Nooit heeft de Führer VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN meer betekend dan juist thans Verjaardag van Adolf HitlerHET DAGBLAD Vast geloof in de bekroning van zijn werk Rede van dr. Göbbels In hoger beroep! Duits weermachtsbericht Succesrijke tegenaanvallen bij Karpathen en Stanislau Hongaren nemen NadWoma terug Een film over jeugdtandverzorging Eenheid van volk en leiding het fundament van-de weerstand Oproep van Göring tot Duitse volk Neetralitelt in nood Twintig textielpunten geldig verklaard voor meisjes en jongens van 1 tot 15 Hi „Die vier Gesellen" BERLIJN, 20 April. Vandaag viert Adolf Hitler zijn 55ste ver- Jaardag, een feit, dat in Duitsland wordt herdacht in het bewust zijn, dat het volk zich juist ln de huidige uren der beslissing dichter om zijn Führer schaart, omdat ln de eenheid van volk en leiding de sterkste waarborg ligt voor de zekerheid, dat Duitsland ook in de grootste moeilijkheden zal triomferen. De eerste die den Führer te middernacht haar verjaarswensen overbracht was de Duitse Jeugd, in eep radio-uitzending, gedurende welke Relchsführer Axmann zich den tolk van de jeugd maakte en hij zich tevens tot de jongste jaarklasse der Hitlerjeugd richtte met een oproep, want van alle tekenen van liefde en verering die de Führer elk jaar ter gelegenheid van zijn verjaardag ontvangt, is het schoonste steeds de opneming van de tienjarige Duitse jongens en meisjes ln de. Hitlerjeugd. Aan de vooravond van de verjaardag van den Führer heeft verder Rijksminister dr. Göbbels ln de Staatsopera een redevoering ge houden, waarin hij een beeld ontwikkelde van de persoon var» den Führer, gezien in het raam der historische ontwikkeling. opzegde door het werk neer te leggen. Ie JAARGANG No. 92 LD DONDERDAG 20 APRIL 1944 Rijksminister dr. Göbbels zeldft in Eijn redevoering: Niet alleen het geluk, ook de roem zwenkt in de oorlog eeuwig tussen de grote mannen en valken heen en weer. Op zijn- vroegst bij het einde van de oorlog, meestal echter pas ge ruime tijd later, wanneer de oorlog in zijn historie blijvende gebeurtenis sen voor elk zichtbaar aan het dag licht treedt, zal men ook zijn afzon derlijke gebeurtenissen respectieve lijk zijn bepalende factoren objectief en rechtvaardig kunnen beoordelen. De oorlog kan slechts als een geheel gezien worden. Een grote, boven de tijd uitsteken de persoonlijkheid heeft behalve een actuele, voor allen zichtbare taak ook een taak van historische aard te vervul len, en dei! stemmen helaas'niet altijd met elkaar overeen. Uit de historische problemen van een oorlog echter vloeien zijn voornaamste en zwaarste lasten en offers voort Hoe minder deze problemen echter, wat betreft hun diepere, onontkoombare beteke nis en noodzakelijkheid, algemeen kunnen worden waargenomen, des te meer zal de strijdende en lijdende generatie, die haar lasten en offers op zich moet nemen, geneigd zijn deze problemen verkeerd te begrijpen of als te vermijden te beschouwen. Welke gebeurtenissen van deze oorlog zullen nu ook nog over hon derd jaar van blijvende betekenis zijn? Hoe moeilijk dit ook in ieder geval op zichzelf te voorspellen is, zo duidelijk komen toch ook nu al uit dit reusachtige drama van de Euro pese volken enkele fundamentele 'ontwikkelingen naar voren, die het latere historische totale oordeel over deze oorlog op beslissende wijze zul len bepalen. Men zal tien jaar na het sluiten van de vrede in Duitse steden ver moedelijk nauwelijks nog overblijfse len van de vernielingen kunnen ont dekken, die de vijandelijke luchtter- reur daarin heeft aangericht. Van dit hoofdstuk van de oorlog zal dus waarschijnlijk voornamelijk de ge zindheid en houding overblijven die deze verschrikkingen overwon. Hef doel van de strijd Of Europa bolsjewistisch wordt of dat wij er in slagen ons continent Voor dit gevaar te bewaren, en zijn volken zodoende van deze dodelijkste bedreiging te verlossen, deze beslis sing zal het beeld van de toekomstige wereld voor vele- generaties, zoal niet voor altijd,, beslissend bepalen. Hier ligt dus dientengevolge ook het histo rische as-punt van oorlog. De man, die ons continent uit deze geestelijke en op zijn minst genomen vooraf beraamde militaire omklem ming definitief bevrijdt, zal aan hét einde van 'deze geweldige worsteling historisch gezien de man van deze oorlog zijn. Van zijn tegenspelers echter, die bereid en voornemens waren de 2000 jaar oude geschiedenis en bescha vingsontwikkeling van ons continent prijs te geven aan de chaos en de geest van de steppe, zal dan alleen nog dat overblijven, wat er toe kan dienen om de donkere achtergrond te vormen van deze stralende ver schijning van menselijke grootheid en van ver vooruitzien. Voor ons is het doel van deze oor log niet alleen duidelijk, doch ook vaststaand en onveranderlijk. Dit doel echter dienen, wil zeggen den Führer volgen, trouw en vol overgave aan zijn werk meewerken en in alle stormen van deze oorlog op hem leder persoonlijk denken en hande len Oriënteren. Wij kunnen gelukkig zijn hem te bezittel}, want hij waar borgt ln zijn persoon niet alleen ons vaste geloof aan de overwinning, doch daarnaast ook de bestendigheid van onze nationale leiding, de karakter volle fundamentele houding van onze oorlogsopvattingen en de zuiverheid van onze óorlogsdoelstelling. Trouw aan 'ons zelf Men behoeft slechts de blik te richten over de grenzen van ons Rijk op de buitenlandse en vijandelijke volken om met alle duidelijkheid te beseffen wat hij voor de natie be tekent en wat hij voor ons allen is. Wat in de moeilijke jaren van de strijd der nations al-socialisten om de macht de grote en meeslepende, alle moeilijkheden en hinderpalen zegevierend overwinnende verheven deugd der strijdende beweging was dat is in de# oorlog, door millioenen voorbeelden ln-nood en gevaar be wezen. de verheven deugd van ons strijdende volk gewordenDe trouw aan onszelf, die in de trouw aan den Führer haar zichtbaarste, voor leder een begrijpelijke, maar ook grote verplichtingen opleggende uitdruk king vindt. Er heeft zich van de eerste dag van de oorlog af tot op dit uur. ondanks al het vijandelijke lasterlijke geschreeuw, in Duits land niet een enkel geval voor. gedaan, dat een soldaat zijn trouw aan den Führer brak door de "wapens neer te leggen, of dat een arbeider in het va- derland zijn Führer de trouw Wat wij voor de oorlog ln jaren lange arbeid gezaaid hebben komt in deze oorlog op: de rijke oogst van de solidariteit tussen leiding cn volk. Steeds de zelfde Mij was het geluk beschoren, evenals vroeger in de tijd van onze- strijd om de macht, ook thans in deze tijd van de gigantische oorlog, in vele, ja in de meeste bijzonder gelukkige en ook bijzonder kritieke i uren, in de onmiddellijke nabijheid j van den Führer te zijn. Hij is steeds dezelfde gebleven. Ik heb hem nooit zien twijfelen en nooit zien wankelen. Hij onderscheidt zich van alle andere staatslieden van onze tijd door het feit, dat hij ge varen bijtijds inziet en deze -dan ook moedig tegemoet treedt. Daarvoor dankt hem vandaag het Duitse volk. De gehele beschaafde mensheid zal hem daarvoor later eens moeten be danken. Wanneer er op het gebied van de volks- en staatsleiding een goddelijke begaafdheid bestaat, die instinctmatig het juiste en noodzake lijke aanvoelt, en wanneer deze te zamen met het onwrikbare inzicht van wat telkens het doelmatigste is, het hoogste historische leiderschap vormt, dan is hij de begenadigde drager daarvan. Ook het grootste leiderschap blijft in zijn werk niet verschoond van tegenslagen en nederlagen. Deze vor men de enige gelegenheden, waarin het leiderschap zijn waarde ten volle kan bewijzen. Waar hebben het Rijk en zijn leiding bij een van deze proe ven gefaald?W^ar hebben wij ooit radeloos en wanhopig gestaan voor het geweld van een over ons komend lot. dat wij geen halt meer ver mochten toe te roepen?. Men vond ons steeds paraat. Steeds stond aan de spits van de natie een man, die. voor het gehele volk een lichtend, en stimulerend voorbeeld, ook de zwaarste slagen trotseerde en door zijn kalmte en de standvastig heid van zijn hart tenslotte ook het grootste onheil.ten beste keerde. Nooit heeft liet Duitse volk zo vol vertrouwen naar zijn Führer opge keken als in de dagen en uren. toen het zich bewust werd van de gehele ernst vari deze strijd om zijn leven, maar zich hierdoor echter niet liet ontmoedigen, doch zich des te krach tiger en onwrikbaarder voor zijn doelstellingen uitsprak. Nooit was hij zo dicht bij ons als in -de ogenblikken van gevaar, nooit voelden wij ons met hem^o verbon den, als wanneer wij het gevoel had den, dat hij ons even zeer nodig had als wij hem. Wij hebben zodoende de hoge ver wachtingen van onze vijanden te niet gedaan. Zij wilden, dat wij zelf dat gene deden, wat zij uit eigen kracht niet konden volbrengen, n.l. ons over weldigen. Hier lag voor hen de enige mogelijkheid voor onze nederlaag. Wij hebben daarvan de grootste kans van onze overwinning gemaakt. Wij wilden den Führer op zijn ver jaardag zeggen, dat hij voor ons alles is, zowel in deze huidige smartelijke tijd, als in de komende lichtere- toe komst. Wij wensen hem gezondheid en kracht/en een gezegende hand. Hij moet weten, dat hij zich ieder uur op zijn volk kan verlaten. Wanneer nood en gevaar dicht voor hem* staan, dan staan wij nog dichter achter hem. Wij geloven in hem en in zijp histo risch werk en wij geloven, dat hij zijn werk tenslotte met de overwin ning zal bekronen. Niet zijn tegen standers, maar hij zal de man van deze eeuw zijn. Want hij gaf deze eeuw betekenis, inhoud en doel. Deze betekenis aanvaardend en deze in"J houd begrijpend zullen wij dit doel bereiken. Hij echter is de wegwijzer naar dit doel. Hij beveelt, wij volgen.' Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 Postbus 65 Te milde vonnissen tegen vetdieven UTRECHT, 20 April. De officier van justitie bij de Utrechtse recht bank heeft hoger beroep aangetekend tegen de Dinsdag J.l. uitgesproken vonnissen van acht personeelsleden van de Centrale Keuken te Amers foort, die wegens diefstal van vet enige wéken geleden terecht hebben gestaan. Wij herinneren er aan. dat de officier van Justitie, ran Quintus, in een scherp requisitoir tegen de acht verdachten gevangenisstraffen eiste, variërend van een jaar en zes maanden tot vier maanden. De von nissen echter -verloren het karakter van het straffe voorbeeld, dat hier gesteld diende te worden. Zij varieer den voor zeven verdachten van negen maanden tot vier, terwijl een der ver dachten van heling vrijgesproken werd, Nu ooit knoeierijen te Utrecht Thans zijn ook bij een centrale keuken te Utrecht knoeierijen ont dekt. Gedurende vele maanden schij nen leden van de keuken in de Bego niastraat zich vergrepen te hebben aan vet cn andere ingrediënten, nodig voor de spijsbereiding. Een vrij groot aantal leden van het personeel is in voorlopige hechtenis gesteld. (Fofo Hoffmann-Stapf) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 19 April. Het opperbe vel der wéermacht maakt bekend: In het gevechtsgebled van Sebas- topol hebben de bolsjewisten, ge steund door sterke artillerie en slag vliegers. vergeefs onze stellingen aan gevallen. Aan de beneden Dnjestr zijn tal rijke aanvallen van den vijand met vernieling van een vrij groot aaptal -tanks mislukt. Plaatselijke penetra ties werden opgeheven of afgegren deld. Ook ten Noorden.van Jassy zijn vrij sterke aanvallen der bolsjewis ten Ineengestort. In het Oosten van de Boekowin? hebben Roemeense troepen het op de vorige dagen geutonnen terrein van vijanden gezuiverd. »Tqssert de Karpathen en het ge bied ten Oosten van Stanislau zetten Duitse en Hongaarse divisies met succes hun aanvallen vooft- Daarbij is de stad Nadworna door Hongaarse troepen genomen. Ten Zuiden van de Dnjestr heb ben Duitse formaties de bolsjewisten irf een energieke aanval verder terug geworpen. In het gevechtsgebled ten westen van Tarnopol en ten zuidwesten van Luzk zijn herhaalde aanvallen der bolsjewisten in harde gevechten in eengestort. Aan de rest van het Oostelijke front geep bijzondere geöburtenissen. Bij het landingshoofd van Nettuno en ten zuiden van de Adriatische kust zijn vijandelijke aanvallen met bloedige verliezen voor den tegen stander ineengestort. In de middaguren van 18 April zijn sterke formaties Amerikaanse bom menwerpers onder bescherming van Jagers doorgedrongen tot ln het ge bied van Berlijn. In verscheidene plaatsen, vooral ln Rathenow zijn schade en verliezen onder de bevol king ontstaan. Ondanks moeilijke af- .weeromstandigheden werden 44 vij andelijke vliegtuigen, waarvan 40 viermotorige bommenwerpers neerge schoten. Moet u een brandend huis verlaten, sla darueen natge maakte deken om het lichaam en over het hoofd. Bij de afweer van deze aanvallen heeft zich een formatie Jagers onder bevel van majoor Karl Friedrich Mül- ler bijzonder onderscheiden door de vernietiging van een gesloten forma tie vijandelijke bommenwerpers. Aanvallen van Britse bommenwer pers waren, in de afgelopen nacht ge richt op het gebied van Parijs en het Oostzeegebied. Enige vijandelijke vliegtuigen zijn West-Duitsland bin nengedrongen en naar het gebied van Berlijn gevlogen. Door nachtjagers en afweergeschut werden 14 bommen werpers vernietigd Een sterke formatie zware Duitse gevechtsvliegtuigen heeft in de afge lopen nacht Londen aangevallen. In de doelgebieden ontstonden grote branden en verwoestingen. Andere gevechtsvliegtuigen bestookten doelen in Oost-Engeland met bommen. Eden zou voor het voeren van belangrijke besprekingen met een hooggeplaatsten bultenlandsen staats man, Engeland verlaten hebben. Men verwacht, dat met de Invasie geen be gin gemaakt zal worden, alvorens Eden zijn bijzondere taak zal hebben ver vuld. Volgens Reuter ls er geen ontmoe ting tussen Churchill en Roosevelt georganiseerd. Churchill zal ook Stalin niet ontmoeten. De Rijksbestuurder heeft tot chef van de staf van het Hongaarse leger benoemd Vitez Edln Johann von Vörös. Zijn voorganger,kolonel-gene raal Vltez Franz Szombathely, ls op eigen verlangen van zijn funotle ont heven. In de nacht van Maandag op Dinsdag vlogen vliegtuigen van onbe kende nationaliteit boven Turks ge bied en boven de Bosporus. In de buurt van Bey Kez lieten zU drie bom men vallen. Met Ingang van 1 September wordt op Formosa de algemene dienst plicht Ingevoerd. BU Gotfnburg hebben Zweedse Jagers een Engelse tweemotorlge bom menwerper tot landen gedwongen. enKlj shrdl shrdl shrdl shrdl shrdl c Prof. J. Hessing overleden DEN HAAG, 19 April. Alhier is op zeventigjarige leeftijd overleden prof. J. Hessing, bijzonder hoogleraar ln de Hegeliaanse phllosofle te Lelden. Jacob Hessing werd 14 Januari 1874 te Amsterdam geboren. Na de lagere school bezocht nU een Instituut met middelbare bevoegdheid, doch hij stu deerde niet aan een universiteit. Na dat eerst de studie der wis- en natuur kunde hem aantrok, kwam hij later tot de theosofie. HIJ vertaalde ver schillende werken uit het sanskrit in het Nederlands. In 1933. werkzaam als plantkundige aan do Landbouw hogeschool. werd hij vanwege het Bollandgenootschap voor zuivere reda benoemd tot hoogleraar. Walrave Boissevain overleden AMSTERDAM. 19 April. .Na een zeer kortstondige ongesteldheid ls ln de afgelopen nacht op 67-jarige leef tijd overleden de heer Walrave Boisse vain, oud-lld van de Tweede Kamer en van de Prov Staten voor Noord- Holland en oud-wethouder van Am sterdam, De crematie zal geschieden Zaterdag a.s. te Westerveld na aan komst van de trein te 10.30 uur. SPORTNIEUWS Nederlandse boksers naar het buitenland AMSTERDAM, 19 April. Bin- nenkort zullen weer enkelen van onze prof-boksers, naar het buitenland gaan. Wij. meldden reeds, dat Luc van Dam een contract had om op Zondag 23 April in Brussel te boksen, waarbij de oud-welterkampioen van Europa Felix Wouters zijn tegenstan der zou zijn, indien althans Wouters, die Nederlandse boksers van naam stelselmatig ontweken heeft en des tijds ook Van Klaverén voortdurend uit de weg gegaan is, er in zou toe stemmen, Van Dam te ontmoeten. Naar wij thans vernemen zijn alle bezwaren uit de weg geruimd en bokst Van Dam Zondagmiddag tegen Wouters, zodat onze landgenoot voor het eerst na lange tijd weer eens een hem waardige tegenstander zal krij gen. Ook Jan Nicolaas gaat binnenkort weer naar België. Hij zal er in de tweede helft van Mei uitkomen tegen den Belgischen kampioen Demeyer en tegen Joe Brown. De Hagenaar Jan de Pauw bokst Zondag 30 April te Berlijn tegen Gustav Eder. Nicolaas zal hem als helper terzijde staan. De toestand van onze tanden en kie zen ls erg slecht. Eén voorbeeld uit honderden: Op een school hadden de kinderen van de eerste klas tezamen 102 blijvende kiezen. Hlorvan moesten er 101 behandeld worden! Hoe dat ge komen la? Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen, zoals b.v. het gebruik van te fijn en al te lang ge kookt eten. snoepjea, ijsjes, schoon- peuteren van ons gebit met een speld, niet of verkeerd poetsen enz. Hoe eerder maatregelen tot verbete ring getroffen worden hoe beter. Bo vendien geldt ook hier: Voorkomen ls beter dan genezen. Daarom doet de BERLIJN, 20 April. Rijksmaar schalk Hermann Göring heeft ter gelegenheid van dé verjaardag van den Führer een oproep tot het Duitse volk gericht, waaraan het volgende is ontleend: Naar onzen Führer. die vandaag ln een over ons lot beslissende strijd zijn 55ste verjaardag viert, gaan de oprechtste gelukwensen uit alle Duitse gouwen, van front en vader land uit. Wat wij Adolf Hitler eens in ge lukkige jaren van vrede met een vreugdevol hart plechtig beloofd hebben is door het gehele Duitse volk in de stormen van deze vrese lijke wereldbrand trouw nagekomen en door offers en dood bezegeld. Nog nooit tevoren heeft er in ons vaderland een zo hecht aaneen gesmede eenheid tussen leiding cn volk bestaan als in onze dagen. Dat ls voor onze politiek en voor onze oorlogvoering zonder meer beslissend. Ons volk met zijn grote capacitei ten en zijn aangéboren vlijt is te^en iedere taak opgewassen, wanneer net zich vol vertrouwen aan een leiding kan overgeven. De unieke innerlijke aaneengeslo tenheid van het Duitse volk en zijn uniforme oriëntering onder leiding van Adolf Hitler vormt het stalen fundament van ons weerstandsver mogen. Dit fundament kan, dat is mijn heiligste overtuiging, ook in de toekomst nooit vernield worden. Daarvoor ls het vertrouwen in Adolf Hitler te diep verankerd in hart en geest van alle volksgenoten, daar voor ls overal het besef van de nood zakelijkheid ener krachtige leiding te duidelijk. Soldaat en staatsman uit inner lijke roeping, heeft de Führer zijn volk in de weinige jaren van vrede, die hem door de afgunst en de aan matiging der vijanden waren ver gund, uit de diepste ellende om hoog naar een nieuw leven geleid en een machtig, hecht aaneenge- schaard rijk geschapen. Hij heeft de fakkel van het Duitse socialisme ontstoken. Aan hem heb ben onze onvergelijkelijke arbeiders meer te danken dan aan alle politici voor hem. Zijn hantstochtelijke wil doorgloeit front en vaderland. Zijn heldhaf tige geest vervult ons allen ook in zware, donkere dagen steeds weer met nieuwe moed en nieuwe kracht. Mogen ook duizend gevaren drei gen. nieuwe zorgen en lasten onver mijdelijk zijn en nieuwe inspannin gen en offers ons te wachten staan, wij zien er niet tegen op. Vol 'vertrouwen en tot alles bereid strijden en werken wij aan de zijde va"n den Führer. De trouw aan hem waarborgt de vrijheid en de over winning. Dagorder aan de weermacht BERLIJN, 20 April. De Rijks maarschalk heeft de volgende dag order uitgevaardigd: „Soldaten van de weermacht. In onwankelbare trouw gedenken wij heden onzen innig geliefden Führer en veldheer op zijn verjaardag. Meer dan ooit willen wij juist in déze be slissende tijden verkondigen, dat wij, onze soldateneer getrouw, altijd slechts volgens de bevelen van den Führer zullen leven. Het lot van het Duitse volk ligt al leen in onze handen. Onze gelofte, dat wij de wapens niet eerder zullen laten rusten dan wanneer wij de toe komst van het Rijk beschermd heb ben, alsmede ons tot het uiterste be- slotén altijd parate optreden, moeten ons geschenk aan den Führer zijn. De Voorzienigheid moge pns den man, dien wij met de volle geestdrift van onze gelovige harten in goede en harde jaren volgen, nog lang behou den. De weg van den Führer heette altijd slechts Duitsland, voor welks eer en vrijheid ons geen offer en geen ontbering te groot moet zijn, Hoe ernstiger het uur, des te sterker ver vult ons het fanatieke vertrouwen, gesteund op de onoverwinnélijkheid van onze kracht, dat wij ons hoge doel zuilen bereiken. In dankbaarheid en eindeloze liefde groeten wij onzen Führer. Leve Adolf Hitler." Nederiandse Volksdlenst met de tand- verzorglng voor onze Jeugd goed werk. De afdeling „Voorlichting" heeft nu over het werk van de afdeling „Jeugd tandverzorging" een leerzame film la ten maken, welke binnenkort op ou deravonden vertoond zal kunnen wor den. De film geeft een beeld van de arbela dezer afdeling, welke staat on der leiding van den tandarts dokter Wijker. De film besluit met enige prac- tlsche wenken voor de moeders met betrekking tot de mond verzorging en voeding barer kinderen. „Jeugdtandverzorging' beschikt mo menteel over negentien voor het me rendeel volambtelljke tandartsen, die ln de afgelopen twee Jaren ln circa zestig gemeenten de gebitten van schoolkinderen onderzochten en zo no dig behandelden. De Jeugdtandverzorging vangt aan bij de zesjarigen en geschiedt geheel gratis en alleen met toestemming der ouders. Dat het belang er van wordt Ingezien, bleek wel hieruit, dat ouders die aanvankelijk hun toestemming hadden geweigerd, bU een tweede be zoek van den tandarts Informeerden, of hun kind toch nog behandeld zou kunnen worden Met ,,maar" en „als" maalct men geen wereldgeschiede nis. Wie de werkelijkheid van heden niet mee wil helpen vor men, omdat de werkelijkheid van gisteren niet helemaal naar zijn zin verliep, moet daarbij vooral geen beroep doen op zijn „nuch terheid", Het oordeel der ge schiedenis is dikwijls hard. Het is echter Immer juist. Nu wij langzaamaan opnieuw de tiende Mei naderen, levert de groot scheepse actie der geallieerden tegen de laatsten der neutralen op dit punt een ondubbelzinnige bevestiging. De Leider heeft Maandag avond ln het kader van de „strijd om Amsterdam" ook zij nerzijds op de les gewezen, die de Anglo-Amerlkaanse diplomaten thans zonder het zelf te bedoe len aan de neutralen van giste ren geven. Mussert legde uit, waarom hij de Duitse bezetting van ons land noodzakelijk noemt. De geallieerden, die steeds op nieuw voorgeven op de bres te staan voor de kleine naties, oefe nen ln deze dagen een ongeken de druk uit juist op de kleine neutralen. En de gevolgtrekking ligt voor de hand: een onbezet gebleven Nederland zouden zij evenmin hebben gespaard bij het uitvoeren van een invasie. Juist dén zou Nederland met de grootst-denkbare zekerheid slag veld zijn geworden. En met even grote zekerheid zou het door Washington en Londen gedwon gen zijn, de pijnlijk-gekoesterde neutraliteit op. te geven. Welke middelen de geallieerden daarbij zouden hebben toegepast. Is Inderdaad "geen zaak van ver onderstellingen: het ls een tries te werkelijkheid, die wij regel recht kunnen aflezen uit de maatregelen, die thans tegen Turkije en Spanje, tegen Portu gal en Zweden genomen worden. De maatregelen komen neer op een volledige blokkade, een af snijden ln het bijzonder van die levensmiddelen en grondstoffen, die de kern van het volksbestaan der getroffen neutralen uitma ken. Wanneer Spanje, dat zijn ln de burgeroorlog gedesorganiseer de spoorwegstelsel nog niet vol ledig kon herstellen, voor elemen taire verkeersbehoeften op Ameri kaanse olie aangewezen is: wel nu, dan onthouden de geallieer den dat land die onmisbare olie. Wanneer Ierland verhongert zon der graantransporten over de Atlantische Oceaan: welnu, dan zorgen de geallieerden ervoor, dat het voortaan geen graan meer krijgt. De onterende en met alle diplomatieke rechten strijdige vrijheidsbelemmering der neu trale gezantschappen en ambas sades ln Londen is slechts het uiterlijke bewijs voor de onbekom merdheid. waarmee de Anglo- Amerlkaanse landen hunnerzijds de neutraliteit schenden die zU ln van heilige idealen doordrenk te toesprake» beweren te verde digen. %elfs schijnt er aanleiding voor gepaste argvgaan. of ln het kader der Anglo-Amerlkaanse machts politiek sommige gedurende Jar»p met grote beminnelijkheid voort gezette olie- en graanzendingen niet slechts werden gecontinu eerd. om op het voor Washington en Londen nuttige ogenblik als onweerstaanbaar drukmiddel te kunnen dienen. Sinds 1940 heeft Nederland ge leerd, zijn voedselvoorziening tot de uiterste consequenties voor eigen rekening te nemen. Wij hebben het verre van breed, maar wij komen er. Sinds 1940 ook ls onze kust een vestingwal gewor den. WIJ hebben ons het pijnlijke offer der Inundaties moeten ge troosten en wanneer daarmee te gen een Invasie ook geen afdoen de waarborgen kunnen worden geschapen, toch betekenen die militaire maatregelen een ver mindering van de kans. dat de Anglo-Amerlkaanse aanval recht streeks over Nederlands gebied zal gaan. En ln het andere geval? De vlotheid, waarmee Washington en Londen in deze dagen „neutrali teit" ombuigen tot „rondweg en actief partijkiezen tegen Duits land" laat er géén twijfel over, dat de Anglo-Amertkaanse Inva sie over een onbezet gebleven Ne derland reeds haar weg zou heïf- ben gekozen, nadat de Anglo- Amerlkaanse drukmiddelen daar toe de poorten zouden hebben ge opend. Het is niet zonder beteke nis, in het licht van deze overwe gingen de wrokkend aanvaarde werkelijkheid van gisteren te toétsen aan de ons omringende werkelijkheid van vandaag. DEN HAAG, 20 April. De 'tex- tielvoorziening van het Nederlandse Volk kan wegens gebrek aan grond stoffen en de nog slechts schaarse voorraden, waartegenover een steeds stijgender behoefte bestaat -ten ge volge van slijtage, niet op normale wijze geschieden. Dat daarbij in eerste instantie de door oorlogsge weld getroffen inwoners van ver schillende steden, zoals Rotterdam, Enschede, Eindhoven en Nijmegen, in aanmerking komen om de aller eerste nood te lenigen, voor zover zulks mogelijk is, zal een ieder be grijpen. Ook speelt de voorziening van inrichtingen, zoal* ziekenhuizen, kraaminrichtingen, e.d., met tex- tielgoederen een belangrijke rol. Bo vendien bevordert het rijksbureau Distex, voor zoveel in het vermogen ligt. elke reparatie- en vernieuwings- mogelijkheid ten aanzien van de nog in het bezit der bevolking zijnde kleding. Met het oog op de kledlngvoorzie- ning van de opgroeiende jeugd (wier kleding het meest aan slijtage onderhevig is en die bovendien uit de kleren groeit) worden met on middellijke ingang wederom twintig punten voor de aankoop van tcxtiel- goederen geldig verklaard, en wel voor de meisjes cn jongens van 3 tot 15 jaar, die ln het bezit zijn van dc kledlngkaarten V 415 cn V 315, als mede voor de kleuters van 1 tot 3 jaar, die in het bezit zijn van de kledingkaart V 515. Voor alle overige categorieën van de bevolking kunnen nog geen nieu we punten worden geldig verklaard. Welke punfen geldig zijn Op het qgenblik zijn van alle ln omloop zijne kledlngkaarten de vol gende punten geldig, ongeacht de op deze kaarten voorkomende, anders luidende, datumopdruk: Mannén en Jongens van 15 Jaar en ouder (VI15): punten 51 t.m. 80: vrouwen en meisjes van 15 Jaar en ouder (V215): punten 51 t.m. 80; Jongens van 3 tot 15 Jaar (V315): punten 41 t.m. 100; melsjés van 3 tot 15 Jaar (V415): punten 41 t.m. 100; kleuters van 1 tot 3 Jaar (V515): punten 41 t.m. 100: babies tot 1 Jaar (V615): alle punten; toeslagkaart voor a.s. moeders (V816): alle punten: toe slagkaart voor Jongens cn meisjes van 15 tot 18 Jaar. (V715): punten 11 t.m. 30. Nieuwe punten worden uitsluitend geldig verklaard door middel van een officieel bericht "ln de pers. Wanneer hier gesproken wordt van: a personen beneden 15 Jaar: b. per sonen van 15 Jaar en ouder; c. per sonen van 1518 Jaar, worden daar mede bedoeld: a. personen, geboren na 13 Juni 1928: b. personen, geboren vóór 14 Juni 1928; c. personen, geboren na 13 Juni 1925, doch vóór 14 Juni 1928. JEUGD TflMDVERZOfl&IND (Foto CJ/.F.J Programma bekerwedstrijden DEN HAAG. 18 April. - Zondag a.s. wordt de eerste ronde der beker wedstrijden gespeeld, waarbij de ver liezende club voor verdere deel neming ls uitgeschakeld. Bij een ge lijk spel komt de bezoekende club ln de volgende ronde. De volgende wedstrijden zijn vastgesteld: District 4: 219. nr. 1 groep MJ vrijgeloot; 220. FCH—RKBSV; 221 Sportcl. Emma—Groene Ster; 222 Eysden—Laura; 223. Heer—Maurits; 224. Spechten—Wit Zwart; 225. Hel mond—PSV; 226. WVVZ—Kanaries; 227. PAZO—SCO; 228. Willem 2— Dongen; 229. nr. 1 groep U, vrijge loot; 230 Roosendaal—MOC; 231. NAC—Dosko. D1 s t r 1 c t 2332. DFC CW; 233. Excelsior—Emma; 234. Hermes DVS—RFC; 235 EBOH- Martinit; 236. The Rising Hope—De Musschen; 237. HOV—Steeds Hoo- ger; 238. Hoek van Holland—Spar taan 1920; 239. Concordia—Scheve- nlngen; 240. DHC—GDA; 241. ADO- VCS; 242. Hillinen—Alphen; 243 Hftarlem—Beverwijk. District 1 244. QSCEDO; 245. Purmerend— Terrasvogels; 246. nr. 1 groep U. Vrijgeloot: 247. RCH—EHS; 248 West Frisian—Hollandla249 WFC- OFC; 250. nr. 1 groep vrijgeloot: 251. AFCBlauw-Wit; 252. Ajax- SDW; 253. nr. 2 groep A, vrijgeloot; 254. Rivalen—BDK; 255. nr. 1 groep V. vrijgeloot; 256. O WOBFC; 257 NEA—Meteoor; 258. Quick (A)-SEC; 259. HMSKampong; 260. Woerden —UW: 261. Velox vrijgeloot. De winnaars der wedstrijden met een oneven nummer spelen in de tweede ronde, welke Zondag 30 April wordt gehouden tegen de win naars van de daarop volgende wed strijd met een even nummer. AMSTERDAM, 20 'April, De hopk- balcompetitie zal dit seizoen voor de eerste cn overgangsklasse op Zaterdag 13 Mei een aanvang nomen. De eerste klasse ls als volgt samengesteld: AJax, Blauw-Wit, EDO, Haarlem. HHC, Quick, Schoten en. WGA. Teneinde het reizen te beperken ls de indeling van de overgangsklasse gewijzigd en Jhldt thans: afd. A: Celcritas, DWS, EDO 2. Haarlem 2. HCK. HHC 2. RCH. Scho ten 2 en TIJBB; afd. B: AFC. AJax 2, Blauw-Wit 2. DOS, Hilversum, OWO, De Spartaan en Zeeburgl*. VOLKSCULTUUR EN KUNST Wederom zijn de vier aardige meisjes, die tezamen een artistiek verbond sloten en heilige geloften af legden, dat geen enkele man in haar kwartet zou binnendringen en die nu eens en voor goed bewijzen zouden, dat ook vrouwen maatschappelijk kunnen slagen, wederom zijn ae vier compagnons stuk voor stuk bezwe ken. Het vriendelijke, vrolijke spel van Jochen Huth, dat destijds bij het Residentie-Toneel is vertoond als „De vier compagnons", ls thans als .Die vier Gesellen" bij het Deutsches Theater op het repertoire genomen en Woensdagavond met veel enthou siasme' gespeeld en ontvangen. Inge Conradi, Marie Louise Holtz, SigrTd Zander en Ingeborg Paris vormden het lieftallig kwartet. Ulrich Folk- mar, Conrad Klosz en Albert Arid waren de uiteenlopende types, die de eenheid van het viertal verbraken. De regisseur Poter Carl Blitz heeft het kortstondig artistenleventje met flair gerealiseerd en twee van de drie aanbidders zodanig dwaas aangedikt, dat mén Amor haast geen kans zou hebben gegeven. Klosz als de onhan dige. boerse „Draufgënger" en Arid als de universele vertegenwoordiger van het ambtenarenras, hebben de zaal echter doen schaterlachen. Ver melden wij een fijn rolletje van Fritz Guenzel en een groteske vertolking van Hilde Kneip als een zure secre taresse. THEO RAMAKER. Nieuw stuk van Schuitmaker, De Friese toneelschrijver Y. O. Schuitmaker heeft zo Juist de laatste hand gelegd aan een nieuw Fries to neelspel ln drie bedrijven, getiteld: „It ftlde liet" (Het oude lied). Wekt de titel de verwachting, dat hier ln een romantische stemming teruggezien wordt naar het-verleden of een Jeugd, de inhoud wijst in een geheel andere richting Het oude lied ls dat der on dankbaarheid. welke velen ondervin den, als zij ouder worden. Hier ls het de hulshoudster Llskje, die zich opof fert voor de kleinkinderen van den rentenierenden boer Rensma. doch als dank tenslotte bij een der kleinkinde ren. die dan getrouwd ls. als dienst meid ln dienst mag komen. Dc schrijver heeft zijn stuk zo ge schreven. dat het zonder veel moei lijkheden door goede lekenkrachten op ieder dorpstoneel gespeeld kan worden. In de komende herfst zal „It Aide liet" zijn eerste opvoering beleven. In de ouderdom van 63 Jaar ls te Rotterdam overleden de schrijfster Susanna J. A Lugtcn—Reys, bekend onder de schuUnaam Nannie van Wehl. ZIJ schreef véél ln tijd schriften en daabladen en maakte studies op geschiedkundig terrein. Van haar boeken noemen wij „Aan de waterkant". „Het moeilijke Jjegln". „De Bosjesclub" en „De vriendschap van Bertha en Beata" De verduistering begint heden om 20.45 en eJndigl om 16.07 uur Maan op 5.37. onder 14 45 uur. 22 April N.M., 30 April E.K., 8 Mei V.M., 15 Mel L.&.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1