HET DAGBLAD Londen zonder bussen, Manchester zonder gas VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe stakingen in Engeland Bevin vraagt volmachten voor het gebruik van troepen Ook onenigheid bij arbeiders geeft Zweden niet toe Negatief antwoord aan geallieerden Japanners doen een aanval in Honan Duits weermachtsbericht Se bas to pol slaat sterke Sawjet-aanvallen af Zeegevecht voor Cherbourg Onze vrijwilltgers bij Narwa Geallieerden kunnen niet aan een frontaanval ontkomen De mogelijkheden ener invasie Zwart-op-de-bon Verdere beperking van de postdienst Controle op prijzen huishoudelijke artikelen De C.C.D. treedt op Paarden en papier GENEVE, 25 April. Nauwelijks Is de gro«te stakingsgolf in de Engelse kolenmijnen ten einde, of het oorlogs kabinet ziet zich tegenover nieuwe moeilijkheden geplaatst als gevolg van een „industriële opstand", die opnieuw duizenden arbeiders omvat en die thans zeer vitale openbare be drijven treft. Het gevolg Is, dat Lon den op he»t ogenblik een groot ge deelte van zijn autobusverkecr moet missen, terwijl de hele stad Manches ter zonder gas zit. Er moesten in grote» getale troepen te hulp worden geroepen om te trachten de bedrijven gaande te houden; algemeen heerst er verwarring en onrust. Samen met de door'de Britse pro paganda steeds verder opgevoerde invasie-koorts, die tot een hoogst ner veuze stemming heeft geleid, maakt deze nieuwe reeks stakingen de bin nenlandse toestand in Engeland voortdurend moeilijker. De Londense bladen van 21 en 22 April geven uitvoerige bijzonderheden over de omvang van de arbeidscon flicten. Zowel te Londen als te Man chester moesten troepen te hulp ge roepen worden, respectievelijk voor het gaande houden van de belang rijkste omnibuslijnen en van de gas fabrieken. Foto's vertonen lange rijen wachtenden aan de haltes, en vracht auto's van het leger, die voor het openbare verkeer gebruikt worden. De politieke medewerker van de „D a i 1 j' Telegraph" maakt mel ding van buitengewone zittingen van het oorlogskabinet en bijzondere vol machten, die aan den minister van arbeid. Bevin. zijn verleend. Bevin mag in de toekomst naar eigen goed dunken troepen requireren en ook zijn toevlucht nemen tot de arbeiders der civiele verdedigingsorgani^aties. Mitrailleurs in gasfabrieken De hele stad Manchester is thans volkomen verstoken van gas en het schijnt, dat er nog geen oplossing in het conflict gevonden kan worden. De „Daily Telegraph" zegt ten minste, dat massa-bijeenkomsten van de stakende arbeiders der gasfabrie ken slechts tot nieuwe verwarring hebben geleid. De leiders der vakverenigingen werden telkens weer overschreeuwd door de stakers De minister van ar beid heeft de staking openlijk ille gaal genoemd. De arbeiders hebben in strijd met een tussen de vakver enigingen en de regering gesloten overeenkomst thans het recht in eigen hand genomen. Een correspondent van de „Daily MaiT" heeft een der niet openbare- stakingsvergaderingen bijgewoond, waar grote verwarring en rumoer heersten. Soms trachtten zes spre kers tegelijkertijd het woord te voeren, waarbij de een den ander aanviel en zij elkander overschreeuw den. De.,ManchesterGuardian" deelt mede, dat de in de gasfabrie- STOCKHOLM. 25 April. Het Zweedse antwoord aan Engeland in de kwestie van de leveranties van kogellagers aan Duitsland, is over handigd. Een officiële mededeling is nog niet uitgegeven. Het antwoord is weliswaar hoffe lijk, doch negatief. Zweden heeft naar het verder heet de volgende ge-, zichtspunten naar voren gebracht: Dat het aanvaarden van het ver zoek der geallieerden een qenzijdige verbreking zou betekenen van het onlangs gesloten Zweedse handels verdrag, waarin de hoeveelheid kogel lagers, die in 1944 aan Duitsland ge leverd zou worden, met medeweten der Engelsen en Amerikanen werd vastgelegd. Dat Zweden volkomen van Duits land afhankelijk is voor zijn vitale invoer van steenkolen, cokes, mest stoffen en chemicaliën voor zijn in dustrie, alsmede voor ijzer, daar de geallieerden op het ogenblik niet in staat zijn, deze goederen te leveren. SJANGHAI, 24 April. In de pro vincie Honan is een nieuw operatie gebied gevormd doordat Japanse troe pen de 18de April In het gebied van Tsjoengmao de Gele rivier hebben overschreden. De Japanse luchtmacht heeft een buitengewoon grote bedrijvigheid aan de dag gelegd In deze sector en de ravitailleringsbeweglngen van de troe pen van Tsjoenking ononderbroken bestookt De aanvallen waren vooral gericht op de Loenghai-spoorweg en het scheepvaartverkeer op de Gele Rivier Te Lojang. een belangrijke overlaadplaats aan de Loenghai- spoorweg duurde het luchtalarm een hele dag en het station werd ln ver scheidene scheervluchten aangevallen. In de voorstéden van Tsjoengmao moet het tot hevige gevechten zijn gekomen: (De nieuwe gevechten spelen zich at in de omgeving van de spoorlijn die in het Noorden naar de richting Tientsjin en in hei Zuiden naar Haru kau leidt.) De Roemeense minister van Landbouw Jon Marian Is ln verband met ziekte afgetreden Zijn opvolger ls Petro Memblanu. die bekendheid verwierf door'publicatie-*- over de Roe meens noerenstand Tussen de Britse luchtmacht en Tito is een overeenkomst gesloten, vol gens welke m de toekomst .Zuldsla- vlsche" troepencontingenten In het verband der Britse luchtmacht dienst kunnen doen. ken gebruikte troepen in veldtenue. met machinegeweren en karabijnen, verschenen. Regering dreigt De „Daily Mail" schrijft, dat te Londen nog steeds duizenden chauffeurs en conducteurs der omni bussen niet aan het werk gegaan zijn. De regering beschouwt de toe stand als zeer ernstig Het is moge lijk, dat zij drastische maatregelen zal nemen en de stakers op dezelfde wijze zal behandelen als onlangs de in staking gegane leerlingen >er scheepswerven aan de Tyne en ze kort en goed voor de militaire dienst zal oproepen. Deze omnibusstaking is de grootste sedert zeven jaar. Er doen meer ar beiders aan mee dan in het kro ningsjaar 1937. De stakers zijn ver ontwaardigd over het gebruik van troepen, die zij als stakingsbrekers beschouwen, hoewel het heet, dat de arbeiders, staken uit protest tegen de zomerdienst, die nog grotere presta ties vergt. Ieder, die ook maar enig begrip van zaken heeft, weet, dat dit slechts een voorwendsel ls, daar slechts een derde van alle Londense omnibuschauffeurs en -conducteurs onder deze nieuwe dienstregeling valt. De Raad van Beheer van de In ternationale Arbelds Organisaties heeft opnieuw stappen gedaan bU de rege ring der Sowjet-Unle om deze te be wegen deel te nemen aan de conferen tie te Philadelphia. BU toetreding tot de organisatie zou de Sowjet-Unle een zetel Krijgen ln de Raad van Beheer. De Sowjet-regering heeft tot dusverre echter steeds geweigerd, omdat de or ganisatie zich een onderdeel noemt van de Volkenbond, waarvan Sowjet- Rusland geen lid meer is. r> DINSDAG 25 APRIL 1944 Ie JAARGANG No. 96 LD Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Luchtaanval op de stad Bristol HOOFDKWARTIER VAN DEN FÖHRER. 24 April. Het opperbe- vel van de Weermacht maakt be kend» In het gebied van Sebastopol vie len de Sowjets gisteren met sterke strijdkrachten en met gebruikma king van talrijke pantserwagens en slagvliegers aan Onze dappere troe pen behaalden na harde gevechten een volledig afweersucces er. vernie tigden 57 pantserwagens. Duitse jacht- en slagvllegers schoten 27 Sowjetvliegtuigen neer. Escortevaartulgen vaq een Duits convool haalden in de wateren ten Westen van Sebastopol 6 Sow jet bommenwerpers omlaag. In de zware afweergevechten der laatste dagen heeft zicb een divisie luchtdoelgeschut onder bevel "••an den luitenant-generaal Piekert bij zonder onderscheiden. Zij vernietig de in de tijd van 8 tot 23 April 105 vijandelijke vliegtuigen en 82 pant serwagens Tussen de Karpathen en de boven loop van de Dnjestr bleef de aanval der Duitse en Hongaarse troepen tegen hardnekkige vijandelijke tegen stand terrein winnen. Tegenaanval- Een batattlon van het kort geleden in Het Duitse weermachtsbericht met lot vermelde regiment „Generaal Seyllart". dat uit Nederlandse ff-vrijwil ligers bestaat, is uit de voorste linie in het gevechtsgebied van Narwa teruggekeerd in de stelling waar het kan uitrusten. (D.K Trutjl/Orb.-H.) BERLIJN, 25 April. Vliegers van de Duitse lucht verkenning rappor teren sinds enkele dagen toenemende beweging in havens aan de zuidooste lijke kust van Engeland. Er is niet uitdrukkelijk sprake van scheepscon- centraties, met name van landings vaartuigen, maar toch wekt deze mededeling herinneringen aan derge lijke berichten aan de vooravond van vorige geallieerde landingsoperaties. Terwijl het tijdstip voor een invasie wat het weer en de stand van de maan betreft op het ogenblik uiter mate gunstig wordt genoemd, be schouwt de internationale pers de grote activiteit der geallieerden in de lucht als een symptoom voor komen de landingsoperaties. In deze „lucht- invasie" kan men een poging zien om het Duitse potentieel te verzwakken en de strategische bewegingsvrijheid van den verdediger te beknotten. In Britse kringen meent men, dat thans de „uitputtingsperiode" is begonnen. Aan Duitse zijde houdt men reke ning, zowel met een werkelijke voor bereiding als met een afleidings manoeuvre. Men stelt vast, dat wan neer het luchtoffensief bedoeld is als „uitputtingsactie" het als volko men mislukt kan worden beschouwd. In Duitsland heeft, men de verhoog de vijandelijke aanvalsactiviteit te gen de productiecentra van de lucht macht voorzien en lang voor de En gels-Amerikaanse aanvallen begon nen voldoende voorzorgsmaatregelen genomen De Engels-Amerikaanse luchtmacht past overigens sinds enkele dagen nieuwe terreurmethodes toe. Van ge ringe hoogte beschieten jachtvlieg tuigen vrouwen en kinderen in de straten der Duitse steden, en boeren op het land. Dit welbewust en systematisch gebruik van deze tactiek tegen de burgerbevolking draagt echter niets bij .tot het sla gen ener invasie en zal alleen nog feller Duits verzet oproepen Over de mogelijke landingsopera ties zelf merkt men ln Duitse krin gen op, dat het eigehlijke doel de geallieerden moet zijn een bresslaan in de Duitse verdediging, slag leve ren met het gros der Duitse strijd krachten en doorstoten naar Duits land. Dit betekent een frontale aan val op het hart van het Atlantische bolwerk tussen Cherbourg en Duin kerken. Van daar leidt immers de kortste weg naar het uiteinde van de Westwal, die. ten Noorden van het punt' waar de Rijn Nederland 'binnenstroomt, over gaat in een sys teem van versterkingen, dat een heël wat minder geduchte hindernis vormt dan de „Siegfriedlinie". Een tweede punt dat veronderstel- lenderwijs wordt genoemd als plaats voor een mogelijke aanval is de Duitse Noordzeekust en Denemarken. Deskundigen zijn eenstemmig van mening dat Duitsland in staat is ook een dergelijke aanval te keren. Men houdt overigens rekening met niet een, maar tien of vijftien lan dingen op verschillende punten, niet alleen tussen Brest en Vlissingen, maar ook op de Noorse en Zuid- Franse kust. Wat de strijdkrachten betreft die aan landingsoprraties zouden .deelnemen,, wordt geschat dat twee tot drie millioen man ter beschikking van de geallieerden staan, en tienduizend vliegtuigen, waaronder 3000 viermotorige bom- jnenwerpers. De Amerikanen hebben talrijke troepen opgeleid voor lan dingen uit de lucht of met zweefvlieg tuigen. De zwakste schakel in de keten van krachten die een invasie moeten uit voeren is tot nu toe het jachtvlieg tuig geweest, omdat dit door zijn betrekkelijk geringe actie-radius sterk aan banden was gelegd. Tot dusver beschouwde men daarom de kust van het Kanaal waar de afstand tot de Engelse luchtbases het kortst is als de meest voor de hand liggende plaats voor een landing De bouw van jagers voor lange afstand, die thans ook de bommenwerpers boven het continent vergezellen, heeft de denk beelden volkomen veranderd. De Duitse pers geeft te verstaan dat men gereed is om invasielegers te ontvangen en tot op zekere hoogte zelfs verlangt naar de onafwendbare krachtmeting, omdat deze tevens de kans op een definitieve overwinning in zich bergt. len der bolsjewisten werden afgesla gen. Ten Zuidwesten van Narwa bleven verscheidene vijandelijke aanvallen rónder succes Bij een aanval van Sowjet-bom- menwerpers op een Duits convool voor de kust van noordelijk Noorwe gen werden 40 vijandelijke vliegtui gen waarvan 37 in luchtgevechten en ,drie door escortevaartuigen der marine omlaaggeschoten Aan het landingshoofd van Net- tuno werd een door pantserwagens ondersteunde aanval van den vijand ten Zuidoosten van Aprilia door ge concentreerd artillerievuur uiteenge slagen. i Door een verrassende aanval van eenheden der Duitse marine op de haven van Anzio werd een korvet tot zinken gebracht, een schip getorpe deerd en ln 'de havenwerken om vangrijke schade aangericht Aan de Adriat.ische kust drongen stoottroepen de vijandelijke stellingen binnen, vernietigden verscheidene steunpunten en. brachten den vijand verliezen toe. Duitse torpedomotorboten brachten in de afgelopen nacht voor de zuid kust van Engeland een schip van middelbare grootte tot zinken en be schadigden ln harde strijd met Britse torpedojagers en torpedomotorboten een. vijandelijke boot ernstig. In de ochtenduren van 24 April noopten lichte Duitse zeestrijdkrach ten in de wateren van Cherbourg verscheidene formaties Britse torpe- domotorboten tot de strijd. Twee der vijandelijke boten kregen artillerie- voltreffers. een van hen werd ln zin kende toestand waargenomen. Amerikaanse bommenwerpers vle ien op 23 April verscheidene plaatsen in het gebied van Wenen aan. Voor al ln Wiener-Neustadt ontstonden schade en verliezen onder de bevol king. Door Duitse en Hongaarse Jagers, alsmede door luchtdnelarttllc- rie werden 31 vijandelijke vliegtuigen in hoofdzaak viermotorige bommen werpers, vernietigd. Bij aanvallen van vijandelijke for maties Jachtvliegtuigen op West- en Zuidwest-Duitsland, alsmede boven de bezette Westelijke gebieden wer den tien vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. In de afgelopen nacht waren aan vallen van Britse bommenwerpers ge richt op het Oostzeegebied en op het gebied van Mannheim Zes vijande lijke vliegtuigen werden neergescho ten. Majoor BSr Gruppenkommandeur in een eskader jachtvliegtuigen, be haalde ln de strijd met Brits-Ameri kaanse vliegtuigen zijn 200ste over winning in de lucht. Sterke eskaders zware Duitse ge vechtsvliegtuigen ondernamen in de afgelopen nacht een geconcentreerde aanval op Bristol, die uitgebreide branden en grote verwoestingen ten gevolge had. Diplomatieke actie van V.S. tegen Finland? STOCKHOLM. 24 April. Het Amerikaanse persbureau Associated Press meldt uit Moscou. dat men daar zeer spoedig een diplomatieke actie van de V S verwacht in de Finse kwestie. Aan Sowjetrussische zijde bestempelt men de handhaving der diplomatieke betrekkingen van de V.S. met Finland als een morele steun voor Finland en verlangt men een wijziging in de Fins-Amerikaanse be trekkingen. Frauduleuze handel in qereqistreerd fokvee AIKMAAR. 24 April. Toen de Alkmaarse politie voor enkele dagen terug tezamen met ambtenaren van de C.C.D. een vrachtwagen met vier koeien aanhield, bleken de vervoer- bew Ijzen vals te zijn. Het ingestelde onderzoek wees uit, dat men nier te doen had met een sluwen koopnian, Terpstra genaamd, uit Dulvendrecht. die bij boeren góed stamboekvee opkocht en daarbij ge bruik maakte van valse bescheiden. De man tekende de veeboekjes ai met een valse naam en liet het vervoer dat. dikwijls per spoorwagen tegelijk ging op ondeugdelijke vervoerbe- wijzen plaats vinden. De koelen gingen naar Hilversum en Duivendrecht en het vermoeden ls gewettigd, dat T aan deze handel kapitalen heeft verdiend. Toen men te Hilversum een onderzoek instelde, bleek, dat Juist een dag tevoren een stier was geslacht. Bij deze slachting had de Hilversumse politie de daders op heterdaad weten te betrappen. In Friesland, waar T. de koelen kocht, wist. men nog zes koelen te achter halen. T„ die zelf voortvluchtig ls. bleek vele medeplichtigen te hebben. Het onderzoek dat zich tot vele plaatsen In het land uitstrekt. Is nog in volle gang. Datïs de Landstorm De Landstorm Nederland werd opge richt op de 11de Maart 1943. In de be treffende verordening heet het. dat deze eenheid ls een territoriale organi satie voor de landsverdediging, welke bestemd 1^ voor de afweer van buiten landse- en binnenlandse vUanden. .Hieruit blijkt dus. dat de Landstorm Nederland een organisatie ls binnen onze landsgrenzen om de verdediging op te nemen tegen alle buitenlandse- of binnenlandse vUanden, die ons dat willen ontnemen, waarvoor onze voor ouders eeuwen gestreden hebben en wij nu nog strUden, n.l. een Neder land, dat op eigen benen kan staan en zich bewust ls van eigen bracht en volwaardigheid. In de Landstorm Nederland zijn kerels te zamen, die ihzlen, dat Neder land niet gered kan worden met kabel tjes knippen, onderduiken, saboteren, zwarte handel drijven en dergelijke praktijken, een Nederlander volkomen onwaardig. ZU willen ook niet, dat een ander volk voor hen de kooltjes uit het vuur sleept, maar willen het zelf doen, naar het voorbeeld onzer voorvaderen. Neem de waarschuwingen op luchtbeschermlngsgebied ter harte. Het gaat om uw leven. (U) De heer van wien ik u verhaalde, dat hij een fiets kreeg, op de bon en toch zwart, is een zeer geluk kig mens. Hij voelthet kan niet an ders en daarom moppert hij niet. Zulk een man moet eigenlijk in de krant. Met een plaatje. Zoals men vroeger vierlingen en vijflingen in de krant zette vijf kinderen met be- schuit-en-melk-bonnen, denk eens aan, wat een weelde, als die kinderen niet eisen dat ze hun hele rantsoen krijgen en als Pa dus ook wat mee pikt vroeger at een god zijn kin deren op, hoeveel ouders hoewel geen godeneten thans althans het rantsoen van hun kinderen op. Drommen journalisten moesten zich voor het huis van den gelukkigen rij- wielbezitter verdringen en moesten vragen: ,Jioe voelt u .zich nu? Wat doet u, wat denkt u, leeft u helemd&l op de bon? Gelooft u, dat de distri- butie-zèlf ook één van die beroemde vervangingsproducten is, die na de oorlog blijven, zoals de kunstrubber, de kunstharsen, de kunstboter pardon, die was er al vóór de oorlog, want de Engelsen aten onze boeren- boter voor dertig cent en wij aten margarine voor zestig, omdat dat beter voor Van den Bergh en Jurgens en consorten Was zoals de kunst boter dus en de kunstvezels en de héle kunst-kunst? Kortom, denkt u, dat de distributie blijft en dat wij de liberale eet-maar-raak (én: honger- maar-raak)-methode voor de volgende tijd kwijt zijn? Mijn vriend zegt en hij kijkt ver liefd naar zijn flets-op-de-bon, die hem twèè goede fietsen, die uit fiet sen gingen, zónder hem, weer doen vergeten, mijn vriend zegt: „Wees als ik, wees tevreden. Natuurlijk blijft de distributie. Maar er moet wat bij zie je en dat is de pest. Kom, kijk je nu niet_ langer blind op mijn fiets met je. afgunstige ogen en je afgun stige stukkies in de krant en ga nu eens met mij boodschappen doen, al les op de bon, alles in eer en deugd en let dan op wat er allemaal nog bij moet. Zwart-op-de-bon geldt niet al leen voor fietsen, het geldt bijna voor alles. Let opl" T1JL. DEN HAAG. 24 April. De bijzon dere tijdsomstandigheden dwingen P.T.T. opnieuw tot een aantal ver soberingen, ditmaal bij de postdienst Zo ls geleidelijk over het gehele land het aantal briefpostbestellingen ver minderd tot één per werkdag, behalve in enkele grote plaatsen. Ook de extra-avondbestellingen voor dagbla den, die in sommige plaatsen werden uitgevoerd, zijn opgeheven. De tot dusver gegeven gelegenheid om ln daarvoor in aanmerking komende ge vallen dagbladen en andere post stukken op werkdagen kosteloos af te halen, wordt in het algemeen even eens opgeheven. Aan nieuwe verzoe ken, tegen betaling van het z.g. bus recht de correspondentie ten postkan tore te mogen afhalen, kan, ook al met het oog op het aantal beschik bare poststukken, niet meer worden voldaan. Op postkantoren, die tot nog toe overdag doorlopend waren openge steld, is uitsluitend voor postza ken een tussentijdse sluiting inge voerd van 12.30 uur tot 14 uur (en kele kantoren uitgezonderd). Met ingang van 7 Mei zullen voorts de kantoren op Zon- en feestdagen voor de postdienst gesloten worden. De gelegenheid tot het kosteloös af halen van correspondentie op die da gen wordt opgeheven. Zo spoedig de omstandigheden dit veroorloven, zul- lett deze beperkingen van de post dienst weder opgeheven worden. De doorbraak der bolsjewisten bij Siwasj en Kertsj op het schiereiland de Krim is tot op heden de laatste bewegelijke fase in het Sowjetrussische offensief. Men weet. wat deze fase wèl en wat zij niet bereikte. De ver dediging van de Krim geschiedde, gelijk de verdediging in vrijwel alle andere sectoren van het enorme oostelijke front, met een minimum aan troepen tegenover een veelvoud van aanvallers. Ze steunde dienovereenkomstig op een paar bij uitstek voor de ver dediging gunstige puntende landengten van Perekop en Siwasj in het noorden, van Feodosja in het oosten van het schiereiland. Vandaar, dat na het opgeven van die punten geen geleidelijk terug schuiven van het front plaats vond, maar een concentratie op een nieuw, voor de verdediging door de aardrijkskundige situatie ook blijkens de ervaringen uit de huidige oorlog als geschapen punt: Sebastopol. Een afsnijden van de op de Krim via Simferopol naar Sebas topol terugtrekkende Duitse troe pen is ook aan snelle bolsjewis tische stoottroepen niet gelukt. De strategische betekenis van de Krim tegenover .het inmiddels weer in Sowjetrussische handen gevallen Odessa, onder meer als ravitailleringsbasls en als steun punt voor de in geheimzinnige nevelen gebuide Zwarte Zee-vloot der bolsjewisten, komt daardoor aan Stalin's troepen nog altijd niet ten goede. Aan de rest van het front werd het in de laatste dagen tamelijk stil. Het meest beweeglijk is de sector, waar Duits-Hongaarse troepen bij de Karpatenpassen een succesrijk verlopende tegen aanval ontketenden. Over die stilte maakt de Duitse legerleiding zich geen illusies. De bolsjewisten zijn niet aan het einde van hun krachten en men kan met stellig heid aannemen, dat zij hun troe pen voor een nieuwe aanval her groeperen. Daarbij ligt de gevolg trekking voor de hand, dat die nieuwe aanval ongeveer gelijk tijdig ontbrandt met de in het westen nu wel zeer spoedig te ver wachten invasie. Betekent dit echter, dat de Sowjetrussische aanval tot dus verre volgens program verlopen is en dat men in Moscou „de ope ratie geslaagd" acht? Het is won derlijk genoeg een andere ope- fcatie, die daaraan gegronde twij fel deed rijzen: de operatie name lijk, waaraan de Sowjetrussische generaal Nikolai Watoetin dezer #dagen te Kiew in een lazaret be zweek. MIDDELHARNIS, 24 April Zon dagavond is te Melissant een ongeluk gebeurd door het spelen met een ge vonden projectiel. Enige jongens von den aan de buitendijk een niet ont plofte brandbom, waarmede zij aan het gooien gingen. De bom ging aan het branden. Hiermede zou het ge vaarlijke spel afgelopen zijn geweest, indien de jongens er geen water op hadden geworpen. De bom spatte uit elkaar, waarbij de dertienjarige H„ Mast op slag werd gedood en de veer tienjarige I. v. d. Bos zwaar werd ge wond. De laatste is in het ziekenhuis te Dirksland opgenomen. Watoetin was de bevelhebber aan het Oekraïnse front, van wien Moscou de vernietiging der Duitse troepen van generaal Stemmermann en generaal Weiss in de sector Tsjerkassl-Kanew verwachtte. Er bestaat geen twij fel over. dat Watoetin als ver antwoordelijke man voor het eer ste Oekraïne-front verwijderd is en door generaal Sjoekow ver vangen.'' Die vervanging zegt enerzijds reeds iets over de ver vulling van Watoetin's opgave. Maar met name de Turkse pers meent aanwijzingen te hebben voor nog andere conflictstof. Zelfs wordt daarbij gesuggereerd, dat de op Watoetin toegepaste operatie van zeer radicale aard zou zijn geweest. De vierentwintig saluutschoten, die'Stalin bij Watoetin's begrafe nis deed afvuren, zeggen in dit verband waarschijnlijk minder dan de- opvallende soberheid van Stalin's dagorder, die zich met de persoonlijkheid van1 Watoetin en met zijn verdiensten voor de Sow jet-Unie nauwelijks bezig hield. En een feit schijnt te zijn, dat tussen de vervanging van Watoetin door -Sjoekow en het overlijden van den eerstgenoem de over Watoetin niets vernomen werd. Daarbij worden de vreemde vermoedens nog bevorderd door de omstandigheid, dat ook de voorganger van Worosjilow des tijds na een geheimzinnige ope ratie stierf. De Turkse pers zoekt de reden voor Watoetin's liquidatie ln zijn afwijkende mening over de offen sieve plannen der bolsjewisten in de sector Lemberg. Zoiets ls uiteraard niet gemakkelijk te controleren. Maar dat er inder daad diepgaande meningsver- verschillen in de Sowjetrussische legerleiding bestaan, komt on miskenbaar tot uitdrukking in een hoofdartikel van de „Praw- da", waarin de onbekwaamheid van sommige Sowjetrussische be velhebbers bij het coördineren van krachten en het nemen van snelle beslissingen wordt gehe keld. Het is bijzonder opgevallen, dat dit hoofdartikel gelijktijdig met Watoetin's doodsbericht ver scheen. Met een aphorlsme zou men kunnen zeggen: wanneer de me dische operatie op Watoetin ge slaagd moet heten (in die zin dan, dat zij dezen generaal defi nitief buiten geding bedoelde te stellen), dan schuilt daarin een aanwijzing, dat ook Moscou zelf do militaire operatie aan het oos telijk front tot dusverre minder geslaagd acht. Landelijke W.A.-bijeenkomst e*n mars in de hoofdstad UTRECHT, 24 April. De pers dienst van de N.S.B. meldt: Zondag. 30 April zal te Amsterdam ln de Apollohal een landelijke W.A.- bljeenkomst worden belegd, waarop de commandant der W.A het woord zal voeren. Daarna zal een propagan- damars door Amsterdam worden ge maakt. De route is: Apollohal. Roelof Hartstraat. Roelof Hartplein, Van Baerlestraat, P. C.-Hooftstraat. Hob- bemastraat (links af), Stadhouders kade (links af)', Leidsepleln Leidse- straat. Koningsplein. Singel (rechter kant). Spui. Rokin (links). Dam Op de Dam zal een 1 Mei-toespraak wor den gehouden door den banleider der W.A., J. J. van der Hout SPORTNIEUWE Zondag voor de derde maal NeptunusH.V.V. DEN HAAG, 25 April. De protest commissie van de N.V.B. heeft gister avond vergaderd over het protest van Neptunus wegens het niet toekennen van een strafschop ln de wedstrijd- tegen H.V.V. op 16 April. De scheids rechter, die aanvankelijk de straf schop had toegekend, had echter na overleg met een neutralen grensrech ter zUn mening herzien. De commissie heeft het protest afgewezen, zodat HVVNeptunus nu voor de derde keer moet worden gespeeld. i Deze wedstrijd zal op a.s. Zondag 30 April worden gespeeld op het ter rein van Sparta ln Rotterdam. De toe gangsbewijzen worden gelijkelijk over de belde verenigingen verdeeld. Blauw-WitAjax uitgesteld tot 7 Mei AMSTERDAM. 25 April. Naar wij vernemen, ls de bekerwedstrijd Blauw Wit—Ajax, die op a.s. Zon dag gespeeld zou worden, uitgesteld tot 7 Mei. DEVENTER. 22 AprlL De door de Prljsbeheersing ln de grote steden ingezette actie tegen de winkels ln huishoudelijke en luxe-artikelen ls nu tn een tweede stadium gekomen Eerst zUn in Amsterdam. Rotterdam en Den Haag een groot aantal voorbeelden gesteld, waarbij duidelijk gebleken ls. welk prijsniveau de PrlJsbeheerslng- voor deze artikelen toelaatbaar acht Tn het tweede stadium dezer actie ls nu eeD deel der contrOle-ambtena- ren het land Ingetrokken Andere ambtenaren controleren evenwel ln de grote steden of men wel gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging de prijzen te verlagen, ook al heeft men geen ambtenaren ln zUn winkel gehad In Rotterdam en Amsterdam zijn reeds verscheidene handelaren ontdekt, die de ernstige waarschuwing ln de wind hebben geslagen TegeD een vijf tal zUn de Inspecteurs voor de Prljs beheersing opgetreden Zo werd de beheerder van .Prank's Interieur" aan de Maurltsweg te Rotterdam. J B A van Reede. woonachtig te Amsterdam Deurloos^raat 96 tot een boete van 15000 veroordeeld en ls de verkoop van de voorradige goederen tegen nieuw vastgestelde prijzen gelast. H W Sanders, eigenaar van „Dljn's Warenhuis", le Van der Helststraat e4 en 68 te Amsterdam, werd eveneens voor het- nog steeds te koop aanbieden tegen te hoge prijzen met 15000 be boet. G J Llgthart, Jan van Galen straat 87 te Amsterdam kreeg 2000 boete terwijl Chr S Mark Hoofd weg 206 te Amsterdam een boete van 1 1000 moet betalen Tenslotte ls M Schut. Vijzelstraat 129 te Amsterdam nog veroordeeld tot f 750 boete. Ten overvloede wórdt de winkeliers er nog op gewezen, dat zij op straffe van een hoge boete hun artikelen moeten herprljzen, maar onder geen voorwaarde de verkoop mogen weige ren. Dit laatste ls evenzeer strafbaar als het handhaven van te hoge prU- zen. Extra-keuringen Watten*^ enz. Het #-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de teer vele aanmeldingen tal oog een extra-keuring gebonden worden op: 27 April, 914.00 oor te Amsterdam, Ncbenstelle der Waffcu ff. Dam 4; 28 April, 914.00 oor te Deo Haag, -In een der talen van het gebouw 4miritia. Westeinde no. 15. Iedere gezonde Nederlander kan zich daar aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen ff #-wachtbatalllon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarine en de Gerroaarse ff In Nederland. Personen tussen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-kan teder jvorden, die, na tenminste een Jaar diensttijd, zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend: beslissend voor zijn bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra-levens middelen ete. Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waften ff Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Sarolcastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30 en het fl-Ersatzkommando. Oen Haag, Korte Vijverberg fi. Middengewiehtcom petitie begonnen AMSTERDAM, 25 April. Eon mid- dengewichtcompetltle voor beroeps boksers was een nieuwtje voor ons land. Het was ongetwijfeld oen goede gedachteotn de beste van onze mid dengewichten tegen elkaar ln de ring te brengen teneinde den man te vin den. dlo tegen Luc van Dam een wed strijd zou kunnen boksen, om het mlddengewlchtkamploenschap van Ne derland. We hebben gisteravond in een matig bezet Concertgebouw acht mid dengewichten aan het werk gezien, maar voor wie het nog niet wist. moet het toch nu wel duidelijk ge worden zijn. dat niemand van dit achttal ook maar een schlln van Kans tegen Van Dam kan hebben Uit do Ader winnaars van deze avond, n.l Do rauw, Quentemeljer, Doorenbosch en Hoogstraten, zullen zich waarschijn lijk Hoogstraten en Quentemelier voor de finale kwalificeren. Van dit. tweetal achten we den Amsterdammer, althans technisch de beste, maar Quentemeijer ls vermoedelijk de sterkste.'In zijn partij tegen den veteraan Arle do Jong uit Rotterdam toonde hll echter zulk een gebrek aan techniek, boksto hu eo onbeheerst en onzuiver, dat het nog maar de vraag ls. of hij Inderdaad de winnaar over deze competitie wordt. In de zevende ronde ged De Jong op. Hoogstraten leverde de Deste prestatie van de avond HU bokste tegen oen altijd gevaarlijken v. d. Broek uit Eindhoven, een aantrekkelijke partij, die hll op punten won. Doornbosch had weinig moeite met Bep Dlesen, die talloze hialen neerging en die m de vijfde ronde opgaf. Wat erg mat en zonder tempo was de partil tussen Jan de Pauw en George Posno Af en toe zagen we De Pauw goed counteren en technisch was hU' wel Iets beter. Veel krachtsverschil was er echter niet. De Pauw won op punten. Op 4 Mei worden de wedstrijden voortgezet- met de volgende partijen: De PauwQuentemeljer en Hoogstra tenDoornbosch. In de verllezersron- de komen tegen elkaar: Posno—-Da Jong en Dlesenv. d. Broek. VOLKSCULTUUR EN KUNST „Als er meer papier was, waren er ook meer paarden!" zei de houtvester tegen tweeën raadselachtig. Er'ston den toen twintig zware Limburgse paarden in het nauwe dal, waarin de jonge jongens de Mei-boom van Noor- beek zouden halen. „Ja. hoe gaat dat, zei hij, de boe ren willen allemaal wel komen met een paard. Maar als ze geen papier hebben om die te versleren, dan den ken ze: „ik sta er toch wat af" (Ik val er wat bij af) en ze komen liever niet. Liever helemaal geen paard, dan een niet mooi versierd paard." Zo is het Het halen van de Mel den is meer een plezier van papier en paarden dan van Sint Brigida, die er niets anders mee te maken heeft dan dat de boom vlak voor haar kapelletje wordt geplant, 'een voudig omdat dat een geschikte plek is. Waar de boom het minst in de weg staat. Daardoor kan de Mei-hoorn ln Noorbeek ook rustig een heel jaar blijven staan en wordt „de oude" pas op de morgen van de dag dat „de .nieuwe" geplant moet worden, omge haald. Dat doen de getrouwden. Van te voren is hij verkocht. Dit jaar voor 120. Vroeger bracht hij twaalf of veertien gulden op. Ondertussen zijn de jonge Jongens, de ongetrouwden, in het bos bezig met bier en Jenever en de nieuwe boom, die na uren vrolijk werken in de namiddag opgeladen kan worden, En dan zijn er ten slotte! toch nog wat paarden bijgekomen. Ja als de boom al rijdt eii alle stuur manskunst vereist wordt om 28, 29 achter elkaar voorgespannen paarden de nodige draalen van de weg te la ten nemen, dan komen er nog weer drie sierlijke opgetuigd langs de groe nende koren- ep klavervelden aan stappen. Ook dit jaar waren er weer over de dertig! De verduistering begint heden om 21.00 en eindigt om 6.15. Maan op 8.17. onder 0.08. 30 April E.K., 8 Mel V.M., 16 Mei L.K~, 22 Mei NJVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1