HET DAGBLAD Greep naar het land: VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Sowjet-invloed stijgt in Algiers en Napels Heldhaftige strijd van Tarnopol geëindigd door weten Nederland en de invasie greep naar de havens Hoe werkt de inundatie? De Gaulle en Badogllo als zetbazen van Moscou Aanvallen op de Krim afgeslagen Engelsen maken zich ongerust Herwonnen arbeidsvreugde Greppels als valkuilen P.K. Sonderbericlit Zouden de Anglo-Amerokancn in het uitinondingsgebied van Schelde, Maas en Rijn de invasie willen be ginnen en willen doen slagen, dan zouden zij een van de grote havens in handen moeten zien te krijgen, b.v. Amsterdam, Rotterdam of Ant werpen. Reeds sinds jaar en dag is men ermede begonnen, met gebruikma king van de bestaande Nederlandse vestingwerken aan de toegangswe gen naar de verder in het land ge legen grote havens en aan andere, het eerst in aanmerking komende landingsplaatsen versperringsforteu aan te leggen. Zij zijn intussen ge weldige, van onder tot boven van zware wapens voorziene betonnen vestingen geworden, waar tussenin weer, met gebruikmaking van de soms vijftig meter hoge, voor den verdediger zeer gunstige kust, een keten van tegenstandsnestcn is aan gelegd. Alle belangrijke plaatsen ln het binnenland hebben daarbij haar eigen beveiligingsgordels gekregen, die voor een deel als vestingwerken en voor een deel als veldversterkin- gen zijn gebouwd. De overstromings zones lopen nu zo, dat zij de eer ste verdedigingslinie aan de kust be veiligen. zoals ook de overige verde digingslinies en sectoren in een practisch ononderbroken verband zich aaneenrijen. Ook wanneer vij andelijke luchtlandingstroepen er gens in het vlakke binnenland, waar misschien het overstromings- net maar dun is, dalen, hebben zij geen bewegingsvrijheid. Of het onder water gezette land voor den vijand practisch werkelijk onbegaanbaar is, ls iets. dat proef ondervindelijk bewijs nodig heeft. Dergelijke proeven zijn reeds veel vuldig genomen en worden onder wis selende omstandigheden en met tel kens andere middelen herhaald. Deze proefnemingen zijn tot dusver voor alle voertuigen op ondubbelzinnige wijze negatief uitgevallen. De water spiegel is weliswaar niet zo hoog, dat de voertuigen, waarmede de proeven genomen zijn, geheel onder water kwamen, maar zij bleven hopeloos steken. Infanteristen, die probeerden door het water heen te waden, onver schrokken kerels en goede zwemmers, die zich vrijwillig padden aangemeld, gleden uit lagen weldra languit in het water. Hun wapens geraak ten vuil en onklaar, zij verloren in de moerassige grond hun laarzen en ae voorsten kwamen tenslotte terecht in een afwateringsgreppel, zodat de po ging moest worden gestaakt. Door de polders loopt namelijk een groot aan tal van dergelijke greppels. Daar zij onder de waterspiegel niet te zien zijn, vormen zij vallen voor man en paard: boten en vaartuigen met enige diepgang echter lopen weer aan de grond, omdat de waterstand voor hen te laag is. Waar echter voor rubber boten en andere overtochtsraiddelen met zeer geringe diepgang een moge lijkheid bestaat, hier doorheen te ko men, worden bijzondere hindernissen opgeworpen. Bijzondere voorzorgs maatregelen zijn voorts daar geno men, waar een verharde weg vlak on der de waterspiegel loopt of waar een tracé van een weg of spoordijk, dam of dijk boven het water uitkomt. Eisenhouwer zou hier thans precies zo een échec üjden als de hertog van Alva en de hertog van Parma voor de watervlakten, toen de Nederlan ders in de hocgste nood eenvoudig de dijken doorstaken. Thans worden geen dijken meer doorgestoken. De techniek van de „wilde" overstro ming is vervangen door de meer ver fijnde en gecompliceerde methoden en van de „beteugelde" overstroming. KRIEGSBERICHTER Dr. GERHARD KRAUSE. Ie JAARGANG No. ?l LD WOENSDAG 19 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Duits weermachtsbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER 18 April. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: in het strijdgebied van Sebastopol zijn pogingen van de Sowjets een de omgeving beheersend heuvelter- rein te veroveren, misluxt. Boven hetzuidelijke deel van de Krim hebben de Duitse jachtvliegers op 17 April in hevige luchtgevechten 29 Sowjetrussische vliegtuigen, in hoofdzaak slagvliegers, neergescho ten. Het luchtdoelgeschut haalde bovendien nog 11 toestellen omlaag. Luitenant Lambert vernietigde alleen 12 vijandelijke vliegtuigen. Aan de benedenloop van de Dnjestr en in het gebied van Jassy is de kracht van de vijandelijke aan vallen gisteren iets verminderd. Een over de rivier gezette vijandelijke ge vechtsgroep werd in de pan gehakt. In het Oostelijke deel van de Boe- kowina hebben de Roemeense troe pen vijandelijke strijdkrachten uit eengeslagen. In het gebied van Dela- tynStanislau en ten Oosten van Stanislau hebben Duitse en Hongaar se formaties hardnekkige, vijandelijke tegenstand gebroken en ae Sowjets met zware, bloedige verliezen terug gedreven. Bij Tarnopol hebben nieuwe delen van het garnizoen volgens bevel zich al vechtende een weg gebaand naar de ln felle aanvalsgevechten opge drongen en door de luchtmacht ->el- treffend ondersteunde formaties van het leger en van de Waffen-//.Daar mede heeft de heldhaftige strijd van het garnizoen, onder leiding, van den op de dag vóór het uitbreken gesneu velden en inmiddels door den Filhrer met het ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden generaal-majoor von Neindorff, zijn einde gevonden. In een verbitterde strijd van 25 dagen heeft het garnizoen, ondanks uiterst krachtige, vijandelijke afweer, in opofferend optreden door eska ders transportvliegers verzorgd, de stormloop van een meer dan tien voudige vijandelijke overmacht bij het zwaarste artillerievuur en onaf gebroken luchtaanvallen standgehou den, en door het binden van vijan delijke strijdkrachten de opbouw van een vast afweerfront mogelijk gemaakt. Pas toen gebrek aan mu nitie en water de verdere tegenstand onmogelijk maakte werd het bevel gegeven om uit te breken. In de afgelopen nacht hebben ster ke Duitse formaties gevechtsvliegtui gen de spoorwegwerken van Kiew met goede uitwerking aangevallen. In de als doel aangegeven gebieden ontstonden verscheidene grote bran den en uitgebreide verwoestingen. In Italië zijn stoottroepen ener Oostmarkse divisie grenadiers de vijandelijke stellingen binnengedron- Commissie van Finse Rijksdag heden bijeen HELSINKI. 19 ApriL De com missie voor de buitenlandse politiek van de Rijksdag komt vandaag bij een om een rapport aan te horen van den minister van Buitenlandse Zaken. De nieuwe Turkse ambassadeur in Groot-Brittannië, Eschref Rue- schen "Unajdin, is gisteren in Lon den aangekomen. De verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.07 uur Maan op 5.37, onder 14.45 uur. 22 April N.M., 30 April E.K., 8 Mei V.M., 15 Mei L.K. Spanning aan Oostelijk front neemt af (Speciale correspondentie BERLIJN. 19 April. In alle Duitse commentaren op de situatie aan het Oostelijke front en meer in het bijzonder aan de Zuidelijke vleu gel wordt verklaard, dat dit oorlogs toneel niet meer de spamiingen der voorgaande dagen vertoont De strijdkrachten van beide par tijen zijn op het ogenblik niet meer in volledige actie. Afgezien van het gebied van Seba-stopoi, waar het rode leger met zeer sterke formaties blijft aanvallen, hebbeh de bolsjewistische aanvallen niet meer de heftigheid der voorafgaande weken. gen en hebbën talrijke onderkomens opgeblazen, Amerikaanse bommenwerpers heb ben in de loop van 17 April opnieuw terreuraanvallen ondernomen op ste den van Zuidoost-Europa. Vooral in Belgrado werd schade aangericht in woonwijken en leed de bevolking ver liezen. Onder moeilijke afweerom- standigheden werden zes vijandelijke vliegtuigen door strijdkrachten der Duitse en Bulgaarse luchtverdediging neergeschoten. In de afgelopen nacht hebben enige Britse vliegtuigen bommen laten val len op het stedelijke gebied van Keu len. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG, 19 April. Bij de heden gehouden trekking zijn de vol gende prijzen uitgenomen: ƒ2000: 1061: ƒ1500: 18231: ƒ1000: 6447. 13577, 19430, 20212; ƒ400: 7012, 12902. 19035, 24933: ƒ200: 11335, 13093. 20909, 23523; 100: 1355, 2661. 4337, 13598. 14778, 17603, 18718, 19233. Blijf niet op straat staan om naar vliegtuigen te kij ken. Het kan u het leven kosten. Het salvo van het executie peloton. dat een einde maak te aan het leven van den voor- maligen Fransen minister Pu- cheu. bewijst duidelijker dan wat ook de onmacht van de Ameri kaanse beschermers der demo cratie tegen haar bolsjewistische belagers. Pucheu, een typische vertegenwoordiger van de Franse geldmacht en als zodanig een gunsteling van Wallstreet, was op de oproep van Giraud vrijwil lig naar Noord-Afrika gegaan om zich bij de dissidenten aan te sluiten. In plaats van op een hoge post in het dissidenten comité, kwam hij in de gevange nis en vandaar sleepte en hem voor het tribunaal, dat hem ter dood veroordeelde. Proces en vonnis waren een overtuigend communistisch succes, behaald op het heftig verzet van Washing ton. Men behoeft niet Itzonderlijk met het lot van een man als Pucheu begaan te zijn, om niet temin een open oog voor de be tekenis ervan te hebben. Het geval-Pucheu bewijst, dat de chef der Franse dissidenten. De Gaulle, steeds meer de zetbaas van Mos cou wordt. Zeer opvallend is in dit verband het toetreden van de twee communisten, Grenier en Billoux, tot het Algierse regc- ringscomité. Belangrijker- nog dan het feit op zich zelf is het tijdstip, waarop de communisten besloten hebben het hun reeds herhaaldelijk gedane aanbod om in het comité zitting te nemen te aanvaarden. Blijkbaar is De Gaulle in hun ogen thans vol doende van Moscou afhankelijk om tot een openlijke samenwer king over te gaan. Onder de -jiaaste medewerkers van Dc Gaulle komt steeds veelvuldiger ontevredenheid tot uiting met de koers, waarin hun chef zich drijven laat in zijn-behoefte om zijn positie tegenover Washington te versterken. De hoge officieren beginnen zich bovendien ongerust te maken over het lot, dat hen wacht, wanneer de communistische terreur verder om zich heen grijpt. Een van De Gaulle's meest vertrouwde mede werkers; generaal Leclerc, heeft openlijk niet hem gebroken en is met zijn troepen afgetrokken naar het Zuiden van Algerije, waar hij thans op een gunstige gelegenheid v/acht om de strijd tegen De Gaulle te beginnen. Wysjinski maakt school In Zuid-Italië voltrekt zich een soortgelijke ontwikkeling. Ook aan de „bevrijding van dit gebied is geen Sowjet-soldaat te pas gekomen en men zou zich derhalve geen gunsti ger voorwaarden voor het herstel van de democratie kunnen wensen. Doch inplaats daarvan valt er een gestadig toenemende communistische invloed waar te nemen. Wysjinski, de speciale afgezant van Stalin voor Middellandse Zee-aangelegenheden, heeft zijn werk zo voortreffelijk ge daan als men dat van dezen specia list in bolsjewisering kon verwach ten. De voormalige Turijnse profes sor Palmiro Fogliatti, alias Ercoli, jarenlang een der invloedrijkste medewerkers vaxi Stalin, ontwikkelt eveneens een buitengewone activiteit. Ongetwijfeld hadden de Engelsen en Amerikanen aan Moscou in Italië de rol van toeschouwer toegedacht. Doch uit de gebeurtenissen van de laatste weken blijkt meer en meer, dat het nimmer in de bedoeling van de Sowjets gelegen heeft zich met die rol te vergenoegen. Niet voor niets Keuringen Waffen- -wachtbataillon en Landstorm Het //-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-//, //-Wacht bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger maanse in Nederland. Personen tnssen 19 en 30 jaar, die aanmeldings- plicbtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-// kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waffen-//Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langcstraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en het -Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 20 April 914 uur: Amsterdam, Dam 4; 21 April 914 uwr: Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 914 uur; Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Met kijkers wordt nauwkeurig waarge nomen hoe de bommen der Stukays inslaan. (Foto 'jj-FK. Merz \jtd) hebben zij. tot onaangename verras sing van hun bondgenoten, vriend schappelijke betrekkingen met Badog- lio aangeknoopt. Reeds hebben zij van dezen vergaande concessies los weten te krijgen. Zuid-Italiaanse ha vens en vliegvelden staan ter beschik king van de Sowjets voor materiaal- leveranties aan de bolsjewistische benden op de Balkan. Met den leider van deze bendgp onderhoudt Badoglio almede de meest aangename relaties en hij tracht zelfs een regeling met hem te maken aangaande het ver lenen van hulp bij de „bevrijding" van Noord-Italië. Kortom, de rege ringschef van het door de Anglo-Ame- rikanen bevrijde Italië is al evenzeer onder Sowjet-invloed als zijn Franse collega, die voorshands nog aan de overzijde van de Middellandse Zee zetelt. In troebel water Het tsaristische Rusland zocht zijn weg naar de Middellandse Zee via de Balkan. Dc tegenwoordige macht hebbers in het Kreml hebben sinds lang ingezien, dat er meer wegen naar een Russische overheersing van dit gebied leiden dan die over Con- stantinopel alleen. Zij zenden hun agenten bij voorkeur naar streken, die. dank zij politieke en economische ontreddering, een gunstige voedings bodem voor communistische agitatie opleveren. Territoriale beperkingen leggen zij zich daarbij niet op en zo vormen de gebeurtenissen aan beide oevers van de Middellandse Zee een uitermate leerzaam voorbeeld voor hen, die nog steeds mochten menen, dat het met de bolsjewisering van Europa zo"n vaart wel niet zal lopen, omdat de Engel- ?n en Amerikanen het niet zul len toelaten. De practijk leert, dat een Engels-Amerikaanse bezetting eerder de weg vrij maakt voor de bol- sjewistischcvloed dan dat zij in staat is een dam er tegen op te werpen. In het Middellandse Zee-gebied valt dat nog te sterker op, omdat het Rus- j sische opdringen hier een recht-1 streekse bedreiging vormt voor het i Britse imperium, t t zijn meest vitale verbindingslijn, de weg naar Indië, in gevaar ziet gebracht. De Russen hier vrij spel te geven, is in strijd met alle tradities van de Britse politiek. Wanneer de Sowjets hier dan ook zulke duidelijke successen behalen, fc dit een" onrfiisT:ënbare demonstratie van Engelse onmacht. Enige tijd geleden moest de „Times" spijtig vaststellen, dat de doortastendheid en de handigheid van de politiek van Wysjinski die van de Engelsen en Amerikanen verre over trof. En de „Daily Mail" consta teerde kort geleden, dat, terwijl Enge land Europa naar zijn systeem wil vormen, Moscou voortdurend bezig is zijn eigen veiligheidszone onafhanke lijk van de Engelse wensen op te bouwen. Projectiel geen speelgoed Weer een dode en zwaar gewonde WEERT, 18 April. Ondanks de herhaalde waarschuwingen in de dag bladen heeft te Weert wederom grove onvoorzichtigheid met een gevonden projectiel een slachtoffer geëist. Za terdagmiddag was de 22-jarige M. van der Feesten met zijn vriend Diercks aan de Diesterlaan te Weert bezig met een explosief projectiel. Toen hij het op een vensterbank sloeg, explo deerde de kogel. De gevolgen waren vreselijk. Van der F. werd de rechter hand afgerukt en ziln hoofd door de enorme splinterwerking deerlijk ver minkt terwijl ook zijn borst werd opengescheurd. Diercks, die in zijn nabijheid stond, kreeg vele splinters, voornamelijk in een dijbeen en werd zwaar gewond opgenomen. Van der F. is korte tijd later overleden. Aantal doden ïn Den Haag tot 62 gestegen DEN HAAG, 18 April. Van de Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Dinsdag 11 April op een stadsdeel van Den Haag, waar zich talrijke Nederlandse dienstgebouwen bevin den, is het aantal doden gestegen tot 62, waarvan 26 vrouwen. In zieken huizen bevinden zich nog 23 zwaar gewonden. Landwacht deed inval UTRECHT, 19 April. In de afge lopen nacht deed de landwacht te Dordrecht een geslaagde inval. Hon derden distributiestamkaarten, hon derden levensmiddelenbonnen, tien tallen vervalste persoonsbewijzen en tientallen blanco-persoonsbewijzen werden in beslag genomea Ook een grote hoeveelheid levensmiddelen viel in handen van de Landwachters. De Taalfrein voor de microfoon HILVERSUM, 18 April. Van Woensdag 19 April af zal elke Woens dagavond. van 194620.16 uur over Hilversum 1 een gesprek worden uit gezonden van enige forensen, die van do hoofdstad naar hun woonplaats in het Gooi terugkeren. Het zijn zeker niet alleen de minder ontwikkelden, die vreemde woorden verkeerd gebrui ken, maar er zijn overal mensen, die graag een vreemd woord kiezen zonder dat zij precies weten, wat dit betekent. Nu zal prof. De Wijs en -zijn mede reizigers in een luchtig gesprek veel misverstanden vilt de weg kunnen ruimen. Nog meer beperkingen in Engeland BERLIJN. 19 April. De volledige kneveling der diplomatieke missies in Engeland is gevolgd door nieuwe uit zonderingsbepalingen. Deze machti gen ambtenaren der politie om te al len tijde wegen af te zetten teneinde militaire transporten door te laten, en ze geven iederen soldaat het recht maatregelen te nemen en desnoods geweld te gebruiken als het er om gaat wegen schoon te vegen voor het militaire verkeer. Verder is bepaald dat bij het begin van de troepentransporten de nor male loop der treinen volkomen uit geschakeld wordt. Tenslotte worden de diplomaten en hun personeel on- derworpeh aan dezelfde regels als alle buitenlanders, hetgeen betekent dat hun toegang kan worden gewei gerd tot bepaalde gebieden en dat hun een uitgaansverbod kan worden opgelegd. In de Duitse hoofdstad herinnert men aan de woorden van Churchill dat hij „tajrijke malen loos alarm, veelvuldige schijnaanvallen en vele generale repetities" voor de invasie zou aankondigen. Men houdt er reke ning mee dat de nieuwe Engelse maat regelen een faze van de zenuwenoor log zijn, maar verklaart dat wanneer er meer achter mocht steken, Duits land voorbereid is op alle verrassin gen. Hevige luchtgevechten boven Duitsland BERLIJN, 19 April. Gistermid dag zijn boven Noordwest- en Noord- Duitsland bij sterk wisselende weers omstandigheden felle luchtgevechten gevoerd met Amerikaanse formaties, welke gevechten nog in hevigheid toenamen, toen de aanvallers naar het gebied van de Duitse hoofdstad vlogen. Duitse jagers en jachtkruisers brach ten vooral de grote Amerikaanse bom menwerpers door ononderbroken aan vallen in het nauw en braken steeds weer door de door talrijke jagers met grote actie-radius gevormde bescher ming heen. Ook op de terugweg stonden de vijandelijke formaties nog bloot aan de hevige aanvallen van de Duitse jagers en jachtkruisers. Lichte luchtdoelbatterijen der lucht macht zijn eveneens met succes opge treden tegen de Amerikaanse forma ties. Zij richtten op de Amerikaanse Jagers, die in scheervlucht Duitse vliegvelden bestookten, goedliggend vuur en schoten een aantal van die jagers neer. .Scholen bolwerk der r&acHe" DEN HAAG, 18 April Op Don derdag 20 April houdt Max Blokzijl om 18.45 uur via Hilversum I zim radiopraatje, ditmaal getiteld: „De scholen een bolwerk der reactie", AMSTERDAM, 19 ApriL Onder de beschikking van den Rijkscom missaris no. 5/1944 dd. 13 Maart 1944 betreffende het ontvangen van Duitse orders door Nederlandse ondernemin gen vallen ook postzegels. Duitse or ders, naar of in Nederland geplaatst, tot levering van postzegels behoeven derhalve de voorafgaande goedkeu ring van het Centraal bureau voor opdrachten voor het bezette Neder landse gebied. Den Haag. SCHEEPS WERKTUIGKUNDIGEN. Den Haag: geslaagd voor diploma c: J. Mieras te Heomatedo; voor diploma c, le godeelte: M. J. Brand te Haar lem, W. G. v. k. Kolk te Purmerend en voor diploma b. le gedeelte: H. E. Spaan te Utrecht en G. J. Borghart te Rotterdam. APOTHEKERS-ASSISTENT. Am sterdam; geslaagd de dames A. Bln- nerts (Enkhulzen) en M. A. van Drent (Den Haag). SPORTNIEUWS Bokskampioenschappen met 73 deelnemers AMSTERDAM. 18 April. Gro- ningen zal 22 April a.s. eri verder 23 April en 6 en 7 Mei de beste Neder landse boksers die op het ogenblik in ons land beschikbaar zijn zien kampen om de nationale titels in de acht gewichtsklassen. Drie en zeventig deelnemers zullen op deze kampioenschappen uitkomen, een re cord aantal sedert de NJBJB. be- Twintig April ncgentienvieren- Adolf Hitler Rijkskanselier. In veertig is de vijfenvijftigste 1944 is door lijfelijke ervaring de verjaardag van den Führer Brits—Amerikaanse tegenstander Wie op deze dag temidden van stellig de allerlaatste, die zal wil- oorlogsstormen en invasiekoorts len beweren, dat het bewind van een ogenblik van bezinning vin den kan, bladere opnieuw in „Mein"" Kampf", het boek dat Adolf Hitler in 1924 opzette, toen zijn gedwongen verblijf in de vesting Landsberg den strijder den Führer „machteloos" was. Maar het is alweer de Duitse ar beider vóór allen, die van nabij de redding uit de chaos mee maakte en die onvertroebeld door imperialistisch-kapitalistische met het brandende woord en met propaganda de oprechtheid ver- de motorische daad voor het eerst staat van Hitler's woord: dat tijd tot schrijven liet. En wie voor niemand deze wereldoorlog daarbij de langzaamaan beruchte zó ongelegen kwam als voor den Nederlandse „objectiviteit" niet Führer, omdat hij er zich voor verloochenen kan, grijpe rustig jaren door geremd weet in het óók naar een van de vele politieke grote socialistische opbouwwerk, gedenkschriften, die omstreeks Er wordt in deze dagen veel ge- datzelfde jaar van de hand van schreven over vrijheid. Bernhard befaamde Westeuropese staatslie- Kohier heeft eens een woord ge- den verschenen. Die van Winston sproken, dat iedere eerlijke arbei- Churchill bijvoorbeeld, de zes der begrijpen en onderschrijven, delen van „The world crisis". kan: „Zolang er nog werklozen Het ls niet moeilijk, er twee zijn. is de arbeid niet vrij en zijn werelden ln weerspiegeld te zien. Het is evenmin moeilijk de beslis sende verschillen te peilen. In Churchill's, geschriftenhet moei zame relaas van weifelend pogen en menselijk falen, een inkeer tot het verleden en een op wel haast alle punten (waarlijk niet alléén in het standpunt tegenover het bolsjewisme) verouderd en achterhaald staatsmansinzicht. In „Meln Kampf" een politieke ana lyse van profetische helderheid, waarvan na twintig jaren niet alleen geen woord „verouderd" is, maar waarvan integendeel ieder woord nader tot zijn praktische zin gekomen schijnt. „Lees en verbaas u!" zou men de velen alle werkers rechteloos, zij moeten zich immers hun arbeids voorwaarden laten dictoren en zijn afhankelijk." Helaas is de oorlog niet de tijd, waarin nieuwe, tegengestelde tendenzen ruim baan hebben. Daarom blijft het vooreerst moeilijk, te overtuigen wie niet reeds gisteren overtuigd was. Maar de Duitse frontsoldaat van heden is de Duitse arbeider van gisteren. En hij ervoer wél aan den lijve, dat de Führer met zes jaar vredesopbouw het aan zien van arbeid en arbeider ver hoogde gelijk het nimmer tevoren in de wereldgeschiedenis verhoogd was. De beursmagnaten ln Washing- kunnen toeroepen, die dit won- ton en Londen begrijpen nog altijd derlijke boek toch reeds (lang ge leden) meenden gelezen te hebben en „dus" te kennen. De millioenen Duitse arbeiders hebben (anders dan de Neder landse dat. door de ontwikkeling niet, vanwaar het Duitse volk zijn weerstand haalt. Omdat zij daar ginds hun eigen arbeiders nim mer iets gaven noch ooit zullen hebben te geven. De Führer echter behoefde er niet aan te twijfelen konden) hun Inzicht nog met ander vergelijkingsmateriaal ge wonnen. Het ontwrichtende werk der auteurs van „Versailles" on dervonden zij immers aan den der ^dingen in het^ verleden ooit door al zijn arbeiders begrepen te a v i 4 4-1.4. -4 worden, toen hij op 11 December 1941 na het officieel in de oorlog treden van de Verenigde Staten zei: „Het Duitse volk weet, dat dit het beslissende uur van zijn lijve. De waanzin der „herstel- bestaan is. De Amerikaanse pre- betalingen" in combinatie met de sident en zijn plutocratische kliek welbewuste ontwrichting van het hebben ons de volken der niets- Duitse economische leven riep bezitters gedoopt. Dat is juist, het beeld op van een houthakker, Maar de niets-bezitters willen dien men zijn bijl afneemt en ver- bleven en zij zullen in ieder geval volgens opdraagt een eik te vel- bereiken, dat het weinige, dat zij len. Wat daarna kwam, volgde hebben om van te leven, hun niet logisch uit het eerste: inflatie, ook nog door de bezitten den wordt vernietiging van het volksinko men, niet meer te remmen werk loosheid. In 1928 waren er in Duitsland 1.391.000 werklozen bekend. In 1929 werden het er 3.049.706, in 1930: 3.217.608. in 1931: 4.886.925, in 1932: 5.603.000, in 1933: 6.013.000. Een werkloze op wei- geroofd. Onze tegenstanders moe ten zich niet vergissen. In de tweeduizend jgar der ons bekende Duitse geschiedenis is ons volk nooit méér aaneengesloten en eensgezind geweest dan thans." Het Duitse volk wil, omdat het wéét. Dat is de zin van alle ge dachten, die zich op deze dag haast elke drie volwassen, vol- bezighouden met den Führer en waardige arbeiders! Toen werd met zijn strijd. paalde, dat per district slechts twee boksers in één gewichtsklasse mogen uitkomen. Het gaat bij deze kam pioenschappen niet alleen om de per soonlijke eer maar ook om die van de afdelingen. Het vorig Jaar werd voor het eerst een wisselbeker beschikbaar gesteld voor dc afdeling, welke de meeste punten behaalt en zich kampioen der afdelingen van den N.BJB. mocht noemen. De wisselbeker werd het vorig jaar gewonnen door het Zuiden, maar het is lang niet zeker, dat deze afdeling ditmaal een kampioenschap zal ver lengen. Hier volgt de lijst van deelnemers aan de Kampioenschappen: Noord-Holland: Schneider en Da- men (vlieggewicht), Hessels en Ka- balt (Bantam), De Jong en van den Buske (veder), Joustra en Paré (licht). Walraven en Hofstede (Wei ter), Peppels en Smallenburg «mid den), Van Hellemond en Janssen (halfzwaar) en Olij en Niemans (zwaargewicht). Zuid-Holland: De Wolf. en van Oosten (vlieggewicht). Van den Berg en Braxhoofden (bantam). Ouds hoorn en Kleinheerenbrink (veder), Dekker en Borgo Gicht), De Wolf en Vink (Weiter), Stuiver en Blokland (midden). Lodders en Liefhebber (halfzwaar), Appel (zwaargewicht). Zuiden: Döll en Heuts (vliegge wicht). Van Dijk en Döll (bantam), Evers en Serton (veder), Beekwilder Bertus (licht), Politiek en Theeuwen (weiter), De Ruiter en Sijstermans (midden), Tuilemans en Pllet (halfzwaar) en Van Bemmel en Vaessen (zwaargewicht). Tot zijn geluk moette Kees ontr een ouden schoolvriend. Hoe lang was het ge leden, dat zij elkaar Jan had in 't zelfde er lang en breed met schuitje gevaren. Wist Moeder over gehad en er dus dlles van! Drie ten slotte is hij eens weken had hij het vol- gaan informeren, of „die gehouden om hier en jongen van 'm" er moei voor het laatst hadden daar als mee-eter te gast lijkheden mee zou krij- gezien? Zij hadden in dezelfde straat gewoond, samen school gegaan, samen in hetzelfde elf tal gezeten, samen toe komstplannen gesmeed. te zijn. Toen was het gen, wanneer hij zich verlangen naar regel- weer aanmeldde, matig werk hem te sterk Kees, die tul zijn bit- geworden. Dat leven op tere ervaringen als on- de schobberdebonk en derduiker maar al te die onrust was niets ge- graag weer aan de slag Jan' was verhuisd en daan. Buiten de beurs wilde, heeft de gelegen- kort daarop verhuisde om had hij iets gekre- heid te baat genomen Kees. Toen zij elkaar de gen bij een aannemer, om straffeloos „óp te laatste maal zagen, had- Werk in zijn eigen vak duiken", den zij allebei een baas en. goeie verdienste. Na Een aannemer van en al .pratende waren zij verloop van tijd kwam bouwwerken kon hem tot de slotsom gekomen, het uit. dat hij zonder gebruiken en kijk, nu is dat de een voor den an- arbeidsvergunning werk- t-ie weer op dreef! Hij der niet behoefde onder te en toen ze hem daar heeft weer een heerlijk gevoel van eigenwaarde. te doen Dat was ruim ander half jaar geleden. En nu deze ontmoe ting. ,Kees, kerel, hoe gaat het met jou?" Zij hadden elkaar de Lotgevallen van 'n onderduiker slot) Wanneer hij 's morgens in zijn eigen bed! wakker wordt, dan weet hij, dat het werk hem wacht en wanneer hij met zijn arbeidskamera den wedijvert om het even was er een pijn lijke stilte geweest. Twee vrienden keken elkaar hooi °P grepen, had-ie een karwei op tijd óp te le- ogenblik in z"n rikketik veren, dan doet hij dat gezeten, dat-ie regel- niet alleen om zijn aan recht naar Amersfoort deel in dc premie. Kees of naar Vught zou wor- heeft in het Hollandse hn* £ih den 0ezonden- M°ar dat duin zijn arbeidsvrcug- KJ liev inders' de herwonnen en dat ie iets nan mankeerde Hlj tTO, een ambte. méér waard dan die '•Y&™l 10, heb je naar, die het waardeer- paar guldens extra-loon! uliï üiL' w» de'JLat hij eigener be- ln zijn lotgevallen als Kijk dat was de ver- Toeging de brui had gc- onderduiker had vol bouwde vriend van voor- geven aan het onderdui- doende stof gezeten voor heen, die nog altijd vól ken. „Voor jongens van een spannend feuille- oeiangsteuing Zlag weet ik nog ton. Wij volstaan met wel een gaatje..." En hij drie korte verhalen had hem een werlc-ob- warme was. Kees had niet ge schroomd, zijn hart te liLchten. Hij vertelde, dat-ie zónder was, dat-ie ,een duik" had een goed bericht: voor ject genoemd, waar Jan jongens als Kees is er een kans om weer aan de slag te gaan. Kees en zijn lotgenoten wordt nu al meer dan een halj jaar met veel pleizier geno- zijn jeugdige arbeids- men. .Ken oom van me kracht in dienst stelt de gelegenheid geboden zei, dat hetmaar voor van onze volksgemeen- om te ontkomen aan de schap. demoraliserende gevol- Wat een toevallige gen van een lichtzinnig ontmoeting al niet kan genomen besluit. Wie doen! weet wat onderduiken Kees is na dat gesprek betekent, zal deze kans met Jan naar huis ge- benutten om weer óp tc gaan om met Vader te duiken, praten. Vader heeft het Toe dan maar..% een week of wat nodig zou zijn, maar 't duurt nu al drie maanden. Steeds opgejaagd, af hankelijk van anderen. En hoe lang nog?"... Toen was Jan gaan vertellen!. Oosten: Bouwhuis (vlieggewicht), Van Brienen •(veder), v. d. Kooi en Steyn (licht), IJsendoorn en Biite- rowe (weiter). Wijma cn Munnekes (midden), Aarden en Lammers (half zwaar) Noorden:, Hesseling en Klein (viieg- gewicht), Busscher en Slijvcr (ban tam) Visscher en Posfma (veder), Prins en Paré (licht», Voornhout en De Vries (weiter), Schubart en Wa genaar (midden), Bakker cn Van Slooten «halfzwaar) en De Jager en Pijper (zwaargewicht). Voetbalprogramma voor Zondag DEN HAAG. 18 April. Voor de kampioenscompetitie worden Zondag as. gespeeld de wedstrijden Hera clesVUC met als scheidsrechter de heer M. P. A. de Vet en Heerenveen —De Volewijckers. welke geleid wordt door den heer H. J. C. (Jo len. Voor de voetbalcompetitie der eerste klasse worden Zondag a.s. nog gespeeld de wedstrijden: district 1: DFC—Sparta; district 4: Roermond BW, MVVSpekholzerheide, De Spechten—NOAD; district 5: Veloci- tas—Leeuwarden, HSC—Achilles en SneekBe Quick. Voor de promotiecompetitie der tweede klasse worden Zondag a.s. de volgende wedstrijden gespeeld: dis trict 1: tweede klasse b; DOS— Vriendenschaar: district 3: Be Quick —Borne; district 4: VW—Goes en Limburgia—TSC. Aanvulling Voetbalprogramma AMSTERDAM, 19 April. Voor Zondag zijn eveneens vastgesteld de volgende wedstrijden: District I, tweede klasse A: De Ken- nemersZFC; B: VolendamDWV, HerculesHilversum. Prom. 3e klasse: RapldltasTOG, Helder—ZVV. District II, prom. 3e klasse: Laak kwartierVOC, VFCWassenaar. District IV, A: MirandaWaubach, KerkradeWaub. Boys. RKONS Bleljerhelde; B: SlttardKlmbrla, WeertWillem I, AlmanlaHeer; C: VIOSTNevelo. Prom. 3e klasse: MarsanaGelcen. VTVPalemig, VeloxRAC, Servatlu» Geel Bruin. AMSTERDAM, 19 April. Naar wij vernemen zijn er enkele wijzi gingen gebracht in het kampioens programma. De wedstrijd Vole wijckers—Longa. die op 21 Mm ge speeld zou worden, wordt verschoven naar 29 Mei (Tweede Pinksterdag) en de wedstrijd LongaVolewijckers. die op 28 Mei gespeeld zou worden ls nu vastgesteld op 4 Juni. Ten aanzien van de datum, waarop de wedstrijd De VolewijckersHeerenveen overge speeld zal worder*. is nog steeds geen beslissing genomen. VOLKSCULTUUR EN KUNST Verdi's „Don Carlos" bij G.T.A. Binnenkort ls de opvoering tc ver wachten van Verdi's opera „Don Car los", een muziekdramatische bewerkIng van Schiller's Spaanse koningsdrama, over dc ongelukkige liefde van den 16de-ecuwse „Infante". Dit werk uit Verdi's tweede schepplngspcrlode en dus reeds van grote rijpheid, ls ln ons land zelden opgevoerd Ook deze opvoering zal ln de Neder landse taal geschieden en wel ln een vertaling van mr. Johannes den Her tog. Vooral voor deze opera is dit van groot belang, omdat Vordi zelf reed» op de belangrijkheid ener verstaan baarheid van deze tekst heeft gewezen. Ook de muzikale leiding zal ln han den zijn van Intendant Den Hertog. De regie zal worden verzorgd door Cornells Bronsgeest, die o m. nog kort geleden bij een der Duitse front- theaters zijn verdiensten op dit ge bied reeds heeft getoond cn thans voor het eerst als gast bij de Amster damse Opera optreedt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1