HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amsterdam helpt zich zelf Meer dan 1100 h.a. grond in de polders gereserveerd Eind Mei: tuinbonen, erwten, zomerbiet en kool, alsmede vroege aardappelen Groente voor tien weken Aannemeneen defibrator! Hoe zit dat? Duits weermachtsbericht Strijd aan Beneden-Dnjestr wordt voortgezet Nieuwe aanval bij Jassy Volgende week komt tweedte boterbon Schoolkindervoeding, Jdeding, schoeisel, enz. Den Haag een vborbeeld Nicolaas kampioen Welfergewicht Positie en bevoegdheden van de Landwacht Met 255 landbouwers uit de omge ving van de hoofdstad heeft het gemeentebestuur van Amsterdam dit voorjaar contracten afgesloten, waar door deze boeren veTplicht zijn, tezamen meer dan 1100 hectaren grond te bebouwen met groenten, die aan de hoofdstedelijke bevolking ten goede zullen komen. De opbrengst hiervan wordt geraamd op 22.1 mil- lioen kg. Hierdoor zal de voorziening met groenten van Amsterdam voor tien weken veilig zijn gesteld, als men per hoofd der bevolking met een een verbruik van 2 a 2-J kilo per weck rekent. Deze tien weken kunnen een aardige overbrugging vormen voor de beruchte groentenloze perioden. Einde Mei zullen de eerste „^emeentcgroen- ten" het publick bereiken. Met deze maatregel zijn we wel licht weer een stapje dichter gena derd tot een oplossing van het In de laatste jaren voortdurend nijpende groentengebrek. Dit werk van het gemeentebestuur, dat gesteund wordt door de regering en nu eens niet in hoofdzaak is aangepakt vla de langzaam malende ambtelijke molens, is gebaseerd op grondslagen, die zo wel voor de kwekers als voor de han del en het publiek aantrekkelijk zijn. Amsterdam slaat, vergeleken met Den Haag, Rotterdam en Utrecht, geen slecht figuur. Het heeft veel meer grond voor deze groententeelt kunnen reserveeren, dan in andere plaatsen. Hoe dit gedaan is? In de hoofd stad zijn vier commissionnairs aange steld, zeer vakkundige tuinders, die contracten moesten afsluiten met landbouwers in de Grote IJpolder. de Haarlemmermeer, de Legmeerpolder en benoorden het IJ tot in de Beem- ster. Dichterbij was het namelijk niet mogelijk gebieden te vinden, die uit gestrekt genoeg zijn om een enigszins redelijke hoeveelheid groenten te leveren en anderzijds kon men niet verder weg gaan, omdat dan het vervoersprobleem weer nijpender wordt. De voordelen Deze "commissionairs hadden de landbouwers, die op groententeelt wilden overschakelen, enkele voor delen te bieden: ten eerste stelt de gemeente kunstmest ter be schikking, ten tweede krijgen de boeren als zij groenten tejen van de gemeente een extra premie per hec tare, ten derde wordt het product van loswallen in de omgeving der kwekerijen, drie maal per week, op kosten der gemeente afgehaald, ten vierde is de betaling voor het product zeer goed. De deel nemende boeren hebben de ver plichting, bepaalde gewassen in bepaalde tijden van het jaar te verbouwen, omdat de gemeente tenslotte vooral de groentenloze perioden wil overbruggen. Ook moe ten de boeren over voldoende ar beidskrachten beschikken om hun contractuele verplichtingen na re komen. Thans zijn contracten afge sloten. waardoor dit Jaar 335 ha. In de Legmeerpolder, 288 ten Noor den van het IJ, 183 ha. in de IJ polder. en 258 ha. in de Haarlera- mermeerpolder zullen worden be bouwd. Ongeveer een derde van deze oppervlakte wordt ingenomen door vroege groenten, als tuinbonen, doperwten, zomertfleten, zomerkooi, vroege aardappelen. Deze producten zullen einde Mei 18 Juli bij den consument komen. Zij worden naar de Centrale Markt vervoerd en bui ten de veiling om, maar wel via het veilingsapparaat, aan den grossier verkocht, via de Plaatselijke Verdeel- commi^sie. De winstmarges voor grossier en kleinhandelaar zijn als bij de groenten, die normaal op de veiling worden aangevoerd. Dit is dus geen .zaakje" van de ge meente, die er zeker geen winst op zal maken. Integendeel, de premies aah de boeren zullen wij allen t.z.t. Landing bij Hollandia op Nieuw Guinea TOKIO, 28 April. Het Keizer- lijke hoofdkwartier maakt bekend, dat de vijand under krachtige dek king op 22 April is begonnen met lan dingen in de nabijheid van Hollan dia en Aitape op Nieuw-Guinea. De vijand heeft zijn strijdkrachten sinds dien versterkt. Japanse landtroepen en luchtstrijdkrachten in het gebied van deze beide punten leverden strijd met den vijand en zijn op het ogen blik met hem in gevechten gewikkeld. (Hollandia, en Aitape liggén aan de Noordkust van het door Japanse troe pen bezette Nederlands Nieuw-Gui- nea.) Snelle Japanse opmars in Honau SJANGHAI, 28 April. Volgens een bericht uit Tsjoengking duurt de Japanse opmars bij de Loenghai- spoorweg in Honan met onvermin derde snelheid voort. De Japanners, bereikten Dinsdag een punt aan de spoorweg halverwege Tsjengtsjau en Lojang. In het bericht wordt de vrees ait- gesproken, dat de Japanners, indien zij Lojan innemen, zullen oprukken tot Toengkwan om zich daar te ver enigen met de Japanse troepen, die reeds vijf jaar aan de overkant van de Gele Rivier staan. Toengkwan is de invalspoort tot de Noordwestelij ke provincies van China. Eerste „Rijksconferentie" te Londen STOCKHOLM, 28 April. Maan dag of Dinsdag zal te Londen de eer ste. „Rijksconferentie" geopend wor den.- Hieraan zullen deelnemen alle premiers van het Britse gemenebest. De ministers-presidenten van .Zuid- Afrika, Zuid-Rhodesia, Nieuw-Zee- land en Canada, generaal Smuts. Sir Godfrey Huggins. Fraser en Macken zie King zijn reeds in Engeland aan gekomen. De bijeenkomst zal slechts enkele weken duren Tijdens hun bezoek zullen de premiers deelnemen aan de beraadslagingen van het Britse oor- logskabinet. wel op^ons belastingbiljet terugvin den, want het geld moet toch ergens vandaan komen! Eigenlijk is dat prijsverhoging langs een omweg. Groot zal deze echter niet zijn. *En een strenge, controle zal worden uit geoefend, opdat de producten inder daad aan de loswal komen en dan verder hun weg naar den vefbruiker zullen afleggen. Daar de nieuwbakken tuinders niet te moeilijke en geen al te bewerke lijke producten te verbouwen krij gen, mogen wij hopen, dat de teelt zal slagen. Overigens blijft de teelt van voe dingsgewassen op braakliggende ter reinen door de gemeente, ten be hoeve van weeshuizen, bedeelden etc., gehandhaafd. Deze teelt 16 in 1943 geslaagd en zal op_ dezelfde voet voortgezet worden. Oorlogsschepen der V.S. voor de Sowjef-Unie Specialcorrespondentie). BERLIJN, 27 April. Een ver klaring van den Amerikaansen ge zant Harriman, dat oorlogsschepen der V.S., die onder Sowjet-comman- do de wateren rond Moermansk be veiligen, door de Amerikaanse mari ne afgestaan zijn aan de Sowjet- Unie, heeft in Berlijn de aandacht getrokken. Thans heeft het Waihingtonse ministerie van Buitenlandse Zaken officieel verklaard, dat de Verenigde Staten eenheden van de Amerikaanse marine afgestaan hebben. In Engelse marinekringen wordt gemeend, dat de Sow Jets, dank zij de hulp van de Verenigde Staten, met de. dag sterker worden. Doch ook in Amerika wordt de houding van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet voor hon derd procent goedgekeurd. De New York Herald Tri bune wijst op het feit, dat de Westelijke mogendheden bij een in vasie een „slag om de verbindings lijnen" zullen moeten leveren en dat daarom het bericht van het afstaan van oorlogsschepen aan de Sowjet- Unle onmogelijk met vreugae be- gróet kan worden. Nieuwe burgemeester te Haarlemmermeer DEN liAAG, 28 April. De bur- gemeester van Naarden, M. J. G. J. van LeLeuwen, is, onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Haarlemmermeer benoemd; de heer R. A. van der Snoek te Mijdrecht tot burgemeester van Ouderkerk aan de IJssel en de heer W. Dijk te Rotterdam tot bur gemeester van Usquert. In de Verenigde Staten zijn Duit se krijgsgevangenen op water en brood gesteld, omdat zij geweigerd hadden op de verjaardag van den Führér te werken. Toekomstbeeld: „Ober, één ouwe klare!" „Welke soort, meneer, teakhout of beuken?" De klant besluit dit maal tot een borrel d la.knot- wilg en de ober brengt het be stelde onmiddellijk, wartt het kan... in de toekomst. In Zweden heelt men namelijk een nieuw procédé ontdekt voor alcohol/abricage door de omzet ting van hout in suiker met be hulp van zwavelzuur. Een grote vereniging van distillateurs heeft meteen maar een overeenkomst gesloten met een bekende hout zagerij over de fabricage van 6.2 millioèn liter alcohol. Wij ont lenen dit nieuws aan de zeer serieuze dagelijkse mededelingen van de zeer serieuze .Écono mische Voorlichtingsdienst" in Den Haag. Houtsoorten worden niet nader genoemd, maar wij nemen aan, dat men hierbij „van dik hout alcohol zaagt'^hoewel „alle hout geen drankhouz is". Voelt u de grote mogelijkheden, proeft u ze misschien reeds? Het procédé heet „defibrator" en in gedachten zien wij ons weer breeduit zitten achter de be wuste kleine glaasjes met edel nat, toebereid uit soepel wilgen hout, uit krachtig beuken- of on buigzaam teakhout. Er zullen na tuurlijk ook wel bezwaren aan verbonden zijn. Het lijkt ons niet denkbeeldig, dat er vrij snel een houtschaarste zal ontstaan, het geen natuurlijk niet toelaatbaar is, terwijl wij ook de mogelijk heid niet uitgesloten achten, dat vele consumenten een enigszins hoüterig aanzien krijgen. Niettemin, wij houden het oog hoopvo{ gericht op de toekomst en verwachten, dat de houtzage rijen nog lang en succesvol over dit onderwerp zullen doorzagen. ry VRIJDAG 28 APRIL 1944 Ie JAARGANG No. 99 LD Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Onze kledingkaart Welke artikelen kunnen op de punten van de textielkaart wel en niet worden gekocht? Sinds 15 November 1943 is het voor mannen en jongens niet meer mogelijk zonder speciale vergunning te kopen: costuums en onderdelen daarvan, hemden, overhemden, onderbroeken, sok ken en kousèn, nachthemden, regenjassen en windjacken, alle Soorten jassen met uitzondering van bontjassen)pullovers en ge breide vesten, alle soorten werk en bedrijfskleding, jekkers, pya- ma's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen, en meis jes: alle soorten japonnen, rok ken, blouses, onderjurken, pull overs, gebreide vesten, hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schortennachthemden, regenmantels en windjacken, alle soorten mantels enmantelcos- tuums met uitzondering van bontmantels), omslagdoeken, alle soorten werk- en bedrijfskleding, peignoirs, pyama's, bedjasjes, e.<L Al deze artikelen, alsmede alle stukgoederen, welke bestemd zijn voor de vervaardiging van boven- en onderkledingonverschillig of deze bestemd is voor personen bo ven of onder 15 jaar, zijn u i t- sluitend verkrijgbaar op speciale vergunning, al dan niet met gebruikmaking van de aanwezige geldige punten op de kledingkaart. De óz deze opgave niet vermel de artikelen, zoals bijv.: hoeden, zakdoeken, jabots, lint. band, ga rens, bretelles, bustehouders, enz. kunnen w e l zonder speciale ver gunning worden, gekocht. Boven dien kunnen de geldige punten van alle kledingkaarten worden besteed voor het doen verrichten van reparatiewerkzaamheden, voor welk doel ook stoffen kun nen worden gekocht tot een maximum van 0,8 vierk. meter. pantserwagens in de strijd om Cassino. De schutter van de pantserivagen springt over de puinhopen naar de gevechtsplaats van den commandant om vérslag uit te brengen van de gevechten en nieuwe nevelhandgranaten te halen. Foto P.K.—Enz./TransoceanEuropapress. (G.) Scheepsconcenfra+les in Engeland bestookt HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 27 April. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Sebastopol heb ben de Sowjets ook gisteren slechts vergeefse plaatselijke aanvallen on dernomen. Een groep slagvliegers on der bevel van majoor Frank heeft in de tijd van 12 tot 26 April boven de Krim 106 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten, en nog 28 toestellen op de begane grond vernield. Aan de benedenloop van de Dnjestr zetten de bolsjewisten hun aanval len voort. Alle doorbraakpogingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Formaties van de luchtmacht mengden zich doeltref fend in deze gevechten. Ten Noorden van Jassy gingen de Sowjets met sterke strijdkrachten tot de aanval over. Zij faalden door de taaie tegenstand van de Duitse en Roemeense troepen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. In dit strijdgebied heeft zich op 25 April een afdeling stormgeschut der divisie pantsergrenadiers „Groot- Dultsland" onder bevel van den eersten luitenant Diddens bijzonder onderscheiden. Aan het landingshoofd van Net- tuno voerden plaatselijke eigen aan vallen tot verbeteringen van stellin gen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven vruchteloos. Van het Zuide lijke front wordt slechts melding ge maakt van wederzijdse activiteit van stoottroepen. In de nacht van 24 op 25 April ont stonden er in de wateren ten Noor den van Erna herhaalde harde ge vechten tussen lichte zeestrijdkrach ten en vijandelijke torpedojagers, torpedomotorboten en jachtbommen werpers. Hierbij werden drie vijan delijke torpedomotorboten tot zin ken gebracht; twee daarvan door ge vechtsveerboten van de marine. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Het eiland Mljet in de Adriatische Zee werd na harde gevechten van communistische benden gezuiverd. Amerikaanse bommenwerpers vlo gen gisteren het gebied van Bruns- wijk binnen en wierpen uit een ge sloten wolkendek in het wilde weg bommen, die slechts geringe schade aanrichtten. Ondanks moeilijke af- weeromstandigheden', werden acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de afgelopen nacht drongen enkele vijandelijke vliegtuigen het ge bied van Midden- en Noord-Duitsland binnen. Formaties Britse bommen werpers ondernamen terreuraanval- len op plaatsen in het Roergebied en in Zuidwest-Duitsland. Er ontstond ten dele aanzienlijke schade, vooral Von Papen naar Berlijn BERLIJN, 28 April. Op een des betreffende vraag 1s in de Wilhelm- strasse verklaard, dat voor de defini tieve opstelling van het Duitse ant woord aan Turkije wegens de stop zetting der chroomleveranties, eerst het persoonlijk rapport van den Duitsen ambassadeur in Ankara wordt afgewqpht. De heer von Papen, zo werd meegedeeld, komt daartoe naar Berlijn. Nieuwe scheerzeepbon DEN HAAG. 28 April. In de komende veertiendaagse periode van 30 April tot 13 Mei zal men op de bonnen 19 en'-20 de gebruikelijke hoeveelheden brood, beschuit, melk, taptemelk, vlees, aardappelen en ta bak (sigaren, tabak of sigaretten) kunnen kopen. Van de bonnen algemeen zijn in dit tijdvak geldig verklaard: 107 voor vervangingsmiddelen, 108 voor jam, 109 voor suiker, 110 voor 20 plus of magere kaas, 111 voor 250 gram havermout, 112 en 113 voor bloem. Op boterbon 19a wordt een half rantsoen boter, margarine of vet be schikbaar gesteld. Voor de kinderen zijn nog aange wezen bon 19 voor 150 gram ver snaperingen; bon d 37 reserve (kin deren van 2 en 3 Jaar) voor 250 gram gort en bon e 37 reserve (kin deren van 0 en 1 jaar) 250 gram kindermeel of voedingssuiker. Tenslotte kan op bon r 05 van de tabakskaart tot 2 September 45 gram scheerzeep worden gekocht.' De aandacht wordt ejop geves tlgd, dat boterbon 20 b voor 125 gr. boter geldig isOot 27 Mei, terwiji tot 13 Mei nog geldig zijn de bonnen 80 (toiletzeep) 81. c26, d26, e26 (waspoeder). 105 (toiletzeep), 106, c 34, d 34, e34 (waspoeder) en e35 (toiletzeep). Toelichting Het publiek kan geen aanspraak maken op boter, maar dient even tueel met margarine of vet genoegen te nemen. In verband met de*bevoor- rading van de handel zal de tweede boterbon eerst op 6 Mei a.s. worden aangewezen. Op' welke artikelen deze bon recht zal geven, wordt na der bekend gemaakt. Voor kinderen van 0 en 1 jaar zal ln den vervolge uitsluitend kinder meel en woedingssuiker beschikbaar worden gesteld in plaats van zo-/ als tot dusverre rijst, kindermeel, voedingssuiker of gort. Aardappeltapioca en gemalep aardappeltapioca zal men voortaan, behalve op de gortbon ook op de havermoutbon kunnen verkrijgen. Op' de vleesbonnen 19 en 20 kan men reeds op Maandag 1 en Dins dag 2 Mei vlees en vleeswaren ko pen. ln Essen en Schweinfurt. De bevol king leed verliezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 41 viermotorige terreurbommenwerpers In de nacht van 25 op 26 April ontmoetten Duitse torpedoboten ten Westen van de Golf van Malo een formatie Britse kruisers en torpedo- Jagers. In harde strijd werden de vijandelijke eenheden zware bescha digingen door torpedo- en artillerie treffers toegebracht. Een eigen torpe doboot ging verloren. Formaties zware Duitse gevechts vliegtuigen zetten in de afgelopen naait de aanvallen op scheepscon- centraties aan de Engelse Zuidkust met goede uitwerking voort. Nieuwe aanval op Parijs Volgens het D.N.B. is* in de afge lopen nacht het Zuidoosten van Groot-Parijs door Anglo-Amerl- kaanse bommenwerpers aangevallen. Tot /nu toe zijn 70 doden uit de puinhopen geborgen. De oprui- mings- en reddingswerkzaamheden wordep bemoeilijkt door het ontplof fen van tijdbommen-. Men -verwacht, d#t het aantal doden nog belang rijk zal stijgen. Vetdieven yoor het Hof Ook misstanden in Centrale keuken te Almelo ARNHEM, 28 April. In het tijd vak van Mei tot December van het vorig Jaar hebben vier personeelsleden van de Centrale Keuken te Almelo zich schuldig gemaakt aan hex ten eigen bate aanwenden van een belang rijk deel van de boter, de margarine en het vet voor de eters uit die keuken. Een deel van het gestolene nebben de daders ln eigen huishouden ge bruikt. terwijl zij de opbrengst van de rest samen deelden. De Almelose recht bank heeft v. B. veroordeeld tot een Jaar en vier maanden gevangenisstraf, H. B. tot een Jaar. H. tot tien maan den en Bu. tot acht maanden. Van hen gingen de eerste twee ln appèl bij het Hof te Arnhem. In de zaak Van B. merkte de proc.- generaal In zijn requisitoir op, dat hier een buitengewoon gemeen feit ls gepleegd. De verdachte bestal .de ge meenschap. Duizend mensen ln Alme lo, die aangewezen waren op eten uit de Centrale Keuken, werden beroofd van de helft der boter, waarop zij recht hadden. De straf, welke In Al melo geveld Is, vond spr. te laag. HU eiste twee Jaar gevangenisstraf, een zelfde straf als die. welke de Almelose officier van Justitie ln eerste aanleg ook gevraagd heeft. H. B., de helper ln de keuken, was wegens diefstal veroordeeld ln Almelo, maar dat vond de pröc.-gen. onjuist, want de man heeft de door Van B. verduisterde boter e.d. alleen maar In gepakt en bulten het gebouw gebracht. Dat zou heling kunnen zijn of mede plichtigheid aan verduistering, maar diefstal levgrt dat z.i. niet op, zodat B.. hoewel deze een schandelijk mis drijf heeft gepleegd, door de mazen van het net hcengllpt en vrijgespro ken móet worden. Het Hof besloot tot onmiddellijke Invrijheidstelling van verdachte Op 11 Mei zal het Hof ar rest wijzen ln deze zaken. Correspondentie krijgsgevangenap en burgers in Japanse kampen DEN HaAo. 27 April.. Het Neder landse Rode Kruis te Den Haag deelt mede. dat een nieuwe regeling zal worden getroffen voor de correspon dentie met Nederlandse krijgsgevan genen en burger-geïnterneerden ln Japanse kampen. In afwachting hiervan wordt belang hebbenden verzocht, geen brieven of briefkaarten voor deze krijgsgevange nen en geïnterneerden meer aan het Informatiebureau van het Ncd. Rode Kruis te Den Haag toe te zenden, aan gezien deze niet kunnen worden door gezonden. De nieuwe regeling zal zo spoedig mogelijk worden» bekend ge- maakt. Volkscultuur en kuns-i Hoe de Landstorm Nederland te herkennen is Een lid van de Landstorm Nederland ls onmiddellijk te herkennen. HIJ draagt het uniform der (f met dijt verschil, dat op de rechterspiegel van de kraag, die evenals de linker, zwart is. geen m-teken? zijn aangebracht Om het nationale karakter van de Landstorm Nederland te doen uitko men, wordt op de linker benedenmouw een van wit garen gestikte leeuw, met daaronder ln boogvorm twee elkaar kruisende eikentakken gedragen, welk teken ln zijn geheel ongeveer .vijf cm. groot ls' De L^ndstormer ls onderge bracht ln een kazerne ln Nederland, gelijk ook zUn actie tot ons eigen land beperkt blijft.. Propaganda-actie van het Arbeidsfront in Utrecht UTRECHT. 28 April. Gedurende de eerste .twee weken van Mei zal het Ned. Arbeidsfront hier ter stede een grootscheepse propaganda-actle voeren. Zondagavond opent de Arbeidsfront- leider, H. J. Woudenberg, m het N.V.- Huis aan de Oude Gracht, een grote tentoonstelling, welke de grootste zal zijn van de tot dusverre gehouden exposities Deze tentoonstelling zal van 30 April tot 8 Mei duren. Voorts zullen bedrijfsbljeenkomsten ln de voornaam ste. bedrijven gehouden worden. Zater dagmiddag 13 Mei zal ln de Stads schouwburg de slultlngsblJeenkom6t georganiseerd worden, waarbij Wou denberg eveneens zal spreken. Vrijdag avond 12 Mei ln de blauwe zaal van de schouwburg een vergadering voor de Werkende Jeugd ln het Sticht. Geallieerde vliegtuigen hebben op 22 April een luchtaanval ondernomen op - het Zwitserse schip „Chasseral" Een Zwitserse machinist kwam om het leven en vijf Portugese zeelleden wer den gewond. Verhey opent Beethovencyclus Als bekroning van het wintersei zoen heeft het Residentie-orkest de Beethovencyclus ingezet met enkele machtige vertolkingen. De ernstige wilskracht van Ouverture „Corio- lan" is voor Toon Verhey de aanlei ding geweest tot het ontplooien van een diepbewuste, samenvattende vi sie op Beethoven's dramatiek in het algemeen. Inde Pastorale Symphonie werden de stilten en de wijde klank complexen van een bijkans geheilig de ontroering in het juiste relief ge bracht en het is bijv. hier, dat men gemakkelijk de sleutel kan vinden van het geheim tussen Beethoven en elk willekeurig mensenhart. Mis schien is een Beethovencyclus. die telkenjare en vrijwel automatisch wordt opgezet, een kunstzinnig on ding, een loutere manifestatie om der wille van de smeer, maar het succes en de weerklank zijn toch tel kens spontaan. Willem Andriessen was de solist met het Vijfde Piano concert, dat de klemtoon legt op een gelouterden, lyrisohen componist. De solist heeft het werk vakkundig voorgedragen, zonder de geestelijke grootheid, welke het in de volmaakt ste vorm zou kunnen verwezenlijken, te bereiken. Niettemin heeft hü ont roerende stemmingen opgeroepen. Succes voor dirigent en solist waren overstelpend. WILL G. GILBERT. „Hendrik de laatste" Sohwartz' en Lengbach's komische operette „der Blaue Heinrich" ging gisteravond in de vertaling van Willy van Hemert als „Hendrik de laatste" ln de Leidse Schouwburg. Met deze pittige comedie die wij indertijd bij de Duitse opvoering reeds bespro ken hebben oogstte de Haagse ope rette ook ditmaal een groot succes. Niet altijd slaagde men er in om de tooh al matige vertaling niet meer geweld aan te doen. doch dit nam men bij deze geestige historie, de vlotte muziek en de nonsensikale grappen, dje de regisseur Albert May lanceerde, gaarne op de koop toe. Het orkest, onder leiding van Henk van der* Werf f, speelde in de begeleiding te luid, waardoor de gezongen gedeel ten opmerkelijk weinig voor een operette onvoldoende tot hun recht kwamen. Een goed bezette zaal toonde zich enthousiast. W. A. DEVILÉ. Van onzen jéugd-redacteur). Elke dag is het in het geboutf van de Gemeentelijke Jeugd dienst aan de Waldeck Pyrmont- kadë 90 in Den Haag een komen en gaan van vele vrouwen en kinderen. In dit ouderwetse pand heeft een aantal ambtenaren en ambtenaressen de niet gemakkelijke, maar daarom toch uiterst dankbare taak' om door hun inspanningen de moeilijkheden in de gezinnen van onze arbeiders enigermate te helpen verlichten. De jeugddienst heeft de school kindervoeding in handen, evenals de verstrekking van melk aan de school jeugd. Bovendien verstrekt hij kle ding en schoeisel en verleent zijn medewerking bij schoenrépara ties. De schoolkindervoeding Js geen uit vinding van de laatste tUd. Reeds ln 1894 Ring men hiertoe ln Den Haag over. Het was toen echter een explol- tatle-object van een aantal kosthuis houders, die er het een en ander aan trachtten te verdienen. Jaren later nam de Stichting Schoolkindervoering dit werk ln handen. terwLll de arme R K. kinderen gespijzigd werden door St. Vincentlus. De gemeente controleerde het eten en droeg de financiële lasten. Eind 1942 werd de schoolkindervoe ding gecentraliseerd en de Gemeente lijke Jeugddienst nam haar onder zlju hoede. Momenteel genieten 9000 Haagse kinderen uit gezinnen, waarvan ver ondersteld wordt, dat die de kosten' niet kunnen dragen, schoolkinder voeding. Zij krijgen liter etep per dag: driemaal in de week stamppot en driemaal soep. De Jeugddienst is bezig om da verstrekking van deze extra-voeding uit te breiden tot 20.000 kinderen. Hij houdt daarbij dan niet meer zozeer rekening met de wel stands-, maar let meer op de gezond- heidsgrens. Het plan is ingediend en de Jeugddienst wadht nog slechts op de toestemming van het Departement van Binnenlandse Zaken, maar... de ambtelijke molens draaien nu een maal bijster langzaam. Uit de rapporten van het Departe ment van Sociale Zaken -en van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst blijkt, dat de voedsel- en melkverstrek- klng op het ogenblik wordt aan 22.023 kinderen over een periode van veertien dagen niet minder dan 38.000 liter melk verstrekt van gunstige Invloed ls op de gezondheidstoestand van de kinderen. Nu wij toch enkele cijfers noemen, willen wij er ook nog een paar ande re onder de aandacht brengen. De menu's voor de schoolkindervoeding worden samengesteld volgens de voor schriften van het Rijksbureau voor da Voedselvoorziening. In één stamppot gaan 45 mud aardappelen. 1500 kg. groente en 100 kilo vet. Volgens de be rekeningen krijgen de kinderen door de verstrekking van de schoolkinder voeding het dubbele van hun vetrant- soen In 200 bussen wordt het eten naar 102 eetlokalen op de scholen vervoerd. Dagelijks zijn vier controleuses op pad om de uitreiking van het eten te con troleren. Alleen al wat betreft de schoolkin dervoeding blijkt-, dat de Gemeente lijke Jeugddienst na de ontbinding van de oude commissies al vele dui zenden guldens bespaard heeft, geld dat nu op andere wijze aangewend kan worden voor het werk van de dienst. Kleding en schoeisel Daar hebben wij bijvoorbeeld de verstrekking van kleding en schoei sel. In dit verband mogen wij niet verzuimen éen indrukwekkend cijfer te noemen. In 1943 werden niet min der dan 31.000 kinderen aan kleding, schoeisel, klompen en pantoffels ge holpen. Aanvragen vopr deze on misbare levensbehoeften moeten via het hoofd van de 'school tot de Jeugddienst gericht worden. Na een uitgebreid onderzoek wordt gehol pen, waar dit maar even mogelijk is. Heeft de Jeugddienst zich eenmaal met de zorgen van een gezin belast, Hoe werkt een gemeente lijke jeugddienst? (II) dan rust hij ook niet voordat het tenminste uit de ernstigste moeilijk heden verlost is. Zo krijgen de kin deren bijvoorbeeld eenmaal per Jaar eén stel onder- en bovengoed. De uitreiking van schoeisel ge schiedt ongeveer gelijkluidend als hierboven geschetst. Zeer bijzonder is de waarlijk gelukkige regeling, die de Gemeentelijke Jeugddienst met de Vakschool voor schoenmakers ge troffen heeft. Aan de Jeugddienst ls namelijk een speciale afdeling voor schoenreparaties verbonden. Hier kunnen de kinderen hun schoenen inleveren om ze van hakken en zo len te laten voorzien voor de luttele prijs van slechts vijftien hele cen ten. De Vakschool neemt de repara ties aan en verdeelt de schoenen over een aantal particuliere schoen makers. Binnen drié dagen zijn de schoentjes kant en klaar terug! Omvangrijk is het werk. dat de Gemeentelijke Jeugddienst verricht. Maar nog uitgebreider is. zijn werk terrein. Ook de sociale verzorging vraagt onze aandaaht. Daarover een volgend maal. Cyriel Verschaeve 70 [aar Zondag a.s. zal de Vlaamse priester, dichter filosoof Cyrlel Verschaeve 70 jaar worden. Vooral door zijn dicht werken ls hij bekend. Niet alleen ln kunstzinnig opzicht hebben zijn wer ken betekenis, maar bovenal met be trekking tot de opstanding van het Vlaams-nationale bewustzijn. Verschaeve ls een strijdersnatuur. Vooral zijn historische Vlaamse dra ma's „Jacob van Artevelde". „Philips van ArteVelde" en „Ferdinand Ver biest". en zljq studies over oude Vlaamse schilders, schrijvers, musici en anderen hebben er toe bijgedragen het bewustzijn van de Vlamingen voor eigen culturele waarden te herschep pen en versterken. SPORTNIEUW DEN HAAG. 28 April. Jan Nico laas is er bij de nationale bokswed strijden, die „Vreugde en Arbeid" gisteren organiseerde, in geslaagd Robert Disch zijn titel van kampioen «in het welfergewicht te ontnemen. De Hagenaar ls daardoor dus houder van twee kampioenstitels. De twee boksmatadoren, die giste ren ln do volle Dlerentulnzaal onder de rlngllchten verschenen, hebben elkaar reeds talrijke malen bevochten. Van de laatste vijf ontmoetingen ble ven er vier onbeslist. In de resterende won Nicolaas met slechts enkele pun ten verschil. Geheimen hadden de twee rivalen dus niet voor elkaar, maar toch onderscheidde zich deze beslis sende kamp van de'vorige. Jan Nico laas begon veel agressiever dan ge woonlijk en verschafte zich met tal rijke lichte linksen tegen zijn ge woonte ln een kleine voorsprong. De scheidsrechter voorkwam teveel lijf aan HJfwerk en zo kreeg men de belde boksers ln een vrijwel open ge vecht te zien, waarbH vooral het razendsnelle reageren, het weren van stoten en het fenomenale counteren van Nicolaas bewondering afdwongen. Disch gaf zich geenszins gewonnen, maar hij slaagde er niet ln het -tempo dusdanig op toevoeren, noch waren zijn stoten zuiver genoeg om Nicolaas in gevaar te brengen. In de zesde rondè plaatste Disch een paar snelle linkse hoeken, die goed zaten, maar hij zette ln de volgende niet door en toen had Nicolaas nog voldoende reserve om de partij, zij het weder om met minimaal verschil, op punten te winnen. - Een verrassend snelle zege behaalde Jan de Bruin bp Daaf Baan. HU dwpng zUn tegenstander van do eerste gong af dadelijk ln de verdediging en strafte Baan, die aanvankelijk aardig partij gaf. met linksen en rechtsen zo af, dat deze reeds ln de tweede ronde voor negen tellen neerging. Meteen dwong De Bruin hem weer ln een hoek en loste een regen van stoten, die Baan ln dezelfde ronde nog tot opgeven bewoog. De overige uitslagen lulden: Hem mes wint op punten van Erkelens, die ln de derde ronde wegens een oög- Blessure moest opgeven. De Roode wint op punten van Sprenkels. Stayerwedstrijden in Utrechtse Stadion AMSTERDAM, 27 April. Na Nij megen zal ook Utrecht onze stayers aan hot werk kunnen zien. Aangekon digd wordt de strijd tussen Van Am sterdam, Groenowegen, Remkes, Bos- land en een nog pader aan te wijzen vijfden man. want hoewel Van der Voort geannonceerd werd, lUkt het ons niet mogelUk. dat hij aan de start verschUnt. TUdens de PaaswedstrUden ln Nijmegen kwam hij n.l. ten val, scheurde daarbU een spiertjebij de Achillespees en ls onder behandeling van dr, Tetzner. Onder de deelnemers zjen we ook weer Jan Bosland. HIJ ls dus tot zijn oude liefde weergekeerd. De Amsterdammer werd ln 1939 af gevaardigd naar het wereldkampioen schap te Milaan, plaatste zich daar tweede in de serie, waarna de oorlof uitbrak en de wedstrijden afgelast werden. Nu de stayers weer de kans kregen, dook hij weer of> en men ver telt, dat hij reeds ln goede vorm ls. Is dat waar. dan heeft Van Amsterdam een hele kluif aan hem Er staat voorts een aardige ploeg-omnlum tus sen Van VlietEvers en Schulte Beeljen op het programma. En dan ls er de sprintrevanche: DuljnsKrop man. Laatstgenoemde verloor ln Nij megen. DEN HAAG, 28 ApriL ff- Untersturmfuhrer Van der Heyden, gewestelijk commandeur van de Landwacht voor Zuid-Holland en Zeeland, lichtte in een Vergadering van het „Rechtsfront" de positie vap de Landwacht toe. Men moet de Landwacht beschou wen als een bijdrage van de Natio- naal-Socialistlsche Beweging der Nederlanden tot handhaving van de orde in Nederland. De Landwacht draagt nooit een volstrekt politioneel karakter,doch is tevens van poli tieke en militaire aard. De Land- wachter onderscheidt zich van den burger, doordat hy in een discipli naire eenheid staat, onder tucht rechtelijk toezicht van zijn comman dant. Bovendien heeftde Land- wachter de erkenning van den höhere ff- und Pollzeifuhrer en zal straks, wanneer de officiële uniform is uitgereikt, het Hohettsa/bzeiohen dragen: de gevleugelde adelaar. De gewestelijk commandeur be sprak vervolgens de bevoegdheden van de Landwacht en de manschap pen, die vaak van zeer ingrijpende aard zijn. Indien "de Landwacht zich zou gaan bezighouden met het con troleren van achterlichtjes en derge lijke» zou zij het doel, waarvoor zij is opgericht, n.l. de beveiliging van de orde en devoedselvoorziening in Nederland en bovendien de bescher ming v*i de Beweging, natuurlijk? voorbijschieten, doch strikt genomen behoort ook het controleren van be trekkelijke kleinigheden tot de be voegdheden van de Lahdwacht. De Landwacht kan niet de ogen sluiten voor de uitgebreide zwarte handel, die zowel overdag als des nachts wordt bedreven. Daarom is hier dan ook ingegrepen. Dat de Landwacht daarmede goed werk ge daan heeft, is bewezen door tal van binnengekomen berichten, waarin waardering werd uitgesproken, en dit waarlijk niet alleen door men sen, die de nieuwe tild zijn toege daan. Spr. bepleitte 'een goede samen werking tussen politie en Land wacht en stelde daarbij de omstan digheden in het licht, waaronder de mannen van de Landwacht moeten werken. Zij hebben hun. dagtaak achter de rug en offeren dan hun nachtrust op Zij hebben nog geen schoenen van de dienst en zo zijn er meer dingen, die er op wijzen, dat de Landwachter in de eerste plaats Idealist la. Finales amateurkampioenschappen boksen fe Amsterdam AMSTERDAM. 27 April. Naar wij vernemen ls bet programma van de nationale amateurkampioenschappen, welke reeds ln GronlngeD een aanvang hadden genomen, aanmerkelijk gewij zigd. De voortzetting van.de wedstrij den zou oorspronkelijk geschieden op Zaterdag en Zondag 6 en 7 Mei a.s ln Groningen. Thans zullen 4e kwart en halve finales worden gehouden op Maandag 15 en 22 Mei a.s. ln het Ge bouw van K. en W. te Den Haag en de finales op Dinsdag 23 Mei ln do Apollobal ln Amsterdam. LeidenLisse om de beker Het elftal van Leiden dat Zaterdag in de tweede bekerronde vatti de L.V.B. op het terrein aan de Zoeter- woudse Singel tegen Lisse uitkomt, is als volgt samengesteld: d. C. Bate laan; a. A. Lubink, *>h. B. Stikvoort; m. T. de Reede. H. Meesters. P. Lepe laar; v. W. Nievaart> M. v d. Werff, L. v. d. Stoel, J. Delfos en H. Duffels. Voetbalprogramma afd. Leiden zaterdag: Beker 2de ronde: Lei den 1—Lisse 1. Quick B 2GWS, ASC 2—Ter Leede 1; Jun.: Noord- wijkQuick B (B), Rijnsb. B. (B) Ter Leede Zondag: Sleutels 3de ronde: LFC 1UVS 1, 1ste kl. A: Alph. Boys*— Meerburg 1; B: Morskw.—ASC 4; 2e kl A: Lügd. 4—Beresteijn. 2, DOCOS 3—ASC 5: B: WSB 4— Teijlingen 2; 3e kl.: Leidse B 2 ASC 7, Lugd. 5—Foreholte 2: Jun. A 1ste kl.: Alph. Boys—UVS (a), B 1ste kl.: Lisse 9—ASC (a). KORFBALPROGRAMMA. Er zijn slechts twee wedstrijden vast gesteld en wel: le klasse: Algemeene 3—Vicus-Orientis 5 U0 uur); Zui derkwartier 3Vicus-Orientls 4. In de ontmoeting AlgemeeneVicus- Orientis zullen beide ploegen elkaar niet veel ontlopen. Vicus-Orientis zal de wedstrijd tegen Zuiderkwar tier wel winnen. Het programma der adspiranten- competitle vermeldt voor a.s. Zater dag de volgende wedstrijden: le klasse: Vicus-Orientis aZui derkwartier a; Algemene b—Fluks a. 2e klasse: Vicus-Orientis dVicus- Orientis c; Zuiderkwartier cAlge mene c. HANDBAL. Zondagmorgen om kwart voor tien vindt op het terrein aan de Zoeterwondse Singel de handbalw'edstrijd HVL 1—Hellas 3 plaats. Om half twaalf ontmoet het tweede elftal van HVL Donar 3. De verduistering begint heden om 21.00 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 10.25, onder 2.10 uur. 30 April E.K., 8 Mei VJVI., 15 Mei 22 Mei NM, l.k.,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1