HET DAGBLAD Om gelijke rechten voor ons land VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DE RIJKSCOMMISSARIS SPREEKT Vrijheid, der Nederlanders zal groeien naar de mate van hun prestaties voor Europa Verjaardag van den Führer te Nijmegen gevierd Rede van den Leider Turkije zet export van chroom stil Geallieerde aanval op Sabang Weer Fins antwoord aan Moscou Talloze felicitaties voor den Führer Duits weermachtsbericht Aanvallen der Sowjets aan Beneden-Dnjestr mislukken Harde strijd bij Sebastopol Nieuw contingent van de Landstorm beëdigd Rijkscommissaris, Leider en H -Ober- gruppenführer Rauter spraken NIJMEGEN, 21 April. In een stijlvolle bijeenkomst stijlvol zowel door de aankleding der zaal als de inhoud der uitgesproken redevoeringen hebben Duitse en Nederlandse nationaal-socialisten Donderdagavond in de Vereniging te Nijmegen de verjaardag van den Führer gevierd. Achtereenvolgens hebben de Leider van het Nederlandse volk, Anton Mussert en de Rijkscommissaris Rijks minister dr. Seyss Inquart beiden herhaaldelijk door applaus onderbroken het woord gevoerd. De Rijkscommissaris besprak de belangrijke vragen van deze lijd, waarbij hij o.a. nadrukkelijk vaststelde, dat niet Duitsland de af hankelijkheid van Nederland bedreigt, .maar de imperialistische .mogendheden, die van Nederland een bruggenhoofd willen maken. Duitsland erkent Nederland als vrij volk. Het gaat echter om de ge lijke rechten van het Nederlandse volk in de gemeenschap der Ger maanse volkeren. Dit is een zaak van vertrouwen en dit vertrouwen is te verwerven door prestatie. Mussert noemde het een voorrecht namens de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden de harte lijke gelukwensen te mogen overbren gen aan de oudere en grotere zuster, de Nationaal-Socialistische partij, ter gelegenheid van de verjaardag van den Führer. Hem gelden die geluk wensen natuurlijk in de eerste plaats, als den schepper, drager en prediker der nationaal-socialistische gedachte. Een grote gedachte, die toch eigen lijk zo eenvoudig is als alle grote ge dachten. Zij bracht honderdduizen den redding en verlossing. Ook van zich zelf getuigde spreker, dat hij al tijd gestreden had om de idee van den Führer, want het ging er om, een oprecht nationalisme te verbin den met een waarlijk socialisme. De Führer verbond beide begrippen tot een harmonisch geheel en stelde bo ven de volkse bloedgemeenschap die van het ras. Spreker .schetste hierna hoe Adolf Hitler niet alleen een prediker der idee was, maar ook een bouwer. Slechts zes jaren was hef hem ver gund te bouwen. Toen moest hij zijn volk te wapen roepen ter verdediging tegen kapitalisme en bolsjewisme. Mussert memoreerde vervolgens de strijd, die de N.S.B. in Nederland te voeren kreeg. Tragisch noemde hij het, dat Duitsland het leeuwenaandeel moet dragen van de strijd. De nationaal- socialisten zouden niets liever zien dan dat alle Europese volkeren daar in hun aandeel bijdroegen. Spreker gaf de verzekering, dat de N.S.B. al les zal doen, wat in haar vermogen ligt om daarin, wat Nederland be treft, verandering te bréhgen. Dui zenden harer leden zijn reeds voor gegaan en namen op alle brandpun ten der fronten aan de strijd voor Europa deel. Het is .onze diepste overtuiging, zo verklaarde hij. dat God den Führer aan Europa gegeven heeft om het spookbeeld van de ondergang van het avondland te verdrijven en daarvoor de opgang in de plaats te stellen. De Leider sprak tot slot de wens uit, dat het* nieuwe levensjaar van den Führer de overwinning moge zien, opdat hij weer zijn opbouwar- beid zal kunnen hervatten om van Europa te maken een vast verbond van vrije volken, die zich met elkaar verbonden voelen en bereid zijn. iede re aanval .gemeenschappelijk af te weren. Een Europa, dat onder zijn leiding zal ontstaan. Persoon van den Führer De Rijkscommissaris zelde o.a.: De verjaardag van den Führer is voor ons Duitsers de feestdag van het Duitse volk. waarop wij met terzijdestelling van alle zorgen en alle moeiten van de tijd en alledaagse gelijkvormigheid uit de volheid van ons hart en de sterkste sympathie aan onzen Führer denken en het lot.dankbaar zijn. dat het ons vergund hééft, tijdgenoten en medestrijders van den Führer te zijn. Maar' de dag van heden is niet alleen een dag van vreugde voor ons Duit sers, maar ook van de innerlijke be lijdenis voor alle natlonaal-spclalisten. En ik dank u, mijnheer Mussert, voor de woorden, die u tot ons gericht hebt en die een bevestiging en een gelofte zijn van die innerlijke onverbrekelijke verbondenheid, welke uit welk volk wij ook voortgekomen zijn dit Europa betekent. Maar ook geen van hen, die nog niet willen zien, niemand in Europa kan den Führer negeren Zijn werk en het lot van dit werk is beslissend voor eiken Europeaan. Daaraan ontkomt niemand meer. Dit lot is zo geweldig en groot, dat er geen terug meer mo gelijk is. Het is onzinnig te geloven, dat het ooit mogelijk zou zijn, ons en het gebeuren terug te dwingen in een situatie, zoals die vóór deze wereldoorlog bestond. Of de toekomst wordt, zoals de Führer haar gevormd heeft -en zoals wij hem willen helpen haar te vormen, óf een nameloze ellende komt over dit continent. Het is de persoonlijkheid, de groot heid van den Führer als politicus, als veldheer, als staatsman, gedragen door de ruimheid en grootmoedigheid van zijn mens-zijn.die ons allen door dringt en ons sterk maakt om zijn weg mede te betreden. gelsen beheerste Middellandse Zee. Maar ook daarvoor hebben wij een grendel geschoven. Na anderhalf Jaar van een dergelijke stormloop staan wij dus overal bezield door de energie en de flinkheid en de paraatheid van den Duitsen soldaat, gesteund door onze bondgenoten als wachters aan de grenzen van Europa. Wij zijn ons ervan bewust, dat de vuurproef, die voor' ons staat, nog veel zwaarder zal worden, dat thans het ogenblik aanbreekt, waarop de vijanden ons van alle .zijden zullen aanvallen. Het is voor ons, die in het Oosten van ons Rijk gestaan heb- Ie JAARGANG No. 93 i n LD VRIJDAG 21 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of j 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 wat Europa is. Thans weten wij, wat onze vijanden met alle mogelijke vii vprrcaohtpr» Hobhon olc bot ruiliHoL-o on nrnnoeranHicHcobo m(H. wij te verwachten hebben, als het oosten of het westen zich over' ons uitstort en de overhand krijgt, na melijk dat wij dan ophouden Euro peanen te zijn. Europese vrijheid Wij keren ons tegen elk imperialis me, waar het ook vandaan komt, om dat wij weten, dat een imperialisme het einde in Europa betekent, het einde van de Europese geest Wij ver langen vrijheid voor de Europese vol ken, maar een vrijheid in het besef van hun verantwoordelijkheid voor Europa zelf Zij moeten en zullen allen aantreden. Daarmede zullen zij hun vrijheid verwerven. Dat is het ook, wat ons zo dicht bij u brengt, Nederlandse kameraden. Dat gij uw volk voor gegaan zijt, om met ons de weg van offers voor dit Europa, dat tenslotte- de vrijheid van uw eigen volk betekent, te gaan. Ik geloof, dat het wijzer worden, waarvan ik heb gesproken, voor de Nederlanders zelf geldt. Weliswaar niet voor degenen, die er van door gegaan zijn en aan de overkant eigens in Londense schuilkelders zitten en daardoor het kloppende leven van het Nederlandsevolk in het geheel niet meer kennen. Maar ik spreek met degenen, die hier staan, die hier strijden, ook al zou den zij thans nog tegen ons zijn. Ik geloof, dat er onder hen niemand is, die niet eens bij zichzelf zegt, dat de oude orde, hoe nuttig die ook voor hem was, hoezeer hij haar ook aan-, hing, enigszins dubieus was. De Nederlander heeft een zeer bij zondere waarde aan zijn onafhanke lijkheid gehecht, want een numeriek klein volk hecht juist tengevolge van deze quantiteitsverhouding veel meer waarde aan zijn souvereiniteit dan Ook in Amsterdam is de verjaardag van den Führer herdacht. Een over zicht van de zaal tijdens de vochtigheid in het Koloniaal Instituut (Foto Stapf—Reijnhoudt) ben een in de eeuwen onzer geschie denis gestaafde zekerheid, dat deze horden hooit over de Karpathen zul- komen. Hongarije Zwaarste vuuri proef Wij zijn in het vijfde oorlogsjaar, een situatie, die het overbodig maakt te zeggen/ dat thans het uur van zwaarste vuurproef voor ons ligt. helder en te duidelijk spreekt het löt. Kameraden, denken wij terug aan November 1942, anderhalf jaar. Toen was het ogenblik gekomen, waarop pat de Duitse stad Dantzig tot in deze wereldworsteling onze vijan-Duitsland terugkeert en Dantzig en WIJ willen nog bedenken, dat deze tweede wereldoorlog een geweldige vuurproef van het lot ls. Ja, menig maal heb lk het gevoel, dat de oorlog voort zal duren, zolang er nog een zwakke plek ln ons front ls. WIJ za gen dat aan de ontwikkeling, die zich ln Italië heeft voorgedaan, en het was evenzo ln Hongarije, zoals het door Kally geleld werd. Ook deze zwakke plek moest nog weggenomen worden. Onze Führer heeft dat op het beslis sende ogenblik gedaan met zijn vol maakte genialiteit, kalmte en groot heid, en hij heeft den Rijksbestuurder er aan herinnerd, dat hij de eerste was, die als soldaat tegen het bolsje wisme is aangetreden Dit woord heeft een volledig begrip gevonden en ls er borg voor, dat veertien mlllloen men sen, die ln hun geschiedenis goede soldaten geleverd hebben, thans Ln de K^rpathenlanden aantreden om mede het Oosten van Europa te verdedigen. Tevens ls door de opheldering van de toestand weer een groot aantal Roe meense divisies vrijgekomen, die nu ook tegenover het Oosten staan. Daarom, kameraden, moeten wij beproevingen en slagen, die wij schijn baar ontvangen, eigenlijk slechts op vatten als een gelegenheid om te to nen, wat wij waard zijn, hetgeen ten slotte onze kracht slechts sterker en vastberadener zal maken. De beproe vingen zullen nog veel zwaarder wor den. Het belangrijkste is, dat wij innerlijk sterk zijn en bereid om dit alles te doorstaan en niet te buigen. Kameraden daarbij is de Führer ons voorbeeld. Ik heb den Führer enige weken geleden op een ogenblik van de belangrijkste "beslissingen kun nen meemaken, ik heb hem meege maakt, den man, óp wien een reus achtige last van verantwoordelijkheid ligt. In 1918, 1919 heeft hij met de moed der vastbeslotenheid de strijd aanvaard. En naar mate zijn strijd werd voortgezet, groeide de verant woordelijkheid, die op zijn schouders ligt. Thans staat hij niet alleen voor Duitsland, maar voor geheel Europa borg. En als wij in ons beroep en bij deze taak menigmaal denken, dat het nauwelijks nog te dragen is, kame raden, denkt dan steeds aan den Führer. De Führer hééft volbracht, wat slechts zeer weinige geniale mensen is gegeven, strijder te blijven en een wijze te zijn. Dat is het groot se van zijn verschijning. Laten wij ook zo doen: wijzer worden, maar strijders blijven. Dat is de kern. Waarom deze oorlog? WIJ zijn In de oorlog gegaan in het bewustzijn, dat wij nationale rechten moesten verdedigen en handhaven, waarop niets kon 'worden afgedon- den hun vefenigde krachten geconcen treerd tegen ons in Europa deden aantreden, waarop de bolsjewieken bij Stalingrad aantraden, de Engel sen en Amerikanen over de Egyp tische grens kwamen en de landing in Marokko plaats greep. Toen was het ons allen, of wij voelden, hoe een ijzeren lot tot ons naderde. Het was ons ook volkomen duidelijk, dat wij onze machtsuitbreidingen, die wij thans begrijpep als het verwerven van het militaire voorterrein voor de eindstrijd, geleidelijk terug zouden moeten riemen tot aan een grens, waar onze eigen krachten in evenwicht zijn tegen de stormlopende vijande lijke strijdkrachten. Wij hebben voor terrein opgegeven, maar wij mogen zeggen, dat wij ,in deze anderhalf jaar het eigenlijke Europa vrij heb ben gehouden met uitzondering van het zuidelijkste deel van het Apenijns schiereiland en yan de dooc de En- Oost-Pruisen een veilige verbinding met de kern van het rijk hebben, zijn.- onbetwistbare volkse rechten. Als wij ons thans voor ogen houden, welke machten intussen naar voren zijn gekomen, over welke historische zaken beslist wordt, dan lijkt het ons nauwelijks te geloven, dat deze eisen het onderwerp zijn geworden vaneen oorlog, die een geheel continent op het spel heeft gezet. Onze Europese gezindheid berustte op het besef, dat wij een eenheid tegen het bolsjewisme moesten vor men. Maar dezeEuropese gezindheid was nog niet volkomen. Pas de oor log heeft ons daartoegebracht, op het ogenblik namelijk, dat het wes ten in zijn machtigste concentratie, in het Amerikanisme van Roosevelt, tegen ons optrad. Thans rondt de vorm zich af. Ook geestelijk, nfet slechts politiek, mili tair of economisch. Thans weten wij, een groot volk. Ik geloof, kameraden, dat ook deze vraag thans reeds in het Nederlandse brein zeer bedacht zaam wordt beantwoord. Bij u be wust, nationaal-socialisten, want gij weet, dat de gemeenschap, waarheen het nationaal-socialisme ons leidt, niets anders ka$ zijn, dan uw volkse vrijheid. De Nederlanders echter, die dat nog niet begrijpen, horen thans de woorden, die ergens in het buiten land worden gesproken over de on afhankelijkheid d§r z.g. kleine volken. Welnu, de' groten, die uitgetrokken zijn om de onafhankelijkheid der kleine volken te handhaven, hebben haar reeds totaal afgeschreven. Nederlands toekomst Er was waarschijnlijk "ln 1940 een zeer groot aantal Nederlanders, die meenden, dat Duitsland de onafhan kelijkheid der kleine staten wilde vernietigen. Alleen op grond van de bestaande militaire noodzaken moes ten wij toen immers hier situaties scheppen, die thans, in 1944, zo krachtig zijn, dat zij Europa kunnen beschermen. Thans ziet men in, dat het niet Duitsland is. maar het im perialisme van de groten aan de overkant, die de onafhankelijkheid der kleine staten niet willen. En no moet gij Nederlanders er over gaan nadenken, welke situatie in laatste instantie gunstiger is: de afhankelijkheid van een Amerika nisme, waarvoor de Nederlanden een smal bruggenhoofd, nauwelijks hon derd kilometer diep, moeten vormen, met voor zich een gebolsjewisecrde massa op een gebied van zes tot zevenduizend kilometer diep, of een afhankelijkheid, die slechts betekent een subordinering onder de gemeen schap der Europese naties, waarin natuurlijk Duitsland als de sterkste in aanmerking komende leidende mogendheid geldt. Dat Duitsland in militair opzicht de leidende mogendheid moet zijn, zullen de Europese naties zelf ver langen, aangezien dat land de groot ste prestaties levert voor de verde diging van Europa. Overigens ech ter vormt de massa der Europese naties, de Nederlanders, de Vlamin gen, de Noren, de Denen, de Fran sen, de Italianen, de Slowaken, de Hongaren, de Roemenen en de neu tralen. wanneer zij zich aansluiten een grote gemeenschap, die alleen reeds door haar menigvuldigheid de mogelijkheid van gemeenzaamheid en van gelijke rang biedt. Het nadenken over de z.g. on afhankelijkheid en over het feit, dat hetgeen geweest is, nooit terugkomt, moet de Nederlan ders leren, waar hun toekomst ligt. Het gaat niet meer om de onafhankelijkheid, maar om de rechtsgelijkheid van het Neder landse volk in de gemeenschap der Europese volken. Kameraden, gij zult zeggen, dat er nog menig gebrek is, nog menige hindernis en moeilijkheid. Dat is juist. Want wij .treden elkander thans immers met wij nationaal- socialisten, maar wij Duitsers en Ne derlanders niet tegemoet ln de verhouding, die wij Duitsers wensen. Het zou ons veel liever zijn, als het gehele Nederlandse volk onze mili taire bondgenoot was. De toekom stige verhouding moet een verhou ding van vertrouwen zijn. Naar ma te het Nederlandse volk prestaties levert, niet voor de Duitsers, maar voor zijn eigen toekomst, groeit het vertrouwen en daarmede de rechts gelijkheid en de vrijheid der Neder landers. In het afgelopen jaar trachtten politieke en propagandistische mid delen de neutralen tegen ons in het harnas te Jagen, en ook enige onzer bondgenoten uit ons front los te rpa- ken. Sedert een half jaar echter beleven wij politieke nederlagen van onze vijanden. Of het Zweden, Ier land, Spanje. Turkije, Finland of Roemenië betreft, wij zien de ene nederlaag na de andere. Waarom? Omdat onze legers in Stalingrad en El Alamein zegevierden? Geenszins! Omdat deze mensen Inzien, dat Duitsland moet bestaan, willen zij zelf nog bestaan. De bombardementen Er kan in de Duitse harten een gevoel van haat opkomen op het ogenblik, dat Duitse vrouwen en kin deren door Anglo-Amerikaanse ter- reurvliegers vermoord worden. Ik weet niet, hoe het Duitse volk over deze toegtand en over deze schanddaden zal denken. Maar niet wij hebben deze toestand geschapen. Dat moeten degenen verantwoorden, die bevel ge ven tot de terreuraanvallen op Duitse steden. Dat het zuivere terreuraan vallen zijn, hebben wij immers in deze stad zelf beleefd. Er is hier niets v^n militaire aard te vernielen. Jk wil niet tegenspreken, als iemand zégt, dat de Amerikaanse eskaders niet absoluut bewust een Nederlandse stad willen vernietigen. Wellicht heb ben zij helemaal niet geweten, dat het hier een Nederlandse stad betrof, niet, omdat de Amerikanen over het algemeen weinig weten, maar omdat zij ook niet de minste behoefte heb ben, zich vertrouwd te maken met onze Europese toestanden. Evenzo hebben zij Schaffhausen wegge vaagd. Dat is hun onverschillig, het is een stad op het continent. Zij heb ben zoveel honderd kilometer gevlo gen en toen wilden zij hun bommen- last kwijt Dit is dus een diep ge brek aan kennis van onze toestan den. Kameraden, ik stel mij de zaak zo voor, dat die Amerikaanse eskaders hier binnengevlogen zijn, tot een zekere diepte in het continent zijn doorgedrongen, een stad gezien heb ben en geen moment hebben over legd. of het een Duitse, Nederlandse of een andere stad was, maar hun bommenregen eenvoudig hebben la ten vallen. Deze mentaliteit wekt in ons Duitsers een dodelijke haat, maar het is geen 'haat, die ons van het verstand berooft. Het is een haat, die ons voor generaties zeer voorzich tig zal maken, geen haat, die de menselijkheid in ons doodt. Géén imperialisme Kameraden wederom gaat onze blik naar den Führer. Hij heeft ons de richting aangegeven, doordat hij ons het volkse rasbewustzijn, en de taak van onze gemeenschapsordening heeft geschonken. Uit een volkse gemeen schapsordening kan nooit een impe rialisme ontstaan, want zij wordt gebouwd op de vrijheid der door het ras bepaalde volken. Zij is nooit, op grond van een of ander rationalisme, van een of andere internationale of universalistische idee, de poging om alle anderen, onverschillig van welk ras die zijn, onder een heerschappij te dwingen. Door het richtsnoer., dat de Führer ons gegeven hetft, ont komen wij ook aan het gevaar van afglijden. Afglijden ls het b.v., als mensen, die over de zin van deze wereld ingespannen nadenken en hun medemensen een weg ln de twijfel willen wijzen, constateren, dat het Jodendom en de Joden hun nader ver want zijn en dichter bij hen staan dan hun eigen volksgenoten van natlonaal-sociallstlsche gezindheid. Dat ls het zielloze rationalisme, zelfs als het ln confessionele vorm gekleed wordt, dat ontstaat als men de volkse wetten niet beschouwt, als door God gegeven. Kameraden, er bestaat echter geen mens op zichzelf, een mens bestaat slechts onder het stempel van zijn ras. Dat- is een fundamentele wet, waaraan niet getornd kan worden. Daarom is ons rasbewustzijn en de inzet in onze gemeenschap van volk en ras, de eerste opdracht, die wij van onzen schepper hebben gekregen. Niet om anderen op deze of gene wijze te overheersen. Elk leven in zijn ras en op zijn bodem, naar zijn verplichting en verantwoordelijkheid moetaltijd in zijn .volk berusten. Zo heeft God het gewild, want hij heeft de rassen geschapen. Deze weg van offers van het Duitse volk zou ondenkbaar zijn, Indien hij gegaan werd, omdat men een groot gebied wilde scheppen of omdat men uit vrees voor het bestaan deze strijd aanvaard had. De bron en het uit gangspunt van onze kracht is het ons door den Führer gegeven geloof aan ons eigen volk. De politieke leiders der partij zijn de soldaten uit de wereldoorlog van 1914 tot 1918. Dat verbindt ons, de weermacht en de partij, thans tot een eenheid. In deze eenheid van strijders aanvaarden wij de vuul- proef, van welke wij weten, dat zij de zwaarse zal zijn. Wij zijn inner lijk zo sterk in ons hart. dat wij zeg gen: ja thans komt deze Vuurproef wij zijn zo hard, wij zullen overwin- (Van onze correspondente.) BERLIJN, 21 April. De Turkse minister van buitenlandse zaken heef t gisteravond bekend gemaakt, da-t de leveranties van Turks chroomerts aan Duitsland zijn stilgelegd. Dit besluit wordt gemotiveerd met de verklaring, dat Turkije, aangezien het in 1939 het Brits-Frans-Turkse verdrag van wederzijdse bijstand heeft getekend, zich als geallieerde van Engeland be schouwt. TOKIO, 21 April. Volgens een communiqué van het hoofdkwartier is een slagformatie vijandelijke vloot- eenheden in de ochtend van 19 April verschenen in de wateren ten Westen van Sumatra. Er werd een luchtaan val uitgevoerd op het aan de kust gelegen eiland Sabang. Volgens het communiqué werden door de Japanse defensie tien der aanvallende vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De verliezen aan Ja panse zijde worden gèring genoemd. BERLIJN, 21 April. In antwoord op een desbetreffende vraag werd in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat volgens hier ontvangen berichten een Fins antwoord aan Moskou via Stockholm onderweg is. Over de inhoud is nog niets bekend geworden, behalve dat de onlangs ge- houdep zitting van de Finse Rijks dag aanknopjngspunten heeft opge leverd voor de conclusie, dat de voor waarden van Moscou voor Finland niet aanvaardbaar zijn. BERLIJN, 21 April. Het leven iri de Duitse hoofdstad op de 55ste ver jaardag van den Führer was het beste bewijs voor het feit dat de Berlijners den Führer en zichzelf trouw zijn gebleven. Er was geen huis. zelfs als het door vijandelijke bommen beschadigd was, waar geen hakenkruisvlag wapperde. Spandoe ken met opschriften als „Wij groeten onzen Führer" en „Ons 'geloof in de overwinning is onwankelbaar" vertolkten de gevoelens van de Ber lijners. Reeds vroeg was er op de plaatsen waar felicitatieregisters ter tekening lagen bizondere drukte. Vrouwen, kinderen en mannen, onder wie ook soldaten, stonden op hun beurt te wacht. Bloemen en andere cadeau's, kleine pakjes cigaretten, sokken, handschoenen, geld, kostbaarheden en levensmiddelen werden den Füh rer aangeboden als een gave voor de genen die door bombardementen zijn getroffen. In het hoofdkwartier van den Füh rer zijn talloze telegrafische geluk wensen binnengekomen. Het aantal is veel groter dan in de voorgaande jaren ooit is voorgekomen. Daarbij viel het op dat er vooral veel waren uit landen die aan Duitse zijde strij den. De intieme medewerkers van den Führer hebben in het hoofdkwartier in de nacht van Woensdag op Don derdag hun gelukwensen aangeboden. HOOFDKWARTIER VAN DEN J FÜHRER. 20 April. - Het opperbevel ondanks verbitterd vljande- j. Hp til* vrpr»rpf Dr. Snn-ipfc pHpn 7n'crfl van de weermacht maakt bekend: Ten Noordoosten van Sebastopol werden hernieuwde aanvallen der bol sjewisten afgeslagen, waarbij een vrij groot aantal pantserwagens werd stukgeschoten.36 vijandelijke vlieg tuigen werden li> luchtgevechten, 20 andere op de begane grond vernietigd. Daarbij heeft zich de eerste-luite- nant Smola, Staffelführer in een eskader slagvliege^s. bijzonder onder scheiden. In de harde afweergevech- ten der laatste dagen heeft een ge vechtsgroep der 73e divisie infanterie onder bevel van kolonel de Renbeck met een daaronder ressorterende bat terij stormgeschut op uitmuntende wijze slag geleverd. Aan de benedenloop van de Dnjestr hebben onze troepen aan weerskanten van Tighina in zware gevechten een volledig afweersucces behaald op de met verscheidene di visies aanvallende bolsjewisten. Tussen de Karpathen en de boven loop van de Dnjestr werden ln sa menwerking met eskaders slagvliegers de zich taai werende bolsjewisten ver der achteruitgeworpen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven zonder succes. In het strijdgebied ten Zuidwesten van Tarnopol zijn sterke Sowjet-aan- vallen ineengestort. In het achterwaartse gebied van de centrale frontsector werden verschei dene acties tegen bolsjewistische ben den met groot succes uitgevoerd. De bolsjewisten verloren meer dan dui zend doden. Meer dan honderd bendenkampen werden verwoest en er werd een omvangrijke buit ge maakt. Ten Zuidwesten van Narwa dron gen onze troenen de zwaar versterk te vijandelijke stellingen binnen en wonnen in moeilijk moerasgebied delijk verzet. De Sowjets leden zware bloedige verliezen en verloren 30 stukken geschut. Aan het landlngshoofd van Net- turiö stortte een vijandelijke aanval ten Noordwesten van Littoria ln ge concentreerd afweervuur ineen. Aan het Zuidelijke front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen Amerikaanse vliegtuigen hebben op 19 April aan de kust van Zuid- Frankrijk het Zweedse Rode Kruls- schip ..Embla" tot- zinken gebracht. Vijandelijke bommenwerpers vielen op de ochtend van 19 April verschei dene plaatsen in West- en Midden- Duitsland aan. Vooral in de steden Kassei en Paderborn ontstonden schade en verliezen onder de bevol king. 31 vijandelijke vliegtuigen, merendeels viermotorige bommen werpers. werden vernietigd. In de afgelopen nacht hebben snelle Duitse gevechtsvliegtuigen doe len ln het gebied van Londen aange vallen. 556 doden bij Parijs Betreffende de aanval op net Parijse gebied, ln de nacht van Dins dag op Woensdag, melden de Franse bladen, dat in Parijs en in de buiten wijken tot dusverre 556 dode burgers zijn geteld en in het departement Seine et Oise 184. Kilometers ver ziet met puin, verwoeste hulzen, kerken, ziekenhuizen en raadhuizen. Hele blokken huizen zijn ineengestort. Mechelen zwaar getroffen BRUSSEL. 21 April. Woensdag avond is een Amerikaanse terreur- aanval gericht geweest op de stad Mechelen, ae zetel van den aartsbis schop. In verscheidene golven werd de stad aangevallen en Werden woon wijken en cultuurmonumenten zwaar gebombardèerd. Onder de bevolking zijn talrijke slechtoffers gevallen aan doden en gewonden. Een in de 14e eeuw ge bouwde vroeg-gothische kerk alsmede een aantal oude patriciërshulzen wer den een prooi der vlammen. Beëdiging Oberdienstle.iter Ritterbusch lichtte vervolgens in een korte toespraak betekenis en zin toe van de plech tige beëdiging op den Führer van 324 functionarissen der N.S.DA..P. Onder het gehoor der sprekers, dat de grote zaal tot in alle hoeken vulde, bevonden zich verscheidene hoge Duitse officieren, alsmede be langrijke functionarissen uit de N.S. D.A.P. en N.S.B., p.a. waren de Wehr- machtsbefehlhaber in den Nieder- landen, generaal der vliegers Fr. Christiansen. SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter, de hoofdstormer Van Geelkerken en de commandant der W.A. Zondervan in de zaal aanwezig. Op het podium, dat met rode en witte bloemen, rood doek, Duitse en N.S.B.-vlaggen, Duitse adelaars en hakenkruisemblemen was versierd, had de militaire kapel plaatsgeno men, die enkele marsen speelde en ook de zang begeleidde van een groot aantal jongens en meisjes van de H.J. en de B.D.M. Nadat muziek en zang ten gehore waren gebracht en een acteur van het Duitse Theater toepasselijke woorden had gedeclameerd, had de intocht der vaandels plaats en open de Kreisleiter Wunderlich de bij eenkomst. Oelcrajina-sïgaretten DEN HAAG, 21 April. Voor de volgende bonaanwijzing van de Oekrajinasigaretten zijn met ingang van Zaterdag 22 April 1944 de bonnen 19, 20 en 21 van de rode bonkaart en bon 11 van de blauwe bonkaart geldig verklaard. Alle tot nu toe gel dig verklaarde bonnen behouden tot nadere aankondiging hun geldigheid. Donderdagmiddag zijn de bepa lingen van een loonovereenkomst voor de-duur van vier Jaar voor de Engelse mijnindustrie definitief vastgesteld. DEN HAAG, 21 April.-Donder dagmorgen op de 55ste geboorte dag van den Führer is op een ka zerneterrein van ons land een nieuw contingent manschappen van de Landstorm Nederland op plechtige wijze beëdigd. Stram in carré opge steld wachtten de bijna vierhonderd vrijwilligersop het. ogenblik, waarop zij, ten overstaan van den Rijkscom missaris Rijksminister Seyss-Ihquart en den Leider van het Nederlandse volk, Ir. Mussert benevens den höheren und Polizeiführer //-Ober- gruppeniuhrer Rauter de eed van trouw en gehoorzaamheid aan den Führer der germaanse volkeren zou den afleggen. Het was voor het eerst, dat bij een dergelijk gebeuren in de Landstorm een geheel uit Nederlan ders bestaande erecompagnie was ge formeerd, terwijl ook voor het eerst een eigen muziekcorps van de Land storm de plechtigheid met muziek opluisterde. Te ruim elf uur zwenkten de auto's met de hoge gasten het terrein op. Daarbij waren o.m. aanwezig de voor man der germaanse ff in Nederland, ff -Standartenführer Feldmeyer, de commandant der VIA. Zondervan en- de plaatsvervangend leider Van Geel kerken. Nadat de Rijkscommissaris en de Leider tezamen met ff -Gruppenführer Demelhuber, Befehlsnaber der Waf- ien-ff ln den Nlederlandcn, en den regimentscommandant de parade had den afgenomen, beklom ^-Gruppen führer Demelhuber het spreekgestoel te. Gij zljt hier thans bijeen, aldus spr., om als Germanen de eed van trouw op den Führer aller Germanen af te leggen. GIJ weet. welke plicht gij op deze bijzondere dag op u neemt. Voor u hebt gij het .voorbeeld van duizenden Nederlanders, die ln harde strijd stand hielden tot hun laatste ademtocht. GIJ hebt vernomen van het opnieuw aanstormen der Azia tische horden, ook ln het noorden. Onder degenen, die hen daar tot staan brachten, bevonden zich ook uw land genoten. Misschien ls de dag niet ver meer. dat wij ook hier zullen moeten aantreden en ons zelf geheel zullen moeten geven tegen een vijand die het zal wagen, Europa aan te grijpen, ïk ben er van overtuigd, dat gij, zoals uw kameraden ln het oosten, uw plicht dapper vervullen zult. In deze strijd, gij weet het allen, gaat het niet meer om Duitsland, maar om het ge hele continent, en vóór alles om alle Germaanse volkeren. De Leider, die hierop het woord nam, wees er op dat de liefde voor volk en vaderland zich niet .alleen uit in woorden, maar vooral in daden. Gij kameraden, aldus spr., hebt een daad gesteld, nu gij zijnt ingetreden ■in de Landstorm. Er zijn ook an deren, die denken het vaderland te dienen door onze steden te bombar deren. Europa kameraden, is het vader land der Europeanen. Op het ogen- Keuringen Waffen-ff ft-wachtbataillon en Landstorm Het ff -Ersatzkommando deelt mede: Iedere, gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-//, ff-YVacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger maanse ff in Nederland. Personen tussen 19 en 30 jaar, die aanmeldlngs- plicbtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de Waffen-// kan ledef worden, die na ten minste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waffen-//Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en het //-Ersatzkommando, Den Haag, Rorte Vijverberg 5. 22 April 914 uur: Amersfoort, PoL Durchgangslager. Leusderweg. blik moet het voor negentig pet. door Duitsland worden verdedigd. In de grote tijd, die wij beleven, sluiten grote comDlexen volkeren zich aan een en dan verenigen wij ons niet met. de Amerikanen en niet met de Aziaten, maar dan staan wij tezamen met de Duitsers. Gij leert thans het handwerk van den soldaat en gij leert het goed. omdat zij, die boven u staan, het vak kennen. En als een modern en goéd Nederlands soldaat wilt gij vechten voor uw vaderland en' vechten voor het continent, opdat het vrij zal blijven van Aziaten en Amerikanen, waarmee wij niets te maken' willen hebben. Onze gedach ten gaan op deze dag uit naar de grote eenzame figuur van den Führer op zijn post in het oosten, die daar staat voor Europa, opdat Europa be houden zal blijven. Nadat vervolgens de beëdigings plechtigheid was geschied, sprak de Rijkscommissaris de nieuwe Land stormsoldaten toe. Kameraden van de Landstorm, al dus spr., elj hebt beloofd de bevelen van den Führer trouw tot in de dood te gehoorzamen. Thans in onze rijen te treden is een mannelijk besluit en geen ongevaarlijk genoegen, want in onze rijen verwacht ieder harde strijd en. als het zijn moet, de dood. Dit- besluit maakt u niet alleen voor ons waardevol, maar vooral ook voor het Nederlandse volk. Kameraden, wij Duitsers staan in dit land om een Europese taak te vervullen, maar als deze taak vervuld zal zijn, zult .gij, Nederlandse nationaal-socialisten, en vooral gij, die op het ogenblik van strijd op uw post waart, het lot van uw volk in handen moeten nemen en het zijn plaats moeten geven in het Germaanse geheel. In deze zin be groet ik Nederlanders, thans als onze kameraden. Tenslotte voerde nog //-Obergrup- penführer Rauter het woord, die even eens wees op- de betekenis van deze dag en de taak en de plichten der Nederlandse soldaten schetste in de dagen van strijd, die wellicht te wach ten zijn. Fruitloods met twintigduizend kisten verbrand ELST, 20 April. Tengevolge van het laten branden van een houtgas generator, ontstond in de late avond van Woensdag een zware brand in de grote fruitloods van den heer A. T. J. Baltussen, gelegen aan de Aam- schestraat In deze loods was een grote partij kisten opgeborgen van de veilingvereniging Overbetuwe en daardoor nam de brand zulk een om vang aan, dat de brandweer van Arn hem ter assistentie moest worden geroepen. Hoewel het vuur met vijf tien stralen werd bestreden, kon niet worden voorkomen, dat de grote loods met ongeveer 20.000 kisten een prooi der vlammen werd. Ook een appcl- sorteermachine, een aardbeienwas machine en een fruitladder vielen aan het vuur ten offer. Een vracht auto en een autobus van de N.V. Taminiau-conserven fabrieken wer den zwaar gehavend. Met grote moeite kon een nabij gelegen loods worden behouden. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. De Gr uppenjührer wacht met zijn mannen op het hevel tot de aanvaL (Foto JfcPK. Rottensteiner O/H) SPORTNIEUWS Korfballers degraderen niet, maar promoveren wel AMSTERDAM, 21 April. Naar wij vernemen heeft het bestuur van de Nederlandse Korfbalbond beslo ten dit seizoen niet te laten degra deren, echter zal wel aan daarvpor in aanmerking komende ploegen het recht tot promotie worden toegekend. Dit besluit zal dus tot gevolg heb ben, dat verschillende competitie-af delingen zullen worden uitgebreid. De Noordhollandse eerste klasse wordt op tien ploegen gebracht. De drie kampioenen van de tweede klas se spelen om één plaats ln de eerste klasse. De tweede klasse wordt even eens tot tien twaalftallen uitgebreid. De vijf derde klasse-kampioenen spe len om drie plaatsen in de tweede klasse. In Zuid-Holland wordt de eerste klasse gebracht op negen twaalftal len, zodat van de twee tweede klasse kampioenen er één promoveert. Ook de tweede klasse wordt tot negen twaalftallen uitgebreid. De verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 16.07 uur Maan op 6.28, onder 1X.52 uur. 22 April N.M., 30 April E.K., 8 Mei VJVL, 15 Mei L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1