HET DAGBLAD Arbeid, eerst zinvol in dienst van de gemeenschap Waf voor den. werker juist, nu op het spel staat VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikanen verliezen 129 vliegtuigen De eerste Woudenberg aan het woord Dr. Ley dankt de Duitse arbeiders Duitse weermachtsberifzhten Felle luchtgevechten bii een 'terreuraanval op Berlijn Successen van de duikboten tegen convooien Het Quitse socialisme in de ogen van de wereld Welk motief kan voor de arbeiders in het vijandelijke kamp bestaan voor deze strijd? Artikel van dr. Göbbels Ook Portugal weigert Woudenberg opende Arbeidsfront tentoonstelling te Utrecht i Onlangs behandelde Ik op deze plaats het organische karakter van het Nederlandse Arbeidsfront Dat Arbeidsfront moet iets levends zijn, waarvan de kracht wordt be paald door de bereidheid tot inzet van den enen arbeidsmakker voor den an deren. en door de offervaardigheid en de kameraadschap van de Neder landse werkers. Het Arbeidsfront en gedwongen lid maatschap zijn twee onverenigbare begrippen, schreef ik. Bewust werd de moeilijkste weg gekozen om die grote gemeenschapsorganisatie van de Ar beid te bouwen Want dat eens alle Nederlandse werkers mee zullen marcheren in het Arbeidsfront staat voor mij vast Dit optimisme put ik uit de wetenschap, dat in het hart van eiken Nederlandsen werker van nature het warme, tintelende, socia listische gevoel, de hunkering naar gemeenschapsbeleving aanwezig is. Thans wil ik juist in verband met de dag van de Arbeid. 1 Mei. iets zeggen over de zedelijke moed. die er voor nodig is om dwars tegen alle reactie, hoon en smaad in. getuigenis af te leggen van het socialistische idealisme, dat het Arbeidsfront tot een levend organisme maakt Er is moed voor nodig om zich uit te spreken voor iets nieuws. Aan het belijden van het nieuwe gaat een innerlijke strijd vooraf, een wijziging van de geestesge steldheid van den mens. "die veelal met duizend banden verbonden is met het oude. En toch weet ik zeker dat de Ne derlandse werker ln zijn hart het oude verafschuwt. Hij heeft de kapi talistische uitbuiting, de gevolgen van stompzinnige behoudzucht op alle gebieden van het maatschappe lijke leven maar al te zeer aan den lijve ondervonden. De werker kan zich eerst dan een echt Arbeidsfront- soldaat. een strijder voor een nieuwe sociale orde weten, wanneer hij zich zelf heeft bevrijd van die oude ver stikkende banden, alle minderwaar digheidsgevoelens van zich af heeft geschud en zich zelf tot persoonlijk heid heeft gemaakt Lasten van de oorlog Dit %lles moge te midden van het oorlogsrumoer en in een maatschap pelijk bestol, dat thans wel zeer sterk door de harde wetten van de oorlog wordt beheerst voor velen slechts klinken ais schoonklinkende taal zon der meer Is die zelfbevrijding thans mogelijk, zal men zich wellicht af vragen. En men zal op de verarming wijzen, die een uitvloeisel Is van de oorlog. Er is distributie. Duizenden uit de kuststreken moesten huis en haard verlaten. Er ts verder een ver plichte tewerkstelling in Duitsland De lasten van de oorlog drukken zeer zwaar op den Nederlandsen werker De zorgen van moeder de vrouw zijn vele. Hij krijgt zij haar kinderen be hoorlijk gekleed? Velerlei zijn de sociale ongerechtigheden De een werkt van de vroege morgen tot de late avond .en de ander doet practisch niets en vergaart grote winsten in de zwarte handel Ib ken al deze moeilijkheden maar al te goed. De oorlog eist een zware tol. juist van den Nederlandsen wer ker En tocb vraag ik juist den Ne derlandsen werker zicb eens boven BERLIJN 30 April - De leider van het Duitse arbeidsfront, dr. Ley, heeft ter gelegenheid van de eerste Mei, de nationale feestdag van het Duitse volk, een oproep gericht tot alle werkende Duitsers waarin hij -hun zijn waardering betuigt voor de buitengewone prestaties, die ze vol brachten. ook al was het ingespan nen werken tijdens de 55 maanden oorlog voor de arbeiders een grote be lasting. en al zijn de vermoeienissen van een lange en zeer ingespannen arbeid voor hen dikwijls bijna boven menselijk geweest Als bewijs voor de grote prestaties van de arbeiders noemt dr Ly het feit dat de productie van' steenkool in Duitsland elk oorlogsjaar snel gestegen is, in tegenstelling met Enge land. de Ver Staten en de Sowjet- Unie, waar de steenkoolproductie ieder Jaar is gedaald Het werkende vaderland heeft maar één eerzucht: de vervulling van de taak. die de Führer het heeft opge dragen. zich het front waardig te tonen Derhalve zal er ook geen* No vember 1918 meer komen Deze keer zullen de vijapden van her Duitse volk overwonnen worden er ondanks alle bestaande en komende lasten zal het Duitse volk niet ineenstorten De Britten vluchten uit Parel TOKIO. 30 April - Uit -het In- disch-Burmaanse grensgebied wordt gemeld, dat de vijand, die totdusvei in zijn steunpunt Parel voor de laag vlakte van Imphal hardnekkig .verzet bood. thans als gevolg van de - ner- gieke aanvallen der Japanse troepen een algemene terugtocht is begonnen Bij de achtervolging van den vluch tenden vijand rukten Japanse pantr serafdplineen tot Parel op. Extra-aflossing 4i Obligaties NV. Drukkerij cn Uitgevers maatschappij De Arbeiderspers lening 1931 Teneinae een aantal van onze obligatiehouders van dienst te zijn, is een bedrag van f 50 000 beschikbaar gesteld voor een extra-aflossing van bovenge noemde lening Verzoeken met opgave van* nummers en bedrag, te richten aan de afd Boekhouding. DF DIRECTEUR deze moeilijkheden van alle dag te verheffen en zich af te vragen, wat er juist voor hem in deze tijd op het spel staat. Hij kan zich niet buiten de ontwikkeling der dingen plaatsen, omdat juist hij het is, die mede in het boek der geschiedenis schrijft. Kapitaal dienstbaar aan de arbeid Was de Franse revolutie een revo- lutie van een bevolkingsgroep, die zich bevrijdde van de knellende ban den van adel en geestelijkheid, thans gaat het om de bevrijding van den drager van de arbeid, of hij kolen delft of achter de sthrijfmachine zit De revolutie die we thans beleven is totaaL zij raakt alle dingen des levens en het gehele volk. Niemand kan zich daaraan onttrekken. Zij plaatst de arbeid instede van het kapitaal voorop als basis der maat schappelijke orde en maakt het ka pitaal dienstbaar aan dc arbeid. Alles wat des arbeids is. is dus pri mair en alles wat niet des arbeids is. komt steeds op de tweede plaats ïn zijn uiterste consequentie wil dit zeggen dat alleen de arbeid en de drager van die arbeid dus de arbei der in de meeSt directe betekenis van het woord, recht kan doen gel den op de geestelijke en materiële waarden van het volk Dr Ley heeft het eens duidelijk en eenvoudig ge formuleerd: ..Wie niet werkt zal niet eten" Beslissend ls waarvoor, tot welk doel de arbeid wordt verricht De ar beid wordt eerst zinvol wanneer l;i] is geworden tot dienst aan de ge meenschap Zo wordt die arbeid van den Nederiands-Germaansen mens tot een gemeenschapsbeleving. En hiervan willen wij op de Dag van de Arbeid getuigenis afleggen Dan zullen zij. die de zedelijke moed hadden zichzelf te bevrijden, eer be tuigen aan de arbeid welke gewor den is tot de hoogste levensvervul ling. Het Arbeidsfront zal blijven roe pen. totdar alle Nederlandse werkers deze geesteshouding tot de hunne hebben gemaakt Het kader van de Landstorm Het kader van Landstorm Nederland oestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlanders, waarvan de meesten aan de fronten gestaan hebben en zodoen de een opleiding runnen geven, die niet alleen theoretisch, maar ook aan de praktijk getoetst ls ©at een derge lijke opleiding grote voordelen heeft, behoeft wel geen betoog Het prettige ls, dat hierdoor ook de taalmoeilijk heden zijn komen te vervallen Uit de Landstorm zelf zijn ook reeds onder-officieren voortgekomen, die nu mede het kader van de Landstorm ver sterken. Voor lederen vrijwilliger ls deze mogelijkheid aanwezig Doorslag gevend zijn nier prestatie en voldoen aan de gestelde eisen Voor kerels, die doorzettingsvermogen en wilskracht bezitten ls hier een goede toekomst weggelegd Ie JAARGANG No. 101 LD MAANDAG I MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelt of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 .^Postbus 65 De Führei begroet den Duce voor de besprekingen welke (te beide slacits- liedeji op 22 cn 23 April hebben gevoerd. Foto Hêffmann-Stdpf hoofdkwartier van den FÜHRER 30 April. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede Voor Sebastopol en aan de bene- den-Dnjesti bleven ook gisteren plaatselijke aanvallen van den vijand zonder resultaat.» In de Zwarte Zee boorde een Duitse duikboot van een krachtig be schermd convool een kustvrachtschip en twee grote sleepscnepen .in de grond. Ten Westen van Sebastopol vernietigde een beveiligingsvaartuig van de marine een bolsjewistische motortorpedoboot, In het gevechtsgebied van Jassy ondernamen onze troepen door eska ders Duitse en Roemeense slagvlieg tuigen schitterend gesteund succes volle tegenaanvallen. Veertien vijan delijke pantserwagens en 30 stukken geschut alsmede talrijke andere wapens werden vernietigd of buit gemaakt Tussen de Karpathen en de boven loop van de Dnjestr woh onze aan val ondanks taai verzet der bolsje wisten verder terrein. Hongaarse for maties sloegen heftige vijandelijke tegenaanvallen af. Ten Oosten van Polozk mislukten herhaalde plaatse lijke aanvallen der bolsjewisten Bij de aanval^evechten ten Zuid westen van Kowel heeft zich in dr BERLIJN 29 April. „Ons socia lisme". aldus noeiht Rijksminister dr Göbbels zijn artikel in ..Das Reich". Hij wijst er bij zijn uiteenzettingen op. dat de Duitse soldaten, die ln de loop van deze oorlog de toestanden in bijna geheel Europa leerden ken nen. nergens de talloze instellingen van het Duitse socialisme vonden, die het Duitse volk in vredestijd en gedeeltelijk ook nog tijdens de oor log het leven aangenaam en drage lijk maken Het Duitse volk leeft in een socialistische staat. Alleen de oor log heeft een nationaal-socialistisch opbouwwerk onderbroken, dat. op de eerste dag van de vrede in nog gro tere omvang onmiddelliik weer ter hand zal worden genomen De sociale verhoudingen in de Sow- jet-Unie met de onze te vergelijken, zo vervolgt de minister, is eenvoudig een belediging Wat Engeland aan gaat, dit is de in sociaal opzicht meest achterlijke staat ter wereld en de Verenigde Staten worden door enige honderden plutocratische fami- liën geregeerd Het is derhalve meer dan» onbeschaamd, wanneer de leidei's van deze landen zich tegenover ons als maatschapoelijke hervormers dur ven voor te doen Zij doen dit dan ook slechts om hun volken zand in dé ogen te strooien, daar deze lang zamerhand beginnen in te zien, dat 'ii de oorloe «n -ff "«»-}<perdp richting sturen en dat hun leidende klassen Duitsland niet aanvallen, omdat het. zoals zii steeds beweren een reac tionaire staat, maar een moderne en vooruitstrevende ^taat is. Ondanks alle onderdrukkingsmaatregelen der Britse regering staken de Engelse arbeiders omdat zij weten dat zij in de oorlog nog mee,r dan in vredestijd door de leidande plutocratische klas se geplunderd en van hun primitief ste levensrechten beroofd worden. De Duitse arbeider ziet echter geen re den om te staken. Deze oorlog wordt ook en wel in de eerste plaats voor de sociale vooruitgang van zijn land gevoerd. De in het plan-Bevéridge ge stelde eisen behoorden reeds in het Duitsland van de Wilhelms. toen in Engeland nos tienjarige kinderen da gelijks veertien uren In de mijnen werkten, tot dp dingen die vanzelf spraken Hoe modern ons staats- en econo misch leven is ingericht kunnen wij eerst dan constateren wanneer wij het met dat van andere landen ver gelijken Bij ons wordt er geen woord meer over vuil gemaakt, dat iedere werker recht oparbeid hééft, ook wanneer de algemene economische positie aan conjunctuurschommelin gen onderhevig is en dat de staat regelend ingrijpt zodra het econo mische leven uit. eigen kracht de pro blemen niet meer baas wordt Be- drijfssport en -hygiëne, arbeid onder gunstige omstandigheden, recht op betaalde vacantie, voorlichting voor het doelmatig gebruik van deze va cantie door grote gemeenschapsor ganisaties, die het gehele volk om vatten, toegang tot de culturele goe deren van het volk en tot de onder wijsinstellingen voor een leder, kan sen tot positieverbetering ongeacht stand, beroep of vermogen van den vader, ziekte-, ouderdms- en inva liditeitsverzekering. voorschotten bij huwelijk, zuigelingen- en kinderzorg. de meest royale hulp voor moeder en kind. wie spreekt er bij ons nog over? Dit alles vormt de inhoud van ons gehele staats- en volksleven. Het ls duidelijk, dat de vijand ook ln de oorlog de altijd propagan distisch werkende sociale wereldbe schouwing van he» nationaal-sociahs- me uiterst hinderlijk voor zijn plan nen acht Hij tracht deze derhalve met. alle middelen in discrediet te brengen en ér al naar de behoefte en de stand van zaken, producten van eigen fantasie tegenover te stellen, waarvan men niet weet of zij zidh. meer onderscheiden door bun leu genachtigheid of door hun kinderlijk dilettantisme Men kan het hun aan-* zien. dal zij niet eerlijk gemeend zijn en aan het einde van de oorlog wan neer men de arbeiders niet meer npdig heeft én hen integendeel door massale werkloosheid in de vijande lijke landen weer onder de knoet heeft, geheel en al ter zijde gelegd zullen worden Dat is ook de reden waarom in Engeland de ene staking op de andere volgt De vijand strijdt voor het in stand nouden van een oude wereld, die heeft afgedaan Wij strijden voor de stichting van een nieuwe moderne wereld. Dat is net onderscheid. Wanneer is het in de geschiedenis echter voorgekomen, dat de reactie over de vooruitgang triom feerde? Het nieuwe breekt zich. on weerstaanbaar baan. Het moet wel iswaar menigmaal bergen leed en of fers overwinnen, doch is het op het hoogtepunt daarvan aangekomen, dan ligt de betere wereld open. Deze zal ook uit het lijden en de smarten van deze oorlog te voorschijn komen Bijna 1400 vliegtuigen in één maand BERLIJN. I Mei. - De Engelsen en Amerikanen hebben bij hun grote aanvallen overdag en des nachts op Duits gebied en de Balkan in April minstens 1.392 vliegtuigen verloren, waarvan 1.21b viermotorige bommen werpers. die door Duitse jagers in samenwerking met Roemeense Bul- guajse en Hongaarse jagers en door de overal verdeelde afweerbatterijen zijn vernietigd. laatste dagen de Rijns-Moezelland.se 342ste. infanteriedivisie onder bevel van generaal-majoor Nickel bijzonder onderscheiden In hel landingshoofd van Nettuno alsmede aar het Italiaanse Zuide lijke front werden vijandelijke aan vallen afgeslagen. Boten van een Italiaanse Mas flottielje bi achten voor Nettuno een vijandelijk kty'W t«?V zinken Vijan delijke vliegtuigen hebben in Mid- den-Italië in scheervlucht een duide lijk gekenmerkt hospitaal met bom men en mitrailleurvuur aangevallen De sedert begin October 1943 in her Westelijke deel van de Balkan voor de strijd tegen communistische ben den opgestelde 1ste Kozakkendivisic heeft zich schitterend gehouden en den vijano zware verliezen aan men sen en materiaal toegebracht. Bij een vijandelijke luchtaanval op de Franse haven Toulon schoten ver dedigingssti ijdkrachten van de lucht mach* en 'uchtdoelartillerie van de marine 15 vijandelijke bommenwer pers neer In harde gevechten tegen bet rij andelijke convooiverkeer op de At lantische Oceaan en in de Middel-^ landse Zee brachten onze duikboten" vier schepen met een gezamenlijke inhoud van 22.200 brt en vijf con- vooitorpedo jagers, waaronder twee grote torpedojagers van het modern ste type. tot zinken. Van 11 tot 30 April werden door vlootstrijdkrachten. luchtdoelartille rie aan boord van koopvaardijsche pen en dc luchtdoclart.illerie van de marine 101 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Formaties Amerikaanse bommen werpers ondernamen in dc middag uren van gisteren, krachtig door ja gers beschermd, een terreuraanval op de rijkshoofdstad Er ontstonden schade ln woonwijken en verliezen onder de bevplking De Duitse luchl verdediging schoot 129 Amerikaanse terreurvliegtuigen, waaronder 121 viermotorige bommenwerpers, neer Ecrste-luitenant Hans Heinrich Koning, Staffelkapitan van eeD jacht eskader, vernietigde in luchtgevechten vier viermotorige terreu rbommenwer- pers. In de afgelopen nacht wierpen vijandelijke vliegtuigen borr.men neet' op Nederrijns gebied. Zware Duitse gevechtsformaties ver oorzaakten in dé afgelopen nacht bij een zware aanval op Plymouth en op concentraties van schepen voor de Engelse Zuidwestkust verwoestingen voor lange tijd. Sowjet-formaties bij Kowel vernietigd Zaterdag luidde het weermachtsbe- riebt: Aan de beneden-Dnjestr bevochten onze troepen ook gisteren weer tegen hevige vijandelijke aanvallen een vol ledig afweersucces. In het gevechtsgebied van Jassy slaagden de bolsjewisten er, in weer wil van de aanvoer van nieuwe strijd krachten en yao krachtige steun van slagvliegtuigen, wederom niet in onze stellingen te doorbreken Duitse en Roemeense formaties sloegen, deels in succesvolle tegenaanvallen, alle vijandelijke aanvallen af met vernie tiging van een aantal pantserwagens Bij de zware gevechten van de laat ste dagen hebben zich het 208ste Duitse grenadiersregiment, onder be vel van den ridderkruisdrager kolonel Fritz Müller. en het 11de Roemeense regiment ruiters, onder bevel van kolonel Cheruvin. bijzonder onder scheiden Ten Zuidwesten van Kowel Is het de vorige dag gewonnen terrein ge zuiverd vari verstrooide vijandelijke strijdkrachten, waarbij een ingesloten bolsjewistische gevech4sgrocp werd vernietigd. Onder de ongeveer 2000 Rembrandt-feester» op komst AMSTERDAM. 1 Mei. Naar wij van welingelichte zijde vernemen, zullen op instigatie van het departement van Volksvoor lichting cn Kunsten deze zomer in het gehele land Rcmbrandt-feesten worden georganiseerd. Als voornaam ste datum voor deze gebcurtelijk- heden wordt 15 Juli genoemd, de geboortedag van den groten schilder. Het staat thans reeds vast, dat deze feestén o.a. ook met belangrijke muzikale plechtigheden gepaard zullen gaan. Het zwaartepunt van de ontworpen concerten komt in Am sterdam te liggen, waar in de Wes- terkerk. gelijk bekend de laatste ruslplaats van Rembrandt van Rijn, een bijzonder progrartfma zal wor den uitgevoerd door het Concertge bouw Orkest onder directie van prof. dr. Willem Mengelberg en dooi den organist Frans Hasselaar. Het ligt in de bedoeling op deze dag in vijftien verschillende plaatsen van ons land cqpcertcn te geven, welke gewijd zijn aan Nederlandse muziek uit Rembrandts tijd. gevangenen bevindt zich ook een' divisiecommandant met zijn staf. Grote hoeveelheden wapenen cn oor logsmateriaal vielen ons in handen Dc bolsjewistische verliezen aan doden cn gewonden zijn zwaar. Van 26 tot 28 April verloren de bol sjewisten 105 vliegtuigen In diezelfde periode keerden 9 eigen vliegtuigen niet terug. In Italië deden zich geen gevechts handelingen van betekenis voor Ge vechtsvliegtuigen vielen in dc afge lopen nacht vijandetijke stellingen en troepenonderkomens op het landings hoofd van Nettuno met goed gevolg aan. Boven het Westelijk bezette gebied werden gisteren 11 vijandelijke vlieg tuigen vernield. Voor dc Bretonse kust kwam het in de afgelopen nacht tot een zeege vecht tussen Duitse torpedoboten en Britse torpedojagers In een zware strijd werd een vijandelijke torpedo jager van de Tribal-klasse tot zinken gebracht. 47 leden van de bemanning werden gevangen genomen Een eigen boot werd beschadigd. In de afgelopen nacht lieten vijan delijke vliegtuigen bommen vallen op Noord- en West-Duitsland. Zware Duitse gevechtsvliegtuigen zetteD hun aanvallen op doelen aan de Engelse Zuidkust voort. Luchtslag boven Berlijn Het D.NB meldt over de lucht aanval op de Duitse hoofdstad dat het reeds tn het gebied van Bruns- wijk tot deftige luchtgevechten kwam. Die namen ln hevigheid toe naarmate de Amerikanen Berlijn naderden Enige Amerikaanse bom menwerpers moesten een noodlan ding maken Boven Berlijn ontbrand de een grote luchtslag. De formaties Duitse jagers vielen in weerwil van het ongunstige weer verbitterd aan. In de meeste gevallen werden de Amerikaanse jagers van de bom menwerpers weggedrongen, zodat de bemanningen der bommenwerpers zich plotseling geplaatst zagen te genover de Mèsserschmitt- en Focke Wulf-jagers. Ook op de terugweg ondernamen Duitse jagers en jacht- kruisers hevige flankaanvallen. De Britse berichtendienst meldt, dat de bemanningen van de Ameri kaanse vliegtuigen, die hebben deel genomen aan de luchtslag, unaniem van mening zijn, dat zij tot dusver nog nooit zo iets hebben medege maakt. De Duitse Jagers stegen met honderden tegelijk op om de forma ties bommenwerpers aan te vallen Dader van moord te Westzaan krijgt tien jaar DEN HAAG *1 Mei - In hogei beroep had het Gerechtshof te Am sterdam den 25-jarigen kantoorbe diende te Wormerveer Nlchman van den Brink^veroordeeld tot twaalf Ja ren gevangenisstraf wetens doodslag, gepleegd te Westzaan op 10 Mei 1942 op zijn meisje mej. J H. Kaat De Hoge Raad casseerde dit arrest en verwees de zaak naar het Haagse Hof, voor welke Instantie de ver dachte voor het eerst zijn ^ouding wijzigde. Hij had namelijk steeds volgehouden, dat hij het meisje op haar, verzoek gedood had. omdat haar ouders tegen een huwelijk met van den B waren Thans beweerde hij echter, dat het in het geheel zijn bedoeling niet was geweesct, haar te doden Het Hof heeft den verdachte veroordeeld tot een ge vangenisstraf van tien jaar met af trek der gehele preventieve hechte nis. door te brengen ln een gewone strafgevangenis De eerste Mei, dag van de lente, dag van de liefde, dag van het geloof ln een nieuwe toekomst. Dag van den werker, van de ar beid. van de arbeidsvrede. Dag van de vrede tussen de volkeren. Wij willen ook deze eerste Mei in innerlijke rust. waardig geden ken in overeenstemming met de ernst van de beproevingen, die ons zijn opgelegd, maar juist te midden van de beproevingen tn het vaste geloof van een geluk kige toekomst. In onze landen is de Meidag immer gevierd als het feest van het nieuwe uitbottende leven van het uit de donkere aarde weer opwellende groen, van de on weerstaanbaar zwellende stroom van energie, die het aanzien gaat schenken aan nieuwe rijke vrucht. Het heeft dan ook een diepe zin, dat de werkers hun onverzette lijke wil. uit de duistere periode van de kapitalistische uitbuiting uit te treden naar het licht van de nieuwe echte volksgemeen schap, koppelen aan het Mei feest. dat wordt tot hun feest, het feejst van de arbeid. Op deze hoogtijdag bij uitstek, vieren wij de bevrijding uit de kapitalistische chaos, die het aanzijn gaf aap de levenvernie- lende klassenstrijd, vieren wij de geboorte van de volksgemeen schap. waarin plaats ls voor lede ren volksgenoot, die zijn beste krachten in dienst stelt van het geheel, Tegelijkertijd ook verza melen wij nieuwe kracht om deze gemeenschapsorde en de gemeen schapsidee verder te verbreiden waar zij niet of niet voldoende tot uiting kwamen, want slechts de orde, die in de volksgemeen schap besloten ligt kan die ar beidsvrede en die gelijkgerichte werkdrift verzekeren, die de enige deugdelijke grondslag vqnnt voor het algemeen welzijn en voor het daaruit resulterende geluk van allen afzonderlijk. Een geluk, dat ligt in het besef, -gemeen schappelijk voor een grote zaak te werken en te strijden. Op deze eerste Mei vinden wij tevens nieuwe kracht om ons te weer te steilei. tegen de laatste stormloop van de kapitalistische machten, die zich verbonden met het Azia tische bolsjewisme om de door brekende volkse gemeenschap reeds in de kiem te vernietigen. Deze strijd die de verbitterdste is sinds eeuwen, zal naar onze vas te overtuiging de volken de defi nitieve doorbraak naar de socia listische gemeenschap brengen en zo door de inwendige vrede bin nen de volksgemeenschappen af zonderlijk de grondslag leggen voor een durende vrede tussen de Europese volkeren, die dan niet langer hun beste bloed zullen be hoeven te offeren voor het plezier van een kleine groep kapital's- tlsche vaderlandsvreemde en volksvreemde uitbuiters. Binnen ons volk willen wij on verpoosd werken ten bate van de solidariteit van allen Sinds twee jaar bezitten wij in het Neder landse Arbeidsfront een orgaan, dat in overeenstemming met onze Germaanse aard uitdrukking geeft aan de gelijkwaardigheid in verscheidenheid van alle'werkers die tezamen een hechte prestatie gemeenschap gaan vormen ten bate van het geheel. Ongetwijfeld zijn de omstandigheden waar onder de stichting van het Ar beidsfront zich voltrok en is de tijd, waarin de eerste groei moest plaats vindèn zo ongunstig als zich slechts denken laat. De grote beperkingen die het verweer tegen de kapitalistische vernietigings drang ons oplegde en de noodzaak alle krachten vrij te maken om de wapens te kunnen smeden voor de beveiliging van ons con tinent. maakten, dat de ont plooiing van de arbeidsfrontidee slechts moeizaam kon plaats vin den. Maar juist hier schenkt de eer ste Mei nieuwe energie om in rotsvast geloof, ondanks alles, de fundamenten te leggen voor het gebouw, dat na de overwinning ln volle rijkdom voor ons oog zal op rijzen. Daarom is de eerste Mei bij uitstek de dag van het Ar beidsfront. van het front van alle werkers. Wij weten het. ditmaal' hangt dreigender dan ooit dc donkere wolk van de verschrikking boven alle volkeren. Wij weten ook. dat deze wolk zich spoedig ontladen zal. maar door de duisternis heen zullen allen nu ook spoedig het licht grijpen, het licht, dat zal schijnen over een herboren aarde. MADRID. 1 Mei. De Ameri kaanse pers meldt, dat de Portugese regering de Britse eis betreffende de wolframleveranties aan Duitsland heeft afgewezen. Li een briefwisse ling tussen Churchill en Salazar heeft volgens deze berichten de Portugese regeringschef verklaard, dat Portugal niet op grond van het bondgenootschap met Engeland ver plicht is de leveranties aan Duits land te staken Bovendien wenst Portugal zich niet met nieuwe ge varen- in te laten, want de door Engeland geëtste maatregelen zouden door Berlijn als een openlijke rijan dtge daad beschouwd kunnen worden. Pioniers van de arbeid BERl 1JN, 1 Mei. De Führer heeft enige op de voorgrond treden de mannen uit hei Duitse arbeids leven onderschelden door hen tot ..pionlei van de arbeid" te benoemen. Onder hen bevinden zich verschil lende arbeiders. De onderscheidenen zijn- Rijksminister dr. Dorpmüller. de handelsraad dr. Hermann RÖch- ling, dr Alben Vögler prof. dr. Claudius Dornier Ir. Helmut Stein. de draaier Ernst Becker, de meester- horlogemake: JohnSchwarzer. de boorder Petei Küsters en de werk- meestei Eugen Weiczorek. Führer feiciteert den Tenno HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 29 April - De Führer heeft der> Tenno ter gelegenheid van zijn verjaardag een in hartelijke be woordingen gesteld gelukgewenstele gram doen toekomen. Generaal MacArthur heeft mee gedeeld dat hij geen candldaat voor net Amerikaanse presidentschap wenet te zijn De Anglo-Amerlkaanse terreur aanval op de Franse havenstad Toulon heelt 139 dodeü en 190 gewonden ge kost In Hongarije zijn vergaderingen eu optochten ter gelegenheid van de eersl^ Mei verboden De Amerikaanse onderstaatssecre taris Stcttinlus ls in MarakesJ tn Ma rokko aangekomen op ziin terugreis naar Washington De Britse admiraliteit erkent het verlies van de duikboot ..Syrtls" Tegen vijl Chileense ministers, die een lastgeving van de radicale par tij om hun porteieuilles neer te leg gen. hebben genegeerd, worden partij- maatregelen voorbereid UTRECHT. 1 Mei. In het N.V.- Woudenberg, de tentoonstelling open huis is gisteravond een tentoonstel- de. herinnerde hij er nog eens aan. ling van het Nederlandse Arbeids- dat h$t Arbeidsfront in de eerste front geopend, die reeds in enkele plaats een ideële opgave heeft en andere plaatsen van het land te be- daardoor totaal anders gebaseerd is zichtigen was. zij het dat haar opzet dan de vroegere arbeidersorganisa- toen een meer bescheiden vorm had. ties Het eaat er nu in de eerste De tentoonstelling is namelijk uitge- plaats om in de harten van de Nc- breid met enkele nieuwe afdelingen, derlandse werkers een verandering die. evenals de andere, door het kun dige werk van H. J Corduwener den leider van de afdeling beeldende pro paganda. en zijn medewerkers een alleszins verzorgd aanzien bieden De provinciaal leider van hel Ar beidsfront Satony constateerde tot zijn grote genoegen, dat et iets ver anderd ls in de houding van de Utrechtse werkers ten opzichte van het Arbeidsfront Was er verleden laar nog sprake van een uitgesproken antipathie Jegens het Arbeidsfront, nu valt waar te nemen, dat ook in Utrecht de Arbeidsfrontgedachte meer en meer Ingang begint te vin den. Alvorens de Arbeidsfrontleider Bent u zelf niet getroffen en is uw huls niet beschadigd, steek dan de handen uit de mouwen. Help uw medemens. teweeg te brengen. Dit vereist een totale wijziging in hun geesteshou ding. De werkers dienen alle min derwaardigheidscomplexen van zich af te schudden en vol zelfvertrouwen, fier en met opgerichte hoofden door het leven te gaan. Zo alleen kan een waarachtige volksgemeenschap wor den opgebouwd. Om dit te bereiken, vecht het Ar beidsfront dag aan dag. Het laat zijn stem horen in de bedrijven en daar buiten Bijkans 7000 pioniers van het Arbeidsfront, de sociale voormannen, dragen de Arbeidsfrontgedachte in de bedrijven uit. Vervolgens maakten de genodig den, wo. zich bevonden de Beaul tragte van den Rijkscommissaris Müller—IJeinert. de Kreisinspektor prof. Nieschulz. de vertegenwoordi ger van den burgemeester, wethouder Hofstee en de Gewestelijke Politie- presldent Overste W van Gronin gen, een rondgang over de tentoon stelling. Vlees aan zieken onthouden DEN HAAG. 1 Mei. Vijf sla gers in een plaats in het Noorden van ons land. die in 1943 om beur ten de leverantie van vlees aan een ziekenhuis een maand lang hadden verzorgd, bleken deze inrichting te kort te hebben gedaan. De slagers ontvingen namelijk een speciale vleestoewijzing, waarvan het zieken huis naar behoefte van het ogen blik bestelde. Deze bestellingen wa ren echter meermalen kleiner dan het totale kwantum, dat aan de slagers was toegewezen. Daardoor Daardoor hielden zij vlees, dat eigen lijk aan het ziekenhuis toekwam, over. Een door ambtenaren van de C. C. D. ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat vijf slagers dit overschot in eigen zaak hadden ge bruikt en aldus aan de patiënten en het personeel van het ziekenhuis vlee6 onthouden. Het betrof hoeveel heden -van 23 tot 100 kg vlees van betere kwaliteit. Tégen de slagers is proces-verbaal opgemaakt. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 1 Mei. - Bij dl? he den gehouden trekking zijn de vol gende prijzen gevallen: t 40.000 10063: 5.000 21591, 2.000 2017 1.500 17620: f 1.000 9576 17933 23954. 24539: 400 6833 10910 14566 14587; 200 6367 8035. 174Ö2 22548 10U 1731, 3877 4474. 7684. 7918. 12766. 19886. 24366 DEN HAAG. 28 April - De secre- carls-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur- bescherming maakt ln aansluiting op het bericht betreffende beurzen voor studie ln de Duitse taal in de Staats courant van 17 Maart 1944 bekend, dat degenen, voor wie de aanvang of voortzetting van de studie afhanke lijk ls van het resultaat van een deze zomer af te leggen examen, tol u.trr- UJk twee weken na de uitslag van ciit examen alsnog een verzoek tot het ver krijgen van een beurs kunnen Indie nen. APOTHEKERS-ADSlbTENT Am sterdam: Geslaagd dc dames A M R. Steemers, Roermond. R. C Zak. Haar lem en P S H> T Bavel. Breda. Hij wist geen raad met zich zelf. Vroeger was hij „een sloome duikelaar", die met zichzelf geen raad wist. Dikwijls keek nij met jaloersche blikken naar die flinke kerels ln de Waffen M Toen deed hij de groote stap van zijn leven en meldde zich ais vrijwilliger. Nu had hij een doel in zijn leven, zijn lamlendig heid was verdwenen. Doe als hij. Meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dag bladen bekend worden gemaakt. U krijgt daar alle inlichtingen. NAAM ADRES WOONPLAATS verzoekt toezending eener brochure over de Waffeo (i Uitknippen eo inzenden aan Ersatz-kommaodo Niederlande. Korte Vijverberg f. Deo Haag. De verduistering begint »»«"den «m 21,15 en eindigt om 6.00 uur Maan op 13.27 ondei 4.06 uui 8 Mei V.M.. 15 Mei L.K., 22 Mol N.M., 30 Mei E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1