HET DAGBLAD Samenwerking in het Pact van Drie groeit Nieuwe terreinwinsten West van Tarnopol in Tokio VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hoe Kees zijn duik nam. Zweedse zwarigheden Ongeschokt geloof in de zege Conferentie Eerste linie van Imphal verbroken Gevechten in de Karpathenpassen Duitse weermachtsberichten Afweersuccessen in vele sectoren Domineesruzies IJsje voortaan één dubbeltje Officiële bekendmaking Acht terroristen zijn terechtgesteld TOKIO, 17 April. In de ambts woning van minister Tojo is Za terdag een bijeenkomst gehouden van de gemeenschappelijke tech nische commissie der vertegen woordigers van het Driemogend- hedenpact, waarbij ook de mili taire commissie aanwezig was. Deze bijeenkomst, die wordt be schouwd als de belangrijkste ge beurtenis in de driemogendheden- politiek der laatste maanden, was een nieuwe bevestiging van de vastberadenheid der landen van het pact om de oorlog tot een zegevierend einde te brengen. De vergadering leverde een vol ledige overeenstemming op en het onverbrekelijke samengaan van de mogendheden bleek uit de wens om de samenwerking tussen Japan en de bondgenoten in het Westen nog te versterken. Aan de conferentie namen deel de léden van de algemene commissie: de Japanse minister van buitenlandse zaken Sjigemitsoe, de Duitse ambas sadeur Stahmer, de Italiaanse zaak gelastigde Principini en verder minis ter-president Tojo en de Japanse minister van marine Sjimada. be nevens talrijke militaire deskundigen. Aan het begin van de vergadering gaf Tojo een overzicht van de alge mene oorlogstoestand. Wel hebben Amerika en Engeland, zo verklaarde Tojo. die bij het uitbreken van deze oorlog de ene nederlaag na de andere leden, de laatste jaren verkondigd, dat zij van alle kanten tot de tegen aanval zouden overgaan, en wel heb ben zij in het Oosten en in het Wes ten aan de rand der gebieden van de Asmogendheden met inspanning van alle krachten geprobeerd aan te vallen, maar nergens zijn zij er in geslaagd onze hechte stelling te schokken. Integendeel, het geloof in de eindoverwinning van onze staten en in de onoverwinnelijkheid van jonze positie werd van dag tot dag sterker. Met bewondering volg ik de dappere «trijd der Duitse en Italiaanse troe- Ïien in Europa. Onze vijanden Enge- and en Amerika verkondigen de laatste tijd nog luider dan ooit de komende oprichting van een tweede front in Europa. Het is mijn stellige overtuiging, dat de Duitse weermacht Britten voeren nog versterkingen aan TOKIO. 17 April. In het Noor den van het gevechtsgebied rond Imphal'zijn. de Japanners er na zware gevechten in geslaagd de voorste verdedigingslinie te doorbre ken. Zodoende rukken -Japanse nationaal-Indische troepen zowel van het Noorden als uit het Zuiden en Oosten langzaam maar stelselmatig op naar de stad. De jongste frontberichten stellen in het licht, dat de strijd om deze voor de Engelsen zeer belangrijke basis een hoogtepunt heeft bereikt. Lord Mountbatten zou in Imphal zijn aangekomen om, met verschei dene stafofficieren de verdediging te leiden. Verder hebben de Britten per vliegtuig troepen aangevoerd, die volgens verklaringen van over lopers afkomstig zijn uit Calcutta, Tsjittagong en van het front in de Ara kan-bergen Dit wijst er op, dat alles in het werk wordt gesteld om de stad te behouden. Inmiddels zetten de Japans-Indi sche troepen in de nabijheid van de spoorlijn Assam-Bengalen ook hun opmars voort, naar de weg Kohima- Dimapoer. Ze hebben thans heuvels bereikt, die de plaats Nisjoeguard beschermen, welke plaats de poort naar de vlakte van de Bramapoe- tra-vlakte vormt. Ook hierheen hebben de Britten door de lucht ver sterkingen aangevoerd. Hoeveel indruk de Japans-Indische opmars in Voor-Indië zelf maakt, blijkt uit het feit. dat de Moslem liga in een vergadering de vorming heeft geëist van een onafhankelijke moslemstaat, die Assam en Benga len zou moeten omvatten. BOEDAPEST. 16 April. De chef van de generale staf der Hon- ved deelt mede: Onze beveiligingseenheden ter ver dediging van de Karpathenpassen heben sedert ongeveer twee weken gevechtscontact met den vijand. In samenwerking met Duitse formaties iiebben onze troepen een verdere ter reinwinst tot staan gebracht. Door onze in belangrijke richtingen onder nomen tegenaanvallen werd de vijand, die zich taai verdedigde, teruggeworpen en zijn belangrijke terreinsectoren veroverd. Sandhi heeft malaria STOCKHOLM, 17 April. In Bombay is in een regeringscommuni- qué medegedeeld, dat Gandhi sedert drie dagen aan malaria lijdt. Hij is zwak, doch zijn toestand is, de om standigheden in aanmerking geno men, bevredigend. Aftreden van Victor Emanuel opnieuw geëist MILAAN 11 April. De Italiaanse anti-fascistische partijen zijn Zater dag te Ban bijeengekomeen, waar zij opnieuw hebben geëist, dat Badoglio een nieuwe regering „op brede par lementaire grondslag" zal vormen. De partijen verklaarden, dat slechts een „waarlijk democratische" rege ring overeenstemt met de belangen van het volk. De onlangs door Victor Emanuel aangekondigde instelling van een al gemeen stadhouderschap van kroon prins Umberto werd van de hand ge wezen en de eis werd herhaald, dat de Koning onmiddellijk en op on dubbelzinnige wijze afstand van de troon zal doen. De communistische actiegroep rft een leidend aandeel gehad bij beraadslagingen. een aanval niet alleen uiteen zal slaan, doch het Engels-Amerikaanse leger een vernietigende slag zal toe brengen, die de eindoverwinning van onze drie mogendheden zal bespoe digen. In het gebied van Groot-Oost-Azië beschermt Japan belangrijke gebieden van het Zuiden en verijdelt het de bedoeling van de Engelsen en Ameri kanen om van het continent, of van de Stille Oceaan af. aan te vallen. Japan is er onwrikbaar zeker van, dat het deze positie zal weten te be houden. dat het den vijand vernie tigend zal weten te verslaan. Tojo noemde de samenwerking met het Indische Nationale leger een be wijs van de verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel: de bevrij ding der onderdrukte volkeren, en be sloot met de woorden: „Hoewel wij in het Oosten en het Westen geschei den strijden, willen en zullen wij met Duitsland en Italië en hun bondge noten in Europa sterker en nauwer dan ooit samenwerken, terwijl wij tevens elke poging van onze vijanden om ons te scheiden willen verijdelen en daarmede in Oost-Azië en. Europa gemeenschappelijk de eindoverwin ning willen behalen en onze gezamen lijke doeleinden willen verwezen lijken. De Duitse ambassadeur zeide: „Het streven van onze vijanden in de laatste maanden om enkele Europese staten die tot ons bondgenootschap behoren door bedriegelijke verlokkin gen en dreigementen aan het wan kelen te brengen, zijn mislukt. De Europese bondgenoten van Duitsland hebben ingezien, dat alleen de hechte samenwerking met Duitsland hen be schermt. Terwijl onze vijanden met alle middelen van vernietigende pro paganda onze onscheidbare strijdge meenschap proberen te ondermijnen, neemt In hun eigen kamp de onenig heid toe. Een overzicht van de totale situa tie, zo besloot de ambassadeur, leidt tot het inzicht dat de beslissende periode van deze oorlog voor de deur staat. Elke burger van onze volkeren strijdt of werkt krachtens het ge voel van verplichting tegenover onze gesneuvelde soldaten en met de on wrikbare overtuiging dat de eindover winning aan ons zal zijn." Raad voor de Magistratuur voor leden der N.S.B. Mussert heeft voor leden der N.SB. een Raad. voor de Magistratuur Inge steld, aldu6 meldt „Volk en Vaderland". Deze raad zal in voorkomende ge vallen een onderzoek instellen naar misdragingen of misslagen van leden der Beweging, die een gezagsfunctie in overheidsdienst bekleden, welke niet met de waardigheid van het overheidsambt verenigbaar zijn, ten einde den Leider in staat te stellen te beslissen, of het betrokken lid met het oog op het aanzien der Beweging van het lidmaatschap der Beweging vervallen moet worden verklaard. Des betreffende klachten worden bii de raad aanhangig gemaakt en toegelicht door den procureur van den Leider, aan wlen leder lid en elke lmtantiè der Beweging verplicht i6 desgevraagd alle door hem verlangde inlichtingen schriftelijk of moadéllng te verstrek ken. Tot voorzitter van de Raad voor de Magistratuur heeft de Leider benoemd Ir. F. E. Müller. burgemeester van Rotterdam; tot leden de heren S. L. A. Plekker. burgemeester van Haarlem, prof. dr. H. Wcstra, burgemeester van Den Haag, mr. A. J, Backer, commis saris der provincie Noord-Holland. Tot procureur van den Leider is benoemd dr. J. H, Carp, president van het Vre degerechtshof; als griffier is mr. H. F. Torringa, directeur dor Vereniging van Ned. Gemeenten, toegevoegd. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 17 April. Bij de heden gehouden trekking zijn de vol gende prijzen uitgekomen: 30.000: 19363: 5.000 3048: 1.500 8363; ƒ1.000: 10017: ƒ400: 24707; ƒ200: 4419: *100: 1958, 4799, 8871, 8887, 13212, 15400, 17283. l« JAARGANG No. 89 D MAANDAG 17 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Als de zolder ontruimd Is, is het brandgevaar geringer. Zorg ervoor, dat hoeken en muren bereikbaar zijn. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 16 April. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: In het Zuidwestelijke deel van de Krim brachten Duitse en Roemeense troepen de, onze bewegingen volgende, bolsjewisten in zware gevechten tot staan en vernietigden 28 vijandelijke pantserwagens. In hevige luchtge vechten en door de luchtdoelartillerie werden 36 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan de benedenloop van de Dnjestr en bij Orhei mislukten tal rijke aanvallen van den vijand door de weerstand van onze troepen, die door de luchtmacht schitterend wer den gesteund. Plaatselijke penetra ties werden afgegrendeld. In de afgelopen dagen heeft zich hier de zevende compagnie van het pantsergrenadierregiment 11, onder bevel van eersten luitenant Henk, bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Jassy brach ten onze troepen de bolsjewisten bij plaatselijke aanvallen zware, bloedi ge verliezen toe. Ten Oosten van Stanislau werden bolsjewistische gevechtsgroepen naar het Zuiden teruggeworpen. Herhaalde vijandelijke aanvallen in de Strypa-sector mislukten. Ten Westen van Tarnopol drongen onze aanvalsformaties, door ge- vechts- en slagvliegtuigen gesteund, in verbitterde gevechten verder naar voren. De bezetting van Tarnopol blijft aan de Westelijke rand der stad de steeds opnieuw stormlopende bolsjewisten hélfhaftig verzet bieden. In de afgelopen nacht vielen sterke formaties zware Duitse vliegtuigen het station Samy aan. In de doel gebieden werden talrijke ontploffin gen en branden waargenomen. Ten Zuiden van Pskow viel de vij and, door pantserwagens en slag vliegtuigen gesteund, ook gisteren tijdens de gehele dag aan. Hij werd met zware, bloedige verliezen afge slagen. In de beide laatste dagen werden daar 72 pantserwagens ver nietigd. In het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand vrij sterke aan vallen op enkele van onze vooruit geschoven steunpunten ten Zuid westen van Littoria, die na tijdelijk verloren te zijn gegaan in een tegenaanval heroverd werden. Aan de overige fronten verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Amerikaanse bommenwerpers vie len gisteren verscheidene plaatsen in Roemenië aan, o.a. het stadsgebied van Boekarest. Er ontstonden schade aan gebouwen en verliezen onder de j bevolking. Door Duitse en Roemeense i jagers alsmede door luchtdoelartille rie werden, volgens de tot dusver ontvangen rapporten, 20 vijandelijke vliegtuigen, voor het merendeel vier- Kees is een flinke, uit die den enkeling kansen i JR Onderduiken de kluiten gewassen biedt, doch ook"van tijd Ome Hein sprak dat jongeman, die wan- tot tijd verplichtingen woord zo gemakkelijk neer het er op aan komt oplegt. uit en het leek waar- zijn handen uit de Kees ontsprong enkele achtig niet eens zo moei- mouw weet te steken, malen de ddns en het lijk om er een begin mee Na de lagere school met scheen, dat hij veel ge- te maken. Maar hoe zou vrucht te hebben door- luk had. Hij mocht zijn het dan verder moeten? lopen, kostte het hem plaats in de fabriek be- Aan goede wil om Kees niet veel moeite, een houden, terwijl anderen te helpen zou het den baas te vinden. Zijn ijver werden weggeroepen voor baas niet ontbreken, en zijn ambitie brachten werk in Duitsland. In de maar als onderduiker hem op een eervolle familiekring gingen er zou Kees toch niet in de plaats en aan de op- over dat werken in fabriekkunnen blijven, drachten, die hij van Duitsland allerlei ijse- Dat was immers véél te zijn baas of van den lijke verhalen en ome riskant?! meesterknecht ontving, Hein, die zich zijn leven ome Hein begreep dat kon hij wel merken, dat \an9 voor „de polletiek goed en daarom zei had aennteresseerd. aar fcj. Wanneer je onder duikt, moet je het goéd doen. Het beste doe je, hier niet te blijven en daarom zal ik je wel aan het adres van een vertrouwde organisatie hèlpen. Een vertrouwde organisatie, dus denk er aan: mondje dicht, uit kijken en dagen tellen!" Daar woelden veel ger De lotgevallen van een onderduiker men hem rustig een had geïnteresseerd, gaf moeilijk werkstuk durfde bij die sombere bespre- toevertrouwen. De baas had pleizier in Kees en hij gaf hem de goede raadin zijn vrije tijd niet uit te rus ten van de vermoeienis sen des daags, doch les sen te volgen op een kingen de zijns inziens avondschool. Het aldus enig juiste koers aan. genoten onderwijs zou Hoewel ome Hein een het zetten van een voltijdlang in de familie dachten door het hoofd gende stap op de maat- voor communist door- van Kees. Twee nachten schappelijke ladder ver- ging, wist hij zich thans iag hij wakker met de gemakkelijken... „een goede Nederlander" oproep onder zijn hoof el- Kees volgde de goede en tn die kwaliteit dien- kussen. De tekst van die raad op en met zijn va- de hij iedereen van ad- oproepkaart kende hij der en moeder zag hij de vies en van repliek. nu al uit zijn hoofd en toekomst niet somber in: Kees ontkwam niet aan 0p de derde ochtend be- zijn weg lag klaar en dat, wat ome Hein Jiet dacht hij onder het op- duidelijk uitgestippeld jioodlot" noemde. Opeen staan, dat hij nu nog en alles wees er op. dat morgen lag er een aan maar zes uur en een Kees het nog een stukje Kees geadresseerde op- kwartier had om te be- vérder zou brengen dan roep in de brievenbus en slissen over de vraag: Vader het reeds in zijn die oproep zou weer gaan 0j niet gaan. vak gébracht had. volgens ome Hein het F y.pinnnpn apjmrék "f*"' ,,Mm mTM%ZgT*A?&l uS,enT "Srt kwam ome te d' ioorsla^ Kees probeerde rustig Hein oplopen en nadat Kees liet de oproep zijn weg door het leven de broertjes en- zusjes verstrijken en met het naar bed waren gejaagd, gevoel van een spijbe- werd er in de keuken laar ging hij 's avonds „familie-raad" gehouden, ome Hein opzoeken, ten .Kr zit maar één dingeinde iets meer te weten op", had ome Hein ge- te komen over die ge zegd. „Wanneer je jon- heime organisatie, die leen zijn op de wereld, ge leven je lief is, moet hem als onderduiker doch deel uitmaken van je je borst natmaken en thans verder moest hei een grote gemeenschap, onderdutkenf" pen. te vervolgen, maar de tijdsomstandigheden lie ten hem niet ongemoeid. Kees werd er aan herin nerd, dat hij en honderd duizend anderen niet al- motorige bommenwerpers, vernietigd. Bij aanvallen van formaties Ame rikaanse Jagers op Noord- en Mid- den-Duitsland werden op 15 April 31 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Bij de afweer van deze aanval len hebben zich lichte batterijen luchtdoelgeschut van de luchtmacht, luchtdoelartillerie van de marine en havenbeschermingsvaartuigen bijzon der onderscheiden. Simferopol en Feodosia zijn ontruimd Het weermachtsbericht van Zater dag luidt: Op de Krim hebben de Duitse en Roemeense troepen zich bij voort durende gevechten tegen den sterk opdringenden vijand verder naar het Zuid-Westen gedistancieerd. De ste den-Feodosia en Simferopol werden ontruimd. In de tijd van 8 tot 13 April heb ben formaties van het leger, van de luchtmacht en van de marine-artil lerie 285 vijandelijke tanks vernie tigd. In de zware gevechten der laat ste dagen hebben zich de gevechts groepen onder bevel van majoor Schroder en kapitein Heidelberg bij zonder onderscheiden. Aan de benedenloop van de Dnjestr probeerden de Sowjets hun bruggenhoofden op de westelijke oever van de rivier uit te breiden. Alle aanvallen werden in onverwijl de tegenaanvallen afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijdkrachten van slag- en gevechtsvliegers in de afweergevech- ten op de Krim en in het gebied van Tiraspol. Alleen in deze gebieden werden de beide laatste dagen 73 Sowjet-pantserwagens door aanval len uit de iuchfL vernietigd. By Delètyn en ln het gebied ten Oosten van Stanislau vielen de bols jewisten met sterkere strijdkrachten aan. Zij werden onder afgrendeling van enige penetraties afgeslagen. Ten Westen van Tarnopol drongen onze troepen de krachtig versterkte vijandelijke stellingen binnen en wonnen ondanks taaie vijandelijke tegenstand terrein. Het garnizoen van de stad bleef zich in een ver bitterde strijd tegen de van alle kanten aanvallende bolsjewisten handhaven. In het gebied ten Noorden van Brody en ten Zuidwesten van Kowel versloegen onze troepen bolsjewisti sche gevechtsgroepen. Ten Zuiden van Pskow zette de vijand met sterke strijdkrachten zijn doorbraakpogingen voort. Onze troe pen behaalden wederom een volledig afweersucces en vernietigden 48 van 90 aanvallende pantserwagens. Uit Italië wordt slechts melding gemaakt van levendige wederzijdse activiteit, van verkennings- en stoot troepen. Een dagaanval van vrij zwakke vijandelijke luchtstrijdkrachten in het Westduitse grensgebied veroor zaakte geringe schade. Hopman Wagemaker herdacht AMSTERDAM, 17 April. Zater- dag heeft de Jeugdstorm op de nieu- de Oosterbegraafplaats te Amster dam op plechtige wijze de sterfdag herdacht van hopman Adyiaan Wa- gemaker, die verleden jaar overleed en die een vooraanstaande figuur was in de Jeugdstorm en vooral in brede kring bekendheid verwierf door de uitvoeringen van de De Ruyter-can- tate. Deputaties van alle Amster damse onderdelen met aan het hoofd het muziekvendel „Hopman Adriaan Wagemaker" waren naar de begraaf plaats gemarcheerd en stonden rond het graf geschaard. De kapel bracht muziek ten gehore- uit de De Ruyter- cantate. De streekleider van Amster dam, hoofdhopman E. Zilver, be lichtte in eenvoudige, doch treffende bewoordingen de figuur van hopman Wagemaker. Vervolgens legde hij een krans op het graf. Ook namens het muziek vendel „Hopman Adriaan Wagema ker" werd een krans gelegd. Konijnen met één oorl ARNHEM. 17 April. De heer Van den Hamer in de Sweelincklaan te Arnhem bemerkte dezer dagen dat een zijner konijnen acht jongen had gekregen. Dit wekte overigens niet zo zeer zijn verwondering, want naar een dergelijke gebeurtenis had hij al enige dagen uitgezien. Wel was de liefhebberij-fokker verbaasd toen hij zag. dat vier van de acht jonge konijntjes slecnts één oor hadden. De beesten zijn nu al meer dan een week oud en ér is i.og steeds geen oor bij gekomen. De diertjes begin nen zich al aardig te ontwikkelen, komen in het haar en steken de kop pen, het ene oor vooruit, al brutaal buiten het nest. In niets blijven de een-orige konijntjes bij hun beter voorziene broertjes en zusjes achter, zodat het er naar uitziet, dat ze ook met hun ene oor groot en vet en ten slotte een lekkere hap kunnen wor den. DEN HAAG. 17 April. Met in gang van 19 April zal de Nationale Bibliotheek in den vervolge des Woensdags tot een uur geopend zijn. De sluiting op die dag blijft voor de middaguren gehandhaafd. Ons land is groot in het kleine, dat is er van kindsbeen af tnge-J stampt. Daarom vond ik het op school ook heel normaal, dat, als we kwamen tot het Twaalf jarig bestand en onze voorvaderen even ophielden met het afmaken van de Spayijaar- den terwille van de geestesvrijheid, de jaartallen direct gingen vertellen van het afmaken van elkaar, weer tferwille van de geestesvrijheid. Die grote geest moest in een boekenkist, die op het schavot en dëzc meest op de Synode op het matje komen en werd daar zeer geleerd met bijbel teksten doodgeslagen en berooid van zijn boterham. Alles om des geloofs wille. We zijn nu verder. Zijn we beter? Er is wèèr oorlog? Wèèr staan de hoogste belangen op het spel. En ivat. lees ik op de voorpagina's van onze grote kranten Handelsblad en Nieuwe Rotterdammer? Breed uitge meten onbegrijpelijke verslagen van Synodale ruzies van gereformeerde dominees. Het oude spel gaat verder... Hebben de ..broeders" niet beters te doen dan elkaar te bezwaren met bezwaarschriften? Enfin, dominee Klaas Schilder, hoogleraar in Kampen en emeritus dienaar des Heiligen Woords te Délfshaven. is door de Synode danig geringeloord en met 41 tegen vijf stemmen, twee afwezig twie de meeste stemmen heeft, heeft gelijk, ook in zaken van de Kerk en van God) is hij als een stoute jongen de klas uitgestuurd. Hij is voor drie maanden geschorst. Nu heeft hij tijd „om zijn afdwaling te belijden en alsnog zich nader te verklaren met betrekking tot de hem voorgelegde vragen, waartoe de Synode hem met alle aandrang opwekt en waartoe zij van den Heere bidt waarom de hele zaak dan niet aan den Heere over gelaten? Waarom moest Klaasje dan de klas uit? Waarom hield de sy node dan niet haar mond, tenzij om te bidden?), dat Hij hem geve alles wat hij in dezen weg behoeft." Drie dappere dominees stuurden de Synode een verklaring, waarin zij de Synode het recht ontzeggen, deze beslissing te nemen. Twee ervan wil len zich nog op hun verdere houding bezinnen. Willen zij desnoods ook met Klaas de klas uit? Eén zegt al bij voorbaat van nee. En de anderen? Neen, de tijd lijkt niet zö gunstig, dat hier de typische consequentie zal worden ge trokken en dat er een scheuring zal komen. Maar wat is nu het verschilpunt? De synode heeft zich met kracht van woorden, woorden en reglemen ten sterk gemaakt, dat mensen de macht hebben om de kracht van de doop, die volgens prof. dr. K. Schil der een onverbrekelijk verbond is tussen God en mens, waarin God alleen te zeggen heeft, te niet te doen. Wie eenmaal gedoopt is, aldus populair samengevat de mening van prof. Schilder, bezit een relatie tot God. geheiliged door een Sacra ment, waar de mens verder af te bliiven heeft. Neen, zegt de Synode, wij. zijn £T ook nog. -Wij zu]lcn wei eens even. bij gelegenheid. veHeUen hoe het tussen God en den een of anderen mens, die weliswaar ge doopt is, maar die verder doet, wat in onze ogen niet goed is. gesteldis. Practische consequenties? Geen van de strijdende partijen heeft voorzo ver ik *weet, deze op het oog. Het is allemaal pure geestelijke geestelijk heid en dit getwist de ruzie duur de pas een jaar of vier, vijf strekt zuiver en alleen ter meerdere ere Gods. - TIJL. Washington is de tweede ron- verheffende Amerikaanse strljd- de van zijn diplomatieke methoden aan eigen ervaring te offensief begonnen. En evenals toetsen. En Zweden behoefde de ln de weinig vruchtbare eerste, bedreiging van zijn onmisbare waarin Finland. Argentinië, continentale handel om achter Spanje, Turkije en Ierland beur- het masker van vrijheid en idea- telings van zich af beten, volgt lisme het botste Amerikaanse lm- Londen gehoorzaam alle Ameri- periallsme te ontdekken, kaanse pogingen en alle Ameri- Niemand verdenkt de leidende kaanse mislukkingen. Tegen het kringen en het grootste deel der tekort aan militair krachts- pers Zweden van pro-Duitse vertoon der Britten komt thans gezindheid. Daarom ls de eerste zelfs de illegale pers der bezette Zweedse reactie op Amerlka's gebieden in beweging. Aan een ejSen aan Stockholm een des te zelfstandig diplomatiek krasser veroordeling der gealli- krachtsvertoon kan Churchill ^erde methoden. In het bijzonder echter allang rüet meer denken, de sociaal-democratische Mor- Ook Washington heeft over gen Tidningen". de officieuze eigen militaire en diplomatieke spreekbuis van den Zweedsen krachten Intussen een geheel an- ministerpresident Hansson. heeft dere opinie dan sommige Neder- Zich in ronde woorden tegen de landers, die sinds lang door hun Anglo-Amerikaanse intimidatie voorraad Bols en Oranjebitter gekeerd. De uitsluitend ter bevor- heen zijn, omdat zij al te vaak dering van vrijheid en recht uit- ..op de bevrijding over veertien geworpen Amerikaanse bommen dagen" klonken. Het ls zo helder zweven boven Zweedse belangen, als glas: wanneer het over- En dat feit ls voldoende om te wicht der Anglo-Amerikaanse doen zien. dat ze vernietigende militaire middelen inderdaad zo explosleven inplaats van idealen onweerstaanbaar was als de bevatten. propaganda-bluf voorgeeft, zou Noch d€ handel van Portugal> DEN HAAG. 16 ApriL In ko mende wanne dagen zullen velen ongetwijfeld gelokt worden door de koele versnapering, het in Neder land zo populaire ijsje. Dit ijsje zal in het a.s. seizoen voor ieder bereik baar zijn daar de prijzen thans zo gesteld zijn. dat zowel het snoep lustige publiek als de ijsbereJders hierover niet te klagen hebben. Voor schepijs en verpakt ijs zal niet meer dan een dubbeltje, voor een coupe, geserveerd in een ijssalon of soort gelijke inrichting, niet meer dan een kwartje gevraagd mogen worden. Daar deze prijzen voor de onder nemers alleszins lonend geacht kun nen worden, kan voor overtreders van dit prijsvoorschrift geen enkel excuus worden aangevoerd. het toch waarlijk verloren moeite en tijd zijn, in eindeloos diplomatiek gewroet wolframzen dingen uit Portugal of chroom zendingen uit Turkije tegen te houden. De eerste veertien dagen kan Duitsland waarschijnlijk op zijn wolfram- en chroomreserves teren. En na die veertien dagen, wel, dan staan de Amerika nen immers al op de Kurfiirsten- damm de bolsjewisten de hand te schudden. Waartoe dan diplo matieke offensieven tegen de neutrale handel met Duitsland? De werkelijkheid is inderdaad, dat een Anglo-Amerikaanse on derneming in het westen in het voor de geallieerden gunstigste geval een riskante, zéér langdu- noch die van Turkije, noch die van Zweden bestaat in eenzij dige diensten aan Duitsland. Stuk voor stuk ontvangen die landen omgekeerd goederen, die zij niet missen kunnen. Om ons tot Zweden te bepalen: steenkool staat voorop bij de zaken, zonder welke de Zweedse staatshuishou ding het niet stellen kan. En zó veel kijk hebben ook de neutrale landen reeds op de Anglo-Ame- rikaanse methoden gekregen, dat zelfs de anti-Duits gezinden zich van Anglo-Amerlkaans begrip voor hun Interne zorgen niemen dal meer voorstellen. De Zweedse zwarigheden laten voor het heden een paar onmls- rige onderneming is. Dat weet kenbare conclusies toe, als Washington en het poogt des- iemand die na andere ervaringen wegen de Duitse grondstoffen- nog nodig mocht hebben. Voor- aanvoer voor de komende maan- eerst, dat er een schrijnend on- den en jaren af te snijden. Dat derscheid bestaat tussen de theo- weten echter ook de voor hun be- rie der Amerikaanse vrijheids- staan handeldrijvende neutralen idealen en de praktijk der Ame- en zij voelen er weinig voor, in- rikaanse intimidatie ook jegens middels zelf te gronde te gaan. sympathlserenden en vrienden. Het gaat met de dreiging van In de tweede plaats, dat de Ame- het Anglo-Amerikaanse imperia- rikaanse bezorgdheid over de in- lisme als met de bommen-terreur vasie-rislco's wel heel groot moet in ons land: ze schijnt pas wer- zijn. nu Washington zich de ene kelijk door te dringen tot wie er diplomatieke enormiteit en de rechtstreeks mee te maken krijgt, ene diplomatieke opspraak na de De andere schrikken even op en andere getroost om Duitsland al- vergeten. In 1940 ervoeren Noor- thans in zijn grondstoffen-voor wegen, Nederland, België en ziening te treffen. Frankrijk de snelheid en doel- Maar nauwelijks minder be tref f endheid van het Britse hulp-" langrijk is de les voor de toe- betoon. In 1944 ervaren de uit- komst. Want welke verwachting geweken regeerders van Polen en kunnen de kleine landen na Cor- Joegoslavië, van Griekenland en dell Hull's nota aan Zweden nog Italië de ontroerende trouw der hebben van een wereld, waarin Anglo-Amerikaanse vrienden, op overeenkomstig de richtlijnen wier raad en in wier belang zij uit Hull's radio-rede de vier gro- zich toch destijds in het ongeluk te mogendheden straks eenzijdig stortten. Niettemin had Zwitser- en almachtig over het economi- land de bij Schaffhausen neer- sche lot dier kleinen zouden be regenende bommen nodig, om de schikken? DEN HAAG. 15 April. Naar de höhere ff- und Polizeiführer „Nord- west" mededeelt, heeft het Polizei- standgericht Den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandse staats burgers ter dood veroordeeld: 1) den marcchaussecbeambtc Hen drik Drogt geb. op 10 Februari 1920 in Dedemsvaart, wonende te Dedemsvaart. 2) den landarbeider Gerard Jansen, geboren op 13 Februari 1923 in Meppel, wonende te Dedemsvaart. 3) den kantoorbediende Fokke Ja- gersma, geboren op 12 Septem ber 1920 in Gasselternijeveen, wonende te Meppel. 4) den autohandelaar Jan Rijkmans, feboren op 3 Februari 1920 te teenwijk, wonende te MeppeL 5) den boekhouder Gerrit Jan van den Berg, geboren op 29 Mei 1919 in Arnhem, wonende te Arnhem. 6) den distributie-ambtenaar Wiepke Timmersma, geboren op 8 De cember 1896 in Oldchove, wonen de te Wehe. 7) den timmerman Jacob Kraal, ge boren op 12' Februari 1914 in Ruinerwold, wonende te Ruiner- wold. 8) den politie-beambte Johannes Kippers, geboren op 23 Juni 1899 in Veendara, wonende te Oud-Schooncbeek. Het vonnis is met de kogel vol trokken. Keuringen Waffen- ff ff -wachtbafaillon en Landstorm Het ff-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-//, ff-Wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger maanse ff in Nederland. Personen tussen 19 en 30 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-// kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor de heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waffen-//Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en het //-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 18 April 912 uur: Arnhem, Café Royal; 1518 uur: Zwolle, Hotel Glj- tenbeek; 19 April 912 uur: Groningen, Herenstraat 46; 15-—18 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcedstraat; 20 April 914 uur: Amsterdam, Dam 4; 21 April 914 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 914 uur: Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderwcg, BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een aangenaam undernoud van een onzer mannen met de Sowjet-bevolking. (Foto ff-P-K. Schremmer O/H) De veroordeelden Drogt. Jansen, Ja- gersma. Rijkmans. Van den Berg en Kraal hebben zich aangesloten bij een to Meppel en omgeving opgerichte ter reurgroep, die haar bevelen heeft ge kregen van een terreur-organlsatie, waarin ook illegale communisten werk zaam zijn geweest. Leden van deze ter reurgroep hebben op 21 Juli 1943 een Nederlandse beambte der hulppolitie ln Nijeveen doodgeschoten, een ande ren Nederlandsen beambte der hulppo litie ln Nijeveen op dezelfde dag zwaar gewond, op 22 Juli 1943 eeD moord aanslag gepleegd op een Nederlandsen burgemeester, die hun actie ln de weg stond, op 22 en 26 Juli 1943 gepro beerd. een moordaanslag te plegen op een Nederlandsen luitenant der politie, op 26 Juli 1943 verscheidene schoten gelost op twee Nederlandse wachtman nen te Havelte, waardoor een der man nen werd gewond, en begin Augustus 1943 geprobeerd, twee Nederlandse le den van de Duitse Sicherheltspolizel te vermoorden. De terreurgroep, die het heeft klaargespeeld, zich ln net be zit te stellen van een vrij grote hoe veelheid vuurwapens en munitie, heeft op 2 Juni 1943 de overval uitgevoerd op het arbeidsbureau te Wehe en op 7 Juni 1943 de overval op het gemeente huis te Wanneperveen. op 11 Juni 1943 het gemeentehuis te Stadskanaal, op 22 Juni 1943 het arbeidsbureau ln Hoogeveen ln brand gestoken, op 28 Juli 1943 de overval gepleegd op het transport levensmiddelenbonnen te Ruinerwold en op 10 November 1943 de overval op het distributiekantoor te Varsseveld. De politiebeambte Johan nes Kippers heeft een ln zijn part'.cu- ller bezit zijnde pistool met munitie overhandigd aan den door het Polizei- 8tandgerlcht Assen op 20 September 1943 ter dood veroordeelden Neder an der Por. waarbij hem bekend was.'dat Por de bedoeling had. een lid van de N.S.B. dood te schieten. Het Po' :1- standgerlcht heeft alle misdrijven, waardoor de veroordeelden gestreefd hebben naar het verkrijgen van levens middelenkaarten. de vernietiging van papleren van de burgerlijke stand en het doodschieten van ln openbare dienst staande Nederlanders, die hun actie hadden opgemerkt, beschouwd als handelingen, die geschikt waren de openbare orde ln het bezette Neder landse gebied in gevaar te brengen en heeft derhalve tegen de daders als sa boteurs overeenkomstig par. 1 der Ord- nungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 te doodstraf uitgesproken. De timmerman Jacob Kraal heeft bij de overval op het transport levensmiddelenbonnen in Ruiner wold op 28 Juli 1943 door het ver strekken van inlichtingen hulp ver leend. De distributie-ambtenaar Wiepke Timmersma heeft bij de overval op het arbeidsbureau in Wehe op 2 Juni 1943 hulp verleend, doordat hij twee deelnemers aan de overval, wier bedoelingen hij kende, in zijn huis heeft laten overnachten. De president van het Polizeistandge- richt heeft ter motivering van de belde vonnissen tegen Kraal en Tim mersma verklaard, dat het verlenen van hulp aan een daad van sabotage volgens par. 1 der Ordnungsschutz- verordnung van 9 Januari 1943 op dezelfde wijze gestraft wordt als de gepleegde daad. Met het voltrekken van het von nis is de deelneming van de genoem de terroristen, die ook in contact gestaan hebben met de terroristen, die door het Polizeistandgericht te Assen op 20 September 1943 zijn ver oordeeld. aan de van Mei tot eind 1943 in de Noordelijke provincies van Nederland (Friesland, Groningen en Drente) gepleegde daden van terreur en overvallen op openbare gebouwen en pro-Duitse Nederlanders geboet. De verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.30 uur. Maan op 4.30, onder 13 26 uur. 22 April N.M., 30 April E.K., 8 Mei V.M., 15 Mei Li.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1