HET DAGBLAD Ontmoeting tussen Führer en Duce Italiaans aandeel in de strijd uitgebreid Alle krachten VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kleurige Mei-cavalcade in Zuid-Limburg voor de zege Duits weermachtsbericht Sowjet-afdeling bij Kowel ingesloten en vernietigd Terreuraanval op München Waarom overheidsbemoeiing? Gemeenschapszorg sluit elke gunst uit Sowiet-troepen in Italië verwacht Zwart-op-de-bon Voorspel In de lucht Hoe zit dat? HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 25 April. De Führer en de Dace hebben op 22 en 23 April een ontmoeting gehad. In de loop der gemeenschappelijke besprekingen, die gevoerd zijn in de geest van de tussen den Führer en den Dace bestaande oude vriendschap, zijn de poli tieke. militaire en economische problemen besproken, welke de beide landen en hun gemeen schappelijke doelstellingen be treffen De Duce heeft den Führer me dedelingen gedaan van het be sluit der republikeins-fascistische regering, als enige vertegcnwoor- dising van het gehele Italiaanse volk. om haar gevechtsoptreden aan de kant van de bondgenoten van hét Drielandenpact verder te activeren. Dit besluit heeft de warmste waar dering gewekt en het streven der re gering van den Duce wordt door de Rijksregering doeltreffend onder steund De vastbeslotenheid van de mo gendheden van het Drielandenpact om de oorlog tegen de bolsjewisten ln het Oosten en de joden en pluto craten van het Westen zegevierend te beëindigen en de volken een leven op de grondslag van een nieuwe en rechtvaardige orde te waarborgen, vond haar uitdrukking In de uiteen zettingen van den Führer over de krachtsontplooiing en het gebruik van alle machtsmiddelen voor de ko mende beslissingen en de doelstel- ling voor de ti1d na de oorlog. In de besprekingen tussen den Führer en den Duce. waaraan de Rilksmlnister van buitenlandse za ken von Ribbentrob generaal-veld- maarschalk Keitel en van Italiaanse zijde maarschalk GrazianJ en staats secretaris Mazzolini deelnamen, werd het onwrikbare besluit bekrachtigd om de strijd schouder aan schouder tot het behalen van de eindoverwin ning en tot. het doorzetten van de door de Spil en de mogendhedert van het Drielandenpact nagestreefde po litieke doelstelling voort te zetten. Aan de bijeenkomst tussen den Führer en den Duce namen ook deel de Duitse ambassadeur en gevol machtigde van het Groot-Duitse Rijk ln Italië. Rahm. en de Italiaanse am bassadeur in Berlijn. Anfuso. Tn aansluiting óp de bijeenkomst met den Führer inspecteerde de Duce op een exercitieterrein de daar op gestelde Italiaanse diyteies en over tuigde zich van de stana harer oplei ding en uitrusting. Aan de inspectie werd voorts deel genomen door maarschalk Graziani De Italiaanse gasten werden geleid door den chef van het opperbevel der weermacht, generaai-veldmaarschalk Keitel en den bevelhebber van het vervangingsleger. kolonel-generaal Fromm. Toespraak van den Duce In een toespraak tot de troepen zeide de Duce: „Het is een eer voor u. op dit exer citieterrein te worden opgeleid. Het Ls dezelfde harde school, waarvan de Duitse legers komen, die nu reeds vijf jaar lang tegen elke overmacht zegevierend en onwrikbaar strijden. Gij moet de schande van 8 Sep tember uitwissen. Ik ben er zeker van. dat het yoor u een feestdag zal zijn. wanneer gij aan de overzijde van de Garigliono tegen de vijanden van Italië zult strijden." Mussolini woonde verschillende ge vechtsoefeningen bij en stelde zich op de hoogte van opleiding en ge vechtskracht der nieuwe afdelingen. Hij werd steeds weer geestdriftig door zijn soldaten begroet. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Huil. verklaarde dezer dagen, dat bij zijn weten onder staatssecretaris Stettlnlus niet van Londen naar Moscou zal doorreizen Ie JAARGANG No. 97 n LD WOENSDAG 26 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 25 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Sebastopol heelt da vijand ook gisteren zijn hevige aanvallen voortgezet Zij mislukten na een taaie strijd als gevolg van de tegenstand van onze troepen, die door gevechtsveerboten der marine met goede uitwerking ondersteund werden. De Sowjets verloren ln lucht gevechten 32. door luchtdoelartillerie en escortevaartüigen der marine nog 24 vliegtuigen. Tussen de Karpathen 'en de boven loop van de Dnjestr hebben Duitse en Hongaarse troepen sterke vijan delijke tegenaanvallen afgeslagen. Hongaarse formaties vernietigden daar 24 pantserwagens Ten Zuidwesten van Kowel werd. na harde gevechten van verscheidene dagen, die onder moeilijke terrein omstandigheden plaats hadden, de ROME. 26 April. Volgens radio- Bari zullen binnenkort op het Zui delijk front in Italië Sowjetrussische troepen in de strijd worden ge bracht De Sowjettroepen zullen op voor stel van den minister van marine de Courten van Scandali, minister van luchtvaart, naar Italië worden gezonden Felle luchtgevechten boven Duitsland BERLIJN. 26 April. Formaties Amerikaanse bommenwerpers en ja gers zijn hedenochtend naar Duits gebied gevlogen! Zij werden door sterke strijdkrachten der Duitse luchtverdediging terstond onafgebro ken bestreden, ofschoon de defensie veelal belemmerd werd door slecht zicht. üit het Noordwesten en het Mid den-Duitse gebied komen berichten over felle luchtgevechten. Sowjets vallen aan bij Dubossary en Tighina BOEKAREST. 26 April. Het Roemeense weermachtsbericht van gisteren meldt, dat aan de beneden loop van de Dnjestr de vijand na hevige artillerievoorbereiding tot de 9 an val is overgegaan. Ten Zuiden van Tighina en ten Zuiden van Du bossary worden, felle gevechten ge- leverd.^ Eikenloof met zwaarden en brillianten voor Gille HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 26 April. - De Filhrer heeft het. eikenloof met zwaarden en brillianten bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den ff- Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-# Herbert Gille. com mandant van de -pantserdivisie „Wiking" als twaalfden soldaat van de Duitse weermacht Sedert Juni 1941 vertoren Sowjets 20.000 tanks BERLIJN. 26 Januari. Alleen de Duitse stormartillerie heeft se dert het begin van de veldtocht in het Oosten tijdens de ononderbro ken steunverlening aan Duitse infan terie 15000 bolsjewistische pantser wagens vernietigd Verder hebben leger- en divisie- artillerie. wier taak op ander ter rein ligt. meer dan 5000 Sowjetrus sische pantserwagens vernield. De artillerie van het Duitse leger heeft sedert 22 Juni 1941 in het Oos ten dus ln totaal 20.000 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Voor een speciale rechtbank ter verdediging van de Italiaanse staat •begint op 5 Mei een proces tegen vier admiraals en een kapitein ter zee, die beschuldigd worden varP vijandige houding Jegens de staat, door het niet nakomen van militaire plichten. Bij dezelfde rechtbank ls een vooronder zoek gaande tegen 15 generaals. Hier onder bevindt zich generaal Caracclolo. dien riten vermomd ln monnlkskledlng ln een Romeins klooster aantrof. Tot dusver zijn reeds - 130.000 Egyptenaren van honger omgekomen, daar de ln Egypte gestatlonneerde Engelse troepen het graan van de Egyptische boeren hebben opgeëist. Van onzen jeugd-redacteur). Reeds meer dan eens hebben wij de aandacht op Den Haag geves tigd, wanneer wij wüden aantonen, hoe een gemeentelijk bestuur zijn taak dient op te vatten, als het op de juiste wijze de sociale belangen van den Nederlandsen werker, wil beharti gen. Wij herinneren slechts aan onze publicaties over steun in natura, die nog immer in Amsterdam wordt uit gekeerd aan de vrouwen van onze arbeiders in Duitsland, die om welke reden dan ook geen geld overgestuurd krijgen. Wij stelden daarnaast het voorbeeld van de Gemeentelijke Dienst voor sociale zaken in Den TIaag, waar men een heel wat mense lijker oplossing voor dit moeilijke probleem vónd. De ambtenaren, die inDen Haag het heft in handen hebben met aan het hoofd wethouder Kuiper, die reeds talloze maatregelen trof om een werkelijk sociaal werkend apparaat op te bouwen zover dit tenminste onder de huidige omstandigheden doenlijk is doen het mogelijke om in het bijzonder voor den arbeider de Hoe werkt een gemeen telijke jeugddienst? (I) lasten van deze oorlog minder zwaar te laten wegen. Alle maatregelen te schetsen, die tot nu toe in deze stad genomen zijn, zou ons te ver voëren. Echter zouden wij wel eens in het licht willen stellen wat het Haagse gemeentebestuur zo al voor onze min der bedeelde jeugd doet. temeer daar de aandacht voor onze jonge genera tie de laatste tijd grtoer is dan ooit tevoren. Al dadelijk valt het ons dan op, dat wethouder Kuiper en zijn medewer kers niet van halve maatregelen hou den. Sedert het begin van 194? kent men in Den Haag een Gemeentelijke Jeugddienst, die o.a. het werk van de vroegere particulieren en confessio nele verenigingen en instellingen heeft overgenomen. Alle maatregelen, die van concen trerende aard zijn, ontmoeten bij voorbaat in ons land al een zekere achterdocht. Men is gauw geneigd te wijzen op het soms goede werk, dat aan particulier initiatief ont sproten is en de vraag te stellen, waarom dit werk, waar vele mensen zich gedurende lange tijd voor op offerden, nu plotseling moest ver dwijnen om het veld te ruimen voor eenhoofdige organen, die alle midde len aan zich trokken. Zo kon het niet uitblijven, dat bijvoorbeeld ook een Gemeentelijke Jeugddienst, die zonder onderscheid van geloof of overtuiging te werk gaat, critiek ont moette. Hierop zij het volgende gezegd: Elk juist Initiatief, dat het algemeen welzijn bevordert en niet van over heidswege genomen wordt, is mooi en valt toe te juichen. Echter dient men wel een paar punten in het oog te houden. Het werk. dat het gevolg is van een dergelijk initiatief, blijft noodgedwongen omdat nu een maal de middelen ontbreken altijd tot een bepaalde groep van de bevol king, en in „dit geval van de jeugd, beperkt Omdat het geen gemeen schapszorg is, Tioudt het altijd het karakter van alsjeblieft-dank-u-wel. Men aanvaardt de ondersteuning namelijk in een dergelijk geval niet als een vanzelfsprekend iets, maar als een gunst en is als zodanig ver plicht. steeds met onderdanige dank baarheid vervuld te zijn, omdat er nog van die „goeie mensen" op aarde rondlopen, „die ook nog eens zezi ons denken". In een maatschappij echter, die volgens de waarachtige sociale be ginselen is opgebouwd, behoeft nie mand kleintjes '„dank u wel" te mompelen. Wanneer om een voor beeld te noemen, een gezin in kom mer en nood verkeert, dan is het niet meer dan begrijpelijk, dat het de zorgen van de gemeenschap on dervindt, waarvan het zelf deel uit maakt.'Daarover behoeven niet vele woorden gewisseld te' worden, daar voor zijn ook geen speciale commis sies nodig, maar dat gemeenschaps besef vloeit voort uit het feit, dat wij allen onze plichten en rechten kennen en dat wij onze evennaasten onder alle omstandigheden in lief en leed hebben bij te staan. Wanneer in Den Haag een Ge meentelijke Jeugddienst de zorgen voor de jeugd op zich neemt, dan wil dat zeggen," dat de overheid, dus de gemeenschap, zich deze zorgen aan trekt. En dan zijn wij toch, waar wij wezen willen! Het bestaan van de Gemeentelijke Jeugddienst be hoeft dus niet gerechtvaardigd te worden, maar is het resultaat van een overheidsbemoeiing, daar waar reeds veel eerder haar zorg en be langstelling had moeten blijken. kern ener bolsJewlstisQhe divisie cava lerie- Ingesloten en vernietigd. De Sow jets verloren daarbij verscheidene duizenden doden en talrijke gevan genen 38 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapenen werden buit gemaakt. De onderofficier Knlspel ln een af deling zware pantserwagens in het Oosten schoot in de tijd van Juli 1942 tot Maart 1944 101 pantserwagens stuk. Het eakader slagvliegers Immel- mann heeft zich onder leiding van zijn kommodore ridderkruisdrager luitenant-kolonel Step. aan het Oos telijk front bijzonder onderscheiden Aan het landingshoofd van Net- tuno werd een tijdelijk verloren ge gaan steunpunt in eefi tegenaanval herwonnen. Aan het Noordelijk front van het bruggenhoofd werden plaat selijke aanvallen van den vijand af geslagen SlagvUegers vielen concen traties voertuigen en* opslagplaatsen achter het front van Cassino met succes aan. Een formatie zware Duit se gevechtvliegtuigen bombardeerde in de afgelopen nacht de havenwer ken van Napels met goede uitwer king. Amerikaanse bommenwerpers heb ben gisteren overdag aanvallen ge richt op plaatsen in Roemenië, vooral op het stedelijke gebied van Boeka rest. Duitse en Roemeense luchtver dedigingsstrijdkrachten vernietigden daarbij 25 vijandelijke vliegtuigen Bij de afweer van vijandelijke aan vallen op verschillende plaatsen ln het gebied van München en Fried- richshafdn werden 97 Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Britse bommenwerpers ondernamen tn de afgelopen nacht met schending van Zwitsers rechtsgebied een zware terreuraanval op München Er ont stonden schade ln de woonwijken en verliezen onder de bevolking On vervangbare cultuurmonumenten vie len aaD de vijandelijke terreur teD prooi. Ook de steden Karlsruhe en Mann heim waren het doel van Britse ter- teuraanvallen. Bij moeilijke af weer omstandigheden werden 45 Britse bommenwerpers door onze strijd krachten der luchtverdediging neer geschoten Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen ln Oost- Engelyid aan. Grote schade te München Door aanvallen heeft München, dat in het Duitse en Europese culturele leven een zeer grote plaats inneemt, geweldige schade geleden. Onver vangbare cultuurmonumenten zijn onherstelbaar beschadigd. Zo werden de oude Pinakotheek, de Bonifacius- basiliek, de Tonhalle het Wit-tels- bachpaleis. de Academie voor Beel dende Kunsten de. Beierse Staats bibliotheek. de Academie der Toon kunst alsmede verschillende andere historische monumenten getroffen. Te Berlijn wórdt verklaard, dat de aanval op München wel een zeer opvallend terroristisch karakter droeg. Burgemeesters ontslagen DEN HAAG. 26 April. Bij be sluit van den commissaris-generaal voor bestuur en justitie zijn ontsla gen: Mr. C. N. Renken als burge meester van Idaarderadeel; W. Hi Scholder als biffgemeester van Re- nesse, Serooskerke (S.) en Noqrd- welle; mr. K. H. Gaarlandt als bur gemeester van Gasselte en A. Smit als burgemeêster van Sprang-Ca- pelle. Petroleum voor kookdoeleinden DEN HAAG, 26 April. Van 27 April 1944 tot en met 24 Mei 1944 geeft elk der met 23 en 24 genum merde bonnen van de bonkaart „u 403" voor kookdoeleinden recht op het kopen van één liter petroleum. Dit is het mooiste mo ment van de Meidag: die 32 paarden, vreedzaam stappend tussen de twee meer dan honderdvijftig meter lange kettingen, traag trekkend, de kromme nekken gebogen onder ro zen rozenbogen gebogen over de nekkén zodat het in de verte lijkt of tiental len kleurige huifkarren naderen. En klinkend de bellen! Bellen aan rechte plankjes bungelend aan de toppen van de hamei, bellen aan de bellenkran- sen tussen de toppen. Fel blinkt en schittert het koper van tuig en hamei in de zon. Koperen nagels, koperen sterren, harten en zonnen, kope ren platen, koperen ros kammen, koperen strepen over het neusleer, over de leren riemen. En daarover rozen, rozen overal Trots zitten op de brede ruggen de kleine kinde ren. meebewegend met ae stoere stappende schon ken, aandachtig genietend van deze kleurige caval cade door het groenende land of meezingend met de groteren, die naast «te paarden meelopen, oplet tend. mennend Maar het meeste lawaai in deze zingende, klingende stoet door het lente-land ma ken de vrolijke mijnwer kers en boerenknapen, die bovenop de boom op de wagen zitten. Die al te dronken zijn, zingen niet meer en buigen, slap als vaatdoeken, beurtelings naar links en naar rechts. Maar omdat ze allemaal als de vier, als veertien als vier-en-twintig Heems kinderen schrijlings ach ter elkaar op de boom stam zitten, houdt de een (III) Aangezien we gingen lopen want mijn benijdenswaardige vriend, die een fiets op de bon heeft, durft niet meer op de fiets uit, om- dat hij bang is, dat zij hem de derde maal ontstolen wordt aangezien we gingen lopen, dacht ik het eerst aan mijn slijtende schoenzolen, aan mijn tandvlees van voren, aan mijn scheve hakken van achteren. En ik zei: .JJaar den schoenmaker!" Wij gingen naar den schoenmaker. Eén paar van mijn gezin stond er zes weken, drie andere paren ston den nog thuis, daar de schoenmaker, die een ordelijk en ordelievend man is, geen nieuwe schoenen ter repara tie aanneemt, voor het éne paar, dat bij hem in bewerking is, ook werke lijk klaar is. Door nu te treuzelen en te traineren met het eerste paar houdt de schoenmaker zich alle vol gende paren ook van het lijf. Wij onderhandelen. Wij beginnen met opzet over koetjes en kalfjes, over de oorlog en de profeten en nemen vleiend aan, dat de schoen maker er alles van weet wij vra gen dus vriendelijk, wanneer HIJ de invasie verwacht hij lacht breed uit en geeft een zeer stellige uit spraak en wij zeggen nederig: ,JZo zal het wel zijn!", knikken en lachen beleefd, maar voegen er dan plotse ling aan toe: ,JJou, dan kunt u vóór die tijd nog net het paar schoentjes van Arend klaar maken, want die is vanmorgen op de schoenen van zijn moeder naar school gegaan hij moest toch en nu kon mijn vrouw geen boodschappen doen!" Maar de schoenmaker, die eerst zo toeschietelijk was en zo gul met zijn tweede front en millioenenlegers, wordt eensklaps veel minder groots van wereldconceptie en Hij zegt: „Niet vóór 1 Augustus!" Ik mompel nog iets van klanten binding, vader van een groot gezin, kantoormannetje, dat niet in de zwarte handel is 't helpt niks. De pikdraad is onverbiddelijk. Daarop geeft mijn vriend mij een wenk. Ik retireer bescheiden naar de deur. Mijn vriend doet een stap naar voren, mompelt drie woorden en daarop klinkt mij heel vriendelijk de stem van den groten schoenmaken- den strateeg in de oren: „Uw vrouw kan ze morgen vroeg komen halen en direct de andere brengen, meneer1" Ik sta verbluft. Mijn vriend werkt me de deur uit. Ik grijp zijn hand en druk hem krampachtig. Vraag nieuwsgierig: „Wat heb je gedaan? Wat zei je?" Hij zegt: JEen doosje sigaretten!" En hij voegt er aan toe: .JCijk klantenbinding, vaste schoenmaker, grote, gezinnen alles best. Maar die schoenreparatie is zwart-op-de-bon, begrijp je?" TIJL. Er bestaat geen twijfel over, macht uitschakelen, mits de Duitse dat de luchtoorlog van maand reserves en de Duitse productie tot maand aan hevigheid toe- n i e t, de Anglo-Amerikaanse pro- neemt. De luchtoorlog, dat ls ductie en reserves echter w 1 allerminst uitsluitend de activl- toereikend zijn om het (op zlch- teit der Engelse enAmerikaanse zelf aan Britse en Amerikaanse eskaders. Het is óók en in even zijde door deskundigen erkend- beslissende mate de Duitse af- grotere) verlies aan te vullen. Dan weer. In d maand Januari van zullen er immers op zekere dag dit jaar werden 806 Anglo-Amerl- alleen nog geallieerde machines kaanse vliegtuigen neergeschoten, in de lucht zijn. En lang vóórdien in Februari 888. in Maart 1234. En zal da Duitse afweer mèt het af hel ziet er naar uit, dat de stij- nemend aantal Duitse jagers al- ging voortgaat lengs verslappen en daardoor de Die cijfers bewegen zich om een Dultf fataftrofe ta versneld tem- paar kernen der oorlogvoering in PO afwikkelen, het westen. Een kwartaal met P. laatste punt nu wordt bijna drieduizend vernielde vlieg- d? Anglo-Amerikaanse misreke- tuigen, waaronder rond 2300 vier- nmf voor ieder zichtbaar. Het motorige bommenwerpers, bete- aantal afgeschoten bommenwer- kent immers niet alleen mate- Pers zou moeten dalen, wanneer riaalverlies, het verlies van een **et Brits-Amerikaanse overwicht turfje, waarop men in het Ameri- herigs steeg. Het omgekeerde is kaanse veen niet te kijken heeft. ,e.?h.t:er zéérduidelijk het geval. Deze 2300 zware bommenwerpers ,Wat nog met lang geleden een hadden tussen de zeven en twaalf record scheen, het neerschieten man aan boord. Ze vertegenwoor- van meer dan honderd bommen- öigen dus matig geschat ook een werpers binnen één etmaal, verlies van 19.000 *tot 20 000 man doet zich thans met de regelmaat geschoold personeel, waarvan van de klok voor. Dat wijst zon- minstens de helft een opleiding der twijfel op grotere Anglo-Ame- van twee jaar dierrt te hebben om rikaanse luchtactiviteit. Het wijst voor zijn taak berekend te zijn. echter tevens op een minstens Ze vertegenwoordigen voorts een ev1S^ef^^e_^Hor1fg'?ng' a* a arbeidsprestatie, die nauwelijks Jvïc verra^dt" daJ tot het voorstellingsvermogen doordringt. Eén moderne bom- c?e D.uitse lucht- menwerper vraagt in totaal rond simpel van stapel 300.000 arbeidsuren, tfat aan An- l°°Pfc'^seling glo-Amerikaanse vliegtuigen in a t deze eerste maanden verloren d* Amerikanen slechts behoefden ging loopt naar het milliard 2? t? ,.?ver?n om arbeidsuren. En wanneer men op Puits® i?^er" grond van de practijk aanneemt, tf f4 ,e, sc^akel®n» dat een groep van 27 zware vlieg- 5 5 W0L ^n H?" tuigen de bezetting van een nor- ^L?*ch opdringen. De maal vliegveld uitmaakt, werden 52weSn 1?1" hier dus 85 vliegvelden schoonge- derdaad beproefd. Zij zijn er ech- veegd ter door de enorme verliezen zeer Dat alles Ls echter maar een be- sne* van teruggekomen. Sindsdien ~at aues ls eenter maar een he zochten zij voor hun bombarde scheiden begin .Churchill s des- mentsvluchten veelal dagen met betreffende aankondiging had in een beschermend wolkendek (dat ww? niets verrassends: een dus het gevechtscontact belem- luchtoorlog van toenemende he- mert) en beproefden zij telkens vigheid is het natuurlijke en on- nieuwe en andere ondersteuning vermijdelijke voorspel van de An- me^ ejgen lange-afstands-jagers. glo-An^erikaanse invasie. Het is Anglo-Amerikaanse lucht- ge~ macht hee£t. ondanks alle verto- allieerden heen moeten bijten. gen van het tegendeel, het lek Zonder twijfel heeft daarbij nog niet gevonden. Zij heeft haar aanvankelijk de illusie voorgeze- aanvalstactiek nog altijd geen ten, dat de Amerikaanse vlieg- voor haar plannen bevredigende tuigproductle eenvoudig materieel vorm kunnen geven. Daarmee ls de Duitse luchtmacht opzij zou de luchtoorlog als afzonderlijke kunnen zetten. Men redeneerde actie van het invasie-drama on- daarbij ongeveer: zelfs wanneer bruikbaar gebleken. Hij ls een Britten en Amerikanen bij de voorspel, dat geleidelijk in de gigantische luchtslagen boven eigenlijke landingsoperaties over westelijk Europa méér vliegtuigen zal gaan en dat voor de aanval- verliezen dan de Duitsers, dan kan lende partij alle ongewisse facto- het voortzetten van zulke botsin- ren en alle dodelijke risico's in gen geleidelijk de Duitse lucht- zich blijft dragen toen de anaei vast en be houden komt de stoet, na heel wat omrijden en kleine ongelukjes, op zijn elf-en-dertigst in Neer beek In Terlinden kun nen de paardenleiders de draai niet krijgen en loopt, de 26 meter lange Mei boom vast tussen een hoekhui^ en de kleine kapel van OX.V. van Lourdes en verschrikt schieten de ganzen uit de zwarte dorpsvijver, die tegelijk als belt en als zindelijk om waswater bron dient. Maar de jon gens duwen de krakende wielen met man en macht Getrokken doen ae kwistig versierde paarden der naburige boeren, wordt de St. Brigidaboom naar zijn plaats van bestemming vervoerd. (Cliché A.P.-archief opzij en zonder dat de kapel van O.L.V. een nieuwe zwieper krijgt, lukt het als 29 paar den even afgespannen worden en drie het werk doen. Pas ln de avond komt het 6lot. De getrouwden planten de nieuwe Mei boom ln hetzelfde gat, waar 's morgens de oude Meiboom uitgehaald is. Hij staat er in en blij van zin drinkt elk tot vlot besluit een Jaatste biertje uit waar na een allerlaatste nog de vrolijkheid nog opvoert toch! Sint Bacchus is een heiden dien wij niet mogen lijden maar Sint Brigida's bier is toch Noorbeeks grootst plezier. En dank zij ook jenever van de mijn kan menigeen nog dron ken zijn, .want de longe lente-dronkenschap is voor de jeugd de grootste grap... 1 M. W. Bedrijfsleider van dancing kocht controleur; om ROTTERDAM. 25 April. Twee Rotterdamse Jongemannen van goe den huize, de SOijarige B. B. en de 34-jarige H. W., die slechts cloor het toeval bij het corps van de C.C.D, te recht waren gekomen, moesten van daag voor de rechtbank alhier te rechtstaan, qradat zij zich hadden la ten omkopen. Op 11 Januari van dit jaar hadden beide controleurs een bezoek ge bracht aan een dancing in de Rochussenstraat. Zij hadden daar een bennis ontmoet, met dezen een glas cognac en een glas bier gedronken en toen het op betalen aankwam en bleek, dat zij voor de cognac een zwarte prijs moesten betalen, riepen zij den bedrijfsleider van de zaak, den heer Th. van Eek ter verantwoording. Deze nam de controleurs mee naar zijn kantoortje, waar hij hun sigaret ten en borrels offreerde en waar men het er tenslotte over eens werd, dat de zaak van de prijsovertreding niet aanhangig zou worden gemaakt. In dien de heer van Eek aan elk der controleurs een bedrag van duizend gulden overhandigde. Wie het eerst op de gedachte is gekomen, is niet komen vast te staan, daar beide par tijen elkaar wederkerig hiervan be schuldigden.. Daar het staatsbelang en het fatsoen van het ambtenaren corps eisen, dat tegen zulke mensen streng wordt opgetreden, eiste de officier tegen beiden een gevangenis straf voor de tijd van zes maanden, met aftrek van de preventieve hech tenis. Uitspraak over 14 dagen. Bloemengrossïers tof boete van f75.000 veroordeeld DEVENTER, 26 April. De Arn hemse Inspecteur voor de prljsbeheer- slng berechtte een omvangrijke clan destiene handel ln bloemen ln deze zaak werd de hoofdschuldige, de gros siersfirma M Goetz en Zoon te Arn hem, tot een boete van 175.000 ver oordeeld. De opsporingsambtenaren 6telden vast. dat Goetz zijn afnemers door middel van vervalste facturen veel te hoge prijzen berekende en bet overgrote deel van zUn omzet de clandestiene Inkopen vorige lente werden op minstens 142.000 becij ferd ln strijd met de sedert lange tijd geldende admlnlstratlepltcht bul ten zijn boekhouding hield. Tevens komen f 3750 proceskosten voor Goetz's rekening en werd het bedrijf voor twee Jaar gesloten en de firmanten voor dezelfde tijd het uitoefenen van hun beroep verboden Uw veiligheid eist zand en water op alle verdiepingen. Sinaasappelen en carameldrank Een lezer schrijft ons, dat zijn zoontje voor gezondheid enige weken naar buiten is geweest. 29 Maart keerde hij naar huis terug. Tot het begin der nieuwe distri butieperiode "kreeg hij rantsoen kaartjes. Toen na enige dagen bonnen aangewezen werden voor sinaasappelen en carameldrank, zat de jóngen ernaast, want deze bijzóndere bonti(:n bevonden zich niet aan zijn rantsoenkaart. Het was de distributiedienst niet mo gelijk, hieraan iets te verande ren. De vader wendt zich nu tot ons en zegt een cn ander niet billijk te vinden. Inderdaad zit in deze kwestie een onbillijkheid, waarmede eveneens zij te maken hebben, die uit een ziekenhuis ontslagen worden. Ook zij krijgen die rantsoen kaartjes en zijn daardoor ook verstoken van bijzondere ver strekkingen. Het schijnt echter, dat men zich van overheidswege op het standpunt stelt, dat op 'de rantsoenkaart1]es meer verstrekt wordt dan op de normale bon nen. Zo zou men meer jam toe gewezen krijgen, hetgeen dus neerkomt op een extra-portie suiker Dit extraatje wordt dan weer opgeheven, doordat, zoals in het onderhavige geval, geen sinaasappelen of carameldrank verstrekt worden. Hierover kan lang en kort gediscussieerd wor den, feit blijft, dat de geldende regeling grote nadelen heeft. Het is daarom wenselijk, dat men herziening van dtze regeling onder het oog ziet. Sociale verzorging gezinnen van Ned. O.T.-arbeïders DEN HAAG, 25 April. Bij de O.T.- Leltstelle te Amersfoort zal worden Ingesteld een afdeling, welke belast Is met de behartiging van de sociale belangen van familieleden der arbei ders, die bij de organisatie Todt werk zaam zijn. Deze afdeling zal staan onder leiding van mevrouw Boelens uit Den Haag. die tot nu toe de lei ding had van de afdeling sociale ver zorging arbeidsinzet op de afdeling soolale zaken der gemeentesecretarie van- Den Haag. Mevrouw Boelcns la voorlopig te "bereiken op Kerkplein 3 te Den Haag. ScheepswerktulKkundlgen. Den Haag. Geslaagd voor diploma B. eerste ge deelte: J. A. Veldhuizen. Heemstede. Toekenning van een studiebeurs Vele ouders weten uit ervaring, hoe moeilijk het ls, een studiebeurs te ver krijgen voor een opgroeienden Jongen, die voor een verdere opleiding aan b.v. do M.T.S, of de H.B.S, geschikt lijkt. En ls deze beurs eenmaal toegestaan, zo zit men eerst recht ln de moeilijk heden, De beurs dekt alleen de eigen lijke studiekosten, doch daarnaast brengt b.v. de omgang met de andere leerlingen, die dikwijls beter gesitueer de ouders hebben, weer extra-kosten mede. Over de moeilijkheden, die deze situatie voor den Jongen zelf mede brengt, spreken we niet. Naast de an dere fouten, die het beurzensysteem aankleven, ls dit wel de grootste. Zelfs een verbeterd beurzensysteem zal niet ln staat blijken, het vraag stuk van de begaafde doch onbemid delde Jongelui tot een oplossing te brengen. Het dode rapportcijfer beslist Immers voor de toekenning ener stu diebeurs, d.w.z. dat de vlijtige, doch volstrekt onbegaafde leerling evenveel kans maakt als de Jongen met een prachtige aanleg, die zijn eigenlijke richting nog niet heeft gevonden en zich daarom maar matig inspant. Slechts een beoordeling van de hele persoonlijkheid na een diepgaand on derzoek naar de neiging, de aanleg en het prestatievermogen, is hier de Juiste oplossing. Het Langemarck-Studlum past dit systeem met stijgend succes toe. Belangstellende Jongelui tussen 16 en 24» Jaar. of hun ouders, kunnen Inlichtingen hierover- bekomen bij het Langemarck-Studlum. Lange Vijver berg 8. Den Haag. Extra-keuringen Waffen-H enz. Bet ft-Ereatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen tal nog een extra-keuring gehouden worden op: 2? April, 914.00 our te Amsterdam, Nebenstelle der Waffen-#. Dam 4; 28 April, 914.00 uur te Den Haag. In een der talen van hel gebouw Imirilia Westeinde oo 15 Iedere gezonde Nederlander Kan zich daar aanmeldeA ten einde gekeurd te worden voor de Waffen ff //-wachtbatalllon in Amersfoort, Landstorm Nederland Krlegsmarine en de Germaarse ff ln Nederland. Personen tussen 19 eü 35 Jaar die aanmeldingspllchtig tljn voor de tewerkstelling, kunnen zlcb eveneens aanmelden en wordeD gedurende buD verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen ff kan leder worden, die, na tenminste een Jaar diensttijd, rijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend: beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra-levcnsmlddelcn etc Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reifbil jetten voor de heen en terugrei? de volgende Nebenstellen der Waffen ff Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Sarolcastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30 en het //-Ersatzbommando. Den Haag, Korte Vijverberg 5. SPORTNIEUWS Marcel Kint en Lowie naar de Cauberg MAASTRICHT. 25 April. - Aan het Internationale Caubergcrlteriiun, dat Zondag 30 April te Valkenburg zal worden verreden, zullen o.a. ook de Belgische wereldkampioen Marcel Kint en j bekende Tour de France- specialist Lowie deelnemen. Lowle nam ook fn 1942 aan het Cauberg- criterlum deel en slaagde er toen in deze wedstrijd tegen een Nederlandse overmacht te winnen. Marcel Kint won eind 1938 op de Cauberg zijn wereldkampioenschap Vermoedelijk zullen er nog meer bekende Belgische renners aan dit criterium deelnemen. Zij krijgen het op te nemen tegen een I zeer sterk veld van Nederlandse ren- I ners. Voefbalprogramma voor Zondag AMSTERDAM, 25 AprlL - Het voetbalprogramma voor Zondag ver meldt dè volgende wedstrijden: Kampioenscompetltle: De Vole» wijekers—V U.C (scheldsr ZieBtra); Lortga—Heerenveen (scheldsr Aus- sem)district Ikamp. comp. 2e klasse: Vriendénschaar—D O S.: prom. 3e klasse: Zaandijk—Helder; Zwaluwen—Rapiditasdistrict II: H.V.V.—Neptunus (terr. Sparta); prom. 3e klasse: VJF.C.—Laakkwar tier; V.O.C.—Fortuna; district III: eerste klasse: HeraclesP.E.C.; prom, comp.: BorneVitesse, dis trict IV: prom, comp T.S.C.—Lim- burgia; Sitt. Boys—Goes; 2e klasse B: AlmaniaHeer; Sportclub Emma Weert; D W.S.C.—T.O.P.; district V: eerste klasse: SneekBe Quick; prom, comp.: FrisiaEmmen. Noord-Zuid op Hemelvaartsdag DEN HAAG, 25 April. Het Zuid- Hollandse korfbaltwaalftal, dat op Hemelvaartsdag üe ütrecht tegen net Noordhollands twaalftal zal spelen ls als volgt samengesteld: vak a: G. Selts (Deetos), H. Berens (Ons Eiber nest), M. Nagtegaal v. d. Graaf (Dee tos), T. v. d. Koogh (Deetos); vak b: P. Engels (Gymnasiasten), H. de Koning (Deetos). L. Norddanps (Gym nasiasten). N. Vouk (Ons Eibernest); vak c: W. den Hartlgh (Het Zuiden). C. de Rooij (Deetos). H. Schuiten (Het Zuiden). A. Caspers Readyi. Reser ves: J. Krijger (Vlcus Oricntis) R. Schoemaker (Het Zuiden). M. Brieer (Vlcus Orlentls) en D, den Hprtlgh (Het Zuiden). fndelirtg honkbal 2e klassers AMSTERDAM, 26 April. De honkbal-competitie voor tweede klas sers begint op 20 Mei. De indeling luidt als volgt: Afd. A.: HDM Laakkwartier; Sparta; HHC 3. HFC Haarlem en HCK 2; afd. B.: Bever wijk; EHS; HFC Haarlem 2; HCH; Schoten 2; THB; Zandvoortmeeu- wen; afd. C.: P S; the Catchers; Kanaries; VVGA 2; Victoria; afd. D: 't Gooi; APGS; Quick 2; Water graafsmeer en Almere; afd. E: HO '38; DWV; Shell: DEC en AFC 2. De verduistering in-gi i rti*i. nm 21.00 en eindigt om 6.15 Maan op 8.54, onder 0.08- 30 April E.K., 8 Mei V.M., 15 Mei L.K„ 22 Mei NJVL 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1