HET DAGBLAD Arbeidsmannen als dijkenbouwers VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duizenden hectaren land blijven gespaard Dankbare bevolking R Suikervoorschot van een kilo Een De nieuwe fase in de strijd op noordelijk Nieuw-Guinea - landingen bij Hollandia Convooi bestookt voor Engelse Zuidkust Duitsers breken bij Kowel door de Knox overleden De arbeidsreserves nog niet uitgeput Taak voor gemeentebesturen Een nieuwe regeling bij de verdeling van groente Eeri karretje langs de zandweg (Van onzen specialen verslaggever). Op een plein van een --oud provin ciestadje in het Westen des lands, dat zich in de middeleeirwen nog al enige bekendheid verwierf, wappert van een hoge vlaggemast de Neder landse driekleur. Voor de mast staat een arbeidsman met de spade aarï de schouder. Het is een flinke Hol landse knaap, die daar als wachter bij het dundoek heeft postgevat. Uit het bruingebrande gezicht kijken een paar heldere ogen de wereld in. Fier rechtop, de borst vooruit, de uniform in onberispelijke staat en de muts grappig-schuin. op -de blonde kop, zo staat hij daar en het is in al zijn eenvoud een treffend gezicht dat den voorbijganger evep de pas 'doet in houden. Arbeidsman en driekleur: kan op duidelijker wijze de onver brekelijke band tussen de Arbeids dienst en het vaderland gesymboli seerd worden? Het is stil in het stadje, als wij het binnentreden. Slechts enkele vrouwen zien wij met de boodschap pentas onder de arm door de straten lopen. De mannen zijn naar hun werk of... verrichten op het land hun medewerking bij de dijkenbouw. Want binnenkort zal ook dit stedeke van enkele duizenden burgers aan vele kanten door het water omgeven zijn. Inundatie! Een harde oorlogsmaatre gel, die echter noodzakelijk is voor de verdediging van het land. Waar men nu nog vele hectaren vruchtbare grond ontwaart, zal men over enkele dagen slechts het water zien, één grote waterspiegel, hier en daar slechts onderbroken door een uit het water oprijzende boerderij, een hek, enige wilgen... Het water stijgt Het water stijgt! Eerst lopen de sloten vol, dan vormen zich moe rassige plekken op de weilanden, di£ uitgroeien tot plasjes, die weer groter en groter worden, totdat eindelijk het gehele gebietj „geïnundeerd" is. Boeren, versterkt door duizenden burgers, studenten en scholieren, wer ken koortsachtig om kaden en dijken op te werpen, die uitgestrekte ge deelten van kostbare landerijen te gen het opkomende water zullen be schermen. De Duitse militaire overheid gaat allerminst van het standpunt uit, dat een zo groot mogclük gebied onder water gezet moet worden. Slechts strategisch belangrijke ge deelten ondergaan dit lot. Maar waar het inundatiegebied slechts even beperkt kan worden, daar staat het aan de Nederlandse bevolking vrij, met eigen krachten zoveel mo gelijk land te sparen. Burgers zijn eohter geen dijken bouwers. Zij verstaan de techniek van het zand verzetten niet. Het werk in de zware, vette klei valt hun zwaar en het vordert slechts lang zaam. En tóch moeten de dijken op de vastgestelde datum klaar zijn. Met dit beeld voor ogen deed de Rijkswaterstaat een beroep op de Nederlandsche Arbeidsdienst. Deze bede'om bijstand was ni$t tevergeefs. De leider van de Arbeidsdienst be greep, dat hier uiterst dankbaar werk verricht kon worden. Het ligt trouwens in de dienende taak van de Arbeidsdienst" besloten, dat hij daar optreedt, waar dit voor het' algemeen belang gewenst* is. Arbeidsdienst komt Zo werd het Inzetcorps Dijken bouw vani de Nederlandse Arbeids dienst gevormd, bestaande uit zes tienhonderd Arbeidsmannen. Dit corps treedt niet in gesloten verband op, maar de afdelingen waaruit het is gevormd, verschijnen op die plaat sen, waar de Rijkswaterstaat dit noodzakelijk .acht. Zij staan dus in beweeglijke inzet; Kris en kras trek ken de afdelingen door het inunda tiegebied, nu eens hier en dan weer daar duiken zij plotseling op. Het is een leven van stavast, dat de jongens leiden. Het werk Wilhelmstrasse noemt Turkse houding verdragschending, BERLIJN, 29 April. De stopzet- ting van de Turkse chroomleveran- ties aan DuitJland heeft het vraag stuk der Duits-Turkse betrekkingen sterk op de voorgrond geplaatst Tot - dusverre heeft Berlijn nog niet offi cieel op deze Turkse maatregel ge antwoord. Het feit zelf is in de Duitse pers zelfs nog met geen woord vermeld. Het discriminerende karakter van deze Turkse maatregel alleen de levering aan Duitsland is stopgezet, niet die aan .de geallieerden heeft hier uiteraard grote ontstemming gewekt en het zal niemand verwon deren/dat het Turkse besluit een ernstige belasting voor de Duits- Turkse betrekkingen betekent. De woordvoerder der Wilhelm strasse heeft in dit verband onom wonden van verdragschendingu ge sproken, hetgeen doet verwachten, dat men zich van Duitse zijde niet zonder meer bij dit feit zal neerleg gen. De Wilhelmstrasse neemt het standpunt in, dat de fronten zich thans duidelijk aftekenen en men kan dan ook verwachten, dat de Duitse regering haar terughoudend heid ten aanzien van de betrekkin gen met Turkije zal laten varen. Zoals bekend. Is de Duitse ambas sadeur von Papen reeds naar Duits land ontboden en. hoewel het voor de hand ligt. dat de Duitse regering in deze uiterst belangrijke aange legenheid het advies van haar am bassadeur behoeft, wijzen de teke nen erop. dat von Papen waarschijn lijk voorlopig niet naar zijn stand plaats terug zal keren. Het Lagerhuis heeft gisteren een stakingsverordening van de regering aangenomen Deze voorziet ln zware stfaffen voor personen, die aanzetten tot stakingen, waarbij belangrijke ln- dustriën worden getroffen. is zwaar, de arbeidstijden zijn lang, maar zij beleven steeds nieuwe avonturen, ontmoeten steeds nieuwe mensen, leren elk ogenblik nieuwe stadjes en dorp jes kannen. Nauwelijks is de dijk in A klaar, of zij breken weer op om him diensten in B te gaan aanhieden. Marcherend, per trein, per vrachtauto of bus, ja zelfs per schuit trekken zij door het mundatiegebied, slaan hun kwartieren tri scholen en andere openbare of particuliere gebou wen op, bouwen him keukens, leggen wasgelegenheden aan en enkels uren na aankomst staat de afdeling weer gereed om op de bevolen plaats de spade in de grond te steken. De hoeren- en de burgerbevolking is verheugd over de hulp van de Ar beidsmannen. Overal worden zij met dankbaarheid welkom geheten en binnen, enkele dagen is meestal reeds een warme vriendschapsband tussen Arbeidsdienst en bevolking gesloten. De Arbeidsmannen ervaren dage lijks, «at omtrent hen bij de bevol king de meest vreemde gedachten bestonden. Door hun uitermate cor rect en gedisciplineerd optreden echter 'laten zij bij de bevolking een indruk achter, die alle vroegere on ware geruchten dikwijls maar al te grif geloofd te niet doen. Zij hebben zich een plaats veroverd in de harten van deze mensen en over al waajr zij zich vertonen, bewaart men de prettigste herinneringen aan hen. Ie JAARGANG No. 100 Lo ZATERDAG 29 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 DEN HAAG, 29 April. In ver band mfet de bijzondere omstandig heden, die tengevolge van inundatie- en evacuatie-maatregelen in bepaal de delen des lands heersen, acht het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd het gewenst, reeds thans over te gaan tot distri butie yan voorraden consumptie suiker, die aanvankelijk voor verdeling in de loop van het jaar bestemd waren. Deze verdeling zal het karakter dragen van het verstrekken van een voorschot cn mag niet gezien worden als een extra-verstrekking boven het normale rantsoen. Erzullen binnenkort achtereen volgens twee voorschot-bonnen wor den aangewezen, elk recht gevende op dc aankoop van een pond suiker, zodat iedere verbruiker de beschik king krijgt over een kilo suiker, doch het is de bedoeling, dat eenmaal in de maand September en eenmaal in de maand October van dit jaar de normale veertiendaagse bonaanwij zing achterwege zal blijven. De maatregel betekent dus niet een verruiming van het suikerver- bruik. Men zal het suikerverbruik met het^ voorschot zo moeten rege len, dat er voldoende beschikbaar blijft voor de twee veertiendaagse perioden in het najaar, waariij geen suiker zal worden verstrekt. De tweede verdedigingslinie in de Hollandse kuststrook. Een Mjfvoudige rij taplcversperringen. Geweldige massa's beton waren nodig voor de aanleg van deze pantserhindernis. (P.K. foto Koll. EM. Orbis/H.) BERLIJN, 29 April. De sterke Japansje basis Wewak, aan de noorde lijke kiist van Nieuw Guinea, is nog steeds iin Japanse handen. MacAr- thur heeft haar bij zijn Jongste ope raties Hinks laten liegen. De geal lieerde landingen werden in de eer ste plaats uitgevoerd ten Oosten en ten Wekten van Hollandia, op het Nederlemdse deel van Nieuw Guinea, maar vierder ook bij Alexishaven, een plaatsje in de buurt van Madang, welke jitad inmiddels door de geal lieerden is bezet. Dezei operaties werden verricht door Amerikaanse mariniers, terwijl zich onder de vlootstrijdkrachten enige eenheden van de Nederlands-Indische vloot bevonden en een aantal Neder lands-Ij adische vliegtuigen medewerk ten aaji het vormen Van de bij der gelijke, operaties noodzakelijke „luchtp araplüie". Bij j.Iollandia is een felle strijd gevoerd, daar de Japanners hier na RabauJl hun sterkste luchtsteunpunt voor de strijd in de Bismarck-archi- pel hadden, dat krachtig werd verde digd. De Amerikanen lieten het op zich zelf vrij onbelangrijke stadje Hol landia aanvankelijk liggen, om door te dringen naar de vallei, die op slechti; korte afstand van de kust ligt en waiir zich drie vliegvelden bevin den. 7Cwee van die vliegvelden kon den a'onder ernstige beschadigingen veroverd en in gebruik genomen wor den, terwijl om het derde dagenlang verwöed is gevochten. Intussen waren het aangrenzende dorpje Pim en de strategisch belang rijke heuvel Leimok bezet, wat voor de Japanners aanleiding was Hol landia te ontruimen. Uit de Japanse berichten valt af te leiden, dat het Japanse garnizoen er naar streeft, bij Hollandia een guerilla-oorlog te gaan voeren. Men dat al zijn er voor het eerst een paar vierkante kilometers Ne derig nds-Indisch gebied op de Ja panners heroverd en generaal Mac- Arttiur zag zich voor de taak ge- plaaJtst, het eerste deel in te lossen van de talrijke beloften, die van de zijde der Westerse mogendheden zijn gedtran inzake het herstel der souve- reinü-teit der verenigde naties over gebieden, die zij in het verloop van de oorlog hebben verloren. MBacArthur heeft zich van die taak met een Amerikaans gebaar gekwe ten. Op dezelfde dag dat de Ameri ka ajnse mariniers Hollandia binnen rukten, landde er op een der vlieg velden een aantal vliegtuigen, die ongeveer 100 Nederlandse en Indo nesische ambtenaren uit Australië a a:ovoerden. Dezé groep stond onder lef Üing van majoor Davis Schermer, ees|i officier van het Ned.-Indisohe leis er, aan wien najnensi generaal MracArthur het burgerlijk bestuur weird overgedragen. Aan dit nieuwe bestuursapparaat is de naam gege- veo.i van „Netherlands-Indies Civil Administration", bij afkorting „Ij3'ica". Berichten uit Tokio verhelen niet, dik't het verhes van Hollandia voor d<2 Japanners een ernstige tegenslag is. Weliswaar hebben zij het eiland Hii'lmaheira in het Noordoosten van dfï Molukken aanzienlijk versterkt, zi^dat dit momenteel als een zeer gpede luchtbasis kan worden be schouwd, maar Halmaheirg heeft het nsideel, dat het vele honderden kilo meters Westelijker ligt, wat zijn be tekenis voor de Bismarok-archipel, waar Mac Arthur zich gereed maakt voor de eindstrijd tegen Rabaul, aanzienlijk beperkt. Bovendien is Hollandia in de hand der geallieer den een basis voor luohtaanvallen op de Philippijnen. Er zijn echter vermoedelijk nog sterke Japanse strijdkrachten op de Noordkust van Nieuw-Guinea tussen Madang en Hollandia. MacArthur schat hun aantal op 60.000. terwijl van Japanse zijde om begrijpelijke redenen geen cijfers worden genoemd Deze troepen komen dan nog bij de Japanse strijdkrachten, die meer Oostelijk op. Nieuw-Guinea alsmede op de Salomons-eilanden en in de Bismarck-archipel in vrij hoge mate onder de contröle van de overmacht der geallieerde zee- en luchtstrijd krachten zijn geraakt en wier aan tal volgens MacArtljur 80.000 zou be dragen. De positie van deze verspreide Japanse- troepen is niet benijdens waardig. maar aan de andere kant leren deze Amerikaanse cijfers, dat men er zich in het hoofdkwartier van MacArthur van bewust is, dat er in- het achterland der opdringende ge allieerden nog aanzienlijke vijande lijke strijdkrachten staan. Weer gevechten op de Karelische landengte HELSINKI, 28 April. Het Finse weermachtsbericht van 28 April luidt als volgt: Op de Karelische landengte leven diger wederzijdse gevechtsactiviteit. In het Westelijk deel der landengte drong een eigen stoottroep de vijan delijke stellingen binnen en vernie tigde verscheidene nesten van verzet. Op de Aunuslandengte en op de land engte van Maaselkae werden op vijf plaatsen vijandelijke stoottroepacties afgeslagen. Van de overige fronten valt niets bijzonders te melden. Bollenstreek in bloei AMSTERDAM. 29 April. In de bollenstreek staan thans de hyacin ten en tulpen in volle bloei. De bloemvelden zullen in de komende dagen hun hoogtepunt bereiken. Overal in Zuid-Holland bloeien de boomgaarden, in Boskoop de kersen, langs de Lekdijk de pruinjen en pe ren. Ook in de Krimpenerwaard be ginnen hier en daar de perenbloe sems te ontluiken. Zondag zal vooral de omtrek van Haastrecht reeds zeer de moeite van een bezoek waard zijn. In de Betuwe is het hoogtepunt van de bloei in*de eerste Meidagen te verwachten. UTRECHT, 28 April r>- De land wacht hield te E zekeren dr M. aan. die reeds geruime tijd verdacht werd van het voeren van illegale acties. Bij een huiszoeking werden een grote hoeveelheid geschriften en enige scherpe patronen in beslag ge nomen. In Maastricht vielen niet minder dan 2000 levensmiddelenbonnen in handen van de Landwacht. Een amb tenaar van de posterijen was hierbij nauw betrokken en werd gearres teerd. Een bericht uit Bombay meldt, dat Gandhi's algemene gezondheid zwak is en enige bezorgdheid veroor zaakt. Duits weermachtsbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 April. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Ih het gebied van Sebastopol stort ten plaatselijke aanvallen der bolsje wisten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Onderofficier Winter in een regiment gréhadiers heeft op 23 en 24 April 18. en onder officier Reder ln een afdeling pant serjagers 16 vijandelijke tanks ver nietigd. Aan de benedenloop van de Dnjestr probeerde de vijand de gehele dag tevergeefs zijn bruggenhoofden uit te breiden. Ten noorden van Jassy werden her nieuwde doorbraakpogingen van ster ke vijandelijke" strijdkrachten in harde gevechten verijdeld. Ten Zuidwesten van Kowel braken formaties van het legei* en de Waf- fen-ff. uitmuntend door de lucht macht gesteund, door de diep ge- echelonneerde vijandelijke stellings systemen heen cn sloegen de Sowjets in de sector Toerja achteruit. Formaties zware gevechtsvliegtuigen bestookten in de afgelopen nacht de aanvoerverbindingen der Sowjets in het gebied van Sarny. In het hoge Noorden werden ver scheidene met krachtige voorberei ding van artillerie ondernomen vijan delijke aanvallen met zware verliezen voor de Sowjets afgeslagen. Bij de op 26 April gemelde aanval van vijandelijke vliegtuigen op een Duits convooi bij Bodoe is het aantal der door eenheden der marine neer geschoten vliegtuigen van drie op elf gestegen. Uit Italië wordt melding gemaakt van levendige eigen stoottroepactie. STOCKHOLM, 29 April. Naar radio-New-York mededeelt, is de Amerikaanse minister van marine Knox, Vrijdag te Washington tenge volge van een hartverlamming over leden. De waarschijnlijkste opvolger van Knox als Amerikaans minister van marine, is James Forrestal. de 48- jarigeplaatsvervangende minister van marine. In ieder geval zal hij de functie waarnemen tot Roosevelt een opvolger heeft benoemd. Ook wordt de naam van Willkie in dit verband genoemd. Frank Knox werd op 31 Januari 1874 als zoon van een oesterhande laar in Boston geboren. Door zijn vrome moeder tot een geestelijke loopbaan bestémd, verdiende hij als krantenjongen het geld om te stu deren. Toen de oorlog met Spanje uitbrak, meldde hij zich vrijwillig en sloot hij zich aan bij de uit cowboys en Harvard-studenten samengestelde troep, de „rough riders" (woeste ruiters), die op Cuba terechtkwamen. In September 1898 keerde Knox, zonder ooit gevochten te hebben, van Cuba terug. Daarna werd hij verslaggever..vervolgens bedrijfsleider bij de „Grand Rapids Herald" in de staat Michigan. Hier 'verdiende hij zoveel, dat hij als 27-jarlge jonge man een ander blad te Michigan kon opkopen. In de eerste wereldoorlog behaalde Frank Knox in nauwelijks twee Jaren tijd in een Amerikaans regiment in Frankrijk de rang van majoor. In 1927 nam hij de leiding van de Hearstpers in Boston op zich. Kort daarna werd hij chef van de afdeling dagbladen van het .learst-concern met een jaarlijks inkomen van 150.000 dollar. In 1930 verliet hij Hearst en werd hij uitgever van de „Chicago Daily News". Oorspronkelijk als republikein een besliste tegenstander van de New Deal', was hij in 193? zelfs bereid zich candidaat te stellen voor het ambt van vice-president. In 1940 werd hij in het coalitiekabinet van Roosevelt als minister van marine opgenomen. De republikeinse partij royeerde hem daarop a's lid. Hoe zit dat? Rokerskaarten De laatste dagen wordt onze redactie bestormd met vragen over de nieuwe tabakskaarten, die deze maand uitgereikt zijn. Immers, slechts die mannen zijn in het bezit van een rokerskaart, die op 27 December van het vo rige jaar achttien jaar of ouder waren. Alle jongemannen, die na die datum de leeftijd van acht tien jaar bereikt hébben, is aan gezegd geworden, dat zij tot de volgende uitreiking van tabaks- kaarten moesten wachten. Vandaar dat de distributie diensten deze maand druk bezoek hébben van jongemannen, die in de afgelopen drie maanden acht tien jaar geworden zijn. Helaas moeten deze roóklustigen teleur gesteld worden, daar de thans uitgereikte kaarten niet als nieu we, maar als vervolgkaarten gel den. Dit is te zien aan de num mering der bonnen, die bij de oude kaarten met 16 eindigde en bij de nieuwe kaarten met 17 be gint. De boodschap, die men bij de distributiedienst medegeeft, luidt dan ook: .Wachten tot in Augus tus de volgende kaart wordt uit gereikt." „Wat gebeurt er echter, wan- tyeer dit weer een vervolgkaart is?" Zo vragen verschillende le zers terecht. „Moeten wij dan soms weer een half jaar wach ten?" Vele lezers vinden hei reeds onbillijk, dat de vervolgkaart niet als nieuwe kaart geldt. Ook hen kunnen wij geen ongelijk geven. De huidige regeling is verre van billijk en wij zouden het daarom ten zeerste toejuichen, wanneer men zou kunnen beslui ten hierin verandering te bren gen ten gunste van de talloze gedupeerden. Verscheidene vijandelijke aanvallen werden afgeslagen In de Adriatische Zee werd het eiland Korcula weer van communistische benden gezuiverd. Groepen Duitse torpedomotorbo ten onder bevel van korvetten-kapi tein Klug en Kapitan-Leutnant von Mlrbach, brachten in de ochtend uren van 28 April aan de Zuidkust van Engeland drie schepen van een door torpedojagers en talrijke kleine oorlogsschepen zwaar beschermd Brits convooi met een gezamenlijke inhoud van 9100 brt tot zinken, en torpedeerden een ander schip van 200 brt. dat naar met zekerheid mag worden aangenomen., gezonken is. Tijdens de harde gevechten werd vooHs een torpedojager getorpe deerd, welks ondergang als gevolg vari de optredende afweer, niet kon worden waargenomen, doch met zekerheid kan worden aangenomen. De -eigen formaties keerden zonder sctikde te hebben geleden en zon der vSfliezén a6*A 'personeel op haar steunpunten' terug Boven de bezette Westelijke gebie den werden gisteren 21 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Britse formaties bommenwerpers ondernamen in de nacht terreuraan- vallen op plaatsen in West- en Zuid west Duitsland, vooral op de stad Friedichtshafen. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen onder de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden hierbij 47 viermotorige t'erreur-bom- menwerpers. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de afgelopen nacht doelen in Oost-Engel and aan, terwijl forma ties zware gevechtsvliegtuigen met goede uitwerking aanvallen deden op scheepsconcentraties en andere voor de oorlogvoering belangrijke doelen in het gebied van de Engelse Zuid westkust. (Van onzen jeugd-redacteur.) eeds verleden jaar zette de Ge meentelijke Jeugddienst een actie in „Van de stad naar het vrije veld". Duizenden schoolkinderen brachten in hun zomervacantie da gelijks prettige uren door in de on- 6middellijke omgeving van Den Haag. Ook in de aanstaande zomermaan den zal een dergelijke actie gevoerd worden en als de voortekenen ons niet bedriegen, dan wordt zij een nog groter succes dan in 1943. De leider van ae Jeugddienst vertrouwde ons toe, dat hoogstwaar schijnlijk dit jaar niet minder dan 10.000 kindéren bij zijn actie betrok ken zullen worden. Een moeilijk probleem is natuurlijk dat van de leiders en leidsters. Gelukkig zijn vele oudere personen bereid gevon den, hun medewerking te verlenen. Zij worden nu in een korte cursus voor hun werk geschoold. Ook ten aanzien van de kindereva cuatie heeft de Jeugddienst uitste kend werk verricht. In de naaste omgeving van Den Haag zijn talloze kinderen ondergebracht. Bedreigde jeugd Uitgebreide plannen heeft de Jeugddienst uitgewerkt ten aanzien van de bedreigde en on-sociale jeugd. Zijn opzet is om deze jeugd uit de. omgeving te halen, waarin zi] bedorven is. Ieder kind. hoe be dorven het ogenschijnlijk ook mag zijn, heeft iets goeds in zich. Nood zakelijk is slechts, dat dit goede ele ment naar voren gebracht en ont wikkeld wordt. Uiteraard moeten wij ons in het bestek van deze artikelen tot de be langrijkste punten beperken. Het laat zich verstaan, dat een nauw keuriger beschrijving van een Ge meentelijke Jeugddienst, zoals die in Den Haag bestaat, veel meer ruimte vergt. Zo nodig een sterker beroep op de vrouw BERLIJN. 29 April. De per soonlijke referent van Gauleiter Sauckel, Ministerialrat dr. Stotfsmg heeft meegedeeld, dat het totaal der buitenlandse arbeidskrachten, die op het ogenblik in Duitsland werken en dat op het ogenblik ver boven de 12 mulioen bedraagt, nog verhoogd kan worden. Ook de Duitse arbeids reserves zijn nog lang niet uitgeput en indien dit noodzakelijk mocht blijken, dan zal men er zeker niet voor terugschrikken ook de laatste arbeidsbronnen aan te boren. "Ook de vrouw zal eventueel bij de actie betrokken worden. Op het ogen blik bestaat tussen het aantal man lijke en vrouwelijke arbeidskrachten in Duitsland nog de normale verhou ding van twee tot een.' Deze verhou ding bestond reeds voor de oorlog, niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk en Engeland. Zeer positief, liet dr. Stotfang zich uit over de verplichte tewerk stelling van buitenlandse vrouwen in de Duitse bedrijven. Hij verklaarde, dat voorlopig nog niet aan een mo bilisatie van deze werkkrachten ge dacht wordt. Japanners veroveren Tsjoengtsjau LISSABON. 28 April. Berichten uit Tsjoengking melden, dat de mili taire woordvoerder der Tsjoengking- regering heeft toegegeven, dat Ja panse strijdkrachten op 22 April de stad Tsjoentsjau, een spoorweg knooppunt in de provincie Honan, hebben vefoverd. W.A.-landdag afgelast AMSTERDAM, 29 April. Naar de commahdant der W.A. mededeelt, is de W-A.-landdag, welke Zondag a.s. in de Apollohal te Amsterdam zou worden gehouden, afgelast. „Over veertien dagen" DEN HAAG, 29 April. De titel van het politieke weekpraatje, dat Maand^ 1 Mei over Hilversum 1 om 18.45 uur wordt uitgezonden, luidt: „Over veertien dagen". Zorg voor onze jeugd Toch menen wij niermede voldoen de aangetoond te hebben, hoe ge meentebestuurders zich de zorgen van de jeugd kunnen aantrekken. Men spreekt gedurende de laatste tijd veel en gaarne over de jeugd. Plannen worden geopperd en ver worpen. Maar laten wij ons wel rea liseren, dat wij er zo niet komen. Er dient energiek aangepakt te wor den. Wij hebben in de eerste plaats in het oog te houden, dat vóór alles die jeugd onze aandacht verdient, die door de maatschappelijke ver houdingen behoefte heeft aan let terlijk alles. Het kan een fatale Hoe werkt een gemeen telijke jeugddienst? (Slot) uitwerking hebben, als wij aanstonds over duizenden jonge mensen be schikken, die door de omstandig heden in nood en kommer zijn op gegroeid en daardoor in hun natuur lijke groei en ontwikkeling belem merd zijn. In Den Haag heeft men dit gevaar onderkend en is men aan het werk getogen. Flinke mannen en vrouwen met een warm kloppend hart voor de jeugd en een ruime en vérziende blik. kunnen op het ogenblik prach tig werk verrichten, mits zij daarby de volle ondersteuning van over heidswege genieten. Dén Haag is de eerste stad in ons land, die een spe ciale Jeugddienst kent. Hier heeft een zich van zijn taak bewust ge meentebestuur een apparaat ge schapen. dat zijn onontbeerlijkheid bewezen heeft en dat voor duizen den en duizenden kinderen zegen rijk werk verricht. Zodoende wordt het gemeenschapsbelang op de juiste wfize bevorderd. Mogen vele burgervaders ln den lande het Haagse voorbeeld volgen. Toewijzing van de schaarse producten wordt steeds bekend gemaakt DEN HAAG, 29 April. De ver deling van de voor consumptie in Nederland beschikbare groente heeft de aandacht van velen beziggehou den. Dat is begrijpelijk, gelet op de betekenis, die de groente in de loop der oorlogsjaren op het menu heeft gekregen. Dg consument trekt thans profijt van de aanvoer van de Jonge groente van do kasproductle. doch als deze a-snvoer binnenkort ten einde zal zijn, volgt een overgangsperiode naar de productie van de koude grond, die on getwijfeld moeilijkheden ln de groen tevoorziening zal baren. Pas daarna, omstreeks eind Mei begin Juni, al naar ae weersomstandigheden kan een tijdperk van stijgende aanvoer worden verwacht. Ook dan zullen niet temin moeilijkheden blijven bestaan. Eind 1942 werden plaatselijke ver- dellngskantoren opgericht, de P.VK.'s, die tot taak kregen, de aangevoerde groenten en het fruit naar billijkheid onder de kleinhandelaren te verdelen. (Nieuwe regeling Teneinde hét publiek in te lich ten over de verkrijgbare soorten groente en over de hoeveelheden, die ter verdeling beschikbaar zijn. heeft het bedrijfschap thans een nieuwe regeling aan de P.V.K. s voorgeschreven. Er zal voortaan in twee groepen woiyfen verdeeld: 1. Massaproducten. Deze producten worden steeds in zoda nige grote hoeveelheden aangevoerd, dat in enkele dagen alle kleinhande laren hun rechtmatige hoeveelheid kunnen ontvangen (sla. andijvie, spi nazie, raapstelen). Zolang ook het massaproduct nog schaars is. b.v. in de periode van de overgang, valt het onder de tweede groep, die der 2. keuzeproducten. Dit zijn de producten, die bij de verbruikers zeer gewild en vaak uitermate schaars zijn (bloemkool, snij- en spcrciebo- nen, tomaten, kersen, pruimen cd.). Deze fruit- en groentesoorten worden niet gelijktijdig aan alle kleinhande laren ter beschikking gesteld, doch in groepen en dan in alfabetische volgorde. Bij loting zal voor elk - in distributie gebracht keuzeproduct worden bepaald bij welken kleinhan delaar zal worden aangevangen. De hoeveelheid 'zal naar dc aard van het product steeds zo zijn, dat voor ieder gezin een maaltijd is ge waarborgd. Deze hoeveelheden per verbruiker zullen met de soort in de dagbladen bekend gémaakt worden, waarbij de kleinhandelaar met de beginletter van zijn naam zal wor- De Leider spreekt op I Mei voor de radio HILVERSUM, 29 April. De persdienst van de Nederlandse Omroep meldt: Ter gelegenheid van de ,X>ag van de Arbeid", zal de Leider op 1 Mei te 13.00 uur via de zender en het draad- net Hilversum, 1 (414.4 -meter) het woord richten tot de Neder landse werkers. de geit. Het gras smaakt al goed. De voerman blijft dommelen, is zich van niets bewust... Eén Het is warm langs de weg en niet druk. Een schaarse f letser trapt rustig voorbij, een moe der duwt langzaam haar van de gasten oppert het voorstel en het is aardig genoeg om er de zoete rust voor een deel aan op te offeren. Hij heelt blijkbaar verstand van ook wagen-met-kind. Op het terras van het cafeetje zitten drie gas ten, koesteren zich loom in het zonnetje en kij ken verstrooid naar de .paard en tuig geit die zich niet ver van geiten, van hen vandaan aan het gras te goed doet. Het is stil, vredig, lan delijk en ook landerig Dan nadert een wag en, getrokken door een wel gedaan paard, een echt Brabants paard-met-bel letjes Op de bok zit een voerman, een echte Bra bantse voerman, zij het zonder belletjes. Hij heeft een machtig ver trouwen in de loom voortstappende viervoe ter, want hij dommelt vredig, maar vast. ,£en karretje langs dé zand weg reed" zegt een der gasten. Het paard vertraagt zijn tred aanmerkelijk, staat tenslotte stilx en volgt het voorbeeld van Het paard laat rustig met zich doen. de geit weerstreeft moedig, maar ver geels. Het is z&n kqstelijk gezicht, dat de gasten luid lachen en op het tafeltje slaan De waard komt er bij en buldert. De voerman bem^egt zich op zijn hoge ook. Met de ogen half open bemerkt hijdat er geen vaart meer inzit. Hij neemt de leidsels,, die naast hem liggen en zegt slaperig: ,Moei..." Daar na denkt hij terug te zinken in zijn domm -l, maar de wagen beweegt niet. .floei..." zegt de voerman nogmaals en de gasten helpen hem en roepen: ,Moeil Hoeil" Hij wordt er wakker van, hoewel nog niet helemaal hélder. Met knipperende ogen gaat hij rechtop zitten, neemt dan kordaat de leidsels en klakt soepel met de tong... Opeens ziet hij het... maar hij wil het niet geloven. Hij buigt zich voor over en kijkt. Hij mom pelt 'iets pn klautert van zijn hoge zitplaats om aan alle kanten het geitje te belasten dat ten dele in en onder het tuig staat en nu een mekkerend protest laat horen... Op hetzelfde ogenblik, dat op het terras een bulderend gelach los barst, ontdekt de voer man zijn paard, dat een eind verder in het gras staat en hij weet zich het slachtoffer van een grap. Maar even later zit hij op het terras eii vat 'nen donker mee Jat 't is al warm", zegt iemand. den aangeduid. Ieder kan dus na gaan, of zijn leverancier bevoorraad is, cn zo ja, met welke groente uit de groep der kcuzeproducten. De grote steden Een uitzondering op deze gang van zaken vormen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem. Aangezien in deze plaatsen de aanvoer van 's morgens tot 's avonds doorgaat, worden de keuze producten wél aan alle kleinhande laren beschikbaar gesteld, ongeacht de beginletters der namen, met dien verstande, dat de aanvoer nie* toe laat, dat alle kleinhandelaren ter stond bevoorraad worden. Het zal dus voorkomen, dat sommige kleinhande laren de keuzeproducten kunnen aan bieden en anderen nog niet. In de volgende dagen komen ook zij aan de beurt, want er wordt zo gewerkt, dat een nieuwe ronde eerst aanvangt, als alle handelaren een maal zijn bevoorraad. In deze steden wordt gepubliceerd, dat een aanvang is gemaak< met de bevoorrading der kleinhandelaren met een bepaald 1*0- duct van een bepaalde hoeveelheid per persoon, terwiji na de bevoorra ding van allen een mededeling zal worden nitgegeven, dat alle kleinhan delaren van een bepaald product tot een bepaalde hoeveelheid per persoon zijn voorzien. Publicatie mfet vermel ding der namen der dagelijks bevoor rade kleinhandelaren kan hier niet geschieden. Groentebon Inleveren DEN HAAG. 29 April. Inwoners van gemeenten, waar klantenbinding voor groenten geldt, dienen bon „groente zesde periode 1944" van 30 April tot 6 Mei a.s., in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 14 Mei tot en met 10 Juni a.s. groen ten en fruit wensen te betrekken. Bon honden- en kattenbrood DEN HAAG. 29 April. Van 1 tot en met 31 Mei worden op bon no. 6 van de distributiekaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode. Op bon no. Q van de distributiekaart voor katten brood (groep K.) wordt voor dezelfde periode IJ kg. kattenbrood beschik baar gesteld. Na 31 Mei 1944 is bon no. 6 ongeldig. Generatoranthraciet Van 1 tot en met 31 Mei geeft elk der met de woorden „generator anthra- clet 29ste periode" gemerkte bonnen recht op het kopen van 1 hl. (max. 75 kg.) anthracletnootjes 4 of 5, ter wijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „generator turf 29ste periode" gemerkte bonnen recht geeft op het kopen van vijftig stuks baggerturf. Van 1 tot en met 31 Mei geeft elk der met „persgas Mel-Junl" gemerkte bonnen recht op het kopen van het aantal eenheden persgas. dat overeen komt met het op die bonnen aange geven aantal. Mogelijkheden bij de Landstorm BIJ de indeling der manschappen wordt rekening gehouden met de wen sen. die zU koesteren ten aanzien van de keuze der wapens. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden, hoewel de opleiding voor de Infanterie toch altijd de boventoon voert. Men kent echter bij de Infanterie een keur van zware en lichtere wapens, die alle onontbeerlijk zijn voor de strijd aan de fronten. Deze wapens zijn het toppunt van technisch kun nen, waarvan het logische gevolg ls, dat er altijd een bijzondere Interesse voor bestaat. Het blijkt dan ook steeds weer. dat er mannen zijn, die een speciale lief hebberij voor een bepaald wapen heb ben. waarin zij zich dan kunnen be kwamen en op deze manier specialis ten worden. De stem der fj Luistert op Zondag 30 April van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stem der ff Uitgezonden wordt een vraaggesprek met den stafchef van de Germaanse ff in Nederland over het onderwerp: „Er is maar één Nationaal-Socialisme". De verduistering begint heden om 21.00 (Zondag 21.15) en eindigt om 6.15 (6.00) uur. Maan op 11.25 (Zondag 12.25), onder 2.57 (3.34) uór. 30 April E.K., 8 Mel V.M., 15 Mei L.K., 22 Mel NJV1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1