socialisten wensten, in deze tijd, dank zij het werk van het Ar beidsfront, in vervulling is gegaan. Waf presteert ge? Waarom moesten daartoe de vak verenigingen worden opgeheven? Om dat het Arbeidsfront er niet is om de belangen van één groep te behar tigen, zoals die vakverenigingen nu eenmaal, krachtens hun aard. moes ten doen. Daardoor stonden de vak bonden het socialisme feitelijk in de weg, zij waren instrumenten voor de volksverdeeldheid geworden, tevreden met goedkope succesjes van een loons verhoging hier, een kortere arbeids tijd daar. Maar de revolutie, die wij willen, mag niet bepaald blijven tot ecu enkele klasse, een enkele stand. Die klassen en standen moeten ver dwijnen, want het socialisme is er voor iedereen. Het is een opstand van de besten uit alle lagen des yolks, arbeiders, intellectuelen, adellijken, burgers, die bereid zijn zich in de ge meenschap te plaatsen. En alleen hij, die dat wil doen, die bereid is de waarde te erkennen van de spreuk „Gij zijt niets, uw volk is alles", zal bevrediging vinden in dat strijden voor de gemeenschap, zal inzien, dat het hier niet gaat om een strijd voor meer loon en korter werktijd. Want dit socialisme moet doordringen in het culturele, economische en rech terlijke leven. En het moet er zo door dringen, dat niet meer belangrijk is de vraag: „Wat zijt ge?" maar dat alleen nog maar gevraagd, wordt: „Wat presteert ge voor de volksge meenschap?" Het Arbeidsfront komt geen gemakkelijk leven propageren. Socialisme is nie< het scheppen van zorgeloosheid. Het Arbeids front wil de voorwaarden schep- Een, waarop de werker eigen lot eigen handen kan nemen. Geen socialerigheid, geen aalmoes van boven af vragen wij, maar een diep doorleefd, mannelijk socia- HILVERSUM, 2 Mei. Ter gelegen heid van de viering van de Dag van de Arbeid ls gisteravond door het Ne derlandse Arbeidsfront ln samenwer king met de Nederlandse Omroep ln het studiogebouw aan de 's Graveland- seweg te Hilversum een feestelijke bij eenkomst gehouden, die o.a. bijge woond werd door mevrouw Mussert, den Arbeldsfrontlelder H. J. Wouden berg, den directeur-generaal van de Nederlandse Omroep, dr. lng. Her- weyer, den burgemeester van Hilver sum, den heer Fijn. den programma directeur, den heer Plate en vele voor aanstaande functionarissen van het Arbeidsfront, uit de Beweging en van de Staat. Er werd een speciaal voor deze ge legenheid samengesteld programma uitgevoerd, waaraan medewerking ver leenden het Omroeporkest o.l.v. Louis Schmidt, door het Operakoor o.l.v. Henk van der Berg, Johan Jong en de woordkunstenaars Fred Menger, Jacq de Haas en-Jeanne Verstraete. Uitge voerd werden werken van C. Dopper. Franz von Suppé, Jakma, J. Heyken6 en W. F. Slep. De Arbeldsfrontlelder sprak een korte rede uit over de Ideële taak van het Arbeidsfront. lisme, dat de standen doorbreekt en een volk maakt niet van heren en knechten, maar van leiders en volgelingen. Daarom onze hulp aan begaafden,- daarom ons ideaal: iedereen op die plaats in het bedrijfsleven, waar hij krach tens zijn geestelijke of lichame lijke eigenschappen behoort. Dan krijgt het woord „arbeider" zijn scHbne, diepe zin, dan wordt de .bedrijfsvoerder de eerste arbeider in zijn bedrijf. En die geestesverandering, die zich heel langzaam gaat doorbreken, te bewerkstelligen, ls de zware, vaak ondankbaar schijnende taak van den socialen voorman. Onze 7000 sociale voormannen zijn onze voornaamste werkers en eenmaal zullen zij de voor naamste functionarissen in de komen de socialistische staat zijn. En alleen als die geestesverandering er komt, kunnen wij terugkeren naar die Germaanse gemeenschapsorde, waarin de Nederlandse mens, die tot de beste ter wereld behoort, zijn volle gaven kan ontplooien. Daartoe moe ten wij onze arbeiders genezen yan dat minderwaardigheidscomplex, dat het kapitalistisch stelsel hem heeft i bezorgd. Daartoe moeten wij van deze mensen een volk smeden, dat Ja durft te zeggen tegen het leven, een volk. dal ae arbeid niet als een vloek, als een noodlot beschouwt, maar dat strijdend en arbeidend zijn volkseenheid hervindt. Wij zul len, zo eindigde de Arbeidsfrontleider, in'de komende Mei-dagen geen heren en knechten meer zien. Wij zullen dan .een volk van leiders en volge lingen zien, die te zamen achter de vanen van het Arbeidsfront mar cheren met vreugde in het hart. Mussert spreekt Onmiddellijk hierna sprak de Lei der van het Nederlandse volk: Ik ben gaarne tot u gekomen, zo zeide Mussert, om u de gelukwensen van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden aan te bieden. Het is voor de voormannen en bedrijfs voerders in de bedrijven een' zware tijd, ook wanneer zij alleen maar proberen, de klassenstrijd tot een einde te brengen. Dit is des te verwonderlijker, omdat niemand in Nederland in zijn hart de klassenstrijd wenst. Wat wij willen bereiken, is toch zo eenvoudig, wat is normaler dan dat een bedrijf een eenheid is en dat mensen van een volk elkanders broeders zijn. Waarom, zo vroeg de Leider zich af, overwon het socialisme vroeger niet? Omdat de arbeiders verdeeld Ie JAARGANG No. 102 LD DINSDAG 2 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Woudenberg reikt het nieuwe insigne uit aan den socialen voorman F. Af. H. Alarissen als vertegenwoordiger van alle sociale voormannen. Ook de bedrijfsvoerder P. v. d. Giessen (links), die de in het Arbeidsfront verenigde bedrijfsvoerders vertegen woordigde, ontving dit insigne. waren in tegenstelling met het kapi taal. Thans is het kapitalisme gesple ten, n.l. in het westerse privaatkapi- talisme en het Sowjet-russische staatskapitalisme. De arbeider daar entegen vormt nu een eenheid. Wij moeten alles doen om de lange vin gers, die zich van New-York en Mos- cou uitstrekken, af te schieten. Ik zal de dag zegenen, zo eindigde de Lei der, waarop wij daden kunnen to nen. waaróp wij het volkse socialisme in daden kunnen omzetten. (Dave rend applaus). De sociale voorman F. M. H. Maris- sen uit Utrecht en de bedrijfsvoerder P. van de Giessen uit Kinderdijk heb ben daarna in het kort gesproken over hun taak, waarbij zij tot de conclusie kwamen, dat alleen wan neer zij elkaar open in de ogen kun nen zien en volkomen samenwerken, een samenwerking waarbij de be drijfsvoerder steunen moet op de ar beid van den socialen voorman en zijn kennis van de arbeiders, dat dan alleen ons volk terug kan worden ge voerd naar de arbeid. De plechtige bijeenkomst werd op geluisterd door muziek van het har monie-orkest van het politie-oplel- dingsbataljon Schalkhaar o.l.v. kapel meester A. A. Borstlap, zang van het koor1,,De Zingende Dietsers" o.l.v. H. Dijkstra en declamatie door Adr. van Hees. Ook de Leider sprak op de bijeen komst van het Arbeidsfront in het Concertgebouw te Amsterdam ter vie ring van de Dag van de Arbeid. Een overzicht van de zaal Foto A.P.). HOOFDKWARTIER VAN DEN FCJHRER, 1 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol en aan het front tussen de uitmonding van de Dnjestr en de Karpathen vonden geen grote gevechtshandelingen plaats. Bij de gevechten aan de beneden- Dnjestr heeft zich het Brandenburg- se grenadierregiment 715 onder be vel van luitenant-kolonel Jordan bij zonder onderscheiden. Ten Zuiden van de bovenloop van de Dnjestr alsmede ten Zuidwesten van Kowel konden onze troepen in harde gevechten verder terrein win nen. Eskaders Duitse gevechts- en slag vliegtuigen vielen in het gebied van Kowel batterij-stellingen, concentra ties van pantserwagens en voertuig colonnes der bolsjewisten aan, en vernietigden behalve talrijke voer tuigen 23 vijandelijke stukken ge schut. Sterke formaties zware Duitse gevechtsvliegtuigen ondernamen in de afgelopen nacht een zware en doeltreffende aanval op het ten Zui den van Rowno gelegen verkeers knooppunt Zdolboen#wo. De strijd tegen het vijandelijke spoorwegver keer ln verscheidene sectoren van het Zuidelijke front werd met succes voortgezet. Tussèn Wltebsk en Polozk werden plaatselijke aanvallen der bolsje wisten afgeslagen en gereedstaande troepen door artillerievuur uiteenge slagen, In het hoge Noorden heeft zich een formatié Duitse verkenningsvliegtui gen voor korte afstand onder bevel van kapitein Hoppe bij moeilijke arctische weersomstandigheden bi zonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werden bij een stoottroepafetie ver scheidene vijandelijke kazematten opgeblazen en de bezettingen in verbitterde gevechten van man tegen man met zeer geringe eigen verliezen vernietigd. Een formatie slagvllegtuigen viel artillerie- en luchtdoélartilleriestel- llngen met goede uitwerking aan. Duitse en Italiaanse jagers alsmede TOKIO. 2 Mei. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend: Op 27 April heeft onze luchtvloot, die voor de Westkust van Hollandia een vijandelijke aanvalsformatie atta queerde, een vijandelijke kruiser in de grond geboord en een tweede groot oorlogsschip beschadigd. Dit laatste schip was waarschijnlijk een v.lieg- dekschip. Op 30 April ls een vijandelijke aan- valsformatie, die in de wateren ten Zuiden van de Carolinen opdook, be gonnen met een bomaanval op de Truk-eilanden. De aanval werd onder nomen op 30 April en 1 Mei. Op 1 Mei werd ook van schepen het eiland Mortlock^ beschoten. Onze luchtvloot en garnizoenseen heden, die de viiandelijke aanvalsfor- matie attaqueerden, hebben een vijan delijk vliegdekschip beschadigd en ook meer dan 30 vliegtuigen neerge schoten. De vijandelijke aanval richt te enige schade aan in onze installa ties op de grond. BERLIJN, 2 Mei. Op het lan dingshoofd van Nettuno zijn uit de verte bediende Duitse dwergpantsers van het type „Goliath" bij verras sing een krachtig versterkt vijande lijk steunpunt binnengedrongen. De gehele actie duurde nauwelijks tien minuten. De huizengipepen, die door de Amerikanen waren bezet, werden opgeblazen. Een Duitse stoottroep, die zich reeds des nachts tot achter het Amerikaanse steunpunt naar voren had gedrongen, grendelde het terrein naar achteren af, teneinde te voorkomen, dat de overlevenden zou den ontsnappen. Er werden gevange nen gemaakt. De Duitse Goliath-gevechtstroepen hebben daarmee hun tiende succes rijke actie aan het Nettuno-front uitgevoerd. BELGRADO, 2 Mei In het hooggebergte -aan de GrieksAlba nese grens slaagden de Duitsers er in, bij Verrassing een bendencentrum van meer dan 12 kilometer lengte te omsingelen en op te rollen. De ban dieten verloren 11 dóden, 70 gevange nen, 91 geweren, enige machinege weren en een hoeveelheid artillerie munitie. DEN HAAG, 2 Mei, De secreta ris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 Mei t.m. 30 November 1944 elk der bonnen „29 bv", „30 bv", „31 bv" en „'32 bv" van de rtieuwe kaart voor vaste brandstoffen „t 405" recht geeft op het kopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Ten einde de gezinnen tijdig in staat te stellen, dit gedeelte van hun winterrantsoen te ontvangen, is het noodzakelijk, dat de thans aange wezen yier bonnen zo spoedig moge lijk door het publiek bij den leve rancier, bij wien men als klant staat ingeschreven, worden ingeleverd. Kookdoeleinden Van 1 Mei 1944 tm. 30 Juni 1944 geeft de bon „21 kf" van de kook- fcaart „u 405" recht op het kopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. De ver- bruLkers zullen met de op deze bon aan te schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen, daar het ln de bedoeling ligt, op 1 Juni 1944 een tweede bon van de kaart „u 405" aan te wijzen. Daar de op kookbonnen beschikbaar gestelde brandstoffen in dringende behoefte moeten voorzien, ls de handel met klem verzocht. Op deze bonnen met voorrang te leveren. Hoe de Muider boeren spaarden MUIDEN, 2 Mei. In de jongste algemene ledenvergadering van de Coöp. Boerenleenbank te Muiden heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien, een wijziging voor te stellen van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement. In dit artikel werd o.a. bepaald, dat in de spaarbank ten hoogste mag worden opgenomen: van alle inleggers tezamen een bedrag van 350.000, waarvoor geen toestemming van de Raad van Toezicht benodigd is. Indien genoemd college om toe stemming wordt gevraagd, kon een totaal bédrag van 500.000 worden in gelegd. Gebleken is echter, dat de le den van deze Boerenleenbank zóveel geld bij de spaarbank hebben belegd, dat thans reeds een totaal bedrag van ƒ590.000 was ingelegd. Hierom stelde het bestuur voor, de betrokken bepalingen aldus te wijzigen, dat zonder toestemming van de Raad van Toezicht een bedrag van ƒ500.000 en mèt toestemming van dat college 750.000 op de spaarbank zal kunnen worden ingebracht. De ledenvergade ring heeft zich hiermede verenigd. Cannes kan mooi zijn, Canne te niet minder. En het voordeel is, dat wij Nederlanders tegenwoordig makkelijker in Canne kanne komme dan in Cannes. Canne ligt niet aan de Cóte d'Azur, op 1400 kilometer, maar op 3000 meter ten Zuiden vdn Maastricht en omdat de hemel er blauwer dan blauw is daar, boven hei Zuidelijkste prikkeldraad en het Zui delijkste bordje Verboden toegang Gesperrt Attention au grappin Enci Zoll Barrière daarom heet het daar Frontière d'Azur en de bloeiende kersebomen dansen er in bonte rijen tegen de oude Sint Pieter op: het vroegste voorjaar in Nederland vlak tegen het prikkel draad I Wie er heen gaat, door het dal van de Jeker stroomopwaarts, ziet links de Sint Pieter en rechts een nameloze heuvelrug, waarachter Bel gië ligt: de Kempen. Als een kersverse, gloednieuwe lap pendeken ligt de wereld, tegen die heuvels aan weers zij: de grijze klei bruiniger of witter naar de richting van de voren en de lichtval, en tus sen dat wit-grijze en grijs-donkere rechthoekjes groen van vroege groen ten, van winterkoren of klaver en nog verder de grotere lappen wei land, soms met nog donker takken spartelende bomen of al met tuilen kersenbloesem feestelijk geprikt tegen de her en der langs holle wegen weg- golvende hellingen. Houten koebeesten staan stü, na- denkelijk, onder de bloesembomen, twee, drie jonge vaarden galopperen over de hoogste heuvelkam, donkere silhouetten tegen de wijde lucht. En over dat alles de azuurblauwe lente-hemel van Limburg: frontière d'azur. azuren zuidgrens 1 T1JL luchtdoelartillerie schoten boven Noord-Italië zeven vijandelijke vlieg tuigen neer. Op 29 April vielen Britse Jacht bommenwerpers èen in de haven van St. Malo liggend duidelijk geken- inerkt Duits .hospitaalschip aan en beschadigder het door het verschel- -dene pialen met de boordwapens te beschieten. Bij aanvallen op plaatsen In de bezette gebieden in het Westen ver loor de vijand gisteren 9 vliegtuigen. Enkele Britse storingsvliegtuigen wier pen in de afgelopen nacht bommen neer op plaatsen in West-Duitsland. In de strijd tegen de Brits-Ameri kaanse aanvoerverbindingen brachten luchtmacht en marine in de maand April 23 koopvaardij- en transport schepen, met een gezamenlijke inhoud van 153.820 b.r.t., tót zinken; 34 andere schepen, met een totale in houd van 227.000 b.r.t., werden door bom- en torpedotreffers zwaar be schadigd. Aangenomen kan worden, dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden 27 torpedojagers en convooi- vaartulgen, een mijnenveger en 7 motortorpedoboten tot zinken 'ge bracht, alsmede 5 torpedojagers en 9 motortorpedoboten beschadigd. PARIJS, 2 Mei. Op woonwijken der stad Reims zijn Maandagavond bij een terreuraanval van Anglo Amerikaanse vliegtuigen verschei dene honderden bommen neergewor pen. Maandagmiddag was Troyes het doel van een Anglo-Amerlkaanse ter reuraanval. Een gehele woonwijk is verwoest. Het aantal doden kon nog niet worden vastgesteld. Een vrij zwakke formatie Ameri kaanse bommenwerpers is Maandag in de late namiddag het Lotharingse grensgebied binnengevlogen. Boven het Saargebied werd' zij door strijd krachten der Duitse luchtverdediging in hevigé luchtgevechten verwikkeld. De formatie zette haar vlucht niet voort tot verder in het gebied van het Duitse Riik. Er wordt melding gemaakt van het werpen van bom men op uiteenliggende plaatsen. Tijdens vluchten van Amerikaanse bommenwerpers boven Noorditali- aans gebied "ondernam een gedeelte der formatie een terreuraanval op Florence. Talrijke bommen vielen midden in de stad in woonwijken. Het operagebouw is door Amerikaan se bommen getroffen. Drie doodvonnissen DEN HAAG, 2 Mei Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandse onderdanen Johannes Meijer, Hen drik de Vries en TJalling Bakker zijn door het Deutsche Obergericht we gens sabotage ter dood veroordeeld. Zij hebben communistische actie ge voerd om. door het verspreiden van opruiende geschriften en door pogin gen tot brandstichting. Het vonnis is voltrokken. Door landmijn gedood ALPHEN a. d. RIJN, 2 Mei. Twee neven, de 35-jarige A. O. en de 19- jarige J. O., hebben hun onvoorzich tigheid om in een mijnenveld naar eieren te zoeken, met de dood moeten bekopen. Zij trapten op een landmijn en werden op slag gedood. DEN HAAG. 1 MeL Hedenmid dag heeft de Leider een rede voor de radio uitgesproken. Wij ontlenen hieraan: Meer dan 50 malen is sedert 1890 dc eerste Mei gevierd. Is het wonder, dat zovelen zich nu. onder de last van het huidige gebeuren, afvragen, of dit alles wel zin gehad heeft? Waarom zich uitsloven voor hersen schimmen? Grote kinderen zoet hou den met. sprookjes? Zij geloven er niet meer In, zij die reeds zoveel in hun leven hebben medegemaakt, die zoveel golven van idealisme hebben zien breken op de klippen van Jiet materialisme. De oudsten denken terug aan de edele figuur van Domela Nieuwen- huis, den onvermoeiden strijder voor de verheffing van den arbeider uit zijn noden. Aan hem. die zijn leven daarvoor Inzette, doch door de machthebbers werd gegrepen cn in de gevangenis geworpen, waarop het lied door de straten klonk van „Domela moet zakjes plakken, hi. ha,,hol". Anderen gaan minder ver terug en denken aan de onbaatzuch tige figuur van Troelstra of aan den priester Schaepman, of aan Talma. Allen mannen van karakter, die het goed gemeend hebben met ons arbei dende volk en daarom recht hebben op blijvende waardering. De verwording daarna, het verval en het einde in de lachwekkende vertoning van „Eenheid door demo cratie" tan tonele gevoerd door de verburgerlijkte S.D.A.P.. Vrijzinnig- Democraten Liberalén en Chrtste- lijk-Historischen, gaan wij stilzwij gend voorbij, want daaruit valt niets verheffends te puren. De oude strijders wendden zich huiverend af en onder de jongeren kwam het cynisme: wij zijn niet zo dwaas om het geloof der vaderen te hoeden, geef ons maar de bioscoop in plaata van de barricade. Moet dit dan het resultaat zijn van de offers, die millioenen mensen ih de loop van een halve eeuw strijd hebben gebracht? Zege aan hef socialisme Ons antwoord daarop ls: neen. dit ls niet het eindresultaat, het socialisme zal toch zegevieren. De ontwikkeling »gaat voort, ook en Juist in deze tijd. Thans woedt de beslissende strijd, die een nieuwe weg zal ontsluiten. Deze weg voert naar het doel Niettegenstaande de bezwaren, aan deze tijd van wereldoorlog verbonden, waarvan lk dagelijks doordrongen wordt poor de omgang met zovelen, ole door de dood van naaste verwanten het zwaarat getroffen worden, geloof lk-onwrikbaar aan de opgang. Ik kan mij niet voorstellen, dat Europa's toe komst zou bestaan ln de ondergang als domein van de Sowjet-republleken met Moscou als hoofdstad, of kolonie van het NoordamerikaansEngelse grootkapitaal, zoals Perzië of Brlts- Indië. Dan zou lijderdaad de strlld van de millioenen mensen voor lotsverbetering en eerbied voor de arbeid, die reeds meer dan een halve eeuw werd gestre den, voor niets zijn geweest, en zoiets kan lk niet geloven en wU lk niet geloven. WU weten nooit, welke weg God met ons wil gaan. WU overzien altUd maar In Portugal ls met grote teleur stelling geconstateerd, dat Brits-Ame rikaanse beloften Inzake de levering van 48.000 ton graan niet zijn verwe zenlijkt. Anglo-Amerlkaanse luchtaanval len op Italiaanse steden hebben *1347 priesters, monniken en ordevrouwen gedood, onder wie twee bisschoppen. APOTHEKERS-ADSISTENT. Am sterdam: Geslaagd de dames M. Th. Jaspers. Amsterdam, W. Hoff, Zaan dam en J. J. Brulssen, Rijk ln Haar lemmermeer. SPORT. ■V/S De Boer Ic.o. fe Berlijn BERLIJN, 2 Mei. De uitslagen van de Zondag op het Rijkssportveld gehouden Internationale bókswedstrU- den lulden: Heinz Seldler wint door k.o. ln de zesde ronde van Rlnus de Boer: Erwin Bruch wint lh de tweede ronde door opgeven van Jan de Pauw en Luc Lucas w.o.p. van Remscheld; Gustav Eder won door k.o. ln de ze vende ronde van den Spanjaard Loares. DIPLOMA ATHLETIEK-JEUGD LEIDER STERVoor het op 29 en 30 April te Leiden en Den Haag gehouden examen ter verkrijging van een diploma athletiek-jeugdlei- der(ster) der Nederlandse Athle- tiek Unie zijn geslaagd: de dames P. Diepen (Leiden). M. Hageman (Heerlen), G. J. M. Koudijs (Rot terdam), L. J. Schüller (Den Haag) en de heren A. J. Gols (Den Haag), M. Innemee (Den Haag), C. van der Kade (Rotterdam), J. Lankhaar (Amsterdam), H. Nikkels (Den Haag). M. Pille (Den Haag). P. Ro- meyn (Den Haag). H. J. v. d. Werff (Leiden), F. Zwagers (Den Haag). DEN HAAG, 2 Me! Heel voet- balminnend Nederland zal met grote verbaring kennis nemen van het feit, dat het bestuur van YUC Zondag avond, dadelijk na afloop van de wed strijd De VolcwijckersVUC, verga derd en beslotefi heeft den linksbuiten Bertus de Harder te schorsen. Dc vereniging geeft hiermee de kans, die zij nog behield op het kampioenschap van Nederland, vrijwel prijs en stelde een voorbeeld, dat zonder enige twijfel allerwegen vetfl stof zal doen op waaien en dat niet ten onrechte ver geleken zal worden met „het geval- Bakhuys" van enige jaren her. Het besluit van VUC's bestuur is genomen, omdat dit bestuur de stel lige overtuiging heeft, dat Bertus de Harder zijn ploeg opzettelijk heeft laten verliezen, om welke reden dan ook. Het optreden van B. de Harder wordt/niet alleen gelaakt, onsportief genoemd erf zelfs ^ls een vorm van GELUK VOORHEEN. IN VROEGER EEUWEN STRUDT NEERLANDS JEUGD OP DE WERELDZEEËN HET ROER GEKLEMP IN VASTE HAND STAAT TROTS DE JEUGD VAN NEDERLAND. MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE sabotage aangemerkt, doch men oor deelt door zijn optreden de eer en goede naam van VUC aangetast en daarom, zo zeide ons de voorzitter van VUC. de heer Burgwal, hebben wij hem uit het elftal verwijderd. „En hij komt er nooit meer in ook!" „Het is best mogelijk", zeide ons de heer Burgwal, „dat VUC toch van De Volewijckers verloren zou hebben, óók. wanneer De Harder zich inge spannen had om zijn ploeg ter over winning te voeren. Maar hij heeft het tegendeel gedaan." Bij onze informaties ervoeren wij, dat de aanleiding tot deze schorsing niet alleen tussen de krijtlijnen van het Olympisch Stadion is ontstaan, doch dat ook daarbuiten motieven te vinden zijn geweest* tot dit kracht dadige optreden. Wij vernamen ook, dat het bestuur de zaak verder in onderzoek heeft gehomen en dat dit onderzoek wellicht nog tot andere maatregelen aanleiding zal geven. Het moeten Inderdaad wel zeer ern stige dingen zijn, die het bestuur van VUC in deze periode van de strijd om het landskampioenschap tot ingrijpen deed besluiten. Alleen het verlies van Bertus de Harder, een linksbuiten zoals men slechts zelden ln de voetbalhistorje van ons, land heeft aangetroffen, is voor VUC al een slag van belang. Bij voorbaat stellen wij echter vast, dat, wanneer Bertus de Harder in overtreding en deze overtreding van zo ernstige aard ls, het bestuur van VUC geen andere mogelijkheid overbleef. Het bestuur van de Nederlandse Voetbalbond is inmiddels ook reeds van het schor singsbesluit in kennis gesteld en aan gezien de voorzitter, de heer K. Lotsy, de wedstrijd in het Amsterdamse stadion persoonlijk bijwoonde en over het gedrag van De Harder al ln de pauze zijn bevreemding heeft uitge sproken, zal dit muisje zeker -een staartje hebben! een klein stukje van die weg en onder vinden, dat deze stukjes soms zo won derlijk aan elkander geschakeld zijn. dat het wel eens lijkt, of wij naar het uitgangspunt worden teruggevoerd. Toch ls dit niet zo. Br ls ontwikke ling. er ls voortgang, er ls geen afbre ken. GU. mijne volksgenoten, die strlj- dfers waart ln vroegere Jaren, voor wie dus 1 Mei vroeger een begrip was van strijd, en dus van hoop. tot u kom lk vandaag m de eerste plaats, om ln u het geloof te versterken, dat uw strUd niet voor niets ls geweest. De weg ls anders dan gU ln vroegere Jaren ge dacht hebt. daarom staat gU terzijde of wellicht afwUzend. maar over clt conservatisme moet gU heen komen en dan ziet gU de nieuwe tUd gloren, die u zal brengen, wat u eens de moed gaf tot de strijd Wat ln deze geweldige tijd van we reldrevolutie en wereldoorlog ge schiedt, ls in wezen niets anders dan het vrijmaken van de weg, die voert naar een hoogtepunt van sociale ge rechtigheid, zoals de besten onder de oude strijders van 18751914 nauwe- lijte mogelijk hebben geacht. Arbeid tegen kapitalisme De revolutie, die zich* voltrekt, ls die van de arbeid tegen het kapita lisme. Niet klassenstrijd, verzanden de ln de gezapige Stromen van d3 parlementaire democratie, ls het mid del. maar de volkse solidariteit, ge grond op de eerbied voor de arbeid. Dit volkse socialisme ls de barricade op de triomfweg van het privaat- kapltallsme en het staats-kapitalisme. een doorn in het vlees van New-York en Moscou. Aan de socialistische ontwikkeling van Europa moest met geweld een einde worden gemaakt. Het privaatr kapitalisme en het staats-kapitalis me, New-York en Moscou, verbonden, zich tot vernietiging. Zij bleven voor lopig achter de schermen en stuur den Londen vooruit om de kat de bel aan te binden. In 1939 vond Londen het voorwendsel om de oorlog te verkla ren, wegens Danzig en de corridor. De eindstrijd tussen het. volkse socia lisme van Europa enerzijds en het kapitalisme van Amerika, verenigd met het communisme, d.w.z. het staatskapitalisme van het Sowjet- wereldrijk, anderzijds was begonnen. In die eindstrijd staan wij nu en Wij zijn er ons van bewust dat het verliezen van die eindstrijd de onder gang van Europa betekent. Het doel van deze oorlog ls de ruggegraat van Europa te breken, zijn cultuur te ver nietigen en het daarna te verdelen in twee invloedssferen: oostelijk en mid den-Europa, domein van de Sowjets, West-Europa, kolonie van Amerika en wee dan den arbeider! Geloof Wij geloven ln hét behoud van Europa, dank zij het nationaal-socia^- lisme, dank zij Adolf Hitler, die de top is van de defensieve macht van Europa. Zware offers vergt deze strijd van de arbeiders van alle landen van Europa, die als soldaat aan het front staan, of thuis of op grote afstand van huis moeten produceren, produ ceren en nogmaals produceren granaten, vliegtuigen, tanks, enz. In lijnrechte strijd is dit alles met dat wat wij willen: volksordening: de mannen in hun gezinnen: productie om de behoeften aan kleding, voedsel, woonruimte van de volkeren te vol doen. Hoe eerder de bedreiging van Euro pa ls afgewend, hoe eerder dus New- York en Moscou hun greep naar Eu ropa opgeven, omdat hui} lange vin gers zijn afgeschoten, dés te eerder kan het enorme Europese oorlogsappa raat worden omgeschakeld ln een nog groter apparaat om de mensen te die nen. Niet de mens ls er voor het kapi taal, maar het kapitaal ls er voor den mens. Dat zal straks ln Europa tot wcrkclUkheld worden gemaakt cn dan zullen aller ogen open gaan. ook die van de millioenen van ons volk. die dit nu nog niet kunnen zien, omdat zij zich blind staren op de goudschit tering van Engeland cn Amerika Het kapitalistisch tijdvak was voor den arbeider een stikdonkere nacht. Maar de nacht zal eindigen en de zon zal opgaan 'en dant komt stralend een nieuwe dag, de dag van het volkse so cialisme, het'enig mogelijk socialisme. Dan gaat Europa een nieuwe toekomst ln en ln dat nieuwe Europa zal zUn een herboren Nederlands volk. Met elkander gaan wij werken voor de eer van de arbeid en voor het weirijn van het volk. Een gezond, sterk, krachtig volk, een werkgemeen schap van millioenen, gegrond op de beginselen van de sociale gerechtig heid. Dan zullen de strijders van voor heen, rij, die op 1 Meidagên getuige nis aflegden van hun onwrikbaar ge loof, zien, dat hun strijd niet ver geefs is geweest. De strijd gaat voort; het socialistische doel zal worden be- rèikt, ook al is de weg daarheen an ders dan men zich die vroeger had voorgesteld. Volksgenoten, onverwoestbaar leeft dit geloof in onze harten, het laat zich niet wegdringen, wij zullen het behouden, gij en ik, wij zullen daar naar handelen. De toekomst ls aan ons, de strijders voor de sociale ge rechtigheid I Houzee! VOLKSCULTUUR EN KUNST In aansluiting op ons bericht om trent de zeventigste verjaardag van •Cyriel Verschaeve op 23 April halen wij hier nog iets aan uit de „Brtlsseler Zeltung", die op 30 April een opstel van dr. Erwin Wische over Verschaeve publiceerde onder de titel „De droom van Vlaanderen": „Alle partijen en richtingen van Vlaanderen erkennen ln Cyriel Ver schaeve. die thans de drempel van zijn. zevende levensdecennium overschrijdt,., den geestelijken leider van hun land. Het ls merkwaardig te zien. hoe zij, die voor een deel elkaar heftig bestrij den, ln de eerbiedige waardering van dezen bijzonderen man het volstrekt eens zijn. Niet verscheurd door der partijen gunst of haat, staat zijn nim mer wankelend beeld vast'ln de liefde van zijn volk. dat thans ala lefste zor-, genklnd van de grote moeder German- Je. zijn recht eist. Vlaanderen mag zich' gelukkig aoh- ten, dat het ln de figuur van Ver schaeve een persoonlijkheid bezit, die borg staat voor dit recht en die dit recht vertegenwoordigt, weliswaar niet met de middelen van de politiek van de dag, die aan deze persoonlijkheid niet toekomen, wel echter met het volle gewicht van haar geestelijke existentie, die voor zich zeli op voor beeldige wijze de grote levensvraag van het land heeft opgelost, doordat zij zeker niet zonder crises en conflic ten do breedheid van een waarlijk Europese visie vermocht te winnen, zonder dat zij zich daarom had los gemaakt van de wortels van haar oor sprong ln heemgrond en volksdom, zo als dit de geestelijke elite vari Vlaan- deren en tragische zelfverblinding zo vaak heeft gedaan." De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 6.00 uur. Maan op 14.33, onder 4.32 uur. 8 Mei V.M., 15 Mei L.K., 22 Mei NJVI„ 30 Mei E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1