HET DAGBLAD Pressie op de neutralen wordt uitgebreid De zuiveringsacties bij Jassy voortgezet VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Thans ook Anglo-Amerikaanse nota aan Zweden Spanje neemt een benzinevoorraad in beslag Terreuraanvallen op Hongaarse steden De Finse houding onveranderd Bommen op Den Haag Duits weermachtsbericht Afweergevechten bij Feodosia Grafschennis Weer boter voor de kinderen Op vleesbonnen mag ook op Maandag en Dinsdag worden gekocht STOCKHOLM, 14 April. Het politieke offensief dat de geal lieerden hebben ontketend tegen de neutrale staten begint zich, nadat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Cordell Hull, in een radiorede geen twij fel meer aan de bedoeling der Anglo-Amerikanen had gelaten, steeds duidelijker af te tekenen. Huil heeft nu op zijn persconfe rentie verteld, dat er tussen de geallieerden onderhandelingen worden gevoerd over de handels betrekkingen van de neutrale sta ten met de landen van de Spil en dat die vooral betrekking hebben op de binnen de tegen Europa ge richte blokkade liggende neutra len. Er zijn, naar de Amerikaanse minister mededeelde ook onder handelingen geopend met enige dier regeringen. Hoewel van Engelse zijde tot nu toe geen nieuwe stappen zijn onder nomen, behoeft er aan de houding van Londen niet de minste twijfel te bestaan, zoals trouwens de econo mische blokkade tegen Ierland, de maatregelen om Spanje benzine en Turkije wagens te onthouden, duide lijk genoeg hebben bewezen. Twee Zweedse bladen overigens, „Afton- bladet" en „Nya Dagligt Allehanda" delen mede, dat Churchill dezer da gen zijn houding ten opzichte van Hull's dreigementen zal bepalen en die in scherpe bewoordingen zal on dersteunen. In welke vorm de Britse premier dit zal doen, staat nog niet vast. Hoe men te Londen over de neutrale lan den denkt, blijkt echter ten over vloede uit een open brief, die Lord Vansittard, de voormalige adviseur in buitenlandse aangelegenheden van de Engelse regering, over de houding der neutrale landen heeft geschreven en waarin hij hen er regelrecht van beschuldigt, dat ze hun verplichtin gen niet nakomen. Dreigementen Als gevallen die in het bijzonder aanstoot geven noemt hij „onze zo genaamde geallieerden, Portugal en Turkije" Hij verwijt hun. dat ze „uit winstbejag of om andere redenen" oorlogsmateriaal aan Duitsland leve ren en wenst, dat deze regeringen duidelijk zal worden gemaakt, dat de gevolgen van hun handelingen op hun eigen hoofd neerkomen. Hij dreigt meteen met représsailles en noemt als voorbeeld het opzeggen van de bondgenootschappen. Voor derge lijke staten, zo schrijft Vansittard, behoort bij vredesonderhandelingen zelfs geen fauteuil te worden gereser veerd. Intussen is aan de rij van neutra len dfe kennis hebben gemaakt met de Anglo-Amerikaanse opvattingen weer een nieuwe staat toegevoegd, namelijk Zweden. Het Zweedse tcle- gTaafagentschap bevestigt wat al in de buitenlandse bladen werd ver meld. namelijk dat Engeland en dc Ver. Staten Donderdagmiddag in Stockholm een nota hebben laten overhandigen btcreffendc de Zweedse handel met de Spilmogcndhedcn. Wat dc nota aan Turkije betreft, die waarschijnlijk het stilleggen van het handelsverkeer tussen Turkije en dc landen van de Spil eist, heeft de Britse ambassadeur in Ankara uit eengezet dat dc geallieerden vooral met lede ogen aanzien dat Turks chroomerts wordt geëxporteerd. Tot nu toe is liet politieke offensief van de Anglo-Amerikanen echter nog niet bijzonder succesrijk ge weest. Zelfs het kleine, en wat mo gelijke sanctiemaatregelen betreft zeer ongunstig gelegen, Ierland heeft BOEDAPEST, 14 April. In de nacht van Woensdag op Donderdag hebben Anglo-Amerikaanse bommen werpers twee maal in verscheidene golven terreuraanvallen ondernomen op Boedapest en andere Hongaarse steden. Donderdagmiddag werd opnieuw een grote aanval op Hongarije uitge voerd. Vier formaties vliegtuigen drongen over de Zuidwestelijke grens het land binnen. Twee formaties wierpen, elk in twee golven, een groot aantaL bommen op Boedapest. De bevolking leed bij deze aanval len verliezen. Men is bezig de schade vast te stellen. Hongaarse Jagers dwongen de vijandelijke vliegtuigen hun koers te wijzigen en schoten in samenwerking met de luchtdoel-artillerie 24 bom menwerpers omlaag. Het Hongaarse luchtbeschermings commando vestigt er de aandacht van de bevolking op, dat de Angel saksische vliegtuigen met dynamiet gevulde stukken speelgoed en vul- penhbuders hebben uitgeworpen. Er wordt een beroep op de burgers ge daan zo spoedig mogelijk mededeling te doen van het vinden van derge lijke voorwerpen. Dc Italiaanse stad Trevlso ls op Goede Vrijdag door Amerikaanse bom menwerpers aangevallen en vrijwel ge heel verwoest. Naai' schatting zijn van de 35.000 Inwoners meer dan 5000 mensen om het leven gekomen. De Griekse ex-koning George heeft te Cairo Sophocles Vemzelos met dc vorming van een nieuw emi granten-kabinet belast. De ln dienst der geallieerden va rende Noorse handelsvloot heeft sedert 9 April 1940 ongeveer de helft van haar tonnage verloren. Volgens intieme vrienden van Gl- raud. ziet de generaal lu, dat het ho peloos ls. zich tegen het comité van Algiers te verzetten. Hij heeft te ver staan gegeven voornemens te zijn. zich ln het particuliere leven terug te trek ken. De Sowjet-Unie tracht ln de Ver enigde Staten orders te plaatsen tot een bedrag van 25 milliard dollar, waarvoor vrachtauto's en locomotieven geleverd zouden rupeten worden. In ruil zou de Sowjet-Unie grondstoffen en goud aanbieden, doch de Amerikaanse vertegenwoordigers zouden hiermede niet tevreden -zijn Half Maart is ln de Arabische Zee «en Amerikaanse koopvaarder getorpe deerd. 35 opvarenden worden vermist een vastbesloten weigering laten ho ren op de eisen van Londen en Washington. Spanje Thans blijkt dat ook Spanje geens zins willoos het hoofd buigt voor de stillegging van de olietoevoer. De Spaanse regering heeft een olievoor raad in Spaans Marokko, welke was opgeslagen in Tetoean en eigendom was van de Engels-Amerikaanse pe- troleummaatschappijen Shell en Va cuum Oil in beslag laten nemen. On middellijk heeft de Britse ambas sadeur in Madrid, Sir Samuel Hoare krachtige stappen moeten doen bij de regering in. Madrid om dit weer ongedaan te maken. Ook de Ameri kaanse regeling heeft soortgelijke stappen laten doen. Reuter meldt thans dat de in be slag genomen voorraden slechts klein zijn en dat de Spaanse maatregel een gevolg is van het feit dat de genoemde petroleummaatschappijen hebben geweigerd de speciale belas ting te betalen die de Spanjaarden hebben ingevoerd na het Anglo- Amerikaanse verbod inzake de pe- troleumiirpor!. Dit verbod is nog steeds fair kracht, maai* de gehele aangelegenheid wordt op het ogen blik in Madrid besproken en men hoo^t dat er spoedig een oplossing zal worden gevonden. Zodoende kan dus nog niet wor den gezegd dat de politieke pressie op de neutrale landen een tegen wicht vormt voor de onzekerheid en de onrust over de komende militaire gebeurtenissen en over de waag stukken van de toekomst, en even min een vervangingsmiddel kan zijn voor de daden, welke het Kremlin de laatste tijd weer steeds nadruk kelijker van zijn beide Westelijke bondgenoten verlangt. Veelzeggend is in dit verband een opmerking, die Cunnings in de libe rale „News Chronicle'-/ maakt, name lijk dat men op het Britse eiland met ongeduld het komende hoogte punt van de oorlog tegemoet ziet. Het uitblijven van het tweede front heeft eerst tot een zekere cynische humor geleid, maar thans maakt die plaats voor ongerustheid, prikkel baarheid en gebrek aan concentra tie tijdens de arbeid. BERLIJN, 14 April. Een speciale correspondentie meent, dat het laat ste besluit van de Finse Rijksdag neerkomt op een opnieuw verwerpen van de Sowjetrussische vredesvoor waarden. Daar het officiële communiqué van de Finse regering te Berlijn nog niet bekend is, wordt in de Wilhelmstrasse nog geen officieel commentaar ver strekt. Wel wijst men in Duitse kringen zo meldt het A.N.P. op de een stemmigheid der afgevaardigden bij de aanvaarding der resolutie, die de onaanneembaarheid der onlangs door Moscou gestelde voorwaarden tot uit drukking brengt. Van Finse zijde, zo verklaart men in dit verband, heeft men, evenals enige weken .geleden, het gevaar inge zien ran deze voorwaarden, die de Sowjets de mogelijkheid tot iedere ge wenste uitleg openlaten. Zwitsers dwingen twaalf Amerikanen tot landen BERN, 14 April. Donderdagmid dag hebben Zwitserse luchtverdedi gingsstrijdkrachten van formaties Amerikaanse bommenwerpers, die boven Noord- en Noordoost Zwitser land vlogen, twaalf toestellen tot da len gedwongen. Bovendien werd bij Siebnen een Amerikaans vliegtuig door jagers neergeschoten, nadat het aan de sommatie te landen, geen gehoor had gegeven. De bemannin gen, die zich ten dele met parachu tes in veiligheid trachtten te bren gen, werden geïnterneerd. Door locomotief overreden TILBURG. 14 April. In de werk plaats der Ned. Spoorwegen is een tra gisch ongeval geschied. De vijftigjarige gehuwde machineslijper G. v. d. Ende alhier, geraakte bij het verlaten van de revisiehal onder een locomotief. Beide benen werden hem afgereden. Tijdens het vervoer naar het zieken huis ls het slachtoffer overleden. De machinist van dc locomotief had nog fluitsignalen gegeven, welke v. E. blijkbaar niet gehoord heeft. Ie JAARGANG No. *7 LD VRIJDAG 14 APRIL 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Op 11 April wierpen Engels-A merikaanse vliegers bommen op Den Haag. Deze foto laat dc ruïnes zien van een vernield kantoorge bouw van het Neder landse burgerlijke be stuur, waarin vele Ne derlanders, voorname lijk meisjes, om het leven kwamen. Foto C.N.F.-M.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 13 April. Het opperbevel der weermacht maakt bekena: In het Noordelijke deel van de Krim op de landengte ten Noord oosten van Feodosia hebben Duitse en Roemeense divisies de. onze dis- tanciëringsbewegingen vlak opvol gende. bolsjewisten in verbitterde ge vechten afgeweerd. Formaties slag vliegers hebben daar de beide laat ste dagen 82 Sow jet-Russische tanks vernietigd. Een escadrille slagvliegers onder kapt. Ruffer heeft zich hier bij bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Odessa heb ben onze troepen op de Westelijke oever van de Dnjestr volgens de be velen hun nieuwe stellingen ingeno men. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de onder be vel van den generaal der infanterie von Förster staande troepen bijzon der onderscheiden in aanval en af weer. Ten Noordwesten van Jassy heb ben Duitse en Roemeense formaties de zuivering voortgezet van het op de voorafgaande dagen gewonnen terrein. Zij vernietigden enige vijan delijke gevechtsgroepen en sloegen tegenaanvallen der bolsjewisten af. In de Oostelijke Boekawina is het ln enige sectoren gekomen tot ge vechtscontact met vijandelijke ver kenningsstrijdkrachten. Tussen de midden-Dnjestr en het gebied ten Noordwesten van Brody hebben Duitse en Hongaarse tróepen bolsjewistische groepeu strijdkrach ten uiteengeslagen. Bij de zware ge vechten der laatste weken heeft.1 hier de Brandenburgse 208ste divisie infanterie onder leiding van gene- raal-majoor Piekenbrock schitterend uitgemunt. In de mines van Tarnopol verdedigt zich het heldhaftig strijdende garni zoen verbeten tegen den met over machtige infanterie en pantserstrijd krachten verder aanvallenden vijand. In het gevechtsgebied van Kowel hebben onze troepen de bolsjewisten bij plaatselijke aanvallen teruggewor pen en de vijandelijke tegenaanvallen onder vernietiging van een groot aan tal tanks afgeslagen. Op het landingshoofd van Nettuno is een door sterke artillerie onder steunde vijandelijke aanval afgesla gen. Ver dragend geschut bestreed het havengebied van Anzio en Net tuno en dreef vijandelijke scheeps- concentraties uiteen. Formaties Duitse gevechts- en slag vliegtuigen hebben overdag en des nachts munitie- en benzine-opslag- plaatsen in het gebied van Anzio aangevallen. Zware ontploffingen en grote branden werden Ln de doelge bieden waargenomen. Aan het Zuidelijke front werden bij levendige wederzijdse activiteit van verkennings- en stoottroepen opnieuw verscheidene steunpunten van den tegenstander vernietigd en een aan tal gevangenen binnengebracht. Bij aanvallen van Amerikaanse bommenwerpers op het Zuidoosten van Duitsland en bij een aanval van vijandelijke formaties jagers op Noord- en Midden-Duitsland zijn gis teren 51 Amerikaanse vliegtuigen, waarvan 38 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. Enige Britse vliegtuigen hebben in de afgelopen nacht bommen gewor pen op het stedelijk gebied van Osna- brück. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen hebben doelen in het gebied van Lon den aangevallen. Bij Tiraspol Het Roemeense legerbericht van Donderdag meldt, dat de Roemeense troepen, dis strijden in de sector van Tiraspol. nieuwe stellingen be trokken hebben op de rechteroever van de Dnjestr. Twee kinderen verbrand EINDHOVEN. 14 April. Twee zoontjes van den vrachtrijder v. d. Water, wonende aan de Twijgstraat alhier, hadden Woensdag in een on bewaakt ogenblik een doosje lucifers weten te bemachtigen en speelden daarmee in de paardenstal. Het kleine vuurtje werd steeds groter en door het vele aanwezige lichtbrand- bare stro greep het vuur zo snel om zich heen. dat de kinderen. twee en drie jaar oud, slechts met de groot ste moeite uit deze vuurzee bevrijd konden worden. Zij waren toen ech ter al zodanig met brandwonden overladen, dat overbrenging naar het Binnenziekenhuis noodzakelijk was. Beide kinderen zijn daar aan de ver wondingen overleden. Twee Joden door val van aufo DEN HAAG. 13 April. Twee mannen.die op de laadbak van een vrachtauto medereden, vielen Woensdag door het losschieten van de laadklep op de Soestdijksekade van de wagen. Met een hersenschud ding werden zij naar het ziekenhuis Westeinde gebracht, waar beiden hedenmiddag aan de gevolgen zijn overleden. Het zijn de 38-jarige J. Louwman en de 51-jarige F. J. Punselie, beiden uit Rotterdam. HAAGS NIEUWS Keuringen Waffen- ff ff -wachtbataillon en Landstorm Het //-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zieb aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-ff, //-Wacbt- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger maanse ff iD Nederland. Personen tussen 19 en 30 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor dc tewerkstelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis vaD de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in dc Waffen-// kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen cn gratis-reisbiljetten voor dc heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waffen-//: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en het //-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April 914 uur: Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 17 April 912 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45: 1518 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16: 18 April 912 uur: Arn hem, Café Royal: 15—18 uur: Zwolie. Hotel Gijtenbeek; 19 April 9—12 uur: Groningen, Herestraat 46: 15—18 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed- straat; 20 April 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4: 21 April 9—14 uur: Utrecht N.V.-Huis, Oudegracht 245: 22 April 9—14 uur: Amersfoort, Pol. Durcb- gangslagcr, Leusderweg. Drie personen door gas vergiftigd In een perceel aan de van Sienho- venstraat heeft zich gisteren een ge val van gasvergiftiging voorgedaan, dat gelukkig nog goed afliep. De va der en de zoon des huizes, die met een dichte deur en open ramen sla pen. ontdekten gistermorgen om om streeks half zeven, dat de 63-iarige vrouw des huizes, de dochter en de diensbtode, die met gesloten ramen sliepen, bewusteloos in bed lagen. Tijdens werkzaamheden in de keu ken was de avond tevoren blijkbaar de gasslang losgegaan. Het gelukte een dokter van de geneeskundige dienst de levensgeesten van de slacht offers weer op te wekken. BUREAU ARMENRAAD VER PLAATST. Het bureau van de Armenraad, Laan Copes van Catten- burch 20 is tijdelijk verplaatst naar het bureau van de F.I.O.M., Anna Paulownastraat 9. telefoon 18.08.96. De spreekuren van het bureau, alsmede die van de commissie tot bevordering van samenwerking, van de commissie inzake onderhouds plicht. en van de commissie voor tij- j delijke gezinsverpleging, worden ge houden öp de gewone dagen en uren. AGENDA VOOR ZATERDAG Diligcntiu: Jan Keessef, viool, en Ge rard Hengeveld, plano. 19.30 u.; Prin- eesse-Schouwburg: Rcs. Toneel ln „Dc knecht van twee meesters", 19.15 u.: Stadsschouwburg: „Tosca", 19 u.; Scala: Gezelschap Bijlcvclt en Boezer „De bovennatuurlijke zoon". 19.30 u.; Gebouw voor K. cn XV.: „De verdwe nen koningszoon", kinderoperette. 14 u. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een welverdiende dronk na harde strijd. Foto ff-P K. Kemps O/H) VOLKSCULTUUR EN KUNS7 Willy Derby begraven Grote belangstelling openbaarde zich. toen de artist Willy Derby naar zijn laatste rustplaats op Oud Eyk en Dui nen te Den Haag werd gedragen: een belangstelling, die getuigde van zijn populariteit. Bij het Gebouw voor K. en W. hield de begrafenisstoet halt cn werd namens directie en personeel een krans aan de baar gehecht. Op de begraaf plaats zag men verschillende vakge noten van Derby en andere vertegen woordigers, o.a. van de Ned. Kultuur kamer. Lou Bandy herdacht zijn broeder, van wlen hij veel geleerd heeft: de liederenschrijver Ferry wijdde een woord van nagedachtenis aan zlin op drachtgever. voor wlen hij meer dan 1500 liedjes maakte: Bart Ellerinic sprak namens de N.K.K en Koos Speenhoff Jr. namens de Jongere artis- ten. Ook een weelde van bloemen getuig de in kleur en geur van do deelneming bij het verschelden van den populairen zanger. Men kan niet anders zeggen, dan' dat het oude spreekwoord ..de gelegenheid maakt den dief" tegen woordig een ruime toepassing vindt. De oorlogsonistandigheden scheppen blijkbaar vele en onverwachte gele genheden om zich aan de misdaad te wijden en van die kansen weet het mensdom gretig gebruik te ma ken. Zonderling en griezelig zijn vaak die gelegenheden en nóg zon derlinger en griezeliger zijn de mis daden. Zo is er een Franse dokter en bur gemeester, die een soort exportslach terij van mensen begint. Dat -wil zeg gen, mensen, die door hem geëxpor- leerd dachten te worden, 'doch in werkelijkheid werden afgeslacht. Dan is er een Nederlandse heer, die niet bij wijze van misdaad, maar als beroep lijken in stukken sneed, al meer dan 25 jaar. Een anaiomie- bediendc. die hielp bij dc sectie van stoffelijke overschotten. Na het ver trek der hooggeleerden, zette deze zijn onderzoelcingen voort en demon teerde hij speciaal de gebitten der overledenen om gouden kronen en bruggen te bemachtigen. Voor elke afwijking van de gewone loop der dingen, wordt gemakkelijk een advo caat gevonden en de sectie-bediende vond al een hele goeie", die met een effen gezicht voor de rechtbank beweerde, dat hier natuurlijk van een misdrijf helemaal geen sprake kon zijn. dewijl er niemand bestolen was, daar de dode dood was en dus... nicjnand. Er is dus een mooie kans. dat de man vrij komt cn dat het enige resultaat van deze ..mooie" zaak is, dat dank zij de sympathieke medewerking van de kranten nog eens de aandacht is gevestigd op een nieuwe Vorm van plundering van den evennaaste, zij het dan post hum! Ondertussen zijn er ook reeds andere lieden, die zich bezig houden met het plunderen van medemensen, die er „niet meer zijn". Ik denk niet alleen aan het uitplunderen van evacué's, dat nog steeds voortgang vindt, maar ik denk nu ook al weer aan de mensen, die er definitief niet meer zijn: aan de overledenen. Op vele kerkhoven wordt tlmns vastgesteld, dat de verse bloemen van de graven verdwijnen. Losse takken, bloemen in vaasjes, plantjes, alles is goede prijs", want liet brengt goede' prijzen op. Lieden met flinke tassen mengen zich onder de schare van treurenden, die zich dagelijks langs dc graven beweegt en bemachtigen zo snel mogelijk de laatste groet, die een moeder in haar ellende heeft mee gebracht, het tuiltje bloemen, dat een klein kinderknuistje zojuist op het graf van een vader of moeder lieeft neergelegd... De vraag is nu slechts: komt er ivèèr een knappe advocaat, die dit wete goed te praten en komt er wèèr een smakelijk stukje in de krant, als er één gegrepen wordt, dat er vrij spraak moet volgen"? Misschien niet. want als ik me wel herinner, ivordt het graf door de wet sterker beschermd dan het stoffelijkover schot, zolang het nog boven de grond staat. Maar ondertussen staat het vast, dat het gezonde volksgevoel beide soorten van behandelingvan doden scherp afwijst, afgezien van alle advocaten-handigheden. En daarom zou het goed zijn. dat de kranten tot het inzicht, kwamen geen nieuwe, griezelige of weerzin wekkende vormen van ..verrijking" (pas op, het is geen diefstal, ik zou met een advocaat in aanraking kun nen komen) te publiceren zolang niet een voorbeeldige straf is tot stand gekomen. Zoals het nu gaat, werken sommige kranten als een soort advertentie voor hen, die naar nieuwe en des noods griezelige bronnen van inkom sten zoeken. 'Of moet het zover ko men dat sommige wèl-denkendc land genoten zich afvragen: ,JIè. waarom heb ik niet een gou den kroon uit de mond van die of die dierbare overledene gehaald, het is tóch lekker niet strafbaar." Of zelfs zover, dat anderen alvast eens opletten, wie nog goud in zijn wnnd heeft en er een beetje slecht uitzietTIJL. Kunst in Den Haag In Prlncesse wordt Vrijdagavond Herman Roelvink's comedic ..Freule ken" ten tonele gebracht. Zaterdag avond, Zondagmiddag en -avond gaat er eveneens een comedie en wel Gol- donl's „De knecht van twee meesters". Maandag- en Dinsdagavond zal het Ruys-ensemble de eerste weder-opvoc- ringen geven van „Apotheek de Ooie vaar". een blijspel van Laurent Doll- let, met Cor Ruys in de hoofdrol. Woensdag volgt weer „De knecljt van twee meesters" en Donderdag wordt het populaire blijspel van Ank van der Moer „Waar ls mijn dochter?" nog een keer opgevoerd. In het Gebouw voor K. en W. treedt Zaterdagavond voor Vreugde en Arbeid het amusementsorkest van John Kristel op: 's middags wordt ..De verdwenen koningszoon", een kinder voorstelling. gegeven Zondagmiddag dirigeert Toon VerhelJ het Abonne mentsconcert van het Resldcntle-Or- Het is nu bijna weer vier Jaar ge leden. dat Nederland direct werd betrokken in de grote oorlog, welks uitslag over het voortbestaan van Europa en zijn kuituur en dus ook over ons eigen voortbestaan beslist. Zonder de offers aan goed en bloed te willen verkleinen en zonder de in spanning gering te schatten, die ons volk zich vrijwillig of niet vrijwillig voor de totstandkoming van een socialistisch Europa getroost heeft, mogen wij zeggen, dat wij tot nu toe nog voor veel nood gespaard zijn ge bleven. Wij zijn echter nog niet aan het eind en afgezien van ae mogelijkheid, dat ons land weer eens strijdtoneel wordt, kunnen wij erop rekenen, dat ook in deze oorlog de laatste loodjes het zwaarst zullen wegen. Nederland heeft tot nu toe. ondanks bepaalde ontbindingsverschijnselen op veler lei terrein, het hoofd boven water weten te houden. Ook een economi sche chaos werd daarbij met meer succes dan in vele andere landen be streden. De moeilijkheden te dien aanzien zullen in de toekomst echter zeker groter worden. Kort geleden wezen wij op het grote belang, dat speciaal ook de ar beiders bij de verhindering van een inflatie hebben. Iedere ordening te dien aanzien zou echter een illusie worden wan neer van de eerste levensbehoeften en in de eerste plaats dus van de levensmiddelen niet een draaglijke hoeveelheid tegen gewone prijzen ter beschikking zou staan. Een streng zakelijk onderzoek naar de produc tiemogelijkheden na de inundaties leerde, dat aan deze voorwaarde ook in de komende periode kan worden voldaan., mits het geproduceerde meer dan tot nu toe naar de officiële markt wordt toegevoerd. In de loop van de jaren is de stroom, die in de zwarte handel mondt, langzaam aangezwollen. Het sterkst doet zich deze verschuiving gevoelen op het gebied van de groen ten. maar ook van andere producten, zoals bijvoorbeeld graan, koolzaadolie en melk worden iri bepaalde streken en door bepaalde producenten en handelaren ontstellende percentages aan de normale weg onttrokken. Dit is mogelijk, doordat er een al geméén tekort aan inzicht bestaat ten aanzien van de noodzaak in het algemeen belang de orde te handha ven. De consument, die optreedt als slot- schakel in de kettinghandel, maakt de hele zwarte handel mogelijk. Voor zover hij hoort, tot de grote groep van loontrekkers, gooit hij daarmee zijn eigen glazen in. Hij vergeet na melijk. dat het tijdelijk voordeeltje dat hij heeft, doordat hij ook iets extra's ..zwart" bemachtigt, later, op het moment waarop mede door zijn toedoen de chaos is ingetreden en de zwarte markt een belangrijke rol speelt bij de hele verdeling, hem en zijn lotgenoten dubbel en dwars zal worden ingepeperd, omdat een enigs zins effectieve concurrentie op de „vrije" markt dan niet mogelijk is. Hij zou zicb met vrucht kunnen spie gelen aan onze zuidelijke buren, waar meer „vrijheid", dus veel groter ver schil tussen het werkelijke rantsoen van de verschillende bevolkingsgroe pen bestaat. Geen geringe verantwoordelijkheid draagt ook de rechterlijke macht, die door het opleggen van dikwijls veel te lage straffen het aan de zwarte-handelaren en aan de slecn- te elementen onder de producenten en de tussenhandelaren mogelijk maakt zich ten koste van het volk te verrijken. Tenslotte echter ligt dc mogelijk heid om de orde te handhaven of te herstellen in handen van hen. die de regels van het spel maken en de naleving van deze regels controle ren. Daardoor wordt bepaald, of de goedwillende burger zich al of niet tegen zijn belagers kan weren. In het grijs verleden hebben wij het departement voorgesteld, een vrije klantenbinding bij de groentenhan- del in te voeren. Meer dan een jaar later, nadat al die tijd de groente boeren ondanks wekelijkse officiële publicaties iedere prijs konden be dingen, kwam eindelijk de eerste aanwijzing van een nummer van de groentenkaart, waardoor aan heel veel ergernis een eind werd gemaakt. Inmiddels is in deze winter geen spruitje en geen struikje witlof via de normale weg bij de mensen ge komen. Ook de ongecontroleerde prijsopdrijving neemt weer toe. Wij hebben reeds eerder voorgesteld, m de grote steden een officiële centrale groentenmarkt in te richten, waar eventueel goedwillende groenteboe ren stand-houder zouden kunnen worden om zo een concurrentie-in- strument tegen de knoeiers in het. leven te roepen. Zou dit nu voor de nieuwe moeilijkheden geen uitkomst kunnen brengen? Er zijn de laatste tijd verschillende onthullingen ge daan over de toenemende knoeierijen bij het contrólesysteem en bij dc semi-officiële diensten zonder dat daarop een officiële reactie is ge volgd. Wanneer dit bederf in het apparaat zou doorvreten, is ieder verweer van de zijde van het pu- blik onmogelijk. Wat wij nodig hebben, is, dat de leiding in handen ligt van mannen met geloof in de toekomst, die ervan overtuigd zijn, dat vóór alles de orde, in het belang van ons volk en in het belang van Europa, dat zijn crisis tegemoet gaat. bewaard wordt. Met spanning wachten wij het te ken af, dat de leiding de mogelijkheid ziet, het apparaat in de hand te hou den. dat de verantwoordelijke mannen in 't moeilijkste uur van de Europese geschiedenis de strijdlust en de moed bezitten, Nederland door de crisis te leiden. Wanneer de uiterlijke voor waarden geschapen worden om de zwarte handel te beteugelen, zal het grote publiek zeker aan dc bestrij ding actief deelnemen. Uit eigen lijfsbehoud zal het beroep op ons volk niet tevergeefs zijn, het zal met vreugde helpen, de knoeiers uit te stoten en er zich in verheugen, wan neer de parasieten nuttiger werk, bijvoorbeeld in de Noord-Oostpolder, krijgen aangewezen. kest en 's avonds treedt op de myste rieuze Wlnando. Maandagavond zal het Residentie-Toneel om kwart voor zeven nog, een voorstelling geven van Shake speare's treurspel „Hamlet". Woensdag avond volgt het volksconcert van het Residentie-Orkest o.l.v. Toon Verhelj met Marlnus Flipse aan de piano. Het Miller Quartet zal Donderdagavond het Gebouw bespelen. In Dlllgentla kan Vrijdagavond door omstandigheden het optreden van „Ars nova et nntiqua" niet doorgaan. Hiervoor ln de plaats zal het Neder lands Strijkkwartet concerteren met Hans Schouwman als solist. Zaterdag- a.vond volgt een recital door Jan Kees- sen, viool, en Gerard Hengeveld. plano. De Zwitserse pianist Franz Josef Hlrt zal Zondagmiddag nog eenmaal optre den. 's avonds speelt het Brussels Om- roepdansorkest o.l.v. Hubert Simplissfe. Dinsdagavond volgt het tweede optre den van het collegium Musica Dlvlna o.l.v. Henri Gcraerdts. Donderdagavond treedt op het Ned. Strijkkwartet met Dora Lindeman, sopraan, Rlna Sehroe- der. alt, en Hans Schouwman, plano. In Scala treedt tot en met Zater dag het gezelschap Bljlevelt en Boezer op- ln „De bovennatuurlijke zoon". Van Zondag 16 April af volgt het ge zelschap Du Mee met „En... wie kust mij?" Zondagmorgen om 11 uur is er ln dc Rolzaal op het Binnenhof een con cert. Solisten zijn Constant Moerman, vlooi cn Arend Koolc aan. de vleugel. SPORTNIEUWS Zwemwereld nam afscheid van Jan C. den Boer HAARLEM. 13 April. Zeer velen, onder wie officials uit de zwemwereld. waren in de aula van het crematorium Westerveld bijeen om afscheid te nemen van den bekenden Gouwenaar J. C. den Boer, die niet alleen in het verenigingsleven van Gouda een be kende figuur was. maar ook ln de Nederlandse zwemwereld een grote populariteit genoot. Dit bleek uit rie woorden van den heer Jan de Vries, voorzitter van de Nederlandse Zwem en Reddingsbond, die Den Boer schet ste als Iemand, die met hart en ziel aan de zwemsport verknocht was. Be gonnen als eenvoudig waterpolospeler. werd hil al spoedig gekozen in het ver tegenwoordigend zevental, nam deel aan wedstrijden ln het buitenland en wa£ leider van de Nederlandse polo- ploeg tijdens dc Olympische Spelen te Parijs. De Zwembond heeft steeds gaarne gebruik gemaakt van ziln grote kennis op het gebied van het water polo. Ook als scheidsrechter heeft Den Boer de Zwembond lange tild gediend. Hij was een der ouderen, die met veel Ijver de Idealen van dc Zwembond trachtte te verwezenlijken Jan C. den Boer heeft voor velen Iets betekend", aldus besloot de heer Vries, die ccn van de twaalf sprekers was. die een woord van afscheid sprak bij de met vele bloemstukken bedekte baar. DEN HAAG. 14 April. Voor de komende veertiendaagse periode zijn voor brood, melk, taptemelk, vlees, aardappelen en tabak (naar keuze) de bonnen 17 en 18 aange wezen. waarvan de bonnen 17 voor aardappelen slechts geldig zijn lot 22 April. Beschuit is verkrijgbaar op bon 17, terwijl op bon 18 be schuit ditmaal weder uitsluitend kin dermeel. havermout, govt of voedings suiker beschikbaar wordt gesteld. Op bon 17a boter kan een half ranuoen margarine worden gekocht en op bon 17b margarine of bak- en braadvet. De kinderen beneden 21 jaar krijgen bovendien resp. op de bonnen b36. c36, d36 en e36 reserve een half rantsoen boter en de kin deren van 4 tot en met 20 jaar daarnaast nog een half rantsoen boter op bon 20b, welke laatste bon geldig blijft tot 27 Mei. Verder is voor de kinderen van 0 tot 1 jaar bon e33 reserve aangewezen voor het gebruikelijke rantsoen rijst of gort slotte aangewezen: 97 en 98 voor bloem: 99 voor 250 gram peulvruch ten100 voor vermicelli; 101 voor magere of 20 plus kaas: 102 voor suiker; 103 voor jam; 104 voor kof- fiesurrogaat; 105 voor cenhcidstoilet- zcep en 106 voor waspoedcr. Voor de kinderen beneden veertien jaar wordt daarnaast resp. op de bonnen c34, d34 en e34 nog waspoeder beschikbaar gesteld en voor de kin deren van 0 tot 1 jaar op bon e35 reserve tevens toiletzeep. De zeepbon- nen zijn geldig tot 13 Mei. Voor het tijdvak van 16 tot en met 29 April a.s. Is wederom slechts één bonnummer voor beschuit aangewezen en één bonnummer voor kindermeel, havermout, gort en voedingssuiker. Gedurende dit tlldvak kan men dus op de bon „beschuit 17". beschuit of andere kindervoedingsartikelen kopen. Op bon „beschuit 18" alleen 62i gram kindermeel, voedingssuiker, gort of havermout, dus geen beschuit en kln- derbiscults. Met ingang van 30 April zullen wederom telkenmale twee bon- cn voor de kinderen van 2 en 3 jaar I nummers voor beschuit ner tweevraek- bon d33 reserve voor ;url. se periode,worden aangewezen 150 gram versnaperingen kan men kopen op bon 17 versnaperingen. Van de bonnen algemeen zijn ten Op de vleeabonnen 17 en 18 zal men reeds op Maandag 17 en Dinsdag 13 April vlees cn vleeswaren kunnen kopen. AmsterdamDen Haag om de A.K.B.-beker AMSTERDAM. 13 April. Zondag a.s. wordt op „de Park" de twee cn twintigste ontmoeting om de A.K.B.- beker gespeeld. In 1915 werd deze wedstrijd ingesteld met de bedoeling jaarlijks een tegenpartij te kiezen, die waardig geacht kon worden zich met het Amsterdamse twaalftal te meten. Het hoofdstedelijk korfbal was toen ter tijd van geweldige kracht en meerdere malen werd zelfs het Zuid-Hollands twaalftal aange zocht en in 1917 werd daar met 3—1 van gewonnen. Het was de periode, waarin Vliegen, Jan Martens. Brinck, De Jongh, Marechal en de dames Stiens, Holzappel. Jansen en Nijland op de voorgrond stonden De beteke nis en de kracht van het Amster damse spel in de loop der jaren blijkt wel uit de stand van de ontmoeting over de bijna 30 jaren. 15 maal won Amsterdam, tweemaal werd gelijk ge speeld. tegen Zuid-Holland en Leiden, vier maal verloren, n.l. van Zuid- Holland, Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Ook voor de wedstrijd van a.s Zon dag staan de papieren weer uitste kend. Den Haag vaardigt een vlotte ploeg af, maar toch niet zo sterk, dat van Amsterdam gewonnen kan worden. De twaalftallen luiden: Amsterdam: Aanval de dames A. van Es. D. Ottlng. heren D. Stoeltie (allen Westerkwartier). H. Schoon- derwoert (Archipel): midden: de da mes I. M!euwsen (DTV). N. Pedwer— Vlietman. heren A. Goores (beiden Westerkwartier). J. Oerlcmans (Swift); verdediging dames D. Schenk (Blauw Wit). C. Vlietman, heren K. Pedroli (beiden Wester kwartier), H. v. Worcum (Swift), aanvoerder. Den Haag: dames M Vonk (Ons Eibernest), C. Grooters (DKC), heren D. Storm (HSV). W. Engels (Gymn.) midden dames Noordanus Segelaar, heren F Engels. R. Coster (Gymn.): verdediging dames A Caspers (Ready). Nell—Plate (HKV>. heren J. Hanekroot (Ready), H. Berens (Ons Eibernest). Goede zwemwedstrijden in Dordrecht AMSTERDAM. 13 April. ..De Merwede" houdt Zondag a.s. in Dor drecht nationale zwemwedstrijden, die. gezien de inschrijvingen, zeer interessant beloven te worden. Op de 100 m. borsterawl heren zal Moole- naar weliswaar niet veel moeite heb ben met Rauch en Boon. daarentegen kan men met grote belangstelling de strijd bij de dames tussen Beppy Groenendijk en de landskampioene Beppy van Schalk tegemoet zien Zal de laatste nu in staat zijn om revan che te nemen voor de nederlagen, die de Rotterdamse Beppy haar tweemaal in successie toebracht? Een vraag blijft natuurlijk ook wie er thans op de 200 m. schoolslag zal zegevieren. Tonnv Bijland. zoals de laatste maal, of Willy Haverlag. De jeugdkampioene Hanneke v. d. Straten is eveneens van de partij. Bij de lieren zijn Seton en Kruithof de voornaamste schoolslagzwemmers. En dan krijgt men ook weer een interes sante ontmoeting te aanschouwen op de 100 m. rugslag tussen Erna West helle. de Duitse kampioene en record houdster, en Greetje Galliard. die elkaar de laatste tiid weinig toegeven. U.D. nog niet gepromoveerd DEN HAAG. 14 April. Naar wij thans vernemen, is UD algemeen kampioen geworden v/m dc derde klasse C. van district 3 en niet. zoals het A.NP, Zondag jl. meldde, gepro moveerd naar de tweede klasse. De Deventcnaren moeten eerst nog twee wedstrijden spelen tegen Varsseveld om uit te maken, wie naar de tweede klasse raag promoveren. De verduistering begint heden om 20.45 cn eindigt om 6.45 uur. Maan op 1253, onder 10.15 uur. 16 April L.K.. 22 April N.M., 3® April E.K., 8 Mei V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1