HET DAGBLAD Finland blijft de eisen van Moscou afwijzen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Afnemende activiteit aan Oostelijke front Tele^to vemaiars Nadere formulering bleek een verscherping te zijn Onderhandelingen afgebroken Concentraties aan alle fronten Zwart-op-de-bon Duitse weermachtsberichten Nieuwe vordering in Boekowina Frontzoraactie werd een volledig succes Fraaie prestatie van Gerard Peeters Hoe zit dat? Mei in Limburg Firmament op toneel Paasikivi is naar Moscou geweest HELSINKI, 24 April. Finland blijft weigeren om in te gaan op Sowjet-russischc wapenstilstands voorwaarden, die den Finnen gfcen levensrechten meer over laten. Ver klaringen die zowel in de Finse hoofdstad als in Moscou zijn uitge geven laten er geen twijfel aan dat de Finse houding onveranderd is, ook nu sinds de eerste Finse afwijzing verdere onderhandelingen zijn ge voerd. Een bezoek van de Finse on derhandelaars, Pa"asikivi en Enkel, aan Moscou heeft uitgewezen dat hetgeen bij geruchte als een „ver zachting" van de Sowjetrussische voorwaarden werd voorgesteld in werkelijkheid een belangrijke ver scherping betekende van de oorspron kelijke reeds als onaanvaardbaar verworpen eisen. Sowjet Rusland beschouwt de on derhandelingen thans als afgebroken. Van Finse zijde wordt er geen twij fel aan gelaten dat het Finse volk dapper en eensgezind de oorlog voort zet om zijn zelfstandigheid en zijn toekomst to verzekeren. Maarschalk Mannerheim heeft in een oproep tot de 16.000 leden tellende Finse wapen broedersvereniging gezegd, dat ook nu nog de eenheid de meest waar devolle kracht van het volk is. „Wa ken en sterk zijn" is het parool voor de komende tijd. STOCKHOLM. 23 April. De plaatsvervangende Sowjet-Russische commissaris van buitenlandse zaken, Wvsjinskl. heeft een verklaring afge legd over de Sowjetrussisch—Finse b ekkinger Uit het Finse communiqué en uit een daarmee vrijwel parallel lopende verklaring van den Sowjetrussischen commissaris voor buitenlandse zaken Wysjinski, blijkt, dat het verloop van de onderhandelingen aldus is ge weest: Op 1 Maart deelde Moscou de voor waarden voor een wapenstilstand mede, samengevat in de bekende" zes punten. Het antwoord van de Finse re gering, dat op 8 Maart aan de Sowjetmissie te Stockholm werd overhandigd, heeft dejBowjet-regering als onbevredigend beschouwd. De Finse regering werd medegedeeld, dat de aan Paasikivi overhandigde voor waarden de „müiimale en elementair st j" voorwaarden waren. De Sowjet- regering verwachtte „binnen een week een positief antwoord". Een over schrijden van deze termijn zou als een verwerpen van de Sowjet-voorwaar- den irden beschouwd. Hierop heeft de Finse regering op 17 Maart geantwoord, dat de Sowjet - voorwaarden, die „het bestaan van de gehele natie raken" toch niet van tevoren zonder kennis te hebben van de interpretatie dezer voorwaarden aamztnomen konden worden. Vervolgens heeft de Sowjet-rege ring de Finse regering voorgesteld een of meer vertegenwoordigers naar Moscou te zenden om de interpre tatie te vernemen. Op 26 Maart zijn Paasikivi en Enkel te Moscou aangekomen. Op 27 en 28 Maart hadden besprekingen plaats tussen Paasikivi. Enkel, Molotow en Bekanosow. Bij deze gelegenheid heeft de Sow- Jet-regering voorgesteld, dat Finland uiterlijk einde April de betrekkingen met Duitsland zou verbreken en de Duitse troepen en oorlogsschepen in Finland zou interneren, of de Duitse troepen en schepen tot over de gren zen van Finland zou verdrijven. De Sowjet-regering zou Finland hierbij „met haar troepen hulp kunnen ver- Ineen". Voorts moest Finland de Sowjetrussische en verbonden krijgs gevangenen en gearresteerde burgers onmiddellijk uitleveren. Vijftig pro cent van het Finse leger moest in de loop van Mei gedemobiliseerd worden, terwijl in de maanden Juni en Juli het Finse leger vervolgens „op vre- dessterkte" moest worden terugge bracht. Finland moest aan de Sow- let-Unie een schadevergoeding beta len ten bedrage van 600 millioen Amerikaanse dollars, betaalbaar in vijf jaar, door leveranties van goede ren. Petsamo en het gebied van Pet- samn moesten worden teruggegeven Deze voorwaarden zijn onmiddellijk ter kennis van de Finse Rijksdag gebracht en minister-president Lin- komies heeft rapport uitgebracht-, waarbij hij de Sowjetrussische voor waarden, die doen blijken, dat de van verschillende kanten gedane me dedelingen over verlichtingen niet kloppen, aan een gedetailleerd on derzoek heeft onderworpen. De mi nister-president deelde voorts mede, dat de regering tot de opvatting was gekomen, dat deze voorwaarden niet erkend konden worden als basis voor maatregelen tot het bereiken van de vrede. De Rijksdag heeft zich aange sloten bij het standpunt van de rege ring. door met algemene stemmen goedkeuring te hechten aan een een voudig overgaan tot de orde van de dag. Dienovereenkomstig heeft de "Finse regering op 18 April de Sowjetrege- ring geantwoord, dat de aanvaar ding tier voorstellen, die gedeelte lijk reeds op technische gronden niet uitvoerbaar zijn, de voorwaarden voor het bestaan van Finland als zelfstandige staat aanzienlijk ver zwakken en schokken moesten, en het Finse volk lasten zou opleggen, die, volgens competente en eenstem mige interpretatie van deskundige zijde zijn vermogen verre te boven zouden gaan. Op 22 April heeft de Sowjet-rege- rlng geantwoord, dat zij dus voor kennisgeving aanneemt, dat „de Fin se regering in haar antwoord de Sow- j et-voorwaarden als basis voor onder handelingen van d? hand wijst en de wapenstilstandsonderhandelingen heeft gestaakt". De tegenwerping van Finland, dat de voorstellen der Sowjet-Unle voor een deel om tech nische redenen te verwezenlijken zijn. beschouwt de Sowjet-Unie als ..niet steekhoudend" Zweden zou Engelse nota afgewezen hebben STOCKHOLM. 24 April. Naar „Stockholms T d n i n g e n", „Dagens Nyheter" en „Svens- ka Dagbladet" vernemen, zou de Zweedse regering een afwijzend ant woord verzonden hebben op de nota der geallieerden met betrekking tot- de Zweedse uitvoer van kogellagers naar Duitsland. „Stockholms .Tidnlngen" schrijft verder, dat van Zweedse zijde verklaard dient te worden, dat Zwe den de handelwijze van Turkije nooit als een soort vooruitlopend oor deel kan erkennen. Turkije heeft een besluit genomen als bondgenoot van Engeland- Zweden echter, was neu traal. is het thans ook en wil het bli'iven Opmerkelijk is dat deze Zweedse opinie in Zwitserland gedeeld wordt. Ook daar is men van mening, dat. de Turkse houding als een speciaal geval beschouwd moet worden en niet ten voorbeeld kan strekken aan dé wer kelijke neutralen. Bose's regering weldra op Indisch gebied TOKIO. 24 April Soebhas Chan- dra Bose heeft aangekondigd, dat de regering van het vrije Indië weldra naar een grote plaats in Indië zal worden overgeplaatst. De leden van de regering zijn reeds daarheen op weg. Er' bestaat reeds een plan voor het bestuur van de bevrijde gebieden. Verse Duitse troepen in het Oosten BERLIJN, 24 April. Volgens een speciale correspondentie kunnen de gebeurtenissen aan de verschillende fronten het beste vergelekefi worden met de stilte, die de storm vooraf pleegt te gaan Voor deze vergelijking bestaat vooral reden omdat de geweldige versterking der Brits-Amerikaanse strijdkrachten op het bruggehoofd van Nettuno niet in overeenstemming te brengen is met de rust, die nu reeds weken in deze frontsector heerst. Men brengt dit verschijnsel in ver band met de grote beslissingen, die zich beginnen af te tekenen en met de Brits-Amerikaanse Invasie in "het Westen. Verschillende feiten duiden op een combinatie van Anglo-Amerikaanse operaties met een invasie. De zeer levendige activiteit in de lucht boven het Kanaal en boven de bezette gebieden in het westen houdt verder, aan. Vooral de laatste weken zijn de operaties groter en talrijker geworden. Toch wordt in Duitse militaire kringen op grond van deze arties nog geen bindende conclusie getrokken, daar zij voor een groot deel Toege schreven moeten worden aan de gun stige weersgesteldheid. In een beschouwing over de toe stand aan het- Oostelijke front schrijft Martin Hallensleben, de mili taire correspondent van het D.N.B., dat de aanvalsmachine der bolsje wisten eindelijk tot staan ge komen is. De Duitse verkenning tracht thans na te gaan, waar nieuwe bol sjewistische stormlopen verwacht kunnen worden. Er is een opeenhoping van Sowjets waargenomen in het Noorden van de Zuidelijke, sector. Tevens zijn er vijandelijke concentraties in het midden van het front, alsmede aan de benedenloop van de Dnjestr. Aan Duitse zijde rollen onafgebro ken colonnes evenwijdig met het front. Het ziet er naar uit, dat deze eenheden, die zeer goed zijn uitge rust en een bijzonder frisse indruk maken, deel uitmaken van die re serve voor het Oosten, die tot dusver nog op de achtergrond is gebleven. De Duitse maatregelen zijn er op het ogenblik vooral op bedacht niet all,een in het Westen paraat te zijn, doch ook in het Oosten, waar het er naar uitziet, dat de bolsjewistische leiding haar voorbereidingen treft in de richting ener gelijktijdigheid van de komende Engels-Amerikaanse- in vasie met haar eigen grote offensief. Het is opmerkelijk, hoe weinig men aan Duitse zijde enig teken van spanning, om nog niet te zeggen van nervositeit waarneemt. Overal aan de Duitse fronten ontmoet men een houding, die een absolute zelfverze kerdheid verraadt Arbeidsorganisaties bijeen te Philadelphia BERLIJN; 22 ApriL —"'Te Phila- delphia is de „Internationale La bour Organisation" (IL.O.) bijeenge komen, welke de sociale welvaart der wereld na de oorlog zal bespreken en voorbereidende werkzaamheden daar voor zal verrichten. President Roosevelt heeft ln een boodschap de betekenis van deze bij eenkomst voor de- plannen voor na de oorlog onderstreept, op welke bij eenkomst naar hij zegt- een „wereld omvattende sociale voorziening voor de grote massa" een bijzondere rol speelt. Het staat nog niet vast of de Sow jet Unie een vertegenwoordiging naar dit congres zal zenden. De Berlijnse bladen wijzetl op de wanverhouding tussen de in deze conferentie aangekondigde sociale maatregelen on de werkelijke sociale toestanden. Ie JAARGANG No. 95 LD MAANDAG 24 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelt of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 De hele wereld is altijd verdeeld in zwart-en-wit. Zwart is nu: huiten de bonóp de bon is best, is. netjes. Ik vraag thans uw aandacht voor een tussentint: zwart en toch op de bon. Of nog beter: op de bon en toch zwart. Lijkt het u qrijs? Het is roaar. Nemen wij eens het onderwerp fietsen. Er zijn veel fietsen (zelfst. naamw.). fietsen werkwoorden daardoor is de fiets een zeer kostbaar artikel geworden. Duizend is heel ge woonMij mijn fietsenbaas staat een mooie gestald, vier jaar oud, Dunlop- banden, vier jaar bereden, nog „zo goed als nieuw" zeker een rente nier twèè geboden. Doet 't niet. De fietsen zijn op de bon. Bon, zegt de Fransman. Een vriend van mij heeft een levensnoodzakelijke functie Laten wij zeggen, dat hij vroedvrouw of dokter is. Hij krijgt een bon. Ben Nu heeft hij nog geen fiets. Hij wacht. Hij krijgt. Hij komt. Hij ziet Dit is een fiets, zeker. Maar wil hij een remnaaf hebben, dan moet hij die zélf leveren of zwart bij bestellen. Bagagedrager? Dito. Lamp? Dito. Kettijigskast? Dito. Jasbescher- mer ?Dito. Veiligheidsslot? Dito. Dito plus dito plus dito plus dito kost nog eens net zoveel als de hele nieuwe fiets en mijn vriend mag, als hij alles krijgt, nog zijn beide handen dicht knijpen Mijn vriend knijpt. Zo heeft hij nu een fiets-op-de-bon, die ruim tweemaal zo duur is als op de bon, óp de bon. Zwart-op-de-bon. En iedereen zegt toch nog en hij zelf ook. ..Een reuzengelukkie. Eén uit de duizend." 7n „Duizend geeft ik er je zó voor!" zegt een vriend van mijn vriend, die veel gevoel heeft voor zwart en'de centen Maar mijn fietsende vriend zegt: „Vooi geen twee!" En zo komen de hoge prijzen in de wereld. TIJL. IN HET STRIJDGEBIED BIJ NARWA. Met wapens en materiaal trek ken grenadiers van de Waffen-ff door de straten van Narwa naar hun Oostelijk van de stad gelegen stellingen. Ruïnes van eerbiedwaardige bouwwerken en monumenten getuigen van de vroegere schoonheid dezer aan de Narwa gelegen stad. Bolsjewistische bommen en artillerie ver woestten het stadsbeeld. Foto P.K. Schröter-Ost, Otbis/H.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER 23 April - Het opper hevel van de we^rn/iohi of-Pit mede: In het gebied van Sebastopol. aan de benedenloop van de Dnjestr en <o de Boekowina kwam het gisteren slechts tot plaatselijke gevechten Boven de Krlro vernietigden Duit- se lacht- en slagvliegtiugen bil slechts één eigen verlies 20 vijande lijke vliegtuigen. Tussen de Karpathen en de bovenloop van de Dnjestr wierpen Duitse en Hongaarse troepen de bol sjewisten in harde aanvaUgevechten verder terug Vijandelijke tegenaan vallen werden afgeslagen. In de Zuidelijke sector van het Oostelijke front heeft zich in de laatste weken het -Brandenburöse 176ste bataljori" fuseliers onder bevel van kapitein Wrona bijzonder on derscheiden. Ten Zuidwesten van Narwa maak ten onze aanvallen in het moeras sige terrein ondanks taai vijandelijk verzet nieuwe vorderingen In Italië hadden geen gevechts handelingen van betekenis plaats. Amerikaanse bommenwerpers vie len in de avonduren van 22 April verscheidene plaatsen ln WesN Duitsland aan Vooral in de woon- wtlken der steden Hamm en Koblenz ontstonden schade en verliezen on der de bevolking In zware luchtge vechten en door de Iuchtdoelar-llle- rie werden 37 Amerikaanse vliegtui gen. voor het merendeel viermoto rige bommenwerpers, vernietigd. Britse bommenwerpers onderna men in de afeelopen nacht, terreur- aanvallen op verscheidene steden in West- en Midden-Duitsland. Vooral in de woonwiiken van Düsseldorf en Brunswijk ontstonden schade en ver liezen onder de bevolking Luclitver- dedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen, alsmede boven de bezette gebieden in het Westen 76 Britse bommenwerpers Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen vielen ln de afgelopen nacht met goed succes afzonderlijke doelen in Oost-Engeland aan. Plaatselüke gevechten aan Italiaanse front Het weermachtsbericht van Zater dag luidt: In het gebied van Sebastopol en aan de benedenloop van de Dnjestr werden plaatselijke aanvallen van de Sowjets afgeslagen en werden nieuwe troepenconcentraties door geconcen treerd artillerievuur uiteengedreven. In het oostelijke deel van de Boekowina. tussen de Karpathen en de bovenloop van de Dnjestr. won nen de eigen aanvallen ln hardnek kige gevechten verder terrein Sterke formaties Duitse gevechtsvliegtuigen vielen in de afgelopen nacht de spoorwegwerkevan Wellkije Loeki met goede uitwerking aan. Ten Zuidwesten van Narwa mis lukten herhaalde aanvallen van de bolsjewisten op onze pas ingenomen stellingen. Aan het landlngshoofd van Net tuno werden verscheidene plaatse lijke aanvallen ten zuiden van Apiilla onder verliezen voor den vijand afgeslagen Aan het zuidelijke front hebben stoottroepen aan de Adriatische kust drie vijandelijke pantterwagens met de bemanningen opgeblazen. Amerikaanse bommenwerpers vie len od 21 April, zonder uitzicht op de aarde, verscheidene steden van Zuidoost-Europa vooral Boekarest, aan. Er ontstonden schaden en ver liezen onder de bevolking Door Duit se en Roemeense luchtstrijdkrachten werden 19 vijandelijke vliegtuigen. Ex+ra-keuringen Waffen-# enz. Het ff Ersatzkommando deelt mede: Wegens de teer vele aanmeldingen tal nog een extra-keuring gehouden worden op: 27 April, 914.00 uur te Amsterdam, Nehenstelle dei Waffen ff Dam 4; 28 April, 9—14.00 uur te Den Haag. in een der talen van hel gebouw V i-.itia, Westeinde no 15. Iedere gezonde Nederlandei kan zich daar aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen ff #-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Rricgsmarine en de Germaanse ff in Nederland. Personen tussen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de Waffen ff ban leder worden, die, na tenminste een jaar diensttijd, zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend: beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen^ etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor dc heen en terugreis de volgende Nebenstcllen der Waffen ff Amsterdam. Dam 4: Alkmaar, Langestraaf 56; Heerlen. Saroleastrmt 25; Groningen Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30 en het Ersatzkommando Den Haag, Korte Vijverberg 5. in hoofdzaak viermotorige bommen werpers neergeschoten Enige Britse vliegtuigen wierpen vannachi bommen in hét gebied van Keulen. Het convool bij Algiers Het D.N.B meldt, dat bij de aan vallen op een convooi voor Algiers, waarvan het weermachtsbericht van 21 April melding maakt, niet alleen twee torpedojagers, vier vrachtsche pen en een tankschip tot. zinken zijn gebracht, maar dat reeds tijdens de aanval door bom- en torpedotreffers zeven vijandelijke schepen van teza men 57 000 brt en drie torpedojagers in de grond werden geboord. Daarbij was een troepen'transportschip van ongeveer 13.000 brt. en een tank schip van 8000 brt, dat met hevige ontploffingen snel zonk. Bovendien w'erden niet zoals aanvankelijk werd gemeld. 13 doch 16 koopvaardijsche pen, met een gezamenlijke tonnage van meer dan 120.000 brt, alsmede twee torpedojagers zwaar bescha digd. De Duitse gevechts- en torpedo vliegtuigen hebben dus in één keer 23 ravitailleringévaartuigen met een gezamenlijke tonnage van meer dan 180.000 brt en vijf snelle bewakings vaartuigen uitgeschakeld. Ruim een half millioen gulden bijeengebracht BREDA. 23 April. In Concordia te Breda werd Zon dagmiddag de laatste bijeenkomst gehouden van de -Frontzorgactie. Op deze bijeenkomst voerden het woord ir. Mussert en de heer W A. Zon dervan. commandant van de oudste strijdformatie van de N.S.B. De heer Zondervan beschreef het doel en streven van de front zorgactie cn deelde mee, dat er .500 voorstellingen werden gehou den met een "totaal aantal bezoe kers van 300.000. Financieel werd de frontzorgactie. aldus spreker, een groot succes daar er een half mil lioen gulden" werd bijeengebracht Bovendien werdén nog 200 voorstel lingen georganiseerd voor de kinde ren van de frontstrijders en Oost- landarbeiders. Naast de gezelschap pen, dfe hun medewerking verleen den, roemde spreker de activiteit van de W A De Leider gaf een historische te rugblik en wees er op, hoe noodza kelijk het is. dat ook de Nederlandse mannen meevechten voor Europa. Hiermede wordt het fundament ge legd voor de herrijzenis van het Ne derlandse volk, dat getoond heeft in sfaat te ziln flinke soldaten te leve ren, Mussert zeide, dat men zich in Brabant erg had' uitgesloofd voor de Frontzorgactie en dat daar de beste uitkomsten weiden geno teerd. hetgeen spreker des te meer verheugde, daar hij zelf uit dit ge west geboortig is. De Leider gewaag de voorts nog van de oprichting van de stichting van de Nederlandse Frontstrijders welke beoogt de strij ders. die niet meer kunnen vechten, een behoorlijke plaats in de maat schappij te verzekeren. Hierna volgde het muzikale ge deelte van de middag. Bartous kon digde als conférencier het optreden van het orkest van Elzard Kuhlman aan. Na de pauze werd het program ma voortgezet met het optreden van Tummers en Joke Schnabel, waarbij tevens bekend werd gemaakt dat er door de W.A. uit Bergen op Zoom f 1.985 en door de W.A uit Breda 4.000 werden bijeengebracht. Het bedrag, dat bij deze laatste actie in Brabant binnen kwam, steeg hier door tot 20.000. De bijeenkomst werd bijgewoond door talrijke voor aanstaande functionarissen van de Beweging alsmede van het Rijks commissariaat, Nederlandse Arbeids dienst, N.SJD-A.P. en Weermacht. Saboteur terechtgesteld DEN HAAG, 24 April. De höhere ff- und Polizeiführer maakt bekend: De Nederlandse distributie-ambte naar Hendrik Romeijn, geboren 21 Augustus 1921 in Rotterdam, het laatst wonend in Drunen, School straat 42, is bij vonnis van het fj- und Polizeigerieht Den Haag van 27 Maart 1944 wegens moord op den commissaris van politie Van Dijk te Nijmegen, als saboteur ter dood ver oordeeld. Het vonnis is voltrokken. Goed verduisterd, goed be schermd. Zelfbehoud eist zelfbeschermingsmaatregelen. Wat de Landwacht doet DEN HAAG 24 April. Een kleine indruk van het werk, dat de Landwacht op één dag verzet: Te Leidschendam werden tiental len kisten met groenten, fruit eri aardappelen, bestemd voor een zwar te handel, in beslag genomen. Te middernacht liep in dezelfde plaats een handelaar in boter en kaas legen de lamp. Eveneens viel een grote partij schol in handen van de Land wacht. Te Rotterdam werden mosse len te duur verkocht, waarbij na onderzoek bleek, dat de kooplui onderduikers waren. Te Epe werd in samenwerking met de C.C.D. een huiszoeking gedaan, die een clan destien geslacht varken, boerenboter, eieren, sla-olie en een grote partij rogge aan het licht bracht. Bij een boer te Grootendorst werd eveneens een partij clandestiene waren aan getroffen. Al deze in beslag genomen goederen zijn ter beschikking van de bevolking gesteld. In cJrïe maanden ruim drie honderdduizend straffen GRONINGEN, 22 April. Hoe nodig een krachtig optreden bij de prijsopdrijving is en welk een activi teit de diverse opsporingsinstanties bij het aan het licht brengen van prijsovertredingen, ook in het noor den des lands, ontwikkelen, blijkt uit hét aantal straffen, dat de inspectie van de prijsbeheersing te Leeuwar den zich .-genoodzaakt zag op te leg gen. Dit bedroeg namelijk in de drie noordelijke provincies 300.174 in de eerste drie maanden van 1944. In totaal werd een bedrag van 542.138.47 aan geldboeten opgèlegd. Bovendien werden in 381 gevallen goederen verbeurd verklaard, waar van de gezamenlijke waarde 18.389.73 bedroeg. Bij de Anglo-Amerikaanse lucht- aanva op Parijs in de nach; van Vrij dag op Zaterdag zijn 515 personen om het leven gekomen - De Argentijnse politie heeft het houden van demonstraties op de eer ste Mei verboden. - De Rijksregent van Hongarije heeft een algemene politieke amnestie afgekondigd. Hiervoor komen echter miet in aanmerking zij, die hoogver raad, landverraad of dypamletaansla- gen gepleegd hebben Bij een decreet van den Führer is de diensttijd ln de Duitse Rijksar beidsdienst voor de vrouwelijke Jeugd, met inbegrip van de „Krlegshilfs- dienst" voor de arbeldsdienstpllchtlgen. die werken bij de luchtverdediging, met zes maanden verlengd tot ander half Jaar. Voor Radio-Oranje sprak op onderscheiden punten zelfs mid- 17 April een heer (die daar den in de ergste oorlogsmoeilijk- herhaéldelijk spreekt en die zich heden van zijn sociale program „de Rotterdammer" noemt) over al het een en ander wist te ver- sociale maatregelen. Het is altijd wezenlijken. Maar één vraag rijst belangwekkend,, maanbewoners toch wel En dat is een zeer na- over de aarde en bewoners van drukkelijke vraag: Waarom heeft Londen over Rotterdam te horen. „Rotterdammer" en waarom heb- Er steekt waarschijnlijk nog een ben onze uitgeweken regeerders goed stuk van de „objectiviteit" eigenlijk pas in Londen ontdekt, uit een grijs verleden in dit „af- dat zij op het punt van sociale stand nemen van de problemen", verbeteringen een flink stuk werk Maar de problemen zelf zijn al- te verzetten hebben? Waarom lerminst van gisteren. Ze raken stellen zij nü eerst vast. dat „de namelijk de- maatschappeliike en overheid zich zal moeten bezig- geestelijke verwarring, die (naar houden met het vermijden van ook de goede Nederlanders in den mogelijke werkloosheid"? En vreemde met steeds duidelijker bovenal: met welk recht stellen eenstemmigheid aannemen, op zij in uitzicht, dat er van hun het ogenblik van de bevrijding pogingen ook maar het allerge- losbreken zal. ringste terecht zal komen, sinds „De Rotterdammer" van de het vaststaat, dat zij.in de zon- Oranje-zender dan nam deze ko- nigste vredestijd niet bij machte mende chaos als uitgangspunt zijn gebleken om onze honderd - voor zijn toespraak. Hij hing een duizenden werklozen arbeid te uitvoerig beeld op van „de groot- verschaffen? ste moeilijkheden en ellende", die De snelheid, waarmee deze uit- hier te zien en te beleven zullen geweken regeerders blijkens de zijn als Britten en Amerikanen mededelingen van „Rotterdam- zich eenmaal op de Kurfllrsten- mer" tot oude methoden terug damm hebben geïnstalleerd. Ver- willen keren, bewijst, dat wij in volgens stelde hij vast, dat „de €ik geval op de oude grondslagen overheid zich zal moeten bezig- rekenen mogen. De vakvereni- houden met arbeidsbemiddeling gingen zullen weer tot heil van en het vermijden van mogelijke het kapitalisme in het algemeen werkloosheid." En hij noemde het en van de werkgevers-organisa- „waarschijnlijk". dat ook aan ties in het bijzonder, elkaat scholing en herscholing van ar- d,wars mogen zitten. En de stem- beidskrachten door de regering pellokalen zullen weer de belang- zorg zal moeten worden besteed, rijkste sociale verbetering zijn. In aansluiting daarop bezag hij Want nü reeds, nu het alleen nog „de terugkeer tot normaler ver- maar om gemakkelijke beloften houdingen met betrekking tot de gaat. deelt „Rotterdammer" voor werknemersorganisaties. Voor het de Oranje-zender alvast woorde- Arbeidsfront. dit dwaze eenheids- lijk mee. dat het „taak van de ideaal, heeft natuurlijk het laat- regering zal zijn," arbeid te ver ste uur geslagen. De Londense schaffen of tenminste er- Rotterdammer verklaarde, daar- voor te zorgen, dat de over niet veel woorden vuil te wil- arbeiders leven kun- len maken. „De bevrijding brengt nen". Die laatste beperking is een herstel van het vakvereni- uitermate veelbelovend! gin gswezen in democratische Wij kennen al een telegraaf geest, gelijk overigens ook van de (verre-schrijver), een telefoon werkgevers-organisaties." De no- (verre-spreker), een telescoop dige wettelijke maatregelen zijn (verre-kijker) en nog een paar daartoe zelfs reeds voorbereid. Op van die lange-afstands-uitvindin- het punt van terugkeer tot het'gen. De tele-toverijde lange-af- verleden kan men niet snel ge- stands-goochelkunst, bleef voor- noeg zijn Maar bovendien zullen, behouden aan Heden die onder aldus nog altijd de Rotterdammer, de gunstigste omstandigheden maatregelen op het gebied van faalden en nu onder ongunstige sociale verbeteringen moeten wor- omstandigheden een dozijn lelie den getroffen. witte konijntjes beloven uit één Het klinkt wat vaag misschien, hoge hoed. En niemand zal het „Rotterdarm- wie gelooft er echter in tele- mer" kwalijk nemen, wanneer hij toveraars, wier kunststukken op uit zijn Londense woning niet al tijd heeft kunnen vaststellen, dat het „dwaze eenheidsideaal" op niemendal uitliepen, toen men hen nog in alle rust op de vin gers kon zien? BRUSSEL, 24 April. De opval lende successen van Gerard Peeters in het buitenland hebben hun hoogte punt gevonden in een geslaagde po ging tot he»l verbeteren van het record over 1 kilometer, met vliegen de start. Peeters kwam tot zijn schit terende prestatie tijdens het gemengd sportprogramma in het Brusselse Sportpaleis, waar ook Luc van Dam succesvol bokste. Het record stond op naam van Kaers met een tijd van 1 min 4,4 en werd door Pee ters teruggebracht op de bijna onge looflijke tijd van 1 min. 3,2 sec. Ndtt meer records moesten er aan gPloven. Zo verbeterde een zestal renners Cools, Thysen, Naye, Dan- neels, Dekuysscher en Van den Meerschaut het officieuze record over de mijl met staande start, en bracht dit op 1 min. 45,8. Gosselin verbeterde zijn eigen record over 500 m. met staande start met 0.2 sec. en bracht dit op 33.8. Jan Aerts km. met vliegende start achter moto ren met 0,6 sec. en bracht het op 48,2 sec. Een poging om het officieuze record voor koppelwedstrijden over 50 km. te verbeteren mislukte. DEN HAAG, 22 April. De vraag is gerezen, of de kwartiergelden, welke kwartiergevers ontvangen ter zake van de inkwartiering van de door de zorg van het Bureau afvoer burgerbevolking ondergebrachte ge- ëvacueerden, bij de vaststelling van het inkomen van zodanige kwartier gevers in aanmerking moeten wor den genomen. De secretaris-generaal van het de partement van Financiën heeft deze vraag ontkennend beantwoord voor de gevallen, waarin de kwartiergever niet bij wijze van beroep of bedrijf kamers verhuurt of pension houdt. Bij deze beslissing heeft de secreta ris-generaal in aanmerking genomen, dat het genoemde bureau de kwar tiergevers steeds inprent, dat het kwartiergeld in zijn geheel ten be hoeve van de geëvacueerden behoort te worden besteed. Babytextielkaarten Een lezeres schrijft ons: „In Het Volk van 20 April zijn nieuwe textielpunten bekend gemaakt Nu heb ik een dochtertje, dat ge boren is op 3 Augustus 1942. Zij wordt dus spoedig twee jaar. Zij heeft echter nog steeds de baby- kaart V 615. Daarop heb ik twee jaar geleden alles moeten kopen zodat ik geen punten meer heb. Daarbij komt nog, dat zij langza merhand aardig uit haar kleer tjes groeit, zodat' ik ook voor haar graag nieuwe punten had." Wij kunnen deze lezeres gerust stellen. Immers, zij kan zich met de betreffende bescheiden bege ven naar het plaatselijk distribu tiekantoor en daar bij de afde ling „Na-uitreikingen "tegen in levering van het restant der babykaar r een nieuwe textiel- kaart in ontvangst nemen. Met te kleine kleertjes zal haar doch tertje dus niet behoeven te lopen. Folkloristen maken sinds jaar efi dag reclame met praatjes en plaatjes voor de unieke St. Brigida en haar unieke boom in Noorbeek aan de Zuidlimburgse grens. Wat levert een objectief onderzoek ter plaatse op? Dat Noorbeek nog altijd zijn mei boom heeft, net als Banholt trou- o wens, dat er vlak bij ligt en net als zo nu en dan eens omhelzen, flink Mheer, dat er ook vlak naast ligt. Het gebruik is dus in de eerste plaats, en dat is heel gelukkig, veel algemener en in de tweede plaats veel minder aan de verering van een bepaalden heilige verbonden, dan men aanneemt op gezag van gemel de folkloristen. Het is alles veel gewoner, veel een voudiger en daardooi1 ook veel levens krachtiger dan de rariteitenverzame- die aan een tóutvtje door het oor aan laars menen. Gelukkig! En er is ook de bretels van den aanvoerder bun- zou verwonderen als zij deze kon horen en verstaanDe ouwe taaie" is hier favoriet, terwijl het meest religieuze lied het verheven refrein heeft (dat nochtans door de lachende gezichten wordt gelogenstraft) „Voor de rest van zijn leven, „Met de lust van zijn zonden belaên". Dit wordt honderd malen gelaut, terwijl de vrolijke jongens, die op de duur wat kleverig worden en elkaar zoenen en wat dronken danspassen maken, als boeren op een boerenker mis, laveloos onder de nog steeds niet gevelde boom neervallen. Deze ploeg lukt het niet! Een paar uur later komt een twee de groep eens kijken hoe de eerste het er af gebracht heeft. Vol enthou siasme werpt ook deze zich op het werk, waarbij meer aan de kruik, geen hinderlijke toeristenbelangstel ling zoals in Twente. va&t gebeurt er? Op de tweede Za- teraag na Pasen trekken de jonge jongens uit Noorbcek naar het bos over de geit, dan aan de boom wordt ge dacht. Evenwel de aanvoerder ls een verantwoordelijk man en ver over de velden en door het bos hoort hij over de heuvels en landwegen al de bellen grens van den heer van de paarden naderen en dus wordt De Bouholt, van er onder zijn leiding eerst gehakt en wiens opzichter zij dan pas overgegaan tot de cognac, tevoren toestemming Maar toch gaat het werken niet hebben gevraagd en al te vlot,_want het prettigste is Juist, verkregen (voor een dat het de gehele dag moet duren... drinkgeld) om een En al de opgesmukte paarden van boom om te hakken, het dorp, met rode. blauwe, gele, de kop, bloemen in het hoofdstel, ro zen in de manen, rozen op de billen, groene rozen ln de staart, krapsen op staan allang geduldig met de voorpo ten te schrappen op het bospad, als onder veel gejuich de Meiboom valt... Het is een feest en dus gaat het niet zonder drank. Het tegenwoordige bier ls slap. maar de jenever, dié de mijn arbeiders krijgen als zij Zondags doorwerken, kan ook in Noorbeek gul Ei is bi^ia zes uur noest aan gewerkt, door de hals van een kruik klokken, maar het ding is dan ook 26'i meter Enals zes knapen hun rantsoen lang. van veertien dagen eerlijk delen, dan En dan komen er. ondanks de pa- baart het geen verwondering, dat al piernood (waarover morgen) nog om tien uur 's morgens het bos weer- steeds meer paarden. Het gehele bos galmt van vrolijke liederen, over staat vol versierde paarden en is vol welker inhoud St, Brigida zich zeer gerucht van zingende mensen... Al langere tijd kent men voor de toneeldecoratie dé „rondhorizon"; een Ln halve-cirkeivorm opgesteld doek, waarop "de lucht en eventueel een beeldverschiei ls geschilderd en dat door helle belichting een wijde horizon suggereert Meer dan sugges tie bereikt deze decoratie niet: ten eerste absorbeert het doek een groot deel van het licht en anderdeels werpt het dit weer terug, waardoor het menselijk oog ln staat gesteld wordt een vrij nauwkeurige schat ting te maken van de afstand tussen de „rondhorizon" en de daarvoor opgestelde toneeldecoralie De tech niek stelt ln staat tot verhoging der suggestie door middel van bewegen de wolken, die met eén projectie- aparaat op net horizondoek worden geworpen en heel aardig een levendig firmament nabootsen waarin men desgewenst nog vogels kan laten vliegen. Meer voldoening schijnt een uit vinding te geven van den technischen directeur der Weense Siaatsopera, Oberbaurat ir. Alexander Schuster; een uitvinding, die men eigenlijk het el van Columbus zou kunnen noe men. Deze toneeltechnlcus tovert zijn puhliek niet alleen de van licht doorvloeide ruimte van het nachte lijk firmament, maar ook de nachte lijke sfeer voor Hij maakt hiervoor eenvoudig gebruik van een soort los- t'orlseerende achtergronddoek. Dit doek is n.l. bestreken met Lum»«ge nen"; eeD verfstol die bij normale belichting niets doet maar bij be straling mei ultraviolet licht zicht baar wordt. Hiermee kan de decorateur de dag tot nacht en de nacht tot dag ma ken, ai naar belle ven. Hij doolt de belichting van het dagtaleree) en laat geleidelijk de ultraviolette oe- lichtlng opkomen, die niet alleen een fluoriserende nachthemel met maanlicht, maar zelfs de sterren en nachtelijke bewolking kan suggere ren. Zelfs opent dit svsteem nog gro tere en bijna onafzienbare mogelijk heden: het kan bv door verandering vaD belichting een winterlandschap tot een lentetafereel omtoveren of welke andere willekeurige decórver- anderlng zonder ..changementen" bewerkstelligen Afgezien van deze toneeltechnische verbetering niedt het systeem van Schuster nog een financieel voordel wanl hei maakt dp helle sehiinwer- pers, die voor een bprizon sulvest ie nodig zijn overbodig Men heef* be rekend dat deze methode zelfs een lichtbesparLng van negentig procent kan opleveren, hetgeen in deze tijd van rantsoenering vooral voor een zuinige toneeldiréctie waarlük niet te versmaden is De verduistering begint heden om 21.00 en eindigt om 6.15. Maan op 7.44 onder 22 56. 30 April EK, Mei V.M., 15 Mei L.K, 22 Mei N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1